TalliumTalliumradioisotoperRadioisotoperZinkradioisotoperFerrocyanider: Oorganiska salter av den hypotetiska ferrocyansyran H4Fe(CN)6.Flödesmätning med radioisotopJodradioisotoper: Instabila isotoper av jod som sönderfaller och avger strålning. Jodatomer med atomvikter mellan 117 och 139, med undantag av I-127, är radioaktiva jodisotoper.StrontiumradioisotoperSingelfotonemissionstomografiKryptonradioisotoper: Instabila isotoper av ädelgasen krypton som sönderfaller under avgivande av strålning. Kr-atomer med atomvikt 74-77, 79, 81, 85 och 87-94 är radioaktiva kryptonisotoper.RadionuklidavbildningIndiumradiosotoper: Instabila isotoper av indium som avger strålning under sönderfall. Indiumatomer med atomvikterna 106-112, 113m, 114 och 116-124 är radioaktiva isotoper.Dipyridamol: En fosfodiesterashämmare som blockerar upptag och omsättning av adenosin i erytrocyter och kärlendotelceller. Dipyridamol förstärker även den klumpningsmotverkande effekten av prostacyklin.NatriumradioisotoperArbetsprov: Kontrollerad fysisk ansträngning som utförs för att mäta fysiologiska funktioner, särskilt hjärt-kärl- och lungfunktioner, men även syreupptagningsförmåga. Oftast krävs maximal aktivitet, men submaximal ansträngning används också. Belastningen graderas ofta, varvid kriterier som prestationsförmåga, syreförbrukning och puls används.RadioaktivitetBariumradioisotoper: Instabila bariumisotoper som sönderfaller under avgivande av strålning. Bariumatomer med atomvikterna 126-129, 131, 133 och 139-143 är radioaktiva.Hjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.Kranskärlssjukdom: Sviktande hjärtfunktion pga obalans mellan hjärtmuskelfunktion och kranskärlens förmåga att förse hjärtmuskeln med tillräckligt blodflöde för normal funktion. Det är en form av hjärtmuskelischemi (syrebrist i muskelvävnaden), orsakad av nedsatt kapacitet hos kranskärlen.YttriumradioisotoperTennradioisotoperKolradioisotoper: Instabila kolisotoper som sönderfaller under avgivande av strålning. Kolatomer med atomvikterna 10, 11 och 14-16 är radioaktiva kolisotoper.Järnradioisotoper: Instabila isotoper av järn (Fe) som sönderfaller under avgivande av strålning. Fe-atomer med atomvikterna 52, 53, 55 och 59-61 är radioaktiva järnisotoper.Kopparradioisotoper: Instabila isotoper av koppar som sönderfaller under avgivande av strålning. Kopparatomer med atomvikter 58-62, 64 och 66-68 är radioaktiva kopparisotoper.Fosforradioisotoper: Instabila isotoper av fosfor som sönderfaller under avgivande av strålning. Fosforatomer med atomvikter 28-30 och 32-34 är radioaktiva isotoper.Motgifter: Medel som motverkar eller neutraliserar gifter.Beta ParticlesRadiofarmakaTeknetiumKvicksilverradioisotoper: Instabila isotoper av kvicksilver som sönderfaller under avgivande av strålning. Hg-185-195, 197, 203, 205 och 206 är radioaktiva kvicksilverisotoper.Teknetium Tc 99m-svavelkolloidCesiumisotoper: Stabila cesiumatomer med samma atomnummer som Cs-133, men med olika atomvikter.Håravfall: Avsaknad av hår där det normalt skall finnas.Ceriumradioisotoper: Instabila isotoper av cerium som sönderfaller under avgivande av strålning. Ceriumatomer med atomvikterna 132-135, 137, 139, 141 och 143-148 är radioaktiva isotoper av cerium.Kaliumradioisotoper: Instabila isotoper av kalium som sönderfaller och avger strålning. K-atomer med atomvikterna 37-38, 40, 42-45 är radioaktiva kaliumisotoper.Koboltisotoper: Stabila koboltatomer med samma atomnummer som grundämnet kobolt, men med annan atomvikt. Co-59 är en stabil koboltisotop.Hafnium: Ett metalliskt grundämne med kemiskt tecken Hf, atomnummer 72 och atomvikt (medelvärde) 178,49. Isotoper varierar i atommassa från 173,94 till 179,95. Av naturliga, hafniumhaltiga mineral är hafnon (HfSiO4) det hafniumrikaste (65,97% Hf).Guldradioisotoper: Instabila isotoper av guld som sönderfaller under avgivande av strålning. Au 185-196, 198-201 och 203 är radioaktiva guldisotoper.Isotopmärkning: Metoder för märkning av ett ämne med en stabil eller radioaktiv isotop. Termen skall inte användas för artiklar om