TrombocyttransfusionBlodtransfusionBlodplättar: Trombocyter. Kärnfria, små och skivformiga celler som bildas i megakaryocyterna och finns i blodet hos alla däggdjur. De är av betydelse för blodets koagulation.TrombocytantalTrombocytopeniTrombocytferesErytrocyttransfusionTrombocytaggregationBlodkomponenttransfusionBlodplättantigener: Alloantigener som kommer till uttryck endast på blodplättar hos människa, särskilt på blodplättarnas ytglykoproteiner. Dessa blodplättsspecifika antigener är immunogena och kan ge upphov till patologi ska reaktioner vid transfusionsterapi.Trombocytopeni, neonatal alloimmunIsoantikroppar: Antikroppar från en individ som reagerar med isoantigen från annan individ av samma art.Blodtransfusion, intrauterinAutotransfusionBlödning: Läckage av blod från blodkärl.Blodgruppering och korstestning: Analys av erytrocyter för påvisande av förekomst eller avsaknad av blodgruppsantigener, analys av serum för eventuella antikroppar mot dessa antigener, samt urval av kompatibelt blod genom korstestnin g av prov från givare och mottagare. Korstestning görs före en transfusion.TrombocytadhesivitetBlodförvaring: Metoder för att hålla blod och dess komponenter levande utanför den organism de kommit från, dvs hindras från att brytas ned, t ex genom tillsats av någon kemikalie, genom nedkylning, eller genom att förvaras i någon substituerande vätska som efterliknar det naturliga tillståndet i kroppen.Utbytestransfusion, helblod: Upprepad tappning av små mängder blod och ersättning med givarblod tills en stor del av blodvolymen har bytts ut. Metoden används vid behandling av fetal erytroblastos, leverkoma, sickle cellanemi, disseminerad intravasal koagulation, blodförgiftning, brännskador, essentiell trombocytopeni och fulminant malaria.TrombocytmembranglykoproteinerHematologi: En specialitet inom internmedicinen med inriktning på blodets och de blodbildande organens morfologi, fysiologi och patologi.Blodkomponenteliminering: Något förfaringssätt för blodtagning från en givare, där någon beståndsdel separeras och tas till vara, och återstoden återförs till givaren.Blodgivare: Personer som lämnar blod till blodtransfusion.Blodgruppsinkompatibilitet: Oöverensstämmelse mellan givares och mottagares blod. Antikroppar i mottagarens serum är riktade mot antigen i givarprodukten. Sådan oförenlighet kan resultera i en transfusionsreaktion, där t ex giva rens blod hemolyseras.Anemi, aplastisk: En form av anemi där benmärgen inte producerar perifera blodkroppar i tillräckliga antal.Trombocytfaktor 4TrombopoietinTvilling till tvilling-transfusion: Flöde av blod från ett foster till det andra via arteriovenös eller annan förbindelse vid enäggstvillingsgraviditet. Detta leder till anemi hos den ena tvillingen och polycytemi hos den andra.Anemi, refraktär: Svår, och ibland kronisk, makrocytisk anemi som inte svarar på vanlig behandling.Blodstillning: Den process som spontant stoppar blodflödet från kärl som leder blod under tryck. Till den bidrar sammandragning av kärlen, hopklumpning av blodkroppar (t ex erytrocytaggregation) och blodkoagulering.Blodförlust vid operation: Förlust av blod i samband med kirurgiska ingrepp.Blödningstid: Blödningsvaraktigheten efter hudstick. En testmetod för mätning av funktionen hos kapillärer och blodplättar.TrombasteniBlodcancer: En fortskridande, elakartad sjukdom i de blodbildande organen, med onormal tillväxt och utveckling av leukocyter och deras prekursorceller i blod och benmärg. Sjukdomen klassificeras utifrån celldifferentieringsgrad som akut eller kronisk, och beroende på dominerande celltyp som myelogen eller lymfocytisk.TrombocytfunktionstesterHLA-antigener: Antigener (Human Leukocyte Antigens) bestämda av leukocytplatserna på kromosom 6, kodningsstället för MHC ("major histocompatibility complex") hos människor. De är polypeptider eller glykoproteiner som återfinns på de flesta kärnförsedda celler och blodplättar, bestämmer vävnadstyp i samband med transplantation, och är förknippade med vissa sjukdomar.Trombocytglykoprotein GPIIb-IIIa-komplexTrombocytaktiveringsfaktorTrombopoesInterleukin-11: Lymfohematopoetiskt cytokin med förmåga att modulera