Urbefolkningen i Nord- och SydamerikaUrbefolkningen i EuropaUrbefolkningen i AfrikaUrbefolkningen i AsienUrbefolkningen i OceanienEuropa: Världsdel som utgör ca en femtedel av den eurasiska kontinenten. Ytan är ca 10.6 miljoner km2, och den samlade folkmängden uppgår till ca 730 miljoner invånare (1999).Europeiska unionen: En samarbetsorganisation som i slutet av 2002 bestod av 15 medlemsländer. Unionen, som bildades genom Maastrichtfördraget i februari 1992, började formellt fungera i november 1993. Grunden för dess tillkomst var tidigare lagd genom etablerandet på 1950-talet av samarbetsorganen Europeiska kol- och stålgemenskapen, EKSG, Europeiska ekonomiska gemenskapen, EEG, och Europeiska atomenergigemenskapen, Euratom. Dessa tre hörnstenar kompletterades på 1990-talet med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, GUSP, och samarbetet i polisiära och straffrättsliga frågor. Inom gemenskapen skall råda fri rörlighet för varor, tjänster och arbetskraft. Flera europeiska länder står på tur att inlämmas i gemenskapen. Mer information finns på http://www.riksdagen.se/eu/fakta/index.asp?rubrik1=faktaomEU. Syn. EU.Släktforskning och släktvapenPolymorfism, enkelnukleotidBefolkningsgenetik: En vetenskapsdisciplin inom vilken man studerar populationers genetiska sammansättning och effekter av sådana faktorer som genetisk selektion, populationsstorlek, mutationer, migration och genetisk drift på frekvensen av olika genotyper och fenotyper, med hjälp av ett antal genetiska undersökningsmetoder.Genome-Wide Association StudyGenotyp: Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.Haplotyper: En individs genbestånd vad gäller den ena delen av ett allelpar, eller uppsättningar av gener som är nära förbundna på en kromosom och ofta överförs i grupp, som t ex generna i histokompatibilitetskomplexet.Genfrekvens: Andelen av en viss allel i förhållande till samtliga alleler för ett genlokus i en population under förökning.Variation (Genetics)Genetisk pool: Den totala genetiska information som innehas av de reproduktiva medlemmarna av en population av organismer med sexuell fortplantning.Genetiska sjukdomsanlag: En genetiskt bunden, latent sjukdomsbenägenhet, som kan aktiveras under vissa förhållanden.Afroamerikaner: Etnisk grupp tillhörande den negroida rasen.Indianer, sydamerikanska: Medlemmar av sydamerikanska etniska grupper med forntida ursprung i Asien.Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Genetic LociKopplingsojämnvikt: Icke slumpmässig association mellan kopplade gener. Denna tendens ses när alleler av två separata, men redan kopplade genplatser, förekommer tillsammans oftare än vad som kan förväntas vid slumpmässig fördelning.Etniska grupper: Folkgrupper med gemensamt kulturarv som skiljer dem från andra i olika sociala sammanhang.Alleler: Enskilda former av gener i ett genpar, lokaliserade till samma plats på homologa kromosomer, och som styr samma biokemiska processer.Trinidad och TobagoGenom, humant: Den kompletta arvsmassan i en människas kromosomuppsättning, antingen den haploida (från en förälder) eller diploida (från båda föräldrar). Den haploida uppsättningen innehåller 50 000 till 100 000 gener och ungefär 3 miljarder baspar.Genetiska markörer: Ett fenotypiskt genetiskt kännetecken eller särdrag som kan användas för att identifiera ett genlokus, en kopplingsgrupp eller en rekombinatorisk händelse.Principiell komponentanalys

*  Lånord - Wikipedia
... teorin att föregångaren till urgermanskan var ett blandspråk mellan indoeuropeiska erövrare och urbefolkningen i norra Europa. ... övriga indoeuropeiska språk skulle då vara lånord från urbefolkningen. Hit hör bland annat orden för vissa företeelser i ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A5nord
*  Sven Tycker: Tankar den tionde augusti
Det har ju redan skett en gång när invandrarna från Europa trängde undan urbefolkningen på ön. Dom vill väl inte riskera att ...