märkta ämnen om inte själva märkningsmetoderna omhandlas ingående. De spårsubstanser som kan vara föremål för märkning kan bestå av kemiska ämnen, celler eller mikroorganismer.Blyradioisotoper: Instabila isotoper av bly (Pb) som sönderfaller under avgivande av strålning. Blyatomer med atomvikt 194-203, 205 och 209-214 är radioaktiva blyisotoper.RodenticiderDiagnostiska tekniker, radioisotop: Varje diagnostisk undersökning i vilken ingår utnyttjande av radioaktiva (instabila) isotoper. Denna typ av diagnos omfattar många nuklearmedicinska rutiner och radioimmuntester.ZinkisotoperSvavelradioisotoperEmissionstomografi: Tomografiteknik som utnyttjar strålning från radionuklider och en datorbaserad algoritm för att återge en bild.RadionuklidventrikulografiKadmiumradioisotoper: Instabila kadmiumisotoper som sönderfaller under avgivande av strålning. Cd-atomer med atomvikterna 103-105, 107, 109, 115 och 117-119 är radioaktiva kadmiumisotoper.Astat: Ett radioaktivt grundämne tillhörande halogenerna. Kemiskt tecken är At, atomnummer 85 och atomvikt 210, med isotopvariationer mellan 200 och 219. Isotoperna har extremt kort halveringstid och uppträd er naturligt i ytterst små mängder. Astat kan ha användning för behandling av hypertyreos.FörgiftningarSynkroniserad blodpoolskintigrafi: Radionuklidventrikulografi där skintigrafiska data fångas upp under upprepade hjärtcykler vid bestämda tidpunkter under cykeln med hjälp av en apparat för elektrokardiografisk synkronisering. Högerkammarfunktion är dock svår att mäta med denna teknik och bedöms bäst med bolusventrikulografi (förstastegsventrikulografi).RadioimmunterapiLutetium: Ett grundämne tillhörande gruppen sällsynta jordartsmetaller. Det har kemiskt tecken Lu, atomnummer 71 och atomvikt 175. Av de båda naturligt förekommande isotoperna är en radioaktiv.JodbensenerRheniumSamariumJordförorenande ämnen, radioaktiva: Föroreningar i jorden som avger radioaktiv strålning.Sensitivitet och specificitetBromradioisotoper: Instabila bromisotoper som faller sönder under avgivande av strålning. Br-atomer med atomvikterna 74-78, 80 och 82-90 är radioaktiva.SkintillationsräkningSubduralvätskeutgjutningDobutamin: En katekolamin med beta-2-agonistegenskaper som har hjärtstimulerande verkan utan att ge kärlsammandragning eller takykardi. Medlet har rekommenderats som hjärtmuskelstimulerande preparat efter hjärtinfarkt eller hjärtoperation.OrganoteknetiumföreningarKalciumisotoper: Stabila kalciumatomer med samma atomnummer som grundämnet kalcium, men med varierande atomvikter. Ca-42-44, 46 och 48 är alla stabila isotoper av kalcium.Radioaktivt avfallUtvärderingsstudier, principer: Studier för mätning av effektiviteten hos en process, personal och utrustning, eller material om genomförandet av sådana studier. När det gäller läkemedel och medicinska hjälpmedel finns termerna kliniska prövningar och läkemedelsprövning.Radiojod i serumalbuminKranskärlsröntgen: Röntgenundersökning av hjärtmuskelns kärlsystem efter injicering av konstrastmedel.VävnadsdistributionKranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.RuteniumradioisotoperRadiometrisk dateringGalliumradioisotoper: Instabila isotoper av grundämnet gallium som sönderfaller under avgivande av strålning. Galliumatomer med atommassorna 63-68, 70 och 72-76 är radioaktiva galliumisotoper.SelenradiosotoperAlfapartiklar: Positivt laddade partiklar bestående av två protoner och två neutroner (dvs heliumkärnor), som avges vid tunga isotopers sönderfall; alfastrålning är starkt joniserande, men har svag genomträngningsfö rmåga.Heterocycliska föreningar, 1-ring: En klass organiska föreningar med en ringstruktur, innehållande mer än en sorts atom, vanligen kol plus någon annan atom. Ringstrukturen kan vara aromatisk eller icke-aromatisk.Natriumperteknetat Tc 99mWolframIsotoper: Atomer med samma atomnummer, men med skillnader i atommassa.RadioisotopteleterapiDietylentriaminpentaättiksyra: Ett järnkelerande ämne med egenskaper liknande dem hos edetater. Det kan bilda kelat även med andra metaller, som t ex