Kärnvapenkrig: Krig som förs med bruk av kärnvapen.Dos-responskurva, strålning: Förhållandet mellan en given stråldos och organismens eller vävnadens gensvar på strålningen.StrålningsskadorStråldosStrålningseffekterTumörer, strålningsframkalladeStrålning, joniserandeStrålningsskador, experimentellaGammastrålar: Elektromagnetisk, joniserande högenergistrålning med kortare våglängd än röntgenstrålar och med stor genomträngningsförmåga. Strålningen avges vid kärnsönderfall, vanligtvis mellan 0.01 och 10 MeV.StrålningsgenetikKärnvapenStrålsensibiliserande medelStrålbehandlingStrålskyddsmedelStrålningstoleransBystander-effektRöntgenstrålningSurvivalJapan: Monarki i Ostasien, bestående av en öräcka mellan norra Stilla havet och Japanska sjön. Landets yta är 377 835 km2, och folkmängden är 127 417 244 invånare (juli 2005). Huvudstaden är Tokyo.StrålningStrålskyddStrålningsövervakningTidsfaktorerStrålningsonkologiKosmisk strålning: Högenergistrålning eller partiklar från yttre rymden som träffar jorden, jordatmosfären eller rymdfarkoster och som kan ge upphov till sekundär strålning vid kollision med atmosfären eller rymdfarkoster.StrålningspneumonitNaturlig strålning: Strålning från andra källor än den specifikt undersökta. Bakgrundsstrålningen utgörs av kosmisk strålning och den naturliga radioaktiviten i omgivningen.RadiometriStrålbehandlingsdosUltraviolett strålningKombinationsterapi: Behandling av ett sjukdomstillstånd med flera olika åtgärder, samtidigt eller i följd. Kemoimmunterapi, radioimmunterapi, kemoradioterapi, kryokemoterapi och alternativa terapiåtgärder är de vanligaste, men inbördes kombinationer mellan dessa modeller och kombinationer med kirurgiska metoder används också.Akut strålningssyndromStrålningsolyckor: Spridning av radioaktivt material från en strålkälla genom olyckshändelse. Olyckor vid kärnreaktorer kan omfatta stora befolkningsgrupper genom utsläpp av radioaktivitet till omgivningen och genom ned fall, eller ett fåtal individer med höga, skadliga doser.Koboltradioisotoper: Instabila isotoper av grundämnet kobolt, vilka sönderfaller under avgivande av strålning. Koboltatomer med atomvikterna 54-64, med undantag för Co-59, är radioaktiva koboltisotoper.RadiobiologiRadiotherapy, ConformalRadiation Hybrid MappingDosfraktionering: Uppdelning av den totala strålbehandlingsdosen (stråldosering) på ett antal behandlingstillfällen (fraktioner) vid bestämda tidsintervaller.Radioterapi, intensitetsmodulerandeBrakyterapi: Ett samlingsbegrepp för radioterapi interstitiellt, i hålrum och på kroppsytor. Strålningskällorna är helt eller delvis avskärmade och placeras på eller nära kroppsytan eller i en naturlig kroppshåla. De kan också inneslutas direkt i kroppsvävnader.DNA-skador: Läkemedels- eller strålningsframkallade skador på DNA som medför avvikelser från den normala dubbelspiralkonformationen. Till dessa hör strukturella förvrängningar som stör replikation och transkription, samt punktmutationer som splittrar baspar och ger skadliga effekter på efterföljande generationer genom ändringar i DNA-sekvensen. Om skadan är av mindre omfattning kan den repareras (DNA-reparation), men stor skada kan leda till apoptos (celldöd).Lineär energiöverföring: Graden av energispridning längs en laddad partikels bana. Inom radiobiologi och medicinsk fysik mäts exponeringen i kiloelektronvolt per mikrometer vävnad (keV/mikrometer T).StråldermatitStrålbehandlingsplanering, datorstöddStrålbehandling, understödjandeLeukemi, strålningsframkalladMiljöbelastning: Den totala mängden kemiska substanser, metaller eller radioaktiva ämnen vid någon tidpunkt efter upptag i kroppen hos människa eller djur.SynkrotronerStrålning, icke-joniserandeRelativ biologisk effektElectromagnetic RadiationPartikelacceleratorerCesiumradioisotoper: Instabila isotoper av cesium som sönderfaller under avgivande av strålning. Cesiumatomer med atomvikterna 123, 125-132 och 134-145 är radioaktiva cesiumisotoper. Radioisotoperna Cs-134, Cs-135 och Cs- 137 produceras i relativt stor mängd i kärnkraftsreaktorer.Fluoroskopi: Bildframställning genom röntgenbestrålning av en fluorescerande