Loading...


TrombocyttransfusionBlodtransfusionBlodplättar: Trombocyter. Kärnfria, små och skivformiga celler som bildas i megakaryocyterna och finns i blodet hos alla däggdjur. De är av betydelse för blodets koagulation.TrombocytantalTrombocytopeniTrombocytferesErytrocyttransfusionTrombocytaggregationBlodkomponenttransfusionBlodplättantigener: Alloantigener som kommer till uttryck endast på blodplättar hos människa, särskilt på blodplättarnas ytglykoproteiner. Dessa blodplättsspecifika antigener är immunogena och kan ge upphov till patologi ska reaktioner vid transfusionsterapi.Trombocytopeni, neonatal alloimmunIsoantikroppar: Antikroppar från en individ som reagerar med isoantigen från annan individ av samma art.Blodtransfusion, intrauterinAutotransfusionBlödning: Läckage av blod från blodkärl.Blodgruppering och korstestning: Analys av erytrocyter för påvisande av förekomst eller avsaknad av blodgruppsantigener, analys av serum för eventuella antikroppar mot dessa antigener, samt urval av kompatibelt blod genom korstestnin g av prov från givare och mottagare. Korstestning görs före en transfusion.TrombocytadhesivitetBlodförvaring: Metoder för att hålla blod och dess komponenter levande utanför den organism de kommit från, dvs hindras från att brytas ned, t ex genom tillsats av någon kemikalie, genom nedkylning, eller genom att förvaras i någon substituerande vätska som efterliknar det naturliga tillståndet i kroppen.Utbytestransfusion, helblod: Upprepad tappning av små mängder blod och ersättning med givarblod tills en stor del av blodvolymen har bytts ut. Metoden används vid behandling av fetal erytroblastos, leverkoma, sickle cellanemi, disseminerad intravasal koagulation, blodförgiftning, brännskador, essentiell trombocytopeni och fulminant malaria.TrombocytmembranglykoproteinerHematologi: En specialitet inom internmedicinen med inriktning på blodets och de blodbildande organens morfologi, fysiologi och patologi.Blodkomponenteliminering: Något förfaringssätt för blodtagning från en givare, där någon beståndsdel separeras och tas till vara, och återstoden återförs till givaren.Blodgivare: Personer som lämnar blod till blodtransfusion.Blodgruppsinkompatibilitet: Oöverensstämmelse mellan givares och mottagares blod. Antikroppar i mottagarens serum är riktade mot antigen i givarprodukten. Sådan oförenlighet kan resultera i en transfusionsreaktion, där t ex giva rens blod hemolyseras.Anemi, aplastisk: En form av anemi där benmärgen inte producerar perifera blodkroppar i tillräckliga antal.Trombocytfaktor 4TrombopoietinTvilling till tvilling-transfusion: Flöde av blod från ett foster till det andra via arteriovenös eller annan förbindelse vid enäggstvillingsgraviditet. Detta leder till anemi hos den ena tvillingen och polycytemi hos den andra.Anemi, refraktär: Svår, och ibland kronisk, makrocytisk anemi som inte svarar på vanlig behandling.Blodstillning: Den process som spontant stoppar blodflödet från kärl som leder blod under tryck. Till den bidrar sammandragning av kärlen, hopklumpning av blodkroppar (t ex erytrocytaggregation) och blodkoagulering.Blodförlust vid operation: Förlust av blod i samband med kirurgiska ingrepp.Blödningstid: Blödningsvaraktigheten efter hudstick. En testmetod för mätning av funktionen hos kapillärer och blodplättar.TrombasteniBlodcancer: En fortskridande, elakartad sjukdom i de blodbildande organen, med onormal tillväxt och utveckling av leukocyter och deras prekursorceller i blod och benmärg. Sjukdomen klassificeras utifrån celldifferentieringsgrad som akut eller kronisk, och beroende på dominerande celltyp som myelogen eller lymfocytisk.TrombocytfunktionstesterHLA-antigener: Antigener (Human Leukocyte Antigens) bestämda av leukocytplatserna på kromosom 6, kodningsstället för MHC ("major histocompatibility complex") hos människor. De är polypeptider eller glykoproteiner som återfinns på de flesta kärnförsedda celler och blodplättar, bestämmer vävnadstyp i samband med transplantation, och är förknippade med vissa sjukdomar.Trombocytglykoprotein GPIIb-IIIa-komplexTrombocytaktiveringsfaktorTrombopoesInterleukin-11: Lymfohematopoetiskt cytokin med förmåga att modulera antigen-specifika antikroppssvar, potentiera megakaryocyter och reglera adipogenes i benmärgen.Leukaferes: Behandling av leukocytkoncentrat, så att röda blodkroppar och leukocytfattig plasma återförs till givaren.Megakaryocyter: Mycket stora benmärgsceller som frisätter mogna blodplättar.PancytopeniBlodstamcellstransplantationABO-blodgruppssystem: Det viktigaste systemet för gruppering av mänskligt blod, baserat på förekomst eller frånvaro av två antigener, A och B. När varken A eller B förekommer är blodet av grupp 0, när bägge förekommer är blodet av grupp AB. A och B är genetiska faktorer som bestämmer förekomsten av enzymer för syntes av vissa glykoproteiner huvudsakligen i erytrocytmembranet.Trombocytglykoprotein GPIb-IX-komplexTrombelastografiNyföddmedicinPurpura, trombocytopen, idiopatiskGranulocytkolonistimulerande faktor: Ett glykoprotein med molekylvikten 25 kDa innehållande inre disulfidbindningar. Det främjar överlevnad, tillväxt och differentiering av neutrofila granulocytprekursorceller och har till funktion att aktivera mogna blodneutrofiler. I familjen av kolonistimulerande faktorer är G-CSF den mest kraftfulla induceraren av slutlig differentiering av leukemiska myeloidcellinjer till granulocyter och makrofager.BehandlingsresultatTrombinTidsfaktorerRetrospektiva studierHistokompatibilitetsprövning: Identifiering av MHC-antigener från vävnadsdonatorer och möjliga mottagare, vanligtvis med serologiska tester. Donatorer och mottagare bör tillhöra samma ABO-blodgrupp och ha så stor överensstämmelse som möjligt mellan histokompatibilitetsantigener för att risken för vävnadsavstötning skall kunna minimeras.BenmärgstransplantationSplenektomiLeukocyttransfusionAutotransplantationBlodbanker: Centraler för insamling, bestämning och förvaring av humant blod.Leukemi, myeloid: En form av leukemi med okontrollerad tillväxt av myeloida celler och deras förstadier i benmärgen och andra organ.Adenosindifosfat: Adenosin-5´-(trivätedifosfat). En adeninnukleotid innehållande två fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel vid 5´-positionen.Isoantigener: Antigener som förekommer i alternativa former (alleler) inom en och samma art. När ett isoantigen påträffas hos artsmedlemmar som saknar det, så utlöses ett immunsvar. Typiska isoantigener är blodgruppsantigenerna.Cyklofosfamid: En prekursor till ett alkylerande kvävesenapsbaserat antitumör- och immunsuppressivt medel som måste aktiveras i levern för att bilda den aktiva aldofosfamiden. Det används för behandling av lymfom, leukemier osv. Bieffekten, alopeci (håravfall), har man dragit nytta av för att avlägsna fårpäls. Cyklofosfamid kan dessutom orsaka sterilitet, fostermissbildningar, mutationer och cancer.Akut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.Myelodysplastiska syndromDisseminerad intravasal koagulation: Ett sjukdomstillstånd som kännetecknas av ett reducerat antal element som ingår i blodkoagulationen, beroende på att de brukas i utbredd trombbildning i blodkärlen. Blodproppsbildningen kan uppstå till följd av en rad störningar. I ett framskridet stadium förekommer omfattande blödningar.Prospektiva studierImmunisering: Avsiktlig stimulering av värdens immunsvar. Aktiv immunisering innebär tillförsel av antigen eller immunologiska adjuvantia. Passiv immunisering innebär tillförsel av immunsera eller lymfocyter eller deras produkter (t ex transferfaktor, immun-RNA) eller transplantation av immuncellproducerande vävnad (tymus eller benmärg).Rekombinanta proteinerBenmärgssjukdomarFibrinogen: Plasmaglykoprotein som koagulerar av trombin och som består av en dimer av tre icke identiska par av polypeptidkedjor (alfa, beta och gamma), hoplänkade med disulfidbindningar. Fibrinogenlevring är en sol-gelförändring som utgörs av en komplex molekylär process. Medan fibrinogen spjälkas av trombin och bildar polypeptid A och B, ger andra enzymers proteolytiska verkan olika nedbrytningsprodukter av fibrinogen.Kombinationsterapi med cellgifter: Användning av två eller fler preparat samtidigt eller