Tjock- och ändtarmstumörer: Tumörer eller cancer i antingen tjocktarmen eller ändtarmen eller i båda. Den vanligaste elakartade cancerform i USA. Faktorer som ökar risken för tjock- och ändtarmscancer är kronisk, ulcerös kolit, familjär kolonpolypos, asbestexponering och bestrålning av cervix.Koloskopi: Endoskopisk metod för undersökning och behandling, även kirurgisk, av tjocktarmens luminala (håliga) yta.Körtelsvulst: Adenom. Godartad tumör, vars celler bildar tydligt körtelliknande strukturer eller härrör från körtelepitel.Tjocktarmspolyper: Utväxter med eller utan stjälk i tjocktarmens slemhinna.PneumoradiografiAdenokarcinom: Ett karcinom härrörande från körtelvävnad eller vars celler bildar tydliga körtelliknande strukturer. Adenokarcinom kan klassificeras i enlighet med de mönster cellerna bildar.RectumRectal NeoplasmsTarmslemhinna: Tarmarnas invändiga beklädnad, bestående av ett inre epitelskikt, en mellanliggande lamina propria och en yttre muskelslemhinna. I tunntarmen kännetecknas slemhinnan av en rad veck och ett överflöd av absorberande celler (enterocyter) med mikrovilli (ytludd).Tjocktarmstumörer: Cancer i grov- eller tjocktarmen.Grovtarm: Tarmsegmentet mellan blindtarmen och ändtarmen. Det omfattar en uppåtstigande, en tvärgående, en nedåtgående och en slingrande del.Tidig cancerupptäcktTumörmarkörer, biologiskaTumörstadieindelningImmunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.TumörinvasivitetRetrospektiva studierIcke-polypos kolorektalcancer, ärftlig: Ett syndrom karaktäriserat av autosomalt dominant ärftlighet, låg medelålder (41 år) för förekomst av tjocktarmscancer och en påtaglig ökning av andelen tumörer i den inre (proximala) delen av tjocktarmen.RiskfaktorerSensitivitet och specificitetPrognosPilotstudierKolorektalkirurgi: Kirurgisk specialitet för diagnos och behandling av sjukdomar och missbildningar i tjocktarmen, ändtarmen och analkanalen.TumörerBukspottkörteltumörerLevertumörer: Tumörsjukdom eller cancer i levern.Tumörer, cystiska, mucinösa och serösaSigmoidoskopiTumör-DNA: DNA som finns i tumörvävnad.Adenomatösa polyper: Godartade tumörer härrörande från körtelepitel.Tumörer, multipla primäraAdenokarcinom, mucinös: Ett adenokarcinom som producerar avsevärda mängder mucin.Karcinom: Elakartad tumör, bestående av epitelceller som infiltrerar omkringliggande vävnader och som ger upphov till metastaser. Det är en neoplasm av specifik vävnadstyp (histologisk typ), men betraktas ofta felaktigt som en synonym till begreppet "cancer".Fluorouracil: En pyrimidinanalog som utgör en antimetabolit mot tumörer. Den stör DNA-syntesen genom att blockera den tymidylatsyntetasförmedlade omvandlingen av deoxiuridylsyra till tymidylsyra.Metastaser: Spridning av en tumör från ett organ eller en kroppsdel till en annan på avstånd från den primära platsen.TumörproteinerHudtumörer: Cancer i huden.Tarmpolyper: Mindre, onormala vävnadsmassor som tränger ut i tarmhåligheten. Polyper sitter fast i tarmväggen antingen med en stjälk eller en bredare bas.Adenomatös tjocktarmspolypos: Ett polypossyndrom med autosomal dominans, i vilket tarmarna innehåller från några få till tusentals adenomatösa polyper. Uppträder ofta i åldrarna 15 till 25 år.OrganoplatinaföreningarReglering av genuttryck, tumörer: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten i tumörvävnad.Karcinoembryonalt antigen: Ett serumglykoprotein som utsöndras i tarmepitelets glykokalyx. Antigenet troddes ursprungligen vara specifikt för fostrets matsmältningskanal och adenokarcinom i tarmen, men påträffas normalt i faece s och bukspottskörtel-gallsekret, samt i samband med en rad neoplastiska och ickeneoplastiska tillstånd. Det främsta användningsområdet är för monitorering av svaret på behandling vid tarmcancer. Syn. CEA.Leukovorin: Den aktiva metaboliten av folsyra. Leukovorin används huvudsakligen i form av kalciumsalt som motmedel mot folsyraantagonister, vilka blockerar omvandlingen av folsyra till folinsyra.Tumörer, sekundära primäraLungtumörer: Cancersjukdom i lungorna.Massundersökning: Kampanjer organiserade i tidsinternvall för undersökning av stora folkgrupper i syfte att upptäcka sjukdom.Mikrosatellitupprepningar: En typ enkla di-, tri-, tetra- och pentanukleotid-tandemupprepningar, vanligtvis kortare än 100 baser. De är spridda i de eukromatiska armarna av de flesta kromosomer. De kallas även STR (short tandem repeats; korta tandemupprepningar).Fall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Njurtumörer: Cancer i njuren.Kamptotecin: En alkaloid från stammen på Camptotheca acuminata, ett träd hemmahörande i Kina. Substansen hämmar selektivt kärnenzymet DNA topoisomeras. Ett flertal halvsyntetiska kamptotecinanaloger har visat antitumöraktivitet.Mag-tarmtumörer: Cancersjukdomar i mag-tarmsystemet, från munnen till ändtarmsmynningen.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Muts-homolog-2-proteinHT29-celler: Humana tjocktarmsadenokarcinomceller med förmåga att uttrycka differentieringssärdrag, typiska för mogna tarmceller, så som bägarceller.Kolektomi: Kirurgiskt avlägsnande av någon del av eller hela tjocktarmen.APC-gener: Tumörsuppressorgener belägna vid 5q21-området på den långa armen av människans kromosom 5. Mutation hos dessa gener är förenad med familjär kolonpolypos och Gardners syndrom, samt med vissa sporadiska kolorektala tumörer.TumörcellinjeTumörrecidiv, lokaltSköldkörteltumörerTarmtumörer: Cancer i tarmarna.HCT116-celler: En cellinje vars ursprung är humant kolorektalt karcinom.BehandlingsresultatRectal Diseasesras-gener: En familj retrovirusassocierade DNA-sekvenser (ras) som ursprungligen isolerades från Harveys (H-ras, Ha-ras, rasH) och Kirstens (K-ras, Ki-ras, rasK) mussarkomvirus. Rasgenerna är välbevarade bland djurarterna, och sekvenser motsvarande såväl H-ras som K-ras har påvisats i genom från människa, fåglar, möss och ryggradslösa djur. Den närbesläktade N-rasgenen har påvisats i humana neuroblastom- och sarkomcellinjer. Samtliga gener i familjen har likartad exon-intronstruktur, och var och en kodar för ett p21-protein.Tumörantigener: Proteiner, glykoproteiner eller lipoproteinfraktioner på tumörcellers ytor, som vanligen kan identifieras med monoklonala antikroppar.Många av dessa har antingen embryonalt eller viralt ursprung.DNA-metylering: Fogning av metylgrupper till DNA. DNA-metyltransferaser (DNA-metylaser) katalyserar denna reaktion med S-adenosylmetionin som givare av metylgrupper.Ovarian NeoplasmsMyeloproliferativa sjukdomarSurvival RateTumörer i blindtarmsbihangSurvival AnalysisProtonkogenproteiner B-rafTumörer, experimentellaParotid NeoplasmsIncidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.Cellgifter: Medel som hämmar eller hindrar tumörtillväxt, genom att stoppa mogningsprocessen och proliferationen hos elakartade celler.Prospektiva studierKombinationsterapi med cellgifter: Användning av två eller fler preparat samtidigt eller i följd vid cancerterapi. Medlen behöver inte administreras i samma form.BetakateninCystadenom: En godartad tumör som uppstår ur körtelepitelvävnad, i vilken ansamlingar av cystisk vätska bildas. I vissa fall kan stora delar av, eller till och med hela, tumören bestå av cystisk massa.DNA-felparningsreparationTumörer, bindväv och mjukdelarDNA-mutationsanalys: Biokemisk identifiering av mutationsförändringar i en nukleotidsekvens.PlasmacellsneoplasmerUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.ras proteinerGerminalcellsmutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i en germinalcellslinje. Mutationer i dessa celler överförs till avkommen, men icke de i somatiska celler.SigmoidtumörerPolymeraskedjereaktionGenetiska sjukdomsanlag: En genetiskt bunden, latent sjukdomsbenägenhet, som kan aktiveras under vissa förhållanden.Sjukdomsförlopp: Förvärring av en sjukdom med tiden. Begreppet används mest i samband med kroniska och obotliga sjukdomar, där sjukdomsstadiet är avgörande för behandling och prognos.TjocktarmssjukdomarCystadenom, mucinöst: En multilokulär tumör med mucinutsöndrande epitel. Typen återfinns oftast i äggstockarna, men förekommer även i bukspottkörteln, blindtarmen och, sällan, retroperitonealt samt i urinblåsan. Den anses ha låg malignitet.CancerförstadierHormonkörteltumörer: Ospecifiserade tumörer eller cancer i de endokrina körtlarna.Magsäckstumörer: Tumörsjukdomar i magen.TidsfaktorerKohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Pankreaskarcinom, duktaltAdenomatös tjocktarmspolyposproteinAdenokarcinom, papillärt: Ett adenokarcinom som bildar fingerliknande utskott av vaskulärt bindväv, täckt med neoplastiskt epitel, som skjuter in i cystor eller kaviteter i körtlar eller folliklar. Det uppträder oftast i äggst ock och sköldkörtel.ProtonkogenproteinerKärlvävnadstumörer: Tumörer bestående av kärlvävnad. Termen avser inte tumörer i blodkärl.Lymfmetastas: Spridning av tumör från dess primära läge till lymfknutor eller avlägsna kroppsdelar via lymfsystemet.Tumörer, strålningsframkalladeEye Neoplasms: Cancersjukdom i ögonen.Tumörer, körtel och epitelNästumörerEnzymimmunologiska metoder: Immunologiska analysmetoder baserade på bruk av: 1) enzym-antikroppkonjugat; 2) enzym-antigenkonjugat; 3) antienzymantikroppar med efterföljande homologt enzym; 4) enzym-antienzymkomplex. Dessa används i histologiskt arbete för att synliggöra eller märka vävnadsprov.Monoklonala antikroppar: Antikroppar som produceras av cellfamiljer (kloner) av identiskt lika celler, framställda genom hybridisering av aktiverade B-lymfocyter och tumörceller. Sådana hybrider benämns ofta hybridom.Antimetaboliter vid cancerterapi: Antimetabolitpreparat som används i behandling av cancer.Karcinom, papillärt: En elakartad cancerform kännetecknad av bildande av talrika, oregelbundna, fingerliknande utskott av fibröst stroma, täckta av ett lager neoplastiska epitelceller.Hepatektomi: Kirurgiskt avlägsnande av hela eller delar av levern.Datorkolonografi: En icke-invasiv bildframställningsmetod för undersökning av tjocktarmen som baseras på analys av datortomografidata med speciella bildhanteringsprogram.SpottkörteltumörerTestikeltumörerHeterozygotförlust: Förlust av en allel vid ett specifikt genläge, till följd av deletionsmutation, eller förlust av ena kromosomen i ett kromosompar, vilket resulterar i hemizygoter. Den påvisas när heterozygotmarkörer för en genplats uppträder monomorft pga att en av allerna utplånats. Om detta sker på en tumörsuppressorgenplats där en allel redan är defekt kan det leda till tumöromvandling.Adaptorproteiner, signalöverförandeBrösttumörer: Cancer i bröstet.Livmodertumörer: Tumörsjukdomar eller cancer i livmodern.BukhinnetumörerMuskelvävnadstumörerOmvänt transkriptaspolymeraskedjereaktionBasparsmissförhållanden: Förekomst av en icke-komplementär bas i dubbelsträngat DNA orsakad av spontan deaminering av cytosin eller adenin, felaktig passning under homolog rekombination, eller fel i DNA-replikationen. Upprepa de, sekvensiella felanpassningar av baspar resulterar i heteroduplex-DNA.TolvfingertarmstumörerTumörtransplantationCystadenokarcinom, mucinöst: En elakartad, cystisk eller medelhård tumör, som oftast uppträder i äggstockarna. I sällsynta fall kan en fast förekomma. Tumören kan uppkomma ur ett mucinöst cystadenom eller vara malign från början. Cystorna är klädda med cylinderepitelceller. Hos andra former består epitelvävnaden av flera lager med celler som helt förlorat sin normala struktur. Hos de mer odifferentierade tumörerna kan ses skikt eller öar av tumörceller som uppvisar mycket små likheter med ursprungsstrukturen.Celltransformation, neoplastisk: Cellförändringar som visar tecken på att kontrollmekanismer satts ur spel, ökad tillväxt, ändringar på cellytan, karyotypa abnormaliteter, morfologiska och biokemiska avvikelser och andra egenskaper s om medför förmåga att invadera, metastasera och döda.Lymfom: En allmän beteckning för olika tumörsjukdomar i lymfvävnad.

*  Upplösning av benvävnad - lookfordiagnosis.com
Tjock- och ändtarmstumörer. * Icke-polypos kolorektalcancer, ärftlig. * Färgblindhet. * Koma. * Koma, posttraumatisk. * ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2916
*  Pars planitis - lookfordiagnosis.com
Tjock- och ändtarmstumörer. * Icke-polypos kolorektalcancer, ärftlig. * Färgblindhet. * Koma. * Koma, posttraumatisk. * ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3030
*  Ögonlocksförträngning - lookfordiagnosis.com
Tjock- och ändtarmstumörer. * Icke-polypos kolorektalcancer, ärftlig. * Färgblindhet. * Koma. * Koma, posttraumatisk. * ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=417
*  Ansiktsspasm, halvsidig - lookfordiagnosis.com
Tjock- och ändtarmstumörer. * Icke-polypos kolorektalcancer, ärftlig. * Färgblindhet. * Koma. * Koma, posttraumatisk. * ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1690
*  Pierre Robins syndrom - lookfordiagnosis.com
Tjock- och ändtarmstumörer. * Icke-polypos kolorektalcancer, ärftlig. * Färgblindhet. * Koma. * Koma, posttraumatisk. * ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3120
*  Hepatit B, kronisk - lookfordiagnosis.com
Tjock- och ändtarmstumörer. * Icke-polypos kolorektalcancer, ärftlig. * Färgblindhet. * Koma. * Koma, posttraumatisk. * ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1734
*  Bulbär pares, progressiv - lookfordiagnosis.com
Tjock- och ändtarmstumörer. * Icke-polypos kolorektalcancer, ärftlig. * Färgblindhet. * Koma. * Koma, posttraumatisk. * ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=507
*  Immunproliferativ rubbning i tunntarmen - lookfordiagnosis.com
Tjock- och ändtarmstumörer. * Icke-polypos kolorektalcancer, ärftlig. * Färgblindhet. * Koma. * Koma, posttraumatisk. * ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1983
*  Hemorragisk feber med renalt syndrom - lookfordiagnosis.com
Tjock- och ändtarmstumörer. * Icke-polypos kolorektalcancer, ärftlig. * Färgblindhet. * Koma. * Koma, posttraumatisk. * ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1714
*  Tumörer i talgkörtlar - lookfordiagnosis.com
Tjock- och ändtarmstumörer. * Icke-polypos kolorektalcancer, ärftlig. * Färgblindhet. * Koma. * Koma, posttraumatisk. * ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3562
*  Salmonella-matförgiftning - lookfordiagnosis.com
Tjock- och ändtarmstumörer. * Icke-polypos kolorektalcancer, ärftlig. * Färgblindhet. * Koma. * Koma, posttraumatisk. * ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3508
*  Socker i urin - lookfordiagnosis.com
Tjock- och ändtarmstumörer. * Icke-polypos kolorektalcancer, ärftlig. * Färgblindhet. * Koma. * Koma, posttraumatisk. * ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1546
*  Akatisi, läkemedelsframkallad - lookfordiagnosis.com
Tjock- och ändtarmstumörer. * Icke-polypos kolorektalcancer, ärftlig. * Färgblindhet. * Koma. * Koma, posttraumatisk. * ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=126
*  Endokardiell fibroelastos - lookfordiagnosis.com
Tjock- och ändtarmstumörer. * Icke-polypos kolorektalcancer, ärftlig. * Färgblindhet. * Koma. * Koma, posttraumatisk. * ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1152

AdenomAdenocarcinomPatognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.Mikrosatellit: Mikrosatelliter är DNA-segment som består sekvenser av 1-6 baspar som repeteras i en lång följd. Mutationshastigheten i segmenten är hög.Fall-referentstudie: En fall–referentstudie eller fall–kontrollstudie (engelska case-control study eller "case-referent study") är en vetenskaplig studie som utgår från patientfall med sjukdomen som ska studeras, samt friska referenser. Detta kan ses som en naturlig utvidgning av en tvärsnittstudie.Tyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.SköldkörtelcancerIncidens (epidemiologi): Incidens, av latinets incidens, perfekt particip av incidere - infalla, är ett epidemiologiskt begrepp som anger antalet händelser i en viss population under en avgränsad tid. Händelserna är vanligen nya fall av en sjukdom men kan också vara symptom eller händelser vid en klinisk prövning.Mismatch repair: Mismatch repair (MMR) är en mekanism för reparation av felaktigheter i DNA-kedjor som nyligen kopierats genom replikation, processen då DNA-kedjan kopieras vid celldelningen i eukaryota celler. DNA-kedjor består bland annat av kvävebaser som två och två bildar "bryggor" mellan DNA:ts båda strängar.Termocykler: [eller PCR-maskin en apparat som används vid en PCR]-körning. Namnet termocykler kommer från att apparatens funktion är att med jämna intervall förändra temperaturen i ett antal provrörsplatser för att framställa stora mängder av en viss [[DNA|DNA-sekvens.