skärm.Missbildningar, strålningsframkallade: Medfödda morfologiska förändringar av organ efter exponering för joniserande eller icke-joniserande strålning.Helkroppsbestrålning: Bestrålning av hela kroppen med joniserande eller icke-joniserande strålning. Begreppet är tillämpligt på djur och människor, men ej mikroorganismer.SolljusTermoluminiscensdosimetriBeta ParticlesDNA-reparation: Rekonstruktion av en sammanhängande, dubbelsträngad DNA-molekyl utan felparning utifrån en molekyl med skadade områden. De viktigaste typerna av reparationsmekanismer är: excisionsreparation, där defekta områden i en sträng tas ut och återsyntetiseras med hjälp av den information som de komplementära basparen i den hela strängen innehåller; ljusåteraktiveringsreparation, som innebär att de nedbrytande och mutagena effekterna av UV-strålning elimineras; samt postreplikationsreparation, där de primära skadorna inte repareras, men där gapen i en dotterdubbelsträng fylls med delar av den andra, oskadade duplexdottern. Excisionsreparation och postreplikationsreparation kallas ibland för "mörk reparation", eftersom de inte kräver ljus.Radiologisk teknologiRöntgenundersökningStrålkirurgiHjärntumörer: Neoplasmer i de intrakraniella delarna av det centrala nervsystemet, omfattande hjärnhalvorna, de basala ganglierna, hypotalamus, talamus, hjärnstammen och lillhjärnan. Hjärntumörer delas in i primära , som uppstår ur hjärnvävnad, och sekundära, som är metastaser. De primära kan i sin tur delas in i godartade och elakartade former. Hjärntumörer kan också klassificeras utifrån den drabbades ålder, v ävnadstyp eller läge i hjärnan.Radioaktivt nedfallSolaktivitetDatortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.BehandlingsresultatRadioterapi, högenergiskTjernobylkatastrofen: Olycka som inträffade den 25-26 april 1986 i kärnkraftverket i Tjernobyl i Ukraina, ca 100 km norr om huvudstaden Kiev.Cellöverlevnad: Livsdugligheten hos en cell, kännetecknad av förmågan till vissa funktioner, så som ämnesomsättning, tillväxt, reproduktion, reaktion på stimuli och anpassning.Huvud- och halstumörer: Mjukvävnadstumörer eller cancer som uppkommer i slemhinnorna på läpparna, i munhålan, svalget, struphuvudet och matstrupens cervikala del. Andra områden som omfattas är näshålorna, spottkörtlarna, sköldkörteln, bisköldkörteln. Hit hör även såväl melanom som icke-melanomcancer i huden på huvud, hals och nacke.TumörerSkallröntgen: Strålbehandling av huvudet i behandlings- eller förebyggande syfte.Tunga joner: Positivt laddade atomkärnor som förlorat sina elektroner. Partiklarna kan ha en eller fler laddningar och har en större massa än Helium 4-kärnan (en alfapartikel).Infraröda strålar: Det band i det elektromagnetiska spektret som vanligtvis upplevs som värme. De infraröda strålarna har längre våglängder än det synliga ljuset och når in i mikrovågsfrekvenserna. Infrarött ljus används för värmebehandling och för uppvärmning av mat.Filmdosimetri: Bruk av en bärbar, personlig anordning (bricka) för mätning av strålningsexponering. Den består oftast av en metall-, plast- eller pappershållare, laddad med en eller fler bitar av röntgenfilm.Radiografi, interventionellRadioterapi, datorstöddRadioisotoperStrålskyddsfysik: En vetenskapsgren inriktad på problem i samband med strålskydd, minskande eller förebyggande av strålningsexponering, samt verkan av joniserande strålning på människor och deras omgivning.ChemoradiotherapyStrålningsspridningKärnreaktorer: Anläggningar innehållande klyvbart material i tillräckliga mängder och så ordnat att de kan upprätthålla en kontrollerad, självgående kärnklyvningsreaktion. De kallas även atomreaktorer, fissionsreaktorer, nukleära reaktorer m m.Koboltisotoper: Stabila koboltatomer med samma atomnummer som grundämnet kobolt, men med annan atomvikt. Co-59 är en stabil koboltisotop.Tumörrecidiv, lokaltRöntgenfantomUkrainaSkivepitelkarcinom: Ett karcinom som uppkommer i skivigt, fjällbildande epitel. Det kan också uppträda på platser där det finns körtel- eller pelarepitel.Retrospektiva studierRadioaktiva förorenande ämnenTumörcellinjeHelkroppsmätning: Mätning av radioaktivitet i hela människokroppen.Radiotherapy, Image-GuidedBrösttumörer: Cancer i bröstet.Apoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska processen nekros är apoptos en biologiskt programmerad process, ansvarig för en fysiologisk likvidering av celler. Denna typ av cel ldöd tjänar som en motvikt mot mitos och utgör ett led i regleringen av vävnaders tillväxt och storlek.Organs at RiskTumörstadieindelningAlfapartiklar: Positivt laddade partiklar bestående av två protoner och två neutroner (dvs heliumkärnor), som avges vid tunga isotopers sönderfall; alfastrålning är starkt joniserande, men har svag genomträngningsfö rmåga.Kärnmedicin: En specialitet inom radiologin som är inriktad på diagnostiskt, terapeutiskt och forskningsbruk av radioaktiva föreningar i form av farmaceutiska preparat.Hud: Kroppens yttersta hölje, och dess skyddsbarriär mot omgivningen. Huden består av dermis (läderhuden) och epidermis (överhuden).Yrkesmässig exponeringStrålningschimärFylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Cellgifter: Medel som hämmar eller hindrar tumörtillväxt, genom att stoppa mogningsprocessen och proliferationen hos elakartade celler.Kraftverk: Anläggningar som omvandlar någon form av energi till elektricitet, som t ex vattenkraftverk, ånggeneratorer, dieselelektriska maskiner, kärnkraftverk eller vindkraftverk.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.ProctitisKombinationsterapi med cellgifter: Användning av två eller fler preparat samtidigt eller i följd vid cancerterapi. Medlen behöver inte administreras i samma form.YttriumradioisotoperRadioimmunterapiSolenergiLivsmedelsbestrålning: Bestrålning av livsmedel för förbättrad hållbarhet.Amifostin: 2-((3-aminopropyl)amino)etanetioldivätefosfat(ester).Ett fosforotioat som föreslagits som strålskyddsmedel. Det har kärlutvidgande effekt i mjälten och kan blockera autonoma ganglier.Survival AnalysisIridiumradioisotoper: Instabila isotoper av grundämnet iridium som sönderfaller under avgivande av strålning. Ir-isotoper med atomvikter mellan 182 och 190, 192 och 194-198 är radioaktiva isotoper.Survival RateGlioblastom: En elakartad form av astrocytom som kännetecknas av pleomorfa celler, atypiska cellkärnor, mikroblödning och nekros. De kan uppkomma var som helst i det centrala nervsystemet, men med förkärlek för hjärnhalvorna, de basala ganglierna och kommisurstråken. Den kliniska bilden visar sig oftast i 50- till 60-årsåldern som fokala yttringar eller krampanfall.Adenokarcinom: Ett karcinom härrörande från körtelvävnad eller vars celler bildar tydliga körtelliknande strukturer. Adenokarcinom kan klassificeras i enlighet med de mönster cellerna bildar.Ataxia Telangiectasia Mutated ProteinsArtförgreningGliom: Godartade eller elakartade tumörer i det centrala nervsystemet med sitt ursprung i gliaceller (dvs astrocyter, oligodendrocyter och ependymocyter). Astrocyter kan ge upphov till astrocytom eller glioblastom. Oligodendrocyter ger upphov till oligodendrogliom, och ependymocyter kan förvandlas till ependymom, plexus choroideustumörer eller kolloida tumörer i den tredje ventrikeln.Tumörsuppressorprotein p53Cisplatin: En oorganisk och vattenlöslig platinaförening. Efter hydrolys reagerar ämnet med DNA så att det bildas korslänkar både inom och mellan strängarna. Dessa länkar tycks hämma replikation och transkriptio n av DNA. Cytotoxiciteten hos cisplatin visar sig i att cellcykelprocessen stannar i G2-fasen.Mikrovågor: Den del av det elektromagnetiska spektret som ligger mellan UHF-radiovågor och de infraröda frekvenserna.RadiofarmakaRadLVJodradioisotoper: Instabila isotoper av jod som sönderfaller och avger strålning. Jodatomer med atomvikter mellan 117 och 139, med undantag av I-127, är radioaktiva jodisotoper.RymdfärdNeutronerSjukdomsfri överlevnad: Perioden efter en framgångsrik behandling, under vilken inga symtom eller sjukdomstecken syns.Läkemedelsterapi, understödjande: Bruk av läkemedel i syfte att förstärka eller stimulera annan form av behandling, som t ex operativ eller strålbehandling. Adjuvant kemoterapi är vanlig i samband med cancerbehandling och kan ges före eller efter den primära behandlingen.

