TobakTobaksindustriSnusTobaksberoendeSnusavvänjningPassiv rökningTobaksmosaikvirusVäxter, giftigaTobacco ProductsRökningTobacco UseAnnonsering, principer: Förfarande för att väcka allmänhetens uppmärksamhet på en produkt eller tjänst osv genom betalda reklamannonser i dagstidningar, tidskrifter, radio eller TV.RökavvänjningMarknadsföring: Verksamhet för främjande av överföring av varor eller tjänster från producent till konsument.Genmanipulerade växter: Växter vars genom ändrats genom genteknik, eller deras avkomma.Lobbyverksamhet: Ett förfaringssätt för representanter för intressegrupper att försöka påverka politiska beslutsfattare att acceptera deras krav eller önskemål.SkatterNikotinHandel: Utbyte av varor eller tjänster, i stor skala, mellan olika länder eller mellan olika regioner eller befolkningsgrupper. Både byteshandel och affärsverksamhet ingår.PRTobacco Use Cessation ProductsProduktförpackningKotinin: 1-metyl-5-(3-pyridyl)-2-pyrrolidinonfumarat. Ett stimulerande medel med antidepressiv verkan. N-glukuronidkonjugatet av kotinin är en viktig urinutsöndrad metabolit av nikotin och en biomarkör för exponering för tobaksrök. Syn. skotin.Riktlinjer för social kontrollSocialpolitikVäxtbladRökRegeringsmakt: Utövande av regeringsmakten i det staliga styret.ProduktmärkningPropagandaKonsumenträtt: Bevakande av konsumenters rättigheter och intressen.VäxtsjukdomarFörenta StaternaMassmedia: Kommunikationsmedel eller teknik för att nå stora folkgrupper med samma information: tidningar, radio, television osv.Hälsokampanjer: Kampanjer för ökat hälsomedvetande och därmed förstärkt hälsostatus (fysiskt och psykosocialt) hos allmänheten, genom hälsoupplysning, förebyggande program och tillgång till vård.Reglering av genuttryck, växter: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos växter.Hälso- och sjukvårdspolitik: Beslut, oftast fattade av politiskt ansvariga, rörande de övergripande målen för dagens och framtida hälso- och sjukvårdssystem.KonsumentskyddIndien: Republik i södra Asien, mellan Burma och Pakistan. Landets yta är 3 287 590 km2, och folkmängden är knappt 1,1 miljard invånare (juli 2005). Huvudstad är New Delhi.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.ProtoplasterPrevalensPersuasive CommunicationNitrosaminerArekanöt: Ett litet släkte ostindiska palmträd, vars löv och nötter ger arekolin. Såväl blad som nötter har använts i traditionell medicin.PolitikUngdomsbeteende: Varje iakttagbart handlingssätt hos en tonåring.VäxtvirusLurendrejeri: Att lura eller bli lurad.Alkoholkonsumtion: Beteende sammanhängande med alkoholkonsumtion, inklusive socialt drickande.Jourtelefoner: System för direktkommunikation, avsett att användas vid omedelbart behov av kontakt med eller råd av professionell sjukvårdspersonal, och i nödsituationer, som t ex vid olycksfall eller förgiftningar.Folkhälsa: En gren av medicinen inriktad på förebyggande och kontroll av sjukdom och handikapp i samhället och främjande av en god fysisk och mental folkhälsa, på internationell, nationell och lokal nivå.RiskfaktorerLuftförorening, inomhus: Förorening av inomhusluft.Växtgener: Arvsmassan hos växter.Social marknadsföringEnkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Film: Konsten, tekniken eller den affärsmässiga aspekten förknippad med produktion av film i underhållnings-, propaganda- eller undervisningssyfte.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.SalicylsyraTvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.PotyvirusAllmän opinionState GovernmentTjärorInternationellt samarbete: Samverkan mellan människor eller grupper av människor från olika länder i strävan efter ett gemensamt mål eller intresse.Rådgivning: Råd och stöd i personliga frågor.Munhåletumörer: Tumörer eller cancer i munnen.Smoke-Free PolicyOrganisationspolitikTidningarHälsomedvetande, attityder, beteende: Kunskaper, attityder och beteende förknippade med hälsofrågor, som t ex sjukdomsförlopp eller sjukdomar, förebyggande och behandling. Termen avser såväl människor i allmänhet som verksamma inom vårdyrken.