Tromboxan A2TromboxanreceptorerTromboxan A2, prostaglanding H2-receptorerTromboxanerTromboxan-A-syntas15-hydroxi-11-alfa,9-alfa-(epoxymetano)prosta-5,13-diensyra: En stabil prostaglandinendoperoxidanalog som tjänar som en tromboxanhärmare. Dess verkningsmekanism omfattar härmning av den hydroosmotiska effekten hos vasopressin samt aktivering av fosfolipas C.Prostaglandinendoperoxider, syntetiskaHydraziner: En grupp organiska föreningar som bildas genom utbyte av en eller fler väteatomer i hydrazin mot alkyl- eller arylgrupper.6-ketoprostaglandin F1 alfa: Den fysiologiskt aktiva och stabila hydrolysprodukten av epoprostenol. Påträffas i nästan all djurvävnad.Prostaglandiner HTrombocytaggregationProstaglandinreceptorerEpoprostenol: Ett prostaglandin med kraftigt kärlvidgande egenskaper och som hämmar trombocytaggregation. Det biosyntetiseras på enzymatisk väg ur prostaglandinendoperoxider i kärlvävnad hos människor. Natriumsaltet har använts vid behandling av pulmonell hypertoni.Prostaglandin H2Blodplättar: Trombocyter. Kärnfria, små och skivformiga celler som bildas i megakaryocyterna och finns i blodet hos alla däggdjur. De är av betydelse för blodets koagulation.ProstaglandinendoperoxiderProstaglandinerEikosanoider: En klass oxygenerade, endogena, omättade fettsyror, vilka är derivat av arakidonsyra. Till dessa hör prostaglandiner, leukotriener, tromboxaner och föreningar med hydroxieikosatetraensyra (HETE). De är hormonliknande ämnen med verkan i anslutning till syntesprocesserna, utan att ha någon funktionsändrande effekt i kroppen.Acetylsalicylsyra: Prototypsubstansen för behandling av milda till medelsvåra smärtor. Den utgör den verksamma beståndsdelen i smärtstillande läkemedel som aspirin, albyl, magnecyl m fl och har antiinflammatoriska och f ebernedsättande egenskaper. Genom att hämma cyklooxygenas hämmar den också prostaglandinbiosyntesen. Acetylsalicylsyra hindrar dessutom blodproppsbildning och används för att förebygga tromboser.Pentanoiska syrorProstanonsyrorMetakrylater: Akrylsyror eller akrylater som ersatts med en metylgrupp i postionen C-2.Arakidonsyror: En grupp omättade fettsyror omfattande arakidonsyra och hydroxieikosatetraenosyra.Indometacin: Ett antiinflammatoriskt medel av icke-steroidtyp (NSAID) som blockerar enzymet cyklooxygenas, som behövs för bildandet av prostaglandiner och andra autakoider. Det hämmar även polymorfa leukocyters motilitet.Arakidonsyra: En omättad, essentiell fettsyra. Den finns i animalt fett samt i lever, hjärna och körtelvävnad och är en beståndsdel av animala fosfatider. Den bildas från linolsyra i födan och är en prekursor i bio syntesen av prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener.Cyklooxygenashämmare: Föreningar eller ämnen som reagerar med cyklooxygenas (prostaglandin-endoperoxidsyntas) och därmed hindrar detta från att ingå substrat-enzymkombination med arakidonsyra och bilda eikosanoider, prostaglandiner och tromboxaner.Kärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma sammandragning av blodkärlen.Prostaglandiner, syntetiskaProstaglandinendoperoxidsyntaserBensoxepinerCyklooxygenas 1Prostaglandiner DKärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.ProstaglandinblockerareProstaglandiner EDinoprost: Ett naturligt förekommande prostaglandin med oxytocinverkan, luteolytisk och abortframkallande effekt. Tack vare sina kärlsammandragande egenskaper har substansen också en rad andra verkningar.Imidazoler: Föreningar som innehåller 1,3-diazol, en femhörnig aromatisk ring med två kväveatomer med en mellanliggande kolatom. Kemiskt reducerade varianter omfattar imidazoliner och imidazolidiner.Dinoproston: Det vanligaste och biologiskt mest aktiva prostaglandinet hos däggdjur. Det uppvisar de flesta av prostaglandinernas typiska, biologiska verkningsmekanismer och har använts i stor omfattning som oxytociskt medel. Blödningstid: Blödningsvaraktigheten efter hudstick. En testmetod för mätning av funktionen hos kapillärer och blodplättar.TrombocytaggregationshämmareProstaglandiner FBicykliska föreningarAkrylater: Polymerer eller oligomerer framställda från någon akrylsyraester, vilka används i ett flertal kemitekniska produkter.Cyklooxygenas 2Isoprostaner: En serie prostaglandinliknande föreningar som produceras genom attacker av fria radikaler på fettsyror, särskilt arakidonsyra, i cellmembran. När de väl kluvits från lipidmembranet via fosfolipasverkan kan de cirkulera med olika kroppsvätskor och så småningom utsöndras. Trots att dessa föreningar liknar enzymatiskt syntetiserade prostaglandiner är deras stereoisometriska struktur vanligtvis en annan än hos "mer naturliga" föreningar.SRS-AAdenosindifosfat: Adenosin-5´-(trivätedifosfat). En adeninnukleotid innehållande två fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel vid 5´-positionen.Eikosansyror: Mättade monokarboxylsyror med 20 kol.Bifenylföreningar: Syn. difenylföreningar. Välkända är de flerklorinerade bifenylerna (polychlorinated biphenyl, PCB), där några av de kolbundna väteato merna ersatts med kloratomer.Bicykliska föreningar, heterocykliska: En klass mättade föreningar bestående av endast två ringar med två eller fler gemensamma atomer och åtminstone en heteroring, och som får sitt namn efter en öppen kolvätekedja med samma totalantal ato mer.Ibuprofen: Ett anti-inflammatoriskt medel av icke-steroidtyp med smärtlindrande egenskaper som används för behandling av bl a reumatism och artrit.BetatromboglobulinDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.SulfonamiderEpoprostenolreceptorerProstaglandin D2Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.TrombinIntramolekylära oxidoreduktaser: Enzymer av isomerasklass som katalyserar oxidation av en del av en molekyl och motsvarande reduktion av en annan del av samma molekyl. Hit hör t ex enzymer som omvandlar aldoser till ketoser (aldos-ketosisomeraser), enzymer som växlar kol-koldubbelbindningar (kol-koldubbelbindningsisomeraser) och enzymer som kastar om (transponerar) svavel-svavelbindningar (svavel-svavelbindningsisomeraser). EC 5.3.Marsvin: Allmän benämning på medlemmar av familjen Caviidae. Den vanligaste arten är Cavia porcellus, som är det tammarsvin som används som husdjur och i biomedicinsk forskning.Glatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.Kärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Heptansyror: Mättade monokarboxylsyror med sju kolatomer.Fettsyror, omättade: Fettsyror, vars kolkedjor innehåller en eller flera dubbel- eller trippelbindningar mellan kolen.Lungcirkulation: Blodets cirkulation genom lungorna.PyridinerIloprost: En eikosanoid som är en produkt av cyklooxygenasprocessen vid arakidonsyraomsättningen. Den är en stabil och syntetisk analog till epoprostenol, men med längre halveringstid än moderföreningen. Dess verkan påminner om prostacyklinets. Iloprost åstadkommer kärlutvidgning och hämmar blodplättsklumpning.Dioxaner: 1,4-dietylendioxider. Dessa används som industriella lösningsmedel. Dioxan är potentiellt cancerframkallande, enligt Fourth Annual Report on Carcinogens (NTP 85-002, 1985).TrombocytaktiveringsfaktorHundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Cyklooxygenas-2-hämmareF2-isoprostanerRadioimmunanalysLeukotrien B4: Den dominerande metaboliten i neutrofila, polymorfonukleära leukocyter. Den stimulerar polymorfonukleära cellfunktioner, så som degranulering, bildande av syrekopplade fria radikaler, frisättande av arakidonsyra och ämnesomsättning.SerotoninFenylacetaterRåttor, inavlade stammarEnzymhämmareLeukotriener: En familj biologiskt aktiva föreningar som bildas av arakidonsyra genom oxidativ metabolism i 5-lipoxygenasprocessen. De medverkar i skyddsreaktioner och i fysiopatologiska tillstånd, så som akuta överkänslighetsreaktioner och inflammation. De har kraftfull verkan på många livsviktiga organ och system, inklusive hjärt-kärlsystemet, andningssystemet, det centrala nervsystemet, mag-tarmkanalen och immunsystemet..Kalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.Fettsyror, enkelomättade: Fettsyror som är omättade i en position.Kroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.BensofuranerBlodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.Kollagen: Ett polypeptidämne som innehåller ungefär en tredjedel av allt protein i ett däggdjur. Det utgör huvudbeståndsdelen av hud och bindväv, och den organiska delen av ben- och tandsubstans. Olika former av kollagen produceras i kroppen, men alla består av tre alfapolypeptidkedjor ordnade i en trippelspiral. Kollagen skiljer sig från andra fibrösa proteiner, som t ex elastin, genom sitt innehåll av prolin, hydroxiprolin och hydroxilysin, avsaknad av tryptofan, samt särskilt genom sitt höga innehåll av polargrupper, ansvariga för proteinets svällande egenskaper.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.12-hydroxi-5,8,10,14-eikosatetraenosyra: En lipoxygenasmetabolit av arakidonsyra. Det är en kraftigt selekt iv ligand för märkning av mu-opioidreceptorer i såväl membran som vävnadssnitt. 12-S-ETE-analogen har rapporterats förstärka tumörce llers metastaseringsförmåga genom aktivering av proteinkinas-C.Muskelsammandragning: Ett förlopp som leder till sammandragning och/eller spänning i muskelvävnad. Muskelsammandragning åstadkoms via en glidmekanism, där aktintrådar glider in bland myosintrådarna.Bronksammandragning: Minskning av luftrörens diameter på fysiologisk väg eller genom farmakologisk verkan.Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.DibensotiepinerKärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Tarmkäxartärer: Artärer som utgår ifrån bukpulsådern och fördelar sig till större delen av tarmarna.Alprostadil: Ett potent, kärlvidgande medel som ökar det perifera blodflödet. Det hindrar blodplättsanhopning och har många andra biologiska effekter, som t ex utvidgning av luftrören, mediering av inflammation os v.Kalcimycin: Ett jonoforiskt polyeterantibiotikum från Streptomyces chartreusensis. Jonoforen binder och transporterar katjoner genom membran och kopplar bort oxidativ fosforylering medan den hämmar ATPas i leverm itokondrier hos råtta. Substansen används mest som biologiskt verktyg för att studera divalenta katjoners roll i olika biologiska system.Lungartär: Det korta, vida blodkärl som utgår från den högra hjärtkammarens conus arteriosus och leder ej syresatt blod till lungorna.Isoenzymer: Strukturellt likartade enzymer med samma katalytiska mekanism, men med olika kemiska, fysikaliska eller immunologiska egenskaper.TrombocytantalProstaglandiner IRåttor, inavlade WKYGenomspolningKärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.Prostaglandiner GEndoteliner: Peptider med 21 aminosyror som produceras av vaskulära endotelceller och har en stark kärlsammandragande verkan. Endotelinfamiljen består av tre medlemmar: endotelin-1, endotelin-2 och endotelin-3. Alla tre innehåller 21 aminosyror, men aminosyrasammansättningen varierar. De tre peptiderna framkallar kärlsammandragande och pressoreffekter i olika delar av kroppen. De farmakologiska verkningsmekanismerna är dock kvantitativt avsevärt varierande mellan de tre isopeptiderna.Antiinflammatoriska medel, icke-steroida: Förutom sin antiinflammatoriska verkan har dessa preparat också smärtstillande och febernedsättande effekt. De används främst vid kronisk artrit och vissa tillstånd med smärtande och inflammerad mjuk vävnad. De blockerar prostaglandinsyntesen genom att hämma cyklooxygenas, som omvandlar arakidonsyra till cykliska endoperoxider.Lipoxigenashämmare: Föreningar eller aktiva ämnen som binder till lipoxigenas och därmed hindrar dess substrat-enzymkoppling till arakidonsyra och bildandet av hydroxieikosatetraensyra och olika leukotriener.Råttor, WistarSvin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).SalicylaterBröstaorta: Den del av kroppspulsådern som leder från aortabågen ner till mellangärdet.Urticaria pigmentosaFosfolipaser A: En grupp fosfatidacylhydrolaser som katalyserar hydrolys av en av acylgrupperna i fosfoglycerider eller glycerofosfatidater. Fosfolipas A1 hydrolyserar acylgruppen vid position 1 (EC 3.1.1.32), och fosfolipas A2 hydrolyserar acylgruppen kopplad till position 2 (EC 3.1.1.4). Syn. PLA.BW-755C: Hämmare av såväl cyklooxygenas- som lipoxygenasprocesser. Substansen visar antiinflammatorisk effekt genom att hindra bildandet av prostaglandiner och leukotriener. Den förstärker också hypoxisk kärls ammandragning i lungorna och har skyddande effekt efter myokardischemi.Gefarnat: En i vatten olöslig terpenfettsyra som används för behandling av mag-tarmsår. Den bidrar till läkning och förbättrad funktionalitet hos slemhinnevävnad.Råttor, inavlade SHRBlodplättssjukdomar: Störningar orsakade av avvikelser i antalet blodplättar och deras funktioner.Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Arterioler: Artärernas minsta förgreningar, belägna mellan muskelartärerna och kapillärkärlen.Bradykinin: En nonapeptidsignalsubstans som genom enzymverkan bildas från kallidin i blodet, där den verkar utvidgande på kapillärkärl och ökar deras genomtränglighet, med blodtrycksfall som följd. Bradykinin fri släpps också från mastceller vid astmaanfall, från tarmväggarna, som smärtsignal från skadad vävnad, och den kan vara en neurotransmittor.Hydroxieikosatetraensyror: Eikosatetraensyror som substituerats i någon position med en eller flera hydroxigrupper. De är viktiga intermediärer i en rad biosyntesförlopp som utgår från arakidonsyra och leder till ett antal biologiskt aktiva föreningar, så som prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener.Råttor, Sprague-DawleyOxidoreduktaserCeller, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Receptors, Prostaglandin E, EP1 SubtypeKarbazolerCykliskt AMP: Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.SignalomvandlingReceptors, Purinergic P2Y12TrombocytmembranglykoproteinerLipoxigenas: Ett enzym i oxidoreduktasklassen som katalyserar reaktionerna mellan linoleat och andra fettsyror och syre till hydroperoxi-fettsyraderivat. Närbesläktade enzymer i denna klass är arakidonatlipoxigenaser, arakidonat-5-lipoxigenas, arakidonat-12-lipoxigenas och arakidonat-15-lipoxigenas. EC 1.13.11.12.Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Mikrosomer: Mikroblåsor som bildas av det endoplasmatiska nätverket när celler brister. De kan isoleras genom differentialcentrifugering och utgörs av tre strukturtyper: ojämna vesiklar, släta vesiklar och ribosomer. Ett flertal enzymatiska processer är förknippade med mikrosomfraktioneringen.8,11,14-eikosatriensyra: 8,11,14-eikosatriensyra. En 20-kolskedjad fettsyra, omättad i positionerna 8, 11 och 14. Endast i position 5 skiljer den sig från arakidonsyra, 5,8,11,14-eikosatetraensyra.Radioligandanalys

*  När är TXA bäst vid trauma? Omedelbart eller kort därefter? - traumarummet
En färsk meta-analys publicerad i The Lancet visade att på drygt 40.000 patienter med massiv blödning (trauma eller post partum) så ökade omedelbar behandling med TXA överlevnaden med 70 %
  https://traumarummet.se/2017/11/29/nar-ar-txa-bast-vid-trauma-omedelbart-eller-kort-darefter/
*  Inspiration
Jag är fotograf och för mig handlar det om att vara i nuet och förmedla en känsla, ett uttryck. Skapa en bild, själv eller i ett samspel med andra, är otroligt kreativt och roligt och jag fullständigt älskar det ...
  http://pianoblomman.blogspot.com/2010/12/inspiration.html
*  Sven-Erik Dahlen | Profilsida | Karolinska Institutet
Fem utvalda publikationer. Wenzel SE, Barnes PJ, Bleecker ER, Bousquet J, Busse W, Dahlen SE, Holgate ST, Meyers DA, Rabe KF, Antczak A, Baker J, Horvath I, Mark Z, Bernstein D, Kerwin E, Schlenker-Herceg R, Lo KH, Watt R, Barnathan ES, Chanez P.. A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Study of TNF-{alpha} Blockade in Severe Persistent Asthma.. Am J Respir Crit Care Med. 2009 Jan 8.. Länk till en engelsk sammanfattning i PubMed. Selg E, Låstbom L, Ryrfeldt A, Kumlin M, Dahlén SE.. Effects of selective and non-selective COX inhibitors on antigen-induced release of prostanoid mediators and bronchoconstriction in the isolated perfused and ventilated guinea pig lung.. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2008;78:89-97.. Länk till en engelsk sammanfattning i PubMed. Selg E, Buccellati C, Andersson M, Rovati GE, Ezinga M, Sala A, Larsson AK, Ambrosio M, Låstbom L, Capra V, Dahlén B, Ryrfeldt A, Folco GC, Dahlén SE. Antagonism of thromboxane receptors by diclofenac and ...
  http://ki.se/people/svedah
*  Irritation & Klagomål
Jag hade bokat tid kl 15.30 idag för att få ett sketet recept utskrivet, Jag hade absolut inget behov av att prata med nån jävla barnmorska men dem envisades ju om det så. Jag kommer dit nog stressad som det redan är, Hon jag ska träffa är inte där så jag får sätta mig och vänta.. Som sällskap har jag ett oavbrutet jävla barnskrik ni vet ett sånt "uäääääääg uäääääääh uäääääääh uääääääh uäääääääh uääääääääh uäääääääh uääääääääh uääääääääh uäääääääääh uääääääääh" osvosvosvosv Nivet att man kan bli galen på såna ljud.. Dessutom har jag en stackars hund hemma som redan varit ensam hela dan och jag har förmodligen bättre för mig än att spendera dagen på Porsö vårdcentral. Så kommer hon jag ska träffa, går rakt förbi mig meddelar inget om att hon bli ännu senare eller nånting så efter ett tag går jag och säger artigt att "Jag hade ju tid hos dig 15.30 och jag har ganska bråttom så jag ...
  http://blow.blogg.se/category/irritation-klagomal.html
*  H U SQVARNA AUTOMOWE R 420/430X /450X BRU KSANVI S N I NG - PDF
H U SQVARNA AUTOMOWE R 420/430X /450X BRU KSANVI S N I NG omslag_420,430x,450x_2016.indd :18:47 omslag_420,430x,450x_2016.indd :18:47 1 Introduktion och säkerhet Introduktion
  http://docplayer.se/46936784-H-u-sqvarna-automowe-r-420-430x-450x-bru-ksanvi-s-n-i-ng.html
*  H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG - PDF
H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet Introduktion Symboler på produkten Symboler i bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation
  http://docplayer.se/879187-H-u-sqvarna-automowe-r-320-330x-bru-ksanvi-s-n-i-ng.html
*  Mars 2009 H U L N U K - PDF
Mars 2009 H U L N U K Hökarängens Centrum i fokus Hökarängen och andra små centrumbildningar Plats i praktiken och social hållbarhet. Slutseminarium på Konsthall C Den 4 februari redovisade forskarna Thomas
  http://docplayer.se/5856865-Mars-2009-h-u-l-n-u-k.html
*  Glad 4:e advent!
Jag som skriver och fotograferar är en pensionerad Stockholms-Madam som på krokiga vägar har hamnat ute på landsbygden. Där lever jag mitt lyxliv som tidsmiljonär under odlingssäsongen. Från april 2016 har jag bara 2,5 mil till mitt kära torp. Då flyttade jag mina bopålar från Stockholm till Gullspång ...
  https://lavendelochsalvia.com/2015/12/20/glad-4e-advent/
*  Stort sug efter Mikaels KRAV-märkta jordgubbar | KRAV
[[{'fid':'7068','view_mode':'default','fields':{'format':'default','field_file_image_alt_text[und][0][value]':'H\u00e4rje\u00e5sj\u00f6ns jordgubbsodling','field_file_image_title_text[und][0][value]':'H\u00e4rje\u00e5sj\u00f6ns jo
  http://www.krav.se/stort-sug-efter-mikaels-krav-markta-jordgubbar
*  LG L1750SQ Produktsupport :Handbocker, Garanti & Mer | LG Sweden
LG Få produktsupport för LG L1750SQ. Hämta L1750SQ manualer, dokument och programvara. Visa L1750SQ garantiinformation och schemaläggningstjänster.
  http://www.lg.com/se/support/support-product/lg-L1750SQ
*  Netgear ProSafe GS110TP | Dustinhome.se
1 490 kr. . Netgear ProSafe GS110TP nätverksswitch Netgear ProSafe GS110TP är en nätverksswitch som levererar hög prestanda och kostnadseffektivitet.
  https://www.dustinhome.se/product/5010803373/prosafe-gs110tp
*  PrettyLittleErika
Haha, vet ni vad som hände igår kväll efter att jag hade duschat? Jag stod och noppade mina ögonbryn för att få dom lite fina, och jag har såna där ögonbrynsknivar, så att man ska få bort dom små små stråna som nästan är omöjliga att få bort. Det finns ett litet plast skydd för själva kniven, och jag fick inte rikgtigt av den, så jag stod och drog, och "ritch" så åker den av och jag skär upp min tumme. Jag får lite panik, även fast det knappt gör ont och försöker spola bort blodet, väldigt smart.. jag vet... När jag märker att det inte går särskillt bra och att det bara fortsätter att rinna och rinna tar jag en pads och trycker emot, och det bara rinner igenom. Så jag tar två nya pads och håller emot och försöker stoppa allt blod, och efter ett tag ser jag hur det börjar bildas en mörk röd fläck på dom också. Så tar tre stycken och viker dom och tejpar fast dom runt min tumme. Så hade typ ett bandag på min tumme när jag skulle lägga mig. Sen på ...
  http://prettylittleerika.blogg.se/2012/march/ja-lyckad-man-ar.html
*  oktober | 2015 | Kristdemokraterna Erik Slottner
En bostadspolitik som mest består av sifferexercis, ytterligare en skattehöjning, utebliven boendegaranti för äldre, avskaffande av ungdomsvärdar inom äldreomsorgen, fel prioriteringar i förskolan och inga satsningar på förbättrad renhållning. Kristdemokraterna i Stockholms stadshus är kritiska till stora delar av majoritetens budget. - Majoritetens bostadspolitik består mest av sifferexercis. Man höjer målen för bostadsbyggande, trots svårigheter med att uppnå nuvarande ambitioner. Vad som krävs är fler konkreta åtgärder, till exempel halverade markpriser, lägre parkeringstal och fler markanvisningstävlingar för små lägenheter.. Det säger Erik Slottner (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus.. - Kristdemokraterna kommer inte att acceptera den föreslagna skatteökningen. Skatten höjs med 22 öre och har nu sammantaget ökat med 57 öre under det år den rödgrönrosa majoriteten har styrt Stockholms stad. Majoriteten tycks vara övertygad om ...
  http://wp.kristdemokraterna.se/erikslottner/2015/10/
*  Är & LPAR; saknas & rpar; Tillgångar en grundförutsättning för ett stipendium & quest; - B2-Net
Är & LPAR; saknas & rpar; Tillgångar en grundförutsättning för ett stipendium & quest; Kan du på en av de kända fundament (Konrad Adenaur, Stiftelsen för det tyska folket, etc.) får ett stipendium för studier om en förälder har tillräcklig kapacitet för att stödja en? Jag pratar inte om rika, utan helt enkelt det faktum att du kan best
  http://www.b2-net.com/ar-saknas-tillgangar-en-grundforutsattning-for-ett-stipendium/
*  Duschhörn Gustavsberg NQ Kvartsrunt - 7394599
Stort sortiment av produkter från Duschhörn Gustavsberg NQ Kvartsrunt (7394599) hos Bygghemma.se. Handla enkelt och smidigt med hemleverans till hela Sverige. EAN: 4047289532651
  https://www.bygghemma.se/kok-och-bad/badrum/dusch/duschhorna/duschhorn-gustavsberg-nq-kvartsrunt/p-313394-313395
*  Multijigg SVS-50 för slipning av svarvmejslar, stickstål m.m. | Tormek
Tormeks patenterade jiggar ger dig full kontroll över slipvinkeln. Slipjiggarna hjälper dig slipa alla vanliga eggverktyg, så som knivar, yxor, stämjärn, skölpar, mejslar, borr och mycket annat.
  https://www.tormek.com/sweden/sv/slipjiggar/svs-50-multijigg/
*  j o h a n n a c o o p e r .
Är nyss hemkommer och sitter just nu och överväger om jag ska sticka ut och springa tillsammans med mamma.. Det känns segt men behövligt och det var alldeles för längesedan jag körde kondition och tränade överhuvudtaget! Fy skäms! Vill få igång träningen igen, måste.. Känner mig så ''degig'' och då menar jag inte bara utseende mässigt, känner mig så slö, lat och dålig men också på utsidan till viss del. Hur mina muskler släpper sakta men säkert och hur jag tappar konditionen och gillar mat för mycket! Haha. Visst ska man njuta av livet och äta bäst man vill men om man vill äta precis vad som helst när man känner för det kan det ju vara bra att komplettera med träning så det inte sätter sina spår ...
  http://johannacooper.blogg.se/2014/april/ut-och-springa.html
*  Acetylsalicylsyra Actavis enterotablett 75 mg - Beställ på Apoteket.se
Beställ Acetylsalicylsyra Actavis enterotablett 75 mg hos Apoteket - Snabb leverans och trygga betalningar. Ditt apotek på nätet
  https://www.apoteket.se/produkt/acetylsalicylsyra-actavis-enterotablett-75-mg-100-styck-burk-247001/
*  Användning och biverkningar - Uppslagsverk - NE.se
Välkända produkter med acetylsalicylsyra som verksam substans är till exempel Aspirin®, Magnecyl® och Treo®. Acetylsalicylsyra kan användas tillfälligt för smärtlindring vid. (21 av 167 ord) ...
  https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/acetylsalicylsyra/anv%C3%A4ndning-och-biverkningar
*  acetylsalicylsyra Archives - Steg för Hälsa
Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du är nöjd med det.Ok ...
  https://stegforhalsa.se/halsa/acetylsalicylsyra/
*  Blueseventy Nero Tx Jammer köp och erbjuder, Swiminn
Blueseventy Nero Tx Jammer. Vi introducerade nero | TX utbud att följa FINA textil avgöranden och det är fortfarande branschstandard för, simning
  https://www.swiminn.com/simning/blueseventy-nero-tx-jammer/601927/p
*  Fujitsu Primergy TX120 S1 Xeon 3040 4 GB W2003 R2 Standard på
|p|Fujitsu Primergy TX120 S1 Xeon 3040 4 GB|br /| |br /| CPU: Xeon 3040 1.86 GHz tvåkärnig|br /| Ram 4GB (4*1GB)|br /| Disk: 1 st 146 GB 10K SAS 2,5 tum, Plats
  https://www.tradera.com/item/1210/262421332/fujitsu-primergy-tx120-s1-xeon-3040-4-gb-w2003-r2-standard
*  Frsky tx modul
Har en radio jg vill k ra med frsky tx modul. Dock f rs ker jag hitta en som tar de nya systemet dvs X Xtj kanske modulen heter. Kam man finna denna i Sverige? Antingen som futaba modul eller som diy l s modul man kan Montera i radion utan modul
  http://www.rcflyg.se/forum/showthread.php/52462-Frsky-tx-modul
*  Netgear ProSafe GS752TXS Smart Switch | Dustin.se
13 219 kr. Branschens första smarta switch med 10 gigabit-anslutning. NETGEAR® ProSafe® 52-port Gigabit Stackable Smart Switch är en perfekt följeslagare till den snabbt ökande klassen inom servrar på 10 gigabit, och branschens första smarta switch med anslutning på 10 gigabit.
  https://www.dustin.se/product/5010602288/prosafe-gs752txs-smart-switch

Prostacyklin: Prostacyklin är en speciell typ av prostaglandin som bildas i endotelceller. De stimulerar till kärlvidgning av kapillära blodkärl och mindre arterioler.Trombocyt: Trombocyter, eller mer vardagligt blodplättar, är cellfragment i ryggradsdjurs blod. Tillsammans med röda och vita blodkroppar utgör trombocyter de tre blodkropparna bland ryggradsdjuren.Prostaglandiner: Prostaglandiner (PG) är en grupp eikosanoider, hormonlikande ämnen som produceras i flera av kroppens vävnader och organ. Prostaglandiner är derivat av omättade fettsyror (särskilt arakidonsyra) och har uppgifter såsom kontroll av blodtryck och glatt muskulatur, och som oxytociskt medel.AcetylsalicylsyraArakidonsyra: Arakidonsyra, även kallad spindelsyra, är en fleromättad fettsyra med 20 kolatomer. Den utgör substrat för den vidare eikosanoidsyntesen, ibland endast diffust skild från prostaglandinsyntesen, vilken egentligen utgör en delmängd av eikosanoidsyntesen.Prostaglandinanaloger: Prostaglandinanaloger är en grupp hormonliknande ämnen som används i flera ögonläkemedel, hårprodukter och andra kosmetiska produkter. Ämnet kan orsaka rodnad, klåda och ögonirritation, samt förändringar av ögonfärgen.ImidazolAkrylat: Akrylat eller propenoat är salter och estrar av akrylsyra. Det är den enklaste omättade karboxylatjonen och består av en vinylgrupp och en karbonylgrupp med en extra syreatom som ger jonen laddningen -1.Ibuprofen: Ibuprofen är en febernedsättande, antiinflammatorisk och smärtstillande medicin, som varken är beroendeframkallande eller narkotikaklassad. Ämnet är ett kortverkande NSAID-preparat och säljs receptfritt på apotek.Sulfonamid: Sulfonamider är en grupp av kemiska föreningar med antibiotisk funktion som hämmar bakteriers syntes av folsyra. Folsyra är en essentiell vitamin som bakterier inte kan ta upp från omgivningen (vilket eukaryoter kan).Tan (kaninras)Eugen Steinach: Eugen Steinach, född 27 januari 1862 i Hohenems, Vorarlberg, död 14 maj 1944 i Territet vid Montreux, var en österrikisk fysiolog.KennelklubbBensofuranKollagen: Kollagen är ett fiberprotein som utgör en tredjedel av allt protein hos däggdjur. Proteinet finns även i andra flercelliga djur.Muskelkontraktion: Muskelkontraktion är den process varvid muskelvävnad kontraheras. Histologiskt består muskelvävnad av muskelfibrer som är mångkärniga, avlånga celler.Bronkkonstriktion: Bronkkonstriktion är när lungans luftvägar drar ihop sig genom att dess glatta muskulatur kontraherar. Också förträngning av luftvägarna på grund av slem kallas för bronkkonstriktion.Vasodilation: Vasodilation betyder att kroppens blodkärl dilaterar, enkelt uttryckt att blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig, synnerhet i de stora venerna, stora artärer och mindre arteriolerna. Processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion, vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig.Isoenzym: Isoenzymer är enzymer som skiljer sig i aminosyrasekvens, men som katalyserar samma reaktioner med skillnader i exempelvis kinetiska eller regulatoriska egenskaper. Isoenzymer tillhör ofta samma genfamilj, där de olika enzymerna uppkommit till följd av genduplikation.