*  Olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl
Andra strålningseffekter har inte observerats. Det har publicerats många rapporter om hur olika sjukdomar ökat till följd av ...
  http://www.stuk.fi/web/sv/teman/stralning-i-miljon/radioaktivitet-pa-andra-hall-i-varlden/olyckan-vid-karnkraftverket-i-tjernobyl
*  Uranhalterna i Finlands markgrund och vattendrag
Denna gräns grundar sig på uranets strålningseffekter. Sådant vatten ska inte användas kontinuerligt som matlagnings- och ... Åtgärdsvärdet grundar sig på uranets strålningseffekter. När vattnet används kontinuerligt som dricks- och matlagningsvatten, ...
  http://www.stuk.fi/web/sv/teman/gruvor/uranhalterna-i-finlands-markgrund-och-vattendrag
*  Satsa på mer forskning i Oskarshamn
Kunskapen om strålningseffekter på material är avgörande frågor för flera parter, naturligtvis för kärnkraftverken, men även ... Konferensens andra dag fokuserade på tankarna kring RadLab - ett laboratorium för att undersöka strålningseffekter på olika ... till ett nationellt Geosfärslaboratorium och det andra ett nytt laboratorium för att studera strålningseffekter på olika ...
  https://www.skb.se/nyheter/satsa-pa-mer-forskning-i-oskarshamn/
*  c/o Lena
... ger bra blodvärden och stöd i kroppens avgiftningsprocedurer samt skydd mot miljögifter och negativa strålningseffekter. ...
  http://careoflena.se/shop/information-brannassla-att-bestalla-p-360.html
*  Vårsol: Lat helg
Strålningseffekter i huvudet + cellgifter är orsaken.. Guuuuud vad trött jag är.. Nu sover jag middag flera gånger om dagen och ...
  http://varsol-jenny.blogspot.com/2012/02/lat-helg.html
*  Tysk utredning - Green Solution Sales AB
Evighetsmaskin och effektivitet med drömlika strålnings effekter. Felaktig tillämpning av de strålningsfysiska ekvationer ...
  http://gssabsales.se/news/tysk-utredning?tm=test-infravarme-element-panel
*  Holocen - Wikipedia
Praktiska experiment har gjorts av H. Svensmark Henrik Svensmark som undersöker kosmisk strålnings effekter och påverkan på ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Holocen
*  SKYDDSÅTGÄRDER I DEN INTERMEDIÄRA FASEN AV EN NÖDSITUATION MED STRÅLRISK - PDF
... återvinna avfallet där avfallets strålningseffekter skulle hållas på en acceptabelt låg nivå. Därför måste avfallet antingen ...
  http://docplayer.se/50808-Skyddsatgarder-i-den-intermediara-fasen-av-en-nodsituation-med-stralrisk.html
*  FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING - PDF
0 K inv har anvisats flera genomsnittliga sändningseller strålningseffekter för en radiosändare eller en radiostation tillämpas ...
  http://docplayer.se/3055009-Finlands-forfattningssamling.html
*  Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer (KcRN) | The Swedish Radiation Emergency Medicine Centre
Nytt om strålningseffekter *Uncategorized Email Subscription. Enter your email address to subscribe to this blog and receive ...
  https://sremc-kcrn.org/
*  UR Samtiden Tema: Fukushima - UR Skola
Strålningseffekter efter Tjernobyl. som man vet, kan man säga.. *. 35:03 Sedan evakuerades 116 000 personer. under det första ...
  http://urskola.se/Produkter/166732-UR-Samtiden-Tema-Fukushima

Hypocentrum: Hypocentrum (bokstavligen: 'under centrumet' från grekiska υπόκεντρον) är den punkt, vanligtvis under jord, där en chockvåg av något slag har sin energiurladdning vid till exempel en jordbävning. Ett hypocentrum befinner sig rakt under epicentrum.Lista över kärnvapenmakter: Kärnvapenmakt, stat som besitter kärnvapen. Det finns för närvarande åtta länder i världen som har detonerat kärnvapen.Okayama International Circuit: Okayama International Circuit, tidigare TI Circuit Aida, är en privatägd racerbana belägen i Mimasaka, Japan. Banan byggdes 1992, är 3,703 km lång och har 13 kurvor.Moln: Ett moln är en synlig kolloid ansamling av små partiklar, i regel mycket små vattendroppar, iskristaller eller bådadera, som svävar fritt i atmosfären.WMO (1977), sid 3 Ett moln kan också innehålla flytande eller fasta gas-, rök- eller stoftpartiklar, som exempelvis härstammar från vulkanutbrott eller sandstormar.Radians: Radians och spektral radians är radiometriska storheter som beskriver mängden ljus (eller mer allmänt elektromagnetisk strålning) som passerar genom eller sänds ut från en given yta och faller inom en given rymdvinkel i en given riktning. SI-enheten för radians är watt per steradian per kvadratmeter (W·sr-1·m-2).Windscaleolyckan: Windscaleolyckan inträffade 1957-10-10 i reaktorn Windscale i Sellafield England.Radioimmunologisk analys: Radioimmunologisk analys (RIA) är en analysteknik som används för bestämning av ämnen, framför allt i kroppsvätskor inklusive blodserum, när mängden av substans i provet är alltför liten för att bestämning med klassiska kemiska metoder skulle vara möjlig och när substansens biologiska aktivitet inte är sådan att den med lätthet kan utnyttjas för bestämningen (så som man kan göra med bland annat många bestämningar av enzymer).Brakyterapi: Brakyterapi (från det grekiska ordet brachys som betyder "kort avstånd"), även kallat inre strålbehandling, brachyterapi eller behandling med förseglad strålkälla, är en form av radioterapi där en strålkälla placeras inuti eller intill det område som ska behandlas. Brakyterapi används vanligen för att effektivt behandla livmoderhalscancer, prostatacancer, bröstcancer, och hudcancer men metoden kan även användas för att behandla tumörer i många andra delar av kroppen.Turbatrix aceti: Turbatrix aceti är en rundmask (Nematoda) som lever på de bakterier och svampar som producerar vinäger. De är ofarliga och icke-parasitiska, men eftersom de förekommer i många typer av människans födoämnen uppfattas de som oaptitliga.Undulator: En undulator är en typ av morseskrivare där mottagna morsetecken registreras i form av en sick-sacklinje på en pappersremsa, som i jämn hastighet löper förbi ett ritande don. Detta don kan exempelvis utgöras av en bläckfylld kapillär som ligger i ständig kontakt med pappersremsan och ritar ett streck då denna rör sig.Elektromagnetisk puls: miniatyr|[[Boeing E-4B i en EMP-simulator]]Linjäraccelerator: En linjäraccelerator, (även linac från engelskan Linear Accelerator) är en anläggning som accelererar laddade partiklar (elektroner, protoner, joner) på en raksträcka. Partiklarna accelereras till höga energier genom en växelspänning som åstadkommes av elektroder längs accelerationsröret.Base excision repair: Base excision repair (BER) är en reparationsmekanism inom cellen som reparerar skadat DNA.Lars Leksell: Lars Gustaf Fridolf Leksell, född 24 november 1907 i Fässberg, död 12 januari 1986 i Stockholm, var en svensk kirurg. Han utbildade sig till läkare vid Karolinska Institutet och arbetade som kirurg vid Serafimerlasarettet och Sundsvalls lasarett, samt tjänstgjorde som militärläkare under finska vinterkriget 1939-1940.Antiväte: Antiväte är väte bestående av antipartiklar – en antiproton, en positron och möjligen ett fåtal antineutroner. Atomen har samma egenskaper som vanligt väte förutom att den består av antipartiklar.Radioligand: Radioligander är ligander som har blivit märkta med radioisotoper för att kunna användas inom medicin till exempel vid PET och SPECT undersökningar med gammakameror. De kallas även för radioaktiva markörer.Rolf Sievert: Rolf Maximilian Sievert, född 6 maj 1896 i Stockholm, död 3 novemberSveriges dödbok 1947-2003, (CD-ROM version 3.0), utgiven av Sveriges Släktforskarförbund 2005 1966, var en svensk medicinsk fysiker.Marviken: SverigeLAZ: LAZ, ЛАЗ, är en ukrainsk busstillverkare baserad i staden Lviv i västra delen av landet. LAZ grundades 1945 och var den ledande busstillverkaren i dåvarande Sovjetunionen.SkivepitelcancerAlfastrålning: Alfastrålning eller α-strålning är en typ av joniserande strålning bestående av alfapartiklar, det vill säga, atomkärnor av helium (två protoner och två neutroner). Alfastrålning avges i samband med radioaktivt sönderfall av typ alfa-sönderfall.