Underarmsskador: Skador på den del av armen som är mellan armbågen och handleden.Regionalt blodflödePletysmografiUlnafrakturerPronationKärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.StrålbenSupinationArmartär: Fortsättningen på axillarartären; den förgrenar sig i radialartären och ulnarartären.StrålbensfrakturerNitroprussidOmega-N-metylargininHyperemiInfusioner, intraarteriella: Lokal tillförsel av läkemedel via artärkateter. Ofta används pump för att driva lösningen genom katetern. Tekniken används för cancerbehandling, behandling av mag-tarmblödning, infektion och perifer kärlsjukdom.Kärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.LBNP: Yttre dekomprimering av kroppens nederdel. Tekniken används för att studera ortostatisk intolerans och verkan av tyngdkraft och acceleration, för att åstadkomma simulerad blödning vid fysiologiska studier, att undersöka hjärt-kärlfunktion och för att minska påfrestningar på buken i samband med förlossning.Handstyrka: Handens gripkraft.BlodådrorArmKärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.HandSkelettmuskulatur: En typ av strimmig muskelvävnad, fäst vid skelettet med senor. Skelettmuskler har nervförbindelser, och deras rörelser kan styras medvetet. De kallas även viljestyrda.UlnarartärHud: Kroppens yttersta hölje, och dess skyddsbarriär mot omgivningen. Huden består av dermis (läderhuden) och epidermis (överhuden).Handlov: Området på armen som är beläget mellan metakarpus och underarmen.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Blodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.SvettningTourniqueterHudtemperaturRadialnervKärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.Acetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.Laserdopplerflödesmätning: En metod för icke-invasiv, kontinuerlig mätning av mikrocirkulation. Tekniken bygger på Dopplereffektvärden av slumpmässigt spritt lågenergilaserljus från statiska strukturer och vävnadspartiklar i rörelse.Hjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Arteriovenös shunt, kirurgisk: Kirurgiskt anlagd direktförbindelse mellan en artär och en ven.ArmbågeArmbågsled: Leden mellan över- och underarmen.Sympatiska nervsystemetInjektioner, intraarteriellaMotion: Oftast regelbunden, fysisk aktivitet avsedd att leda till god fysisk kondition och hälsa.NoradrenalinKärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Free Tissue FlapsHandledReflexElektromyografi: Mätning av förändringar i musklers elektriska potential med hjälp av yt- eller nålelektroder.StrålbensartärHudfysiologi: Hudens funktioner hos människor och djur. Hit räknas även pigmentering av huden och dess annexa.BlodcirkulationKväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Energiförbrukning: Skelettmuskulaturens förbrukning av energi. Belastningsintensiteten kan mätas som syreförbrukning, värmeproduktion eller hjärtfrekvens. Hit hör också utmattning, ett psykologiskt mått på energiuttömning.Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Datorkringutrustning: Olika enheter som kan anslutas till en dator utan att utgöra någon del av själva datorn. De kan ha till funktion att presentera data, att lagra data, att omvandla data, eller att hämta data från andra källor för inmatning i datorn.Lambåer: Vävnadsflikar av hud eller underhud (ibland med muskelvävnad) som lossas från underliggande vävnad, men får sitta fast vid en ände. De bibehåller sin blodförsörjning under överföringen till sin nya plats. Lambåer används vid plastikkirurgi för att täcka en angränsande defekt. Flikarna kan vara av typen stjälkad lambå, rotationslambå, tublambå osv.Ben: Den nedre extremiteten, ned till fotleden.Bentäthet: Mineralmängden per kvadratcentimeter benyta är det mått som används i klinisk praktik. Egentligen borde densiteten anges i gram per milliliter. Oftast används absorptionsfotometri eller röntgendatorto mografi för bestämning av bentäthet.Jontofores: Tillförsel, med elektrisk ström, av joner av