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Haschrökning: In- och utandning av cannabisrök.Manduca: Ett släkte av familjen Sphingidae (svärmare). Dessa insekter används för molekylärbiologiska studier.Hälsoupplysning: Upplysningsverksamhet som ökar medvetandet och på ett gynnsamt sätt påverkar attityder till och kunskaper om främjande av hälsa på såväl ett personligt som samhälleligt plan.Formell social kontroll: Den kontrollfunktion som i samhället utövas av tillsynsmyndigheter och genom lagar och förordningar, oftast som skrivna instruktioner.Plant Viral Movement ProteinsStatsförvaltning (USA): Den organisation av politiska institutioner, lagar och regelverk, genom vilken regeringsmakten utövas.RestaurangerVäxt-DNA: Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos växter.Transformation, genetiskNikotinstimulerareTobacco mosaic satellite virusMiljöexponering: Exponering för tänkbart skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska medel i omgivningen, eller för omgivningsfaktorer som kan medföra joniserande strålning, patogena organismer eller giftiga ämnen.Attityder till hälsa: Allmänhetens inställning till hälsa, sjukdom och sjukvård.Kalifornien: En delstat i USA, belägen i sydvästra hörnet av landet, vid Stilla havet. Ytan är ca 411 000 km2, och folkmängden uppgår till ca 33 miljoner invånare. Huvudstaden heter Sacramento.Affärsetik: De moralregler som är vägledande för kommersiell och industriell företagsamhet.VäxterCucumovirus: Ett släkte växtvirus tillhörande familjen Bromoviridae som infekterar gurkväxter och potatisväxter. Glukuronidas: b-D-glukuronosidglukuronosohydrolas. Enzymet katalyserar reaktionen H2O + b-D-glukuronosid = D-glukuronat + en alkohol. EC 3.2.1.31.Bupropion: Ett enkelcykliskt antidepressivt aminoketonpreparat. Dess terapeutiska verkningsmekanism är inte helt klarlagd, men det tycks blockera dopaminupptaget. Klorväteföreningen är till hjälp vid rökavvänjni ngsbehandling.Gangliestimulerande medel: Medel som härmar nervsignalöverföring genom att stimulera nikotinreceptorerna på autonoma postganglienervceller. Hit hör inte läkemedel som indirekt förstärker ganglieöverföringen genom att öka frisättandet eller bromsa nedbrytningen av acetylkolin eller genom icke-nikotineffekter på postganglienervceller, och heller inte ospecifika kolinerga agonister.Cancerframkallande ämnenAnsvar, juridiskt: Ansvarsskyldighet gentemot annan genom lag.Hälsoundersökningar: Systematiska sammanställningar av data om hälsa och sjukdom i en folkgrupp i ett givet geografiskt område.TobamovirusKloroplaster: Inklusionskroppar i växtceller som innehåller fotosyntespigmentet klorofyll, vilket hör samman med tylakoidmembranet. Kloroplaster finns i bladceller och unga stammar hos högre växter.Könsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.Algproteiner: Proteiner som förekommer i någon algart.RNA, växtDokumentationLeukoplaki, oral: Vit fläck på munslemhinnan. Den anses vara ett cancerförstadium och är ofta utlöst av tobak. Om förekomst av Epstein-Barrvirus kan påvisas kallas tillståndet hårig leukoplaki.Ekonomiskt stödLeukoplaki: Vit, fläckformig förändring i en slemhinna som inte kan skrapas bort. Leukoplaki betraktas allmänt som ett förstadium till cancer, men företeelsen kan även vara resultatet av en rad olika ärftliga sjukdomar.Policy-uppläggningIntressekonflikt: En situation i vilken en individ skulle kunna dra personliga fördelar av sitt officiella eller yrkesmässiga agerande. Hit hör motsättningen mellan en persons enskilda intressen och ansvar i förtroendeställning. Termen är inte begränsad till att omfatta ämbetsmän. Begreppet avser såväl den faktiska intressekonflikten som uppfattning eller förekomst av konflikt.Fackföreningar: Löntagarorganisationer, vars syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen vad gäller löne- och anställningsförhållanden.Datainsamling: Systematisk insamling av data för ett bestämt ändamål från olika källor, som t ex enkäter, intervjuer, observationer, befintliga handlingar och elektroniska apparater. De insamlade data ligger som regel till grund för statistisk analys.Lungtumörer: Cancersjukdom i lungorna.Socialt ansvarSocioekonomiska faktorerTandhygienister: I Sverige: tandvårdspersonal med särskild högskoleutbildning (80/120 p) och legitimation, vars yrkesbehörighet regleras i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Legitimerad tandhygienist är behörig att arbeta inom offentlig tandvård (allmän-, specialist- och sjukhustandvård), privat tandvård eller i egen regi.Kloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.Fenylalanin-ammoniaklyas: Ett enzym som katalyserar deamineringen av L-fenylalanin till transcinnamat och ammoniak. Det kan även ha verkan på L-tyrosin. Då enzymet utarmar tumörvävnad på fenylalanin har det använts experimentellt för behandling av akut lymfoblastisk leukemi. Enzymet kan utvinnas ur många olika växter. EC 4.3.1.5.SkolorLycopersicon esculentum: En växtart (tomat) inom familjen Solanaceae, ursprungligen från Sydamerika, som odlas allmänt för sin ätliga, köttiga, oftast rödaktiga frukt.ArbetsplatsPlastiderLogistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Lagstiftning, principer: Införande och av lagar och förordningar och reglering av deras tillämpning genom officiella statliga organ eller andra lagstiftande organisationer. Hit hör också hälso- och sjukvårdslagar och förordningar i allmänhet.Arabidopsis: Ett släkte blommande växter i den norra tempererade zonen. Arten A. thaliana används för växtgenetiska studier.VärldhälsoorganisationenEkonomisk konkurrensDrivkraft: Impulser bakom en organisms strävan efter ett visst mål eller viss tillfredsställelse. Impulserna kan påverkas av fysiologiska behov eller yttre stimuli. Syn. motivation.PhytophthoraSvalgtumörerPrenatal exponering, sena effekterSydöstasien: En del av Asien som omfattar Borneo, Brunei, Burma, Indonesien, Kambodja, Laos, Malaysia, Mekongdalen, Filipinerna, Singapore, Thailand och Vietnam.Missbruksbeteende: Den iakttagbara, mätbara och ofta sjukliga oförmågan hos en individ att bryta en vana som medför en omåttlig konsumtion av något medel eller otillfredsställbart behov att utföra vissa handlingar.Fall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Tobacco necrosis satellite virusUpprätthållande av lag och ordning: Organiserad strävan efter laglydighet i samhället.Massachusetts: Stat i nordöstra USA, gränsande till Connecticut i söder, New Hampshire och Vermont i norr, New York i väster och Atlanten i öster. Ytan är 27 337 km2, och folkmängden 6,35 miljoner invånare. Huvudstad är Boston.United States Government AgenciesScopoletinAge FactorsProgramevalueringMissbruksrelaterade sjukdomar: Sjukdomstillstånd som beror på drogmissbruk, biverkningar av läkemedel, exponering för toxiner och alkoholmissbruk.Tuggummi: En beredning av chicle (saft från sapotillträdet, chiku), med tillsatser av andra plastiska ämnen, sötningsmedel och smaksättningsmedel. Tuggummi nyttjas mest som godsak, men kan även användas som sub strat för läkemedel.Sakkunnigutlåtande: Presentation av omdöme av en person med särskild skicklighet eller särskilda kunskaper inom ett bestämt ämnesområde.UniversitetAgrobacterium tumefaciensKönsfördelning: Antalet individer av hankön och honkön i en given population. Fördelningen kan avse antalet män eller kvinnor eller andelen av de båda i gruppen. Populationen utgörs vanligtvis av patienter med en specifik sjukdom, men begreppet är inte begränsat till människor och inte till det medicinska området.Abstinenssyndrom

*  Tobaksförsäljning - Nykvarns kommun
Den som säljer tobak ska förvissa sig om att den som köper tobak är över 18 år. Begär gärna legitimation på alla som ser ut att ... Om du säljer tobak till någon som är under 18 år eller om du som butiksägare säljer omärkt eller felmärkt tobak så riskera du ... Produkter som räknas som tobak är cigaretter, snus, piptobak, rulltobak med mera. Om du vill sälja tobak i din butik ska du ... Reklam av tobak är förbjuden utanför butiken och även på skyltfönster. Reklam får finnas inne i butiken men den får inte vara ...
