Loading...


LevertransplantationAllotransplantationNjurtransplantationBenmärgstransplantationBlodstamcellstransplantationHjärttransplantationAutotransplantationLungtransplantationStamcellstransplantationFörbehandling inför transplantationOrgantransplantationTransplantatöverlevnad: Ett transplantats överlevnad i värden, faktorer som är ansvariga för överlevnaden och förändringar i transplantatet i samband med dess tillväxt i värden.Transplantatavstötning: En immunreaktion med både cellulära och humorala inslag, riktad mot ett allogent transplantat, vars vävnadsantigen inte är kompatibla med mottagarens.BukspottkörteltransplantationLangerhans cellöar, transplantationOrgangivareTransplantationTransplantationsimmunologiCelltransplantationTransplantationschimärImmunhämmande medel: Preparat som genom en av flera olika verkningsmekanismer undertrycker immunsystemets funktioner. Klassiska cellgifter verkar genom att hämma DNA-syntes. Andra medel kan ha sin verkan genom att aktivera suppressor-T-cellspopulationer eller genom att blockera aktivering av hjälparceller. Immunsuppression utvecklades först och främst för att förhindra avstötning av transplanterade organ, men har även kommit att tillämpas för t ex mediering av verkan av interleukiner och andra cytokiner.Transplantat-mot-värdsjukdom: Ett kliniskt tillstånd kännetecknat av anorexi, diarré, håravfall, leukopeni, trombocytopeni, dålig kroppsväxt, och möjlig död till följd av transplantat-mot-värdreaktion.IsograftLevande donatorer: Ej döda givare av organ för transplantation till besläktade eller icke-besläktade mottagare.Transplantation, heterotopiskBehandlingsresultatStamcellstransplantation, fosterblodHjärt-lungtransplantation: Samtidig överföring av både hjärta och lungor från en människa eller ett djur till en annan individ.Vävnads- och organanskaffningTransplantattoleransPerifer stemcellstransplantationLeversvikt: Bristande förmåga hos levern att utföra sina normala ämnesomsättningsfunktioner, vilket visar sig som svår gulsot och onormala serumhalter av ammonium, bilrubin, alkalin fosfatas, aspartataminotransferas, laktatdehydrogenas och onormalt albumin/globulinförhållande.Retrospektiva studierImmunsuppression: Avsiktligt undertryckande eller dämpning av immunsvaret hos en individ. Effekten kan vara ospecifik, som vid tillförsel av immunsuppressiva läkemedel eller strålbehandling eller utslagning/förlust av lymfocyter, eller specifik, som vid desensibilisering eller samtidig tillförsel av antigen och immunsuppressiva medel.Histokompatibilitetsprövning: Identifiering av MHC-antigener från vävnadsdonatorer och möjliga mottagare, vanligtvis med serologiska tester. Donatorer och mottagare bör tillhöra samma ABO-blodgrupp och ha så stor överensstämmelse som möjligt mellan histokompatibilitetsantigener för att risken för vävnadsavstötning skall kunna minimeras.FostervävnadstransplantationTidsfaktorerHudtransplantation: Transplantation av hud hos människor eller djur från en kroppsdel till en annan för att ersätta förlorad kroppshud.Postoperativa komplikationerVäntelistorXenotransplantationRecurrenceMesenkymal stamcellstransplantationHornhinnetransplantationHistokompatibilitet: Graden av antigenöverensstämmelse mellan vävnaderna från olika individer, vilken avgör om ett allogent transplantat accepteras eller stöts bort.Blodtumörer: Tumörer i blodet eller i blodbildande vävnad (benmärg och lymfvävnad). De vanligaste formerna är de olika typerna av leukemi, lymfom och de fortskridande och livshotande formerna av myelodysplasisyndromen.TakrolimusVävnadstransplantationHelkroppsbestrålning: Bestrålning av hela kroppen med joniserande eller icke-joniserande strålning. Begreppet är tillämpligt på djur och människor, men ej mikroorganismer.Ciklosporin: En cyklisk undecapeptid (peptid med 11 aminosyrakomponenter) från extrakt av jordsvampar. Den är ett kraftigt immunsuppressivt medel med specifik verkan på T-lymfocyter, och används mot avstötningsreaktioner vid organ- eller vävnadstransplantationer. Syn. cyklosporin.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Lik: En död kropp, vanligtvis en människokropp.Survival AnalysisSurvival RateHjärnvävnadstransplantationAnsiktstransplantationDonatorurval: Förfarande för utvärdering av hälsostatus och riskfaktorer hos potentiella givare av biologiskt material. Donatorer utses under de principiella förutsättningar att deras hälsotillstånd ej påverkas negativt i processen och att de donerade vävnaderna eller organen riskfritt kan användas i mottagarna.Leversjukdomar: Sjukliga förändringar i levern.OrganförvaringBusulfan: Ett alkylerande medel med selektiv immunsupprimerande effekt på benmärg. Det har använts för palliativ behandling av kronisk myeloid leukemi. Men trots symtomatisk lindring har ingen permanent förbätt ring uppnåtts. Busulfan är en känd karcinogen.TransplantatHLA-antigener: Antigener (Human Leukocyte Antigens) bestämda av leukocytplatserna på kromosom 6, kodningsstället för MHC ("major histocompatibility complex") hos människor. De är polypeptider eller glykoproteiner som återfinns på de flesta kärnförsedda celler och blodplättar, bestämmer vävnadstyp i samband med transplantation, och är förknippade med vissa sjukdomar.Njursvikt, kronisk: Slutstadiet av kronisk njurfunktionsförsämring. Tillståndet kännetecknas av svår, irreversibel njurskada (mätt med proteinurihalter) och nedsatt glomerulusfiltration, till mindre än 15 ml/min. Dessa patienter är i allmänhet i behov av dialys eller njurtransplantation.Blodcancer: En fortskridande, elakartad sjukdom i de blodbildande organen, med onormal tillväxt och utveckling av leukocyter och deras prekursorceller i blod och benmärg. Sjukdomen klassificeras utifrån celldifferentieringsgrad som akut eller kronisk, och beroende på dominerande celltyp som myelogen eller lymfocytisk.Obliterativ bronkiolit: Inflammation i bronkiolerna med fibrös granulationsväv eller bronkialexsudat. Den kan uppkomma efter inandning av irriterande gaser eller främmande ämnen och kan vara en komplikation till lunginflamma tion.Kombinationsterapi: Behandling av ett sjukdomstillstånd med flera olika åtgärder, samtidigt eller i följd. Kemoimmunterapi, radioimmunterapi, kemoradioterapi, kryokemoterapi och alternativa terapiåtgärder är de vanligaste, men inbördes kombinationer mellan dessa modeller och kombinationer med kirurgiska metoder används också.RiskfaktorerAntilymfocytserum: Serum innehållande antikroppar mot lymfocytantigener. Det används både i histokompatibilitetstester och terapeutiskt i samband med transplantationer.RemissionsinduktionHand TransplantationAnemi, aplastisk: En form av anemi där benmärgen inte producerar perifera blodkroppar i tillräckliga antal.Blodgruppsinkompatibilitet: Oöverensstämmelse mellan givares och mottagares blod. Antikroppar i mottagarens serum är riktade mot antigen i givarprodukten. Sådan oförenlighet kan resultera i en transfusionsreaktion, där t ex giva rens blod hemolyseras.Cytomegalovirusinfektioner: Infektion orsakad av Cytomegalovirus; den kännetecknas av förstorade celler med inneslutningar i cellkärnan. Nästan vilket organ som helst kan infekteras, men hos barn är infektion vanligast i spottkörtlarna och hos vuxna i lungorna.MykofenolsyraPostoperativ periodMyeloablativa stimulerareAkut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.Blodstamceller: Ursprungscellerna för alla typer av blodceller.Vävnads- och organtagningRåttor, inavlade LewMöss, inavlade C57BLCyklofosfamid: En prekursor till ett alkylerande kvävesenapsbaserat antitumör- och immunsuppressivt medel som måste aktiveras i levern för att bilda den aktiva aldofosfamiden. Det används för behandling av lymfom, leukemier osv. Bieffekten, alopeci (håravfall), har man dragit nytta av för att avlägsna fårpäls. Cyklofosfamid kan dessutom orsaka sterilitet, fostermissbildningar, mutationer och cancer.PrognosEnd Stage Liver DiseaseLever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.TumörtransplantationPatienturvalSjukdomsfri överlevnad: Perioden efter en framgångsrik behandling, under vilken inga symtom eller sjukdomstecken syns.Hjärndöd: Tillstånd av varaktigt, oåterkalleligt uppehåll av all hjärnaktivitet, inklusive nedre hjärnstamsfunktioner, med fullständig frånvaro av viljestyrda rörelser, svar på retningar, hjärnstamsreflexer och spontana andetag. Reversibla förhållanden som liknar detta kliniska tillstånd (t ex sömnmedelsöverdosering, hypotermi m fl) skall uteslutas innan hjärndöd fastställs. [Se SOSFS 1987:32; 1993:6; 1996: 5]Prospektiva studierMelfalan: En alkylerande kvävesenap som används mot tumörer i form av levoisomeren melfalan, den rasemiska blandningen merfalan eller dextroisomeren medfalan. Medlet är toxiskt för benvävnad, men har liten blåsbildande verkan. Det kan vara karcinogent.Leversvikt, akut: En form av snabbt isättande leversvikt, även känd som fulminant leversvikt, orsakad av svår leverskada eller omfattande förlust av leverceller. Tillståndet kännetecknas av snabbt tilltagande funktionsstörning och gulsot. Akut leversvikt kan utvecklas till hjärnfunktionsstörning eller t o m leverkoma, beroende på etiologiska faktorer, som t ex leverischemi, läkemedelsförgiftning, tumörbildning eller virushepatit, så som hepatit B eller C efter blodtransfusion.Multipelt myelomT-lymfocyterPrimär graftdysfunktionChimärism: Förekomst av cellgrupper med två eller fler olika kromosomuppsättningar hos en och samma individ, beroende på närvaro av arvsmassa från genetiskt olika individer. Vid mosaicism, däremot, kommer de sinsemellan olika cellgrupperna från en enda individ.ABO-blodgruppssystem: Det viktigaste systemet för gruppering av mänskligt blod, baserat på förekomst eller frånvaro av två antigener, A och B. När varken A eller B förekommer är blodet av grupp 0, när bägge förekommer är blodet av grupp AB. A och B är genetiska faktorer som bestämmer förekomsten av enzymer för syntes av vissa glykoproteiner huvudsakligen i erytrocytmembranet.Celldifferentiering: Fortskridande begränsning av utvecklingsförmågan och tilltagande specialisering av funktioner som sker under embryots utveckling och som leder till bildandet av specialiserade celler, vävnader och org an.Skrumplever: Leversjukdom som präglas av att den normala mikrocirkulationen, den väsentliga kärlanatomin och leverns arkitektur genomgått olika grader av förstörelse och förändringar, med fibrösa hinnor som omger nybildade parenkymknutor.Benmärgsceller: Celler i benmärgen, inkluderande fettceller, stromaceller, megakaryocyter och prekursorceller till de flesta av blodcellerna.Transplantat-mot-leukemieffekt: Immunologiskt bortstötande av leukemiceller efter benmärgstransplantation.Fördröjd transplantatfunktionLeukemia, myeloisk, akut: Akut leukemi som skiljer sig från akut lymfocytisk leukemi (ALL) genom de leukemiska märg- och blodcellernas morfologi. Ofta finns där cytoplasmakorn, och kärnan är vanligtvis stor och oregelbunden. Sjukdomen är vanligare än ALL hos vuxna och kan förekomma vid alla åldrar.Vävnadsprov: Avlägsnande och undersökning av små prov från levande vävnad.LymfocyttransfusionAktuarieanalys: Tillämpningen av sannolikhets- och statistiska metoder för att beräkna risken för att någon händelse skall inträffa, såsom sjukdom, återfall, inläggning på sjukhus, invaliditet eller dödsfall. Kan omf atta beräkning av de väntade kostnaderna för sådana händelser och av nödvändiga försäkringspremier.LymfocytuttömningPortåderBlodstamcellsmobilisering: Frisättning av stamceller från benmärgen till den perifera blodbanan för leukaferes, inför stamcellstransplantation. Ofta används hematopoetiska tillväxtfaktorer eller kemoterapeutiska preparat för att stimulera mobiliseringen.Gallgångsatresi: Frånvaro av öppning i gallgångarna, vanligen i gallgångarna utanför levern.StamcellerInfektion: Invasion och förökning av mikroorganismer i kroppsvävnader som kan vara kliniskt obemärkt eller ge upphov till lokala cellskador. En lokal infektion kan bli bestående, sprida sig och utvecklas till en akut, subakut eller kronisk, klinisk infektion eller sjukdom. Infektionen kan även bli systemisk, om mikroorganismerna sprider sig till lymf- och kärlsystemet.Köldischemi: Nedkylning av en vävnad eller ett organ i samband med minskad genomblödning eller utebliven blodförsörjning. Nedkylningstiden under en organtransplantation börjar när organet kyls med en köldlösning efter organskörd och slutar sedan vävnaden nått fysiologisk temperatur under inoperationen. Varmischemin börjar då och slutar sedan den kirurgiska anastomosen fullbordats.Non-Hodgkins lymfom: Alla elakartade lymfvävnadstumörer som skiljer sig från Hodgkins sjukdom, då de är mer heterogena i fråga om cellinjemalignitet, kliniskt förlopp, prognos och behandling. Det enda gemensamma kännetecknet bland dessa tumörer är frånvaron av Reed-Sternbergceller, vilka är typiska för Hodgkins sjukdom.CD34-antigener: Glykoproteiner på omogna hematopoetiska celler och endotelceller. De utgör de hittills enda kända molekyler som kommer till uttryck i blodsystemet genom ett begränsat antal progenitorceller i benmärg en.Venös ocklusiv leversjukdom: Blockering av små eller medelstora levervener pga icke-trombotiska subendoteliala ödem som kan utvecklas till fibros.Anastomos, kirurgisk: Kirurgiskt anlagd förbindelse eller shunt mellan kanaler, rör eller kärl. Den kan göras ända mot ända, ända mot sida, sida mot ända, eller sida mot sida.Dödlig utgång: Döden som resultat av en sjukdom hos en individ, redovisad i en enskild fallbeskrivning eller i ett begränsat antal patienter. Begreppet får ej förväxlas med döden som livets fysiologiska upphörande eller med mortalitet (dödlighet), som är ett epidemiologiskt eller statistiskt begrepp.Isoantikroppar: Antikroppar från en individ som reagerar med isoantigen från annan individ av samma art.Transplantat-mot-tumöreffekt: Immunologiskt avvisande av tumörvävnad eller -celler efter benmärgstransplantation.Kombinationsterapi med cellgifter: Användning av två eller fler preparat samtidigt eller i följd vid cancerterapi. Medlen behöver inte administreras i samma form.Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-LymphomaIncidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.Unrelated DonorsLevertumörer: Tumörsjukdom eller cancer i levern.Hepatektomi: Kirurgiskt avlägsnande av hela eller delar av levern.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Blodbildning: Utveckling och bildande av olika typer av blodceller. Blodbildningen (hematopoesen) kan ske i benmärgen (medullär) eller utanför benmärgen (extramedullär).Lymfoproliferativa sjukdomar: Störningar i lymfvävnadstillväxten, allmänna eller ospecificerade.Leukemi, myeloid, kronisk, BCR-ABL positivMyelodysplastiska syndromDjurmodeller: Djur, utvalda pga specifika särdrag, som används i experimentellt syfte och för undervisning och tester.VidarabinBlodsjukdomar: Sjukdomar i blodet och de blodbildande organen.Salvage-terapiAzatioprin: 6-((1-metyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)tio)-1H-purin. Ett immunsuppressivt medel som används i kombination med cyklofosfamid och hydroxiklorokin vis behandling av reumatoid artrit. Preparatet är karcino gent.Postoperativ vårdKarcinom, hepatocellulärt: Primär cancer i levercellerna. Den varierar från väl differentierad tumör, svår att skilja från normala leverceller, till svagt differentierad neoplasm. Cellerna kan vara likartade eller olikformade, eller bilda jätteceller. Ett flertal förslag till klassifikationssystem föreligger.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Mekaniskt cirkulationsstöd: Små pumpar, ofta inopererbara, avsedda att tillfälligt hjälpa hjärtat, vanligtvis vänster kammare, att pumpa blod. De består av pumpkammare och kraftkälla, som helt eller delvis kan placeras utanför kroppen och drivs av elektromagnetiska motorer. Anordningarna används efter hjärtinfarkt eller för att avvänja det reparerade hjärtat från hjärtlungmaskinen efter öppen hjärtkirurgi.OrganförvaringslösningarKaplan-Meier EstimateNjure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Fosterblod: Blod hos fostret. Utbyte av näringsämnen och avfallsämnen mellan fostrets och moderns blod sker via moderkakan, Umbilikalt blod är blod i navelsträngsartären eller -venen.Granulocytkolonistimulerande faktor: Ett glykoprotein med molekylvikten 25 kDa innehållande inre disulfidbindningar. Det främjar överlevnad, tillväxt och differentiering av neutrofila granulocytprekursorceller och har till funktion att aktivera mogna blodneutrofiler. I familjen