Urbefolkningen i Nord- och SydamerikaUrbefolkningen i EuropaUrbefolkningen i AfrikaUrbefolkningen i AsienUrbefolkningen i OceanienEuropa: Världsdel som utgör ca en femtedel av den eurasiska kontinenten. Ytan är ca 10.6 miljoner km2, och den samlade folkmängden uppgår till ca 730 miljoner invånare (1999).Europeiska unionen: En samarbetsorganisation som i slutet av 2002 bestod av 15 medlemsländer. Unionen, som bildades genom Maastrichtfördraget i februari 1992, började formellt fungera i november 1993. Grunden för dess tillkomst var tidigare lagd genom etablerandet på 1950-talet av samarbetsorganen Europeiska kol- och stålgemenskapen, EKSG, Europeiska ekonomiska gemenskapen, EEG, och Europeiska atomenergigemenskapen, Euratom. Dessa tre hörnstenar kompletterades på 1990-talet med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, GUSP, och samarbetet i polisiära och straffrättsliga frågor. Inom gemenskapen skall råda fri rörlighet för varor, tjänster och arbetskraft. Flera europeiska länder står på tur att inlämmas i gemenskapen. Mer information finns på http://www.riksdagen.se/eu/fakta/index.asp?rubrik1=faktaomEU. Syn. EU.Släktforskning och släktvapenPolymorfism, enkelnukleotidBefolkningsgenetik: En vetenskapsdisciplin inom vilken man studerar populationers genetiska sammansättning och effekter av sådana faktorer som genetisk selektion, populationsstorlek, mutationer, migration och genetisk drift på frekvensen av olika genotyper och fenotyper, med hjälp av ett antal genetiska undersökningsmetoder.Genome-Wide Association StudyGenotyp: Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.Haplotyper: En individs genbestånd vad gäller den ena delen av ett allelpar, eller uppsättningar av gener som är nära förbundna på en kromosom och ofta överförs i grupp, som t ex generna i histokompatibilitetskomplexet.Genfrekvens: Andelen av en viss allel i förhållande till samtliga alleler för ett genlokus i en population under förökning.Variation (Genetics)Genetisk pool: Den totala genetiska information som innehas av de reproduktiva medlemmarna av en population av organismer med sexuell fortplantning.Genetiska sjukdomsanlag: En genetiskt bunden, latent sjukdomsbenägenhet, som kan aktiveras under vissa förhållanden.Afroamerikaner: Etnisk grupp tillhörande den negroida rasen.Indianer, sydamerikanska: Medlemmar av sydamerikanska etniska grupper med forntida ursprung i Asien.Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Genetic LociKopplingsojämnvikt: Icke slumpmässig association mellan kopplade gener. Denna tendens ses när alleler av två separata, men redan kopplade genplatser, förekommer tillsammans oftare än vad som kan förväntas vid slumpmässig fördelning.Etniska grupper: Folkgrupper med gemensamt kulturarv som skiljer dem från andra i olika sociala sammanhang.Alleler: Enskilda former av gener i ett genpar, lokaliserade till samma plats på homologa kromosomer, och som styr samma biokemiska processer.Trinidad och TobagoGenom, humant: Den kompletta arvsmassan i en människas kromosomuppsättning, antingen den haploida (från en förälder) eller diploida (från båda föräldrar). Den haploida uppsättningen innehåller 50 000 till 100 000 gener och ungefär 3 miljarder baspar.Genetiska markörer: Ett fenotypiskt genetiskt kännetecken eller särdrag som kan användas för att identifiera ett genlokus, en kopplingsgrupp eller en rekombinatorisk händelse.Principiell komponentanalys

*  Medicinsk informationssökning (Kranskärlssjukdom • Definitionerna)

Multidetector Computed TomographyUrbefolkningen i EuropaNormalvärdenLäkemedelsavgivande stentarTroponin TTyp 2-diabetes: En ...

