SpliceosomerRNA-splitsningRNA-prekursorerRibonukleoproteiner, små nukleära U5Ribonukleoproteiner, små nukleäraRibonukleoproteiner, små nukleära U2Ribonukleoproteiner, små nukleära U4-U6RNA, smått nukleärtRibonukleoproteiner, små nukleära U1RibonukleoproteinerRNA Splice SitesDEAD-box RNA HelicasesIntroner: Gensekvenser i DNA-strängen som är belägna mellan exoner. De transkriberas tillsammans med exonerna och avlägsnas från det primära gentranskriptet genom RNA-splitsning så att moget RNA blir kvar. Några introner kodar för separata gener.RNA-helikaserRNA, svampNukleinsyraprekursorerSaccharomyces cerevisiaeHela-celler: Den första, kontinuerligt odlade cellinjen av humana, maligna celler, vilka kom från ett livmoderhalskarcinom hos "Henrietta Lacks". Cellerna används för virusodling och testning av cancerpreparat.Saccharomyces cerevisiae ProteinsRNA-bindande proteinerExoner: De delar av en genetisk kopia som återstår sedan intronerna avlägsnats och som sammanflätas till budbärare eller strukturellt RNA.Cellkärna: En i den eukaryota cellen belägen, höljeomgiven kropp, som innehåller kromosomer och en eller flera nukleoler. Höljet består av ett dubbelmembran, genomsatt av ett antal porer. Det yttre membranet öve rgår i det endoplasmatiska nätverket. Det kan finnas mer än en kärna i en cell.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Ribonukleas HBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.RNA, budbärarSvampproteiner: Alla proteiner som förekommer i svampar.NukleinsyrakonfigurationAlternativ splitsning: Bildande av multipla proteinisoformer utifrån en enda gen. Alternativ splitsning innefattar sammanfogning av icke-konsekutiva exoner under tillkomsten av några, men inte alla, av genens transkript. En viss exon kan sålunda förenas med vilken som helst av flera andra exoner för att bilda budbärar-RNA. De alternativa formerna producerar proteiner som har en gemensam del och en avvikande del.CellkärneproteinerAdenosintrifosfat: Adenosin-5´-(tetravätetrifosfat). En adeninnukleotid innehållande tre fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel. Adenosintrifosfat har en betydande roll i ämnesomsättningen och som neurotransmitt or.ProteinbindningMutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.

*  Spliceosom - Wikipedia
Spliceosomer är funktionella enheter av snRNA och proteiner, även kallat snRNP. De fungerar som ett enzym, som klipper bort ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Spliceosom
*  Transkriptionellt preinitieringskomplex - Wikipedia
Capping Enzyme Complex samt spliceosomer, som modifierar mRNA-transkriptet. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på ... Capping Enzyme Complex samt spliceosomer. TATA bindande proteinet, TBP, binder till promotorregionen, vilket ger en skarp böj i ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Transkriptionellt_preinitieringskomplex
*  SnRNA - Wikipedia
En viktig funktion för snRNA är att tillsammans med speciella proteiner att bilda spliceosomer, som katalyserar avspjälkningen ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/SnRNA
*  RNA-splitsning - Wikipedia
Oftast utförs splitsningen av ett ribozym kallat spliceosomer, dock har vissa RNA-transkript den häpnadsväckande förmågan till ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/RNA-splitsning