lösliga salter till vävnader i behandlingssyfte. I den medicinska litteraturen beskrivs metoden som ett förlopp för att öka läkemedels genomträngningsförmåga i ytvävnader med hjälp av elektrisk ström. Jontofores har ingenting att göra med jonbyte, luftjonisering eller fonofores, vilka inte kräver elektrisk ström.Muskler: Sammandragande vävnad som åstadkommer rörelse hos djur.Kärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma sammandragning av blodkärlen.Bretyliumtosylat: Ett medel som blockerar frisättande av adrenerga signalsubstanser och används vid behandling av ventrikelflimmer och ventrikeltakykardi. Syn. bretylol.Belastningsskador: Smärtsamma tillstånd orsakade av överbelastning av vissa delar av det muskuloskeletala systemet, ofta yrkesrelaterade. De kännetecknas av inflammation, värk och nedsatt funktion hos leder, ledband och nerver.KroppsrörelseKroppsställning: Kroppsextremiteternas läge eller hela kroppshållningen.FingrarKetorolak: Ett derivat av pyrrolizinkarboxylsyra som är strukturellt besläktat med indometacin. Det tillhör gruppen icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID) och används huvudsdakligen för sin smärtstillande verkan.BenbrottUlnarnervTidsfaktorerVasomotoriska systemetCross-Over Studies: Studier som jämför två eller flera behandlingar, där försökspersonerna eller patienterna efter en avslutad första behandlingsomgång överförs till en annan behandlingsregim. Vid jämförelse mellan två behandlingsformer, A och B, väljs halva försöksgruppen slumpmässigt att få behandlingarna i ordningen A, B, andra halvan att få B, A. Kritik har riktats mot denna modell, då effekterna av den första behandlingen kan dröja kvar efter det att den andra behandlingsperioden inletts.Blodkärl: Alla rörformiga, blodförande kärl, som t ex artärer, vener, kapillärer.KarpallederKärlkapacitans: Måttet på ett blodkärls förmåga att öka blodvolymen utan en större ökning av blodtrycket. Kärlkapacitansen är lika med skillnaden i volym delad med skillnaden i tryck.Felställningsfrakturer: Benbrott där brottdelarna hamnat i ett felaktigt läge. Om två intill varandra liggande ben läker ihop i ett brott blir resultatet en korsställning.NormalvärdenHandskador: Allmänna eller icke specificerade skador på handen.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Fotonabsorptiometri: Icke-invasiv metod for mätning av benmineralinnehåll. Metoden används huvudsakligen för diagnos av benskörhet, men också för mätning av benmineralisering hos spädbarn.Muskelsammandragning: Ett förlopp som leder till sammandragning och/eller spänning i muskelvävnad. Muskelsammandragning åstadkoms via en glidmekanism, där aktintrådar glider in bland myosintrådarna.PrilokainIschemisk kontrakturIschemi: Hämmat blodflöde genom ett organ eller en vävnad till följd av sjuklig sammandragning eller blockering av blodkärlen, eller avsaknad av blodcirkulation.Stödförband: Täckande stödförband av glasfiber, plast eller gipsbandage för skydd och immobilisering av olika kroppsdelar vid frakturer, dislokationer och infekterade sår. Förband av glasfiber eller plast är lätta re, mer strålningsgenomsläppliga, motståndskraftigare mot fukt och flexiblare än gipsförband. Syn. gipsförband.Kompartmentsyndrom: Tillstånd där lokalt förhöjt tryck inom ett begränsat område negativt påverkar cirkulation och vävnadsfunktioner i området. Kompartmentering ses oftast i benen, men armar, lår, skuldror och skinkor drabbas också. Orsaker till förhöjt tryck kan vara skada, hårt sittande förband, blödning och fysisk träning. Till komplikationerna hör nervkompression, kramp och sammandragning.Rekonstruktivkirurgiska teknikerMediannerv: En av armens huvudnerver. Hos människan utgår mediannervens fibrer från ryggradens nedre nackkota och bröstryggens övre (vanligtvis C6 - T1), löper via armnervnätet och leder sensoriska och motoriska nerver till delar av underarmen och handen.Dubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Pulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.TyraminKryckor: Trä- eller metallkäppar utformade för att kunna vara till stöd för personer som har svårt att gå.NitroglycerinUpper ExtremityKall temperatur: Avsaknad av värme eller temperaturer märkbart under den normala.Gång med hjälpmedelTransplant Donor SiteKväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.Framben: Främre extremitet hos fyrfota djur.Bradykinin: En nonapeptidsignalsubstans som genom enzymverkan bildas från kallidin i blodet, där den verkar utvidgande på kapillärkärl och ökar deras genomtränglighet, med blodtrycksfall som följd. Bradykinin fri släpps också från mastceller vid astmaanfall, från tarmväggarna, som smärtsignal från skadad vävnad, och den kan vara en neurotransmittor.Högt blodtryck: Ihållande, högt blodtryck i artärsystemet. Utifrån flera mätningar (blodtrycksbestämning) definieras högt blodtryck som ett tillstånd då det systoliska trycket konstant är högre än 140 mm Hg eller då det diastoliska trycket konstant är högre än 90 mm Hg.Fentolamin: En icke-selektiv alfaadrenerg antagonist (alfablockerare). Den används vid behandling av högt blodtryck och i akuta fall av högt blodtryck, vid feokromocytom, mot kärlkramp vid Raynauds sjukdom, frostskada, vid klonidinutsättande, impotens och perifera kärlsjukdomar.Kroppstemperaturreglering: Organismens funktioner för att reglera kroppstemperaturen genom uppvärmning eller avkylning.Gymnastik: Systematiska fysiska övningar. Hit räknas även kallistenisk gymnastik, avsedd att främja styrka och vacker hållning.Rörelseomfång i ledNervkompressionssyndromIsometrisk sammandragning: Muskelsammandragningar kännetecknade av ökad spänning utan ändrad muskellängd.Bäckenhögläge: Kroppsläge med huvudet lägre än resten av kroppen. En längre tid i detta läge kan ge tillfälliga fysiologiska besvär.TryckreceptorerKinestesi: Förmågan att förnimma muskelrörelse, vikt, kroppsläge osv.EnzymhämmarePipecuroniumVilaBiomechanical PhenomenaMikrocirkulation: Blodcirkulationen i cirkulationssystemets mikrokärl.Metakolinklorid: Ett kvartärt, parasympatomimetiskt ammoniummedel med muskarin verkan som hos acetylkolin. Det hydrolyseras betydligt långsammare än acetylkolin av acetylkolinesteras och är motståndskraftigare mot hydrolys genom ospecifika kolinesteraser, så att det får längre verkan. Det används som parasympatomimetisk luftrörssammandragande medel, och som diagnostiskt hjälpmedel vid bronkialastma.Kroppstemperatur: Den förhållandevis konstanta temperatur som kroppen normalt håller (hos människan 37 grader C) och som regleras från mellanhjärnan.TennisarmbågeCyklooxygenashämmare: Föreningar eller ämnen som reagerar med cyklooxygenas (prostaglandin-endoperoxidsyntas) och därmed hindrar detta från att ingå substrat-enzymkombination med arakidonsyra och bilda eikosanoider, prostaglandiner och tromboxaner.Insulin: Ett proteinhormon som utsöndras av bukspottkörtelns betaceller. Insulin har en avgörande roll i regleringen av sockeromsättningen, där det främjar cellernas förbrukning av glukos. Det spelar även en viktig roll för omsättningen av proteiner och lipider. Insulin används som läkemedel för hålla insulinberoende diabetes mellitus under kontroll.SyrgasförbrukningArmens benVärmesjuka: En samling tillstånd framkallade av för kraftig exponering för eller överansträngning under extrem värme. Hit hör värmekramper, som är icke-akuta och kan behandlas med saltkompensation, värmeutmattning, som är allvarligare och måste behandlas med vätske- och saltkompensation, och värmeslag, som oftast drabbar de äldsta och yngsta, särskilt de äldre, och åtföljs av kramper, förvirring eller koma, och som behandlas med nedkylning och vätske- och saltersättning.Benskörhet: Benskörhet som beror på att mängden av benvävnad minskar. Skelettetblir poröst och bräckligt och risken för frakturer ökar. Två typer förekommer: benskörhet efter menopaus (postmenopausal osteoporos) och åldersrelaterad benskörhet.Läkemedelstillförsel genom huden: Applicering av läkemedel i lämplig form på huden antingen för lokal eller systemisk verkan.Frakturer, slutna: Benbrott som inte åtföljs av yttre sår.Fenylefrin: En alfaadrenerg agonist (alfastimulerare) som används som pupillvidgande, nässlemhinneavsvällande och hjärtstimulerande medel.Frakturfixering: Användning av fästanordningar av metall för att hålla fast brutna skelettben i rätt läge för läkning.LårArm-huvudvener: Stora vener på båda sidor av halsroten, bildade genom föreningen av de inre jugular- och subklavikulärvenerna. De för bort blod från huvud, hals och armar och löper samman i den övre hålvenen.SmärtaBretyliumföreningar: Preparat som används bl a som adrenerga blockerare.H-reflexC-vitamin: En förening med sex kol besläktad med glukos. Den förekommer naturligt i citrusfrukter och många grönsaker och är en väsentlig beståndsdel i människans föda. C-vitamin (askorbinsyra) är nödvändigt för att hålla bind- och benvävnad intakt. Dess biologiskt aktiva form verkar som reduktionsmedel och koenzym i flera metaboliska processer och anses vara en antioxidant. Syn. askorbinsyra.Varm temperatur: En form av energi och en känsla av förhöjd temperatur. Inom medicinen är värme av intresse för sina fysiologiska effekter, för terapeutisk användning, och för bruk i förfaranden inom fysik eller fysikalisk kemi.ProstaglandinerTänjbarhet: Mått på töjbarheten hos en kammare, som t ex en lunga (lungtänjbarhet) eller urinblåsan. Tänjbarheten anges som volymförändring per tryckenhetsförändring.Arginin: En essentiell aminosyra som är fysiologiskt aktiv i L-formen. Den har haft diagnostisk användning som indikering på hypofysfunktion.Bindvävshinna: Benämning på de fasta hinnor som omger och stöder muskler och andra vävnader.Kateterisering, perifer: Insättande av kateter i en perifer artär eller ven eller luftväg fäör diagnostiska eller terapeutiska ändamål.Alfaadrenerga receptorerNjurdialysHumerusTennisBen och benvävnadDiafyser: Rörbenens mellersta del (skaft).Glykogenupplagringssjukdom typ V: En glykogenos beroende på fosforylasbrist i muskelvävnad. Den kännetecknas av smärtande kramper efter ihållande fysisk aktivitet.Lik: En död kropp, vanligtvis en människokropp.SammandragningMikrodialys: En teknik för mätning av extracellulära halter av ämnen i vävnader, vanligen in vivo, med hjälp av en liten sond försedd med ett halvgenomsläppligt membran. Man kan även tillföra ämnen till vävnader genom membranet.TryckFysiska processerBenplattor: Implanterbara fixeringsanordningar som fästs vid benfragment med skruvar för att hålla ihop fraktursprickor och avlasta brottstället under tiden för benläkningen.Enalaprilat: Den aktiva metaboliten av enalapril och en kraftig ACE-hämmare som ges intravenöst. Det är ett effektivt medel vid behandling av primärt högt blodtryck och har goda hemodynamiska egenskaper vid hjärtsvikt. Medlet ger kärlutvidgning i njurarna och ökad natriumutsöndring.Centralt ventryck: Ventrycket mätt vid höger förmak med hjälp av en kateter genom armbågsvenen till den övre hålvenen och som är ansluten till en tryckmätare.Adrenerga alfablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar alfaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av endogena och exogena adrenerga agonister. Adrenerga alfaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, vasospasm, perifera kärlsjukdomar, chock och feokromocytom.Muskelspolar: Skelettmuskelstrukturer som fungerar som mekanoreceptorer, ansvariga för sträckreflexer. De består av ett knippe inkapslade skelettmuskelfibrer av några olika typer, reglerade av sensoriska nervceller.Armskador: Ospecificerade skador på armen/armarna.Nedsänkning: Placering av kropp eller föremål eller delar därav i en vätska.Vattenförlust, omedvetenVentryckBlodsocker: Glukos - den sockerart genom vilken kolhydrater transporteras med blodet, uppgår normalt till en halt av 3,5-5,6 mmol/l. Vid onormalt låg koncentration föreligger hypoglycemi, vid onormalt höga halter hyperglycemi. Syn. dextros; druvsocker.SenorDelaware: En av de minsta delstaterna i USA, belägen vid Atlantkusten. Ytan är 5300 km2, och folkmängden uppgår till 783 600 invånare (2000). Huvudstad är Dover. Angränsande stater är Maryland, New Jersey och Pennsylvania.Armplexus: Det stora nätverk av nervtrådar som försörjer armen med nerver. Armplexus sträcker sig från nacken till armhålan. Hos människa utgår plexusnerverna vanligen från de nedersta cervikalsegmenten och det övre bröstsegmentet av ryggmärgen (C5-C8 och T1), men variationer kan förekomma.Aminofyllin: Ett läkemedel som innehåller teofyllin och etylendiamin. Det är mer lättlösligt i vatten än vad teofyllin är, men har likartad farmakologisk verkan. Det används huvudsakligen vid astma.RygglägeKonstgjorda extremiteter: Proteser för armar, ben eller delar av dessa.RotationWound Closure TechniquesLedningsanestesiPropranololVibrationDropp, intravenösa: Långvarig (minuter till timmar) tillförsel av vätska i en ven genom venpunktion, antingen med hjälp av tyngdkraften eller pump.BeröringFall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.TrimetafanBaroreflex: Ett negativt återsignalleringssystem som ger korttidsverkande blodtrycksförändringar. PeronealnervLidokain: Ett medel för lokalbedövning och som även har lugnade verkan på hjärtat och används mot arytmier. Det har kraftigare och mer långvarig verkan än prokain, men verkningstiden är kortare än för bupivakain eller prilokain.Luxationsfrakturer: Benbrott där ändarna inte vill förenas, utan blir avrundade och bildar falska leder.BehandlingsresultatSympatolytikaMineral: Naturliga, oorganiska eller fossila organiska ämnen med en given kemisk sammansättning och bildade genom oorganiska reaktioner. De kan förekomma som enskilda, enhetliga kristaller eller kristallmassor, eller ingå som beståndsdel i heterogena mineral- eller bergartsbildningar.Resultats reproducerbarhetBlodvolym: Volymen av det cirkulerande blodet. Den utgörs av summan av plasmavolymen och erytrocytvolymen.ElektrostimuleringAdrenerga alfastimulerare: Läkemedel som binder selektivt till och aktiverar alfaadrenerga receptorer.StödskenorRyggMuskeltrötthet: Ett tillstånd som uppstår till följd av långvarig och kraftig muskelsammandragning. Studier på idrottsmän under ihållande, submaximal träning visar att muskelutmattning ökar i nästan direkt proportion till förbrukningen av muskelglykogen. Muskelutmattning vid kortvarig, maximal träning är förknippad med syrebrist och ökade halter av mjölksyra i blod och muskelvävnad och en åtföljande ökning av vätejonkoncentrationen i den ansträngda muskeln.Exostoser, multipla ärftligaAging: De gradvisa förändringar i människors och djurs struktur och funktion som sker med tiden, som inte beror på sjukdom eller olyckshändelser, och som så småningom leder till ökad sannolikhet att döden sk all inträffa. Gäller inte mikroorganismer.Panna: Den del av ansiktet som är ovanför ögonen.UlnarnervkompressionssyndromLymfödemKärlöppenhet: Graden av öppenhet i blodkärl.Svettning, överdriven: Onormalt kraftig svettning, ffa på handflator, fotsulor, i armhålor, ljumskar och perineum. Svettningen tros ha emotionella orsaker. Generellt stark svettning kan orsakas av varm och fuktig omgivning, feber eller fysisk ansträngning.Hudens åldrande: Förändring av hudens struktur och elasticitet med tiden. Den kan vara en effekt av fysiologiskt åldrande eller av ultraviolett bestrålning, vanligtvis genom exponering för solljus.Adrenalin: Det aktiva, sympatomimetiska binjurebarkhormonet hos de flesta djurarter. Det stimulerar både de alfa- och betaadrenerga systemen, ger systemisk kärlsammandragning och mag-tarmavslappning, stimulerar hjärtverksamheten och vidgar luftrören och hjärnans kärl. Hormonet används vid astma och hjärtsvikt, och för att fördröja upptaget av lokalbedövningsmedel. Syn. epinefrin.Skuldra

*  Fröken Fräulein
Precis när mitt gamla strykjärns-brännmärke på vänster underarm (som jag åsamkade mig själv i januari 2005) bleknat bort ...
  http://neapop.blogg.se/2007/october/
*  Underarm - Wikipedia
Underarm (latin: antebrachium) är i människans kropp det andra segmentet i den övre extremiteten. Underarmen avgränsas upptill ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Underarm
*  Underarm supination @ seek4fitness.net
Seek4fitness.net är Din nya fitness portal där Du hittar allt som har med träning, diet och hälsa att göra. Med vår online modul kan Du skapa Ditt eget unika träningsprogram.
  http://seek4fitness.net/sv/Workout/Exercises/Underarm-supination.327fd13a-c979-102c-b939-001f29cc93fa.html
*  Camillas livsstil: Tatuering underarm
Nu har jag änteligen gjort tatueringen som jag vill ha på vänster underarm. Jag är faktiskt gör nöjd och den passar ihop med ...
  http://camillaslivsstil.blogspot.com/2012/02/tatuering-underarm.html
*  DUSCHSKYDD UNDERARM 56CM VUXEN - Varuförsörjningen
DUSCHSKYDD UNDERARM 56CM VUXEN. SEAL TIGHT. Art.nr: 50120 Leverantör: BSN MEDICAL AB Lev.art.nr: 72045-09. På grund av ...
  http://varuforsorjningen.se/kundtjaenst/leveransstoerning/duschskydd-underarm-56cm-vuxen/
*  Gents.se | Erbjudanden, produkter and recensioner - Kelkoo.
Veet Cold Wax Strips Suprem'Essence Bikini & Underarm är effektiva strips för hårborttagning runt känsliga områden. De ger ett ...
  http://www.kelkoo.se/mp-4427823-gents-se
*  Hair & Tattoo Removal Team, Stockholm, Team Well Center - Bokadirekt
Kvinna - Underarm 25 min 890,00 kr Mer info Raka området noggrant kvällen före, använd inte lotion eller parfym på ...
  https://www.bokadirekt.se/places/hair-%26-tattoo-removal-team-8434
*  Veronicas Hudvård & Laserklinik, Lindesberg - Bokadirekt
Vaxning - Underarm 400,00 kr Mer info Håret under armarna bör vara minst 5 mm vid vaxningstillfället.. Om hårstråna är för ...
  https://www.bokadirekt.se/places/veronicas-hudv%C3%A5rd-&-laserklinik-2901
*  Myelom - Wikipedia
Röntgenbild med multipla osteolysområden på en underarm. Även en patologisk fraktur distalt på armbågsbenet (ulna). Vävnadsprov ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Myelom
*  IPL<...
Underarm. 1200 kr. Hel arm. 2200 kr. Axlar & skuldror. 1700 kr. Bröstet. 2000 kr ...
  http://www.spamaskrosen.com/behandlingar/ipl-2/
*  Anna Lindh-mordet - Wikipedia
Franchell skrek till och slog honom på hans vänstra underarm. Mijailović släppte då greppet om Lindh som föll ihop på golvet. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Anna_Lindh-mordet
*  Robot - Wikipedia
Manipulator, det man oftast kallar "roboten". De vanligaste robotarna består av en fot, underarm, överarm och handled. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Robot
*  Universitetssjukhuset Örebro - Wikipedia
Handkirurgiska kliniken sysslar med kirurgiska åtgärder inom hand, handled och underarm. Kliniken inrättades år 1983, men redan ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Universitetssjukhuset,_%C3%96rebro
*  Märkta av ånger | Göteborgs-Posten - Livsstil
Snart ska det beredas plats för minstingen Livias porträtt på pappas underarm. Det enda som syns av den gamla tatueringen är ...
  http://www.gp.se/livsstil/m%C3%A4rkta-av-%C3%A5nger-1.392214
*  Veet® Easywax™ Electrical Roll-On Refill - Sensitive - Bikini & Armhålor
Easy Wax Refill Bikini & Underarm. Denna vaxrefill används med Veet Easy Wax Roll-On: ett enkelt självupphettande system som ...
