Struktur-aktivitet-relationQuantitative Structure-Activity RelationshipMolekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.Läkemedelsdesign: Den molekylära utformningen av läkemedel för specifika ändamål (såsom DNA-bindning, enzymhämning, verkan mot tumörer osv), baserad på kännedom om molekylära egenskaper, som t ex funktionella gruppers aktivitet, molekylgeometri, elektronstruktur och information om analoga molekyler. Läkemedelsdesign bygger på datorstödd molekylär modelleringsteknik och omfattar inte farmakokinetik, dosanalys eller analys av läkemedelsadministrering.Stereoisomerism50 procent hämmande koncentration: Den koncentration av en förening som behövs för att reducera tillväxten av en bakteriekoloni eller population av eukaryota celler in vitro med 50%. Standarden används såväl för att ange antibakteriell verkan in vitro som cytotoxicitet mot eukaryota celler i odling.Modeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.Molecular Docking SimulationMolekylkonfiguration: Den typiska tredimensionella formen av en molekyl.Magnetisk resonansspektroskopi: Spektroskopimetod för mätning av det magnetiska momentet hos elementärpartiklar, så som atomkärnor, protoner eller elektroner. Tekniken har kliniska tillämpningar i form av NMR-tomografi (magnetisk resonanstomografi).Screening av antitumörmedel: Metoder för undersökning av effektiviteten hos cellgifter och biologiska hämmare. Hit hör modeller för celldödande in vitro och cytostatiska färguteslutningstester, samt mätning av tumörtillväxtparametrar hos försöksdjur in vivo.Small Molecule LibrariesLäkemedelstester, prekliniska: Preklinisk prövning av läkemedel på laboratoriedjur eller in vitro för undersökning av deras biologiska och toxiska effekter, och möjliga kliniska tillämpningar.Ligander: Molekyler som binder till andra molekyler, särskilt ifråga om små molekyler som binder specifikt till större molekyler, t ex ett antigen som binder till en antikropp, ett hormon eller en neurotransmittor som binder till en receptor, eller ett substrat eller allosterisk effektormolekyl som binder till ett enzym. Ligander kan även utgöras av molekyler som avger eller tar upp ett elektronpar för att bilda en koordinerad kovalent bindning med den centrala metallatomen i ett koordinationskomplex.Kombinatorisk kemi: Kemisk teknik som utnyttjar reaktionsuppsättningar, för lösningar eller fastfassyntes, för att skapa molekylära bibliotek för analys av kemiska föreningar i stor skala.SalicylaniliderBindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.PyronerEnzymhämmareChemistry Techniques, SyntheticFuraner: Föreningar med femgrenad ring av fyra kol och en syreatom. De är aromatiska heterocykliska föreningar. Den reducerade formen är tetrahydrofuran.Mikrobiologisk resistensbestämning: Tester som visar den relativa effekten av olika kemoterapeutiska medel mot specifika mikroorganismer (t ex bakterier, svampar, virus).Indikatorer och reagenserAlkener: Omättade kolväten av typen Cn-H2n, betecknade med ändelsen -en.Fenomen inom fysikalisk kemiRöntgenkristallografi: Undersöknig av kristallstrukturer med hjälp av röntgendiffraktionsteknik.Karbazilkinon: Ett alkylerande medel som strukturellt liknar mitomycin C och som visat sig effektivt vid behandling av leukemi och diverse andra tumörer hos möss. Det orsakar dock leukemi och trombocytopeni hos näst an alla patienter.Cellgifter: Medel som hämmar eller hindrar tumörtillväxt, genom att stoppa mogningsprocessen och proliferationen hos elakartade celler.Kumariner: Syntetiska eller naturligt förekommande ämnen besläktade med kumarin, kumarsyrans deltalakton. Kumarin i sig förekommer i tonkabönan. De olika kumarinerna har föreslagits att kunna användas för en rad olika ändamål, som tex som antikoagulanter, farmaceutiska hjälpmedel, indikatorsubstanser och reagens, fotoreaktiva ämnen och antitumörmedel.Cefalosporiner: En grupp bredspektrumantibiotika som först isolerades från Cephalosporium acremonium, en svamp i medelhavsområdet. De innehåller en betalaktamdel, tia-azabicyklo-oktenkarboxylsyra, även kallad 7-amino cefalosporansyra.Hydrophobic and Hydrophilic InteractionsProteinbindningDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.TumörcellinjeSpectrometry, Mass, Fast Atom BombardmentAntibakteriella medel: Kemiska substanser som produceras av mikroorganismer och som, i utspädda lösningar, har förmåga att hämma tillväxten hos eller döda andra organismer. Antibiotika vars toxicitet tolereras av värden anv änds som kemoterapeutiska preparat för behandling av infektionssjukdomar hos människor, djur och växter.Kemi, fysikaliskAmider: Organiska föreningar med en -CO-NH2-radikal. Amider erhålls från syror genom ersättning av -OH med -NH2 och från ammoniak genom ersättning av H med en acylgrupp.RadioligandanalysLaktoner: Cykliska estrar av hydroxikarboxylsyror, med en 1-oxacykloalkan-2-on-struktur. Stora, cykliska laktoner med fler än ett dussin atomer är makrolider.LäkemedelsutvecklingAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.TiazolerTiadiazolerCellinjePyranerBidning, kompetitivFlavonoiderEstrar: Kemiska föreningar som fås vid reaktion mellan en syra och en alkohol under avgång av vatten. Estrar har oftast behaglig lukt och används som smak- eller luktämnen, eller som lösningsmedel.Adenosine A3 Receptor AntagonistsMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.FenamaterAminer: En grupp föreningar erhållna ur ammoniak genom utbyte av väte mot organiska radikaler.Modeller, kemiska: Teoretiska framställningar som efterliknar kemiska processer eller fenomen. Simuleringarna inkluderar bruk av matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.Databases, PharmaceuticalKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.TiosemikarbazonerBensenderivatCricetulus: Ett släkte av familjen Muridae omfattande elva arter. C. migratorius, grå hamster eller armensk hamster, och C. griseus, kinesisk hamster, är de två arter som används mest i biomedicinsk forskning.KinolinerKemiProteinkonfigurationTiohydantoinerLobelin: En alkaloid med ungefär samma verkan som nikotin på kolinerga nikotinreceptorer, men mindre kraftfull. Den har varit på förslag för en rad behandlingar, t ex av luftvägssjukdomar, perifera kärlsjukdomar, sömnlöshet och rökavvänjning.Kemiska fenomenFlavoner: En grupp 4-ketoflavonoider.Letal dos 50: Den dosmängd av ett giftigt ämne eller av joniserande strålning som krävs för att döda 50% av en testpopulation.Cyklazocin: Ett smärtstillande preparat med blandade, narkotiska agonist-antagonistegenskaper.TiofenerPeptiderSaponinerAntiinfektiva medel: Preparat med förmåga att döda infektiösa agens eller hindra dem från att orsaka infektion.ImiderOleanolsyraMutagenitetstester: Test av kemiska eller fysikaliska medels mutagena förmåga. Hit hör bl a tester på mikroorganismer, insekter, djurceller och djur.Infrarödspektrofotometri: Spektrofotometri i det infraröda området, oftast för kemisk analys genom mätning av absorptionsspektra baserade på molekylers rotations- eller vibrationsenerginivåer.High-Throughput Screening AssaysIsatin: En indoldion som erhålls genom oxidering av indigoblått. Det är en monoaminoxidashämmare, och höga halter har påvisats hos patienter med Parkinsons sjukdom.FlavonolerPyrazolerBakterier: Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.TubulinmodulatorerPyrazolonerGrampositiva bakterier: Bakterier som bibehåller kristallviolettfärgen efter behandling enligt Grams metod.TriterpenerDioscoreaceae: Jamsrotfamiljen, tillhörande ordningen Liliales, med tjocka rotknölar och hjärtformade blad.Cricetinae: Allmän benämning på medlemmarna av en underfamilj av Muridae. Fyra vanliga släkten är Cricetus, Cricetulus, Mesocricetus och Phodopus.PyridinerGramnegativa bakterier: Bakterier som tappar lilafärgning, men färgas rosa, vid gramfärgning.Adamantan: Ett kolväte med tricyklisk brygga.Karbamater: Salter och estrar av karbaminsyra som innehåller den generella formeln NH2-COO-. Estrarna kallas ofta uretaner, vilket egentligen endast är korrekt för etylestrarna.SpiroföreningarOligopeptiderChalkoner: Föreningar baserade på chalkon (chalkonisomeras). De är viktiga mellanled vid bildandet av flavonoider.Retande ämnen: Medel som verkar lokalt på hud- eller slemhinnor och framkallar inflammation. De som orsakar hyperemi kallas rodnadsframkallande; andra är blåsbildande; och de som tränger in i talgkörtlar och orsakar varbölder är varbildande. Tårgas och senapsgas räknas också som retmedel.ToxikologiLuteolin: 5,7,3',4'-tetrahydroxiflavon, en av flavonerna.CHO-celler: Cellinje från äggstockar på kinesisk hamster, Cricetulus griseus. Arten är omtyckt för cellgenetiska studier eftersom den har ett litet antal kromosomer. Cellinjen har kunnat användas till modellsyste m för studier av genetiska förändringar i odlade däggdjursceller.OxazolerKlofazimin: En fettlöslig riminofenazinfärg som används för behandling av spetälska. Det har prövats i kombination med andra antimykobakteriella preparat mot Mycobacterium aviuminfektioner hos AIDS-patienter. Klofazimin har även en märkbar antiinflammatorisk effekt och ges för att kontrollera