Tärande syndromCircovirus: Ett släkte av familjen Circoviridae som ger infektion hos fjäderfä, svin och papegojfåglar. Det är det enda DNA-virus med cirkelformat, enkelsträngat genom som drabbar däggdjur. De tre arterna är kyck linganemivirus, som orsakar övergående anemi och nedsatt immunitet hos nyfödda kycklingar; näbb- och fjädersjukevirus, som ger dödlig infektion bland papegojor; och svincircovirus, som hittills dock i nte satts i samband med sjukdom.Porcine Postweaning Multisystemic Wasting SyndromeCircoviridaeinfektioner: Infektionssjukdomar orsakade av Circoviridae.HIV-avtacklingssyndrom: Ofrivillig viktminskning, på mer än 10% av kroppsvikten, i förening med återkommande eller ständig feber och kronisk diarré eller utmattning under mer än 30 dagar, utan annan fastställd orsak än HIV-infektion. Ett konstant drag är allmän muskelförtvining med spridd muskelfibernedbrytning. Ett flertal etiologier, olika från patient till patient, bidrar till syndromet.Svinsjukdomar: Sjukdomar hos tamsvin och vildsvin av släktet Sus.SvinparvovirusSyndromSvin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Circoviridae: En familj mycket små virus, innehållande cirkelformat, enkelsträngat DNA, utan hölje. AvvänjningTeschovirusAsymptomatic InfectionsHyponatremi: Brist på natrium i blodet.SIADH: Hyponatremi och saltförlust via njurarna pga kroppsvätskeövertryck till följd av ihållande frisättning av vasopressiner (dvs antidiuretiskt hormon, ADH), trots avsaknad av nödvändiga stimuli. Tillstånd förknippade med detta omfattar medicineringseffekter, hjärnhinneinflammation, skallskada, hjärninflammation, cerebrovaskulära sjukdomar, hydrocefalus, lunginflammation, astma, sköldkörtelsjukdomar och andra tillstånd. Detta syndrom kan även vara idiopatiskt eller bero på ektopisk produktion (utanför hypofysen) av ADH.Utmärgling: Allmänt illabefinnande, undernäring och viktminskning, oftast i samband med kronisk sjukdom. Syn. kakexi.PRRSLymfkörtlar: Ovala eller bönformade knutor (1 - 30 mm i diameter) belägna längs lymfsystemets kärl.ParvoviridaeinfektionerPolymeraskedjereaktionVirus-DNA: Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos virus.Downs syndrom: En kromosomavvikelse som består antingen av en extra kromosom 21 eller aktiv kromosom 21-trisomi. Kliniska manifestationer är hypotoni, kort kroppsväxt, brakycefali, uppåtsneddande ögonspringor, epikantus, Brushfield-fläckar på iris, utstickande tunga, små öron, korta, breda händer, klinodaktyli på lillfingret, apveck och måttlig till svår mental efterblivenhet. I tillståndet kan också ingå missbildningar i hjärta och mag-tarmkanal, en ökad leukemiincidens och tidigt inträdande av Alzheimers sjukdom. Bland de patologiska dragen ses utveckling av neurofibrillnystan i nervceller och avsättning av amyloid-betaprotein, liknande patologin vid Alzheimers sjukdom. Syn. mongolism.Metabola syndromet X: Ett kluster av metabola riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och diabetes mellitus typ 2. De främsta kännetecknen för metabola syndromet X är bukfett, aterogen dyslipidemi, högt blodtryck, hyperglykemi, insulinresistens, inflammatorisk benägenhet och protrombotiskt tillstånd.Virusantikroppar: Immunglobuliner producerade som svar på virala antigen; de omfattar alla klasser av immunglobuliner, framkallade av alla viruskomponenter.In situ-hybridisering: Teknik för identifiering av specifika nukleinsyrasekvenser i intakta kromosomer, eukaryota celler eller bakterieceller med hjälp av specifika nukleinsyramärkta sonder.AIDS: Förvärvad immunbrist, orsakad av humant immunbristvirus (HIV), som infekterar och decimerar T-lymfocyter, varigenom kroppens immunförsvar slås ut och dess mottaglighet för opportunistiska infektioner och elakartade tumörsjukdomar ökar.Genom, viralt: Den fullständiga arvsmassan i DNA- eller RNA-molekylen i ett virus.Nefrotiskt syndromMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Virusantigener: Virusprodukter som har antigen effekt.Sjögrens syndromDjur, nyföddaOpen Reading Frames

*  Den nyttiga utevistelsen? - PDF

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: ... på barns hälsa Hälsoaspekter på att växa upp vid bra eller dålig natur Den närande och tärande miljön Barns närande och tärande ... Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom ...