TymidylatsyntasFluordeoxiuridylat: 5-fluoro-2'-deoxiuridylat. En tymidylatsyntetasblockerare, som bildas ur 5-fluoruracil eller 5-fluordeoxiuridin.Deoxiuracilnukleotider: Uracilnukleotider vars sockerdel utgörs av deoxiribos.TymidinmonofosfatFolsyraantagonister: Hämmare av enzymet dihydrofolatreduktas (tetrahydrofolatdehydrogenas), som omvandlar dihydrofolat (FH2) till tetrahydrofolat (FH4). De har utbredd användning inom cancerkemoterapi.Floxuridin: En cancerantimetabolit som omvandlas till fluorouracil efter snabb injektion. Vid långsam, kontinuerlig, intraarteriell infusion omvandlas ämnet till floxuridinmonofosfat. Det har använts för behandling av levermetastaser till gastrointestinala adenokarcinom och för lindrande behandling vid maligna tumörer i lever och mag-tarmkanal.Antimetaboliter vid cancerterapi: Antimetabolitpreparat som används i behandling av cancer.NADP-dehydrogenasTiofenerTetrahydrofolaterFluorouracil: En pyrimidinanalog som utgör en antimetabolit mot tumörer. Den stör DNA-syntesen genom att blockera den tymidylatsyntetasförmedlade omvandlingen av deoxiuridylsyra till tymidylsyra.QuinazolinesNukleosidfosfatkinasIsoindolerTrimetrexatDeoxiuridin: 2'-deoxiuridin. En antimetabolit som omvandlas till deoxiuridintrifosfat vid DNA-syntesen. Undertryckande av deoxiuridin används för laboratoriediagnostik av megaloblastanemier till följd av brist på vitamin B12 och folat.Folsyra: En medlem av B-vitaminfamiljen som stimulerar blodbildningssystemet. Vitaminet finns i lever och njure, och förekommer i svampar, spenat, jäst, gröna blad och gräsarter (Poaceae). Folsyra används för att behandla och förhindra folatbrist och megaloblastisk anemi.Lactobacillus casei: En stavformad bakterie som isolerats från mjölk, ost och andra mejeriprodukter, mejerimiljöer, surdeg, kogödsel, ensilage, samt munhåla, tarminnehåll och vagina hos människor.TetrahydrofolatdehydrogenasPterolylpolyglutamaterLeukemi L1210: En homogen och snabbväxande leukemiform hos möss.PolyglykolsyraMetyltransferaser: En undergrupp enzymer av transferasklassen som katalyserar överföringen av en metylgrupp från en förening till en annan. EC 2.1.1.TymidinfosforylasMetotrexat: En antimetabolit mot tumörer med immunsuppressiva egenskaper. Preparatet hämmar tetrahydrofolatdehydrogenas och förhindrar bildandet av tetrahydrofolat, som behövs för att syntetisera tymidylat, en viktig DNA-komponent.TyminnukleotiderTymidinLeukovorin: Den aktiva metaboliten av folsyra. Leukovorin används huvudsakligen i form av kalciumsalt som motmedel mot folsyraantagonister, vilka blockerar omvandlingen av folsyra till folinsyra.EnzymhämmareGlycinhydroximetyltransferas: Ett pyridoxalfosfatenzym som katalyserar reaktionen mellan glycin och 5,10-metylentetrahydrofolat till serin. Det katalyserar även reaktionen mellan glycin och acetaldehyd till L-treonin. EC 2.1.2.1.Hydroximetyl- och formyltransferaser: Enzymer som katalyserar överföring av hydroximetyl- eller formylgrupper. EC 2.1.2.OrotatfosforibosyltransferasTjocktarmstumörer: Cancer i grov- eller tjocktarmen.Tjock- och ändtarmstumörer: Tumörer eller cancer i antingen tjocktarmen eller ändtarmen eller i båda. Den vanligaste elakartade cancerform i USA. Faktorer som ökar risken för tjock- och ändtarmscancer är kronisk, ulcerös kolit, familjär kolonpolypos, asbestexponering och bestrålning av cervix.Citrat-(si)-syntas: Enzym som katalyserar det första steget i trikarbonsyracykeln (citronsyracykeln). Det katalyserar reaktionen mellan oxaloacetat och acetyl-CoA till citrat och koenzym A. EC 4.1.3.7.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Glutamater: Salter och estrar av glutaminsyra.RNA, budbärarBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Reduced Folate Carrier ProteinKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Kolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.Tumörceller, odladeLentinan: En polysackarid från den ätliga svampen Lentinula edodes (shiitake). Den exakta sammansättningen är inte känd.TymidinkinasGuanin: Organisk bas, 6-oxi-2-aminopurin (C5H5N5O). Det ingår i guaninnukleotider.5-metyltetrahydrofolat-homocystein S-metyltransferas: Ett enzym som katalyserar bildandet av metionin genom överföring av en metylgrupp från 5-metyltetrahydrofolat till homocystein. Det kräver ett kobamidkoenzym. Enzymet kan ha verkan på mono- eller triglutamatderivat. EC 2.1.1.13.AICARTFaseMetylentetrahydrofolatreduktas (NADPH2): Ett flavoproteinaminoxidoreduktas som katalyserar den reversibla omvandlingen av 5-metyltetrahydrofolat till 5,10-metylentetrahydrofolat. EC 1.5.1.20.Glykogensyntas: Ett enzym som katalyserar överföring av D-glukos från UDP-glukos till 1,4-alfa-D-glukosylkedjor. EC 2.4.1.11.FosforibosylglycinamidformyltransferasGlykogensyntaskinas 3: Ett glykogensyntaskinas som beskrivits som ett nyckelenzym i glykogenmetabolismen. Det reglerar ett skiftande antal funktioner, som t ex celldelning, mikrotubulifunktioner och apoptos (programmerad celldöd). EC 2.7.1.37.Läkemedelsresistens, tumör: Motstånd mot eller minskad känslighet för ett antitumörmedel hos en tumör hos människor, djur eller i cell- eller vävnadsodlingar.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Kväveoxidsyntas typ I: En kalciumberoende, grundläggande form av kväveoxidsyntas som främst finns i nervvävnad. EC 1.14.13.39.UracilMutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Polymorfism, genetiskLäkemedelsresistens: Nedsatt eller utebliven effekt av ett läkemedelspreparat på en organism, sjukdom eller vävnad. Läkemedelsresistens måste skiljas från läkemedelstolerans, som innebär en gradvis minskande känslighet för ett läkemedels effekter vid fortlöpande medicinering.Tandem-upprepade sekvenserKloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.FlavinerPeptidsyntaserFolate Receptors, GPI-AnchoredCellgifter: Medel som hämmar eller hindrar tumörtillväxt, genom att stoppa mogningsprocessen och proliferationen hos elakartade celler.Modeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.DCMP-deaminas: Ett enzym som katalyserar den hydrolytiska deamineringen av deoxicytidylsyra till deoxiuridylsyra och ammoniak. Det har en viktig roll i regleringen av deoxinukleotiderna hos högre organismer. Enzymet verkar också på vissa 5-substituerade deoxicytidylsyror. EC 3.5.4.12.Bindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Folate Receptor 1Idoxuridin: En deoxyuridinanalog som blockerar DNA-syntes hos virus. Celldelning: En cells förökning genom delning.CellinjeRöntgenkristallografi: Undersöknig av kristallstrukturer med hjälp av röntgendiffraktionsteknik.Cellcykel: En komplex följd av händelser, som inträffar mellan slutet av en celldelning och slutet av nästa, varigenom cellmaterial delas upp mellan dottercellerna.Molekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.Reglering av genuttryck, enzymer: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten i samband med enzymsyntes.Adenokarcinom: Ett karcinom härrörande från körtelvävnad eller vars celler bildar tydliga körtelliknande strukturer. Adenokarcinom kan klassificeras i enlighet med de mönster cellerna bildar.E2F1-transkriptionsfaktorerLäkemedelsdesign: Den molekylära utformningen av läkemedel för specifika ändamål (såsom DNA-bindning, enzymhämning, verkan mot tumörer osv), baserad på kännedom om molekylära egenskaper, som t ex funktionella gruppers aktivitet, molekylgeometri, elektronstruktur och information om analoga molekyler. Läkemedelsdesign bygger på datorstödd molekylär modelleringsteknik och omfattar inte farmakokinetik, dosanalys eller analys av läkemedelsadministrering.DNA: En deoxiribonukleotidpolymer som utgör den grundläggande genetiska substansen i alla celler. Eukaryota och prokaryota organismer har normalt sitt DNA ordnat i dubbelsträngade strukturer, men i många viktiga biologiska processer ingår under vissa skeden enkla strängar. DNA, som består av en flersockerarts-fosfatstam med utskott av puriner (adenin och guanin) och pyrimidiner (tymin och cytosin), bildar en dubbelspiral som hålls ihop med vätebindningar mellan purinerna och pyrimidinerna (adenin mot tymin (AT) och guanin mot cytosin (GC)).Katalys: Påskyndande av en kemisk reaktion genom medverkan av en särskild reaktorsubstans, katalysator.

