TrombocytaggregationshämmareTrombocytaggregationSkallerormsgifter: Gifter från ormar av underfamiljen Crotalinae (familjen Viperidae), som huvudsakligen lever på den amerikanska kontinenten. De omfattar skallerormar, mockasiner, lansormar, buskmästare och amerikanska kopparhuvudormar. Deras gifter innehåller ogiftiga proteiner, hjärt-, blod-, cell- och nervgifter, samt många enzymer, särskilt av gruppen fosfolipas A. Många av toxinerna har bestämts.Salivproteiner och peptiderDisintegriner: En grupp polypeptider som renats fram ur ormgift och som innehåller arginin-glycin-asparginsyrasekvensen (RGD). RGD-tripeptiden binder till integrinreceptorer och blockerar därmed kompetitivt normala integrin-ligandkopplingar. Sålunda blockerar disintegriner adhesionsfunktioner och hämmar trombocytaggregation.SpottkörtlarBlodplättar: Trombocyter. Kärnfria, små och skivformiga celler som bildas i megakaryocyterna och finns i blodet hos alla däggdjur. De är av betydelse för blodets koagulation.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Kongorött: Färgämne för påvisande av saltsyra i maginnehåll. Det används även histologiskt för påvisande av amyloidos.TrombocytadhesivitetTrombocytantalAmyloid beta-PeptidesTrombocytmembranglykoproteinerAdenosindifosfat: Adenosin-5´-(trivätedifosfat). En adeninnukleotid innehållande två fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel vid 5´-positionen.PeptidfragmentTrombocytfunktionstesterTrombocytglykoprotein GPIIb-IIIa-komplexBlödningstid: Blödningsvaraktigheten efter hudstick. En testmetod för mätning av funktionen hos kapillärer och blodplättar.TrombinCellaggregation: Det fenomen att separerade, blandade celler in vitro har en benägenhet att klumpa ihop sig med celler av samma typ.PeptiderFibrinogen: Plasmaglykoprotein som koagulerar av trombin och som består av en dimer av tre icke identiska par av polypeptidkedjor (alfa, beta och gamma), hoplänkade med disulfidbindningar. Fibrinogenlevring är en sol-gelförändring som utgörs av en komplex molekylär process. Medan fibrinogen spjälkas av trombin och bildar polypeptid A och B, ger andra enzymers proteolytiska verkan olika nedbrytningsprodukter av fibrinogen.Tromboxan A2TrombocytaktiveringTrombocytfaktor 4TrombocytaktiveringsfaktorTrombocytglykoprotein GPIb-IX-komplexAcetylsalicylsyra: Prototypsubstansen för behandling av milda till medelsvåra smärtor. Den utgör den verksamma beståndsdelen i smärtstillande läkemedel som aspirin, albyl, magnecyl m fl och har antiinflammatoriska och f ebernedsättande egenskaper. Genom att hämma cyklooxygenas hämmar den också prostaglandinbiosyntesen. Acetylsalicylsyra hindrar dessutom blodproppsbildning och används för att förebygga tromboser.Kollagen: Ett polypeptidämne som innehåller ungefär en tredjedel av allt protein i ett däggdjur. Det utgör huvudbeståndsdelen av hud och bindväv, och den organiska delen av ben- och tandsubstans. Olika former av kollagen produceras i kroppen, men alla består av tre alfapolypeptidkedjor ordnade i en trippelspiral. Kollagen skiljer sig från andra fibrösa proteiner, som t ex elastin, genom sitt innehåll av prolin, hydroxiprolin och hydroxilysin, avsaknad av tryptofan, samt särskilt genom sitt höga innehåll av polargrupper, ansvariga för proteinets svällande egenskaper.BlodproppReceptors, Purinergic P2Y12Tromboxan B2TrombocyttransfusionRistocetinApyras: Ett kalciumaktiverat enzym som katalyserar hydrolys av ATP till AMP och ortofosfat. Det verkar också på ADP och andra nukleosidtrifosfater och -difosfater. EC 3.6.1.5.von Willebrands faktorP-selektinSerotoninBlodkoagulation: Den serie av processer som äger rum när blodets många koagulationsfaktorer samverkar och slutligen leder till bildandet av en olöslig fibrintromb. Förloppet kan indelas i tre steg: 1) aktivering av de n inre och yttre protrombinkonverteringsprocessen; 2) bildande av trombin; 3) bildande av stabila fibrinpolymerer.Epoprostenol: Ett prostaglandin med kraftigt kärlvidgande egenskaper och som hämmar trombocytaggregation. Det biosyntetiseras på enzymatisk väg ur prostaglandinendoperoxider i kärlvävnad hos människor. Natriumsaltet har använts vid behandling av pulmonell hypertoni.TromboxanerBlodplättssjukdomar: Störningar orsakade av avvikelser i antalet blodplättar och deras funktioner.TrombocytopeniBlodplättantigener: Alloantigener som kommer till uttryck endast på blodplättar hos människa, särskilt på blodplättarnas ytglykoproteiner. Dessa blodplättsspecifika antigener är immunogena och kan ge upphov till patologi ska reaktioner vid transfusionsterapi.15-hydroxi-11-alfa,9-alfa-(epoxymetano)prosta-5,13-diensyra: En stabil prostaglandinendoperoxidanalog som tjänar som en tromboxanhärmare. Dess verkningsmekanism omfattar härmning av den hydroosmotiska effekten hos vasopressin samt aktivering av fosfolipas C.Erytrocytaggregation: Hopklumpning av röda blodkroppar vid dåligt blodflöde, till följd av dragningskraften mellan cellerna, vilka binds till varandra i rouleaux-aggregat. Den svaga mekaniska kraft som blodflödet utövar är tillräcklig för att bryta upp aggregaten. Starkare eller svagare hopklumpning kan bero på en rad förhållanden i cellmembranet eller i blodplasman. Aggregationsgraden påverkas av erytrocyternas deformerbarhet, sialylering i cellmembranet, ändrad negativ ytladdning hos cellerna pga den dielektriska effekten av proteiner i den omgivande plasman, osv. Blodviskositeten och sänkan påverkas av erytrocytaggregationen och används som parametrar för beräkning av hopklumpningen.Blodstillning: Den process som spontant stoppar blodflödet från kärl som leder blod under tryck. Till den bidrar sammandragning av kärlen, hopklumpning av blodkroppar (t ex erytrocytaggregation) och blodkoagulering.Prostaglandinendoperoxider, syntetiskaAdrenalin: Det aktiva, sympatomimetiska binjurebarkhormonet hos de flesta djurarter. Det stimulerar både de alfa- och betaadrenerga systemen, ger systemisk kärlsammandragning och mag-tarmavslappning, stimulerar hjärtverksamheten och vidgar luftrören och hjärnans kärl. Hormonet används vid astma och hjärtsvikt, och för att fördröja upptaget av lokalbedövningsmedel. Syn. epinefrin.TiklopidinTrombasteniTrombocytfaktor 3Trombocytmembranglykoprotein IIbMegakaryocyter: Mycket stora benmärgsceller som frisätter mogna blodplättar.Immunglobulinfragment, Fab: Antigenbindande enheter bestående av en komplett lätt kedja och ungefär en halv tung kedja, hoplänkade med disulfidbindningar. Fab innehåller den antigenbindande plats som är en del av det variabla området på immunglobulinmolekylen.TromboxanreceptorerArakidonsyra: En omättad, essentiell fettsyra. Den finns i animalt fett samt i lever, hjärna och körtelvävnad och är en beståndsdel av animala fosfatider. Den bildas från linolsyra i födan och är en prekursor i bio syntesen av prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.TrombinreceptorerArakidonsyror: En grupp omättade fettsyror omfattande arakidonsyra och hydroxieikosatetraenosyra.Kalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.Monoklonala antikroppar: Antikroppar som produceras av cellfamiljer (kloner) av identiskt lika celler, framställda genom hybridisering av aktiverade B-lymfocyter och tumörceller. Sådana hybrider benämns ofta hybridom.Blodkoagulationsfaktorer: Endogena ämnen, vanligen proteiner, som ingår i blodkoagulationsprocessen.Tromboxan A2, prostaglanding H2-receptorerBlodflödeslära: Läran om blodflödet i förhållande till tryck, flödeshastighet, volym och motstånd i blodkärl, såväl makroskopiskt som mikroskopiskt och submikroskopiskt.Receptors, Purinergic P2Y1Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Blodkoagulationstester: Laboratoriemetoder för utvärdering av blodlevringsmekanismen hos en person.Purinergic P2Y Receptor AntagonistsOligopeptiderDual Specificity Phosphatase 2ProteinbindningTromboxan-A-syntasTrombocytrikplasmaHalsartärtrombos: Blodproppsbildning i den gemensamma, den inre eller den yttre halspulsådern, som kan leda till förträngning eller tilltäppning av kärlen, med ischemi eller infarkt i kärlens försörjningsområde som föl jd. Blodpropp i den gemensamma halspulsådern eller i de inre halsartärerna kan ge övergående ischemianfall, hjärninfarkt eller flyktig amauros (synnedsättning).Hydraziner: En grupp organiska föreningar som bildas genom utbyte av en eller fler väteatomer i hydrazin mot alkyl- eller arylgrupper.

*  INTEGRILIN infusionsvätska, lösning 0,75 mg/ml - Köp direkt på Apoteket
Integrilin är en trombocytaggregationshämmare. Det innebär att det hjälper till att hindra blodplättarna från att klumpa ihop ...
  https://www.apoteket.se/produkt/integrilin-infusionsvatska-losning-075-mg-per-ml-100-milliliter-flaska-118761/
*  Kotartären - Wikipedia
I vissa fall räcker det dock med att endast behandla dissektioner med trombocytaggregationshämmare. De flesta fall av ... Vanligtvis är denna behandling medicinsk och i form av antikoagulantia och sedan som komplement trombocytaggregationshämmare. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kotart%C3%A4ren
*  Ventavis lösning för nebulisator 20 mikrogram/ml - Handla på Apoteket.se
... öka hos patienter när trombocytaggregationshämmare eller antikoagulantia ges samtidigt (se även avsnitt 2). Mycket sällsynta, ...
  https://www.apoteket.se/produkt/ventavis-losning-for-nebulisator-20-mikrogram-per-ml-168-x-1-milliliter-ampull-396012/
*  Antikoagulantia: Koagulationskaskaden (Hematologi)
2: Trombocytaggregationshämmare. *3: APTT samt Heparin och liknande preparat. *4: Waran och PK ...
  http://www.medinsikt.se/hematologi/antikoagulantia
*  RIKSSTROKE - TIA. Obs! Registrerade uppgifter måste vara journalförda - PDF
... av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse Riktlinjer för handläggande av antikoagulantia och trombocytaggregationshämmare ...
  http://docplayer.se/12069216-Riksstroke-tia-obs-registrerade-uppgifter-maste-vara-journalforda.html
*  Nya perorala antikoagulantia- Nu händer det! - PDF
... av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse Riktlinjer för handläggande av antikoagulantia och trombocytaggregationshämmare ... av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse Riktlinjer för handläggande av antikoagulantia och trombocytaggregationshämmare ...
  http://docplayer.se/18973112-Nya-perorala-antikoagulantia-nu-hander-det.html
*  gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 2 År 2009 Volym 14 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening - PDF
... av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse Riktlinjer för handläggande av antikoagulantia och trombocytaggregationshämmare ... av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse Riktlinjer för handläggande av antikoagulantia och trombocytaggregationshämmare ...
  http://docplayer.se/2669224-Gastrokuriren-gastrokuriren-nummer-2-ar-2009-volym-14-tidskrift-for-svensk-gastroenterologisk-forening.html
*  Förskrivarguide för Xarelto (rivaroxaban) - PDF
... trombocytaggregationshämmare eller andra antikoagulantia Patienter med andra riskfaktorer för blödning såsom okontrollerad svår ... av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse Riktlinjer för handläggande av antikoagulantia och trombocytaggregationshämmare ...
  http://docplayer.se/10133523-Forskrivarguide-for-xarelto-rivaroxaban.html
*  VASKULÄR MEDICIN. I detta nummer: Mer testosteron Mindre riktigt socker Ny njurbok och mer... - PDF
J Vasc Surg 2015;61:1010-9) bekräftar att adekvat behandling med statiner och trombocytaggregationshämmare minskar mortaliteten ... av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse Riktlinjer för handläggande av antikoagulantia och trombocytaggregationshämmare ...
  http://docplayer.se/1176528-Vaskular-medicin-i-detta-nummer-mer-testosteron-mindre-riktigt-socker-ny-njurbok-och-mer.html
*  Förmaksflimmer. Regina Lindberg, öl Kardiologen Ryhov 29 april/8 maj PDF
... av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse Riktlinjer för handläggande av antikoagulantia och trombocytaggregationshämmare ...
  http://docplayer.se/12192017-Formaksflimmer-regina-lindberg-ol-kardiologen-ryhov-29-april-8-maj-2014.html
*  Oral kirurgi av patienter med ökad blödningsrisk - PDF
... av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse Riktlinjer för handläggande av antikoagulantia och trombocytaggregationshämmare ... av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse Riktlinjer för handläggande av antikoagulantia och trombocytaggregationshämmare ...
  http://docplayer.se/2493715-Oral-kirurgi-av-patienter-med-okad-blodningsrisk.html
*  gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 1 År 2010 Volym 15 - PDF
... av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse Riktlinjer för handläggande av antikoagulantia och trombocytaggregationshämmare ... av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse Riktlinjer för handläggande av antikoagulantia och trombocytaggregationshämmare ...
  http://docplayer.se/1296473-Gastrokuriren-gastrokuriren-tidskrift-for-svensk-gastroenterologisk-forening-nummer-1-ar-2010-volym-15.html
*  Blödande magsår. En systematisk litteraturöversikt. Maj PDF
25 Patienter som behöver behandling med trombocytaggregationshämmare För patienter som behöver lågdos-asa och som tidigare har ... trombocytaggregationshämmare eller antikoagulantia (otillräckligt vetenskapligt underlag ). Det saknas vetenskapligt underlag ... blockerare på risken för blödande magsår hos personer som medicinerar med trombocytaggregationshämmare (otillräckligt ... Patienter som behöver behandling med trombocytaggregationshämmare Förebyggande behandling med protonpumpshämmare kan minska ...