plutonium. Syn. DTPA.Gallium: Metalliskt grundämne med kemiskt tecken Ga, atomnummer 31 och atommassa 69,72 (de två stabila isotoperna har atommassa 69 resp. 71). Tolv radioisotoper är kända. Gallium är relativt vanligt förekommande i jordskorpan, ca 16 g/ton, och förekommer i förening med aluminium och zink. Metallen har en ovanlig fysikalisk egenskap: den smälter redan vid 29,8 grader och håller sig flytande till ca 2400 grader.Gammaspektrometri: Mätning av energifördelningen i gammastrålning från atomkärnor.Kärlkramp: Smärtattacker i samband med myokardiell ischemi med typiskt uppträdande, lokalisering och smärtstrålning. Krampen framkallas av stressituationer då kranskärlens kapacitet inte räcker till för hjärtmuskelns syrebehov.Kärnmedicin: En specialitet inom radiologin som är inriktad på diagnostiskt, terapeutiskt och forskningsbruk av radioaktiva föreningar i form av farmaceutiska preparat.ElektrokardiografiTeknetium Tc 99m-pentetatMetoderOlfactory Nerve InjuriesMyokardhibernation

*  Tallium - Wikipedia
I ren form är tallium en vitglänsande, i luft snabbt grånande, mjuk metall som ej reagerar med vatten, men lätt löses av t. ex. etanol eller salpetersyra.[1] Ämnet ger en grön färg om det förekommer i en låga och har därför felaktigt angetts som ingrediens i fyrverkerirecept. Ämnet är helt doft- och smaklöst, vilket gjort att det har använts av säkerhetstjänster under kalla kriget. Tallium är ett spårämne i djur och växter. Trots detta är både metallen och dess föreningar starkt giftiga. Redan några milligram kan leda till allvarliga förgiftningar med symptom som håravfall, syn-, nerv- och tillväxtrubbningar, psykiska störningar m. m.[1] ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Tallium
*  Lackat enligt Jenny: Cactus, Thallium
Thallium då - vilken färg! Snorgrönt. Ärtpuré. Vårgrönt. Limegrönt. Granny Smith äpplegrönt. Ljust gulgrönt alltså, med väldigt spridda regnbågar, kanske lite mer som hologlitter faktiskt. Det vill allra helst glittra i direkt solljus men om man anstränger sig lite går det att se det i annat ljus också, annars upplever jag det mer som att lacket får en sorts mjukt skimmer av det. Bristen på holo i det här uppvägs dock med råge av den underbart knasiga färgen ...
  http://lackatenligtjenny.blogspot.com/2013/08/cactus-thallium.html
*  TL - Wikipedia
TL kan syfta på TL - landskod för Östtimor .tl - Östtimors toppdomän Yamaha TL - en snöskotermodell 1995 TL8 - ett binärt transneptunskt objekt 1996 TL66 - ett objekt i Kuiperbältet ta - ISO 639-språkkod för Tagalog Tl - kemiskt tecken för grundämnet Tallium TL - för Turkisk ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/TL
*  Measuring the extinction cross section | Lunds universitet
This paper describes a method to determine the extinction cross section for a very large bandwidth in the microwave region. The method is based on measurements of the radar cross section in the forward direction to calculate the extinction cross section. The method is applicable to samples of arbitrary shape and composition. Coherent background subtraction and time domain gating is used for the frequency range [2.5, 38] GHz to increase the sensitivity. The efficiency of the background subtraction and the accuracy of the measurements are estimated ...
  https://www.lu.se/lup/publication/b40802a1-8e5a-4fdc-be32-a7c601d83bb5
*  Speedway på alla tre
Talliumsulfat har i stor omfattning använts som råttgift och som myrdödare. Eftersom ämnet är lukt- och smaklöst ger det ingen varning. Det har emellertid sedan 1975 varit förbjudet för privat bruk. Talliumsulfid som ändrar ledningsförnågan vid belysning av infrarött ljus, används i fotoceller. Tillsammans med svavel, selen och arsenik har lågsmältande glas tillverkats som blir flytande i temperaturer kring 125°C. Detta glas har samma egenskaper som vanligt glas vid rumstempertur men är dessutom mycket hållbart. Tallium har också använts för att bota ringorm och hudinfektioner, men på senare tid undvikits på grund av de små marginalerna mellan fördelar och giftighet ...