*  Medarbetarundersökning 2015 TS - PDF
Medarbetarundersökning 2015 TS Nedan presenteras en sammanställning av medarbetarundersökningen som genomfördes på TS innan sommaren. Enkäten skickades ut till alla som får nyhetsbrevet på TS, 122 personer.
  http://docplayer.se/9649190-Medarbetarundersokning-2015-ts.html
*  Fallrepet - Visa tråd - A-slupar
Ja vissa saker är inte båtmässiga.... Nu vet jag inte var denna båt tillverkats men en sak att tänka på kan vara reglerna för CE-märkning där en hårdare tillämpning kommer att ske från 18:e januari 2017. Fram till dess kommer man kunna tillämpa äldre regelverket och då kanske kan det vara bra att vara lite snabb här. Därmed råder jag dig att kontakta Transportstyrelsen för detaljerna i just ditt fall. Då båten tidigare ej är registrerad kan den då falla under nybyggnad och då gäller CE märkning i vilket fall som helst men det går ju då att komma lindrigare undan om du är rask. Även en större ombyggnad kan påverka befintlig CE-märkning och kan i värsta fall kräva ny märkning. Men killarna på TS kan reglerna på sina tio fingrar så tala med dem ...
  http://forum.fallrepet.se/viewtopic.php?f=2&t=695&sid=a06ef3a0bfd8a2114eabab1092de2fa7&start=150
*  Min resa genom livet
Det var ju 1,5 år sedan jag gjorde operationen... och visst jag kan fatta att jag dumpar på sött och fett.. men jag skall väl ändå inte dumpa på mat jag ätit förut i 1,5 år utan att dumpa... hatar detta ...
  http://franmolnen.blogg.se/2011/october/
*  Niseko - Freeride
Ett stenkast från den snötäckta vulkanen Yotei ligger den japanska skidresorten Niseko. Med 15 meter snödump per år och skogsskidåkning i toppklass är det knappast konstigt att Japan och i synnerhet Nisseko blivit
  https://www.freeride.se/skidorter/niseko/
*  Nu dumpar operatören Tre roamingavgifter inom EU | TkJ.se
Tre gör det billigare att surfa utomlands genom att dumpa roamingavgifterna helt och hållet. För ganska exakt ett år sedan skrev jag om att EU tvingat ner
  http://blogg.tkj.se/tre-dumpar-roamingavgifter-2017/
*  Köp Continental Win.C.TS830P * 97H för 3 644 kr - Autoexperten
Det nya ContiWinterContact TS830P erbjuder maximal bromssäkerhet oberoende av vägförhållanden.Inga obehagliga överraskningarGenom att sammanföra de se...
  https://www.autoexperten.se/dack-och-falg/friktionsdack/17-tum/continental/continental-wincts830p-97h/
*  Continental WinterContact TS 830P 225 / 50 17 98 H - Tirendo.se
Continental WinterContact TS 830P 225 / 50 17 98 H billigt online! ✔ Fraktfritt! ✔ Snabb och enkel leverans ✔ Specialerbjudande ✔ Hitta ditt drömdäck nu!