av kolonistimulerande faktorer är G-CSF den mest kraftfulla induceraren av slutlig differentiering av leukemiska myeloidcellinjer till granulocyter och makrofager.Benmärg: Den mjuka vävnaden i skelettbenens håligheter. Det finns två typer: gul och röd. Den gula finns i de stora benen och består huvudsakligen av fettceller och ett fåtal primitiva blodceller. Den röda är blodbildande vävnad som producerar erytrocyter och leukocyter. Benmärgen byggs upp av ett fackverk av bindeväv med förgrenade fibrer, där märgcellerna fyller facken.Möss, inavlade BALB CTransplantat-mot-värdreaktion: Ett immunologiskt angrepp igångsatt av ett transplantat mot mottagaren pga vävnadsoförenlighet när immunologiskt aktiva celler transplanteras till en värd med nedsatt immunitet. Det kliniska tillstånd som följer är transplantat-mot-värdsjukdom.Multivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.ReperfusionsskadaChimär: En individ som har cellpopulationer från olika zygoter.SyskonCyklosporiner: En grupp nära besläktade, cykliska undecapeptider (peptider med 11 aminosyror) från svamparna Trichoderma polysporum och Cylindrocarpon lucidum. De har viss verkan mot tumörer och svamp och betydande immunsuppressiv effekt. Cyklosporiner har föreslagits för adjuvant bruk för att motverka avstötningreaktioner vid vävnads- och organtransplantationer.ReoperationImmuntolerans: Specifik avsaknad av immunreaktion mot ett visst antigen hos en individ med iövrigt normalt immunförsvar. Bristen kan bero på tidig kontakt med antigenet hos en immunologiskt omogen individ (foster eller nyfödd) eller hos en vuxen som utsatts för extremt stora doser eller ytterst små mängder av antigenet, eller genom exponering för strålning, antimetaboliter, antilymfocytserum osv.PrednisonLeverartär: En gren av bukaortan som försörjer magen, bukspottkörteln, tolvfingertarmen, levern, gallan och det större bukhinnenätet.Immunsupprimerad värd: Människa eller djur vars immunförsvar är bristfälligt pga immundefektsjukdom eller annan sjukdom, eller pga medicinering med immunsupprimerande läkemedel eller strålbehandling.StrålningschimärAllograftsTransplantatöverlevnad, förstärkt: Sätt att förlänga överlevnad och tillväxt av allotransplantat av tumör- eller normal vävnad som annars skulle stötas bort. Antingen kan det ske passivt genom tillförsel av transplantatspecifika antikroppar från tidigare immuniserade donatorer, vilka binder till transplantatets ytantigen och därmed maskerar dem för T-celler, eller aktivt genom förimmunisering av mottagaren med transplantatantigen som aktiverar specifika antikroppar och bildar antigen-antikroppskomplex, vilka binder till T-cellernas antigenreceptorer och blockerar deras cytotoxiska verkan.Flödescytometri: En mätteknik som utnyttjar en maskin för att göra, bearbeta och presentera en eller fler mätningar på enstaka celler ur en cellsuspension. Cellerna färgas vanligen med något fluorescent färgämne som är specifikt för de cellkomponenter som undersöks, t ex DNA, och fluorescensen hos varje cell mäts då den snabbt passerar aktiveringsstrålen (laser eller kvicksilverlampa). Fluorescensen ger ett kvantitativt mått på olika biokemiska och biofysiska egenskaper hos cellen, och utgör även en grund för cellsortering. Andra mätbara optiska parametrar är bl a ljusabsorption och ljusspridning, varav den senare kan användas för mätning av cellstorlek, form, täthet, kornighet och färgupptagning.Svår kombinerad immunbristBenmärgsrening: Teknik för avlägsnande av subpopulationer av celler (kvarvarande tumörceller oftast) från benmärgen ex vivo före infusion. Reningen uppnås med en rad olika medel, däribland farmakologiska, biofysiska (laserbestrålning eller radioisotoper) och immunologiska. Benmärgsrening används vid såväl autolog som allogen benmärgstransplantation.RiskbedömningFrysförvaring: Förvaring av celler, vävnader, organ eller embryon i djupfrys (-70 gr C för korttidsförvaring, under -130 gr C för långtidsförvaring). För vävnadspreparat används frysförvaring eller frysfixering i syfte att bevara den befintliga formen, strukturen och kemiska sammansättningen hos materialets alla beståndsdelar. Som kylmedium används flytande kväve.LeukocyttransfusionVarmischemiKarmustin: Ett ospecifikt, alkylerande cellcykelfasantitumörmedel. Det används vid behandling av hjärntumörer och en del andra elakartade cancerformer. Enligt "Fourth Annual Report on Carcinogens" (1985) kan med let antas vara karcinogent.Kohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.VävnadsförvaringMonoklonala antikroppar: Antikroppar som produceras av cellfamiljer (kloner) av identiskt lika celler, framställda genom hybridisering av aktiverade B-lymfocyter och tumörceller. Sådana hybrider benämns ofta hybridom.Levervener: Vener som leder blod från levern.Leukemi, myeloid: En form av leukemi med okontrollerad tillväxt av myeloida celler och deras förstadier i benmärgen och andra organ.Opportunistiska infektionerNjursjukdomarVävnadsnybildningBlodgruppering och korstestning: Analys av erytrocyter för påvisande av förekomst eller avsaknad av blodgruppsantigener, analys av serum för eventuella antikroppar mot dessa antigener, samt urval av kompatibelt blod genom korstestnin g av prov från givare och mottagare. Korstestning görs före en transfusion.Hodgkins sjukdom: En elakartad sjukdom, kännetecknad av tilltagande förstoring av lymfknutorna, mjälten och vanlig lymfvävnad, och förekomst av stora och vanligtvis flerkärniga celler (Reed-Sternberg-celler) av okänt