TymidylatsyntasFluordeoxiuridylat: 5-fluoro-2'-deoxiuridylat. En tymidylatsyntetasblockerare, som bildas ur 5-fluoruracil eller 5-fluordeoxiuridin.Deoxiuracilnukleotider: Uracilnukleotider vars sockerdel utgörs av deoxiribos.TymidinmonofosfatFolsyraantagonister: Hämmare av enzymet dihydrofolatreduktas (tetrahydrofolatdehydrogenas), som omvandlar dihydrofolat (FH2) till tetrahydrofolat (FH4). De har utbredd användning inom cancerkemoterapi.Floxuridin: En cancerantimetabolit som omvandlas till fluorouracil efter snabb injektion. Vid långsam, kontinuerlig, intraarteriell infusion omvandlas ämnet till floxuridinmonofosfat. Det har använts för behandling av levermetastaser till gastrointestinala adenokarcinom och för lindrande behandling vid maligna tumörer i lever och mag-tarmkanal.Antimetaboliter vid cancerterapi: Antimetabolitpreparat som används i behandling av cancer.NADP-dehydrogenasTiofenerTetrahydrofolaterFluorouracil: En pyrimidinanalog som utgör en antimetabolit mot tumörer. Den stör DNA-syntesen genom att blockera den tymidylatsyntetasförmedlade omvandlingen av deoxiuridylsyra till tymidylsyra.QuinazolinesNukleosidfosfatkinasIsoindolerTrimetrexatDeoxiuridin: 2'-deoxiuridin. En antimetabolit som omvandlas till deoxiuridintrifosfat vid DNA-syntesen. Undertryckande av deoxiuridin används för laboratoriediagnostik av megaloblastanemier till följd av brist på vitamin B12 och folat.Folsyra: En medlem av B-vitaminfamiljen som stimulerar blodbildningssystemet. Vitaminet finns i lever och njure, och förekommer i svampar, spenat, jäst, gröna blad och gräsarter (Poaceae). Folsyra används för att behandla och förhindra folatbrist och megaloblastisk anemi.Lactobacillus casei: En stavformad bakterie som isolerats från mjölk, ost och andra mejeriprodukter, mejerimiljöer, surdeg, kogödsel, ensilage, samt munhåla, tarminnehåll och vagina hos människor.TetrahydrofolatdehydrogenasPterolylpolyglutamaterLeukemi L1210: En homogen och snabbväxande leukemiform hos möss.PolyglykolsyraMetyltransferaser: En undergrupp enzymer av transferasklassen som katalyserar överföringen av en metylgrupp från en förening till en annan. EC 2.1.1.TymidinfosforylasMetotrexat: En antimetabolit mot tumörer med immunsuppressiva egenskaper. Preparatet hämmar tetrahydrofolatdehydrogenas och förhindrar bildandet av tetrahydrofolat, som behövs för att syntetisera tymidylat, en viktig DNA-komponent.TyminnukleotiderTymidinLeukovorin: Den aktiva metaboliten av folsyra. Leukovorin används huvudsakligen i form av kalciumsalt som motmedel mot folsyraantagonister, vilka blockerar omvandlingen av folsyra till folinsyra.EnzymhämmareGlycinhydroximetyltransferas: Ett pyridoxalfosfatenzym som katalyserar reaktionen mellan glycin och 5,10-metylentetrahydrofolat till serin. Det katalyserar även reaktionen mellan glycin och acetaldehyd till L-treonin. EC 2.1.2.1.Hydroximetyl- och formyltransferaser: Enzymer som katalyserar överföring av hydroximetyl- eller formylgrupper. EC 2.1.2.OrotatfosforibosyltransferasTjocktarmstumörer: Cancer i grov- eller tjocktarmen.Tjock- och ändtarmstumörer: Tumörer eller cancer i antingen tjocktarmen eller ändtarmen eller i båda. Den vanligaste elakartade cancerform i USA. Faktorer som ökar risken för tjock- och ändtarmscancer är kronisk, ulcerös kolit, familjär kolonpolypos, asbestexponering och bestrålning av cervix.Citrat-(si)-syntas: Enzym som katalyserar det första steget i trikarbonsyracykeln (citronsyracykeln). Det katalyserar reaktionen mellan oxaloacetat och acetyl-CoA till citrat och koenzym A. EC 4.1.3.7.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Glutamater: Salter och estrar av glutaminsyra.RNA, budbärarBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Reduced Folate Carrier ProteinKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Kolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.Tumörceller, odladeLentinan: En polysackarid från den ätliga svampen Lentinula edodes (shiitake). Den exakta sammansättningen är inte känd.TymidinkinasGuanin: Organisk bas, 6-oxi-2-aminopurin (C5H5N5O). Det ingår i guaninnukleotider.5-metyltetrahydrofolat-homocystein S-metyltransferas: Ett enzym som katalyserar bildandet av metionin genom överföring av en metylgrupp från 5-metyltetrahydrofolat till homocystein. Det kräver ett kobamidkoenzym. Enzymet kan ha verkan på mono- eller triglutamatderivat. EC 2.1.1.13.AICARTFaseMetylentetrahydrofolatreduktas (NADPH2): Ett flavoproteinaminoxidoreduktas som katalyserar den reversibla omvandlingen av 5-metyltetrahydrofolat till 5,10-metylentetrahydrofolat. EC 1.5.1.20.Glykogensyntas: Ett enzym som katalyserar överföring av D-glukos från UDP-glukos till 1,4-alfa-D-glukosylkedjor. EC 2.4.1.11.FosforibosylglycinamidformyltransferasGlykogensyntaskinas 3: Ett glykogensyntaskinas som beskrivits som ett nyckelenzym i glykogenmetabolismen. Det reglerar ett skiftande antal funktioner, som t ex celldelning, mikrotubulifunktioner och apoptos (programmerad celldöd). EC 2.7.1.37.Läkemedelsresistens, tumör: Motstånd mot eller minskad känslighet för ett antitumörmedel hos en tumör hos människor, djur eller i cell- eller vävnadsodlingar.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Kväveoxidsyntas typ I: En kalciumberoende, grundläggande form av kväveoxidsyntas som främst finns i nervvävnad. EC 1.14.13.39.UracilMutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Polymorfism, genetiskLäkemedelsresistens: Nedsatt eller utebliven effekt av ett läkemedelspreparat på en organism, sjukdom eller vävnad. Läkemedelsresistens måste skiljas från läkemedelstolerans, som innebär en gradvis minskande känslighet för ett läkemedels effekter vid fortlöpande medicinering.Tandem-upprepade sekvenserKloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.FlavinerPeptidsyntaserFolate Receptors, GPI-AnchoredCellgifter: Medel som hämmar eller hindrar tumörtillväxt, genom att stoppa mogningsprocessen och proliferationen hos elakartade celler.Modeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.DCMP-deaminas: Ett enzym som katalyserar den hydrolytiska deamineringen av deoxicytidylsyra till deoxiuridylsyra och ammoniak. Det har en viktig roll i regleringen av deoxinukleotiderna hos högre organismer. Enzymet verkar också på vissa 5-substituerade deoxicytidylsyror. EC 3.5.4.12.Bindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Folate Receptor 1Idoxuridin: En deoxyuridinanalog som blockerar DNA-syntes hos virus. Celldelning: En cells förökning genom delning.CellinjeRöntgenkristallografi: Undersöknig av kristallstrukturer med hjälp av röntgendiffraktionsteknik.Cellcykel: En komplex följd av händelser, som inträffar mellan slutet av en celldelning och slutet av nästa, varigenom cellmaterial delas upp mellan dottercellerna.Molekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.Reglering av genuttryck, enzymer: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten i samband med enzymsyntes.Adenokarcinom: Ett karcinom härrörande från körtelvävnad eller vars celler bildar tydliga körtelliknande strukturer. Adenokarcinom kan klassificeras i enlighet med de mönster cellerna bildar.E2F1-transkriptionsfaktorerLäkemedelsdesign: Den molekylära utformningen av läkemedel för specifika ändamål (såsom DNA-bindning, enzymhämning, verkan mot tumörer osv), baserad på kännedom om molekylära egenskaper, som t ex funktionella gruppers aktivitet, molekylgeometri, elektronstruktur och information om analoga molekyler. Läkemedelsdesign bygger på datorstödd molekylär modelleringsteknik och omfattar inte farmakokinetik, dosanalys eller analys av läkemedelsadministrering.DNA: En deoxiribonukleotidpolymer som utgör den grundläggande genetiska substansen i alla celler. Eukaryota och prokaryota organismer har normalt sitt DNA ordnat i dubbelsträngade strukturer, men i många viktiga biologiska processer ingår under vissa skeden enkla strängar. DNA, som består av en flersockerarts-fosfatstam med utskott av puriner (adenin och guanin) och pyrimidiner (tymin och cytosin), bildar en dubbelspiral som hålls ihop med vätebindningar mellan purinerna och pyrimidinerna (adenin mot tymin (AT) och guanin mot cytosin (GC)).Katalys: Påskyndande av en kemisk reaktion genom medverkan av en särskild reaktorsubstans, katalysator.

*  Medarbetarundersökning 2015 TS - PDF

Medarbetarundersökning 2015 TS Nedan presenteras en sammanställning av medarbetarundersökningen som genomfördes på TS innan sommaren. Enkäten skickades ut till alla som får nyhetsbrevet på TS, 122 personer.

*  Fallrepet - Visa tråd - A-slupar

Ja vissa saker är inte båtmässiga.... Nu vet jag inte var denna båt tillverkats men en sak att tänka på kan vara reglerna för CE-märkning där en hårdare tillämpning kommer att ske från 18:e januari 2017. Fram till dess kommer man kunna tillämpa äldre regelverket och då kanske kan det vara bra att vara lite snabb här. Därmed råder jag dig att kontakta Transportstyrelsen för detaljerna i just ditt fall. Då båten tidigare ej är registrerad kan den då falla under nybyggnad och då gäller CE märkning i vilket fall som helst men det går ju då att komma lindrigare undan om du är rask. Även en större ombyggnad kan påverka befintlig CE-märkning och kan i värsta fall kräva ny märkning. Men killarna på TS kan reglerna på sina tio fingrar så tala med dem ...

*  Niseko - Freeride

Ett stenkast från den snötäckta vulkanen Yotei ligger den japanska skidresorten Niseko. Med 15 meter snödump per år och skogsskidåkning i toppklass är det knappast konstigt att Japan och i synnerhet Nisseko blivit

*  Dymo LabelManager 500TS | Dustinhome.se

2 559 kr. Dubbelt så snabb utskrift som med DYMOs® övriga märkmaskiner. Vad du än behöver märka med en etikett klarar DYMO®s banbrytande pekskärm det enkelt och smidigt! Redigera, formatera och anpassa etiketter med några enkla knapptryckningar.

*  Caterpillar 773D Dump Truck **Year 2005**, Tillverkningsår: 2005 - Gruvtruckar - Mascus Sverige

Caterpillar 773D Dump Truck **Year 2005** - Drifttimmar: 18 527 h, Totalvikt: 39 500 kg, Max. last: 54 500 kg, Motor: CAT 3412E, Motore... - Mascus Sverige

*  Filmteam gräver upp "ET" - "världens sämsta spel" | Aftonbladet

Och till en början gick försäljningen bra. Men långt ifrån tillräckligt bra. Till slut blev Atari tvingade att dumpa 728 000 exemplar av spelet på en soptipp i New Mexiko.. Därefter har legenden om "ET"-spelen växt och växt. Vissa har till och med betecknat det hela som ett rent påhitt, trots att New York Times berättade om händelsen redan 1983. ...

*  St Anton 16/17 - Freeride

Den senaste veckan har det vita, fluffiga täcket återigen lagt sig över dalen och de närliggande kullarna. Veckan började med flera mindre dump vilket resulterade i nysnö på uppåt 20 cm. Överlyckliga över den fallna snön och den lovande väderprognosen gjorde att alla var taggade och inte hade något problem med att gå upp tidigt på morgonen. Eller, ska vi vara ärliga så har vissa det lite tyngre på morgnarna än andra men det viktigaste är ju att man kommer upp och hinner med bussen. Oavsett vilket morgonhumör man än är på.... I tisdags fick vi äntligen uppleva den dag som vädersajternas prognoser hade stoltserat med. Det hade snöat minst 50 centimeter under natten och det var kall och torr snö hela vägen från dalen till toppen. En dag som denna var det givet att det var liftöpping vid Galzigbahn, ungefär lika givet som att ölen är kall. Vi började tisdagen med att åka Maienwasen och Jungbrunntobel ett par gågner och vi tjöt av lycka. Det var faceshots efter ...

*  Annas utrymme: Nu-är-han-frisk-badet...

I mars 2014 genomfördes en kateterisering där kirurgen skulle ha tagit bort/stängt shunten samt rätat upp lungpulsådern. Det blev dock inte gjort eftersom hjärta och lungor såg bättre ut "live", än på undersökningarna. Tack vare det/ på grund av var riskerna större än nyttan. ...

*  follacin | Kurera.se

Fråga till PT:s och fystränare Hej, Jag har skrivit till dig några gånger och fått bra svar. Tack för det. Nu undrar jag vad folsyra follacin är bra för och när ska man äta folsyra? Min Vitamincomlex innehåller folinsyra 85mcg. Är det samma sak? Väntar på dina kloka svar och tackar på förhand. Hälsningar Margaretha. Läs mer → ...

*  Essen Luftbilder

Gesetzlicher Hinweis Jonathan webb / www.webbaviation.de ist ein unabhängiger Künstler und nicht von der/dem abgebildeten Organisation / Person / Gebäude befürwortet, gesponsert, angegliedert oder unterstützt. Kein model release oder property release sind vorhanden und ich übernehme keine Haftung für die Verletzung von Rechten abgebildeter Personen, Gebäude, Warenzeichen oder sonstigen Objekten. Der Erwerb von Nutzungsrechten über das fotografische Urheberrecht hinaus sowie die Einholung von Veröffentlichungsgenehmigungen, obliegt dem Kunden. Für weitere Information siehe meine AGB ...

*  Köpa Capecitabin utan recept på nätet i Sverige | Capecitabin Online Apotek

Köp Capecitabin (capecitabine) 500mg utan recept online i Sverige, Norge, Danmark, Frankrike, Tyskland och Spanien. Snabb leverans över hela europa och bra kundtjänst.

*  Gemcitabin Sandoz koncentrat till infusionsvätska, lösning 40 mg/ml - Handla på Apoteket.se

Köp Gemcitabin Sandoz koncentrat till infusionsvätska, lösning 40 mg/ml hos Apoteket - Farmaceutisk kompetens och trygga betalningar. Handla online eller i butik

*  Nya perorala antikoagulantia- Nu händer det! - PDF

Nya perorala antikoagulantia- Nu händer det! Fariba Baghaei Överläkare Koagulationscentrum Sektionen för hematologi och koagulation Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Equalis användarmöte koagulation

*  Duloxetine Krka enterokapsel, hård 30 mg - Beställ på Apoteket.se

Beställ Duloxetine Krka enterokapsel, hård 30 mg hos Apoteket - Råd online och noga utvalda hälsoprodukter. Handla online eller i butik

*  PRAC rekommenderar begränsad användning av Protelos - Läkemedelsverket

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) rekommenderar begränsad användning av Protelos. Protelos, som innehåller strontiumranelat, används för att behandla osteoporos (benskörhet).

*  Anticoagulants and new oral anticoagulants

Anticoagulants (also known as antithrombotics) prevent the formation or growth of blood clots. They are important because people with heart failure often produce blood clots in the heart or blood vessels.

*  Köp Aritavi Enterokapsel, hård 60 mg Duloxetin 90 styck på Kronans Apotek

Du får dina varor 1-3 arbetsdagar efter det att vi har fått din beställning. Alla beställningar som görs före klockan 12 helgfria vardagar skickas normalt från oss samma dag om produkterna finns i lager.. ...

*  Köp Trusopt Ögondroppar, lösning Orifarm AB 20 mg/ml Dorzolamid 3 x 5 milliliter på Kronans Apotek

Du får dina varor 1-3 arbetsdagar efter det att vi har fått din beställning. Alla beställningar som görs före klockan 12 helgfria vardagar skickas normalt från oss samma dag om produkterna finns i lager.. ...

*  framtid | Smärtsam tacksamhet

Den tanken tänker jag varje dag, flera gånger om dagen. Vad händer sedan? Hur kommer mitt liv att se ut framöver? Vad ska jag leva av? Jag kan inte ens i min vildaste fantasi se hur en framtid skulle kunna se ut. Det är bara blankt. Inte svart eller ljust, inte kittlande eller oroande, utan bara helt blankt. Det som känns mörkt och oroande är just dagsläget, eftersom jag inte kan planera för en framtid, utan lever ur hand i mun. Ok, jag klarar mig idag och den här månaden, men hur ser nästa månad ut? Vem vet? Inte jag.. Det är svårt att vila i att det löser sig på något sätt. Jag lever ju efter tron och övertygelsen att var och en är sin egen lyckas smed och måste ta ansvar för sitt eget liv. Då kan jag ju inte bara sitta och vänta på att det ska lösa sig. Att vara sin egen smed och ta ansvar är dock inte detsamma som att klara sig helt själv och inte be om hjälp. Men initiativet och riktningen måste komma från mig. Och det är svårt att be om hjälp när jag ...

*  Okategoriserade | Smärtsam tacksamhet

Jag har sänkt kraven på mig själv, lärt mig skjuta upp saker som inte är nödvändiga i nuet, och lärt mig säga nej. Nej jag vill inte, jag orkar inte, jag har ingen lust eller jag vill bara vara hemma och göra ingenting. Det svåraste jag gjort och som jag jobbar på hårt är att sluta vara självständig och våga ta emot hjälp även om jag kan själv. Att släppa taget och vara lat. Jättejobbigt!. Maten är väldigt viktig. Att få i sig alla näringsämnen för att kroppen ska ha byggmaterial för att kunna bygga allt som är nödvändigt för att kunna återhämta sig. Här har jag lärt mig väldigt mycket av Anna Hallén om näring, balans på gungbrädor i kroppen och vikten av alla delar. Om hormoner och signalsubstanser, om tarmen och näringsupptag. Det är inte heller något som går fort, det tar tid för kroppen att bygga bort näringsbrister som uppkommit av långvarigt felaktig kost och stress. Man märker inte heller allt som händer i kroppen eftersom det förändras ...

*  Värdera dig själv högre | Smärtsam tacksamhet

Många av oss är så vana vid att nedvärdera oss själva, att barnen, partnern, vänner och arbetet kommer före och sedan om det finns tid och kraft kvar kanske vi kan tänka på oss själva. Det är att nedvärdera och prioritera bort oss själva. Ställ dig frågan: Visst är jag lika mycket värd som alla andra? Det är en ledande fråga och mitt svar är att det tycker jag att du är!. Min filosofi är att alla människor gör så gott de kan, efter de förutsättningar man har. Ändras förutsättningarna ändras även det man kan göra, ibland till det bättre och ibland till det sämre. Det bästa är om man själv kan välja att ändra förutsättningarna för att kunna bli ett bättre jag. Men för att kunna göra något av de förändrade förutsättningarna gäller det att acceptera sig själv för den man är. Att acceptera att jag är jag, jag är så här just nu och det är gott nog. Det är en bra grund till att utveckla sig själv, till en bättre version av sig själv. Man ...

*  Dagen efter | Smärtsam tacksamhet

Att vara inbillningsfrisk och inte känna efter får konsekvenser. Även om man är väldigt medveten om det och har stor erfarenhet av det, så är det så lätt att skjuta bort det just här och nu, när man har roligt och trivs. Ofta är det värt det för att man får en positiv och glädjefylld känsla i kroppen, men inte alls alltid. Ibland kan det till och med ge lite energi, men oftast är det glädjekänslan i kroppen som är positiv. Och det är näst intill omöjligt att veta i förväg hur det kommer att bli så, det går inte att välja rätt i förväg.. Det finns många aspekter av detta som en frisk människa aldrig funderar på över huvud taget. Att man måste planera så det alltid är väldigt glest i kalendern, välja mycket noga vad som får en plats där och ha en helt tom kalender under dagarna efter en aktivitet. Att planera in mat och möjlighet att avsluta när det blir för mycket. Att inte vara beroende av någon annan som har en helt annan agenda om aktiviteten än ...

*  Dagen efter | Smärtsam tacksamhet

Att vara inbillningsfrisk och inte känna efter får konsekvenser. Även om man är väldigt medveten om det och har stor erfarenhet av det, så är det så lätt att skjuta bort det just här och nu, när man har roligt och trivs. Ofta är det värt det för att man får en positiv och glädjefylld känsla i kroppen, men inte alls alltid. Ibland kan det till och med ge lite energi, men oftast är det glädjekänslan i kroppen som är positiv. Och det är näst intill omöjligt att veta i förväg hur det kommer att bli så, det går inte att välja rätt i förväg.. Det finns många aspekter av detta som en frisk människa aldrig funderar på över huvud taget. Att man måste planera så det alltid är väldigt glest i kalendern, välja mycket noga vad som får en plats där och ha en helt tom kalender under dagarna efter en aktivitet. Att planera in mat och möjlighet att avsluta när det blir för mycket. Att inte vara beroende av någon annan som har en helt annan agenda om aktiviteten än ...

*  Småföretag

Allabranscher.se listar de SNI-koder som företag tilldelas av Skatteverket. Företag kan ha flera SNI-koder beroende på deras huvudnäring samt binäring. SNI-koderna har ändrats ett par gånger genom de föregånga decennierna p g a att nya branscher har tillkommit och gamla branscher har upphört. Den senaste ändringar var från SNI-2002 till SNI-2007, Allabranscher.se använder sig av […]. ...

*  Viaplay Sverige vod

Om Viaplay Viaplay är Nordens ledande leverantör av digital underhållning för serier, filmer, sport och barninnehåll. Viaplay sammanför dig med din favoritunderhållning, var du än är. Du kan upptäcka och uppleva hela säsonger av serier, marknadens största utbud av nya storfilmer, samt direktsända sportevenemang i världsklass så som Engelska Premier League, UEFA Champions League, NHL och Formel 1. Viaplay finns på webben, iOS och Android-enheter, Smart TV, Viasat Set-Top-Boxar, Xbox 360, Xbox One, PlayStation®3 och PlayStation®4. Läs mer på www.viaplay.com. Viaplay AB är en del av MTG AB (Modern Times Group) som är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över sex kontinenter och omfattar TV-kanaler, innehållsproduktion och distribution, onlinetjänster, radiokanaler, flerkanalnätverk (MCN:er) och esport.

MetotrexatAssimilation (biologi): Assimilation är den fysiologiska process hos en organism genom vilken upptagna näringsämnen ombildas till ämnen som kan användas för att bygga upp organismens vävnader.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Tymidinkinas: Tymidinkinas är ett enzym, ett fosfotransferas, (ett kinas) : 2'- deoxitymidinkinas, ATP -tymidin- 5'- fosfotransferas, EC 2.7.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.UracilTyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.Flavin: Flavin är en kemisk förening och prostetisk grupp till enzym som har skilda roller inom biokemin, som till exempel katalys av redoxreaktioner och ljusgenerering. Som riboflavin är den ett viktigt vitamin.Reaktionskoordinat: En reaktionskoordinat är inom kemin en koordinat som anger förloppet av en kemisk reaktion. Den anger inte bara en riktning i rummet, och inte heller tidsaxeln, utan snarare en kombination av den rörelse i riktning mellan de två atomkärnor som reagerar (d.Aktivt centrum: Aktivt centrum, aktiv yta eller aktivt säte är inom molekylärbiologin den del av ett enzym eller ribozym där substraten binder och den kemiska reaktionen sker. Eventuella kofaktorer binder också till det aktiva centret.Kristallografi: Kristallografi är en experimentell vetenskap som studerar atomstrukturer i solida material. I äldre litteratur betecknar namnet vetenskaplig forskning av kristaller.E2F: E2F är en grupp av gener som kodar en familj av transkriptionsfaktorer i högre eukaryoter. De är delaktiga i reglering av cellcykeln och DNA-syntesen i däggdjursceller.AdenocarcinomKatalys