Tarmkäxartärer: Artärer som utgår ifrån bukpulsådern och fördelar sig till större delen av tarmarna.Tarmkäxartär, övre: Ett stort blodkärl som försörjer hela tunntarmen utom den övre delen av tolvfingertarmen. Det förser även blindtarmen, den uppåtgående tjocktarmen och halva tvärgående tjocktarmen med blod. Artären utgår från aortans främre yta, under bukartären, i nivå med den första ländryggskotan.Tarmkäxartär, undre: Den artär som försörjer nästan hela vänstra hälften av tjocktarmens tvärgående del, hela nedåtgående delen, sigmoideus och större delen av ändtarmen. Den är mindre än den övre tarmkäxartären och utgår från en punkt på aortan ovanför dennes delning i de stora höftartärerna.Pulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.Mesenterial vaskulär ocklusion: Nedsatt flöde i inälvscirkulationen pga ateroskleros, emboli, trombos, stenos, trauma eller kompression eller tryck från angränsande tumörer. Sällsyntare orsaker är läkemedel, inälvsparasiter och kärlinflammationssjukdomar, som t ex nekrotiserande polyarterit och thrombangiitis obliterans.Arteria mesenterica superior-syndromBukartär: Den pulsåder som utgår från bukaortan och efter en kort sträcka delar sig i vänstra magsäcksartären och lever- och mjältartärerna.Lungartär: Det korta, vida blodkärl som utgår från den högra hjärtkammarens conus arteriosus och leder ej syresatt blod till lungorna.NjurartärHjärnartärer: De artärer som förser hjärnbarken med blod.Glatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.Kärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Halsartärer: Någon av de två artärer i sidorna av halsen som försörjer huvud och hals med blod. Båda delar sig i två grenar, den inre halsartären och den yttre.Kärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.Lårbensartär: Huvudpulsådern i låret, vilken utgör fortsättningen på den yttre höftartären.Inälvscirkulation: Blodcirkulationen genom blodkärlen som försörjer bukorganen.Basilarartär: Den artär som bildas där högra och vänstra ryggradsartärerna förenar sig. Den sträcker sig från den nedre till den övre avgränsningen av pons, där den förgrenar sig i de båda bakre hjärnartärerna.Biologiska faktorerKärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma sammandragning av blodkärlen.Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Tarmkäxvener: Vener som för blod bort från inälvorna. Den nedre tarmkäxvenen mynnar i mjältvenen, och den övre tarmkäxvenen förenar sig med mjältvenen till att bilda portvenen.Höftartär: Någon av de båda, stora artärer som utgår från bukaortan. De försörjer höftpartiet, bukväggen och benen med blod.Mjältartär: Den största grenen av bukartärstammen, med spridning till mjälten, bukspottkörteln, magen och det större bukhinnenätet.Kärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.NoradrenalinKotartär: Den första grenen av nyckelbensartären, med utbredning till nackmusklerna, ryggkotorna, ryggmärgen, lillhjärnan och inre delarna av hjärnan.Koronar-bypass: Kirurgisk behandling av ischemisk kranskärlssjukdom genom transplantation av ett stycke av vena saphena (rosenådern), arteria mammaria eller annat ersättningsmaterial mellan aortan och den täppta kransartären, bortom den sjukliga förändringen.Leverartär: En gren av bukaortan som försörjer magen, bukspottkörteln, tolvfingertarmen, levern, gallan och det större bukhinnenätet.MyografiFenylefrin: En alfaadrenerg agonist (alfastimulerare) som används som pupillvidgande, nässlemhinneavsvällande och hjärtstimulerande medel.StrålbensartärMammarartärer: Artärer som utgår från nyckelbens- eller armhåleartärerna och fördelas till främre bröstkorgsväggen, lungmellanrummet, mellangärdet, bröstmusklerna och mjölkkörtlarna.Råttor, WistarAcetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.Halsartär, inre: En gren av den gemensamma halsartären (carotis communis) som försörjer främre delen av hjärnan, ögat och dess tillbehör, pannan och näsan med blod.NyckelbensartärDuodenostomi: Kirurgiskt anlagd öppning till tolvfingertarmen.Råttor, inavlade WKYMuskelavslappning: Den fas i muskelaktiviteten då en muskel återgår i viloläge.Halsartärsjukdomar: Sjukdomar i halsens gemensamma pulsåder, den inre och den yttre halsartären. Ateroskleros och traumatiska skador är relativt vanliga orsaker till halsartärsjukdomar.Muskelsammandragning: Ett förlopp som leder till sammandragning och/eller spänning i muskelvävnad. Muskelsammandragning åstadkoms via en glidmekanism, där aktintrådar glider in bland myosintrådarna.Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.Råttor, Sprague-DawleyKärlröntgen: Radiografi av blodkärl efter tillförsel av kontrastmedel.Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Armartär: Fortsättningen på axillarartären; den förgrenar sig i radialartären och ulnarartären.