ursprung.Biologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.Cytomegalovirus: Ett släkte i familjen Herpesviridae, underfamiljen Betaherpesvirinae, som infekterar spottkörtlarna, levern, mjälten, lungorna, ögonen och andra organ, där de ger upphov till förstorade celler med kärninneslutningar. Cytomegalovirusinfektion uppträder också som en opportunistisk infektion i AIDS.Möss, SCID: Möss som är homozygota för den muterade autosomalt recessiva "scid"-genen, som är belägen på centromeränden av kromosom 16. Dessa möss saknar mogna, funktionella lymfocyter och är därför synnerligen mottagliga för dödliga opportunistiska infektioner om de inte får ständig antibiotikabehandling. Bristen på B- och T-cellsimmunitet liknar det svåra immundefektsyndromet SCID (severe combined immunodeficiency) hos barn. SCID-möss är användbara som djurmodeller, då de genom att vara mottagliga för implantat från mänskliga immunsystem kan producera hematochimära möss med humant SCID-syndrom (SCID-hu).Kronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.Cytarabin: En pyrimidinnukleosidanalog som huvudsakligen används för behandling av leukemi, i synnerhet akut, icke-lymfoblastisk leukemi. Cytarabin är ett antimetaboliskt antitumörmedel som hämmar DNA-syntesen. Dess verkan är specifik för cellcykelns S-fas. Medlet har även antivirala och immunnedsä'ttande egenskaper.Amnion: Det tunna, sega extraembyonala membran som hos kräldjur, fåglar och däggdjur omger fosterhinnan och innehåller foster och fostervatten. Hos däggdjur utvecklas det ur trofoblasten.LeverfunktionstesterAge FactorsPreoperativ vårdProportional hazard-modellerDöd: Oåterkalleligt upphörande av alla kroppsfunktioner, manifesterat av avsaknad av andhämtning och total förlust av hjärt-kärl- och hjärnfunktioner.Mesenchymal Stromal CellsCellseparationRiktad organdonationIsoantigener: Antigener som förekommer i alternativa former (alleler) inom en och samma art. När ett isoantigen påträffas hos artsmedlemmar som saknar det, så utlöses ett immunsvar. Typiska isoantigener är blodgruppsantigenerna.Lymfom: En allmän beteckning för olika tumörsjukdomar i lymfvävnad.Typ 1-diabetes: Diabetes mellitus kännetecknad av brist på insulin, plötslig debut, svår hyperglykemi, snabbt tilltagande ketoacidos, och död, om inte insulinbehandling sätts in. Sjukdomen kan uppträda i alla åldrar, men är vanligast hos barn och ungdomar. Syn. typ 1 diabetes.Etoposid: Ett halvsyntetiskt derivat av podofyllotoxin med antitumörverkan. Det hämmar DNA-syntes genom att bilda komplex med topoisomeras II och DNA. Komplexet utlöser brott på dubbelsträngat DNA och hindrar reparation genom topoisomeras II-bindning. Upprepade DNA-brott hindrar övergång till celldelningens mitosfas och leder till celldöd. Etoposid är verksam främst i cellcykelns G2- och S-faser.Gallvägssjukdomar: Sjukdomar i någon del av gallvägssystemet, inklusive gallgångarna och gallblåsan.Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Kreatinin: En omsättningsprodukt av kreatin; kreatinin bildas när kreatin förlorar sitt vatten och är alltså en anhydrid av kreatin. Det utsöndras med urinen.Hepatit C: En typ av hepatit liknande transfusionshepatit typ B, men som orsakas av ett virus som serologiskt skiljer sig från dem som ger hepatit A, B och E, och som kan finnas i blodet hos kroniska, asymtomatiska bärare. Hepatit C överförs parenteralt och i samband med transfusioner och drogmissbruk.

*  Transplantation - Wikipedia
Transplantation (allogen transplantation) innebär flytt av organ eller vävnad från en kropp till en annan i syfte att ersätta ... är en transplantation utan en så kallad stamcellsåtergivning. Allogen transplantation är flytt av organ eller vävnad (allograft ... En slags autolog transplantation är stamcellsåtergivning, där stamceller tas från patienten själv och senare ges tillbaka (till ... Detta kan kallas autolog transplantation och används bland annat vid behandling av vitiligo och piebaldism, där man kan flytta ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Transplantation
*  Glycorex Transplantation - Wikipedia
Glycorex Transplantation AB är ett svenskt bioteknikföretag. Glycorex utvecklar och marknadsför produkter framför allt för att ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Glycorex_Transplantation
*  Fekal transplantation - Wikipedia
Fekal transplantation (FMT) är en metod där friska bakterier från tarmfloran hos en individ överförs till en mottagare för att ... Det finns även vissa risker med fekal transplantation. Studier har visat att det kan leda till en ökning av andra bakterier i ... För att göra en fekal transplantation måste det finnas avföring som kommer från en frisk person, som fastställs genom en ... Hos cirka 87% av patienter med CDI där antibiotika inte har fungerat så har fekal transplantation gett goda resultat. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Fekal_transplantation
*  Kliniska resultat - njurtransplantation över blodgruppsgränsen... - Glycorex Transplantation
Glycorex Transplantation AB (publ.) som är noterat på NGM Equity, meddelar att utmärkta resultat med njurtransplantationer över ... Glycorex Transplantation Följ Glycorex Transplantation Kliniska resultat - njurtransplantation över blodgruppsgränsen ... Glycorex Transplantation AB (publ.) som är noterat på NGM Equity, meddelar att utmärkta resultat med njurtransplantationer över ... Glycorex Transplantation AB, Lund, utvecklar produkter som minskar risken för avstötning av ickekompatibla organ vid ...