  http://iloapp.rksmg.se/blog/www?Home&page=3
*  Speedway på alla tre
Talliumsulfat har i stor omfattning använts som råttgift och som myrdödare. Eftersom ämnet är lukt- och smaklöst ger det ingen varning. Det har emellertid sedan 1975 varit förbjudet för privat bruk. Talliumsulfid som ändrar ledningsförnågan vid belysning av infrarött ljus, används i fotoceller. Tillsammans med svavel, selen och arsenik har lågsmältande glas tillverkats som blir flytande i temperaturer kring 125°C. Detta glas har samma egenskaper som vanligt glas vid rumstempertur men är dessutom mycket hållbart. Tallium har också använts för att bota ringorm och hudinfektioner, men på senare tid undvikits på grund av de små marginalerna mellan fördelar och giftighet ...
  http://iloapp.rksmg.se/blog/www?NewComment&post=45
*  Blandad konfekt: april 2013
För några veckor sedan bloggade jag om den underbart informativa boken En dos stryknin: om gifter och giftmord i litteraturen. Nu finns det ganska många exempel på användandet av gifter inom främst kriminallitteraturen och här följer några exempel: Agatha Christie var väldigt produktiv och hade goda kunskaper olika gifter. En dos stryknin, 1920 - en tidig Hercule Poirot-deckare är kanske urtypen för en pusseldeckare med giftiga substanser. Det första offret vände sig i väldiga plågor. I en annan berättelse (En ficka full med råg, 1953)användes Taxin- giftet från idegran, vilket blandades med marmelad till en inte helt nyttig frukost. Mer sällsynta substanser förekommer också i hennes verk. Tallium var giftet i Den gula hästen (the Pale horse) , 1961 . Men här lär den exakta beskrivningen av symptom lett till att några läsare kunde rädda liv genom att identifiera dessa symptom i tid. Lite lärobok ihop med kriminalhistoria alltså. Gifter förekommer i ungefär ...
  http://blandadkonfekt.blogspot.se/2013/04/
*  Borgruppen - Wikipedia
Borgruppen kallas gruppen grundämnen i periodiska systemets grupp 13. Aluminium är det vanligaste grundämnet i borgruppen och har atomnummer 13. Borgruppen består av: Bor Aluminium Gallium Indium Tallium Nationalencyklopedin. Bra Böcker. 1989. sid. 177. ISBN 91-7024-621-1 Sherwood, Martin (1990). Kemin, Grundämnen & föreningar. Bonniers. sid. 34. ISBN 91-34-50893-7 Denna kemirelaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Borgruppen
*  Limosina opaca - Wikipedia
Limosina opaca är en tvåvingeart som först beskrevs av Oswald Duda 1925. Limosina opaca ingår i släktet Limosina och familjen hoppflugor. Artens utbredningsområde är Tanzania. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life. ^ [a b c d] Bisby F.A., Roskov Y.R., Orrell T.M., Nicolson D., Paglinawan L.E., Bailly N., Kirk P.M., Bourgoin T., Baillargeon G., Ouvrard D. (red.) (26 december 2011). "Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: 2011 Annual Checklist.". Species 2000: Reading, UK. http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2011/search/all/key/limosina+opaca/match/1. Läst 24 september 2012. ^ Systema Dipterorum. Pape T. & Thompson F.C. (eds), 2011-01-06 Denna artikel om hoppflugor saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Limosina_opaca
*  Info om nätlån.se (Nätlån.se | Hitta ditt nätlån här) på SvenskaLänkar.com
Sidan nätlån.se är upplagd i länkkatalogen SvenskaLänkar.com. Här finner du info och översikt om Nätlån.se | Hitta ditt nätlån här. Läs mer och besök dem nu!
  http://svenskalänkar.com/url/xn--ntln-loai.se.html
*  Någon fler med NH TL A? | skogsforum.se
Är det någon här på forumet som kör med New Holland TL70/90 A? Själv kör jag en TL70 A -07 med skogshytt och är nöjd. Tyvärr blev det en miss när jag köpte den och fick inget kupévärmarutag insatt, utan endast motorvärmare....
  http://skogsforum.se/viewtopic.php?f=8&t=18152
*  nätlån | Sökresultat
nätlån - Här finner du intressanta och bra länkar till hemsidor och bloggar som är taggade med ~nätlån~ ur länkkatalogen på 1000lankar.com.