*  Fakta om USA. Amerika upptäcks LÄSFÖRSTÅELSE SIDAN 1. Elevmaterial. Namn: Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i...

Europa efter det första världskriget Nya stater i Europa Finland Estland Lettland Litauen Polen Tjeckoslovakien Ö:rike Ungern ... 3. Urbefolkningen i USA heter indianer. 4. USA består av 54 delstater. 5. Människor från Asien togs till fånga och blev slavar ... I Europa under 1940-talet var det andra världskriget som fanns på allas läppar både i början och efterkrigstiden och starten på ... 2 SIDAN 2 5. Fler människor från Europa valde att flytta till Amerika. Varför var det så tror du? Te-bjudningen i Boston 6. Vad ...

*  Kongressledamot i USA manar: Sluta störta regeringar! | Anders Romelsjö på jinge.se

Man blir väl hemmablind, men hur är det i Europa? Vi har ju det berömda exemplet med grodan i kastrullen. Och när man fryser ... Hon var tidig med sin kritik mot kriget i Syrien, hon är på indianernas sida i ledningsprojektet och för urbefolkningen på ...

*  Forntiden talet e.kr. - PDF

De reste över hela Europa och in i Asien. De tog sig även till Nordamerika. Under dessa resor ställde de till mycket elände. De ... Snart stötte man på urbefolkningen, alltså indianerna, och till en början gick allt bra. Man påbörjade byteshandel med ... Hit reste folk från hela Europa för att bedriva handel. Man hade därför byggt en rymlig hamn längs Björkös stränder. Utanför ... 15 15 25: Vad var en jomsviking? Vad kallar vi sådana soldater idag? Vidare i Europa År 880 nådde vikingarna Frankrikes kust. ...

*  Varför krig?. Planering Syfte Vi kommer nu att undersöka hur det kom sig att det bröt ut ett första världskrig, vilka var...

Vad innebar "The white mans burden"? - Det var den vita mannens börda att sprida kristendomen, att frälsa urbefolkningen 19. På ... Vilken idé spred sig i Europa under 1800-talet? - Nationalismen 12. I vilka länder blev nationalismen en enande kraft? - ...

*  Kanada och deras flyktingar...

Den kanadensiska urbefolkningen har inte alls varit delaktig i nationsbyggandet - därför att även om de behandlats bättre än ... Flyktingar av den typ som kommer till Europa är det ont om i den kanadensiska kvoten. ...

*  S | Migrationsencyklopedin

En negativ sida av Schengensamarbetet är att flyktingarna kommer att ha det ännu svårare än hittills att komma till Europa. Bl. ... Samerna tillhör samtidigt urbefolkningen och är representerade sedan 1977 i WCIP (World Council of Indigeneous Peoples eller ...

*  Sp nnande vildmarks aktiviteter och sev rdheter i Lappland

Storforsen, Piteälven är en av de största forsarna i Europa. Storforsen fryser aldrig, inte ens vid minus 40 grader celsius på ... Mycket intressant för dem som vill lära sig mer om den svenska urbefolkningen. www.batsuoj.se ...

*  Canute Ocean: juli 2010

I Frankrike, som har den högsta andelen av muslimer i Europa på cirka 10 procent, är det redan för sent. Det finns områden där ... Och till skillnad från invandrarna från Mellanöstern, som har två hemländer, har urbefolkningen ingenstans att ta vägen. Det är ... Invandring och islamisering är ett problem för Europa, både ekonomiskt och socialt. Det är fel att kalla rädslan för islam för ... Islamisternas plan är att genom att bryta Israels blockad skaffa sig en flottbas i Gaza för framtida angrepp mot Europa. Det ...

*  raw natural superfoods - PDF

Det finns dock över 6 arter och 12 subarter i Europa och Asien. Havtorn är en buske som blir mellan 0,5 och upp till 10 meter ... Urbefolkningen i Amazonas har ätit bäret i århundraden för dess helande och näringsrika egenskaper. Näring Açaí innehåller ... Därför växer också trädet i stora delar av Asien men finns även i Europa. Det finns alltifrån vita, rosa och röda till svarta ... Det ris som växer i norra delen av Europa och i Sverige heter Vaccinium myrtillus, och kallas även för vilda blåbär. I ...