  http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/kliniska-resultat-njurtransplantation-oever-blodgruppsgraensen-presenteras-i-transplantation-11995
*  DEN FÖRSTA BLODGRUPPSINKOMPATIBLA LUNGTRANSPLANTATIONEN GENOMFÖRD... - Glycorex Transplantation
Glycorex Transplantation AB (publ.) som är noterat på NGM Equity, meddelar att den första lungtransplantationen över ... Glycorex Transplantation Följ Glycorex Transplantation DEN FÖRSTA BLODGRUPPSINKOMPATIBLA LUNGTRANSPLANTATIONEN GENOMFÖRD MED ... Glycorex Transplantation AB (publ.) som är noterat på NGM Equity, meddelar att den första lungtransplantationen över ... Denna information distribuerades av NG News - www.ngnews.se Glycorex Transplantation AB, Lund, utvecklar produkter som minskar ...
  http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/den-foersta-blodgruppsinkompatibla-lungtransplantationen-genomfoerd-med-glycosorb-abo-162904
*  Transplantation av organ. - Netdoktor
Transplantation av organ.. Hej, Jag vet inte riktigt hur jag ska formulera denna frågan, men en vän till mig påstår att han ska ... Vid transplantation av trummhinnan använder man sig av en hinna på tinningsmuskeln, man transplanterar denna på undersidan av ...
  https://www.netdoktor.se/infektion/leversjukdom/fraga-doktorn/transplantation-av-organ/
*  Transplantation av bisköldkörtel - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Transplantation av bisköldkörtel Senast ändrad 2015-09-03 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset * 2015-09-03 Granskad av ... Sidan som beskriver Transplantation av bisköldkörtel är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna ... Vill du få ett mejl varje gång något ändras på sidan om Transplantation av bisköldkörtel kan du starta en bevakning. ... Vill du göra en personlig skildring av hur du upplevt Transplantation av bisköldkörtel får du gärna skriva det under "Min ...
  https://www.sahlgrenska.se/w/t/transplantation-av-biskoldkortel/
*  Transplantation avd 138 - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vi vårdar dig både i utredningsskedet och efter transplantation. Din vistelse hos oss. När du kommer hit kommer din ...
  https://www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-5/transplantationscentrum/enheter/transplantation-avd-138/
*  GMP neurala progenitorceller for transplantation till ryggmärgsskador | Vinnova
Transplantation av neurala celler som behandling av ryggmärgsskador är just nu långt från kliniken med flera etiska, logistiska ... GMP neurala progenitorceller for transplantation till ryggmärgsskador. Diarienummer. 2016-04134. Koordinator. Karolinska ... Transplantation av neurala celler som behandling av ryggmärgsskador är just nu långt från kliniken med flera etiska, logistiska ... Här föreslår vi ett projekt med målet att utveckla neurala celler för transplantation från en förnybar stamcellskälla som en ...
  https://www.vinnova.se/p/gmp-neurala-progenitorceller-for-transplantation-till-ryggmargsskador/
*  Lag (1995:831) om transplantation m.m.
2 Best mmelserna i denna lag g ller inte i fr ga om transplantation av k nsceller eller organ som producerar k nsceller.. Best ... S dant beslut f r inte fattas av en l kare som ansvarar f r v rden av den person till vilken en transplantation skall ske eller ... 2. att ett s dant sjukhus eller en s dan enhet, d r ingrepp f r transplantation f r utf ras, ska ha tillg ng till en ... 7 Ett ingrepp p en levande m nniska, som inneb r att biologiskt material som inte terbildas tas f r transplantation, f r g ras ...
  http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19950831.htm
*  Genomförande av EU-direktivet om mänskliga organ avsedda för transplantation - Regeringen.se
Genomförande av EU-direktivet om mänskliga organ avsedda för transplantation ID-nummer: Prop. 2011/12:95 ... Genomförande av EU-direktivet om mänskliga organ avsedda för transplantation, 2011/12:95 (pdf 1 MB) ... och säkerhetsnormer för mänskliga organ avsedda för transplantation och syftet med lagen är att skydda människors hälsa. ... och säkerhetsnormer för mänskliga organ avsedda för transplantation (nedan benämnt direktivet). ...
  http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2012/03/prop.-20111295/
*  Serial signal-averaged electrocardiography in children after cardiac transplantation. | Lunds universitet
Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar ...
  https://www.lu.se/lup/publication/3004d42f-c464-4188-bf60-ba0491925d72
*  Transplantation - så mycket mer än ett nytt organ - Vetenskap och Hälsa
Experiences of supportive care when waiting for a lung re-transplantation. Psychosocial aspects before and up to 2 years after ... En re-transplantation är en ny situation som väcker många nya frågor men sjukvården behandlar dem som att de "kan allt" ... Recently accepted for the waiting list for heart or lung transplantation - patients' experiences of information and support. ... hjärttransplantation lungtransplantation organtransplantation retransplantation stödjande vård supportive care transplantation ...
  http://www.vetenskaphalsa.se/transplantation-sa-mycket-mer-an-ett-nytt-organ/
*  Dialäsen - Nordens ledande tidning för personal inom transplantation och njursjukvård
Under hösten slog det fast av regeringen och socialminister Annika Strandhäll att utredningen Organdonation - En livsviktig verksamhet (SOU 2015:84) att frågan kräver ytterligare utredning och överväganden….. Läs mer ...
  http://dialasen.com
*  Crucial role of FLT3 ligand in immune reconstitution following bone marrow transplantation and high dose chemotherapy. | Lunds...
Crucial role of FLT3 ligand in immune reconstitution following bone marrow transplantation and high dose chemotherapy.. ... and the mechanisms regulating immune reconstitution after transplantation remain to be established. Whereas adult fms-like ... delayed immune reconstitution remains a considerable hurdle in bone marrow transplantation, ... findings implicate a critical role of FL in promoting immune reconstitution after myeloablation and bone marrow transplantation ...
  https://www.lu.se/lup/publication/33af6777-e20d-4a01-a1d2-5ce30d840fdb
*  transplantation
HLF är en viktig regulator av blodstamcellsfunktion och kan ge värdefull information om hur stamceller regleras normalt, men även vid uppkomst av leukemi. Det skriver Mattias Magnusson och Karolina Komorowska vid Lunds universitet i en ny studie som bekräftar tidigare fynd vad gäller HLF-genens centrala roll i regleringen av blodstamceller. Nästa steg är att identifiera genom vilka signaler HLF-genen skyddar stamcellerna för att kunna manipulera deras aktivitet i både normal blodbildning och vid leukemi.. Läs mer... ...
  http://www.onkologiisverige.se/tag/transplantation/
*  Njur.se | Organdonation och transplantation
Är det någon skillnad på donation och transplantation? Donation och transplantation är faktiskt inte samma sak, men de hänger ... Det finns idag vissa alternativa metoder som kan användas istället för en transplantation av biologiska organ. Det kan till ...
  http://njur.se
*  Bakterieenzym skyddar vid "omöjlig" transplantation - MOD
De får ofta stå i kö så länge att de hinner avlida, eller bli för sjuka för en transplantation. ...
  http://merorgandonation.se/bakterieenzym-skyddar-vid-omojlig-transplantation/
*  AysuFrohm.se - Sex dagar till transplantation
Fem dagar är det beräknat med höga doser cellgifter sen är dagen kommen för transplantation. ...
  http://aysufrohm.se/2017/july/sex-dagar-till-transplantation.html
*  Gyncancer - Transplantation av livmoder - forskningsprojektet söker deltagare
Transplantation av livmoder - forskningsprojektet söker deltagare Barbro Sjölander 4 veckor Aktuellt Lämna en kommentar Dela ... Vi har varit i kontakt med projektet som forskar på transplantation av livmodern. De söker fler som vill vara med i studien.. " ...
  http://gyncancer.se/2016/11/transplantation-av-livmoder-forskningsprojektet-soker-deltagare/
*  Transplantation utgör räddningen för många svårt sjuka
Transplantation möjliggör återgående till ett normalt liv för många svårt sjuka. Här finner du historik och information om ... Varför transplantation och organdonation är viktigt. Transplantation och organdonation. Transplantation kan rädda liv eller ... Eftersom det råder brist på donatorer så finns det en väntelista för patienter i behov av transplantation. Som regel är de dem ... Vilka som är berättigade att donera, samt att få organ och vävnader via transplantation, är reglerat i lag. Här beskrivs hur ...
  http://ettamneomlivet.nu
*  Omnipodden » 050 - Awesome lokatter, huvud-transplantation och politisk feminism
050 - Awesome lokatter, huvud-transplantation och politisk feminism Postad 15 april 2015. Inga kommentarer. ... 050 - Awesome lokatter, huvud-transplantation och politisk feminism. http://media.blubrry.com/omnipodden/p/www.omnipodden.se/ ...
  http://omnipodden.se/050-awesome-lokatter-huvud-transplantation-och-politisk-feminism/
*  Genombrott för transplantation av celler som tillverkar insulin | Ett sötare blod
Under lång tid har man jobbat på att förbättra den där kapseln. Det har dock bildats ärrvävnad kring den som täpper till hålen och bildar som en mur mellan de insulinproducerande cellerna och blodbanan. Nu har dock forskare gjort ett stort genombrott. Medical News Today skriver om det: Diabetes breakthrough: encapsulated pancreas cells could end injections - Medical News Today. De har optimerat ett material från brunalger, som verkar hämma ärrbildningen. När forskarna transplanterade nanokapslarna (som syns på bilden ovan) till möss och primaters maghåla fungerade de under sex månader.. Att gå från primater till människor är ett stort steg. Om dessa nanokapslar ska bytas ut var sjätte månad måste de också vara lätta att transplantera. Det finns säkert mycket utvecklingsarbete kvar att göra, men detta är ändå ett stort steg framåt. Tittar då och då in på Peter Jidhes instagram, där han visar varenda spruta han tar. Då tänker jag på alla dessa barn som tar ...
  http://ettsotareblod.se/genombrott-for-transplantation-av-celler-som-tillverkar-insulin/
*  Allogeneic stem cell transplantation Patients' and sibling donors' perspectives Annika M Kisch. - ppt ladda ner
Bone Marrow Transplantation, 2008. 5 Tre utmanande etiska situationer, pga att de två involverade personerna är syskon 1. ... Allogeneic stem cell transplantation Patients' and sibling donors' perspectives Annika M Kisch.. Publicerades avDavid Åberg ... 2013, Bone Marrow Transplantation) III.Having a sibling as donor: Patients' experiences immediately before allogeneic ... 1 Allogeneic stem cell transplantation Patients' and sibling donors' perspectives Annika M Kisch ...