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Endotelderiverade relaxerande faktorerHalsartär, gemensam: De två pulsådror som försörjer huvud och hals med blod. De leder uppåt i halsen, en på varje sida, och i nivå med sköldbrosket delar var och en av dem sig i två grenar, den yttre (arteria carotis exte rna) och den inre (arteria carotis interna) halspulsådern.Datortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Råttor, inavlade SHRArtärbråck: Blåsa eller säckliknande utbuktning på en artär(artärbråck), ven(åderbråck, venbråck, varicer) eller hjärtat pga utvidgning av kärlväggen.NjurartärhinderOphthalmic Artery15-hydroxi-11-alfa,9-alfa-(epoxymetano)prosta-5,13-diensyra: En stabil prostaglandinendoperoxidanalog som tjänar som en tromboxanhärmare. Dess verkningsmekanism omfattar härmning av den hydroosmotiska effekten hos vasopressin samt aktivering av fosfolipas C.Charybdotoxin: Restpeptid med 37 aminosyror isolerad från skorpionen Leiurus quinquestriatus hebraeus. Det är ett nervgift som hämmar kalciumaktiverade kaliumkanaler.Kaliumklorid: Ett vitt salt som används som elektrolytbildare, för behandling av hypokalemi, i bufferlösningar, i gödningsmedel och i sprängmedel.NG-nitroargininmetylesterRegionalt blodflödePulsåderförträngning: Sjukdomstillstånd med helt eller delvis tilltäppta artärer, så att blodflödet genom dem hindras.NavelartärerMellersta hjärnartär: Den största av hjärnartärerna. Den delar sig i tre grenar, till tinningsloben, frontalloben och hjässloben, och försörjer deras parenkym i hjärnbarken. Det är dessa områden som är inblandade i motorisk, sensorisk och talverksamhet.BröstkorgsartärerTidsfaktorerHundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.StentarSammandragning, patologisk: Onormal hopsnörning av en anatomisk struktur.TemporalartärerBronkialartärer: De vänstra luftrörsartärerna utgår från bröstpulsådern, de högra från den första interkostalartären eller den övre, vänstra luftrörsartären. De försörjer luftrörern och nedre delen av luftstrupen.Indometacin: Ett antiinflammatoriskt medel av icke-steroidtyp (NSAID) som blockerar enzymet cyklooxygenas, som behövs för bildandet av prostaglandiner och andra autakoider. Det hämmar även polymorfa leukocyters motilitet.UltraljudsdopplerKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.BehandlingsresultatNitroprussidKnävecksartär: Fortsättningen på lårbensartären som genomkorsar knävecksgropen. Den delar sig i den främre och den bakre skenbensartären.Kroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.UlnarartärKväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.Högt blodtryck: Ihållande, högt blodtryck i artärsystemet. Utifrån flera mätningar (blodtrycksbestämning) definieras högt blodtryck som ett tillstånd då det systoliska trycket konstant är högre än 140 mm Hg eller då det diastoliska trycket konstant är högre än 90 mm Hg.Bröstaorta: Den del av kroppspulsådern som leder från aortabågen ner till mellangärdet.Vasomotoriska systemetEnzymhämmareApamin: En kraftigt neurotoxisk polypeptid i honungsbiets (Apis mellifera) gift. Den består av 18 aminosyror med två disulfidbryggor och ger upphov till överretbarhet med kramper och andningsförlamning som fö ljd.PrazosinUterine ArteryNitroargininKärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.Desoxikortikosteron: 21-hydroxipregn-4-en-3,20-dion. En mineralokortikoid. Desoxikortikosteronacetat (DOCA) används för ersättningsbehandling vid Addisons sjukdom.Membranpotentialer: Spänningsskillnaderna över ett membran. För cellmembran beräknas de genom att spänningen uppmätt på utsidan membranet subtraheras från den spänning som uppmätts innanför membranet. Potentialskillnaderna beror på olikheter i koncentrationen av kalium, natrium, klorid och andra joner utanför och innanför membranen hos celler eller organeller. För retningsbara celler varierar membranens vilopotential mellan -30 och -100 mV. Fysikaliska, kemiska eller elektriska stimuli kan bidra till att öka den negativa potentialen (hyperpolarisering) eller minska den (depolarisering).Kalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.Kranskärlsröntgen: Röntgenundersökning av hjärtmuskelns kärlsystem efter injicering av konstrastmedel.Bukaorta: Den del av kroppspulsådern som går mellan diafragman och delningen i de två ljumskartärerna.Kväveoxidsyntas type III: En kalciumberoende, grundläggande form av kväveoxidsyntas som främst finns i endotelceller. EC 1.14.13.39.Muskeltonus: Spänningstillstånd i en muskel utöver det som hör till dess fysiska egenskaper, dvs dess aktiva motstånd mot sträckning. I skelettmuskler är toniciteten beroende av utåtledande nervimpulser.Halsartär, yttre: En gren av den gemensamma halsartären (carotis communis) som försörjer de yttre delarna av huvud, ansikte och hals med blod.Blodkärlsprotesimplantation: Kirurgisk infällning av syntetiskt eller biologiskt material som ersättning för eller reparation av skadade eller sjuka blodkärl.Kaliumkanalblockerare: En grupp läkemedel som verkar genom att hämma kaliumflödet genom cellmembraner. Kaliumkanalblockad förlänger verkningspotentialtiden. Kaliumkanalblockerare används som antiarytmimedel och kärlvidgande medel.NifedipinAdrenerga alfablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar alfaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av endogena och exogena adrenerga agonister. Adrenerga alfaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, vasospasm, perifera kärlsjukdomar, chock och feokromocytom.Halsartärskador: Traumatiska skador, av genomträngande eller icke genomträngande art, på den gemensamma, den inre eller den yttre halspulsådern, vilka kan ha uppstått till följd av skallskada, skada på bröstkorgen ell er halsen. Skadorna kan leda till karotistrombos, karotissinusfistel, pseudoaneurysm eller halsartärbråck. De kliniska symtomen kan vara omedelbara eller fördröjda.ReperfusionsskadaTromboxan A2Endotelin-1: En peptid med 21 aminosyror som produceras i ett flertal vävnader, inklusive endotelceller, vaskulära muskelceller, nervceller och astrocyter i centrala nervsystemet, och endometrieceller. Den modulerar vasomotorisk spänning, cellproliferation och hormonproduktion.Kärlkirurgiska tekniker: Kirurgiska förfaringssätt för behandling av kärlsjukdomar.ElektrostimuleringCromakalim: Ett kärlvidgande ämne som provats för behandling av högt blodtryck. Det har även provats på astmapatienter.Embolisering, terapeutisk: En hemostasmetod som nyttjar olika medel, som t ex Gelfoam, silikon-, metall-, glas- eller plastkulor, autologt koagel, fett och muskler som emboli. Metoden har använts för behandling av missbildningar i ryggmärgen och skallens blodkärl, fistlar i njurarnas blodkärl, blödning i mag-tarmkanalen, näsblod, hypersplenism, kärlrika tumörer, brustna blodkärl, samt för att kontrollera operationsblödningar.Underbindning: Användning av en ligatur för att knyta till eller strypa ett kärl.Kärlöppenhet: Graden av öppenhet i blodkärl.Isometrisk sammandragning: Muskelsammandragningar kännetecknade av ökad spänning utan ändrad muskellängd.Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Ischemi: Hämmat blodflöde genom ett organ eller en vävnad till följd av sjuklig sammandragning eller blockering av blodkärlen, eller avsaknad av blodcirkulation.Sympatiska nervsystemetAneurysm, falskt: Ett aneurysm där hela kärlväggen är skadad och blödningen begränsas av omgivande vävnad, eventuellt med bildande av en säck som står i förbindelse med artär eller hjärta.Kalcitoningenrelaterad peptid: En 37-aminosyrorspeptid som är en produkt av kalcitoningenen och som uppkommer genom alternativ behandling av mRNA från denna gen. Neuropeptiden är utbredd i hjärnans nervvävnad, i tarmen, i perivasku lära nerver och i annan vävnad. Den har ett flertal biologiska effekter och har verkan på både cirkulation och på signalöverföring. I synnerhet som endogen kärlvidgande substans har den kraftig verkan .Ballongvidgning av kärl: Bruk av ballongkateter för vidgning av tilltäppt artär. Metoden används vid behandling av sjukdomstillstånd med arteriella ocklusioner, som t ex njurartärstenos eller blodpropp i benen. Speciell tekni k finns för ballongangioplastik i kranskärlen, perkutan transluminal koronarangioplastik (PTCA).Kranskärlssjukdom: Sviktande hjärtfunktion pga obalans mellan hjärtmuskelfunktion och kranskärlens förmåga att förse hjärtmuskeln med tillräckligt blodflöde för normal funktion. Det är en form av hjärtmuskelischemi (syrebrist i muskelvävnaden), orsakad av nedsatt kapacitet hos kranskärlen.Metoxamin: En alfaadrenerg agonist som ger långvarig, perifer kärlsammandragning. Medlet har liten eller ingen direktverkan på det centrala nervsystemet.Inälvor: De stora inre organen i någon av kroppens tre stora kroppshålor, särskilt i bukhålan.Kalium: Ett grundämne tillhörande alkalimetallerna. Det har kemiskt tecken K och atomnummer 19. Atomvikten är 39,10. Kalium är den dominerande katjonen i den intracellulära vätskan i muskelvävnad och mellan andra celler. Kaliumjonen är en kraftig elektrolyt och spelar en avgörande roll i regleringen av vätskevolym och upprätthållande av vatten-elektrolytbalansen.GlattmuskelcellerAneurysm, dissekerande: Särande av artärväggen pga blödning igenom kärlväggens inre hinnor och ut mellan kärlväggens olika skikt. Vanligast i aortan.Adrenerga alfastimulerare: Läkemedel som binder selektivt till och aktiverar alfaadrenerga receptorer.Alfa-1-adrenerga receptorerPortåderMagnetisk resonansangiografi: Icke-invasiv metod för kärlavbildning och bestämning av den inre anatomin utan bruk av kontrastmedel eller strålning. Tekniken används speciellt vid cerebral angiografi, och för studier av andra kärlstrukturer.Mediainfarkt: Utveckling av koagulationsnekros efter ischemi i någon del av det område som försörjs av den mellersta hjärnartärens kärlsystem. Kliniska tecken är kontralateral svaghet och känselbortfall i arm och ansikte och kontralateral homonym hemianopsi. Utbredda hemisfärskador kan leda till afasi, alexi, agrafi, akalkuli, fingeragnosi, anosognosi och apraktagnosi.Armhåleartär: Fortsättningen på den subklavikulära (under nyckelbenet belägna) artären; den är fördelad över armen, armhålan, bröstet och skuldran.Tarmkäx: Ett skikt av bukhinnan som fäster bukorganen vid bukväggen och bär deras blodkärl och nerver.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Escin: Ett saponin som finns i hästkastanjens frö. Det hämmar ödembildning och minskar kärlskörhet.NäthinneartärocklusionNjurvenerAneurysm, brustet: Bristning eller bråck i den försvagade, utbuktande kärlväggen vid ett aneurysm.Duodenalhinder: Bristande genomflöde i tolvfingertarmen.Kaliumkanaler, kalcium-aktiveradeHalsartärtrombos: Blodproppsbildning i den gemensamma, den inre eller den yttre halspulsådern, som kan leda till förträngning eller tilltäppning av kärlen, med ischemi eller infarkt i kärlens försörjningsområde som föl jd. Blodpropp i den gemensamma halspulsådern eller i de inre halsartärerna kan ge övergående ischemianfall, hjärninfarkt eller flyktig amauros (synnedsättning).Kalciumkanalblockerare: En grupp läkemedel som verkar genom att selektivt hämma kalciuminflödet genom cellmembran eller verkar på frisläppande och bindning av intracellulära kalciumdepåer. Eftersom de bidrar till avslappning av glatt muskulatur används de terapeutisk för behandling av högt blodtryck och cerebrovaskulär kramp, för sin skyddseffekt på hjärtmusklerna, och för att lösa livmoderkramper.Adrenergic alpha-1 Receptor AgonistsAortabråck, buk: Utbuktning på någon del av bukaortan, dvs den del av kroppspulsådern som går nedåt från mellangärdet.Retrospektiva studierAngiotensin II: Den aktiva formen av angiotensin. Det är en oktapeptid, syntetiserad från angiotensin I, som finns i blodet och som snabbt bryts ned. Angiotensin II ger kraftig kärlsammandragning, med förhöjning av b lodtrycket som följd. Den bovina formen, som har klinisk och experimentell användning, har valin i position 5, där den humana formen har isoleucin.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Hjärnhinneartärer: Artärer som försörjer den hårda hjärnhinnan med blod.Tarmar: Den del av matsmältningsapparaten som sträcker sig från magen till ändtarmskanalen. Den omfattar tjocktarmen och tunntarmen.Kaliumkanaler: Cellyteglykoproteiner som uppvisar selektiv genomsläpplighet för kaliumjoner. Det finns åtminstone åtta större grupper av K-kanaler, med dussintals olika underenheter.Duplexultraljud: Ultraljudsteknik som utnyttjar Dopplereffekten i kombination med realtidsbildanalys. Realtidsbilden fås fram genom snabb förflyttning av ultraljudsstrålen. Fördelen med denna teknik är att Dopplerförändringen (frekvensskillnaden mellan utsänd och reflekterad ljudstråle) möjliggör mätning av flödeshastighet.Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Glyburid: Ett sulfonylureaderivat mot diabetes med verkningsmekanismer liknande dem hos klorpropamid.Anastomos, kirurgisk: Kirurgiskt anlagd förbindelse eller shunt mellan kanaler, rör eller kärl. Den kan göras ända mot ända, ända mot sida, sida mot ända, eller sida mot sida.KärlsjukdomarSerotoninFlunarizin: Flunarizin är en selektiv kalciuminflödesblockerare med kalmodulinbindande egenskaper och anti-histamin H1-verkan. Medlet har effekt vid förebyggande behandling av migrän, av perifer, ocklusiv kärlsjukdom, av vertigo av centralt eller perifert ursprung, samt som adjuvans vid epilepsibehandling.Aortografi: Radiologisk undersökning av kroppspulsådern och dess förgreningar med hjälp av kontrastmedel.Halsartärförträngning: Avsmalning eller tillsnörning av den gemensamma, interna eller externa halsartären, oftast till följd av aterosklerotisk plackbildning. Förkalkningarna kan bli såriga och leda till blodproppsbildning. De trombocyt- eller kolesterolproppar som bildas kan ge upphov till övergående ischemisk attack eller stroke. Proppar som vandrar till ögat kan orsaka amaurosis fugax (flyktig amauros; tillfällig syn nedsättning).Endoteliner: Peptider med 21 aminosyror som produceras av vaskulära endotelceller och har en stark kärlsammandragande verkan. Endotelinfamiljen består av tre medlemmar: endotelin-1, endotelin-2 och endotelin-3. Alla tre innehåller 21 aminosyror, men aminosyrasammansättningen varierar. De tre peptiderna framkallar kärlsammandragande och pressoreffekter i olika delar av kroppen. De farmakologiska verkningsmekanismerna är dock kvantitativt avsevärt varierande mellan de tre isopeptiderna.Benspyraner: Syn. bensopyraner.Fentolamin: En icke-selektiv alfaadrenerg antagonist (alfablockerare). Den används vid behandling av högt blodtryck och i akuta fall av högt blodtryck, vid feokromocytom, mot kärlkramp vid Raynauds sjukdom, frostskada, vid klonidinutsättande, impotens och perifera kärlsjukdomar.Metylenblått: En förening bestående av mörkgröna kristaller eller kristallint pulver med bronsliknande lyster. Vatten- eller alkohollösningar av metylblått har en djupblå färg. NeuroeffektorförbindelseNikorandilPinacidilOxadiazolerEndovascular ProceduresPostoperativa komplikationerArginin: En essentiell aminosyra som är fysiologiskt aktiv i L-formen. Den har haft diagnostisk användning som indikering på hypofysfunktion.Prospektiva studierBlodkärlsprotes: Protes, framställd av syntetiskt eller biologiskt material, för reparation av skadat eller sjukt blodkärl.Digital subtraktionsangiografi: Metod att avbilda blodkärl genom att från en bild av vävnad med kärlkontrastmedel subtrahera en bakgrundsbild av vävnaden. Bakgrunden utgörs av en digitaliserad bild gjord strax innan kontrastmedel tillförs. Det slutliga angiogrammet blir en högkontrastbild av kärlet, beroende på varierande absorption av röntgenstrålar i olika vävnader.Angioplastik: Endovaskulär rekonstruktion av en artär, vilket kan innebära avlägsnande av ateromatösa plack och/eller endotelhinnor, samt enkel vidgning. Detta förfarande med kateterteknik skall skiljas från endart erektomi, som är kirurgisk rekonstruktion.Marsvin: Allmän benämning på medlemmar av familjen Caviidae. Den vanligaste arten är Cavia porcellus, som är det tammarsvin som används som husdjur och i biomedicinsk forskning.Kärlröntgen av hjärna: Röntgenundersökning av hjärnans kärlsystem efter injektion av kontrastmedel.Kväveoxiddonatorer: En blandad grupp av ämnen, med unika kemiska strukturer och biokemiska fordringar, som ger upphov till kväveoxid. Sådana föreningar har använts för behandling av hjärt-kärlsjukdomar och akut hjärtinfarkt, akut och kronisk hjärtsvikt, och för reglering av blodtryck i samband med kirurgi.Omega-N-metylargininKateterisering: Införande av en rörformig anordning i någon kanal, blodkärl, ihåligt organ eller kroppshåla för tillförsel eller tömning av vätskor för diagnostiska eller terapeutiska ändamål. Förfarandet skiljer sig från intubation, vars syfte är att upprätthålla en öppen förbindelse i tilltäppta kanaler eller kärl.Intermediate-Conductance Calcium-Activated Potassium ChannelsAdrenergic alpha-1 Receptor AntagonistsPulsatilt flödeNitroglycerinJejunostomi: Kirurgiskt anlagd öppning genom bukväggen till jejunum (tunntarmens övre del), vanligen för enteral näringstillförsel.Blodkärl: Alla rörformiga, blodförande kärl, som t ex artärer, vener, kapillärer.RiskfaktorerEndotelinreceptorer: Cellyteproteiner som binder endotelin med hör affinitet och utlöser intracellulära förändringar som påverkar cellers beteende.Injektioner, intraarteriellaMaxillary Artery: En gren av den yttre delen av halspulsådern som fördelar blodflödet till ansiktets djupa strukturer (inre överkäksartären) och till sidan av ansiktet och näsan (yttre överkäksartären).Tunntarm: Den del av mag-tarmkanalen som sträcker sig mellan nedre magmunnen och ileocekalklaffen mot tjocktarmen. Den kan delas in i tre delar: tolvfingertarmen, jejunum och ileum.Receptorer, purinergaIndoler: Bicykliska, heteroaromatiska föreningar bestående av 2,3-bensopyrrol.Cykliskt GMP: Cykliskt guanosin-3',5'-(vätefosfat) (guanosin-5'-monofosfat); en guaninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelen i både 3'- och 5'-positionerna. Det är en intracellulär regulatorsubstans med funktion som sekundär budbärare. Halten av ämnet ökar som svar på ett flertal hormoner, bl a acetylkolin, insulin och oxytocin, och det aktiverar specifika proteinkinaser. Syn. cGMP.SammandragningKranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.Dissektion av inre halsartär: Blödning ut i karotis kärlvägg, varvid innerhinnan skiljs från de yttre skikten och ett aneurysm uppstår. Detta förlopp kan leda till komplikationer av tromboembolism, som t ex hjärninfarkt. Dissekere ande aneurysm kan uppkomma spontant eller efter skallskada, halsskada eller i sällsynta fall i samband med våldsam hosta.ProstaglandinerFärgultraljudTromboxanreceptorerBlodpropp, vandrande: Sjukdomstillstånd orsakat av blodpropp i någon form som transporterats av blodströmmen från ett kärl på avstånd från den aktuella platsen.Blodtryckssänkande medel: Läkemedel som används vid behandling av akut eller kroniskt högt blodtryck, oberoende av farmakologisk verkningsmekanism. Bland dessa läkemedel finns diuretika, adrenerga betaantagonister, adrenerga a lfaantagonister, angiotensinkonvertashämmare (ACE), kalciumkanalblockerare, ganglieblockerare och kärlvidgande medel.Guanetidin: Ett blodtryckssänkande medel som verkar genom att selektivt blockera överföring i adrenerga postganglionnerver. Dess huvudsakliga verkan antas bestå i att det hindrar att norepinefrin frigörs vid nervändarna och att det ger underskott av norepinefrin såväl i perifera, sympatiska nervslut som i vävnader.Koronar-bypass, off-pump: Bypass-kirurgi på ett pumpande hjärtas koronarartärer utan hjälp av hjärt-lung-bypass via oxygenator.Koffein: Ett metylxantin som förekommer naturligt i en del drycker och som används farmakologiskt. Koffeinets mest märkbara farmakologiska effekt är den stimulerande effekten på centrala nervsystemet, med ökad vakenhet och rastlöshet. Det har också avslappnande verkan på glatt muskulatur, stimulerar hjärtmusklerna och urinutsöndringen, och tycks ha positiv effekt vid behandling av vissa typer av huvudvärk. Bland de cellaktiviteter som påvisats är hämmande av cykliskt nukleotidfosfodiesteras en av de viktigaste.