  http://sventycker.blogspot.com/2016/08/tankar-den-tionde-augusti.html
*  Musik i sydöstra Europa - Wikipedia
Den har sex hål och kan hittas nästan överallt i hela Balkan, inte bara bland urbefolkningen i bergsbyar, utan även i städer. ... Balkans frigörelse från turkarna, år 1867, är ett viktigt skede i Balkans musikhistoria, eftersom det var då urbefolkningen i ... I slutet av 1700-talet började kontakten med kulturen i centrala Europa gradvis återställas vilket ledde till influenser från ... Samtidigt började ungerska kompositörer influeras av barocken som pågick i centrala Europa och många verk, men av mindre ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Musik_i_syd%C3%B6stra_Europa
*  George Catlin - Wikipedia
Catlin reste själv till Europa i samband med utställningen och återkom inte till USA förrän 1871. De första åren i Europa var ... speciellt efter 1843 när Catlin började hyra in medlemmar ur den nordamerikanska urbefolkningen för att medverka i hans levande ... Utställningen öppnade i New York men flyttade 1839 till Europa där intresset för den var betydligt större, ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/George_Catlin
*  Western Australia - Wikipedia
Under 50- och 60-talet kom stora mängder invandrare från Europa. Under 60-talet inleddes en ny storhetstid för gruvnäringen, nu ... Relationerna mellan europeiska bosättare och urbefolkningen har varit problematisk. Under mitten av 1800-talet skedde en serie ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Western_Australia
*  'Barn är socialister'? |...
Urbefolkningen försvann alltså och vi är alla invandrare i Sverige och i Europa (så högerpopulisterna kan glömma sin ... Och detta genom att vi har fått en viss tillitsfull vi-känsla gentemot det övriga Europa. Vi i Europa har skapat stabil fred! I ... Exempelvis Vi i Sverige, Vi i Skandinavien, Vi i Europa, Vi i världen. Med någon slags vi-känsla på alla administrativa och ... Som Frostegård berättar förekom fyra invandringar till Europa, och den första gruppen dog ut (gruppselektivt krig?). ...
  http://blog.zaramis.se/2017/08/26/barn-ar-socialister/
*  Jan Myrdal HÖG TID ATT SKRIVA KLARTEXT -om fascism, NMR, Bokmässan, vänstern och media | Anders Romelsjö på jinge.se
De ansåg att urbefolkningen var ett hinder i deras imperialistiska väg.. Socialism och kommunism innebär att man är jämlika - ... Ty, patricier och plebejer gick båda under med det romerska imperiet. Sedan tog det tolvhundra år i Europa då feodalismen först ... Vilket var oftast urbefolkningen och vissa andra människor.. Innan den fascistiska och nazistiska ideologin formades så såg man ... Från början var det adeln i västra Europa som delade in folk i herrskap, tjänstefolk, bönder och livegna. Och människor som ...
  http://jinge.se/allmant/jan-myrdal-hog-tid-att-skriva-klartext.htm
*  Montevideo - Wikipedia
Därav nästan hälften är av italiensk härkomst, och en stor del av den övriga befolkningen är från Europa, som totalt utgör 88 ... Urbefolkningen i Uruguay (Charrúa) blev stort sett utrotade som följd av den europeiska koloniseringen. I norra delen av ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Montevideo
*  Tävlingssimning - Wikipedia
Simsättet trudgen kopierade den främre delen av det crawl som användes av urbefolkningen i Nordamerika. Eftersom britterna ... Simningens historia I Europa började man tävla i simning under 200-talet före Kristus. Ännu vid 1800-talets mitt simmade man i ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/T%C3%A4vlingssimning
*  VÄRLDSMUSIK. Namn. Dags a) lära sig lite mer om musik från världens alla hörn och varför den låter som den gör. - PDF
6 Europa Det är omöjligt a) beskriva EN sorts Europeisk musik e#ersom Europa angränsar Fll så många olika hörn och delar av ... Jamaica - Urbefolkningen var indianer från Sydamerika, men de blev slavar och/eller utrotades nästan helt tack vare bl.a ... Melodi från Europa och rytm från Afrika har skapat den Kubanska musiken. Kända musiks=lar som kan nämnas är: Salsa och Habanera ... När folk från olika länder i Europa kom =ll Amerika skapades ny musik, men så go) som varenda cowboysång kan spåras =llbaka =ll ...
  http://docplayer.se/17038603-Varldsmusik-namn-dags-a-lara-sig-lite-mer-om-musik-fran-varldens-alla-horn-och-varfor-den-later-som-den-gor.html
*  Dominica - Wikipedia
Den indianska urbefolkningen, arawaker och senare kariber, är så gott som utplånad. Befolkningens medelålder: 28,4 år (2002) ... är genomfartsland för narkotika till USA och Europa. Det förekommer en del "tvätt" av svarta pengar från andra länder. ^ [a b ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Dominica
*  Ursprungsfolk - Wikipedia
Europa. Ursprungsfolk finns i de arktiska delarna av Europa (Samer, Nentser, Komier), norra Kaukasus (Tjerkesser) och i ... Enligt en vetenskaplig, arkeologisk definition är en urbefolkning en folkgrupp som är ättlingar till de första mänskliga ... I Amerika och Oceanien används denna definition av ursprungsbefolkning men i Afrika, Europa och Asien är begreppet mer ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Urbefolkning
*  Eget - Guldfiske
"Arbetarna i Europa borde deklarera att hädanefter är de en mänsklig omöjlighet som klass, och inte bara det vanliga talet om ... Repatrieringsförespråkarna ser mångkulturen som hotet som hotar till en folkannihilering och reducerandet av "urbefolkningen" ... För övriga Europa har alltid Berlusconis långvariga grepp över Italien framstått som ett mysterium. Inom Italien har däremot en ... Jag passade på att träffa de kollegor som skriver och gräver om extremhögern runt om i europa, personer jag samarbetar med ...
  http://guldfiske.se/category/eget/
*  Fyra positioner i rasismdebatten - Guldfiske
För Repatrieringsblocket saknar Europa en kolonial historia, de varnar snarare för en "omvänd kolonialism", en demografisk ... Repatrieringsförespråkarna ser mångkulturen som hotet som hotar till en folkannihilering och reducerandet av "urbefolkningen" ... "urbefolkningen" (apartheidrättigheter och välfärdschauvinism). Assimilationsdebattörerna betonar oftast arbetsmarknadens ... kolonisering som sker genom invandring och riskerar att tränga undan "urbefolkningen". För Assimileringsblocket har den ...
  http://guldfiske.se/2013/08/27/fyra-positioner-i-rasismdebatten/
*  fascism - Guldfiske
Det är devisen för de Piratpartier som bildats i Europa det senaste året. Precis som det var parollen för vågen av gröna ... Repatrieringsförespråkarna ser mångkulturen som hotet som hotar till en folkannihilering och reducerandet av "urbefolkningen" ... I Europa började de populistiska rörelserna växa först efter 1973 igen. I Skandinavien tog det formen av skattepopulistiska ... De yttersta högerpartierna i Europa är oftast av två olika typer. Det finns en kort väg att ta, som vilar på populistisk ...
  http://guldfiske.se/tag/fascism/
*  Ursprungsfolk - Wikipedia
I Amerika och Oceanien används denna definition av ursprungsbefolkning men i Afrika, Europa och Asien är begreppet mer ... Flera olika definitioner av ursprungsfolk används idag: Enligt en vetenskaplig, arkeologisk definition är en urbefolkning en ... Se även Ursprungsfolk i Oceanien Papua/Nya Guinea 1,5 miljon Australien 250 000 Nya Zeeland 350 000 Europa. Ursprungsfolk finns ... även Ursprungsfolk i Europa Norge, Sverige, Finland, Ryssland 70 000 Samerna är ett av Sverige erkänt ursprungsfolk eller ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Ursprungsfolk
*  Hunner - Wikipedia
Långt efter hunnernas härjningar i Europa levde minnet av dem kvar, och namnet har använts många gånger som skällsord för folk ... är också vanliga bland den amerikanska urbefolkningen, vilket tyder på att grupperna är mycket gamla. Ett folk som oroade ... Ungrarna anlände dock inte till Europa förrän ett par hundra år efter hunnernas erövringar, så att dagens ungrare skulle vara ... I mitten av 400-talet invaderade hunnerna sydöstra och centrala delarna av Europa under ledning av den beryktade ledaren, ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hunner
*  Taiwan (ö) - Wikipedia
Urbefolkningen på Taiwan brukar tala traditionella taiwanesiska språk. Miljöproblem på Taiwan idag är luftföroreningar, ... Ön kallades förr i Europa ofta Formosa efter det portugisiska Ilha formosa, "vackra ön". Fram till 1900-talet var ön i Kina ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Taiwan_(%C3%B6)
*  Kanarieöarna | Hallins reseblogg - Part 3
Vi följer leder som är flera tusen år gamla, upptrampade av urbefolkningen. I ett dramatiskt landskap, högt ovan molnen, på ... Kategori: Aktiva resor, Gran Canaria, Kanarieöarna, Kropp & själ, Resmål Europa, Spanien Taggar: Gran Canaria ...
  http://blogg.resia.se/kategori/resmal-europa/spanien/kanarieoarna/page/3/
*  Sloveniens historia - Wikipedia
Ingen annanstans i Europa har det någonsin funnits ett sådant verk och det är en mycket viktig historiografisk källa och en ... urbefolkningen. På så sätt rättfärdigade man sitt eget våld mot slovenerna med ursäkten att man stred för sitt eget stulna land ... Han försökte i sitt verk samla all samtida kunskap om denna del av Europa. Ett resultat av hans studie av de komplexa ... Fronter uppstod på flera håll i Europa. Italien höll sig i början av kriget neutralt, men krävde senare att Österrike skulle ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Sloveniens_historia
*  Hubert Wilkins - Wikipedia
Han söker sig till Port Adelaide för att hitta ett fartyg som ska till Europa. Resan slutar för hans del i Algeriet där han ... När hans arbete publicerades möttes han av stort motstånd i Australien för sin positiva beskrivning av urbefolkningen. Hans ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hubert_Wilkins
*  Spanska koloniseringen av Amerika - Wikipedia
Man kan endast på ett ungefär uppskatta hur mycket silver som strömmade till Europa under 1500-talet. I varje fall har Spanien ... I en åttaårig kamp, från 1565 till 1573, underkuvade spanjorerna urbefolkningen på öarna, som höll stånd mot dem bara i det ... Sedan han återvänt kom det till tygellösa våldsdåd och utpressningar, blodiga uppror uppstod bland urbefolkningen, vilda ... ett missförhållande i Europa som gick tillbaka till romartiden. De ville blott roffa åt sig naturens skatter och fortast ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Den_spanska_koloniseringen_av_Amerika
*  Det krävs en annan berättelse - Kulturtidskrifter.seKulturtidskrifter.se
På den jorden lever urbefolkningen. Den fruktbara mylla som ger upphov till allt liv på jorden ses enbart som en belastning för ... KULTUR. Isbergen smälter och högerextrema partier växer i Europa. Ändå klamrar sig de styrande politikerna fast vid åsikten att ... Vi ser resultatet i den förödande åtstramningspolitik som i Europa drabbar de många - men fungerar som en pålitlig penningpump ...
