Sympatiska nervsystemetCentrala nervsystemet: Nervsystemets överordnade informationshanterande enheter, bestående av hjärnan, den förlängda märgen, ryggmärgen och hjärnhinnorna. Syn. CNS.Kemosympatektomi: Sympatektomi med hjälp av kemiska ämnen (t ex 6-hydroxidopamin eller guanetidin) som selektivt och reversibelt förstör adrenerga nervändar, men lämnar kolinerga nervändar intakta.NoradrenalinSympatektomiNervsystemetBlodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Hjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Autonoma nervsystemets sjukdomar: Sjukdomar i de sympatiska och parasympatiska grenarna av det autonoma nervsystemet. Funktionsstörningar kan hänga samman med sjukdomar i hypotalamus, hjärnstammen, ryggmärgen eller det perifera nervsy stemet.Autonoma nervsystemet: Den del av nervsystemet som reglerar de icke viljestyrda kroppsfunktionerna. Det utgörs av det sympatiska nervsystemet och det parasympatiska nervsystemet.Katekolaminer: En allmän klass ortodihydroxifenylalkylaminer härstammande från tyrosin.SympatolytikaAdrenalin: Det aktiva, sympatomimetiska binjurebarkhormonet hos de flesta djurarter. Det stimulerar både de alfa- och betaadrenerga systemen, ger systemisk kärlsammandragning och mag-tarmavslappning, stimulerar hjärtverksamheten och vidgar luftrören och hjärnans kärl. Hormonet används vid astma och hjärtsvikt, och för att fördröja upptaget av lokalbedövningsmedel. Syn. epinefrin.Ganglieblockerande medel: Medel som främst verkar genom att stoppa nervsignalöverföringen via nikotinreceptorer på autonoma postganglienervceller. Eftersom de har så bred verkan, omfattande blockering av både sympatiska och parasympatiska system, har de i terapeutiskt bruk till stor del ersatts av mer specifika läkemedel. De används dock fortfarande för blodtrycksreglering hos patienter med dissekerande aortaaneurysm och för att sänka blodtrycket under operationer.Centrala nervsystemets sjukdomar: Sjukdom i någon del av hjärnan eller ryggmärgen.Högt blodtryck: Ihållande, högt blodtryck i artärsystemet. Utifrån flera mätningar (blodtrycksbestämning) definieras högt blodtryck som ett tillstånd då det systoliska trycket konstant är högre än 140 mm Hg eller då det diastoliska trycket konstant är högre än 90 mm Hg.Perifera nervsystemetPentoliniumtartratGuanetidin: Ett blodtryckssänkande medel som verkar genom att selektivt blockera överföring i adrenerga postganglionnerver. Dess huvudsakliga verkan antas bestå i att det hindrar att norepinefrin frigörs vid nervändarna och att det ger underskott av norepinefrin såväl i perifera, sympatiska nervslut som i vävnader.Sympatiska postganglionära fibrerAdrenerga fibrer: Nervfibrer som frisätter katekolaminer vid en synaps efter en impuls.Denervering: Kirurgiskt avskärande eller avlägsnande av nerven till ett organ eller en kroppsdel.Ganglier, sympatiska: Nervknutor i det sympatiska nervsystemet, omfattande de paravertebrala (vid sidan av ryggraden) och prevertebrala (belägna framför ryggraden) ganglierna. Bland dessa finns de sympatiska kedjeganglierna, den övre, mellersta och nedre halsnervknutan, njuraortaknutan, bukganglierna och ganglion stellatum (halsens stjärnnervknuta).Nervsystemets tumörerHydroxidopaminer: Dopaminer som fått en hydroxigruppsubstitution i en eller flera positioner.Ganglion stellatum: Ett paravertebralt sympatiskt ganglion, bestående av sammanfogningen av den nedre halsnervknutan och det första bröstkorgsgangliet.Adrenerga alfablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar alfaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av endogena och exogena adrenerga agonister. Adrenerga alfaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, vasospasm, perifera kärlsjukdomar, chock och feokromocytom.PropranololDopamin-beta-hydroxylas: Syn. dopamin-beta-monooxygenas. EC 1.14.17.1.Enteriska nervsystemet: Två ganglienervknutar i bukväggen, vilka utgör en av de tre större delningspunkterna i det autonoma nervsystemet. Det enteriska nervsystemet förser mag-tarmkanalen, bukspottkörteln och gallblåsan med nerver. Det innehåller känselnerver, mellannervceller och motornervceller. Nervsystemet kan sålunda självständigt känna av spänning och kemiska miljöförhållanden i tarmarna och reglera blodkärlstryck, rörelser, utsöndringar och vätsketransport. Systemet styrs i sin tur av det centrala nervsystemet och mottar både parasympatiska och sympatiska nervsignaler.Centrala nervsystemets tumörer: Godartade eller elakartade neoplasmer som uppstått primärt eller tillkommit sekundärt i hjärnan, ryggmärgen eller deras hinnor.Adrenerga betablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar betaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av betaadrenerga agonister. Adrenerga betaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, hjärt arytmi, kärlkramp, glaukom, migrän och ångest.SympatomimetikaNervcellerParasympatiska nervsystemetbeta-adrenerga receptorerHjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Renin-angiotensinsystemFentolamin: En icke-selektiv alfaadrenerg antagonist (alfablockerare). Den används vid behandling av högt blodtryck och i akuta fall av högt blodtryck, vid feokromocytom, mot kärlkramp vid Raynauds sjukdom, frostskada, vid klonidinutsättande, impotens och perifera kärlsjukdomar.Neuropeptid YBinjuremärg: Den inre delen av binjuren; den syntetiserar, lagrar och släpper ut katekolaminer.NeuroblastomPrazosinRåttor, Sprague-DawleyHypertoni, renal: Konstant högt blodtryck till följd av njursjukdom, som t ex sådan som drabbar njurarnas parenkymvävnad och kärlsystem eller tumörer som utsöndrar renin.ReninHexametoniumföreningar: Föreningar som innehåller en hexametylen-bis(trimetylammonium)katjon. Dessa har blodtryckssänkande verkan och verkar även som selektiva ganglieblockerare.3-jodbensylguanidin: En guanidinanalog med specifik affinitet för vävnad i det sympatiska nervsystemet och tillhörande tumörer. Radioisotopmärkta former används som antitumörmedel och som medel vid radioaktiv bildanalys. MIBG tjänar som nervcellsblockerande medel med stark affinitet för och retention i binjuremärgen, och hämmar även ADP-ribosyltransferas.TryckreceptorerBrun fettvävnad: En värmealstrande form av fettvävnad hos nyfödda individer av många arter, inklusive människan, samt hos däggdjur i ide. Vävnaden förmår snabbt frigöra energi och tycks vara av betydelse för bibehålla nde av kroppstemperaturen omedelbart efter födelsen eller uppvaknandet ur vintersömnen.Kall temperatur: Avsaknad av värme eller temperaturer märkbart under den normala.Receptorer, adrenergaHemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Nervsystemets fysiologiNjure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.TidsfaktorerKlonidin: En alfa-2-adrenerg agonist som passerar blod-hjärnbarriären. Klonidinets huvudsakliga verkan består i att reducera den sympatiska spänningen, vilket leder till minskat diastoliskt och systoliskt tryck och lägre puls. Det har också perifer verkan, vilken kan vara orsaken till den övergående blodtrycksstegring som kan ses vid snabb, intravenös tillförsel.Ganglioneurom: En godartad tumör som vanligtvis uppstår i den sympatiska nervstammen i mediastinum (lungmellanrummet). Till histologiska särdrag hör spindelcellsutveckling (vilket påminner om neurofibrom) och närvaro av stora ganglieceller. Tumören kan visa sig kliniskt som Horners syndrom eller som diarré, till följd av ektopisk produktion av kärlpåverkande tarmpeptid (vasoaktiv intestinal peptid; VIP).Hjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.Angiotensin II: Den aktiva formen av angiotensin. Det är en oktapeptid, syntetiserad från angiotensin I, som finns i blodet och som snabbt bryts ned. Angiotensin II ger kraftig kärlsammandragning, med förhöjning av b lodtrycket som följd. Den bovina formen, som har klinisk och experimentell användning, har valin i position 5, där den humana formen har isoleucin.Baroreflex: Ett negativt återsignalleringssystem som ger korttidsverkande blodtrycksförändringar. ReserpinHypotalamus-hypofyssystem: Ett endokrint system av nervceller, nervtrådar, endokrin vävnad och blodkärl som producerar och släpper ut hypofyshormoner i cirkulationssystemet.Hexametonium: En kolinerg nikotinreceptorantagonist som ibland kallas ganglieblockerarprototypen. Den tas med svårighet upp i mag-tarmkanalen och passerar inte blod-hjärnbarriären. Hypofys-binjureaxel: Samverkan mellan hypofysens framdel och binjurekörtlarna, som innebär att kortikotropin (ACTH) stimulerar binjurebarken och att binjurebarkhormoner hämmar produktionen av kortikotropin i hypofysens främre del.Hypotalamus: Sidopartiet av mellanhjärnan, vilket sträcker sig från synnervskorsningen till svansdelen av mamillarkropparna och bildar tredje ventrikelns nedre väggar och sidoväggar.OxidopaminGanglier, autonoma: Anhopningar av nervceller och deras utskott i det autonoma nervsystemet. I de autonoma nervknutorna bildar pregangliefibrer från centrala nervsystemet synapser till de nervceller vars axoner utgör de postgangliefibrer som leder till målorganen. Ganglierna innehåller även interna nervceller och stödceller, och preganglietrådar som passerar igenom till andra ganglier.TrimetafanPeronealnervGanglion cervicale superius: Den övre halsnervknutan, den största och översta av de paravertebrala sympatiska ganglierna.Stress, fysiologiskCentrala nervsystemets infektioner: Infektionssjukdomar i hjärnan, ryggmärgen och hjärnhinnorna. DNA-virusinfektioner, RNA-virusinfektioner, bakterieinfektioner, mykoplasmainfektioner, spiroketinfektioner, svampinfektioner, protozoinfek tioner, maskinfektioner och prioninfektioner kan drabba centrala nervsystemet primärt eller som en sekundär process.Fenoxibensamin: En alfaadrenerg antagonist (alfablockerare) med lång verkningstid. Den har använts för behandling av högt blodtryck och som perifert kärlutvidgande medel.Leptin: Ett 16 kD-peptidhormon som utsöndras av vita fettceller och som medverkar i regleringen av födointaget och energibalansen. Leptin avger den viktigaste afferenta signalen (insignalen) från fettceller i det svarssystem som reglerar kroppens fettlager.Binjurar: Körtlar belägna i retroperitonealvävnaden vid njurarnas övre poler.Elektrodermal mätning: Förändring av det elektriska motståndet i huden i samband med känslomässiga reaktioner och vid vissa andra tillstånd.Injektioner, intraventrikulära: Injicering i hjärnventriklarna.Hypotalamus, bakre: Regionen bakom mittre hypotalamus, bestående av ett flertal kärnområden, inkl. den mittre mamillarkärnan, den laterala mamillarkärnan och den bakre hypotalamuskärnan. Från det bakre hypotalamusområdet styrs sympatiska impulser och där sker regleringen av kroppens värme som svar på sjunkande temperatur.Alfa-2-adrenerga receptorerRåttor, inavlade SHRRyggmärgNervsystemets sjukdomarBlodtryckssänkande medel: Läkemedel som används vid behandling av akut eller kroniskt högt blodtryck, oberoende av farmakologisk verkningsmekanism. Bland dessa läkemedel finns diuretika, adrenerga betaantagonister, adrenerga a lfaantagonister, angiotensinkonvertashämmare (ACE), kalciumkanalblockerare, ganglieblockerare och kärlvidgande medel.Kärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.Hypotoni, ortostatisk: Blodtrycksfall vid ändrat kroppsläge till stående eller vid orörlig, stående ställning.NeuroimmunmoduleringVagusnervReflexPhodopusGanglioneuroblastom: Måttligt elakartad tumör bestående av primitiva neuroektodermceller, blandade med mogna ganglieceller i en myxomatös eller fibrös stödjevävnad. Den kan omvandlas till neuroblastom. Tumören uppstår i den sympatiska nervstammen eller, mer sällan, i binjuremärgen, hjärnbarken eller andra platser. Cervikala ganglieneuroblastom kan vara förenade med Horners syndrom, och den kan ibland utsöndra kärlpåverkande tarmpeptid (VIP), vilket leder till kronisk diarré.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Neurosekretoriska systemNeurotransmittorsubstanserbeta-2-adrenerga receptorerAutonoma nervbanor: Nerver och nervknutor i det autonoma nervsystemet, men ej de delar av det centrala nervsystemet som reglerar det autonoma.Råttor, inavlade WKYTeprotidAutonom nervblockad: Avstängning av sympatiska nervbanor, med insprutning av bedövningsmdel, vid någon av fyra nivåer: blockad av perifera nerver, blockad av sympatiskt ganglion, extraduralblockad och subaraknoidblockad.Efedrin: En alfa- och betaadrenerg agonist som även ökar utsöndringen av norepinefrin. Medlet har används för behandling av ett flertal sjukdomstillstånd, inklusive astma, hjärtsvikt, rinit och urininkontinens, samt för narkolepsi och depression, pga sina centralstimulerande effekter. Användningen har minskat i takt med att mer selektiva agonister tillkommit.Gangliektomi: Avlägsnande av ett autonomt eller sensoriskt ganglion med någon metod.Metaraminol: En adrenerg agonist som främst utövar verkan via alfaadrenerga receptorer och som stimulerar till frisättning av norepinefrin. Preparatet har oftast använts som kärlsammandragande medel vid behandling av lågt blodtryck.Argininvasopressin: Cys-Tyr-Phe-Gln-Asn-Cys-Pro-Arg-Gly-NH2, cyklisk 1-6-disulfid. Det vanliga antidiuretiska hormonet hos däggdjur. Det är en cyklisk nonapeptid med arginin i position 8 i kedjan. Argipressin används för att behandla diabetes insipidus och som blodstillande medel, tack vare sin kärlsammandragande verkan.Adrenalektomi: Avlägsnande av en eller båda binjurarna.Regionalt blodflödeAlfa-1-adrenerga receptorerMöss, inavlade C57BLAdrenerga alfastimulerare: Läkemedel som binder selektivt till och aktiverar alfaadrenerga receptorer.TermogenesTyrosin 3-monooxygenasVasopressinerEnergiomsättningParaventrikulär hypotalamisk kärnaKlorisondamin: En nikotinantagonist som huvudsakligen används som ganglieblockerare i djurstudier. Den har använts som medel mot högt blodtryck, men har i de flesta kliniska sammanhang ersatts av mer specifika prepa rat.Stress, psykologiskHjärt-kärlsystemet: Kroppens blodcirkulationssystem.Desoxikortikosteron: 21-hydroxipregn-4-en-3,20-dion. En mineralokortikoid. Desoxikortikosteronacetat (DOCA) används för ersättningsbehandling vid Addisons sjukdom.NadololLBNP: Yttre dekomprimering av kroppens nederdel. Tekniken används för att studera ortostatisk intolerans och verkan av tyngdkraft och acceleration, för att åstadkomma simulerad blödning vid fysiologiska studier, att undersöka hjärt-kärlfunktion och för att minska påfrestningar på buken i samband med förlossning.Adrenerga medel: Läkemedel som verkar på adrenerga receptorer eller på adrenerga transmittorsubstansers livscykel. Till dessa hör adrenerga agonister och antagonister.Skelettmuskulatur: En typ av strimmig muskelvävnad, fäst vid skelettet med senor. Skelettmuskler har nervförbindelser, och deras rörelser kan styras medvetet. De kallas även viljestyrda.YohimbinHundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Kärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.Kroppstemperaturreglering: Organismens funktioner för att reglera kroppstemperaturen genom uppvärmning eller avkylning.SignalomvandlingIsoproterenol: En isopropylanalog av epinefrin som utgör ett beta-sympatomimetiskt medel som har verkan på hjärta, luftrör, skelettmuskulatur, matsmältningsapparaten osv. Preparatet används främst som luftrörsvidgande och hjärtstimulerande medel.Råttor, WistarInälvsnerver: De viktigaste nerverna som försörjer buken med sympatiska nervimpulser. De större, mindre och minsta inälvsnerverna utgörs av pregangliontrådar från ryggmärgskanalen som passerar de paravertebrala ganglierna och löper vidare till bukganglierna och nervnäten. Ländnerverna för nervtrådar som passerar igenom ländryggens paravertebrala ganglier till de mesenteriala och hypogastriska ganglierna.Adrenergic alpha-2 Receptor AgonistsPerikoronitVariansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Möss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man med hjälp av rekombinant DNA-teknik ändrar den normala DNA-sekvensen hos den gen som är föremål för studier, för att förhindra syntes av normala genprodukter. Klonade celler med lyckad DNA-förändring injiceras sedan i musembryon för framställning av chimärer. De chimära mössen avlas därefter för att ge en stam där alla celler i varje mus innehåller den brutna genen. Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.Hjärtsvikt: En komplikation till hjärtsjukdom. Nedsatt fyllnadskapacitet eller defekt sammandragning och tömning, vilket medför oförmåga hos hjärtat att pumpa ut en tillräcklig mängd blod för att tillgodose kroppsvävnadernas behov, eller att göra så endast under förhöjt fyllnadstryck.Fetmabeta-1-adrenerga receptorerVirussjukdomar i centrala nervsystemet: Virusinfektioner i hjärnan, ryggmärgen, deras hinnor och omgivande utrymmen.Underarm: Den nedre delen av armen (antebrachium), mellan armbågen och handleden.NeuropeptiderKost, saltfattig: Föda som är fattig på natriumklorid (koksalt). Sådan diet föreskrivs ibland vid högt blodtryck och vid ödemtillstånd.Reglering av genuttryck, utveckling: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under en organisms utvecklingsstadier.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Djur, nyföddaKroppsvikt: En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.Råttor, inavlade stammarNatriuresHjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.Vit fettvävnadAkrylater: Polymerer eller oligomerer framställda från någon akrylsyraester, vilka används i ett flertal kemitekniska produkter.Kroppsställning: Kroppsextremiteternas läge eller hela kroppshållningen.HydrokortisonVesicular Acetylcholine Transport ProteinsNeurallistAdrenergic alpha-1 Receptor AntagonistsElektrostimuleringImmunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Adrenerga betastimulerare: Läkemedel som binder selektivt till och aktiverar betaadrenerga receptorer.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Aldosteron: (11-beta)-11,21-dihydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-18-al. Ett hormon som utsöndras av binjurebarken och ingår i regleringen av elektrolyt- och vattenbalansen genom att öka retentionen av natrium och utsön dringen av kalium i njurarna.Blodtrycksfall: Onormalt lågt blodtryck, vilket kan ses vid chock, men som inte nödvändigtvis är ett symtom på chocktillstånd.Vaskulit, centrala nervsystemetRNA, budbärarKärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma sammandragning av blodkärlen.NatriumAlfaadrenerga receptorerDygnsrytm: Regelbundet återkommande, i cykler om ca 24 timmar, biologiska aktiviteter, som t ex känslighet för läkemedel och stimuli, hormonutsöndring, sömn, ätande osv. Denna rytm tycks styras av en biologisk k locka, som följer återkommamde perioder av dagsljus och mörker.beta-3-adrenerga receptorerKortikotropinfrisättande hormon: En neuropeptid från hypotalamus som stimulerar utsöndring av kortikotropin från främre hypofysloben.Utåtledande nervbanor: Nerver som leder impulser från från ett nervcentrum till ett mer perifert område.TelemetriNervtillväxtfaktorerNeurogliaNorepinephrine Plasma Membrane Transport ProteinsNervvävnadsproteinerKaptopril: En kraftfull och specifik blockerare av peptidyldipeptidas A. Decerebrering: Avbrytande av hjärnfunktioner. Tillståndet kännetecknas av onormala arm- och benställningar och hänger samman med hjärnstamsskada. Det kan uppstå som en klinisk manifestation eller - hos djur - framkallas experimentellt. Fenylefrin: En alfaadrenerg agonist (alfastimulerare) som används som pupillvidgande, nässlemhinneavsvällande och hjärtstimulerande medel.Insulin: Ett proteinhormon som utsöndras av bukspottkörtelns betaceller. Insulin har en avgörande roll i regleringen av sockeromsättningen, där det främjar cellernas förbrukning av glukos. Det spelar även en viktig roll för omsättningen av proteiner och lipider. Insulin används som läkemedel för hålla insulinberoende diabetes mellitus under kontroll.Möss, genetiskt förändrade: Laboratoriemöss som framställts från ett genmanipulerat ägg eller däggdjursembryo.Nervcellsutskott: Nervtrådar som snabbt förmedlar signaler från nervcellen.CNS-aktiva medel: En grupp läkemedel med såväl fysiologiska som psykologiska effekter via en rad olika verkningsmekanismer. De kan delas in i specifika medel, som påverkar någon identifierbar molekylär mekanism, unik f ör målceller med receptorer för just det medlet, och ospecifika medel, med verkan på olika målceller och olika molekylära mekanismer. De senare klassificeras ytterligare beroende på om de har depressi v eller stimulerande effekt på beteendet. De specifika klassas bl a beroende på verkningsställe.Blodsocker: Glukos - den sockerart genom vilken kolhydrater transporteras med blodet, uppgår normalt till en halt av 3,5-5,6 mmol/l. Vid onormalt låg koncentration föreligger hypoglycemi, vid onormalt höga halter hyperglycemi. Syn. dextros; druvsocker.NjurcirkulationArterial PressurePropanolaminerEatingEnalaprilat: Den aktiva metaboliten av enalapril och en kraftig ACE-hämmare som ges intravenöst. Det är ett effektivt medel vid behandling av primärt högt blodtryck och har goda hemodynamiska egenskaper vid hjärtsvikt. Medlet ger kärlutvidgning i njurarna och ökad natriumutsöndring.Cardio-Renal SyndromeFörlängda märgen: Den nedre delen av hjärnstammen. Den är belägen under hjärnbryggan och framför lillhjärnan. Den förlängda märgen fungerar som en omkopplingsstation mellan hjärnan och ryggmärgen, och innehåller centra för reglering av andnings-, vasomotorisk, hjärt- och reflexverksamhet.Nervsystemets skadorAdrenergic alpha-1 Receptor AgonistsHjärt-kärlfysiologi: Funktioner och aktiviteter i hjärt-kärlsystemet som helhet eller i någon del av det.HudtemperaturAdrenergic alpha-2 Receptor AntagonistsAdrenerga blockerare: Läkemedel som binder till, men inte aktiverar adrenerga receptorer. Adrenerga antagonister blockerar verkan av de endogena adrenerga transmittorerna epinefrin och norepinefrin.Amlodipin: 2-((2-aminoetoxy)metyl)-4-(2-klorofenyl)-1,4-dihydro-6-metyl-3,5-pyridindikarboxylsyra, 3-etyl-5-metylester. En långtidsverkande dihydropyridinkalciumkanalblockerare som är effektiv vid behandling av angina pectoris och högt blodtryck.Koksalt: Ett vanligt natriumsalt (natriumklorid) som brukas allmänt för smaksättning av livsmedel. Det spelar en viktig biologisk roll i regleringen av det osmotiska trycket i blod och vävnader.MyelinskidaMelanokortinreceptor, typ 4: En undertyp av melanokortinreceptorer som främst förekommer i hjärnan. Den har specificitet för alfa-MSH, beta-MSH och ACTH.Atropin: En giftig alkaloid, ursprungligen isolerad från Atropa belladonna, men också påträffad i andra växter, huvudsakligen av Solanaceae.Vasomotoriska systemet

*  Sympatiska nervsystemet - Wikipedia
Sympatiska nervsystemet tillsammans med parasympatiska nervsystemet utgör icke-viljestyrda eller autonoma nervsystemet. ... Fysiologiskt gör en aktivering av det sympatiska nervsystemet att kroppen bland annat: omfördelar blodflödet bort från ... ökad aktivitet i det sympatiska nervsystemet. Denna typ av symptom kan lindras med hjälp av mediciner som går under namnet " ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Sympatiska_nervsystemet
*  Kategori:Sympatiska nervsystemet - Wikipedia
Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Kategori:Sympatiska_nervsystemet&oldid=21272507" ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Sympatiska_nervsystemet
*  Orsaker till hyperhidros
Sympatiska nervsystemet ("fight and flight"). Patienter med hyperhidros har inte fler eller större svettkörtlar än andra ... De nerver som går till svettkörtlarna kallas sympatiska och är icke-viljestyrda nerver. Dessa sympatiska nerver kallas ibland ...
  https://www.svettmottagningen.se/patientinformation/orsaker-till-hyperhidros
*  Fibromyalgi
Minskad reaktivitet i sympatiska nervsystemet. Minskad aktivering vid stress och fysisk aktivitet12. ... Ökad basal aktivering av sympatiska nervsystemet. Ökad sympatikustonus i förhållande till parasympatikusaktivering fr a ... Dock har patologiska avvikelser påvisats inte bara i centrala nervsystemet utan även i perifera vävnader. Vi saknar idag ...
  http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=492
*  Stress - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Det autonoma nervsystemet är uppdelat i två olika delar, det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet. Det sympatiska ... Det sympatiska nervsystemet kan inte skilja mellan fysiska hot, som till exempel ett farligt djur, eller ett socialt hot, som ... Det parasympatiska nervsystemet är mest aktivt vid vila och i lugna situationer. Det dämpar effekterna av det sympatiska ... Det sympatiska nervsystemet kan inte heller skilja på ett verkligt hot eller något man bara oroar sig för. ...
  https://www.1177.se/Skane/Tema/Halsa/Stress/Stress/
*  Parasympatiska nervsystemet - Wikipedia
Parasympatiska nervsystemet utgör tillsammans med det sympatiska nervsystemet det autonoma nervsystemet. Förenklat kan det ... Denna artikel om nervsystemet eller psykiatri saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan.. ... En aktivering av det parasympatiska nervsystemet innebär att: Hjärtverksamheten minskar Blodtrycket sjunker Nivån av ... sägas att parasympatiska nervsystemet aktiveras när kroppen är i vila, och inte stressad. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Parasympatiska_nervsystemet
*  Beta-blockerare - Wikipedia
I alla sammanhang där sympatiska nervsystemet är hyperaktivt kan β-blockerare användas. Hos äldre som ska opereras kan ... hjärtat mot stresshormoner som adrenalin och noradrenalin som utsöndras genom aktivitet från det sympatiska nervsystemet. De ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Beta-blockerare
*  Vad händer i kroppen? - Stress.se
Sympatiska nervsystemet. Det första som händer är att det sympatiska nervsystemet triggas att agera. Den sätter i sin tur igång ... När vi är stressade en kort stund är det framför allt det sympatiska nervsystemet som sätter sig i stressberedskap. När vi är ... När det sympatiska nervsystemet reagerat aktiveras även hypothalamus en del i hjärnan som bland annat påverkar ...
  https://stress.se/vad-hander-i-kroppen/
*  Nikotin - Wikipedia
Framför allt stimuleras det sympatiska nervsystemet, detta medför att puls och blodtryck stiger. Ämnet är kraftigt ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Nikotin
*  Svällkropp - Wikipedia
De glatta musklerna är normalt kontraherade som en funktion av det sympatiska nervsystemet. Vid sexuell stimulering går det ... parasympatiska nervsystemet igång, vilket leder till en frisättning av kväveoxid i hålrummen. Detta leder till en frisättning ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A4llkropp
*  Panikångest ur olika pespektiv
... som i sin tur aktiverar det sympatiska nervsystemet. Det sympatiska nervsystemet förbereder oss för flykt eller kamp. Hjärtat ... När människan utsätts för fara så reagerar det perifera nervsystemet, ...
  http://mimersbrunn.se/article?id=5296
*  Stress din bästa vän eller värsta fiende - tips hur hanterar den - Företagande.se
5. När det sympatiska nervsystemet har triggats igång kommer hypotalamus igång - den delen av hjärnan som påverkar sömn och ... Kortvarig stress: det sympatiska nervsystemet kan på egen hand hantera situationen med hjälp av adrenalin och noradrenalin. ... Långvarig stress: det sympatiska nervsystemet klarar inte påfrestningen på egen hand. Hypotalamus aktiveras och utsöndrar ... 3. När det sympatiska systemet är igång skickar det signaler till binjurarnas märg som sätter igång produktionen av ...
  https://www.foretagande.se/personlig-utveckling/stress-kan-vara-din-basta-van-eller-varsta-fiende/
*  Metyldopa - Wikipedia
Detta reducerar i sin tur impulserna från det sympatiska nervsystemet vilket minskar sammandragningen av blodkärlen. Wikimedia ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Metyldopa
*  Hjärtfrekvens - Wikipedia
Vid ansträngning reagerar hjärtat på sympatiska nervsystemet, som motarbetar impulserna från vagusnerven och ökar ... och genom aktivering av sympatiska nervsystemet. Detta uppstår normalt och dagligen vid fysisk aktivitet. Detta kan också ... I vila påverkas dock hjärtat av vagusnerven (parasympatiska nervsystemet) som sänker hjärtfrekvensen. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A4rtfrekvens
*  Kallsvett - Wikipedia
Kallsvett beror på en aktivering av sympatiska nervsystemet. I akutvård är kallsvett ett viktigt tecken, eftersom det kan tyda ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kallsvett
*  Stresshormoner - Wikipedia
Stresshormoner är de hormoner som utsöndras vid stress, i synnerhet dem som aktiverar det sympatiska nervsystemet. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Stresshormoner
*  Kylan stressar kroppen - och det är bra | Forskning & Framsteg
Det sympatiska nervsystemet aktiveras och ökar utsöndringen av det blodburna hormonet noradrenalin, förklarar hon. ...
  http://fof.se/tidning/2012/10/artikel/kylan-stressar-kroppen-och-det-ar-bra
*  Priligy | Köp Priligy online med recept från våra läkare | HealthExpress
När man får utlösning färdas signaler från hjärnan till det sympatiska nervsystemet. Priligy hjälper dig att hämma dessa så att ...
  https://www.healthexpress.eu/se/priligy.html
*  Hjärnfysikbloggen - Bloggare på Runner's World | Runner's World
En högre vilopuls är ett tecken på att det sympatiska nervsystemet är aktivt. Om morgonens vilopuls är 5-10 slag över det ... Detta arbete kontrolleras av nervsystemet. Några av dessa proteintrådar slits isär när man tränar hårt. Om man tittar på ... Alla dessa rörelser registrerades av nervsystemet och gav återkoppling till kroppen, justerade rörelserna och lagrade tusentals ...
  https://www.runnersworld.se/blogs/hjarnfysik/index.htm?date=2015-04-01
*  Moviva Friskvård, Märsta, Odensala - Bokadirekt
Bl.a. parasympatiska & sympatiska nervsystemet som har med stress och vila att göra. Samt det KranioSakrala systemet som också ... Vi stärker upp kroppens egna system och jobbar med att koppla på det parasympatiska nervsystemet,. vilket står för lugn och ro. ... har en mycket nära koppling till autonoma nervsystemet. Därför kan man ofta lugna ner ett stressat system ganska snabbt, och då ...
  https://www.bokadirekt.se/places/moviva-friskv%C3%A5rd-3402
*  Neuroblastom - Wikipedia
Tumörerna bildas framför allt i bukhålan samt i det sympatiska nervsystemet. Tumörerna brukar orsaka en ökad utsöndring ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Neuroblastom
*  Hypovolemi - Wikipedia
... detta ger en aktivering av det sympatiska nervsystemet. Det sympatiska påslaget ger en ökad puls och en kraftig ... som aktivering av det sympatiska nervsystemet och aktivering av renin-angiotensinsystemet. Syftet är att åstadkomma en höjning ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hypovolemi
*  Renalt blodflöde - Wikipedia
Blodflödet till njurarna regleras av hormoner som styr den glatta muskulaturen och av sympatiska nervsystemet utan att ... parasympatiska nervsystemet hämmar det; hämning vid för högt blodflöde regleras av vasokonstriktion som uppstår av förhöjda ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Renalt_blodfl%C3%B6de

Georg Herman Monrad-Krohn: Georg Herman Monrad-Krohn, född 14 mars 1884, död 9 september 1964, var en norsk läkare. Han var sonsons son till Michael Krohn och far till Lars Monrad-Krohn.HypertoniPropranololEnteriska nervsystemet: Det enteriska nervsystemet är en del av det autonoma nervsystemet. Det består av ett väv-likt system av neuroner som styr funktioner i mag- och tarmkanalen och har särskilda proteiner som ansvarar för kommunikation, "tankar", "minne" och "inlärning".Stimulus: Ett stimulus (latin, pluralis stimuli), eller en retning, är något som når en organism eller annan informationsbehandlande enhet via sinnen (dataingångar). Stimulusbegreppet används bland annat i studier av klassisk betingning.AliskirenNeuroblastomRenin: Renin är ett proteolytiskt enzym som bildas i njurarna som svar på att blodtrycket sjunker. Renin omvandlar angiotensinogen i blodplasma till Angiotensin I.Baroreceptor: Baroreceptorer, tryckreceptorer, är en typ av mekanoreceptorer som indirekt känner av blodtrycket. Dessa finns lokaliserade i karotisbulben halspulsådern (sinus caroticus) och i aortabågen (arcus aortae).Psykrotrof: Psykrotrofa kallas organismer, framför allt mikroorganismer, som är köldtoleranta.Njure: Njurarna (latin renes, singular ren) är bönformiga organ vilka hos människan mäter ungefär 6 gånger 12 centimeter, som ligger i par och delvis täckta av bukhinnan på var sin sida om ryggraden, nära dess mittpunkt. Hos en vuxen människa väger njurarna ca 160 gram vardera.Achy Breaky Heart: Achy Breaky Heart är en countrylåt skriven av Don Von Tress. Den spelades in av The Marcy Brothers 1991 under titeln "Don't Tell My Heart", men nådde sin stora berömmelse när den året därpå gavs ut i en version av Billy Ray Cyrus på albumet Some Gave All, nu kallad "Achy Breaky Heart".Leptin: Leptin är ett hormon som insöndras till blodet från fettvävnad, där det bildas.Blodkärl: Blodkärl är rörformiga strukturer i kroppen som försörjer alla vävnader och organ med blod. Till blodkärl räknas artärer, vener, kapillärer, arterioler och venoler.BlodtrycksfallCefaliska fasen: Den cefaliska fasen är den delen av matspjälkningen som startar magens sekretion av magsafter. Den börjar innan maten har kommit ner i magsäcken.PatellarreflexSignalsubstans: En signalsubstans eller neurotransmittor är en molekyl som förmedlar en nervsignal på kemisk väg från en nervcell till en annan i nervsystemet. Neurotransmittorer existerar både i det centrala nervsystemet (CNS) och i det perifera nervsystemet (PNS).Efedrin


  • sker
  • 2. På det biologiska planet börjar hela processen med att ditt sympatiska nervsystem eggas igång - någonting som sker både när du stressar eller utsätts för rent fysiskt krävande uppgifter. (foretagande.se)
  • sjukdomen
  • En term som lanserats för att komma ifrån den gamla benämningen att fibromyalgi skulle vara psykosomatisk är att det är en neurosomatisk sjukdom vilket ordagrant betyder att sjukdomen är orsakad av nervsystemet, istället för som i psykosomatiska fall av psyket. (wikipedia.org)
  • andra
  • När han avlägsnade den sympatiska nerven från ett enda segment, upphörde detta att pulsera och var bara ett orörligt rör, medan de andra fartsatte att slå fritt. (wikipedia.org)