*  Sagas bibliotek: augusti 2012

Det är en drygt 600 sidor lång bok, som jag aldrig hört talas om någon som läst, bara att de sett filmen, och för mig tog det ett tag att komma in i den. Det var först när jag bestämde mig för att läsa ett kapitel om dagen som jag fick något flyt i läsningen. Det är inte så att den är särskilt svår, utan mer att den är så detaljerad att det för mig blev ett litet motstånd när detaljerna rörde redogöresler för facklitteratur. Och det är där det skär sig; det finns redogörelser för vad olika författare och filosofer skrivit om förintelsen och det finns långa avsnitt om Stingos för det mesta obefintliga sexliv, vad han fantiserar om, när det närmar sig o.s.v. På sätt och vis är det logiskt, det hela berättas långt efteråt och den tjugotvåårige Stingo är besatt av sin brist på sexuell erfarenhet och hoppet om att kunna råda bot på den. Samtidigt är det han får av den han helst av allt skulle vilja göra det något helt annat: han får veta mer än ...

*  Superior lux 5 zone sängpaket med Ecilipsegavel 140X200cm ljusgrå :: Sängar, Sängar | Sängpaket

Produkt namn: Superior lux 5 zone sängpaket med Ecilipsegavel 140X200cm ljusgrå Pris: 8 295 kr Kategori: Sängar, Sängar | Sängpaket

*  Överlägsen produktfiltrering | Starweb

Hjälp kunden att hitta rätt med en smart navigering som ger besökaren en enkel och snabb överblick. Om den dessutom är flexibel med hjäp av söktaggar är den ännu bättre och om dessa egenskapsfält kan skapas helt fritt utifrån produktsortimentet är den överlägsen ...

*  EyeQ One-Day Superior 30 st/box - Synsam

EyeQ One-day Superior är en av Synsams endagslinser från tillverkaren Cooper Vision. Linserna är speciellt utformade för att ge utmärkt komfort och lång användningstid.

*  Guld-Ida fyra - Majdic överlägsen | Aftonbladet

VM-drottningen Marit Björgen var chanslös. Petra Majdic var överlägsen vid slottssprinten och säkrade därmed totalsegern i sprintcupen.

*  Överlägsen Yared var ändå inte nöjd - nwt.se - Ditt Värmland, just nu

Den etiopiske löparen Yared Admasu defilerade hem segern i Karlstad stadslopp. Segertiden - 31.21,2 minuter.|br|Bäste kristinehamnare blev Johan Wahlgren på tiden 40.59,1.

*  Engelholm vann finalreprisen

Regerande mästarlaget Engelholm vann reprisen på damernas SM-final i volleyboll mot Hylte/Halmstad. Hylte/Halmstad vände 0-1-underläge i set till 2-1 efter överlägsna 25-13 i tredje. Men Engelholm kom tillbaka och vann med 3-2 i set (25-19, 25-27, 13-25, 25-18, 15-6).

*  Sivers IMA: Nyemissionen i Sivers IMA har registrerats

Emissionen har registrerats av Bolagsverket den 14 juli 2017. I samband med att emissionen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att avregistreras och ersättas av nya aktier. Sista dag för handel med BTA på Aktietorget är den 20 juli 2017. Genom nyemissionen har aktiekapitalet i Sivers IMA ökat med 11 635 415,50 SEK genom emission av 23 270 831 aktier. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 46 541 663 SEK, fördelat på 93 083 326 aktier. För ytterligare information, vänligen kontakta ...

*  Åderförkalkning - Wikipedia

Åderförfettning, åderförkalkning eller ateroskleros är stenos i artärerna, en progressiv sjukdom i artärernas väggar, som blir tjockare och förlorar i rörlighet. Det finns ingen heltäckande förklaring till hur tillståndet uppstår, men lågdensitetslipoproteiner (LDL) har en viktig roll . Sjukdomen har stor geografisk skillnad i incidens, exempelvis är hjärtsjukdom orsakad av ateroskleros åtta gånger vanligare i Sverige än i Japan. Denna variation är beroende av såväl genetiska faktorer som livsstilsfaktorer. Betingelserna för åderförkalkning uppstår ofta redan i ungdomen. De mest centrala riskfaktorerna är genetiska betingelser, hyperkolesterolemi, hypertoni, rökning, diabetes mellitus och inflammation. Dessutom finns samband med bukfetma, homocysteinemi och förhöjda niåver fibrinogen. Förtydligande: ateroskleros och arterioskleros är INTE synonymer. Arterioskleros är en generell term som syftar till en förtjockad kärlvägg och en minskad elasticitet. ...