i följd vid cancerterapi. Medlen behöver inte administreras i samma form.Leukocytantal: Antalet vita blodceller per enhetsvolym i venblod. Med differentialräkning mäts det relativa antalet av olika typer av vita celler.Nyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.AllotransplantationNon-Hodgkins lymfom: Alla elakartade lymfvävnadstumörer som skiljer sig från Hodgkins sjukdom, då de är mer heterogena i fråga om cellinjemalignitet, kliniskt förlopp, prognos och behandling. Det enda gemensamma kännetecknet bland dessa tumörer är frånvaron av Reed-Sternbergceller, vilka är typiska för Hodgkins sjukdom.P-selektinCD34-antigener: Glykoproteiner på omogna hematopoetiska celler och endotelceller. De utgör de hittills enda kända molekyler som kommer till uttryck i blodsystemet genom ett begränsat antal progenitorceller i benmärg en.Blodbrist: Blodbrist orsakad av nedsatt halt av blodfärgämne (hemoglobin) i blodet eller nedsatt antal röda blodkroppar.Blodfärgämnen: De röda blodkropparnas syretransporterande färgämnen. De finns hos all ryggradsdjur och några ryggradslösa. Globindelens struktur varierar mellan arterna.Anemi hos nyfödda: Den lindrigaste formen av erythroblastosis fetalis, där anemi är den huvudsakliga manifestationen.Leukemia, myeloisk, akut: Akut leukemi som skiljer sig från akut lymfocytisk leukemi (ALL) genom de leukemiska märg- och blodcellernas morfologi. Ofta finns där cytoplasmakorn, och kärnan är vanligtvis stor och oregelbunden. Sjukdomen är vanligare än ALL hos vuxna och kan förekomma vid alla åldrar.Etoposid: Ett halvsyntetiskt derivat av podofyllotoxin med antitumörverkan. Det hämmar DNA-syntes genom att bilda komplex med topoisomeras II och DNA. Komplexet utlöser brott på dubbelsträngat DNA och hindrar reparation genom topoisomeras II-bindning. Upprepade DNA-brott hindrar övergång till celldelningens mitosfas och leder till celldöd. Etoposid är verksam främst i cellcykelns G2- och S-faser.Hemolytisk sjukdom hos nyfödda: Hemolytisk anemi hos foster och nyfödda till följd av överföring av antikroppar från modern via moderkakan, vilka bildats pga oförenlighet mellan moderns och fostrets blodgrupper. Syn. fetal erytroblastos.Blodstamcellsmobilisering: Frisättning av stamceller från benmärgen till den perifera blodbanan för leukaferes, inför stamcellstransplantation. Ofta används hematopoetiska tillväxtfaktorer eller kemoterapeutiska preparat för att stimulera mobiliseringen.Antikroppar: Immunglobulinmolekyler (proteiner), vars specifika aminosyrasekvenser får dem att reagera endast med de antigen som utlöste deras syntetisering i celler i lymfocytserien (i sht plasmaceller), eller me d närbesläktade antigen. Antikroppar klassificeras efter sitt sätt att verka: agglutininer, hemolysiner, opsoniner, precipitiner m fl.BlodproppNeutropeniTransplantatöverlevnad: Ett transplantats överlevnad i värden, faktorer som är ansvariga för överlevnaden och förändringar i transplantatet i samband med dess tillväxt i värden.Vita blodkroppar: Vita blodceller, omfattande både granulära leukocyter (basofiler, eosinofiler och neutrofiler) och icke-granulära leukocyter (lymfocyter och monocyter).Postoperativ blödningBlodbildning: Utveckling och bildande av olika typer av blodceller. Blodbildningen (hematopoesen) kan ske i benmärgen (medullär) eller utanför benmärgen (extramedullär).von Willebrands faktorVenös ocklusiv leversjukdom: Blockering av små eller medelstora levervener pga icke-trombotiska subendoteliala ödem som kan utvecklas till fibros.Tumörer

*  Blodkomponenter
Vid misstänkt trombocytrefraktäritet, dvs uteblivet svar på trombocyttransfusion: Tag TPK 1 timme efter transfusion. Om adekvat ...
  https://www.vll.se/startsida/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/laboratoriemedicin/blodkomponenter
*  Stroke Norrman / Pikwer © Symptom - ppt ladda ner
Trombocyttransfusion. Octostim. Protomplex T. Plasma. Konakion. Om mindre blödning < ml läggs pat på vårdavdelning. Fasta 1 d. ... Trombocyttransfusion. Octostim. Protomplex T. Plasma. Konakion. Om mindre blödning , ml läggs pat på vårdavdelning. Fasta 1 d. ...