  http://www.1000lankar.com/tag?q=n%C3%A4tl%C3%A5n
*  Roller Team Auto-roller 265 TL KAMPANJBIL - HISINGS-KÄRRA - Bytbil.com
Köp Roller Team Auto-roller 265 TL 2018 hos Orrekulla Bil i Västra Götalands län. Hos Bytbil.com hittar du även fler Roller Team Auto-roller 265 TL från fler bilhandlare!
  https://www.bytbil.com/vastra-gotalands-lan/husbil-auto-roller-265-tl-kampanjbil-3537-11711615
*  Beurer TL60 - Hitta bästa pris, recensioner och produktinfo - PriceRunner
Jämför priser på Beurer TL60, läs recensioner om Beurer Välbefinnande. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Beurer TL60.
  https://www.pricerunner.se/pl/75-3748041/Vaelbefinnande/Beurer-TL60-priser
*  Rowenta TL681830 - Hitta bästa pris, recensioner och produktinfo - PriceRunner
Jämför priser på Rowenta TL681830, läs recensioner om Rowenta Brödrostar. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Rowenta TL681830.
  http://www.pricerunner.se/pl/69-2972055/Broedrostar/Rowenta-TL681830-priser
*  Leica TL2 Silver, Leica - - Kamera - Digitalkameror | alltomkameror.se
Leica TL2 Silver, Leica - - I samspel med Maestro II-processorn höjer denna nya, högupplösta APS-C-sensor bildkvalitén till en ny nivå. Denna n | alltomkameror.se
  http://www.alltomkameror.se/-leica-tl2-silver-leica-616808467
*  Festool AB-BF SYS TL Täckskydd 55x85mm, 10-pack - Proffsmagasinet.se
Du köper Festool AB-BF SYS TL Täckskydd 55x85mm, 10-pack - Proffsmagasinet.se hos Proffsmagasinet till bra pris och med snabb leverans.
  https://www.proffsmagasinet.se/verktyg/tillbehor/ovrigt/festool-ab-bf-sys-tl-tackskydd-55x85mm-10-pack
*  Hitta bästa SMS-lånet hos Nätlån
Nätlån erbjuder SMS-lån mellan belopp mellan 1000 kr och 4000 kr och lånetider upp till 2 månader till personer som är minst 18 år
  http://www.sms-lån.eu/natlan
*  LIBRIS - Avatarii faraonului Tlà /
LIBRIS titelinformation: Avatarii faraonului Tlà / G. Ca?linescu ; ed. îngrijita?, prefat?a?, note, anexe s?i indici de D. Vatamaniuc
  http://libris.kb.se/bib/303792
*  Vad en Bridgespelare bör veta om TL jobbet - PDF
Vad en Bridgespelare bör veta om TL jobbet TL-light Micke Melander Tävlingsledarens roll Vilken är den? Mycket tyder på att en klubbs positiva utveckling och framgång bygger på ökad trivsel och social
  http://docplayer.se/3674557-Vad-en-bridgespelare-bor-veta-om-tl-jobbet.html
*  Båtlån
Bank24 tipsar dig om det du behöver veta när du ska låna pengar till båt. Se vilka krav bankerna stället när du söker ett båtlån.
  https://www.bank24.nu/batlan/
*  SALMING Q5 X-S TL TC 30 92 på stadium.se
SALMING Q5 X-S TL TC 30 92 - Innebandyklubba med X-shaft som är smalare än ett vanligt curve-skaft. Klubban har en reducerad TipCurve-vinkel, men ändå tillräckligt m
  https://www.stadium.se/sport/innebandy/innebandyklubbor/238254101/salming.q5-x-s-tl-tc-30-92.white-green-purple
*  OPSIS Monitoring Systems > Opsis...