reaktionen erythema nodosum leprosum vid spetälska.Bifenylföreningar: Syn. difenylföreningar. Välkända är de flerklorinerade bifenylerna (polychlorinated biphenyl, PCB), där några av de kolbundna väteato merna ersatts med kloratomer.Vätebindning: En lågenergidragningskraft mellan väte och annat grundämne. Den spelar stor roll för bestämning av egenskaperna hos vatten, proteiner och andra föreningar.Kaempferoler: En grupp flavonoler baserade på kaempferol. De erhålls ur naringenin och kan hydroxyleras till quercetin eller reduceras till leukopelargonidin.Laktamer: Cykliska amider som bildas ur aminokarboxylsyror genom förlust av vatten. Laktimer är enolformer av laktamer.BensotiazolerAcid Sensing Ion Channel BlockersCellöverlevnad: Livsdugligheten hos en cell, kännetecknad av förmågan till vissa funktioner, så som ämnesomsättning, tillväxt, reproduktion, reaktion på stimuli och anpassning.SubstratspecificitetProtozomedel: Preparat som dödar protozoer eller motverkar deras tillväxt och reproduktion.Hydrazoner: Föreningar med den allmänna formeln R:N.NR2, erhållna genom reaktion mellan hydraziner och aldehyder eller ketoner.Anilinföreningar: Föreningar med aminobensen (fenylamin).Diterpener: Svårflyktiga kolväten som ingår i eller är derivat av hartssyror. De används bl a i eteriska oljor.Anisoler: En grupp föreningar som är strukturellt besläktade med metoxybensen och innehåller den generella formeln R-C7H7O.Peptider, cykliskaKalkogener: Benämning på den samling av grundämnen som utgör grupp 16 (syregruppen) i det periodiska systemet.Depsipeptider: Föreningar bestående av kedjor av växelvis aminosyror och karboxylsyror via ester- och amidkopplingar. De är vanligtvis cykliska.Katalytisk domän: Det område i ett enzym som genom verkan på sitt substrat utlöser en enzymreaktion.NitrokinolinerTrinitrotoluenAkridinerAntrakinoner: En antracenring med två ketondelar i någon position. I alla positioner utom på ketongruppernas plats kan substitutioner ske.Ketoner: Ketoner är en klass organiska ämnen som typiskt består av en karbonylgrupp och två kolvätegrupper. Vid reduktion bildas alkoholer.Karboxylsyror: Organiska syror innehållande karboxylgruppen -COOH, inklusive aminosyror och fettsyror. Karboxylsyra används både som klassbenämning och som suffix.NitrofuranerMolekylär härmning: En process som innebär att de strukturella egenskaperna hos en introducerad, främmande molekyl imiterar eller simulerar värdens egna molekyler.Direkt härmning gör att ett virusprotein kan binda direkt till ett normalt substrat i stället för den normala, homologa liganden. Immunologisk molekylär härmning brukar avse det som kallas antigen härmning och bestäms av egenskaperna hos de antikroppar som mobiliseras mot olika epitopvarianter på virusproteinet.RodaninNaftasenerGlykosider: Varje förening innehållande ett socker, i vilket den hydroxylgrupp som är kopplad till det första kolet ersatts med en alkohol-, fenol- eller annan grupp. De benämns utifrån det socker de innehåller, som t ex glukosid (glukos), pentosid (pentos), fruktosid (fruktos) osv. Vid hydrolys bildas en sockerdel och en icke-sockerdel (aglykon).PiperidinerPyrimidinerToxicitetstesterFenoler: Allmän beteckning för kemiska föreningar innehållande minst en hydroxigrupp som är bunden till en kolatom i en aromatisk ring. Källa NationalencyklopedinBiomimetiska materialLäkemedelsmultiresistens: Samtidig resistens mot flera strukturellt och funktionellt skilda läkemedel.Nukleär magnetisk resonans, biomolekularNukleosiderAlanin: En icke-essentiell aminosyra, alfaaminopropansyra, som finns i proteiner. Kan förekomma fritt i höga halter i plasma. Cellproliferation: Alla de händelser som tillsammans leder till ökat antal celler. Häri ingår fler processer än celldelning, som utgör en del av cellcykeln.LöslighetSvampmedel: Läkemedel mot svamp, deras tillväxt och reproduktion, och verksamma mot svampinfektioner. De skiljer sig från svampbekämpningsmedel genom sin användning mot svamp i människo- och djurvävnader.Mutagener: Kemiska ämnen som ökar antalet genetiska mutationer genom att störa nukleinsyrornas funktion. Ett klastogen är ett specifikt mutagen som åstadkommer kromosombrott.DiketopiperazinerHIV-integrashämmarePoriferaFarmaceutiska preparat: Läkemedel för humant eller veterinärt bruk, i sin bruksfärdiga form. Hit räknas också de ämnen som används i framställningen av den färdiga preparatformen.Fosforsyrlighet: Oorganiska eller organiska derivat av P(OH)3. Oorganiska salter kallas fosfonater (fosfiter). Föreningens tautomeriska form är fosfonsyra.ProteashämmareSulfonamiderBenspyraner: Syn. bensopyraner.QuercetinBiologiska produkter: Farmaceutiska ämnen eller föreningar av organiskt ursprung och vanligen framställda med biologiska metoder, och som för sin verkan är beroende av immunologisk aktivitet. De används för både diagnos oc h behandling (t ex pollenextrakt och vacciner).VäxtextraktAmidiner: Används som antiseptiska medel.Halogenation15-oxoprostaglandin 13-reduktas: (5Z)-(15S)-11-alfahydroxy-9,15-dioxoprostanoat:NAD(P)+ delta(13)-oxidoreduktas. Ett enzym som är verksamt vid prostaglandin E och F katabolism. Det katalyserar reduktionen av dubbelbindningen i positi on 13-14 hos 15-ketoprostaglandiner och använder NADPH som kofaktor. EC 1.3.1.48.Miljöförorenande medel: Förorenande ämnen i allmänhet i omgivningen.EkotoxikologiSaxifragaceaeKatekoler: En grupp 1,2-bensendioler omfattande den generella formeln R-C6H5O2.Proteinstruktur, tertiärNaftalenerCaesalpiniaSpectrometry, Mass, Electrospray IonizationHalogener: En grupp ickemetalliska, oftast elektronegativa grundämnen som bildar grupp 17 i det periodiska systemet.RanunculaceaeKemi, farmaceutisk: Gren av kemin för utformning och framställning av kemiska preparat för användning vid behandling av patienter eller för diagnostiska undersökningar.Ringslutning: Omvandling av en öppen kolvätekedja till en sluten ring. Syn. cyklisering.Acetamider: Derivat av acetamid som används som lösningsmedel, som milda irritanter och i organisk syntes.Konotoxiner: Peptidnervgifter från de fiskätande kägelsnäckorna (Conidae). De innehåller 13-29 mycket basiska aminosyror och är starkt korslänkade med disulfidbindningar. Tre typer av konotoxiner finns: omega-, alfa- och my-. Omegakonotoxiner hämmar spänningsaktiverat kalciumupptag i det presynaptiska membranet och därmed frisläppande av acetylkolin. Alfakonotoxiner blockerar den postsynaptiska acetylkolinreceptorn. Mykonotoxiner hindrar uppkomsten av muskelrörelsepotentialer.Androstaner: Den steroidfamilj som ger upphov till androgenerna.Minstakvadratmetoden: En skattningsmetod där skattningsvärdena av ett antal parametrar i en statistisk analysmodell är de storlekar som minimerar summan av kvadraten på avvikelserna mellan de iakttagna värdena för en beroende variabel och de värden som modellen förutsätter.TionukleosiderTopoisomerase II InhibitorsNovobiocinFlavonolignanerHL-60-celler: En promyelocytisk cellinje som kommer från en patient med akut promyelocytisk leukemi. HL-60-celler saknar specifika markörer för lymfoida celler, men uttrycker ytreceptorer för FC-fragment och komplement. De uppvisar även fagocytisk aktivitet och reagerar på kemotaktisk stimulans.Aldehyder: En stor klass organiska föreningar med radikalen -CHO, som oxideras till syror och reduceras till alkoholer. Aldehyder anges med prefixen oxo- eller formyl-, eller med suffixen -al, -dial, -trial osv.Akrylater: Polymerer eller oligomerer framställda från någon akrylsyraester, vilka används i ett flertal kemitekniska produkter.HEK293 CellsFtalimider: Imider av ftalsyror.Alkaloider: Organiska kvävebaser. Många medicinskt betydelsefulla alkaloider finns i både djur- och växtriket.Högtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.TrypanociderBensofuranerIndoler: Bicykliska, heteroaromatiska föreningar bestående av 2,3-bensopyrrol.Möss, inavlade ICRCyklopropaner: En grupp cykliska, alifatiska kolväten.TerfenylföreningarHalogenerade bifenyletrarAlloster reglering: En aktivators eller hämmares inverkan på t ex ett enzyms aktivitet genom att binda till annan plats på enzymet än dess aktiva centrum.Antivirala medel: Medel för förebyggande eller behandling av virussjukdomar. De kan ha olika verkningsmekanismer. Vissa hindrar virusreplikation genom att hämma DNA-polymeras; andra binder till specifika cellyterecepto rer och hindrar penetration eller höljeförlust; ytterligare andra hindrar viral proteinsyntes eller blockerar virussammansättningen.Bensylidenföreningar: Föreningar baserade på kolväteradikalen C6H5CH=.Karbapenemer: En grupp betalaktamantibiotika, i vilka svavelatomen i penicillinmolekylens tiazolidinring ersatts med en kolatom. Tienamyciner utgör en undergrupp med en svavelatom som första del av sidokedjan.Fenomen inom organisk kemiMasspektrometri: En analysmetod som används för att bestämma ett kemiskt ämne utifrån dess massa med hjälp av någon form av masspekrometer.Anilider: Föreningar av anilin och syror. Paracetamol är ett derivat av en sådan förening.A3-adenosinreceptorRekombinanta proteinerParasitologisk resistensbestämningTrypanosoma brucei rhodesienseTubulin