*  Från vildmarken i Newfoundland och Labrador till det magiska Island | Hurtigruten SE

Långt innan européerna befolkade öarna kom urbefolkningen hit för att fiska och jaga säl och sjöko. Jaques Cartier var 1534 den ... vars späck skulle bli den lampolja som användes i Europa. Under den mest intensiva perioden kom mer än 2 500 valfångare på 50 ... både vid resor till polarområden och till varmare vatten som resor längs Sydamerikas kust och i Europa. ...

*  Källorna till kunskap om kolonialväldena | Historia | SO-rummet

Sekelskiftets Wien - Europa går in i en ny tid. 2017-11-21 ... Sydafrika, boerna och urbefolkningen betraktat ur ett ...

*  Freedom and reason: 2007

Allt fler i Europa börjar nu bli medvetna om det akuta hot, som den pågående islamiseringen innebär. Alla som delar den oron ... Jag åsyftar då den ohållbara demografiska situationen inom den svenska urbefolkningen.. I våra dagars miljödebatt talas det ... Faktum är att ett antal storstäder i Europa är på väg att "balkaniseras". Detta kan tidigare än en del anar i sig bli ... Samtidigt hade i Europa från renäsansen ett friare tänkande stimulerat en allt snabbare utveckling av vetenskap och teknik samt ...

*  Sportlovet Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari PDF

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i ... De som svarat utgör ett representativt urval ur befolkningen i avseende på kön, ålder och geografi. Svaren är uppdelade på kön ... Det kan de tacka Riksbankens motvilja till att sänka räntan mer och den svaga konjunkturen i Europa för. Några tips för den som ...

*  Svensk lapphund | KENNEL ZARAHKKA

Den har sitt ursprung hos urbefolkningen i norra Skandinavien - samiska Sapmi. Man tror att lapphunden kom med de första ... Det menar forskarna, efter att ha gått igenom arvsmassan hos 500 moderna hundraser från Europa, Ryssland och Nordamerika.. ...

*  Senioruniversitetet

Weimarrepubliken - mellankrigstidens Europa sett från Tyskland. Weimarrepubliken har blivit en stående referens när vi i dag ... för att sedan behandla fördrivningen av urbefolkningen västerut, inbördeskriget och slaveriets avskaffande. Expansionskrig och ... 1800-talet är nationalismens århundrade och många av de nationer som vi ser i dag i Europa grundades då. Den representativa ... Korstågen och dess följder för Europa berörs. Kontakten med den muslimska kulturen är viktig för den europeiska renässansens ...

*  Margareta - unionsdrottningen (1353-1412) | Historia | SO-rummet

Idag är vi mitt uppe i arbetet med att försöka ena hela Europa. ... Nordens medeltid (1050-1520) räknas senare än i övriga Europa eftersom det... ...

*  BloggarDag: augusti 2017

Vi skulle bibringas något annat än tanken på ett lågintensivt krig i Europa. Ändå tycks detta vara vad säkerhetstjänster talat ... är ett kolonisationsprojekt där urbefolkningen ska in och nya spännande människor lockas med. Oss emellan, men sprid det inte ...

*  JAG ANKLAGAR! KRAV PÅ HÄVANDE AV FÖRSÄLJNINGSFÖRBUDET MOT TIDNINGEN NATIONEN FÖREDRAG AV REDAKTÖR ELOF ERIKSSON - PDF

6 Det judiska genombrottet i Europa har ägt rum under de senaste, 50 åren. Signalen gavs av den i 'Frihetens, Jämlikhetens och ... 16 residerade i 'templet'. Sin stora rikedom bekommo judarna varken från den av dem undertryckta och utarmade urbefolkningen i ... Den faktiska utvecklingen i Europa ej minst i dessa dagar visar, att Leo XIII icke saknade fog för den hårda dom, han fällde ... över hela Europa. Dess närmaste mål var att bryta alla skrankor, som dittills rest sig för den judiska maktutvecklingen, att ...

*  Every Kinda People: maj 2010

Europa var räddat från Islams utbredning ännu en gång, men för hur länge? När det Ottomanska riket föll samman på 1920-talet ... Har urbefolkningen också gett upp?. "Katastrofen är ett etablerat faktum i Sverige, och den försvinner inte, snarare tvärtom. ...

*  Döden döden döden : december 2014

Judar och samer inte svenskar? Så urbefolkningen, alternativt den religion du tillhör, är ett hot mot svenskheten? Nu börjar ... över kontinenter och ett hårt Europa. Som av kärlek till livet och sin familj gör allt för att överleva och sedan försöker ...

*  Om Australien

Ett land lika stort som Europa eller USA, med så många särdrag att det inte kan beskrivas med ord - det måste helt enkelt ... för att visa några av de fantastiska saker man får uppleva på en rundresa i Australien med fokus på kulturen och urbefolkningen ...

*  Hurtigruten Sydamerika | Från forntida inkariken till Costa Ricas regnskog | Hurtigruten SE

Majoriteten av invånarna tillhör urbefolkningen emberá eller har afrikanska rötter och förfäder som kom hit under kolonialtiden ... både vid resor till polarområden och till varmare vatten som resor längs Sydamerikas kust och i Europa. ...

*  Lyrans Noblesser: 2013

Den aboriginska urbefolkningen har den längsta obrutna kulturhistorien av jordklotets alla folkslag, men ur ett västerländskt ... Litteratur Europa (326) * Litteratur Nordamerika (111) * Litteratur Oceanien (22) * Litteratur Sverige (195) ...

*  P tur med Tor

En arg talare kr vde att USA:s regering terl mnar det land man stulit fr n urbefolkningen. P patriotiska plakat l ste jag: Vi ... Branting och Lenin k nner varandra och har tr ffats p Socialistinternationalens konferenser i Europa. De r kamrater men inga v ... stora landarealer har avsatts t urbefolkningen, men suver niteten l r man inte f tillbaka. President Obama, uppvuxen p Hawaii ...

Interleukin 2: Interleukin 2 (IL-2) är ett cytokin och en av de viktigaste signalmolekylerna i immunförsvaret. IL-2 utsöndras av naiva T-celler som precis aktiverats av ett antigen och ska genomgå klonal expansion.Införlivande av direktiv: Införlivande av direktiv, även känt som transponering, är inom den europeiska unionsrätten den process varigenom en medlemsstat inom Europeiska unionen antar nationella rättsregler för att genomföra ett direktiv på nationell nivå. Transponering kan ske med både primär och sekundär lagstiftning.Genpool: En genpool är frekvensen för alla alleler (genvarianter) som finns i en viss population. Genpooler studeras i populationsgenetik och evolutionsforskning.Hilary DuffBenefaktiv: Benefaktiv är ett kasus som används där man vanligtvis på svenska använder "för" eller "till", till exempel i meningen "Hon öppnade dörren för Kalle". I detta exempel skulle Kalle böjas i benefaktiv.Systematik (biologi): Systematik är gruppering av organismer inom biologin vilket myntades av Augustin Pyrame de Candolle för att beteckna läran om klassifikation. Taxonomi blandas ofta samman med systematik och används ibland synonymt med systematik.Dominant anlag: miniatyr|Ytterligare illustration av ett dominant anlag, samma förutsättningar som ovan.Trinidad: Trinidad (spanska för treenighet) är den största och folkrikaste ön i Trinidad och Tobago. Trinidad är den sydligaste ön i Västindien och ligger 11 kilometer norr om Venezuelas kust.


Sverige

  • 5. Vilka två betydelser har ordet Viking i Sverige och i Europa? (docplayer.se)