  http://docplayer.se/2941005-Blodande-magsar-en-systematisk-litteraturoversikt-maj-2011.html
*  Basläkemedel refluxsjukdom, magsår - PDF
... blodbildande organ antikoagulantia dalteparin Fragmin Waran vid nyinsättning välj Warfarin Orion trombocytaggregationshämmare ...
  http://docplayer.se/8378799-Baslakemedel-2014-refluxsjukdom-magsar.html
*  Medinsikt.
Trombocytaggregationshämmare (Antikoagulantia s.2). APTT samt Heparin och liknande preparat (Antikoagulantia s.3) ...
  http://www.medinsikt.se/sitemap/farmakologi
*  Symptom | EncyklomedicaEncyklomedica
Här hittar du mängder med medicinkompendier på svenska. I februari 2012 skrevs det 400:e kompendiet till Encyklomedica och utökningen pågår ständigt. Under 2012 planeras en större genomgång och uppdatering av alla befintliga kompendier. Målsättningen är att varje kompendie ska inledas med en kort sammanfattning för att du snabbt ska få en överblick av området. Om det är en sjukdom som behandlas i kompendiet följer sedan en beskrivning av patienthandläggningen. Kompendiet avslutas med en fördjupning i symptom, diagnos, patofysiologi samt behandling. Encyklomedica används med fördel av alla som är intresserade av medicin men den är särskilt anpassad för medicinstudenter. Kompendierna ger en god introduktion i de ämnen som behandlas men ska inte användas som enda källa då det inte kan garanteras att de alltid är helt aktuella och kompletta ...
  http://encyklomedica.se/symptom/
*  En bra död | EncyklomedicaEncyklomedica
11 grundregler för en bra död. 1. Att veta när döden är nära och förstå vad som är att vänta.. 2. Att behålla kontrollen över vad som händer.. 3. Att få behålla värdighet och integritet. 4. Att ha kontroll över lindring av smärta och andra symtom.. 5. Att ha valmöjligheter och kunna bestämma var man ska dö, det vill säga hemma eller på sjukhus.. 6. Att få andliga och religiösa behov tillgodosedda.. 7. Att ha rätt till palliativ vård, inte bara på sjukhus.. 8. Att ha kontroll över vem eller vilka som är närvarande på slutet.. 9. Att ha möjlighet att sätta upp direktiv som garanterar att önskningar respekteras.. 10. Att ha tid att ta farväl och få bestämma andra viktiga tidpunkter.. 11. Att få dö när det är dags och inte få livet förlängt när det inte längre finns någon mening.. Källa: British Geriatrics Society, Palliative and End of Life Care of Older People. Se även http://www.nrpv.se/pages/1.asp. ...
  http://encyklomedica.se/geriatrik/en-bra-dod/

Trombocyt: Trombocyter, eller mer vardagligt blodplättar, är cellfragment i ryggradsdjurs blod. Tillsammans med röda och vita blodkroppar utgör trombocyter de tre blodkropparna bland ryggradsdjuren.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Extremofil: Extremofiler (Latin , "extrem" och grekiska (), "kärlek") är organismer som utmärker sig på så sätt att de lever eller överlever under extrema livsförhållanden som är skadliga för de flesta liv på jorden.Rampelotto, P.PeptidAcetylsalicylsyraKollagen: Kollagen är ett fiberprotein som utgör en tredjedel av allt protein hos däggdjur. Proteinet finns även i andra flercelliga djur.BlodproppHeparin: Heparin är en polysackarid av glykosaminoglykantyp som hindrar blod från att koagulera genom att öka effektiviteten hos antitrombin III, ett protein som hämmar thrombin som krävs för koagulering. Ämnet används inom sjukvården för att göra ytor blodkompatibla och som injektion för att lösa upp eller förhindra blodproppar.Prostacyklin: Prostacyklin är en speciell typ av prostaglandin som bildas i endotelceller. De stimulerar till kärlvidgning av kapillära blodkärl och mindre arterioler.Glanzmanns trombasteniArakidonsyra: Arakidonsyra, även kallad spindelsyra, är en fleromättad fettsyra med 20 kolatomer. Den utgör substrat för den vidare eikosanoidsyntesen, ibland endast diffust skild från prostaglandinsyntesen, vilken egentligen utgör en delmängd av eikosanoidsyntesen.Tan (kaninras)Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Warning: file_get_contents(http://94.23.197.202:8002/search): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 500 (No room for thread in thread queue) in /home/lookformedical/www/faq.php on line 126