*  Idrottens socialpsykologi ur psykologins perspektiv | idrottsforum.org

I det första kapitlet presenteras dagsaktuell forskning som berör sambandet mellan fysisk aktivitet och träning å ena sidan och ... Fokus kan ligga på språkets, ideologins, kulturens eller den materiella, sociala och fysiska miljöns relation till ... Denna form av socialpsykologi undersöker forskningsfrågor om strukturen hos och effekten av personliga erfarenheter, ... ämnesområdet fysisk aktivitet och idrottsutövande, i synnerhet när det gäller att applicera socialpsykologisk forskning på ...
idrottsforum.org/oddfra_hagger_ch051130/

*  ESI-support - esf.se

struktur- och investerings-. fonderna. De fyra ESI-fonderna är Europeiska socialfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden ... Projekt kan få stöd i hur de horisontella principerna kan tas med problembeskrivningen i relation till aktuellt projekt, ... utlysning, mål indikatorer, aktivitet och förväntat resultat.. Webbplats. Här kan du läsa mer om ESI-support. ...
https://esf.se/sv/Vara-fonder/Socialfonden1/Overgripande-information-om-socialfondsprogrammet/Horisontella-kriterier/ESI-support/

*  Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet - PDF

Det är också viktigt att vardagens struktur blir helt ny och man förstår att det finns andra sätt att tänka och handla än de ... Det är svårt att få unga som hoppat av gymnasiet i aktivitet, då de många gånger försörjs av föräldrar som inte mäktar med att ... Personal och deltagare har olika roller där strävan är en så jämlik relation som möjligt och att alla tar sitt ansvar för sig ... De flesta har någon form av aktivitet i vardagen, men det sker oftast en väsentlig höjning av aktivitetsgraden för att ta del ...
docplayer.se/132825-Over-granserna-steget-ut-i-europa-ar-vagen-in-i-arbetslivet.html

*  Utbildningsmaterial Modell och Process i Agresso - ppt ladda ner

Ekonomimodell 3 Relationer och flexibla fält En relation är i Agresso motsvarigheten till underkod i Horisonten. En relation ... struktur, systemadm Avtal Inköp Lev.fakturor Agresso Modell, struktur, systemadm Leverantörs- reskontra Huvudbok Order/ ... Frivillig koddel som ersätter koddelen aktivitet och används för Aktivitet eller Arbetsorder. Placering möjliggör att Agressos ... 56 Modell, struktur, systemadm. Försäljningsorder och fakturering Order/Fakturering och kund 2 Försystem x Fsg.order LG04 ...
slideplayer.se/slide/11559824/

*  Klicka för utskrift

Mänsklig frihet förblir en illusion och en mystifikation om den inte betyder frihet i folks viktigaste aktivitet: den aktivitet ... Denna relation är inget annat än tillämpningen på ekonomin i sin helhet av "den tekniska kapitalkoefficienten" som vi talade om ... Fabrikens kapitalistiska struktur resulterar vanligen i ett avsevärt överarbete på dessa områden och en socialistisk ... Å ena sidan har det inneburit att folk betraktat en del av de mer revolutionära insikterna hos Marx och Lenin, i relation till ...
https://anarchyisorder.wordpress.com/2010/09/04/oversattningar/

*  Kommerskollegium 2008:1. Säkerhet i leveranskedjan: Hur påverkas handeln av det ökade antalet säkerhetsinitiativ? - PDF

I flera av certifieringsprogrammen finns det olika nivåer där företaget, beroende på hur nära relation det har till ... att skydda viktiga data och använda information som ett verktyg för att spåra olaglig aktivitet och säkerhetsbrister. Nätverk ... att inkludera säkerhet i intern och extern organisations struktur och företagets affärssystem. Gutiérrez och Hintsa menar att ... internationella standarder Frukostseminarium 2008-09-19 Anita Myrberg BiTA Service Management Agenda ISO/IEC 20000 Relation ...
docplayer.se/2973926-Kommerskollegium-2008-1-sakerhet-i-leveranskedjan-hur-paverkas-handeln-av-det-okade-antalet-sakerhetsinitiativ.html

*  Hur kan jag få in naturen på ett naturligt sätt i mitt arbete och hur meningsfullt är detta i rehabiliteringen? - PDF

... vår relation, terapin. Därav är det nyttigt att förstå mitt arbete från ett fältperspektiv. Jag Du relation Den judiske ... Den första för strukturen i forskningen och den senare som arbetssätt. Följande kommer att beskrivas i det här avsnittet: 1. ... Eftersom fysisk aktivitet är en central del i sjukgymnastik så förmedlar jag även den generella rekommendationen för fysisk ... En av de mest vackra delarna i boken är beskrivningen av vår relation till ett träd som återfinns i sin helhet i bilaga: Trädet ...
docplayer.se/70385-Hur-kan-jag-fa-in-naturen-pa-ett-naturligt-satt-i-mitt-arbete-och-hur-meningsfullt-ar-detta-i-rehabiliteringen.html

*  Title IX och den rättsliga vägen till kvinnors idrottande i USA | idrottsforum.org

Dicey, A. V (1905) Lecture on the Relation Between Law and Public Opinion. London: Macmillan. ... Kort sagt, boken följer den traditionella strukturen för en juridisk textbook, men ack så tråkigt! ... fysisk aktivitet, kroppskontakt och "kvinnlighet". Efter en mängd strider har de amerikanska idrottskvinnorna onekligen lyckats ... men i det stora hela en konservativ struktur. ...
idrottsforum.org/carbo_fields050914/

*  Adhd - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster

Viktigt med struktur i vardagen. För dig som är vuxen med adhd kan du behöva hitta dina egna strategier för att strukturera ... Men alla med adhd är inte överaktiva, utan kan tvärtom ha problem med för låg aktivitet. Ibland kallas det i vardagligt tal för ... Att inte kunna styra eller kontrollera sitt beteende kan göra att man lätt känner sig missförstådd och frustrerad i relation ... Bland annat syns minskad aktivitet i den delen av hjärnan som gör att man viljemässigt kan styra sin uppmärksamhet, sina ...
https://1177.se/Sormland/Tema/Psykisk-halsa/Diagnoser-och-besvar/Sjukdomar-och-besvar/Adhd/

*  Allmänmedicin Norrbotten - PDF

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sveriges Läkarförbund Avdelningen för politik och ... Vår målsättning var att ta fram kvalitetsindikatorer, kanske borde vi i stället kallat dem resultatindikatorer med relation ... Så här ser listan med de 16 indikatorerna ut: Telefontillgänglighet, patientenkät, rökning, alkohol, fysisk aktivitet, ... Fortfarande saknas dock en enhetlig struktur för dokumentationen. För att få ordning på nödvändiga gemensamma termer, sökord, ...
docplayer.se/3278264-Allmanmedicin-norrbotten.html

*  Skandiet Hälsocenter | Hur arbetar vi?

Att leva med maten -En relation för att må bra! ... En relation för att må bra. Presentation av Skandiets ... Att ändra livsstil handlar inte bara om vikten utan även hur vi lever i vår vardag och hur vår relation med maten uttrycker sig ... Kroppens rörelse till fysisk aktivitet. Hur våra känslor styr ett ätbeteende. Stressens påverkan på hälsan. Vanor och våra ... Skandibalans som hjälp för att få en bättre struktur i en osund kosthållning och för personliga viktminskningsprogram. ...
skandiet.se/halsocenter/hur-arbetar-vi/

*  LIKA projektet - digital kompetens i lärarutbildningen

En annan spännande aktivitet är att spela in månadens föreläsningar som läggs upp på institutionens hemsida. Syftet är att ... Kunskapande bygger på relation, kommunikation, motivation och en hel del andra ingredienser. Om nu inte skolan, i dess ... Syftet är att utveckla ett digitalt stöd som ska fungera i undervisningssammanhang och fungera som en sammanhållande struktur i ... En LIKA-aktivitet under 2009 är 'Mattecoach på nätet'. Lärarstudenter snackar matte med elever via Microsoft Live Messenger. ...
likaprojektet.blogspot.com/feeds/posts/default

*  PDF

Kan formuleringar som förening i relation eller enhet i relation vara uttryck som motsvarar detta? 16 Joh 1:1-14, Kol 2: 9 17 ... På så sätt kan varje aktivitet som genomförs bygga på dialog och ha en utformning som drar in deltagare i att forma ... 26 Beslutsfattande och struktur Kyrka och församling söker Guds vilja i en kombination av olika källor. Den primära ... Vår relation till de tre samfunden och dess historia är något som lever och utvecklas. Det är något vi bär med oss in i en ...
docplayer.se/3738953-Www-gemensamframtid-se.html

*  Qualis Granskningsrapport - PDF

Vid vårt besök ser vi hur barnen leker i olika grupperingar och de skiftar aktivitet efter sitt intresse. En grupp äldre barn ... Vi ser att det finns dokument som tydligt visar utvecklingssamtalets struktur och vi får även ta del av barnens pärmar, vilket ... är viktig för blivande barn/föräldrar att känna till och som bidrar till att skapa en trygg och tillitsfull relation. I foldern ... De upplever att pedagogerna följer upp barnens behov, att det finns struktur och regler på ett enkelt sätt och att pedagogerna ...
docplayer.se/1449444-Qualis-granskningsrapport.html

*  Bilaga 4. Fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män - PDF

I tabellen redovisas kvinnors lön i relation till mäns lön i två olika serier, standardvägd och ej standardvägd. I den ... Orsaker till kvinnors deltid kan till viss del förklaras med arbetsmarknadens struktur. Kvinnor arbetar oftare hos arbetsgivare ... 9 Diagram 2.2 Antal timmar för hemarbete efter aktivitet 2000/2001 Miljoner timmar per vecka Hushållsarbete Underhållsarbete ... Kvinnors ekonomiska ställning stärks således i relation till mäns då förvärvsinkomst jämförs i stället för löneinkomst. Detta ...
docplayer.se/3239590-Bilaga-4-fordelningen-av-ekonomiska-resurser-mellan-kvinnor-och-man.html

*  Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap - PDF

Så stadsodling kan både vara livsviktig för överlevnad och, som här i Sverige, en aktivitet för personligt nöje och ... Strukturen kan exempelvis vara en anställd trädgårdsmästare och flexibiliteten lyhördhet gentemot intresserade medborgare ( ... Odlingar på skolgårdar kan skapa en relation mellan omgivning och elev (Larsson & Setterwall 2013). Eleverna får även lära sig ... 20 & Grewal 2011). Eftersom det krävs viss fysiskt aktivitet vid odling så bidrar det även till motion (Larsson & Setterwall ...
docplayer.se/3447341-Fakulteten-for-landskapsarkitektur-tradgardsoch-vaxtproduktionsvetenskap.html

*  Motivation till motion | idrottsforum.org

I ett senare kapitel berättas om hur det är bättre att inte säga något om vad en viss fysisk aktivitet är bra för, än att säga ... i relation till motion på recept, eller något annat, sa är det lätt att hitta bland kapitlen, även om indexet på slutet väl ... 2 struktur), Theory of Planned Behaviour, motivational interviewing, feedback, coaching effektivitet, burnout, passion, ... Allra bäst, i enlighet med SDT, är förstås att beskriva hur bra en aktivitet är för 'inre' mål såsom hälsobefrämjande, ...
idrottsforum.org/norsan_hagger-chatzisarantis080917/

*  Lärande och förändringsarbete inom äldreomsorgen - PDF

... i gemenskap/aktivitet Att få vara ensam med personal x x x 3 x 1 Att ges framtidstro x 1 Hopp och glädje x 1 Att skapa relation ... En ändamålsenlig struktur. Med en ändamålsenlig struktur avses gruppens sammansättning och storlek. En arbetsgrupp med ... Även om modellen i sig har fördel av strukturen så kunde vi ana att någon i varje grupp hade mer att säga än andra. Vi kunde ... Tanken är att på ett pedagogiskt sätt gå igenom vision och värdegrund och ställa den i relation till det dagliga arbetet. Detta ...
docplayer.se/134384-Larande-och-forandringsarbete-inom-aldreomsorgen.html

*  Arbetsförmåga, utredning vid psykiatriska rehabiliteringsenheten, Region Jönköpings län

De tre dimensionerna står i relation till arbetets krav. Fysisk kapacitet handlar om fysisk uthållighet, syn, hörsel m.m. ... Regionens arbetsterapeuter registrerar åtgärder i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) baserade på ICF-struktur för att ... Utlåtandet innehåller en sammanfattning av patientens förmågor och begränsningar i aktivitet. Konsekvenser av begränsningarna ... Varje aktivitet har först analyserats av arbetsterapeut utifrån instrumentet AWC för att bedöma i vilken omfattning uppgiften ...
plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=31387&childId=21130

*  Introduktion till elektrokardiologi och EKG-tolkning - EKG.nu

Skulle en struktur utanför sinusknutan avfyra en enstaka aktionspotential som leder till ett hjärtslag kallas strukturen ... I vila är istället parasympatisk aktivitet dominerande vilket ger låg hjärtfrekvens.. Latenta pacemakers. Sinusknutan är ... Figur 1 illustrerar viktiga komponenter retledningssystemet samt deras relation till EKG-kurvan. ... Även om man inte kan skönja sinusknutans aktivitet på EKG så finns indicier på att sinusrytm föreligger (diskuteras senare). ...
https://ekg.nu/ekg-tolkning-ekg-diagnostik/

*  PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN - PDF

Föreningarnas relation till kommunen varierar från knappt kontakt till mycket god kontakt. Gemensamt är att alla kommunerna har ... Du får en sysselsättning och en bygger upp en struktur i din tillvaro genom att du får arbetsrutiner, skapar dig ett nätverk, ... efter eldsjälarna Bristfälliga erfarenheter och kunskaper att driva projekt Att förbli små föreningar med begränsad aktivitet ... Å andra sidan framkommer det även föreningar som har väldigt god relation till kommunen och som anser att de får mycket stöd ...
docplayer.se/617520-Primus-motor-den-drivande-kraften-slutredovisning-franprojektanordnare-inom-integrationsfonden.html

*  En fallstudie av Palltjänsten Pallet plus på Poståkeriet Sverige AB - PDF

8 1.4 Rapportens struktur För att underlätta för läsaren visar figur 1 nedan en schematisk bild över rapportens struktur med ... Det finns ett flertal definitioner som används och en av dem är Grönroos (1990) som lyder: En tjänst är en aktivitet eller ... I detta arbete ligger fokus på kunden och företagets relation till denne. Därför anses en användarbaserad definition lämplig ... Vad är utmärkande för Industridesigners arbetsmetodik? En metodik för att hantera och balansera pendlandet mellan struktur kaos ...
docplayer.se/1257817-En-fallstudie-av-palltjansten-pallet-plus-pa-postakeriet-sverige-ab.html

*  Utvärdering av MERA-programmet - PDF

1.3 Rapportens struktur Efter en summarisk beskrivning av bakgrunden till MERA-programmet i kapitel 2 är denna rapport i allt ... Saabs akuta kris utlöste en febril aktivitet, men ett gemensamt yttre hot drev fram en samverkan som annars inte hade kommit ... Bedömning i relation till Programmets övergripande syften och effektmål mot bakgrund av konstaterade och prognostiserade ... Det har blivit en bra struktur på styrelsearbetet, och en ledamot berättar att man åker till mötena med en positiv förväntan. ...
docplayer.se/2035301-Utvardering-av-mera-programmet.html

*  KLIMATET OCH JORDBRUKET. - PDF

Dessutom spelar avståndet från ekvatorn en roll, eftersom det står i direkt relation till hur solens strålar når fram till ... menar att denna snabba höjning av jordens medeltemperatur beror på mänsklig aktivitet. Ökning av växthusgaser De mänskliga ... till exempel mängden partiklar i atmosfären samt jordskorpans struktur och färg. De flesta partiklarna hejdar solstrålningen på ... Koldioxids förmåga har satts till 1. I relation till koldioxid är metanets uppvärmningsförmåga 25 gånger starkare och ...
docplayer.se/3319180-Klimatet-och-jordbruket.html

*  Kursbeskrivningar Studieförberedande program - PDF

Matematik: Det centrala innehållet i kurserna i Gy 2011 i relation till kurserna i Gy 2000 2011-12-21 Matematik: Det centrala ... Bearbetning av språk och struktur i egna och andras framställningar, i formella och komplexa sammanhang, och för att skapa ... Fysiologiska och psykologiska effekter av träning och fysisk aktivitet. Musik, rytm och dans som inspiration för att utveckla ... I undervisningen ska eleverna få möta talat och skrivet språk av olika slag samt få sätta innehållet i relation till egna ...
docplayer.se/1615583-Kursbeskrivningar-2014-15-studieforberedande-program.html

EtylgruppKiralitet: Kiralitet (av grekiska för "hänthet", som i höger- respektive vänsterhänt, av χειρ, cheir, "hand") är en symmetriegenskap som är viktig bland annat inom kemin. Ett objekt eller system kallas "kiralt" om det skiljer sig från sin spegelbild.Reaktionskoordinat: En reaktionskoordinat är inom kemin en koordinat som anger förloppet av en kemisk reaktion. Den anger inte bara en riktning i rummet, och inte heller tidsaxeln, utan snarare en kombination av den rörelse i riktning mellan de två atomkärnor som reagerar (d.Ligand (biokemi): Ligander (från latinets ligandum, bindning) kallas de (ofta mindre molekyler) som har specificitet för en receptor och genom att komplexbinda till receptorn, fortplantar någon form av signal inne i cellen.Aktivt centrum: Aktivt centrum, aktiv yta eller aktivt säte är inom molekylärbiologin den del av ett enzym eller ribozym där substraten binder och den kemiska reaktionen sker. Eventuella kofaktorer binder också till det aktiva centret.FuranHexen (alken): Hexen betecknar kolväten med summaformeln C6H12 som innehåller en dubbelbindning och är alltså är alkener. Enligt IUPAC-nomenklatur betecknar hexen ett kolväte med ogrenad kolkedja, det vill säga 6 kolatomer på raken.Kristallografi: Kristallografi är en experimentell vetenskap som studerar atomstrukturer i solida material. I äldre litteratur betecknar namnet vetenskaplig forskning av kristaller.Bensopyron: Bensopyron kan vara en av två ketonderivat av bensopyran som är skelettet till många flavonoider:Cefalosporiner: Cefalosporiner är en grupp av antibiotika.Amid: En amid är en kemisk förening som kan tänkas som en förening mellan ett karboxylsyrederivat och en amin. Eftersom det ger för dåligt utbyte att tillverka amider på så vis använder man ofta reaktionen mellan en ester och en amin istället.Lakton: En lakton är en cyklisk ester. Reaktion mellan en hydroxigrupp och en karboxylgrupp inom samma molekyl ger en lakton som resultat.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Pyran: Pyran är en heterocyklisk ring som består av fem kolatomer och en syreatom och innehåller två dubbelbindningar. Det finns två isomerer beroende på dubbelbindningarnas placering.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Amin: Aminer är inom kemin organiska ammoniakderivat som har en eller flera av sina väteatomer ersatta med en organisk grupp, exempelvis ett kolväte.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.EtylbensenEclipsedPeptidSaponin: Saponiner är kemiska substanser från växtriket som utgör en undergrupp av glykosider, det vill säga ämnen med två distinkta kemiska delar varav den ena är en sockerart och den andra någon annan typ av substans. Sapnoniner ger upphov till skummande lösningar när de löses i vatten.ATC-kod S01: Medel vid ögonsjukdomar: ==S01A Antiinfektiva==Imid: miniatyr|ImidgruppRhamnetinPyrazolAdamantanKarbamat: Karbamater är salter och estrar av karbaminsyra, H2N-CO-OH. Karbamater har strukturellt stora likheter med amider, men innehåller ytterligare en syreatom som gör den till en ester.Omphalotus illudens: Omphalotus olearius var. illudens (Schwein.Chalkon: Chalkon är en aromatisk keton som utgör kärnan i en mängd viktiga biologiska föreningar, som är kända kollektivt som chalkoner. De uppvisar antibakteriella, antifungal och antiinflammatoriska egenskaper, liksom antitumöreffekt.Oxazol


samt


  • Figur 1 illustrerar viktiga komponenter retledningssystemet samt deras relation till EKG-kurvan. (ekg.nu)