  http://slideplayer.se/slide/8008894/

Njurtransplantation: Njurtransplantation är en organtransplantation som innebär att en njure förs över till en patient från en annan individ som behandling mot kronisk njursvikt.Stamcellstransplantation: Stamcellstransplantation är en behandlingsform vid olika sorters leukemi. För att göra en stamcellstransplantation använder man stamceller som har förmåga att bilda nya blodbildande stamceller.Hjärttransplantation: En hjärttransplantation är när ett hjärta från en avliden donator opereras in i en annan människa. Det är den bästa behandlingen vid de mest avancerade formerna av hjärtsvikt.Xenotransplantation: Xenotransplantation innebär transplantation av celler, vävnader eller organ över artgränser, kliniskt avses då främst från djur till människa.Immunosuppressiva läkemedel: Immunosuppressiva läkemedel verkar genom att hämma eller hindra immunförsvarets aktivitet. Denna typ av läkemedel används främst när det är nödvändigt med en sänkning av kroppens naturliga försvar mot något främmande- oftast efter en organtransplantation.Transplantat-mot-värdsjukdom: Transplantat-mot-värdsjukdom, Graft-versus-host disease, GVHD, är en allvarlig komplikation som ofta följer en transplantation och i synnerhet benmärgstransplantationer. Sjukdomen yttrar sig i feber, anorexi, diarré, eksemlika utslag, leversvikt och buksmärtor.Immunsuppression: Immunsuppression är när immunförsvaret är nedsatt, vilket kan framkallas frivilligt med immunosuppressiva läkemedel för behandling av autoimmunitet och vid transplantationer,http://www.denstoredanske.Takrolimus: Takrolimus är en läkemedelssubstans som har flera användningsområden.LeukemiDöden: Döden är livets upphörande, en total och oåterkallelig avstanning av vitala funktioner i en biologisk organism. I biologin ses det som ett permanent stadium, att alla levande ting förr eller senare dör.Blodgruppsdieten: Blodgruppsdieten är en kontroversiell diet som utarbetats av den amerikanske naturopaten (ej att förväxla med läkarutbildning) Peter D'Adamo. Idéerna publicerades av D'Adamo själv i boken Eat Right 4 Your Type (1996), i svensk översättning Ät rätt för din blodgrupp (2002).


 • bone marrow transpla
 • Crucial role of FLT3 ligand in immune reconstitution following bone marrow transplantation and high dose chemotherapy. (lu.se)
 • På engelska Almost 5 decades after the first clinical transplantations, delayed immune reconstitution remains a considerable hurdle in bone marrow transplantation, and the mechanisms regulating immune reconstitution after transplantation remain to be established. (lu.se)
 • Thus, FL plays a crucial role in sustaining conventional B lymphopoiesis in adult mice and, as a consequence, our findings implicate a critical role of FL in promoting immune reconstitution after myeloablation and bone marrow transplantation. (lu.se)
 • Bone Marrow Transplantation, 2008. (slideplayer.se)
 • 2013, Bone Marrow Transplantation) III.Having a sibling as donor: Patients' experiences immediately before allogeneic haematopoietic stem cell transplantation. (slideplayer.se)
 • lung
 • Under 2007 rapporterades 2712 lungtransplantationer till International Society for heart & lung transplantation (ISHLT) och av dessa utfördes 43 i Sverige. (netdoktor.se)
 • Likartat samarbete sker i Norden och 2016 startade studien ScanCLAD (A Scandinavian controlled, randomized, open-label, and multi-centre study evaluating if once-daily tacrolimus or twice-daily cyclosporin, reduces the 3-year incidence of chronic lung allograft dysfunction after lung transplantation) med gemensamt postoperativt uppföljningsprotokoll samt utvärdering av två olika immunosuppressionsprotokoll. (internetmedicin.se)
 • transplantationen
 • Det var dock först på 1980-talet som hjärttransplantationer började genomföras i större skala efter att det immunhämmande läkemedlet Sandimmun (Cyklosporin) introducerats som minskade avstötningsreaktioner efter transplantationen och avsevärt förbättrade överlevnaden efter transplantation. (wikipedia.org)
 • samt
 • De vanligaste anledningarna till transplantation är slutstadier av kronisk leversjukdom (levercirrhos/leverförfettning), akut leversvikt av varierande orsak, leversjukdomar som är relaterade till tarmsjukdom, leverinflammation till följd av virusinfektion (hepatit B och C), medfödda sjukdomar framför allt i gallgångarna samt levercancer som inte har spridit sig. (netdoktor.se)
 • I övrigt, utgörs kontraindikationer till lungtransplantation, det vill säga omständigheter som talar emot en eventuell transplantation, av allvarliga virussjukdomar såsom HIV, cancer samt vissa andra allvarliga sjukdomstillstånd. (netdoktor.se)
 • genom
 • För att göra en fekal transplantation måste det finnas avföring som kommer från en frisk person, som fastställs genom en undersökning av vederbörandes fekalier samt blodprover. (wikipedia.org)
 • celler
 • Transplantation av neurala celler som behandling av ryggmärgsskador är just nu långt från kliniken med flera etiska, logistiska och praktiska problem. (vinnova.se)
 • Här föreslår vi ett projekt med målet att utveckla neurala celler för transplantation från en förnybar stamcellskälla som en produkt som kommer att kvalitetssäkras långt i förväg och kan förvaras som ett läkemedel ´på hyllan´ på sjukhusen. (vinnova.se)
 • Detta projekt kommer att utföras i samarbete mellan Karolinska institutet och BioLamina där KI står för stamcells och prekliniska transplantations expertisen och BioLamina för utveckling av GMP matrix produkter essentiella för derivering av kliniskt användbara neurala celler för transplantation. (vinnova.se)
 • 1983
 • Gäbel disputerade 1983 vid Göteborgs universitet med en avhandling som handlade om möjligheten att behandla diabetes med transplantation av bukspottskörteln och fortsatte sin verksamhet 1985-1997 på transplantationsenheterna vid Universitetssjukhuset i Malmö samt Karolinska sjukhuset i Huddinge. (wikipedia.org)
 • friska
 • Fekal transplantation (FMT) är en metod där friska bakterier från tarmfloran hos en individ överförs till en mottagare för att återställa tarmfloran. (wikipedia.org)