  http://kulturtidskrifter.se/2014/10/25/det-kravs-en-annan-berattelse/
*  1812 års krig - Wikipedia
Syftet var att erövra landet innan brittiska förstärkningar från Europa nådde fram. Den första anfallsriktningen gick över Lake ... Den snabba segern eggade den indianska urbefolkningen att stödja den brittiska saken. Den förenade brittisk-indianska armén ... När de brittiska förstärkningarna från Europa anlänt kunde de brittiska befälhavarna genomföra offensiva operationer. ... Den brittiska handelsblockaden av Napoleons Frankrike och det av Frankrike behärskade Europa vilket ansågs skada amerikanska ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/1812_%C3%A5rs_krig
*  Guancher - Wikipedia
Korrekta namn för urbefolkningen beroende ö: La Palma - Benhaorita eller Auritas La Gomera - Gomerita eller Gomero Tenerife - ... Guanchernas vapen liknade de i södra Europa. Polerade stridsyxor användes på Gran Canaria men sten- och obsidianvapen var ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Guancher

Interleukin 2: Interleukin 2 (IL-2) är ett cytokin och en av de viktigaste signalmolekylerna i immunförsvaret. IL-2 utsöndras av naiva T-celler som precis aktiverats av ett antigen och ska genomgå klonal expansion.Införlivande av direktiv: Införlivande av direktiv, även känt som transponering, är inom den europeiska unionsrätten den process varigenom en medlemsstat inom Europeiska unionen antar nationella rättsregler för att genomföra ett direktiv på nationell nivå. Transponering kan ske med både primär och sekundär lagstiftning.Genpool: En genpool är frekvensen för alla alleler (genvarianter) som finns i en viss population. Genpooler studeras i populationsgenetik och evolutionsforskning.Hilary DuffBenefaktiv: Benefaktiv är ett kasus som används där man vanligtvis på svenska använder "för" eller "till", till exempel i meningen "Hon öppnade dörren för Kalle". I detta exempel skulle Kalle böjas i benefaktiv.Systematik (biologi): Systematik är gruppering av organismer inom biologin vilket myntades av Augustin Pyrame de Candolle för att beteckna läran om klassifikation. Taxonomi blandas ofta samman med systematik och används ibland synonymt med systematik.Dominant anlag: miniatyr|Ytterligare illustration av ett dominant anlag, samma förutsättningar som ovan.Trinidad: Trinidad (spanska för treenighet) är den största och folkrikaste ön i Trinidad och Tobago. Trinidad är den sydligaste ön i Västindien och ligger 11 kilometer norr om Venezuelas kust.


 • amerikanska
 • Emellertid finns det enstaka arkeologiska fynd som visar att liknande undergrupper till Q förekom i Sverige (Motala) och Sibirien redan långt innan hunnernas ankomst, och samma undergrupper till Q är också vanliga bland den amerikanska urbefolkningen, vilket tyder på att grupperna är mycket gamla. (wikipedia.org)
 • De viktigaste orsakerna till att USA förklarade krig var: Den brittiska handelsblockaden av Napoleons Frankrike och det av Frankrike behärskade Europa vilket ansågs skada amerikanska handelsintressen. (wikipedia.org)
 • När tobaken introducerades i den gamla världen hade den länge använts i religiösa och rituella sammanhang av den amerikanska urbefolkningen. (wikipedia.org)
 • Palma
 • Korrekta namn för urbefolkningen beroende ö: La Palma - Benhaorita eller Auritas La Gomera - Gomerita eller Gomero Tenerife - Guanche Gran Canaria - Canarii Lanzarote och Fuerteventura - Majo De europeiska erövrarna lät berätta att guancherna var en högrest, vacker, vit folktyp, ganska kortvuxna, muskulösa och påfallande många var blonda. (wikipedia.org)
 • Även namnet Teneriffa går att härleda till Teide och användes av urbefolkningen på grannön La Palma (Benahoaritas). (wikipedia.org)
 • dock
 • Ungrarna anlände dock inte till Europa förrän ett par hundra år efter hunnernas erövringar, så att dagens ungrare skulle vara ättlingar till hunnerna verkar inte sannolikt. (wikipedia.org)
 • genom
 • Jag passade på att träffa de kollegor som skriver och gräver om extremhögern runt om i europa, personer jag samarbetar med genom Researchgruppen. (guldfiske.se)