antigen-specifika antikroppssvar, potentiera megakaryocyter och reglera adipogenes i benmärgen.Leukaferes: Behandling av leukocytkoncentrat, så att röda blodkroppar och leukocytfattig plasma återförs till givaren.Megakaryocyter: Mycket stora benmärgsceller som frisätter mogna blodplättar.PancytopeniBlodstamcellstransplantationABO-blodgruppssystem: Det viktigaste systemet för gruppering av mänskligt blod, baserat på förekomst eller frånvaro av två antigener, A och B. När varken A eller B förekommer är blodet av grupp 0, när bägge förekommer är blodet av grupp AB. A och B är genetiska faktorer som bestämmer förekomsten av enzymer för syntes av vissa glykoproteiner huvudsakligen i erytrocytmembranet.Trombocytglykoprotein GPIb-IX-komplexTrombelastografiNyföddmedicinPurpura, trombocytopen, idiopatiskGranulocytkolonistimulerande faktor: Ett glykoprotein med molekylvikten 25 kDa innehållande inre disulfidbindningar. Det främjar överlevnad, tillväxt och differentiering av neutrofila granulocytprekursorceller och har till funktion att aktivera mogna blodneutrofiler. I familjen av kolonistimulerande faktorer är G-CSF den mest kraftfulla induceraren av slutlig differentiering av leukemiska myeloidcellinjer till granulocyter och makrofager.BehandlingsresultatTrombinTidsfaktorerRetrospektiva studierHistokompatibilitetsprövning: Identifiering av MHC-antigener från vävnadsdonatorer och möjliga mottagare, vanligtvis med serologiska tester. Donatorer och mottagare bör tillhöra samma ABO-blodgrupp och ha så stor överensstämmelse som möjligt mellan histokompatibilitetsantigener för att risken för vävnadsavstötning skall kunna minimeras.BenmärgstransplantationSplenektomiLeukocyttransfusionAutotransplantationBlodbanker: Centraler för insamling, bestämning och förvaring av humant blod.Leukemi, myeloid: En form av leukemi med okontrollerad tillväxt av myeloida celler och deras förstadier i benmärgen och andra organ.Adenosindifosfat: Adenosin-5´-(trivätedifosfat). En adeninnukleotid innehållande två fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel vid 5´-positionen.Isoantigener: Antigener som förekommer i alternativa former (alleler) inom en och samma art. När ett isoantigen påträffas hos artsmedlemmar som saknar det, så utlöses ett immunsvar. Typiska isoantigener är blodgruppsantigenerna.Cyklofosfamid: En prekursor till ett alkylerande kvävesenapsbaserat antitumör- och immunsuppressivt medel som måste aktiveras i levern för att bilda den aktiva aldofosfamiden. Det används för behandling av lymfom, leukemier osv. Bieffekten, alopeci (håravfall), har man dragit nytta av för att avlägsna fårpäls. Cyklofosfamid kan dessutom orsaka sterilitet, fostermissbildningar, mutationer och cancer.Akut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.Myelodysplastiska syndromDisseminerad intravasal koagulation: Ett sjukdomstillstånd som kännetecknas av ett reducerat antal element som ingår i blodkoagulationen, beroende på att de brukas i utbredd trombbildning i blodkärlen. Blodproppsbildningen kan uppstå till följd av en rad störningar. I ett framskridet stadium förekommer omfattande blödningar.Prospektiva studierImmunisering: Avsiktlig stimulering av värdens immunsvar. Aktiv immunisering innebär tillförsel av antigen eller immunologiska adjuvantia. Passiv immunisering innebär tillförsel av immunsera eller lymfocyter eller deras produkter (t ex transferfaktor, immun-RNA) eller transplantation av immuncellproducerande vävnad (tymus eller benmärg).Rekombinanta proteinerBenmärgssjukdomarFibrinogen: Plasmaglykoprotein som koagulerar av trombin och som består av en dimer av tre icke identiska par av polypeptidkedjor (alfa, beta och gamma), hoplänkade med disulfidbindningar. Fibrinogenlevring är en sol-gelförändring som utgörs av en komplex molekylär process. Medan fibrinogen spjälkas av trombin och bildar polypeptid A och B, ger andra enzymers proteolytiska verkan olika nedbrytningsprodukter av fibrinogen.Kombinationsterapi med cellgifter: Användning av två eller fler preparat samtidigt eller i följd vid cancerterapi. Medlen behöver inte administreras i samma form.Leukocytantal: Antalet vita blodceller per enhetsvolym i venblod. Med differentialräkning mäts det relativa antalet av olika typer av vita celler.Nyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.AllotransplantationNon-Hodgkins lymfom: Alla elakartade lymfvävnadstumörer som skiljer sig från Hodgkins sjukdom, då de är mer heterogena i fråga om cellinjemalignitet, kliniskt förlopp, prognos och behandling. Det enda gemensamma kännetecknet bland dessa tumörer är frånvaron av Reed-Sternbergceller, vilka är typiska för Hodgkins sjukdom.P-selektinCD34-antigener: Glykoproteiner på omogna hematopoetiska celler och endotelceller. De utgör de hittills enda kända molekyler som kommer till uttryck i blodsystemet genom ett begränsat antal progenitorceller i benmärg en.Blodbrist: Blodbrist orsakad av nedsatt halt av blodfärgämne (hemoglobin) i blodet eller nedsatt antal röda blodkroppar.Blodfärgämnen: De röda blodkropparnas syretransporterande färgämnen. De finns hos all ryggradsdjur och några ryggradslösa. Globindelens struktur varierar mellan arterna.Anemi hos nyfödda: Den lindrigaste formen av erythroblastosis fetalis, där anemi är den huvudsakliga manifestationen.Leukemia, myeloisk, akut: Akut leukemi som skiljer sig från akut lymfocytisk leukemi (ALL) genom de leukemiska märg- och blodcellernas morfologi. Ofta finns där cytoplasmakorn, och kärnan är vanligtvis stor och oregelbunden. Sjukdomen är vanligare än ALL hos vuxna och kan förekomma vid alla åldrar.Etoposid: Ett halvsyntetiskt derivat av podofyllotoxin med antitumörverkan. Det hämmar DNA-syntes genom att bilda komplex med topoisomeras II och DNA. Komplexet utlöser brott på dubbelsträngat DNA och hindrar reparation genom topoisomeras II-bindning. Upprepade DNA-brott hindrar övergång till celldelningens mitosfas och leder till celldöd. Etoposid är verksam främst i cellcykelns G2- och S-faser.Hemolytisk sjukdom hos nyfödda: Hemolytisk anemi hos foster och nyfödda till följd av överföring av antikroppar från modern via moderkakan, vilka bildats pga oförenlighet mellan moderns och fostrets blodgrupper. Syn. fetal erytroblastos.Blodstamcellsmobilisering: Frisättning av stamceller från benmärgen till den perifera blodbanan för leukaferes, inför stamcellstransplantation. Ofta används hematopoetiska tillväxtfaktorer eller kemoterapeutiska preparat för att stimulera mobiliseringen.Antikroppar: Immunglobulinmolekyler (proteiner), vars specifika aminosyrasekvenser får dem att reagera endast med de antigen som utlöste deras syntetisering i celler i lymfocytserien (i sht plasmaceller), eller me d närbesläktade antigen. Antikroppar klassificeras efter sitt sätt att verka: agglutininer, hemolysiner, opsoniner, precipitiner m fl.BlodproppNeutropeniTransplantatöverlevnad: Ett transplantats överlevnad i värden, faktorer som är ansvariga för överlevnaden och förändringar i transplantatet i samband med dess tillväxt i värden.Vita blodkroppar: Vita blodceller, omfattande både granulära leukocyter (basofiler, eosinofiler och neutrofiler) och icke-granulära leukocyter (lymfocyter och monocyter).Postoperativ blödningBlodbildning: Utveckling och bildande av olika typer av blodceller. Blodbildningen (hematopoesen) kan ske i benmärgen (medullär) eller utanför benmärgen (extramedullär).von Willebrands faktorVenös ocklusiv leversjukdom: Blockering av små eller medelstora levervener pga icke-trombotiska subendoteliala ödem som kan utvecklas till fibros.Tumörer

*  Blodkomponenter
Alla blodkomponenter som framställs är leukocytreducerade dvs innehåller , 1x106 leukocyter/enhet. Leukocytreduktion minskar risken för CMV-överföring, febrila transfusionsreaktioner och immunmodulering (tumörrelaps och infektioner).. I undantagsfall kan icke leukocytreducerade erytrocytenheter från andra blodcentraler finnas i lager.. Indikationer för leukocytreducerade blodkomponenter, se nedan.. Observera! Alla blodkomponenter finns inte omedelbart tillgängliga på alla blodcentraler i länet. Detta gäller bl.a. trombocytkoncentrat, akutblod och barnblod men även specialkomponenter som ex. tvättat erytrocytkoncentrat, sällsynt blod, HLA-matchat trombocytkoncentrat.. För beställning av specialkomponenter, kontakta Blodcentralen NUS 090-785 20 76.. ...
  https://www.vll.se/startsida/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/laboratoriemedicin/blodkomponenter
*  Stroke Norrman / Pikwer © Symptom - ppt ladda ner
Stroke Norrman / Pikwer © Hjärnblödning Intubation, hyperventilation, mannitol 300 ml om medvetandesänkt. Diskutera med neurokirurg om stor, cerebellär eller medvetandepåv. Sällan aktuellt med intervention om RLS 7-8. Sätt ut waran, trombyl etc. Trombocyttransfusion. Octostim. Protomplex T. Plasma. Konakion. Om mindre blödning < ml läggs pat på vårdavdelning. Fasta 1 d. Försiktig HT-behandling. Sängläge första dygnen. Koagulationsutredning? Information Info till anhöriga centralt och viktigt. Svårt uttala sig om prognos men med träning återkommer mycket funktion. Riskfaktorer Rökstopp. Uppmuntra fysisk aktivitet samt bra kost. Utsättning av P-piller. Undvikande av alkoholöverkonsumtion. Hypertoni. Diabetes. Hyperlipidemi. Andra specifika fall Progredierande stroke - Ej heparin. Bakomliggande orsak? Cerebellär infarkt - Samråd med neurokirurg. Malign hemisfärinfarkt - Samråd med neurokirurg. Socialmedicin Körkort. Anmälan till vägverket vid behov. Vapenlicens. Utredning ...
  https://slideplayer.se/slide/1894525/
*  Transfusion av blodplättar missades inför ingrepp - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
En patient med en blodsjukdom som förstör blodkroppar får regelbundna blodplättstransfusioner. Inför ett ingrepp missas denna transfusion. Patienten får synbortfall och huvudvärk. En blödning i hjärnan kan inte uteslutas. Patienten har hemofagocyterande lymfohistiocytos, en svår och allvarlig ärftlig blodsjukdom som förstör blodkroppar. Sjukdomen har påverkat ett flertal organ inklusive hjärna. Påverkan på hjärnan yttrar sig i form av synbortfall och kramper.. Patienten får regelbundna blodplättstransfusioner på grund av lågt antal sådana i blodet. På grund av att patienten reagerat på transfusion tidigare används tvättade blodplättar.. Den aktuella händelsen är att patienten skulle få blodplättar inför ett planerat ingrepp och dessa skulle ges på avdelningen innan patienten kom till operationsavdelningen. Efter genomförda ingrepp noteras på avdelningen att patienten ingenting ser och att det sipprar blod från de ställen där patienten fått kanyler. ...
  https://www2.sahlgrenska.se/sv%2FSU%2FVardgivare%2FLex-Maria%2F20111%2FTransfusion-av-blodplattar-missades-infor-ingrepp%2F
*  Trombocyt - Wikipedia
Trombocyter, eller mer vardagligt blodplättar, är cellfragment i ryggradsdjurs blod. Tillsammans med röda och vita blodkroppar utgör trombocyter de tre blodkropparna bland ryggradsdjuren. I blodet är endast en liten andel av dessa trombocyter. Till exempel är koncentrationen av trombocyter i en vuxen människas blod endast 150 000-450 000 styck/µL medan röda blodkroppars halt är 5-6 miljoner styck/µL. Trombocyterna är även minst av de tre blodkropparna med en diameter motsvarande knappt en tredjedel av de röda blodkropparnas. Trombocyters huvuduppgift är att hejda blödningar som uppstått i kroppens blodkärl genom att täppa igen de öppna sår som uppstått. Detta sker genom att blodplättarna dras till såret via alarmsignaler för att väl där klibba sig fast i varandra och i omgivande vävnadsceller så att en trombocytplugg bildas vid sårets öppning. Om detta inte hejdar blödningen aktiverar trombocyterna blodets koagulering så att en kompletterande koagel bildas som ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Trombocyt
*  AnalysPortalen - Labmedicin Skåne
B-Leukocyter i trombocytkoncentrat klarar 48 timmar i kylskåp och 8 timmar i rumstemperatur. Proverna förvaras minst 20 minuter i rumstemperatur innan analys.. ...
  http://analysportalen-labmedicin.skane.se/viewAnalys.asp?Nr=746
*  Så hittades 1000 nya genvarianter i blodet - Vetenskap och Hälsa
Det finns för närvarande 352 kartlagda antigen, men forskningen har hittills främst varit inriktad på populationer i västvärlden. Ett framtida forskningsfält är Afrika, där det är större variation mellan olika populationer. Efter hand som forskningen på afrikanska populationer ökar, i kombination med att blodtransfusioner blir allt vanligare där, kommer sannolikt en mängd nya antigen att upptäckas.. - I den nya databasen, som finns online, är det möjligt att studera en specifik blodgrupp och se i vilka världsdelar den förekommer. Det har varit otroligt spännande att kunna kombinera mina kunskaper som programmerare och forskare för att utforma den här databasen i ett format som är lätt att använda inom transfusionsmedicin. Nu kan forskare gräva djupare i resultaten, och det är även enkelt att utvidga databasen med andra gener eller data från nya stora genetiska kartläggningsprojekt, avslutar Mattias Möller.. Text: ÅSA HANSDOTTER. Bild blod: ...
  http://www.vetenskaphalsa.se/sa-hittades-1000-nya-genvarianter-i-blodet/
*  Konstgjorda blodplättar hindrar blödning | Netdoktorbloggen
En amerikansk forskargrupp har lyckats ta fram artificiella blodplättar, skriver Vetenskapsradion idag. Rapportens presenteras i den medicinska tidskriften Science Translational Medicine. Blodplättar, eller trombocyter, har som huvuduppgift att hjälpa blodet att levra sig (koagulera) när vi skadat oss och råkar ut för blödning. De konstgjorda blodplättarna är framtagna som biologiskt nedbrytbara platsmolekyler, som går samman…
  https://netdoktorbloggen.wordpress.com/2009/12/17/konstgjorda-blodplattar-hindrar-blodning/
*  Allt om MDS | DOKTORN.com - Kunskap om hälsa, medicin och sjukdomar
Sjukdomsbilden vid MDS skiljer sig från patient till patient vilket även påverkar behandlingen som blir baserad på varje patients behov. Målet med behandlingen är att lindra symtomen och samtidigt bromsa sjukdomsförloppet, något man vill uppnå utan att du som patient får för svåra biverkningar. Man försöker även i behandlingen förebygga risken för att utveckla akut myeloisk leukemi.. Transfusioner Vid lindrigare former av MDS kan man sätta in transfusioner av röda blodkroppar och blodplättar och behandla med antibioitka mot infektioner. Injektioner av tillväxtfaktorer (erthropoietin) för röda blodkroppar kan ibland göra att blodbildningen förbättras så att blodtransfusioner inte behövs.. För patienter som har en allvarligare form av MDS krävs det en mer mångbottnad och många gånger aggressiv behandling.. Cytostatika Man kan sätta in stödbehandling med låga doser cytostatika eller intensivbehandling med cytostatika.. Stamcellstransplantation ...
  http://www.doktorn.com/artikel/allt-om-mds
*  Förenlighetsprövning, MG-test - Landstinget Blekinge
MG-test tar i normalfall 2 timmar att utföra. MG-test kan ta olika tid: Hör med blodcentralen innan beställning för vad som gäller för aktuell patient.. Giltighetstiden för MG-test är 3 dygn (inkl. provtagningsdatum). Detta innebär att blodkomponenter som reserverats till patienten måste transfunderas inom 3 dygn.. Giltig blodgruppering måste finnas på patienten för att blodutlämning ska ske.. ...
  http://ltblekinge.se/For-vardgivare/Provtagningsanvisningar/Analysportalen/Analyser/Analyser-D-F/forenlighetsprovning-mg-test/
*  Skräckblandad förväntan - #blod #blodplättar - Michael Krantz
Kristin som jag arbetar med har många hemligheter. En av de inte så dolda är att hon gärna vispar ihop djuprött, järnmättat, flytande läskigt blod till lunch. I veckan fixade hon till blodplättar och jag var inte helt säker på om jag skulle gilla de där små läckerbitarna.. Att använda blod i matlagningen är ju egentligen inget konstigt, tvärtom väldigt resurssmart. Men har man aldrig gjort det så kan det givetvis kännas lite underligt. Hittar du inte renblod i butiken så kan du absolut använda nötblod (endast extrema finsmakare kan känna skillnaden).. Japp jag testade plättarna som smakade som plättar med bacon och lök.. ...
  http://krantz.biz/2015/02/skrackblandad-forvantan-blod-blodplattar/
*  ITP - Blodsjukdomar.se
ITP, immunologisk trombocytopeni, är en blodsjukdom där kroppens egna immunförsvar förstör trombocyterna vilket gör att du får ett lågt värde trombocyt
  https://blodsjukdomar.se/itp/
*  Amazon Mini Saver - Hur tar man bort? - malwarerid.se
Amazon Mini Saver är ytterligare ett reklamprogram med ett intressant namn. Det är utvecklat av Nero. Utvecklare hävdar att den här applikationen
  https://www.malwarerid.se/malwares/amazon-mini-saver/
*  wiggle.se | Ass Saver Extended Stänkskärm (extra lång) | Stänkskärmar
Köp Ass Saver Extended Stänkskärm (extra lång) - Stänkskärmar på wiggle.se. Vårt pris: . Gratis frakt över hela världen möjlig.
  http://www.wiggle.se/ass-saver-extended-stankskarm-extra-lang/
*  Michelin Energy Saver 205 / 55 16 91 H - Tirendo.se
Michelin Energy Saver 205 / 55 16 91 H billigt online! ✔ Fraktfritt! ✔ Snabb och enkel leverans ✔ Specialerbjudande ✔ Hitta ditt drömdäck nu!
  https://www.tirendo.se/michelin-energy-saver-205-55-r16-91h-d-110565.html
*  Penny Saver Inn - Crescent City - Hotels.com
Se våra erbjudanden för Penny Saver Inn i Crescent City. Hittar du hotellet till ett lägre pris någon annanstans så matchar vi det genom vår prisgaranti.
  https://sv.hotels.com/ho538816/penny-saver-inn-crescent-city-usa/
*  wiggle.se | Ass Saver Wide Stänkskärm (extra bred) | Stänkskärmar
Köp Ass Saver Wide Stänkskärm (extra bred) - Stänkskärmar på wiggle.se. Vårt pris: . Gratis frakt över hela världen möjlig.
  http://www.wiggle.se/ass-saver-wide-stankskarm-extra-bred/
*  Skimmerskuggan: Vårkalender: Vinn ekologisk sockerskrubb från Rapsodine
Jag är jättegärna med och tävlar! Jag har kikat lite på den här skrubben och är riktigt sugen på att testa den. Har tidigare provat produkter från Rapsodine och har bara gott att säga om dem, dock har det bara varit vanliga 'halvtråkiga' produkter som hudkräm. Denna är ju helt klart mera spännande ...
  https://skimmerskuggan.blogspot.com/2012/03/varkalender-vinn-ekologisk-sockerskrubb.html
*  Skimmerskuggan: Vårkalender: Vinn ekologisk sockerskrubb från Rapsodine
Jag är jättegärna med och tävlar! Jag har kikat lite på den här skrubben och är riktigt sugen på att testa den. Har tidigare provat produkter från Rapsodine och har bara gott att säga om dem, dock har det bara varit vanliga 'halvtråkiga' produkter som hudkräm. Denna är ju helt klart mera spännande ...
  http://skimmerskuggan.blogspot.com/2012/03/varkalender-vinn-ekologisk-sockerskrubb.html
*  MDS - Blodsjukdomar.se
MDS är en blodsjukdom där kroppens blodproduktion är påverkad. Detta ger symptom så som anemi och trötthet. Många behandlas med blodtransfusioner.
  https://blodsjukdomar.se/mds/
*  Patient fick fel blod - P4 Sörmland | Sveriges Radio
En patient som fick en blodtransfusion på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm fick fel blod. Därför har sjukhuset anmält händelsen till Socialstyrelsen. ...
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=3057054
*  Kapybarans gömsle: Nej, jag förstår inte
Ja... det där kan göra mig galen. Det är helt knäppt att tex en blodtransfusion nekas även om den kan rädda liv! Det vore väl en sak om det handlade om personens egen vilja och val men när individen tvekar och rådfrågar kyrkan får de "nej" till svar. Och skulle de, för att rädda sitt eget liv, ta emot blod blir de för alltid utstötta ur kyrkans gemenskap. Galet. ...
  http://kapybaran.blogspot.com/2007/11/nej-jag-frstr-inte.html
*  Skrämmande siffror | bubbelsblogg
Lämnade blod igår och som alltid efter en tappning har jag fått nåt nytt att grubbla över. Visste ni att 97% av befolkningen accepterar att ta emot en blodtransfusion om de skulle behöva men endast 3% är villiga att donera blod ?? Så här kan vi ju inte ha det!
  https://bubbelsblogg.wordpress.com/2014/02/12/skrammande-siffror/
*  MAGIX LP Saver Musikredigeringsprogram - Handla online hos Media Markt
et är bara att koppla in skivspelaren i datorn via USB-förförstärkaren och sedan starta det medföljande programmet. Band är ännu enklare att redigera: Koppla in kassettbandspelaren direkt in i datorn, sedan är det bara att börja spela in. Du kan importera hela din musiksamling på nolltid, fixa till ljudet och sedan bränna ut låtarna säkert på CD ...
  http://www.mediamarkt.se/sv/product/_magix-lp-saver-1192829.html
*  Grain Saver kopplat till torkningsmöjlighet
Flexibla lösningar med spannmålstork och delade spannmålsslangar möjliggör inläggning i slang omedelbart efter torkning samt buffertlagring av fuktig spannmål med bibehållen kvalitet innan torkning
  http://www.grainsaver.com/sv/8-grain-bagging/33-grain-saver-kopplat-till-torkningsmoejlighet
*  Gullris ekologiskt koncentrat - köp billigt online hos nu3!
Gullris ekologiskt koncentrat: Koncentrat av gullris, från certifierad ekologisk odling - beställ bekvämt online hos din Näringsexpert!
  https://www.nu3.se/gullris-ekologiskt-koncentrat-vatska-50-ml.html

Trombocyt: Trombocyter, eller mer vardagligt blodplättar, är cellfragment i ryggradsdjurs blod. Tillsammans med röda och vita blodkroppar utgör trombocyter de tre blodkropparna bland ryggradsdjuren.Spädbarn: Ett spädbarn eller en bäbis (även bebis, baby) är en benämning på en människa upp till ungefär ett års ålder. I medicinska sammanhang, räknas ett spädbarn som nyfött under de 28 första dagarna (från födseln till maximalt fyra veckor efter födseln, yngre än en månad gammal).Hematologi: Hematologi är den gren av den medicinska vetenskapen som handlar om blodet, dess natur och funktion, och om dess sjukdomar.Acke Renander: Medicinsk terminologi, 1971Encyclopedia Brittanica: hematology, nätupplagan.TvillingtransfusionssyndromGlanzmanns trombasteniLeukemiStamcellstransplantation: Stamcellstransplantation är en behandlingsform vid olika sorters leukemi. För att göra en stamcellstransplantation använder man stamceller som har förmåga att bilda nya blodbildande stamceller.Blodgruppsdieten: Blodgruppsdieten är en kontroversiell diet som utarbetats av den amerikanske naturopaten (ej att förväxla med läkarutbildning) Peter D'Adamo. Idéerna publicerades av D'Adamo själv i boken Eat Right 4 Your Type (1996), i svensk översättning Ät rätt för din blodgrupp (2002).Ola Didrik Saugstad: Ola Didrik Saugstad, född 5 mars 1947, är en norsk barnläkare och forskare. Han är professor i pediatrik vid Universitetet i Oslo och chef för pediatrisk forskning vid Rikshospitalet.Navelsträngsblodbank: En navelsträngsblodbank är en inrättning som lagrar navelsträngsblod för framtida bruk.AnemiHemoglobin: Hemoglobin, ofta förkortat Hb, är ett protein som finns i röda blodkroppar hos människan och många djur. Hemoglobinet står för syrgastransporten i blodet.Polyklonal antikropp: Polyklonal antikropp är en antikropp som inte är likadana som andra antikroppar som bildats mot en mikrob. Flera polyklonala antikroppar kan binda på olika epitop på en antigen.BlodproppSklerodermi: -, |