TätortsbefolkningHälsotillstånd, tätortUrbaniseringGlesbygdsbefolkning: Befolkning på landsbygden.PrevalensStäder: Avgränsade, oftast tätbefolkade, geografiska områden, med viss juridisk och funktionell status.Litauen: Republik i Indien: Republik i södra Asien, mellan Burma och Pakistan. Landets yta är 3 287 590 km2, och folkmängden är knappt 1,1 miljard invånare (juli 2005). Huvudstad är New Delhi.Tvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Age Distribution: Representationen av olika åldersgrupper i en given population. Fördelningen kan hänföra sig antingen till antal personer eller till gruppens relativa storlek.Hälsotillstånd, glesbygdIndianer, sydamerikanska: Medlemmar av sydamerikanska etniska grupper med forntida ursprung i Asien.Könsfördelning: Antalet individer av hankön och honkön i en given population. Fördelningen kan avse antalet män eller kvinnor eller andelen av de båda i gruppen. Populationen utgörs vanligtvis av patienter med en specifik sjukdom, men begreppet är inte begränsat till människor och inte till det medicinska området.Socioekonomiska faktorerRiskfaktorerPortugalFattigdom: Socio-ekonomiskt tillstånd där levnadsstandarden för en individ, familj eller samhällsgrupp är under den för samhället gällande standardnormen. Den står ofta i förhållande till en viss inkomstnivå.Economic DevelopmentFattigområden: Geografiska områden som kännetecknas av svår ekonomisk utarmning och därmed följande fysiskt och socialt förfall.Könsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.Brasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.PolenHälso- och sjukvård i tätortTjeckien: Republik som bildades den 1. januari 1993 efter delningen av Tjeckoslovakien i Tjeckien och Slovakien. Republiken, belägen i Centraleuropa, har en yta på 78 860 km2 och drygt 10 miljoner invånare (1998). Landet gränsar i väster till Tyskland, i norr mot Polen, i söder till SynnedsättningBaltimoreKina: Republik i östra och centrala Asien. Oftast avses Folkrepubliken Kina. Med en folkmängd på 1,3 miljarder invånare är Kina världens folkrikaste land. Till ytan (9,6 miljoner km2) är Kina det tredje stö rsta landet i världen. Landets historia sträcker sig bakåt i tiden till ca 3000 f Kr. Fram till år 1912 kallades landet det Kinesiska riket. Sedan 1950 har Kina ett kommunistiskt statsskick. Huvudstad är Beijing (tidigare Peking).RysslandAge FactorsBoendeformerEnkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Incidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.Iran: Republik i mellanöstern, mellan Irak och Pakistan. Landets yta är 1 648 miljoner km2, och folkmängden uppgår till drygt 68 miljoner invånare (juli 2005). Huvudstad är Teheran.UtbildningsnivåBefolkningsstudierStickprovsundersökningarHälsoundersökningar: Systematiska sammanställningar av data om hälsa och sjukdom i en folkgrupp i ett givet geografiskt område.Grekland: Republik i södra Europa, gränsande till Albanien, Makedonien, Bulgarien och Turkiet och med kustlinjer mot Medelhavet, Egeiska havet och Joniska havet. Ytan är 131 940 km2, och folkmängden är 10,6 miljoner invånare (juli 2003). Huvudstad är Aten.New York CityKroppsmasseindex: Ett antropometriskt mått för kroppsvikt, benämnt BMI. Beräkningen görs genom att dela kroppsvikten med kvadraten på kroppslängden (kg/m2), vilket ger den högsta korrelationen med kroppsdensiteten. BMI är korrelerat med mängden kroppsfett, och varierar med ålder och kön. Vid BMI under 18.5 föreligger undervikt, vid 18.5-24.9 normalvikt, vid 25-29.9 övervikt, och vid 30 och däröver föreligger fetma.RegressionsanalysU-länder: Utvecklingsländer, dvs länder som är i en fas av utveckling mot ekonomisk tillväxt, ökad produktion, ökad konsumtion och inkomst per capita, genom bättre utnyttjande av naturens och människans resurser. Benämningen används för en stor grupp länder i Afrika, Asien och Latinamerika.Nyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.Diabetes: En heterogen grupp av sjukdomstillstånd med glukosintolerans som gemensam nämnare.Demografi: Den statistiska beskrivningen av en population med avseende på fördelning, sammansättning och struktur.Logistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Patientacceptans av hälso- och sjukvårdEtniska grupper: Folkgrupper med gemensamt kulturarv som skiljer dem från andra i olika sociala sammanhang.RökningFetmaSeroepidemiologiska studierInkomst: Intäkter, förtjänster eller ersättningar till följd av affärsverksamhet, arbete eller investerat kapital.Boston: Huvudstad i staten Massachusetts i USA. Staden grundades år 1630.PakistanCivilstånd: En demografisk parameter som anger en persons status vad gäller äktenskap, skilsmässa, ensamstående osv.Hälso- och sjukvårdstillgänglighet: Omfattningen av de svårigheter eller den lätthet människor har med att komma i kontakt med och utnyttja hälso- och sjukvårdssystemet. Faktorer av betydelse kan vara av geografisk, byggnadsteknisk, logistisk eller ekonomisk art.SocialgruppFolkhälsa: En gren av medicinen inriktad på förebyggande och kontroll av sjukdom och handikapp i samhället och främjande av en god fysisk och mental folkhälsa, på internationell, nationell och lokal nivå.OddskvotHjärt-kärlsjukdomarBefolkningsdynamikFritidsaktiviteter: Fritt vald och frivillig verksamhet utanför de dagliga arbetsrutinerna.Högt blodtryck: Ihållande, högt blodtryck i artärsystemet. Utifrån flera mätningar (blodtrycksbestämning) definieras högt blodtryck som ett tillstånd då det systoliska trycket konstant är högre än 140 mm Hg eller då det diastoliska trycket konstant är högre än 90 mm Hg.Antropometri: Mätning av kroppens storlek, vikt mm hos människan och andra primater.HälsoojämlikhetMiljöexponering: Exponering för tänkbart skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska medel i omgivningen, eller för omgivningsfaktorer som kan medföra joniserande strålning, patogena organismer eller giftiga ämnen.BefolkningstäthetHälsotillstånd: Gradering av hälsostatus hos en individ, en grupp eller en population, utifrån den enskilda individens subjektiva bedömning eller andra, mer objektiva mätmetoder.Klusteranalys: En uppsättning statistiska metoder för gruppering av variabler eller observationer i undergrupper med starkt inbördes förhållande. Inom epidemiologin kan metodiken användas till at analysera en serie av nära sammanhörande händelser eller sjukdomsfall eller andra hälsorelaterade fenomen i förhållande till tid eller plats eller båda.Urbefolkningen i EuropaAfroamerikaner: Etnisk grupp tillhörande den negroida rasen.Alkoholkonsumtion: Beteende sammanhängande med alkoholkonsumtion, inklusive socialt drickande.Kost: Människors eller djurs normala intag av föda eller dricka. Hit hör inte kostterapi, som avser speciell kost för behandling av sjukdom.Hälsomedvetande, attityder, beteende: Kunskaper, attityder och beteende förknippade med hälsofrågor, som t ex sjukdomsförlopp eller sjukdomar, förebyggande och behandling. Termen avser såväl människor i allmänhet som verksamma inom vårdyrken.Livsstil: Levnadssätt eller livsbeteende typiska för en individ eller grupp.RegisterLineära modeller: Statistiska modeller, i vilka värdet av en parameter till ett givet värde för en faktor antas vara lika med a+bx, där a och b är konstanter. Modellerna förutsäger en linjär regression.Urbefolkningen i AfrikaTidsfaktorerEpidemiologiska metoderDatainsamling: Systematisk insamling av data för ett bestämt ändamål från olika källor, som t ex enkäter, intervjuer, observationer, befintliga handlingar och elektroniska apparater. De insamlade data ligger som regel till grund för statistisk analys.Australien: Den minsta av världsdelarna och den enda som utgörs av ett enda land. Ytan är 7 682 230 km2, och folkmängden ca 18,5 miljoner. Landet är indelat i sex stater och två territorier. Huvudstaden Canberra har ca 330 000 invånare.Dödlighet: Alla dödsfall i en given population.Matvanor: Det förhållande att det föreligger förkärlek för viss föda.Slaganfall: Plötslig, icke-konvulsiv förlust av nervfunktioner till följd av intrakraniell ischemi eller blödning. Vanligtvis klassificeras slaganfall utifrån anatomisk lokalisering i hjärnan, kärlområde, orsak, den drabbades ålder och förekomst av blödning eller inte.Slumpmässig fördelningMassundersökning: Kampanjer organiserade i tidsinternvall för undersökning av stora folkgrupper i syfte att upptäcka sjukdom.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Geografi: Geografi är läran och vetenskapen om jorden och dess liv, och beskriver i synnerhet land, hav, luft och växt- och djurlivets utbredning, inkl. människans liv och verksamhet, samt det inbördes förhållandet mellan alla dessa naturformer och -fenomen.Förenta StaternaChi-tvåfördelning: Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.Kohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.RiskbedömningMultivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.Dödsorsaker: Faktorer som leder till att kroppens alla livsfunktioner upphör. De kan vara underlag för epidemiologisk analys.Prospektiva studierAstma: Sjukdom som orsakas av hinder i luftrören med attackvis uppkommande andnöd. Sammandragning av luftrören försvårar framför allt utandningen och orsakar pipande biljud.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.AvföringKomorbiditet: Det förhållande att det föreligger samtidiga eller ytterligare sjukdomstillstånd med avseende på en första diagnos eller det specifika tillstånd som är föremål för undersökning. Komorbiditet kan påverka inte bara patientens funktionsförmåga, utan även överlevnadsförmåga. Den kan användas som prognostisk indikator för beräknad sjukhusvistelse, kostnader och utfall eller överlevnad.HIV-infektioner: Det spektrum av HIV-infektioner som sträcker sig från asymtomatiska seropositiva tillstånd över AIDS-relaterade komplex (ARC) till AIDS.Hälsobeteende: Människors beteenden för att skydda eller främja sin hälsa. Exempelvis anses korrekt föda och tillräckligt med motion påverka hälsotillståndet. Livsstil är nära associerad med hälsobeteende, och faktorer som påverkar livsstil är socioekonomiska, utbildningsfaktorer och kulturella faktorer.Retrospektiva studierMotion: Oftast regelbunden, fysisk aktivitet avsedd att leda till god fysisk kondition och hälsa.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Longitudinella studier: Studier som bygger på att variabler gällande en individ eller en grupp individer registreras över en längre tidsperiod.

*  Förekomst av hyperopi bland hjälpsökande på en VFA-resa i Bolivia - PDF
1999) tätortsbefolkning , ,00 D 8,5 Indonesien Saw et al. (2002 a) allmän ,00 D 9,2 5.2 Arv och miljö Vid en jämförelse av ... 1999) fick fram en förekomst av hyperopi på 8,5 % bland en tätortsbefolkning i Indien, och Saw et al. (2002) fann 9,2 % ... 24 i sin grupp av tätortsbefolkning 19,39 % myoper (, -0,50 D); i Holland påträffade Hendricks et al. (2009) 30 % myopi (, -0, ...
  http://docplayer.se/3808835-Forekomst-av-hyperopi-bland-hjalpsokande-pa-en-vfa-resa-i-bolivia.html
*  Europas luft i dag - Europeiska miljöbyrån
Under perioden 2001-2010 var 15 till 61 procent av EU:s tätortsbefolkning utsatt för ozonnivåer som låg över EU:s målvärden, ...
  https://www.eea.europa.eu/sv/miljosignaler/miljosignaler-2013/artiklar/europas-luft-i-dag
*  Umeå - Wikipedia
Stadsnätet omfattar mer än 65 mil optofiberkabel och 3 600 mil annan fiber och ger i princip all tätortsbefolkning tillgång ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Ume%C3%A5
*  DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING - PDF
40 Urbaniseringens nycklar Tätortsbefolkning ökat 1 miljon Landsbygdsbefolkning minskat Tätortsbefolkning ökat ... 60 Minskad tätortsbefolkning och minskad tätortsnära landsbygd Källa: Bearbetningar SCB, övrig geodata SCB, Lantmäteriet ... 59 Minskad tätortsbefolkning och stadsspridning Källa: Bearbetningar SCB, övrig geodata SCB, Lantmäteriet ... 37 Befolkning per kommun i kombination med tätortsbefolkning Opublicerat Centralort 100% Centralort 50% Övriga tätorter 50% ...
  http://docplayer.se/34637027-Den-svenska-urbaniseringen-bortom-myter-perspektiv-och-polarisering.html
*  Älvdalens kommun i omvärlden - PDF
Utvecklingen börjar nu åter vika nedåt3 Kommunbefolkning Tätortsbefolkning Förändring % ökning 3-6% ökning -3% ökning -3% ...