  http://www.nykvarn.se/naringslivocharbete/tillstandreglerochtillsyn/tobaksforsaljning.4.f5c3da514984c1cec6436c.html
*  Tobaksladan
... odlare med mindre mängd tobak hängde sin tobak på vinden eller i uthus) innan det var dags för leverans till Svenska ... På grund dålig lönsamhet minskar odlingen av tobak kraftigt under 1940-talet. Den sista tobaksskörden bärgades i Yngsjö och ... Åhus hösten 1964 i och med att Svenska Tobaksmonopolet upphör med att ta emot svenskodlad tobak. En ett par hundra år gammal ...
  http://annasgille.com/Byggnader/Tobaksladan.html
*  Råtobak - Proggensaffischer.se
Tobak är de torkade bladen av tobaksbusken som vanligtvis plockas, torkas och behandlas hos de stora tobaksbolagen. Råtobak är ... Det är helt enkelt den renaste formen av tobak, som skiljer sig markant från den du hittar i färdiga snusdosor eller cigaretter ... en obehandlad form av tobak, som inte innehåller några tillsatser eller har fermenterats. ...
  http://www.proggensaffischer.se/ratobak/
*  Snus - en svensk njutning - Greenfaces.se
Här i Sverige började tobak odlas i stora mängder under 1700-talet och under följande århundraden dök det våta snuset (läppsnus ... Idag tillverkas snus av lufttorkad tobak från ett flertal olika länder. Snus används vanligen under överläppen och kallas ...
  http://www.greenfaces.se/snus-en-svensk-njutning/
*  Rabattkoder och erbjudanden tobak & alkohol augusti 2018 » spogly.se
Du kan hitta allt ifrån öl, e-cigaretter, tobak, cigaretter, portvin, vin, snus, cider, cigarrer och sprit mm här. Ett urval av ... Letar du efter rea eller rabatter inom tobak och alkohol i augusti 2018? Vi listar alltid de senaste rabattkoderna och ... Hos spogly.se hittar du alltid de senaste rabattkoderna och erbjudandena inom tobak och alkohol. ... Tobak & Alkohol rabatter 2018. Vi listar alltid de senaste rabattkoderna och erbjudandena inom tobak och alkohol. Du kan hitta ...
  https://www.spogly.se/kategori/tobak-och-alkohol/
*  Tobak i beslag vid razzia i partihallar - Mitt i Stockholm
Tobak i beslag vid razzia i partihallar. Publicerad 22 april 2012, kl. 18:46Uppdaterad 7 december 2016, kl. 14:50 ... Ett ton tobak till vattenpipor och 1 000 cigarettpaket togs i beslag och fördes till polisstationen i Västberga. ... Gränspolisen och Söderortspolisen gjorde förra onsdagen ett stort beslag av illegal tobak vid Årsta partihallar. ... Det har florerat rykten om att det säljs tobak och cigaretter här. Både till privatpersoner och återförsäljare, säger Johan ...
  https://mitti.se/nyheter/tobak-i-beslag-vid-razzia-i-partihallar/
*  Tobak - Åre kommun
Tobak. Tobak Enligt tobakslagen får du inte börja sälja tobaksvaror förrän du har anmält det till den kommun där försäljningen ...
  http://are.se/naringslivjobb/tillstand/tobak
*  Tobaksprodukter
Med cigarett avses en rulle av tobak som kan förbrukas via förbränning. En exakt definition på cigarett finns i lagen om ... Med tobaksprodukt avses en produkt som kan förbrukas och som helt eller delvis består av tobak. Tobaksprodukterna kan delas in ... Med rulltobak avses tobak som konsumenter eller detaljhandelsaffärer kan använda för att göra cigaretter. ... papper eller kapslar innehåller tobak eller nikotin. ... Tobak Öppna eller stäng undermenyn.. * Försäljning Öppna eller ...
  https://www.valvira.fi/web/sv/tobak/kvalitetskontroll/tobaksprodukter
*  Tobak & Snus - Nattagodis.se
Knox White Stark Portion är ett starkt whitesnus med en robust och tydlig smak av tobak. Fakta om produkten. ... Knox Lös är ett lössnus som har en tydlig smak av tobak och citrustoner. Trots att Knox är ett budgetsnus använder Skruf Snus ... Granit Lös är ett lössnus med en helt ren smak av tobak. Ett kvalitetssnus! Fakta om produkten. ... Kapten Vit Portion är ett white-snus med traditionell smak av bergamott och tobak. Ett prisvärt snus från AG Snus!. ...
  http://www.nattagodis.se/tobak-snus/
*  Hur använder man råtobak? - Lindae.se
Snussatserna finns att köpa på olika hemsidor som säljer snus och tobak, det är bara att välja vad som passar dig bäst! ... Av råtobak tillverkas en rad olika tobaksprodukter så som tobak till pipan, snus och cigaretter. Med råtobak får har man ... På http://www.rokakrokagoka.se/roka/tobak/ratobak.html kan du köpa en rad olika råtobaksvarianter online. ...
  http://www.lindae.se/uncategorized/hur-anvander-man-ratobak/
*  Skruf Snus - Wikipedia
Våren 2015 blev varumärket skrufs produktserie den första att enbart innehålla ekologisk tobak på den svenska marknaden. Skruf ... På den svenska marknaden innehåller produkterna enbart ekologisk tobak. Varumärket Knox lanserades 2006 och är numera Sveriges ... Från och med våren 2015 innehåller skrufs produktportfölj, för den svenska marknaden, enbart ekologiskt certifierad tobak. ... ett snus gjort på ekologisk tobak". Pressmeddelande. Läst 9 mars 2015. ^ Skruf Snus (15 november 2014). "Snuskollen - en ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Skruf_Snus
*  Snus Proffsen Nordic AB - Billigast Svenskt Snus och tobak på nätet
Snusproffsen är den mest pålitliga och billigaste Snus och tobaksleverantör på nätet. Vi har ett brett utbud av Snus och tobaksprodukter.
  https://www.snusproffsen.se/
*  Folköl och tobak - Vårgårda kommun
Vid försäljning av tobak ska du ha ett aktuellt egenkontrollprogram tillgängligt samt skicka in en kopia av ett ifyllt ... Du kan vända dig till ansvarig på kommunen om du behöver information eller råd kring försäljningen av folköl och tobak. ... För att få sälja folköl och/eller tobak måste du skicka in en anmälan till tillståndsansvarig i kommunen. ... Läs mer om reglerna för försäljning under respektive flik för folköl och tobak. ...
  http://www.vargarda.se/foretagare/regler-tillstand-och-tillsyn/folkol-och-tobak.html
*  Njut av rulltobak - Agbell.se
Smaken på tobak är just tobak. Men om det gick att smaksätta den med en härlig och frisk honungssmak kanske det skulle bli ... Välja ut den tobak som passar bäst för just dig, och det är lite av terapiarbete att själv sitta och rulla dessa små rackare. ... Vissa personer vill absolut inte nyttja smaksatt tobak och andra vill enbart ha med en viss smak. Rulltobak ger brukaren ... Rulltobak är för många ett rätt ovanligt begrepp men för den insatte, och som förut besökt http://www.pgw.se/tobak/tillbehor- ...
  http://agbell.se/njut-av-rulltobak/
*  Landskapsregeringen förbjuder tobak | Nya Åland
Den av de 400 personer som jobbar vid allmänna förvaltningen och vill ta sig en tobak under lunchen är tvungen att ta sig från ... Det innebär att allt som klassas som tobak enligt tobakslagen inte får användas på arbetstid. Det gäller området kring ...
  http://www.nyan.ax/nyheter/landskapsregeringen-forbjuder-tobak/
*  Tobak | Tingsryds kommun
En tobaksvara är en vara som till någon del innehåller tobak. Hit räknas bl.a. cigaretter, cigariller, röktobak, tobak till ... Om du vill börja sälja tobak i Tingsryds kommun är du skyldig att anmäla detta till miljö- och byggnadsförvaltningen. En ... Tobak. Försäljning av tobaksvaror ska anmälas innan försäljningen får påbörjas. ... Nikotintuggummi och andra hjälpmedel räknas inte hit eftersom dessa produkter inte innehåller tobak. ...
  https://tingsryd.se/boende-miljo/miljo-och-halsa/halsoskydd/tobak/
*  Försäljning av tobak - Vimmerby Kommun
Tobak medför risker för hälsan för både den som brukar tobaken och för den som exponeras för tobaksrök. Därför begränsar ... Du får inte sälja tobak till en person som är under 18 år. Du ska förvissa dig om att köparen fyllt 18 år. Försäljningen ska ... Tobak medför risker för hälsan för både den som brukar tobaken och för den som exponeras för tobaksrök. Därför begränsar ... Du är här: Hem / Näringsliv & Arbete / För företagare / Tillstånd och tillsyn / Tillsyn av försäljning / Försäljning av tobak ...
  http://www.vimmerby.se/naringslivsportalen/till-dig-som-foretagare/tillstand-och-tillsyn/tillsyn-av-forsaljning/forsaljning-av-tobak/
*  april 2016 - Greenfaces.se
Idag finns det en rad olika märken och kvalité vad gäller tobak. Tobak odlas precis som andra jordbruksprodukter, man skördar ...
  http://www.greenfaces.se/2016/04/
*  SOTIS - Samtal om tobak i skolan - Region Halland
... är en metod för att samtala med tonåringar om tobak. Samtalet anpassas utifrån elevens erfarenheter av tobaksbruk i syfte att ... SOTIS är en metod för att samtala med tonåringar om tobak. Samtalet anpassas utifrån elevens erfarenheter av tobaksbruk i syfte ...
  http://regionhalland.se/utveckling-och-tillvaxt/kurs-och-konferens/sotis-samtal-om-tobak-i-skolan/
*  Tobak - Västerås
Om du skulle sälja tobak utan tillstånd kan du dömas för olovlig tobaksförsäljning. Du kan få böter om du säljer tobak till ... Avgift för att anmäla försäljning av tobak är. 1 960 kronor.. Du som har gjort en anmälan betalar sedan en avgift varje år på ... Därför måste du ha tydliga skyltar eller dekaler där det står att tobak bara får säljas till den som är 18 år eller äldre. ... Innan du får börja sälja tobak ska du göra en anmälan till miljö- och konsumentnämnden. Du hittar blanketter längre ner på ...
  https://www.vasteras.se/naringsliv-och-arbete/tillstand-regler-och-tillsyn/tobak.html
*  Köpte 47,5 kilo tobak men struntade i skatt | Nya Åland
Personen lät bli att deklarera innehavet av tobak då han steg av färjan i Mariehamn och betalade därför inte punktskatten eller ...
  http://www.nyan.ax/nyheter/kopte-475-kilo-tobak-men-struntade-i-skatt/
*  Tobak - Wikipedia
Andra former av tobak är snus och tuggtobak. Risker[redigera , redigera wikitext]. Bruk och missbruk av tobak bidrar till den ... Tobak är en jordbruksprodukt som framställs av bladen från olika växter inom tobaksläktet. När den konsumeras är det oftast i ... Yrkesbeteckningen var tobaksspinnare, och för att få spinna tobak krävdes ett privilegium av kommerskollegium.[källa behövs] I ... Tobak är en ettårig gröda, som vanligtvis skördas mekaniskt eller för hand. Efter skörden torkas bladen, vilket gör att en ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Tobak
*  Under 18, ingen tobak - Wikipedia
Under 18, ingen tobak var en kampanj i Sverige, i samband med att Sveriges riksdag den 9 oktober 1996[1] förbjöd försäljning av ... Skylten syntes i kioskar, affärer, bensinstationer och andra platser som säljer tobak, och försökte upplysa ungdomar att de ... tobak till personer under 18 år från den 1 januari 1997, samt ett smeknamn för denna lag [2]. ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Under_18,_ingen_tobak&oldid=34522168" ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Under_18,_ingen_tobak
*  ZenCart-mall #48135 för tobak
154 SEK Förutom de stock bilder som redan ingår i din malldesign kan du också köpa detta specialerbjudanden för att kunna ladda ner 15 bilder till efter eget val. Den totala samlingen av bilder på Depositphotos innehåller över 40.000.000 objekt, så du kommer säkert att kunna hitta något att använda för ditt specifika projekt. Observera att du kommer att kunna ladda ner bilder av alla storlekar. ...
  https://www.templatemonster.com/sv/zencart-templates/48135.html

Blåtobak: Blåtobak (Nicotiana glauca) är en art inom familjen potatisväxter och förekommer naturligt i nordvästra och centrala Argentina, samt i Bolivia. Numera finns den vida spridd i varma områden världen över.Pall Mall (cigarettmärke): Pall Mall är ett cigarettmärke som saluförs av British American Tobacco. Ursprungligen ett märke som skapades på 1800-talet ökade dess popularitet i 1960-talets USA och var länge en av de mest sålda amerikanska cigaretterna.West (cigaretter): West är ett tobaksbolag från Tyskland. De sponsrade McLaren i formel 1 mellan 1997 och 2005 och ägs av Imperial Tobacco.Rökavvänjning: Rökavvänjning (i dagligt tal sluta röka) är den process det innebär att upphöra med vanan att inhalera tobaksrök. Denna artikel behandlar enbart att sluta röka tobak, men de metoder som beskrivs kan tillämpas också på andra substanser som det kan vara svårt att sluta röka på grund av utvecklingen av ett starkt fysiskt eller psykiskt beroende..Fördraget i Bocca Tigris: Fördraget i Bocca Tigris ingicks den 8 oktober 1843 i Bocca Tigris mellan Qingdynastins Kina och Storbritannien, och var ett tillägg till Freden i Nanking 1842.Nikotinplåster: Ett nikotinplåster är ett transdermalt plåster som utsöndrar nikotin in i huden och används vid rökavvänjning. I klininska studier har de visat sig vara dubbelt så effektivt som placebo.Prissättningsmetod: Prissättningsmetod är den metod som används av en säljare för att bestämma priset på en vara eller tjänst. Val av metod påverkas av den aktuella marknadssituationen, varans eller tjänstens priskänslighet och vad säljaren önskar åstadkomma i försäljningshänseende på kort och lång sikt.Abskission: Abskission är aktiv fällning av blad, blommor och frukter. Växtdelar som skall och kan fällas har ett abskissionsskikt eller abskissionslager av celler som är särskilt utvecklat för detta.Cigarett: Cigarett eller cigarrett (båda stavningarna är korrekta enligt SAOL) är den sedan 1900-talet vanligaste formen av tobaksrökning och består av fint skuren tobak inrullad i rör av papper som vid antändning avger en nikotinhaltig rök som sedan inhaleras.Desinformation: Desinformation handlar om att avsiktligen förvränga, åsidosätta eller rent av uppdikta information i syfte att