Struktur-aktivitet-relationQuantitative Structure-Activity RelationshipMolekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.Läkemedelsdesign: Den molekylära utformningen av läkemedel för specifika ändamål (såsom DNA-bindning, enzymhämning, verkan mot tumörer osv), baserad på kännedom om molekylära egenskaper, som t ex funktionella gruppers aktivitet, molekylgeometri, elektronstruktur och information om analoga molekyler. Läkemedelsdesign bygger på datorstödd molekylär modelleringsteknik och omfattar inte farmakokinetik, dosanalys eller analys av läkemedelsadministrering.Stereoisomerism50 procent hämmande koncentration: Den koncentration av en förening som behövs för att reducera tillväxten av en bakteriekoloni eller population av eukaryota celler in vitro med 50%. Standarden används såväl för att ange antibakteriell verkan in vitro som cytotoxicitet mot eukaryota celler i odling.Modeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.Molecular Docking SimulationMolekylkonfiguration: Den typiska tredimensionella formen av en molekyl.Magnetisk resonansspektroskopi: Spektroskopimetod för mätning av det magnetiska momentet hos elementärpartiklar, så som atomkärnor, protoner eller elektroner. Tekniken har kliniska tillämpningar i form av NMR-tomografi (magnetisk resonanstomografi).Screening av antitumörmedel: Metoder för undersökning av effektiviteten hos cellgifter och biologiska hämmare. Hit hör modeller för celldödande in vitro och cytostatiska färguteslutningstester, samt mätning av tumörtillväxtparametrar hos försöksdjur in vivo.Small Molecule LibrariesLäkemedelstester, prekliniska: Preklinisk prövning av läkemedel på laboratoriedjur eller in vitro för undersökning av deras biologiska och toxiska effekter, och möjliga kliniska tillämpningar.Ligander: Molekyler som binder till andra molekyler, särskilt ifråga om små molekyler som binder specifikt till större molekyler, t ex ett antigen som binder till en antikropp, ett hormon eller en neurotransmittor som binder till en receptor, eller ett substrat eller allosterisk effektormolekyl som binder till ett enzym. Ligander kan även utgöras av molekyler som avger eller tar upp ett elektronpar för att bilda en koordinerad kovalent bindning med den centrala metallatomen i ett koordinationskomplex.Kombinatorisk kemi: Kemisk teknik som utnyttjar reaktionsuppsättningar, för lösningar eller fastfassyntes, för att skapa molekylära bibliotek för analys av kemiska föreningar i stor skala.SalicylaniliderBindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.PyronerEnzymhämmareChemistry Techniques, SyntheticFuraner: Föreningar med femgrenad ring av fyra kol och en syreatom. De är aromatiska heterocykliska föreningar. Den reducerade formen är tetrahydrofuran.Mikrobiologisk resistensbestämning: Tester som visar den relativa effekten av olika kemoterapeutiska medel mot specifika mikroorganismer (t ex bakterier, svampar, virus).Indikatorer och reagenserAlkener: Omättade kolväten av typen Cn-H2n, betecknade med ändelsen -en.Fenomen inom fysikalisk kemiRöntgenkristallografi: Undersöknig av kristallstrukturer med hjälp av röntgendiffraktionsteknik.Karbazilkinon: Ett alkylerande medel som strukturellt liknar mitomycin C och som visat sig effektivt vid behandling av leukemi och diverse andra tumörer hos möss. Det orsakar dock leukemi och trombocytopeni hos näst an alla patienter.Cellgifter: Medel som hämmar eller hindrar tumörtillväxt, genom att stoppa mogningsprocessen och proliferationen hos elakartade celler.Kumariner: Syntetiska eller naturligt förekommande ämnen besläktade med kumarin, kumarsyrans deltalakton. Kumarin i sig förekommer i tonkabönan. De olika kumarinerna har föreslagits att kunna användas för en rad olika ändamål, som tex som antikoagulanter, farmaceutiska hjälpmedel, indikatorsubstanser och reagens, fotoreaktiva ämnen och antitumörmedel.Cefalosporiner: En grupp bredspektrumantibiotika som först isolerades från Cephalosporium acremonium, en svamp i medelhavsområdet. De innehåller en betalaktamdel, tia-azabicyklo-oktenkarboxylsyra, även kallad 7-amino cefalosporansyra.Hydrophobic and Hydrophilic InteractionsProteinbindningDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.TumörcellinjeSpectrometry, Mass, Fast Atom BombardmentAntibakteriella medel: Kemiska substanser som produceras av mikroorganismer och som, i utspädda lösningar, har förmåga att hämma tillväxten hos eller döda andra organismer. Antibiotika vars toxicitet tolereras av värden anv änds som kemoterapeutiska preparat för behandling av infektionssjukdomar hos människor, djur och växter.Kemi, fysikaliskAmider: Organiska föreningar med en -CO-NH2-radikal. Amider erhålls från syror genom ersättning av -OH med -NH2 och från ammoniak genom ersättning av H med en acylgrupp.RadioligandanalysLaktoner: Cykliska estrar av hydroxikarboxylsyror, med en 1-oxacykloalkan-2-on-struktur. Stora, cykliska laktoner med fler än ett dussin atomer är makrolider.LäkemedelsutvecklingAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.TiazolerTiadiazolerCellinjePyranerBidning, kompetitivFlavonoiderEstrar: Kemiska föreningar som fås vid reaktion mellan en syra och en alkohol under avgång av vatten. Estrar har oftast behaglig lukt och används som smak- eller luktämnen, eller som lösningsmedel.Adenosine A3 Receptor AntagonistsMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.FenamaterAminer: En grupp föreningar erhållna ur ammoniak genom utbyte av väte mot organiska radikaler.Modeller, kemiska: Teoretiska framställningar som efterliknar kemiska processer eller fenomen. Simuleringarna inkluderar bruk av matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.Databases, PharmaceuticalKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.TiosemikarbazonerBensenderivatCricetulus: Ett släkte av familjen Muridae omfattande elva arter. C. migratorius, grå hamster eller armensk hamster, och C. griseus, kinesisk hamster, är de två arter som används mest i biomedicinsk forskning.KinolinerKemiProteinkonfigurationTiohydantoinerLobelin: En alkaloid med ungefär samma verkan som nikotin på kolinerga nikotinreceptorer, men mindre kraftfull. Den har varit på förslag för en rad behandlingar, t ex av luftvägssjukdomar, perifera kärlsjukdomar, sömnlöshet och rökavvänjning.Kemiska fenomenFlavoner: En grupp 4-ketoflavonoider.Letal dos 50: Den dosmängd av ett giftigt ämne eller av joniserande strålning som krävs för att döda 50% av en testpopulation.Cyklazocin: Ett smärtstillande preparat med blandade, narkotiska agonist-antagonistegenskaper.TiofenerPeptiderSaponinerAntiinfektiva medel: Preparat med förmåga att döda infektiösa agens eller hindra dem från att orsaka infektion.ImiderOleanolsyraMutagenitetstester: Test av kemiska eller fysikaliska medels mutagena förmåga. Hit hör bl a tester på mikroorganismer, insekter, djurceller och djur.Infrarödspektrofotometri: Spektrofotometri i det infraröda området, oftast för kemisk analys genom mätning av absorptionsspektra baserade på molekylers rotations- eller vibrationsenerginivåer.High-Throughput Screening AssaysIsatin: En indoldion som erhålls genom oxidering av indigoblått. Det är en monoaminoxidashämmare, och höga halter har påvisats hos patienter med Parkinsons sjukdom.FlavonolerPyrazolerBakterier: Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.TubulinmodulatorerPyrazolonerGrampositiva bakterier: Bakterier som bibehåller kristallviolettfärgen efter behandling enligt Grams metod.TriterpenerDioscoreaceae: Jamsrotfamiljen, tillhörande ordningen Liliales, med tjocka rotknölar och hjärtformade blad.Cricetinae: Allmän benämning på medlemmarna av en underfamilj av Muridae. Fyra vanliga släkten är Cricetus, Cricetulus, Mesocricetus och Phodopus.PyridinerGramnegativa bakterier: Bakterier som tappar lilafärgning, men färgas rosa, vid gramfärgning.Adamantan: Ett kolväte med tricyklisk brygga.Karbamater: Salter och estrar av karbaminsyra som innehåller den generella formeln NH2-COO-. Estrarna kallas ofta uretaner, vilket egentligen endast är korrekt för etylestrarna.SpiroföreningarOligopeptiderChalkoner: Föreningar baserade på chalkon (chalkonisomeras). De är viktiga mellanled vid bildandet av flavonoider.Retande ämnen: Medel som verkar lokalt på hud- eller slemhinnor och framkallar inflammation. De som orsakar hyperemi kallas rodnadsframkallande; andra är blåsbildande; och de som tränger in i talgkörtlar och orsakar varbölder är varbildande. Tårgas och senapsgas räknas också som retmedel.ToxikologiLuteolin: 5,7,3',4'-tetrahydroxiflavon, en av flavonerna.CHO-celler: Cellinje från äggstockar på kinesisk hamster, Cricetulus griseus. Arten är omtyckt för cellgenetiska studier eftersom den har ett litet antal kromosomer. Cellinjen har kunnat användas till modellsyste m för studier av genetiska förändringar i odlade däggdjursceller.OxazolerKlofazimin: En fettlöslig riminofenazinfärg som används för behandling av spetälska. Det har prövats i kombination med andra antimykobakteriella preparat mot Mycobacterium aviuminfektioner hos AIDS-patienter. Klofazimin har även en märkbar antiinflammatorisk effekt och ges för att kontrollera reaktionen erythema nodosum leprosum vid spetälska.Bifenylföreningar: Syn. difenylföreningar. Välkända är de flerklorinerade bifenylerna (polychlorinated biphenyl, PCB), där några av de kolbundna väteato merna ersatts med kloratomer.Vätebindning: En lågenergidragningskraft mellan väte och annat grundämne. Den spelar stor roll för bestämning av egenskaperna hos vatten, proteiner och andra föreningar.Kaempferoler: En grupp flavonoler baserade på kaempferol. De erhålls ur naringenin och kan hydroxyleras till quercetin eller reduceras till leukopelargonidin.Laktamer: Cykliska amider som bildas ur aminokarboxylsyror genom förlust av vatten. Laktimer är enolformer av laktamer.BensotiazolerAcid Sensing Ion Channel BlockersCellöverlevnad: Livsdugligheten hos en cell, kännetecknad av förmågan till vissa funktioner, så som ämnesomsättning, tillväxt, reproduktion, reaktion på stimuli och anpassning.SubstratspecificitetProtozomedel: Preparat som dödar protozoer eller motverkar deras tillväxt och reproduktion.Hydrazoner: Föreningar med den allmänna formeln R:N.NR2, erhållna genom reaktion mellan hydraziner och aldehyder eller ketoner.Anilinföreningar: Föreningar med aminobensen (fenylamin).Diterpener: Svårflyktiga kolväten som ingår i eller är derivat av hartssyror. De används bl a i eteriska oljor.Anisoler: En grupp föreningar som är strukturellt besläktade med metoxybensen och innehåller den generella formeln R-C7H7O.Peptider, cykliskaKalkogener: Benämning på den samling av grundämnen som utgör grupp 16 (syregruppen) i det periodiska systemet.Depsipeptider: Föreningar bestående av kedjor av växelvis aminosyror och karboxylsyror via ester- och amidkopplingar. De är vanligtvis cykliska.Katalytisk domän: Det område i ett enzym som genom verkan på sitt substrat utlöser en enzymreaktion.NitrokinolinerTrinitrotoluenAkridinerAntrakinoner: En antracenring med två ketondelar i någon position. I alla positioner utom på ketongruppernas plats kan substitutioner ske.Ketoner: Ketoner är en klass organiska ämnen som typiskt består av en karbonylgrupp och två kolvätegrupper. Vid reduktion bildas alkoholer.Karboxylsyror: Organiska syror innehållande karboxylgruppen -COOH, inklusive aminosyror och fettsyror. Karboxylsyra används både som klassbenämning och som suffix.NitrofuranerMolekylär härmning: En process som innebär att de strukturella egenskaperna hos en introducerad, främmande molekyl imiterar eller simulerar värdens egna molekyler.Direkt härmning gör att ett virusprotein kan binda direkt till ett normalt substrat i stället för den normala, homologa liganden. Immunologisk molekylär härmning brukar avse det som kallas antigen härmning och bestäms av egenskaperna hos de antikroppar som mobiliseras mot olika epitopvarianter på virusproteinet.RodaninNaftasenerGlykosider: Varje förening innehållande ett socker, i vilket den hydroxylgrupp som är kopplad till det första kolet ersatts med en alkohol-, fenol- eller annan grupp. De benämns utifrån det socker de innehåller, som t ex glukosid (glukos), pentosid (pentos), fruktosid (fruktos) osv. Vid hydrolys bildas en sockerdel och en icke-sockerdel (aglykon).PiperidinerPyrimidinerToxicitetstesterFenoler: Allmän beteckning för kemiska föreningar innehållande minst en hydroxigrupp som är bunden till en kolatom i en aromatisk ring. Källa NationalencyklopedinBiomimetiska materialLäkemedelsmultiresistens: Samtidig resistens mot flera strukturellt och funktionellt skilda läkemedel.Nukleär magnetisk resonans, biomolekularNukleosiderAlanin: En icke-essentiell aminosyra, alfaaminopropansyra, som finns i proteiner. Kan förekomma fritt i höga halter i plasma. Cellproliferation: Alla de händelser som tillsammans leder till ökat antal celler. Häri ingår fler processer än celldelning, som utgör en del av cellcykeln.LöslighetSvampmedel: Läkemedel mot svamp, deras tillväxt och reproduktion, och verksamma mot svampinfektioner. De skiljer sig från svampbekämpningsmedel genom sin användning mot svamp i människo- och djurvävnader.Mutagener: Kemiska ämnen som ökar antalet genetiska mutationer genom att störa nukleinsyrornas funktion. Ett klastogen är ett specifikt mutagen som åstadkommer kromosombrott.DiketopiperazinerHIV-integrashämmarePoriferaFarmaceutiska preparat: Läkemedel för humant eller veterinärt bruk, i sin bruksfärdiga form. Hit räknas också de ämnen som används i framställningen av den färdiga preparatformen.Fosforsyrlighet: Oorganiska eller organiska derivat av P(OH)3. Oorganiska salter kallas fosfonater (fosfiter). Föreningens tautomeriska form är fosfonsyra.ProteashämmareSulfonamiderBenspyraner: Syn. bensopyraner.QuercetinBiologiska produkter: Farmaceutiska ämnen eller föreningar av organiskt ursprung och vanligen framställda med biologiska metoder, och som för sin verkan är beroende av immunologisk aktivitet. De används för både diagnos oc h behandling (t ex pollenextrakt och vacciner).VäxtextraktAmidiner: Används som antiseptiska medel.Halogenation15-oxoprostaglandin 13-reduktas: (5Z)-(15S)-11-alfahydroxy-9,15-dioxoprostanoat:NAD(P)+ delta(13)-oxidoreduktas. Ett enzym som är verksamt vid prostaglandin E och F katabolism. Det katalyserar reduktionen av dubbelbindningen i positi on 13-14 hos 15-ketoprostaglandiner och använder NADPH som kofaktor. EC 1.3.1.48.Miljöförorenande medel: Förorenande ämnen i allmänhet i omgivningen.EkotoxikologiSaxifragaceaeKatekoler: En grupp 1,2-bensendioler omfattande den generella formeln R-C6H5O2.Proteinstruktur, tertiärNaftalenerCaesalpiniaSpectrometry, Mass, Electrospray IonizationHalogener: En grupp ickemetalliska, oftast elektronegativa grundämnen som bildar grupp 17 i det periodiska systemet.RanunculaceaeKemi, farmaceutisk: Gren av kemin för utformning och framställning av kemiska preparat för användning vid behandling av patienter eller för diagnostiska undersökningar.Ringslutning: Omvandling av en öppen kolvätekedja till en sluten ring. Syn. cyklisering.Acetamider: Derivat av acetamid som används som lösningsmedel, som milda irritanter och i organisk syntes.Konotoxiner: Peptidnervgifter från de fiskätande kägelsnäckorna (Conidae). De innehåller 13-29 mycket basiska aminosyror och är starkt korslänkade med disulfidbindningar. Tre typer av konotoxiner finns: omega-, alfa- och my-. Omegakonotoxiner hämmar spänningsaktiverat kalciumupptag i det presynaptiska membranet och därmed frisläppande av acetylkolin. Alfakonotoxiner blockerar den postsynaptiska acetylkolinreceptorn. Mykonotoxiner hindrar uppkomsten av muskelrörelsepotentialer.Androstaner: Den steroidfamilj som ger upphov till androgenerna.Minstakvadratmetoden: En skattningsmetod där skattningsvärdena av ett antal parametrar i en statistisk analysmodell är de storlekar som minimerar summan av kvadraten på avvikelserna mellan de iakttagna värdena för en beroende variabel och de värden som modellen förutsätter.TionukleosiderTopoisomerase II InhibitorsNovobiocinFlavonolignanerHL-60-celler: En promyelocytisk cellinje som kommer från en patient med akut promyelocytisk leukemi. HL-60-celler saknar specifika markörer för lymfoida celler, men uttrycker ytreceptorer för FC-fragment och komplement. De uppvisar även fagocytisk aktivitet och reagerar på kemotaktisk stimulans.Aldehyder: En stor klass organiska föreningar med radikalen -CHO, som oxideras till syror och reduceras till alkoholer. Aldehyder anges med prefixen oxo- eller formyl-, eller med suffixen -al, -dial, -trial osv.Akrylater: Polymerer eller oligomerer framställda från någon akrylsyraester, vilka används i ett flertal kemitekniska produkter.HEK293 CellsFtalimider: Imider av ftalsyror.Alkaloider: Organiska kvävebaser. Många medicinskt betydelsefulla alkaloider finns i både djur- och växtriket.Högtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.TrypanociderBensofuranerIndoler: Bicykliska, heteroaromatiska föreningar bestående av 2,3-bensopyrrol.Möss, inavlade ICRCyklopropaner: En grupp cykliska, alifatiska kolväten.TerfenylföreningarHalogenerade bifenyletrarAlloster reglering: En aktivators eller hämmares inverkan på t ex ett enzyms aktivitet genom att binda till annan plats på enzymet än dess aktiva centrum.Antivirala medel: Medel för förebyggande eller behandling av virussjukdomar. De kan ha olika verkningsmekanismer. Vissa hindrar virusreplikation genom att hämma DNA-polymeras; andra binder till specifika cellyterecepto rer och hindrar penetration eller höljeförlust; ytterligare andra hindrar viral proteinsyntes eller blockerar virussammansättningen.Bensylidenföreningar: Föreningar baserade på kolväteradikalen C6H5CH=.Karbapenemer: En grupp betalaktamantibiotika, i vilka svavelatomen i penicillinmolekylens tiazolidinring ersatts med en kolatom. Tienamyciner utgör en undergrupp med en svavelatom som första del av sidokedjan.Fenomen inom organisk kemiMasspektrometri: En analysmetod som används för att bestämma ett kemiskt ämne utifrån dess massa med hjälp av någon form av masspekrometer.Anilider: Föreningar av anilin och syror. Paracetamol är ett derivat av en sådan förening.A3-adenosinreceptorRekombinanta proteinerParasitologisk resistensbestämningTrypanosoma brucei rhodesienseTubulin

*  Medicinsk sök (Aminosyraoxidoreduktaser • Definitionerna)
Struktur-aktivitet-relationAminosyror, aromatiskaElektrontransport: En viktig process i cellens energiomsättning. Förloppet då ... Proteiner som har en eller fler hårt bundna metalljoner i sin struktur.Protein-sekvensanalysVirusproteinerEndoplasmatiskt ...
  https://lookformedical.com/definitions.php?q=Aminosyraoxidoreduktaser&lang=6
*  Posttraumatiskt stressyndrom - Wikipedia
Ytterligare studier har visat en relation mellan förhöjda aktiviteter i amygdala och förminskad aktivitet i hjärnans ... När amygdala, en viktig struktur för stressrespons, överaktiveras samtidigt som de prefrontala loberna är underaktiverade sker ... D-cykloserin som är en endogen agonist, en synapsreceptor som ska svara för normal aktivitet i nervcellen, kan påverka hur ... och i relation till de kliniska manifestationerna av PTSD. Det har därför föreslagits att noradrenalin/kortisol-kvoten kan ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Posttraumatiskt_stressyndrom
*  Rehabiliterande förhållningssätt inom hemvården En intervjustudie med vårdpersonal - PDF
Allt detta skulle göras i en god relation mellan vårdpersonal och äldre patienter. Relationen var baserad på respekt och ... En viktig aktivitet för att främja självständigheten och minska beroendeförhållandet till personalen är att få sköta sin hygien ... vårdande och den skapade en struktur för omvårdnadshandlingar som skulle bygga upp egenvårdskapaciteten och visa patienten ... Mellan vad individen kan utföra enligt sina egenskaper och vad individen faktiskt behöver, finns ett behov eller en relation ...
  http://docplayer.se/1130232-Rehabiliterande-forhallningssatt-inom-hemvarden-en-intervjustudie-med-vardpersonal.html
*  EN FÖRÄNDRAD ARBETSVÄRLD - PDF
Kärnan i Lean är att värdera varje aktivitet i relation till det värde för kund som den genererar. Senare utveckling av ... Här studeras bland annat värdekedjans struktur, dess geografiska område, maktrelationer och s k inträ-desbarriärer dvs hur ... Varje mänsklig aktivitet är alltid till en del beroende av den tysta kunskapen. Det kodifierade och det tysta är i verkligheten ... I relation till omstruktureringen i företagens värde-kedjor finns framförallt två svagheter: 1. För det första kan inte globala ...
  http://docplayer.se/1780329-En-forandrad-arbetsvarld.html
*  Kommunikologi - Wikipedia
Kommunikologi utgår från hypotesen att all mänsklig aktivitet går att beskriva med hjälp av ett antal definierade variabler ... Det innebär också att kompetensen är gemensam för alla systemnivåer som individ, relation, grupp, organisation och samhälle. ... Av institutet definieras kommunikologi som: Studierna av struktur och dynamik i kommunikation och förändring, där alla ... ämnesområde som behandlar struktur och dynamik inom kommunikation och förändring. Kommunikologi med ovanstående definition ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kommunikologi
*  Jordbrukets betydelse blygsam |br|för flyttning till städerna - Umeå universitet
Det är svårt att bevara en struktur som har tillkommit när ekonomin såg annorlunda ut, säger Martin Hedlund. ... Historiskt har bosättningsmönster och ekonomisk aktivitet ständigt skiftat. Att vissa orter upplever kris och andra ... ökar respektive minskar i befolkning och satt i relation till typ av sysselsättning. Det visade sig att en stor del av ...
  http://www.umu.se/om-universitetet/aktuellt/nyheter/nyhetsvisning/jordbrukets-betydelse-blygsam-brfor-flyttning-till-staderna.cid286066
*  Kulturmiljösektionen Malmö Museer remisser maj Kulturmiljösektionen Malmö Museer yttranden maj Malmö stads...
Finns det andra resurser som är nödvändiga för att vår primära aktivitet ska kunna genomföras? I det tredje steget så ... Förslag ges på indikatorer och effekter i relation till kommunfullmäktiges mål 16. Som utgångspunkt görs en genomgång av hur ... UNIFEM har föreslagit en allmän struktur för en genusmedveten budgetanalys enligt nedan. Strukturen appliceras på den eller de ... Här sätter vi resursfördelningen i relation till de jämställdhetspolitiska målen. I avsnitt 7 presenteras tre olika typer av ...
  http://docplayer.se/1531894-Kulturmiljosektionen-malmo-museer-remisser-maj-kulturmiljosektionen-malmo-museer-yttranden-maj-malmo-stads-jamstalldhetsberedning-forslag-till-modell.html
*  En beskrivning av sinnesstimulering som aktivitet vid omsorgen om personer med demenssjukdom - en systematisk litteraturstudie....
En beskrivning av sinnesstimulering som aktivitet vid omsorgen om personer med demenssjukdom - en systematisk litteraturstudie. ... 8ATG24 Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp Body Structure and Function in Relation to ... Begreppen kroppsfunktion/anatomisk struktur, aktivitet, delaktighet, omgivningsfaktorer och personfaktorer interagerar med ... Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp. Body Structure and Function in Relation to Occupation ...
  http://docplayer.se/386565-En-beskrivning-av-sinnesstimulering-som-aktivitet-vid-omsorgen-om-personer-med-demenssjukdom-en-systematisk-litteraturstudie.html
*  Dagens tema: Våra värderingar i världen. Vad tänker unga om arbete, vad behöver de för att må bra, och vad kan man göra - PDF
Aktivitet Relation - Identitet Aktivitet Relation - Identitet perspektiv på fritidens betydelse för unga med ... Moderna organisationers struktur och kultur Salutogen kultur och ledarskap Den goda arbetsplatsen från lydnadskultur till ... 10 Men inte bara chefen Kollegors betydelse är idag ännu viktigare 19 Vision, Mission, Mål, strategi, taktik Planer, struktur, ... 11 Förstå kulturen! Värden Motivation Service Att göra skillnad Intern samstämmighet Transformation Självkänsla Relation ...
  http://docplayer.se/10406941-Dagens-tema-vara-varderingar-i-varlden-vad-tanker-unga-om-arbete-vad-behover-de-for-att-ma-bra-och-vad-kan-man-gora-2013-09-03.html
*  Svensk Tidskrift » Debatt
teringsvolym i relation till våra to.tala. ekonomiska resurser spelar den en rätt. avgörande roll. I andra fall underkastas ... Bostadsproduktionens struktur är för närvarande. rätt speciell i det att nyproduktionen. i huvudsak äger rum på nya ... Drifterna skapar aktivitet, ger fantasin vingar och. bestämmer viljan att leva vidare och. bättre. Men drifterna fordrar alltid ...
  http://www.svensktidskrift.se/debatt-2/
*  Socialt innehåll i vardagen för äldre i särskilda boenden - PDF
Det betyder att en relation byggs upp mellan den professionelle omsorgsarbetaren och den äldre. Denna relation ska utgå från ... Denna struktur presenterades och förankrades i den för enheten aktuella samrådsgruppen, där arbetsledare för enheten och deras ... Dessa studier låg sedan till grund för gemensam dialog som utmynnade i egna förslag och genomföranden av fastställd aktivitet ... 12 Utgångspunkten för forskningscirklarnas dialoger var det faktiska arbete som ägde rum i vardagen, satt i relation till ett ...
  http://docplayer.se/334891-Socialt-innehall-i-vardagen-for-aldre-i-sarskilda-boenden.html
*  Den nyttiga utevistelsen? - PDF
Barns miljöer för fysisk aktivitet. samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och rörelsefrihet hos barn och unga. Barns ... men inte som i denna rapport satts i relation till den ekologiska kontext som barns vardag utgör. Det är först i relation till ... Ett återkommande tema i litteraturen är hur det krävs en diversifierad struktur av platser eller ett nätverk av platser, både i ... ökad fysisk aktivitet och rörelsefrihet hos barn och unga Johan Faskunger Barns miljöer för fysisk aktivitet samhällsplanering ...
  http://docplayer.se/14747-Den-nyttiga-utevistelsen.html
*  The InterGen Handbook. Handbok. Din guide till ett lyckat mentorskap. Project Number: UK/10/LLP-LdV/TOI PDF
Tanken bakom denna gemensamma aktivitet är att fokusera på barnens intressen för att kunna hitta en aktivitet som kan tänkas ... 33 Struktur I detta dokument kommer du att få information för att på ett så smidigt sätt som möjligt kunna Förbereda Genomföra ... Det är viktigt för honom att ha en bra relation till människor omkring honom oavsett vem de är. Han har en vuxen dotter som ... Gemensam aktivitet såsom picknick eller utflykt 4. Tredje utbildningen: Organisation av gemensam aktivitet ...
  http://docplayer.se/3916248-The-intergen-handbook-handbok-din-guide-till-ett-lyckat-mentorskap-project-number-uk-10-llp-ldv-toi-317.html
*  SOCIAL 58 ÅR 6 ÅR WHAT MONEY CAN T BUY INVESTERING! 69% SYDAFRIKA EXTREMT LONSAM SEK ÄR DET DAGS ATT AGERA INNAN? - PDF
Struktur och databas är i Sydafrika helt annorlunda än i Sverige. För att ta ett exempel så har vi i den svenska modellen ... Det är ett pressat och stressat liv fyllt av aktivitet och våld. Men M är nu också en person som är uppmärksammad av polisen ... Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott ... Brottsligheten är både del av en kultur, en kultur i kåkstäderna, men den är också del av en struktur, den organiserade ...
  http://docplayer.se/2230468-Social-58-ar-6-ar-what-money-can-t-buy-investering-69-sydafrika-extremt-lonsam-9-000-000-sek-ar-det-dags-att-agera-innan.html
*  Agrell B 2003 Zillén Fröding Recension
Leken enligt Lotman är en modellbildande men praktisk aktivitet, som gör det möjligt »att villkorligt bemästra en svår eller ... Utifrån det synsättet upprättar avhandlingen »[e]tt nät avfamiljelikheter« inom en given struktur, som i detta fall utgörs av » ... Kapitel II behandlar »Tillfälleslitteratur och lek« ; där diskuteras författarskapets relation till äldre mottagarinriktad ... är en seriös aktivitet med viktiga mänskliga funktioner för utövarna - vare sig de är barn, författare eller läsare. ...
  https://www.scribd.com/document/97287410/Agrell-B-2003-Zillen-Froding-Recension
*  köpa keflex i indien - Kundservice - Skandikon
Gsl för fisken nästan procent mindre aktivitet i. Injektioner från nästan. köpa keflex i indien Mikroskop: vidareutveckling ... Madrasser för dess relation till sängs vid scripps. Reconstructiongenetic faktorer i exoskelett dvs allvar. Medgrundare rahul ... föra in adalat till sverige Oordnad struktur är världsledande inom institutionen. köpa äkta plavix Comprehensive kan man köpa ... Sömn varaktighet, köpa reglan tyskland onormal aktivitet under täckt california. Insikter som påverkar vår research tidskriften ...
  http://lesko.net.pl/index.php?nrcb-k%C3%B6pa-keflex-i-indien
*  Aktiviteters betydelse i vardagen för personer med stroke - PDF
Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring ... Fugl-Meyer, A., Melin, R., & Fugl-Meyer, K. (2002). Life satisfaction in 18- to 64-year-old Swedes: in relation to gender, age ... De beskrev ett behov av hjälp att få en ny daglig struktur i sina aktiviteter. Personerna beskrev den terapeutiska relationen ... Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring ...
  http://docplayer.se/171571-Aktiviteters-betydelse-i-vardagen-for-personer-med-stroke.html
*  Vecka 13 - 2012
En del har dock inte den förmågan, och då måste man hitta på en aktivitet som lugnar dem istället.. Jag som vikarie har inte ... För om jag jobbar som en sporadisk vikarie, kommer det att ta längre tid att få en relation som håller över tid. Detta är ... åt till att försöka skapa struktur kring sig själv. Och även om jag fått ett schema för morgondagen, kan det ruckas och ändras ...
  http://minvagtillbattrehalsa.blogspot.com/2012/03/vecka-13-2012.html
*  Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag - PDF
Vid lov kan avdelningar slås ihop för att det ska bli fler barn att leka med som ger möjlighet till mer varierad aktivitet. ... att det främjar en trygg relation till er föräldrar och ert barn. att det innebär tydlighet, det är du som under inskolningen ... Det är alltid viktigt att arbeta med positivitet, flexibilitet, struktur och rutiner. Personalens förhållingssätt ska präglas ...
  http://docplayer.se/13014065-Pedagogisk-planering-verksamhetsaret-2015-16-nykroppa-forskola-var-vision-alla-ska-ges-mojlighet-att-vara-sitt-basta-jag.html
*  Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Lyckan - PDF
Främjar en trygg relation till er föräldrar och ert barn. Innebär tydlighet, det är du som under inskolningen tar hand om ditt ... Vid lov kan avdelningar slås ihop för att det ska bli fler barn att leka med som ger möjlighet till mer varierad aktivitet. ... Det är alltid viktigt att arbeta med positivitet, flexibilitet, struktur och rutiner. Personalens förhållningssätt präglas av ...
  http://docplayer.se/11023599-Pedagogisk-planering-verksamhetsaret-2015-2016-forskolan-lyckan.html
*  TJÄNSTEEXPORTEN - Den snabbast växande sektorn i svensk ekonomi - PDF
Tjänsten innebär ofta en personlig relation med kunden. Wikipedia definierar tjänst som en aktivitet eller funktion som tillför ... Framgångsrika exportföretag brukar ofta ha en struktur där man har dotterbolag i ett antal länder som ofta är de länder där man ...
  http://docplayer.se/2325013-Tjansteexporten-den-snabbast-vaxande-sektorn-i-svensk-ekonomi.html
*  IKS plattform | Internationella Kommunistiska Strömningen
Den revolutionära organisationens struktur måste uppfylla två fundamentala behov: *den måste tillåta den fulla utvecklingen av ... Denna självständighet är en oundgänglig förutsättning för klassens revolutionära aktivitet därför att proletariatet idag är den ... självständighet för varje del av arbetarklassen (fabriker, grannskap, regioner, nationer osv.) i relation till varandra; ... Endast staten kan med denna apparat påtvinga, genom ett överallt inträngande våld, ett bevarande av en social struktur, som i ...
  http://sv.internationalism.org/plattform
*  Utställningsutlåtande
Övergripande synpunkter på struktur m.m. Några enskilda och föreningar vänder sig mot inriktningen att bygga koncentrerat i ... Därför bör planen tydligare utveckla hur den ser på sin regionala roll och betydelse inom och utanför länet, samt i relation ... Idrotts- och fritidsnämnden vill ha att fysisk aktivitet och idrott explicit ska skrivas in som element i Uppsalas identitet. ... 1. Plandokumentets struktur: Markanvändningsavsnittet läggs tidigare i översiktsplanen och avsnittet Principer läggs som en del ...
  https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/oversiktsplan-2016/utstallningsutlatande
*  Tullie Sewerin 2010 Kan psykisk ohälsa förebyggas? Erfarenheter från ett Nationellt projekt Visby 26 april ppt ladda ner
23 Tullie Sewerin 2010 Salutogena faktorer på gruppnivå/ i omgivning och familj Klara regler i hemmet Struktur, förutsägbarhet ... 20 Tullie Sewerin 2010 Salutogena faktorer på individnivå Aktivitet och Energi Rätt kravnivå Optimism och framtidstro Förmedla ... Professionella/personliga/privata Positiv familjerelation Måna om brukarens relation till föräldrar/syskon/närstående. ... Öka fysisk aktivitet Rimlig kravnivå / minska stress Förbättra de ekonomiska förutsättningarna Minimum income for healthy ...
  http://slideplayer.se/slide/11332802/
*  MOTION OCH DEPRESSION - PDF
MOTION OCH DEPRESSION FYSISK AKTIVITET OCH DESS EFFEKT PÅ DEPRESSIONSTILLSTÅND EN LITTERATURSTUDIE PONTUS HAGLUND AGATON ... 17 resultat påvisade att fysisk aktivitet, oberoende av de yngre åldersgrupperna, hade visat sig positivt i relation till ... Metoden har använts som ett instrument i ett försök att skapa struktur och ordning i det material som framkommit då detta ... Yrkesföreningarna för fysisk aktivitet Matti Leijon YFA Yrkesföreningarna för fysisk aktivitet Del 1 Fysisk aktivitet är ...
  http://docplayer.se/2674519-Motion-och-depression.html

EtylgruppKiralitet: Kiralitet (av grekiska för "hänthet", som i höger- respektive vänsterhänt, av χειρ, cheir, "hand") är en symmetriegenskap som är viktig bland annat inom kemin. Ett objekt eller system kallas "kiralt" om det skiljer sig från sin spegelbild.Reaktionskoordinat: En reaktionskoordinat är inom kemin en koordinat som anger förloppet av en kemisk reaktion. Den anger inte bara en riktning i rummet, och inte heller tidsaxeln, utan snarare en kombination av den rörelse i riktning mellan de två atomkärnor som reagerar (d.Ligand (biokemi): Ligander (från latinets ligandum, bindning) kallas de (ofta mindre molekyler) som har specificitet för en receptor och genom att komplexbinda till receptorn, fortplantar någon form av signal inne i cellen.Aktivt centrum: Aktivt centrum, aktiv yta eller aktivt säte är inom molekylärbiologin den del av ett enzym eller ribozym där substraten binder och den kemiska reaktionen sker. Eventuella kofaktorer binder också till det aktiva centret.FuranHexen (alken): Hexen betecknar kolväten med summaformeln C6H12 som innehåller en dubbelbindning och är alltså är alkener. Enligt IUPAC-nomenklatur betecknar hexen ett kolväte med ogrenad kolkedja, det vill säga 6 kolatomer på raken.Kristallografi: Kristallografi är en experimentell vetenskap som studerar atomstrukturer i solida material. I äldre litteratur betecknar namnet vetenskaplig forskning av kristaller.Bensopyron: Bensopyron kan vara en av två ketonderivat av bensopyran som är skelettet till många flavonoider:Cefalosporiner: Cefalosporiner är en grupp av antibiotika.Amid: En amid är en kemisk förening som kan tänkas som en förening mellan ett karboxylsyrederivat och en amin. Eftersom det ger för dåligt utbyte att tillverka amider på så vis använder man ofta reaktionen mellan en ester och en amin istället.Lakton: En lakton är en cyklisk ester. Reaktion mellan en hydroxigrupp och en karboxylgrupp inom samma molekyl ger en lakton som resultat.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Pyran: Pyran är en heterocyklisk ring som består av fem kolatomer och en syreatom och innehåller två dubbelbindningar. Det finns två isomerer beroende på dubbelbindningarnas placering.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Amin: Aminer är inom kemin organiska ammoniakderivat som har en eller flera av sina väteatomer ersatta med en organisk grupp, exempelvis ett kolväte.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.EtylbensenEclipsedPeptidSaponin: Saponiner är kemiska substanser från växtriket som utgör en undergrupp av glykosider, det vill säga ämnen med två distinkta kemiska delar varav den ena är en sockerart och den andra någon annan typ av substans. Sapnoniner ger upphov till skummande lösningar när de löses i vatten.ATC-kod S01: Medel vid ögonsjukdomar: ==S01A Antiinfektiva==Imid: miniatyr|ImidgruppRhamnetinPyrazolAdamantanKarbamat: Karbamater är salter och estrar av karbaminsyra, H2N-CO-OH. Karbamater har strukturellt stora likheter med amider, men innehåller ytterligare en syreatom som gör den till en ester.Omphalotus illudens: Omphalotus olearius var. illudens (Schwein.Chalkon: Chalkon är en aromatisk keton som utgör kärnan i en mängd viktiga biologiska föreningar, som är kända kollektivt som chalkoner. De uppvisar antibakteriella, antifungal och antiinflammatoriska egenskaper, liksom antitumöreffekt.Oxazol


  • andra
  • I den tredje studien analyserades hur de förändringar som observerades i den första och andra studien har påverkat geografin, vilka typer av områden som ökar respektive minskar i befolkning och satt i relation till typ av sysselsättning. (umu.se)
  • 6 INTERGENS UTBILDNINGSPAKET Starten i mentorskapet Inledning Användare Mål och resultat Struktur Exempel Komma igång Utbildning Första utbildningstillfället Andra utbildningstillfället Tredje utbildningstillfället Fjärde utbildningstillfället Att starta ett mentorsprojekt och utbilda mentorer Inledning Användare Mål och resultat Struktur Exempel Komma igång Utbildning Rekrytering av projektdeltagande Genomförandet av ett mentorsprogram Tips för stöd och handledning Avsluta projektet. (docplayer.se)
  • I Tabell 1 sätts molndropparnas diameter och gränshastighet i relation till några andra partiklar. (wikipedia.org)
  • behandlar
  • Av institutet definieras kommunikologi som: Studierna av struktur och dynamik i kommunikation och förändring, där alla upplevelser och allt beteende beskrivs som kommunikation Läran om det som är gemensamt i förändrings- och utvecklingsprocesser En annan beskrivning av kommunikologin definierar den som ett ämnesområde som behandlar struktur och dynamik inom kommunikation och förändring. (wikipedia.org)
  • Visa
  • Värden Motivation Service Att göra skillnad Intern samstämmighet Transformation Självkänsla Relation Överlevnad Fokus Visa omtanke för mänskligheten, framtida generationer och vår planet. (docplayer.se)
  • Figuren till höger vill visa ett sätt att se de olika disciplinernas relation till varandra. (wikipedia.org)