OPSIS senaste video presenterar det mångsidiga System 400 för CEM-applikationer. Ett system av OPSIS system 400 erbjuder tre möjliga mätlösningar beroende på vilka förutsättningar mätplatsen har ...
  https://www.opsis.se/sv/Opsis-Play?pid=103&lid=1
*  Pacific Shores Inn (Morro Bay, Kalifornien) - omdömen och prisjämförelse - TripAdvisor
Pacific Shores Inn, Morro Bay: Se recensioner, 91 bilder och bra erbjudanden på Pacific Shores Inn, rankat #12 av 29 hotell i Morro Bay och med betyget 4 av 5 på TripAdvisor.
  https://www.tripadvisor.se/Hotel_Review-g32746-d84778-Reviews-or10-Pacific_Shores_Inn-Morro_Bay_San_Luis_Obispo_County_California.html
*  Vilka länder befinner sig inte i kris? - Avancemang
Ofta pratar vi om de s.k piigs länderna, och vilka enorma problem de har, och huruvida de ska ta sig ur krisen eller ej. Vi nämner sällan de länder som lyckats bra, exempelvis Nederländerna, Österrike, Tyskland, Norge, Schweiz, Cypern etc.. Här är arbetslösheten fortfarande förhållandevis låg, man har goda finanser, kombinerat med en mycket hög levnadsstandard. Ingen av de här länderna förutom Norge besitter enorma naturresurser eller annat som skulle kunna boosta ekonomin, tvärt om handlar det ofta om små tätbefolkade länder utan några självklara ekonomiska fördelar, Tyskland borträknat.. Istället för att peka finger åt piigs-länderna kanske vi borde lära oss något från de framgångsrika staterna? Jag tänker framförallt titta på Nederländerna och Österrike, eftersom de utmärker sig särskilt mycket. De har en arbetslöshet på under 5% när EU-snittet ligger på ca 10%, och länder som exempelvis Spanien ligger på 20%, och Irland på ca 13%.. Hög ...
  http://avancemang.com/vilka-lander-befinner-sig-inte-i-kris/

Talliumsulfat: Talliumdisulfat, Tl2SO4, är en kemisk förening (ett talliumsalt) som bland annat förekommer i små halter i elektrolytiska bad. Saltet är färg-, lukt- och smaklöst, men är väldigt giftigt.Radioligand: Radioligander är ligander som har blivit märkta med radioisotoper för att kunna användas inom medicin till exempel vid PET och SPECT undersökningar med gammakameror. De kallas även för radioaktiva markörer.KaliumferrocyanidLöpbandSönderfallsprodukt: Inom kärnfysiken är en sönderfallsprodukt, eller dotterkärna, en nuklid, som är resultatet av radioaktivt sönderfall hos en atom. De flesta sönderfallsprodukter är själva radioaktiva.Achy Breaky Heart: Achy Breaky Heart är en countrylåt skriven av Don Von Tress. Den spelades in av The Marcy Brothers 1991 under titeln "Don't Tell My Heart", men nådde sin stora berömmelse när den året därpå gavs ut i en version av Billy Ray Cyrus på albumet Some Gave All, nu kallad "Achy Breaky Heart".Motgift: Ett motgift, även kallat antidot, är en substans eller ett ämne som används vid behandling av akuta förgiftningar. Ett motgift kan fungera på olika sätt.TeknetiumDihydrotestosteron: Dihydrotestosteron, stanolon eller 5α-dihydrotestosteron (DHT) är ett steroidhormon som har samma effekter som testosteron men starkare. Liksom testosteron binder den till de androgena receptorerna.HafniumGenocyber: är en japansk cyberpunkmangaserie från 1993 av Tony Takezaki. 1994 blev den även en OVA-serie.RåttgiftVätehalid: En vätehalid är en kemisk förening mellan en halogen (fluor, klor, brom eller jod) och väte. Vätehalider betecknas ibland HX där H är tecknet för väte och X står för halogen.LutetiumGrupp 7-element: Grupp 7-element kallas gruppen av grundämnen i periodiska systemet som omfattar följande ämnen:SamariumPatognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.Scintillationsräknare: Scintillationsräknare mäter joniserande strålning. Det finns två typer, solid scintillationsräknare som används vid mätning av gammastrålning och vätskescintillationsräknare som bäst mäter svag betastrålning.Sellafield (kärnkraftsanläggning)Alfastrålning: Alfastrålning eller α-strålning är en typ av joniserande strålning bestående av alfapartiklar, det vill säga, atomkärnor av helium (två protoner och två neutroner). Alfastrålning avges i samband med radioaktivt sönderfall av typ alfa-sönderfall.VolframBorisotoper: Borisotoper är isotoper av grundämnet bor (B), det vill säga atomer och kärnor med 5 protoner och olika antal neutroner.Arsenider: Arsenider är kemiska föreningar bestående av arsenik (As) och en eller flera andra metalliska grundämnen.http://www.Sinusrytm: Sinusrytm kallas hjärtats rytm, om hjärtats impulser kommer från sinusknutan. EKG-mätning krävs för avgöra om en hjärtrytm är sinusrytm eller inte.