*  Coronary Artery Disease and Heart Failure

If your heart failure is caused by coronary heart disease, one or more of your arteries have narrowed due to the build-up of a cholesterol containing mass inside the artery wall.

*  Goda resultat med nytt vaccin mot åderförkalkning | Nyhet | KI Nyheter | Karolinska Institutet

Forskare vid Karolinska Institutet visar i en ny studie att immunförsvarets T-celler kan attackera det 'onda' LDL-kolesterolet och därmed orsaka inflammation som leder till åderförkalkning. Genom att ta fram ett vaccin mot T-cellernas receptorer har forskarna i djurförsök lyckats bromsa utvecklingen av inflammation i blodkärlen. Studien presenteras online i tidskriften Journal of Experimental Medicine och väntas få stor betydelse för framtida behandling av åderförkalkning, hjärtinfarkt och stroke.

*  arteriell slingrighet syndrom - Dantel

summar; Arteriell slingrighet syndrom (ATS) är en mycket sällsynt genetisk sjukdom som kännetecknas av att förlänga (förlängning) och vridning eller distorsion (tortuosity) av artärer i hela kroppen. Artärer är blodkärl som transporterar syrerikt blod från hjärtat. Berörda artärer är benägna att utveckla ballongliknande utbuktningar (aneurysm) på väggen i artären, tårflöde (dissektion) eller förträngning (stenos). Pulsådern som bär blod från hjärtat och resten av kroppen (aorta) kan påverkas. Lungartärerna är särskilt benägna att minska. Ytterligare symptom som påverkar bindväv in i flera system i kroppen kan också vara närvarande. Drabbade individer kan ha distinkta ansiktsdrag som är märkbar vid födseln eller under tidig barndom. Arteriell slingrighet syndrom kan potentiellt orsaka allvarliga livshotande komplikationer under spädbarnsåldern eller tidig barndom, även personer med mildare symtom har också beskrivits. Arteriell slingrighet syndrom ...

*  Blödning - Wikipedia

Blödning innebär att blodet genom något slags kärlskada har lämnat sin naturliga hemvist, blodkärlen. För att sortera ämnet vidare kan man till exempel dela upp det i vilken sorts kärl som är skadat och vilken vävnad blodet har läckt ut i. Betydelsen av blödningen skiljer sig markant beroende på dessa faktorer. En blödning från en artär är pulserande, medan en skada på en ven är rinnande. Eftersom det är tämligen lågt tryck i venerna kan man oftast stoppa blödningen genom att höja den skadade kroppsdelen. Artärerna har däremot högre tryck varför blödningar där ofta kräver ett manuellt tryck mot stället där det blöder eller längs kärlet proximalt om blödningen. Vid större skador blöder det dock ofta både från vener och artärer, varför det behövs någon form av tryck, såsom ett tryckförband. Artärer har i sin vägg små muskler vilket gör att om en artär skadas så kan den själv dra ihop sig en del och därmed minska blödningen. Vener har inte ...

*  Söt kostym part Holiday kanin öron pannband + fluga + svans Set - vit + rosa (3 st) Gratis Frakt-DealExtreme

EndastUS$2,66, köp Söt kostym part Holiday kanin öron pannband + fluga + svans Set - vit + rosa (3 st) från DealExtreme med gratis frakt nu.

*  Fönstertittarsjukan - Wikipedia

Fönstertittarsjukan eller perifer cirkulationsinsufficiens, är en kärlsjukdom som gör att smärta uppkommer i benen, oftast vaderna, vid ansträngning. Fönstertittarsjukan beror på förträngningar (åderförkalkning) i benens stora artärer. Kärlförträngningarna medför att tillräckligt med syre inte kan nå musklerna vid ansträngning. Smärtan försvinner vid vila. Beteckningen fönstertittarsjukan kommer av att de drabbade vid promenader gärna stannar och tittar i fönster i olika affärer medan de väntar på att smärtan ska försvinna. Det latinska namnet claudicatio intermittens betyder 'tillfällig hälta'. Blodtrycksmätning i ankeln med doppler och i vissa fall blodtrycksmätning i stortån (speciellt hos diabetiker och njursjuka) med laserdopplerteknik. Dessa undersökningar kompletteras eventuellt med nivådiagnostik (fastställande av kärlförträngningarnas lokalisation och svårighetsgrad) med ultraljudsteknik (så kallad duplexteknik), magnetkameraangiografi eller ...