  https://www.tirendo.se/continental-wintercontact-ts-830p-225-50-r17-98h-r-204868.html
*  Dymo LabelManager 500TS | Dustinhome.se
2 559 kr. Dubbelt så snabb utskrift som med DYMOs® övriga märkmaskiner. Vad du än behöver märka med en etikett klarar DYMO®s banbrytande pekskärm det enkelt och smidigt! Redigera, formatera och anpassa etiketter med några enkla knapptryckningar.
  https://www.dustinhome.se/product/5010625785/labelmanager-500ts
*  2-fluoro-5-3-methoxyphenylcarbamoyl-phenylboronic-acid | VWR
Läs mer om 2-fluoro-5-3-methoxyphenylcarbamoyl-phenylboronic-acid. VWR enable science genom att erbjuda produktval, service, processer och vårt folk får det att ske.
  https://se.vwr.com/store/product/11784573/2-fluoro-5-3-methoxyphenylcarbamoyl-phenylboronic-acid
*  3-fluoro-4-2-pyridylcarbamoyl-phenylboronic-acid | VWR
Läs mer om 3-fluoro-4-2-pyridylcarbamoyl-phenylboronic-acid. VWR enable science genom att erbjuda produktval, service, processer och vårt folk får det att ske.
  https://se.vwr.com/store/product/11784579/3-fluoro-4-2-pyridylcarbamoyl-phenylboronic-acid
*  Dump Lake - Wikipedia
Dump Lake kan syfta på följande platser: 1 2 3 Dump Lake (sjö i Kanada, Ontario, Parry Sound District), 45°33′08″N 79°03′48″W / 45.55213°N 79.06332°V / 45.55213; -79.06332 (Dump Lake (sjö i Kanada, Ontario, Parry Sound District)) Dump Lake (sjö i Kanada, Ontario, Renfrew County), 45°34′09″N 76°45′33″W / 45.56926°N 76.75911°V / 45.56926; -76.75911 (Dump Lake (sjö i Kanada, Ontario, Renfrew County)) Dump Lake (sjö i Kanada, Ontario, Thunder Bay District), 49°26′40″N 88°03′15″W / 49.44448°N 88.05426°V / 49.44448; -88.05426 (Dump Lake (sjö i Kanada, Ontario, Thunder Bay District)) 1 2 Dump Lake (sjö i USA, Mississippi), Yazoo County, 32°38′24″N 90°36′31″W / 32.64008°N 90.60868°V / 32.64008; -90.60868 (Dump Lake (sjö i USA, Mississippi)) Dump Lake (sjö i USA, Wisconsin), Rusk County, 45°28′12″N 91°07′35″W / 45.46994°N 91.12625°V / 45.46994; -91.12625 (Dump Lake (sjö i ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Dump_Lake
*  Om landskap och landskapsanalys för väg och järnväg by durd - issuu
Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's millions of monthly readers. Title: Om landskap och landskapsanalys för väg och järnväg, Author: durd, Name: Om landskap och landskapsanalys för väg och järnväg, Length: 60 pages, Page: 1, Published: 2014-03-31
  https://issuu.com/durd/docs/2011_1
*  Caterpillar 773D Dump Truck **Year 2005**, Tillverkningsår: 2005 - Gruvtruckar - Mascus Sverige
Caterpillar 773D Dump Truck **Year 2005** - Drifttimmar: 18 527 h, Totalvikt: 39 500 kg, Max. last: 54 500 kg, Motor: CAT 3412E, Motore... - Mascus Sverige
  https://www.mascus.se/entreprenadmaskiner/begagnade-gruvtruckar/caterpillar-773d-dump-truck-year-2005/ner8w5vj.html
*  Filmteam gräver upp "ET" - "världens sämsta spel" | Aftonbladet
Och till en början gick försäljningen bra. Men långt ifrån tillräckligt bra. Till slut blev Atari tvingade att dumpa 728 000 exemplar av spelet på en soptipp i New Mexiko.. Därefter har legenden om "ET"-spelen växt och växt. Vissa har till och med betecknat det hela som ett rent påhitt, trots att New York Times berättade om händelsen redan 1983. ...
  https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/spela/article18784546.ab
*  Etanol.nu • Visa tråd - SAAB 2,0 Biopower
Hmmm.... måste säga att jag inte är helt överens mej dej på den punkten. Dumpen/AV:n används väl som prestandaökare dvs då man släpper gasen stänger ju gasspjället vilket skulle innebära att turbon pumpar mot stängt spjäll, något som bromsar turbon. För att inte detta ska ske sitter (eller så monterar man dit en) dump/AV för att göra sej av med det 'onödiga' övertyrcket (något som skonar kompressorn) och även medför en snabbare spool up vid lite inspirerad körning. Skulle motorn vara konstruerad så att det trots stängt gasspjäll går att forcera igenom luft meddels övertryck så är ju bilen felkonstruerad ...
  http://etanol.nu/forum/viewtopic.php?f=39&t=1781&sid=e06e5c87111ee082ea081f5ed4c2f7ee&start=30
*  2016-09-23, SHL-omgång 1, Luleå - Skellefteå - Sida 4
[mention]Krobbe[/mention] skrev:+++ till Luleå. Länge sen man såg ett Lhf med spelintention och inte bara 'dump and chase'. Även positivt överraskad av vårat sp
  http://www.luleahockeyforum.com/t1241p150-2016-09-23-shl-omgang-1-lulea-skelleftea
*  St Anton 16/17 - Freeride
Den senaste veckan har det vita, fluffiga täcket återigen lagt sig över dalen och de närliggande kullarna. Veckan började med flera mindre dump vilket resulterade i nysnö på uppåt 20 cm. Överlyckliga över den fallna snön och den lovande väderprognosen gjorde att alla var taggade och inte hade något problem med att gå upp tidigt på morgonen. Eller, ska vi vara ärliga så har vissa det lite tyngre på morgnarna än andra men det viktigaste är ju att man kommer upp och hinner med bussen. Oavsett vilket morgonhumör man än är på.... I tisdags fick vi äntligen uppleva den dag som vädersajternas prognoser hade stoltserat med. Det hade snöat minst 50 centimeter under natten och det var kall och torr snö hela vägen från dalen till toppen. En dag som denna var det givet att det var liftöpping vid Galzigbahn, ungefär lika givet som att ölen är kall. Vi började tisdagen med att åka Maienwasen och Jungbrunntobel ett par gågner och vi tjöt av lycka. Det var faceshots efter ...
  https://www.freeride.se/blog/chaletbach/
*  mlijoy
Jag är 20 år och jobbar som illustratör, webutvecklare och barnvakt. Det här är min virtuella dump där jag lägger upp saker jag hittar på da intrawebz samt illustrationer jag jobbar med. Och livet .^,^.. ...
  http://mlijoy.blogg.se/2009/september/stop-having-a-boring-life.html
*  Annas utrymme: Nu-är-han-frisk-badet...
I mars 2014 genomfördes en kateterisering där kirurgen skulle ha tagit bort/stängt shunten samt rätat upp lungpulsådern. Det blev dock inte gjort eftersom hjärta och lungor såg bättre ut "live", än på undersökningarna. Tack vare det/ på grund av var riskerna större än nyttan. ...
  http://annasutrymme.blogspot.com/2016/01/nu-ar-han-frisk-badet.html
*  Städkonsult.nu- Grepen Business support AB
Grepen Business support ABs hemsida städkonsult.nu innehåller hjälpmedel för dig som företagare. Du kan hämta hem affärsplan, verksamhetsplan, serviceplan, revisionssystem, rehabguide, checklistor för skyddsronder. Du kan dessutom hitta städtips, fläckguide och en guide med alla städbolag i Storstockholm. Det finns dessutom alltid uppdaterade nyheter speciellt för dig som företagare
  http://www.grepen.se
*  man - Wiktionary
Etymologi: Av fornsvenska man, ackusativ av maþer ("människa, man"), av fornnordiska maðr, av urgermanska *mannaz. Ytterst antingen av protoindoeuropeiska *mánu-, "person", eller *men-, "att tänka ...
  https://sv.wiktionary.org/wiki/man
*  Metotrexat - Wikipedia
Metotrexat är en folsyraantagonist som hör till gruppen cytostatika. Idag används den vid reumatoid artrit, psoriasis och Crohns sjukdom som sjukdomsmodifierande läkemedel (DMARD) men kan även användas som cancerbehandling När Metotrexat ges mot reumatiska och inflammatoriska sjukdomar är syftet att fördröja tillväxten av celler som leder till inflammationen. Ämnet är celltoxiskt i höga doser. Syftet vid cancerbehandling är att bromsa tillväxten av cancerceller genom att motverka aktiveringen av folsyra som är en viktig byggsten för cellernas arvsmassa. Metotrexats verkningsmekanism är komplex. Den är en folsyraantagonist som motverkar aktiveringen av folsyra genom att hämma ett enzym som heter dihydrofolatreduktas. Folsyra behövs för celltillväxten. Man har också visat att metotrexat ökar frisättningen av adenosin vilket har visats verka antiinflammatoriskt i flera studier. Biverkningar kan bland annat vara leverpåverkan, blodbrist och illamående. Vid högre doser - ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Metotrexat
*  follacin | Kurera.se
Fråga till PT:s och fystränare Hej, Jag har skrivit till dig några gånger och fått bra svar. Tack för det. Nu undrar jag vad folsyra follacin är bra för och när ska man äta folsyra? Min Vitamincomlex innehåller folinsyra 85mcg. Är det samma sak? Väntar på dina kloka svar och tackar på förhand. Hälsningar Margaretha. Läs mer → ...
  https://kurera.se/expertpanelen/?tag=follacin
*  LIBRIS - Sequential methotrexate and 5...
LIBRIS titelinformation: Sequential methotrexate and 5-fluorouracil in the management of neoplastic disease : proceedings of a symposium / contrib. Joseph R. Bertino ...
  http://libris.kb.se/bib/384331
*  Trimetoprim - Landstinget Blekinge
Hur fungerar Landstinget Blekinge? Under 'Om landstinget' finns fakta om organisationen, kontaktuppgifter, ekonomiska siffror och mycket mer.. Om landstinget ...
  http://ltblekinge.se/For-vardgivare/Provtagningsanvisningar/Analysportalen/Analyser/Analyser-Q-T/Trimetoprim/

MetotrexatAssimilation (biologi): Assimilation är den fysiologiska process hos en organism genom vilken upptagna näringsämnen ombildas till ämnen som kan användas för att bygga upp organismens vävnader.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Tymidinkinas: Tymidinkinas är ett enzym, ett fosfotransferas, (ett kinas) : 2'- deoxitymidinkinas, ATP -tymidin- 5'- fosfotransferas, EC 2.7.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.UracilTyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.Flavin: Flavin är en kemisk förening och prostetisk grupp till enzym som har skilda roller inom biokemin, som till exempel katalys av redoxreaktioner och ljusgenerering. Som riboflavin är den ett viktigt vitamin.Reaktionskoordinat: En reaktionskoordinat är inom kemin en koordinat som anger förloppet av en kemisk reaktion. Den anger inte bara en riktning i rummet, och inte heller tidsaxeln, utan snarare en kombination av den rörelse i riktning mellan de två atomkärnor som reagerar (d.Aktivt centrum: Aktivt centrum, aktiv yta eller aktivt säte är inom molekylärbiologin den del av ett enzym eller ribozym där substraten binder och den kemiska reaktionen sker. Eventuella kofaktorer binder också till det aktiva centret.Kristallografi: Kristallografi är en experimentell vetenskap som studerar atomstrukturer i solida material. I äldre litteratur betecknar namnet vetenskaplig forskning av kristaller.E2F: E2F är en grupp av gener som kodar en familj av transkriptionsfaktorer i högre eukaryoter. De är delaktiga i reglering av cellcykeln och DNA-syntesen i däggdjursceller.AdenocarcinomKatalys