  http://www.veet.se/produkter/varmt-vax/electrical-roll-on/easywax-electrical-roll-on-refill-bikini-underarm/
*  Christian av Braunschweig-Wolfenbüttel - Wikipedia
År 1622 sårades Christian så svårt att man tvingades amputera hans vänstra underarm. När hertig Christian 1626 övertog ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Christian_av_Braunschweig-Wolfenb%C3%BCttel
*  Blödningstid - Wikipedia
Ett 5 mm långt och 1 mm djupt snitt görs i patientens underarm. Blodet torkas av var 30:e sekund, utan att röra vid sårets yta ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%B6dningstid
*  Brian Redman - Wikipedia
Redman bröt höger underarm och var därmed borta från racingen resten av säsongen. Han kom tillbaka till racingen 1969 i ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Brian_Redman
*  Severus Snape - Wikipedia
Efter tiden på Hogwarts blir Severus dödsätare och får mörkrets märke på vänster underarm. Severus är mycket skicklig i ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Severus_Snape
*  Debutanten om Paralympics: Helt underbart - Sport - UNT.se
Lindström saknar hand och underarm på vänster sida, en funktionsnedsättning som kallas dysmeli. Han kör samtliga alpina grenar ...
  http://www.unt.se/sport/debutanten-om-paralympics-helt-underbart-4922271.aspx
*  Forum inom hälsa och sjukdomar - Netdoktor
Känns konstigt i häger underarm och höger ben, är svag där. Har någon inflammation eller bortdomning under vänster kindben och ...
  https://www.netdoktor.se/infektion/forum/sjuk-i-2-manader-nu/

Vasodilation: Vasodilation betyder att kroppens blodkärl dilaterar, enkelt uttryckt att blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig, synnerhet i de stora venerna, stora artärer och mindre arteriolerna. Processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion, vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig.Benjamin Smith Barton: Benjamin Smith Barton, född 10 februari 1766, död 19 december 1815 i New York, var en amerikansk botaniker.HyperemiBlodkärl: Blodkärl är rörformiga strukturer i kroppen som försörjer alla vävnader och organ med blod. Till blodkärl räknas artärer, vener, kapillärer, arterioler och venoler.Ligatur (medicin): Ligatur (från senlatinets Ligatura= förband) är en underbindning eller tillknytning av ett blodkärl i samband med operation för att hindra blödning.Anaerob uthållighet: Anaerob uthållighet är kroppens förmåga att arbeta med hög intensitet under förhållandevis kort tid med hjälp av både aeroba och anaeroba processer. Alltså med hjälp av metaboliska processer som både kräver, respektive inte kräver syre.PatellarreflexAnoto: Anoto Group AB är ett svenskt bolag noterat på Stockholmsbörsen. Anoto grundades av entreprenören Christer Fåhraeus.OsteopeniFingerormMuskelkontraktion: Muskelkontraktion är den process varvid muskelvävnad kontraheras. Histologiskt består muskelvävnad av muskelfibrer som är mångkärniga, avlånga celler.Richard von VolkmannIschemi: Ischemi är en medicinsk term som innebär att en vävnads blodförsörjning inte räcker för dess behov. Otillräcklig blodförsörjning kan orsakas av minskad blodtillförsel, ökat vävnadsbehov eller en kombination därav.Nervus medianus: Nervus medianus (latin: "mellersta nerven") är, i människans kropp, en nerv som löper längs med över- och underarmarnas mitt ned till handen. N.Artär: Artärer (latin: sing. artēria, plur.Krycka: Krycka är ett redskap för att kunna ta sig fram när ett eller båda benen inte fungerar normalt. Kryckan är en form av hög käpp där ovandelen fästs under armhålan och som sedan med stöd av armen och handen kan manövreras som ett extra ben och avlasta trycket och behovet av benet.NitroglycerinPsykrotrof: Psykrotrofa kallas organismer, framför allt mikroorganismer, som är köldtoleranta.Bradykinin: Bradykinin är ett typ av hormon och neuropeptid som bildas under koagulationsproccesen då ett blodkärl går sönder. Det kan bildas på två olika sätt.