*  Familjen Granath: mars 2009

Sen har de kommit på att den shunten de satte in i första op behöver bytas ut till en effektivare, en sk BT-shunt. BT-shunten går från artären i axeln till lungartären istället. De ville göra den op redan igår men de gjorde ett ukg (ultraljud på hjärtat) på förmiddagen och då såg de att hjärtat inte pumpade tillräckligt med blod ut i kroppen så de satte in en hjärtstärkande medicin som ska ges under 24 timmar. Redan efter någon timme märkte de skillnad och ukg:et idag var mycket bättre så medicinen gjorde underverk. När vi bytte proben som mäter syresättningen så märkte vi oxå att syresättningen var mkt bättre, den var ända uppe på 92 vid några tillfällen och han har legat på 80 som mest ...

*  Mer komplikationer… | Emma, Johan och Pussen

Att allt vi upplever är en berg och dalbana är det minsta man kan säga för att beskriva hur vi upplever våra dagar. Känslomässigt blir man nästan avtrubbad av all upp och nedgång.. Tror jag börjar med härliga nyheter först! Igår ansågs det att Karl inte behövde varken grimma med syre eller matsond längre. Efter en del tvättande av sköterskan så var hans ansikte äntligen fritt från tejp och slangar! Tänk att det nästan är en månad sedan vi såg han fina ansikte utan alla slangar sist. Nu kan vi nästan inte se oss mätta på honom, att vi dessutom kan ta honom i famnen och bara gå iväg är helt underbart! Men vad är solsken utan regn? Vi borde kanske vänja oss vid dessa bakslag som dyker upp så fort vi slappnar av. Idag på ultraljudet av Karls hjärta upptäcktes det att det bildats ärrvävnad i lungartären där de sytt fast shunten. Shunten som är 5mm i diameter är vid anslutningen till lungartären endast 3,5 mm. Som ni förstått sedan innan så är ju denna ...

*  KANYL FISTEL ARTÄR 15G - Varuförsörjningen

Hur beställer jag stämplar med fri text?. Stämplar med egen unik text beställer du direkt från vår leverantör, med undantag för Sörmland och Västmanland som skickar sin manuella beställning som tidigare, till den lokala inköpsfunktionen på respektive landsting.. Gå in på länken för ditt landsting, där väljer du typ av stämpel, storlek, typsnitt och skriver in önskad text. Där finns även logotyper för respektive landsting.. Skriv:. ...

*  KANYL FISTEL ARTÄR 15G - Varuförsörjningen

Hur beställer jag stämplar med fri text?. Stämplar med egen unik text beställer du direkt från vår leverantör, med undantag för Sörmland och Västmanland som skickar sin manuella beställning som tidigare, till den lokala inköpsfunktionen på respektive landsting.. Gå in på länken för ditt landsting, där väljer du typ av stämpel, storlek, typsnitt och skriver in önskad text. Där finns även logotyper för respektive landsting.. Skriv:. ...

*  Enkoppte.nu: Ett grönt smakäventyr

De långa krusiga bladen doftar sött som torra och syrligare som bryggda. Smaken på den färdiga drycken är frisk och klar, med tydliga gröna toner och lång, nästan söt, eftersmak. Godast te får du om du brygger österländskt, det vill säga mycket blad i litet kärl. Använd 80-gradigt vatten och låt dra uppemot en minut första bryggningen, och längre bryggtid för varje vända - och därmed sagt att Xin Yang Mao Jian med fördel bryggs flera gånger på samma blad! På Gott Grönt Te:s hemsida står det 3-4 bryggningar, men jag fick ut fem goda bryggningar och är övertygad om att teet hade mer att ge. Det är alltid spännande att brygga många gånger på samma blad, och se vilka smaköverraskningar de bjuder på... För det är nämligen så; smakerna förändras MYCKET mellan de olika bryggningarna när man har med kvalitetste att göra. Sött kan bli syrligt kan bli grönt kan bli nötigt och så vidare. Ett litet smakäventyr ...

*  Säker Apotekköp Generika. Uppköp Piller Plavix 75 mg. Hela världen leverans (1-3 dagar)

Bästa apotek för att beställa Plavix Nu. Generisk Plavix minskar stroke eller hjärtinfarkt risk hjärtpatienter och människor som har minskat eller åderförkalkning. ...

*  Stenting

A stent is a tiny stainless-steel mesh tube that acts as a kind of scaffolding to hold open an artery that has become blocked. Find out more

*  Penisimplantat | Blausen Medical

För att en erektion ska uppnås måste signaler från hjärnan och andra känselorgan utlösa en vidgning av penisens artärer. Det gör att det strömmar in m...

*  Nettelblad - Lilla fröken läkarkandidat

Det är en så lustig utbildning, ibland. Helt bisarr. I arbetsbörda och vad man plötsligt ska göra. Varenda vecka på den kliniska delen innebär att man ska göra något nytt, som man egentligen inte tror att man kan, och övertyga sig om att man kan det tills man lyckas. Man känner på prostator, tar blodgaser (sticka rakt ner i någons artär i handleden, en ganska lurig grej tycker jag), man syr ihop sårskador och man får höra allas hemligheter ...

*  Manitou MVT 628 T Karlshamn Pris: 395 000 kr, Tillverkningsår: 2010 - Teleskoplastare - Mascus Sverige

Manitou MVT 628 T - Sverige - Drifttimmar: 3 900 h, Driftform: Diesel, Drivtyp: 4x4, Allmänt betyg (1-5): 4, Max. lyftkapacitet: 2 800... - Mascus Sverige