  http://docplayer.se/3439136-Alvdalens-kommun-i-omvarlden.html

Litauiskt kallblod: Det litauiska kallblodet är en tung arbetshäst från Litauen med sitt ursprung i svenskfödda ardennerhästar och inhemska zemaitukaponnyer. Rasen blev snabbt populär i de baltiska länderna och även i Finland.Brittiska Ostindiska Kompaniet: London, EnglandBenefaktiv: Benefaktiv är ett kasus som används där man vanligtvis på svenska använder "för" eller "till", till exempel i meningen "Hon öppnade dörren för Kalle". I detta exempel skulle Kalle böjas i benefaktiv.Lissabons zoo: miniatyr|Huvudentré.Fattigdomsfälla: En fattigdomsfälla är en mekanism genom vilken de fattiga eller vissa grupper fattiga förhindras eller har svårt att förbättra sin ekonomiska situation.State University of CampinasPoland: Poland kan syfta påStanislav GrossWilliam Donald SchaeferDongbeiNikolaj Nikolajevitj Zinin: Nikolaj Nikolajevitj Zinin (ryska Николай Николаевич Зинин), född 25 augusti 1812 i Sjusja, död 18 februari 1880 i Sankt Petersburg, var en rysk organisk kemist. Han är känd för den så kallade "Zinin-reaktionen".Incidens (epidemiologi): Incidens, av latinets incidens, perfekt particip av incidere - infalla, är ett epidemiologiskt begrepp som anger antalet händelser i en viss population under en avgränsad tid. Händelserna är vanligen nya fall av en sjukdom men kan också vara symptom eller händelser vid en klinisk prövning.Farzan Athari: Farzan Athari (persiska: فرزان اطهری), född 26 juni 1984 i Teheran, Iran, svensk-iransk fotomodell och skådespelare.IFPI Greece: IFPI Greece representerar Grekland i International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) och publicerar officiella histlistor. På en Top 75-lista presenteras både album och singlar.Last Exit to Brooklyn: Last Exit to Brooklyn är ett filmmusikalbum utgivet i oktober 1989 med musik från filmen Slutstation Brooklyn, regisserad av Uli Edel. Musiken är skriven av Mark Knopfler och framförs till stor del av keyboardisten Guy Fletcher.International Obesity Task Force: International Obesity Task Force (IOTF) är en internationell organisation som bekämpar fetma. IOTF har sitt kontor i London och har bland annat tagit fram en tabell för barnfetma kallad isoBMI.The Boston PostUniversity of Engineering and Technology, Lahore: [Main Block.jpg|thumbnail|University of Engineering and Technology, Lahore]HypertoniEpizooti: Epizooti är en utbredd smittspridning av en allvarlig, smittsam djursjukdom.Epizooti i NationalencyklopedinDistriktsveterinärerna: Smittskydd och epizooti, läst 2014-10-03 Läran om sådana sjukdomar och deras utbredning kallas epizootiologi.Hilary DuffCambridgekuren: Cambridgekuren numer Cambridge Viktprogram är en metod för viktminskning. Den utvecklades 1970 av Alan Howard vid Cambridge University i England och är originalet inom VLCD.Vanessa AmorosiMortalitet: Mortalitet, dödstal eller dödlighet är ett demografiskt mätvärde som beskriver antal dödsfall i en population dividerat med det totala befolkningstalet. Mortaliteten kan också beskrivas för en viss sjukdom, och är då incidensen av död på grund av sjukdomen.Strokerehabilitering: #OMDIRIGERING Slaganfall#RehabiliteringMedicinsk geografi: Medicinsk geografi tar upp sambandet mellan samhällsutveckling, miljöpåverkan och hälsa och studerar den rumsliga kopplingen mellan olika sociala och fysiska faktorers påverkan på folkhälsan. Frågor som ställs är exempelvis hur påverkar människors beteende, reproduktionsmönster och migration geografiska olikheter i sjukdomsmönster regionalt, nationellt och internationellt och vilken koppling finns mellan olika naturliga omgivningsfaktorer och variationer i hälsotillståndet hos befolkningen?Komorbiditet: Komorbiditet eller samsjuklighet är i medicin och i psykiatri antingen: