Svimning, vasovagalSvimningTippbrädetestEtilefrin: En adrenerg agonist som tycks samverka med beta-2- och vissa alfa-adrenerga receptorer. Det har använts som kärlsammandragande medel.Autonom denervation: Bortkoppling av någon del av det autonoma nervsystemet av terapeutiska eller undersökningsskäl.Midodrin: Ett etanolaminderivat som verkar som adrenerg alfaagonist. Det används som kärlsammandragande medel vid behandling av lågt blodtryck.Kroppsställning: Kroppsextremiteternas läge eller hela kroppshållningen.Bradykardi: Mycket långsam hjärtverksamhet, dvs mindre än 60 slag per minut.Pacemaker, konstgjordRecurrenceElektrokardiografiHypotoni, ortostatisk: Blodtrycksfall vid ändrat kroppsläge till stående eller vid orörlig, stående ställning.Medvetslöshet: Förlorad förmåga att bibehålla medvetenheten om sig själv eller omgivningen och påtagligt nedsatt svarsreaktion på stimuli från omgivningen.Hjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Motionsgrenar: Olika fysiska aktiviteter som kan vara bra för människors hälsa.SympatomimetikaSvindel: Känsla av obalans, desorientering eller att omgivningen rör sig. Begreppet används ofta som synonymt med yrsel.Autonoma nervsystemet: Den del av nervsystemet som reglerar de icke viljestyrda kroppsfunktionerna. Det utgörs av det sympatiska nervsystemet och det parasympatiska nervsystemet.Baroreflex: Ett negativt återsignalleringssystem som ger korttidsverkande blodtrycksförändringar. Perifera nervsystemet, medel verkande påRygglägeBlodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.NitroglycerinBäckenhögläge: Kroppsläge med huvudet lägre än resten av kroppen. En längre tid i detta läge kan ge tillfälliga fysiologiska besvär.Långtids-EKG: Metod för kontinuerlig elektrokardiografisk registrering på en bärbar bandspelare (Holtersystemet) eller i ett realtidssystem, medan patienten utför normala, dagliga aktiviteter. Mätmetoden är användbar vid diagnos och behandling av återkommande hjärtarytmier och övergående hjärtmuskelischemi.Klomipramin: Ett tricykliskt antidepressivt preparat liknande imipramin som selektivt hämmar upptaget av serotonin i hjärnan. Det tas lätt upp i tarmen och demetyleras i levern till sin primära, aktiva metabolit, desmetylklomipramin.VagusnervPure Autonomic FailureHjärtstimulering, artificiell: Reglering av hjärtmusklernas sammandragningstakt med hjälp av konstgjord pacemaker.LBNP: Yttre dekomprimering av kroppens nederdel. Tekniken används för att studera ortostatisk intolerans och verkan av tyngdkraft och acceleration, för att åstadkomma simulerad blödning vid fysiologiska studier, att undersöka hjärt-kärlfunktion och för att minska påfrestningar på buken i samband med förlossning.PropantelinReflex, onormalLäkemedelstillförsel under tungan: Tillförsel av lösligt läkemedel genom placering under tungan.Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Metoprolol: En selektiv adrenerg beta 1-blockerare utan stimulerande verkan. Den har svagare bindning till plasmaalbumin än alprenolol, och kan vara användbar vid angina pectoris, högt blodtryck och hjärtarytmier.Adrenerga betablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar betaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av betaadrenerga agonister. Adrenerga betaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, hjärt arytmi, kärlkramp, glaukom, migrän och ångest.Postural ortostatisk takykardisyndromSympatiska nervsystemetHjärtrytmrubbningar: Arytmier. Varje avvikelse från hjärtats normala slagrytm.Hjärtstopp: Upphörande av hjärtats slag.Prospektiva studierAutonoma nervsystemets sjukdomar: Sjukdomar i de sympatiska och parasympatiska grenarna av det autonoma nervsystemet. Funktionsstörningar kan hänga samman med sjukdomar i hypotalamus, hjärnstammen, ryggmärgen eller det perifera nervsy stemet.

*  Mirena - FASS Allmänhet
Smärta och blödning vid insättning och uttag av inlägget, yrsel eller svimning i samband med insättning av inlägget (vasovagal ...
  https://www.fass.se/LIF/product?docType=7&specId=&userType=&nplId=19921023000069
*  Alvert - Mamma och Läkarstudent i Göteborg
... krystningen vid snytningen lett till en så kallad vasovagal reflex vilket innebär att vagusnerven retas och utlöser en svimning ...
  http://alvert.se/2016/january/en-dejt-pa-akuten.html