  https://slideplayer.se/slide/1894525/
*  Köpa Amlopol utan recept på nätet i Sverige | Amlopol Online Apotek
Trombocyttransfusion och cyklokapron. 51.2 Hos denna patient finns en uppenbar risk för s.k. Tabell 1: Baktericid ...
  http://apotekvarer-sverige.life/amlopol.html
*  Köpa Clotri-denk utan recept på nätet i Sverige | Clotri-denk Online Apotek
Trombocyttransfusion och cyklokapron. 51.2 Hos denna patient finns en uppenbar risk för s.k. Faktorer som påverkar förloppet av ...
  http://apotekvarer-nettbutikk.life/clotri-denk.html
*  Gällande vårdprogram
Trombocyttransfusion ges vid blödning samt profylaktiskt om TPK ,10x 109/L (138). Nyligen har den s.k. TOPPS-studien påvisat en ... Trombocyttransfusion bör ges profylaktiskt vid trombocytnivå ,10x109 (OBS högre vid risksituationer enligt ovan) och vid ... Triggernivån för profylaktisk trombocyttransfusion bör vara högre vid feber, blödningstecken, koagulationsstörning, extrem ... viss fördel med profylaktisk trombocyttransfusion vid AML enligt ovan jämfört med enbart tera-peutiska transfusioner (139). ...
  http://www.cancercentrum.se/vast/cancerdiagnoser/blod-lymfom-myelom/akut-myeloisk-leukemi-aml-inkl-akut-oklassificerad-leukemi-aul/vardprogram/gallande-vardprogram/15.-understodjande-vard
*  Behandling av sorkfeber - Sorkfeber.se
Många kan behöva behandling på sjukhus med vätskebehandling, rening av blodet (dialys) och trombocyttransfusion i de olika ...
  http://sorkfeber.se/behandling-av-sorkfeber/
*  PERMANENT BLÖDNINGSBENÄGENHET - PDF
Octaplex eller Cofact Trombocyttransfusion, Octostim Feiba, NovoSeven Doseringen av ersättningsbehandlingarna vid blödningar: ...
  http://docplayer.se/78215-Permanent-blodningsbenagenhet.html

Trombocyt: Trombocyter, eller mer vardagligt blodplättar, är cellfragment i ryggradsdjurs blod. Tillsammans med röda och vita blodkroppar utgör trombocyter de tre blodkropparna bland ryggradsdjuren.Spädbarn: Ett spädbarn eller en bäbis (även bebis, baby) är en benämning på en människa upp till ungefär ett års ålder. I medicinska sammanhang, räknas ett spädbarn som nyfött under de 28 första dagarna (från födseln till maximalt fyra veckor efter födseln, yngre än en månad gammal).Hematologi: Hematologi är den gren av den medicinska vetenskapen som handlar om blodet, dess natur och funktion, och om dess sjukdomar.Acke Renander: Medicinsk terminologi, 1971Encyclopedia Brittanica: hematology, nätupplagan.TvillingtransfusionssyndromGlanzmanns trombasteniLeukemiStamcellstransplantation: Stamcellstransplantation är en behandlingsform vid olika sorters leukemi. För att göra en stamcellstransplantation använder man stamceller som har förmåga att bilda nya blodbildande stamceller.Blodgruppsdieten: Blodgruppsdieten är en kontroversiell diet som utarbetats av den amerikanske naturopaten (ej att förväxla med läkarutbildning) Peter D'Adamo. Idéerna publicerades av D'Adamo själv i boken Eat Right 4 Your Type (1996), i svensk översättning Ät rätt för din blodgrupp (2002).Ola Didrik Saugstad: Ola Didrik Saugstad, född 5 mars 1947, är en norsk barnläkare och forskare. Han är professor i pediatrik vid Universitetet i Oslo och chef för pediatrisk forskning vid Rikshospitalet.Navelsträngsblodbank: En navelsträngsblodbank är en inrättning som lagrar navelsträngsblod för framtida bruk.AnemiHemoglobin: Hemoglobin, ofta förkortat Hb, är ett protein som finns i röda blodkroppar hos människan och många djur. Hemoglobinet står för syrgastransporten i blodet.Polyklonal antikropp: Polyklonal antikropp är en antikropp som inte är likadana som andra antikroppar som bildats mot en mikrob. Flera polyklonala antikroppar kan binda på olika epitop på en antigen.BlodproppSklerodermi: -, |