vilseleda. Termen ska inte förväxlas med missinformation, som utgår ifrån missuppfattningar.Brittiska Ostindiska Kompaniet: London, EnglandProteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Margaret Singer: Margaret Thaler Singer, född 29 juli 1921 i Denver, Colorado, död 23 november 2003 i Berkeley, Kalifornien, var en amerikansk psykolog. Singer tog examen i klinisk psykologi vid University of Denver och var senare verksam vid olika universitet, bland annat som adjungerad professor vid University of California, Berkeley.NitrosaminerPresidentvalet i Sydossetien 2011: Presidentvalet i Sydossetien 2011 kommer att hållas i Sydossetien den 13 november 2011.http://www.Transgression: Transgression innebär en höjning av havsnivån, dvs strandförskjutningen är inåt land och landmassan minskar. Transgressioner har bl.Filmfotografi: Filmfotografi är utövandet av ljussättning och val av kameratillbehör och -inställningar för skapandet av rörliga bilder för film. Filmfotografi innefattar även manövrering av filmkameran under tagningens gång.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Promession: Frystorkning, även kallat promering och promession (löfte), är en teori rörande ett tillvägagångssätt som ej bevisats fungera, tänkt att användas inför begravningar, som alternativ till kremering och traditionell kistbegravning. Teorin har också kallats ekologisk begravning och har tidvis fått stor uppmärksamhet, utan ifrågasättande, i media både i Sverige och internationellt.International Network of Street Papers: International Network of Street Papers, förkortat INSP, är en paraplyorganisation som samlar världens gatutidningar, det vill säga tidningar som produceras för att säljas av hemlösa.Shenbao: Shenbao , även känd som Shun Pao, Shen Pao, och Shanghai News, var en tongivande dagstidning som publicerades i Shanghai, Kina, mellan den 30 april 1872 och den 27 maj 1949. Namnet är deriverat från ett äldre namn på Huangpufloden, Chunsheng jiang.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Manduca quinquemaculatus: Manduca quinquemaculatus är en fjärilsart som beskrevs av Adrian Hardy Haworth 1803. Manduca quinquemaculatus ingår i släktet Manduca och familjen svärmare.WhopperAgrilus coxalis: Agrilus coxalis är en skalbaggsart som beskrevs av Waterhouse 1889. Agrilus coxalis ingår i släktet Agrilus och familjen praktbaggar.Bupropion: Bupropion är ett antidepressivum med ett flertal användningsområden, bl.a.Cancerframkallande ämnen: Cancerframkallande ämnen eller karcinogener (även carcinogener) är substanser och exempelvis virusRight diagnosis: Probable human carcinogen -- Kaposi's sarcoma herpesvirus Läst 2014-11-11 som kan påskynda eller framkalla cancer hos människor och djur. Processen att utveckla cancer kallas carcinogenes.


 • Vill
 • Om du vill börja sälja tobak i Tingsryds kommun är du skyldig att anmäla detta till miljö- och byggnadsförvaltningen. (tingsryd.se)
 • Cigarett
 • En joint eller spliff är ett slanguttryck för en cigarett som innehåller cannabis, ibland utblandat med tobak, som ibland rostas för att få en mjukare eller mer neutral smak. (wikipedia.org)
 • finns
 • [ källa behövs ] I Tobaks- och tändsticksmuseum på Skansen i Stockholm finns ett gammalt tobaksspinneri med anor från 1600-talet bevarat där man visar hur det gick till att spinna tobak förr. (wikipedia.org)
 • personer
 • [ 3 ] [ 4 ] Runt 1,1 miljarder personer över hela världen beräknas nyttja tobak regelbundet, vilket är upp emot en tredjedel av världens vuxna befolkning. (wikipedia.org)
 • nikotin
 • Nicotiana (såväl som nikotin ) fick sitt namn från Jean Nicot , Frankrikes ambassadör i Portugal som 1559 sände tobak som en medicin till Katarina av Medici . (wikipedia.org)
 • Nackdelen med tobak är att det kommer nikotin i röken. (wikipedia.org)
 • skyldig
 • Den som säljer tobak till någon under 18 år gör sig skyldig till olovlig tobaksförsäljning och kan dömas till böter eller fängelse upp till sex månader. (skelleftea.se)