Loading...


SmärtaChronic PainPain ManagementSmärttröskelSmärta, postoperativLändryggssmärta: Akut eller kronisk smärta i den nedre delen av ryggen som kan vara förknippad med muskel- eller ledbandssträckningar, diskbråck och andra tillstånd.Ryggsmärta: Akut eller kronisk smärta i någon del av ryggen.SmärtanalysBuksmärta: Känsla av obehag, smärta och svåra plågor i bukområdet.NacksmärtaSmärta, svårbehandladBäckensmärtaPain PerceptionAnsiktssmärta: Smärta i ansiktsområdet, även omfattande munnen och övergången mellan ansikte och skalle. Associerade sjukdomstillstånd inkluderar infammatoriska och tumörsjukdomar, samt nervsmärtssyndrom som utgår från trigeminusnerven, ansiktsnerven och de glossofaryngiska nerverna. Sjukdomstillstånd som har återkommande eller ihållande ansiktssmärta som främsta manifestation benämns ansiktssmärtsyndrom.Acute PainPain, ReferredSkuldersmärtaMusculoskeletal PainSmärtstillande medel: Medel som lindrar smärta utan att orsaka medvetslöshet.Nociceptive PainNervsmärtaSmärtstillande medel, opioider: Narkotiska eller opioida preparat, samt syntetiska eller halvsyntetiska medel som framkallar omfattande smärtlindring, dåsighet och svängningar i humöret. Den ändrade sinnesstämningen kan upplevas som behaglig, varför risk för missbruk kan föreligga. Prototypen för alla dessa preparat är morfin.Myofasciella smärtsyndromHyperalgesi: Stegrad smärtupplevelse vid smärtpåverkan till följd av skador på vävnad innehållande nociceptorer eller skadad perifer nerv. Hyperalgesin kan uppträda såväl i skadeområdet (primär hyperalgesi) som i omgivande, oskadad vävnad (sekundär hyperalgesi).Komplext regionalt smärtsyndrom: Tillstånd med smärta i någon lem eller annan kroppsdel, hyperestesi och lokal, autonom funktionsrubbning till följd av mjukvävnads- eller nervskada. Smärrtan är ofta förenad med rodnad, hudtemperaturförändringar, onormal sudomotorisk aktivitet (svettstimulering) eller ödem. Smärtintensitet och andra manifestationer står inte i proportion till vad som kan förväntas av den utlösande händelsen. Två typer av tillståndet har beskrivits: typ1 (reflexdystrofi) och typ 2 (kausalgi).Kronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.Visceral PainLedvärk: Artralgi. Svår smärta i någon led, vanligen utan inflammatorisk orsak.SmärtlindringFörlossningssmärta: Smärta förenad med förlossningsvärkar. Den orsakas främst av livmodersammandragningar och ökat tryck mot livmoderhalsen, urinblåsan och mag-tarmkanalen. Smärtan känns mest i buken, ljumskarna och ryggen.BehandlingsresultatSmärtreceptorerFibromyalgi: Ett allmänt, icke-ledanknutet, reumatiskt syndrom, kännetecknat av myalgi och punktvis muskelömhet. Muskelsmärtan förvärras av inaktivitet och kyla. Tillståndet åtföljs ofta av generella symtom som sömnstörningar, trötthet, stelhet, huvudvärk och ibland nedstämdhet. Det föreligger stora likheter mellan fibromyalgi och kronisk trötthetssyndrom. Fibromyalgi kan uppkomma som en primär eller sekundär sjukdom. Vanligast är tillståndet hos kvinnor i åldern 20 till 50 år.Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Lokalbedövningsmedel: Medel som vid lokal applicering i lämpliga mängder blockerar nervledningsförmågan. De har verkan på alla delar av nervsystemet och på alla typer av nervtrådar. I kontakt med ett nervknippe kan medlen ge både sensorisk och motorisk förlamning i det bedövade området. Verkan är fullständigt reversibel.Funktionshinderbedömning: Fastställande av omfattningen av ett fysiskt, psykist eller emotionellt handikapp, som underlag för beslut om ersättningsnivåer i samband med sjukpension eller arbetsskadeersättning.CatastrophizationFlanksmärta: Smärta som utgår från området mellan nedre revbenskanten och höftbenskammen.Eye PainProspektiva studierMorfin: Den huvudsakliga alkaloiden i opium och prototypen för smärtstillande och narkotiska opiater. Morfin har omfattande verkan i det centrala nervsystemet och på glatt muskulatur.Dubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.Smärtstillande medel, icke-narkotiska: Läkemedel med smärtstillande, febernedsättande och antiinflammatorisk verkan som inte binder till opioidreceptorer och inte klassificeras som narkotiska preparat.SjukdomsgradsmåttInjektioner, spinalaIschias: ett sjukdomstillstånd kännetecknat av smärta som strålar ut från ryggen till skinkorna och ned till benens baksidor och sidor. Ischias kan vara ett uttryck för ischiasneuropati, radikulopati (även omfattande ryggnervrötterna, L4, L5, S1 eller S2, ofta i samband med diskbråck), eller skador på hästsvansen.TandvärkLidokain: Ett medel för lokalbedövning och som även har lugnade verkan på hjärtat och används mot arytmier. Det har kraftigare och mer långvarig verkan än prokain, men verkningstiden är kortare än för bupivakain eller prilokain.NervblockadKnäartros: Icke-inflammatorisk, degenerativ knäledssjukdom som kan delas in i tre stora kategorier: tillstånd som hindrar normala, synkroniserade rörelser; tillstånd som framtvingar onormala rörelsevägar; och tillstånd som orsakar belastningskoncentration, vilken leder till förändringar av ledbrosket.TidsfaktorerLivskvalitet: Ett allmänt begrepp som speglar uppfattningar om ändring och förstärkning av livsfaktorer, dvs den fysiska, politiska, moraliska och sociala miljön, samt de övergripande villkoren i en människas liv.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.NociceptionSjukgymnastik: Behandlingsmetoder inom vårdområdet fysioterapi, i vilka ingår utnyttjande av fysikaliska fenomen som temperatur, ljus, vatten och ljus.RyggradsnerverFantomkänsla: Förnimmelse av smärtande eller icke-smärtande fantomlem efter förlust av en hel eller en del av arm eller ben. De flesta individer som genomgått amputation av en extremitet får en känsla av att lemmen finns kvar och upplever även smärta i den. Syn. fantomsmärta.Muskel- och skelettsjukdomarTrigeminusneuralgiKäkledssjukdomar: En rad sjukdomstillstånd som påverkar käkledens anatomiska och funtionella egenskaper. Faktorer som bidrar till tillståndens komplexitet beror på ledens förhållande till tänder och tuggande och de symtom från andra områden som har samband med smärtor i käkleden, samt svårigheterna att använda traditionell diagnostisk teknik vid käkledspatologi, då vävnad sällan tas och röntgen är otillräcklig eller ospecifik. Vanliga sjukdomstillstånd är missbildningar, fysiska skador, subluxation, luxation, artrit och tumörer.Knäled: Leden mellan lårben och skenben.RadikulopatiRörelseomfång i ledPerifera nervsystemets sjukdomarRyggmärgTranskutan nervstimuleringSmärtlindring med akupunktur: Smärtlindring genom placering av akupunkturnålar i vissa punkter på kroppen. Dessa aktiverar de fina, myelinförsedda nervtrådarna i musklerna som sänder impulser till ryggmärgen och aktiverar de centr a som åstadkommer smärtlindringen.TramadolIntervertebral Disc DisplacementLumbosakral regionOxikodonCyklohexankarboxylsyrorBupivakain: Ett mycket använt lokalbedövningsmedel.Antiinflammatoriska medel, icke-steroida: Förutom sin antiinflammatoriska verkan har dessa preparat också smärtstillande och febernedsättande effekt. De används främst vid kronisk artrit och vissa tillstånd med smärtande och inflammerad mjuk vävnad. De blockerar prostaglandinsyntesen genom att hämma cyklooxygenas, som omvandlar arakidonsyra till cykliska endoperoxider.Varm temperatur: En form av energi och en känsla av förhöjd temperatur. Inom medicinen är värme av intresse för sina fysiologiska effekter, för terapeutisk användning, och för bruk i förfaranden inom fysik eller fysikalisk kemi.ArtrosHuvudvärk: Smärta i huvudet som kan uppträda som ett enstaka godartat symtom, eller som ett tecken på en rad olika tillstånd, som hjärnblödning, skallskada, infektioner i det centrala nervsystemet, högt, intrakraniellt blodtryck eller andra sjukdomstillstånd. LedinjektionerRetrospektiva studierSmärtlindring, patientstyrd: Smärtlindring, utan förlust av medvetandet, med hjälp av smärtstillande medel som ges genom självdosering. Metoden har använts framgångsrikt vid postoperativ smärta, vid förlossning, efter brännskador och vid smärtlindring i livets slutskede. Risken för överdosering kan minimeras med en kombination av små doser och bestämda väntetider (lockout intervals) mellan doserna.ADL: Grundläggande aktiviteter för egenvård, såsom påklädning, förflyttning, ätande osv, under rehabilitering.Ansiktsneuralgi: Nervsmärtssyndrom och andra tillstånd som har kroniska eller återkommande ansiktssmärtor som primära symtom. Sjukdomar i trigeminusnerven och ansiktsnerverna är ofta förknippade med dessa tillstånd.Motionsterapi: Kroppsövningar avsedda att lindra symtom eller förbättra funktioner och fysisk kondition. Får ej förväxlas med fysisk träning.Akupunkturbehandling: Behandling av sjukdom genom nålstick längs givna banor eller meridianer. Placeringen av nålarna varierar, beroende på sjukdom. Värme eller moxer och akupressur kan användas som komplement.Magnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.Tvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Ganglier, spinala: Känselnervknutor på de bakre ryggmärgsrötterna inne i ryggkotpelaren. Ryggradens ganglieceller är pseudounipolära. En enda primär gren förgrenas i ett perifert utskott som förmedlar känselimpulser från omgivningen och en central gren som leder dessa impulser vidare till ryggmärgen eller hjärnan.Palliativ vårdInjektioner, epidurala: Injicering av läkemedel, oftast smärtstillande, i ryggmärgskanalen, utan punktering av den hårda hinnan.Råttor, Sprague-DawleyFentanyl: Ett kraftigt verkande narkotiskt smärtstillande medel, som vid missbruk är beroendeframkallande. Det är främst en my-opioidagonist. Fentanyl används även som tillsats till generella narkosmedel och för narkosinduktion och underhållsnarkos.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Intervertebralled: Leden mellan ytorna på det nedre och det övre ledutskottet hos angränsande kotor.Lokalbedövning: Bedövning begränsad till en del av kroppen genom anbringande av ett lokalt bedövningsmedel som genom infiltration verkar på angränsande nervslut.Bakre horncellerHypestesi: Nedsatt eller saknad känslighet för hudstimulering.Anxiety: Ständig känsla av oro, ängslan och överhängande faror.Akut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.PrevalensKäkledssyndrom: Ett symtomkomplex bestående av smärta, muskelömhet, ledknäppande och begränsad rörlighet i käkleden. Symtomen är subjektiva och ger sig till känna mer i tuggmusklerna än i själva käkleden. Etiologin är oklar, men kan omfatta t ex onormalt bett och psykofysiologiska faktorer.Anpassning, psykologisk: En individs upplevelse av gynnsamma förändringar, antingen rörande individen själv eller förhållandet till omgivningen, vilka leder till anpassning och ändrad mental inställning.Smärtlindring, epidural: Smärtlindring utan förlust av medvetandet genom tillförsel av smärtstillande medel i epiduralutrymmet i ryggradskanalen.Reflektorisk sympatisk dystrofiRyggradssjukdomarElektroterapi: Behandling med elektrisk ström utan att märkbar hetta utvecklas. Hit hör elektrisk stimulering av nerver och muskler, ström genom kroppen eller stötvis behandling med svag ström för att höja smärttröskeln i huden.YrkessjukdomarFunktionell återhämtning: Partiell eller fullständig återhämtning till normal eller egentlig fysiologisk aktivitet i ett organ eller en kroppsdel efter sjukdom eller skada.MenstruationssmärtaParestesiKausalgi: Ett komplext syndrom med smärta inom en kroppsdel, karakteriserat av en brännande smärta och överkänslighet för beröring (hyperestesi) inom försörjningsområdet för en skadad perifer nerv. Störd autono m funktion i form av sudomotoriska (svettstimulerande), vasomotoriska (kärlreglerande) och hudtrofiförändringar kan förekomma.Nedstämdhet: Måttliga depressionstillstånd, i motsats till svår depression vid neurotiska eller psykotiska tillstånd.Manipulation, ryggrad: Justering av ryggradspelaren.SingelblindmetodHyperestesiThermosensingSjukrollPelvic Girdle PainMassage: Benämning på systematiska och vetenskapligt grundade fysiska behandlingar av kroppsvävnader med händerna i syfte att påverka nerv- och muskelsystem och den allmänna cirkulationen.Resultats reproducerbarhetDjurs beteende: Den iakttagbara reaktionen hos ett djur i någon situation.LedsjukdomarRiskfaktorerNeuralgi, postherpetiskSensoriska receptorcellerKetorolak: Ett derivat av pyrrolizinkarboxylsyra som är strukturellt besläktat med indometacin. Det tillhör gruppen icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID) och används huvudsdakligen för sin smärtstillande verkan.NarkotikamissbrukIntervertebral DiscPisksnärtskadorSjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Ischiaticusneuropati: Sjukdomstillstånd hos eller skada på ischiasnerven, som delar sig i vadnerven och skenbensnerven. Kliniska manifestationer kan omfatta ischias eller smärta i höftpartiet, pares eller förlamning av de bakre lårmusklerna och musklerna som försörjs av vad- och skenbensnerverna, känselbortfall på sidan och baksidan av låret, benet och fotsulan. Ischiasnerven kan drabbas av skada, ischemi, kollagensjukdomar och andra sjukdomstillstånd.Aminer: En grupp föreningar erhållna ur ammoniak genom utbyte av väte mot organiska radikaler.HöftartrosKapsaicin: Cytotoxisk alkaloid från olika arter av Capsicum (chilipeppar, paprika).RyggradHalskotor: Syn. cervikalkotor; C1-C7.Kohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.HälsokontrollFreunds adjuvans: En antigenlösning i oljeemulsion, som i fullständig beredning består av avdödade, torkade mykobakterier, oftast M. tuberculosis, utblandade i oljan. Blandningen har förmåga att stimulera cellförmedlad immunitet, och ökar produktionen av vissa immunglobuliner hos en del djur. Den ofullständiga beredningen innehåller inte mykobakterier.Datortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Acetaminofen: Smärtstillande, febernedsättande derivat av acetanilid. Det har svaga antiinflammatoriska egenskaper och används som ett vanligt smärtstillande medel, men kan orsaka skador på lever, blodceller och nj ure.Resultatvärdering (Hälso- och sjukvård)SakroiliakaledHälKall temperatur: Avsaknad av värme eller temperaturer märkbart under den normala.Central Nervous System SensitizationFormaldehyd: En starkt reaktiv, gasformig aldehyd som bildas genom oxidation eller ofullständig förbränning av kolväten. I lösning har ämnet många användningsområden, t ex för framställning av plaster och syntettextilier, som desinfektionsmedel och som fixerings- och konserveringsmedel. Formaldehyd och dess lösningar är slemhinneretande och giftiga, och anses cancerframkallande.PilotstudierStress, psykologiskMuskuloskeletala manipulationer: Olika typer av manipulation av kroppsvävnader, muskler och skelettdelar med händerna eller apparater, i syfte att förbättra hälsa och cirkulation, lindra trötthet och befrämja läkning.Akut buk: Kliniskt syndrom med svår buksmärta förenad med andra symtom och tecken, vanligtvis akut bukhinneinflammation, som kan ha orsakats av brustna inälvor eller liknande allvarliga buktillbud som kräver akuta kirurgiska ingrepp.Breakthrough PainSpinala nervrötterBelastningsskador: Smärtsamma tillstånd orsakade av överbelastning av vissa delar av det muskuloskeletala systemet, ofta yrkesrelaterade. De kännetecknas av inflammation, värk och nedsatt funktion hos leder, ledband och nerver.Prediktivt värde av testerHydromorfon: En opioid för smärtstillande bruk som erhålls från morfin. Den har kortare verkningstid än morfin.TryckHöftledSkuldraFotsjukdomar: Anatomiska eller funktionella avvikelser i foten.Könsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.TumörerTrötthet: Tillstånd av utmattningskänsla efter en psykisk eller fysisk ansträngning, kännetecknat av nedsatt prestationsförmåga och uppmärksamhet.Somatosensoriska störningarKomorbiditet: Det förhållande att det föreligger samtidiga eller ytterligare sjukdomstillstånd med avseende på en första diagnos eller det specifika tillstånd som är föremål för undersökning. Komorbiditet kan påverka inte bara patientens funktionsförmåga, utan även överlevnadsförmåga. Den kan användas som prognostisk indikator för beräknad sjukhusvistelse, kostnader och utfall eller överlevnad.PrilokainSkelettumörer: Tumörer eller cancer i benvävnad eller i specifika ben.TRPV-katjonkanalerUppfattningHypnos: Ett tillstånd av ökad mottaglighet för suggestion och styrning, framkallat av påverkan från en annan person.FörnimmelseInåtledande nervbanor: Nervstrukturer som leder impulser från en perifer del till en central.Ledinflammation: Inflammation i lederna som kännetecknas av värk, svullnad, rodnad och ökad temperatur runt leden. Syn. artrit.RyggradsförträngningDyspareuni: Smärta vid samlag.Autonom nervblockad: Avstängning av sympatiska nervbanor, med insprutning av bedövningsmdel, vid någon av fyra nivåer: blockad av perifera nerver, blockad av sympatiskt ganglion, extraduralblockad och subaraknoidblockad.RyggmärgsskadorCross-Over Studies: Studier som jämför två eller flera behandlingar, där försökspersonerna eller patienterna efter en avslutad första behandlingsomgång överförs till en annan behandlingsregim. Vid jämförelse mellan två behandlingsformer, A och B, väljs halva försöksgruppen slumpmässigt att få behandlingarna i ordningen A, B, andra halvan att få B, A. Kritik har riktats mot denna modell, då effekterna av den första behandlingen kan dröja kvar efter det att den andra behandlingsperioden inletts.Inflammation: Ett patologiskt förlopp kännetecknat av vävnadsskada eller vävnadsnedbrytning, orsakat av ett flertal cytologiska och kemiska reaktioner. Vanliga manifestationer är smärta, värmekänsla, rodnad, svullnad och funktionsstörningar.Knä: Den böjliga delen av benet mellan lårbenet och skenbenet.Bukspottkörtelinflammation, kroniskKiropraktik: Ett behandlingssystem som försöker utnyttja kroppens återställande krafter och sambandet mellan muskel-skelettstrukturen och kroppsfunktionerna, särskilt ryggraden och nervsystemet, för att återskapa och upprätthålla hälsa.Nervtrådar, icke-myeliniseradeRandomiserade kliniska prövningar, principerMigränsjukdomar: En klass handikappande, primära huvudvärkstillstånd som kännetecknas av återkommande, enkelsidig, pulserande huvudvärk. De två huvudsakliga typerna är vanlig migrän (utan aura) och klassisk migrän (med aura eller neurologiska symtom).Irritabel tarm: Sjukdomstillstånd med kronisk eller återkommande tarmsymtom utan klarlagd orsak. Typiska tecken är kronisk eller återkommande buksmärta, gasspänningar, slem i avföringen och oregelbunden avföring.SkulderledStatistik, icke-parametriskLyft: Förflyttning av en massa från en nivå till en högre. Begreppet inbegriper såväl biomekaniska påfrestningar till följd av arbete med att flytta föremål från ett plan till ett annat som effekterna av olika typer av teknik för hantering och förflyttning av patienter.Smärtlindring vid förlossning: Eliminering av smärtförnimmelse, utan förlust av medvetandet, i samband med förlossning.NålarTrigeminusnervsjukdomarAmitriptylin: 3-(10,11-dihydro-5H-dibenso(a,d)cyklohepten-5-yliden)-N,N-dimetyl-1-propanamin. Ett tricykliskt antidepressivt medel med antikolinerga och sedativa egenskaper. Det hindrar återupptaget av norepinefrin och serotonin vid nervändarna och används särskilt vid behandling av endogen depression.Age FactorsTrigeminusnervDiskektomi: Kirurgiskt avlägsnande av en ryggradsdisk, helt eller delvis. Den vanligaste indikationen för ingreppet är diskförskjutning eller bråck. Förutom genom sedvanligt kirurgiskt ingrepp kan operationen utföras som perkutan diskektomi eller laparoskopisk diskektomi, av vilka den perkutana metoden är vanligast.BeröringOrtopediska teknikerFot: Den yttersta delen av de nedre extremiteterna (benen) hos ryggradsdjur, bestående av tarsus (ankeln), metatarsus (mellanfoten), falangerna (tåbenen) och mjukvävnaderna kring dessa.TandutdragningInjektioner

*  Resorberbara nät ger mindre postoperativ smärta än permanenta nät - Novus Scientific
Kronisk postoperativ smärta har tyvärr varit ett utbrett problem efter den här typen av kirurgi, men nu visar forskare att ... Resorberbara nät ger mindre postoperativ smärta än permanenta nät. Pressmeddelande • Maj 14, 2014 16:00 CEST ... på laterala ljumskbråck och dessutom minskar postoperativ smärta skulle vara en rejäl framgång och en riktig fördel för ... Kronisk smärta vid bråckoperationer är en förhållandevis vanlig komplikation vid ljumskbråckskirurgi och ett stort problem för ...
  http://www.mynewsdesk.com/se/novus-scientific/pressreleases/resorberbara-naet-ger-mindre-postoperativ-smaerta-aen-permanenta-naet-991249
*  Hur kan man förbereda sig för behandling av postoperativ smärta? | Smärtkontrollhuset.fi | Hälsobyn.fi
En diskussion med vårdpersonalen och information om hur smärta kan behandlas dämpar i allmänhet rädslan och spänningen som ofta ... Behandlingen av postoperativ smärta planeras redan före operationen. ... Postoperativ smärtaTällä hetkellä valittu *Allmänt om postoperativ smärta. *Hur kan man förbereda sig för behandling av ... Hur kan man förbereda sig för behandling av postoperativ smärta?. Kuuntele Behandlingen av postoperativ smärta planeras redan ...
  https://www.terveyskyla.fi/kivunhallintatalo/sv/postoperativ-sm%C3%A4rta/hur-kan-man-f%C3%B6rbereda-sig-f%C3%B6r-behandling-av-postoperativ-sm%C3%A4rta
*  Metacam för nötkreatur och svin injektionsvätska, lösning 5 mg/ml - Köp tryggt på Apoteket
Reducering av postoperativ smärta:. En intramuskulärinjektion med en dos på 0,4 mg meloxikam/kg kroppsvikt (d.v.s. 0,4 ml/5 kg ... För lindring av postoperativ smärta i samband med mindre mjukdelskirurgiska ingrepp såsom kastration. ... Behandling av kalvar med Metacam 20 minuter före avhorning minskar postoperativ smärta. Enbart Metacam ger inte tillräcklig ... Behandling av smågrisar med Metacam innan kastration reducerar postoperativ smärta. För att uppnå smärtlindring under operation ...
  https://www.apoteket.se/produkt/metacam-for-notkreatur-och-svin-injektionsvatska-losning-5-mg-per-ml-50-milliliter-injektionsflaska-244799/
*  Buprenorfin - Wikipedia
Temgesic används vid postoperativ smärta under högst 6-7 dagar. Temgesic finns som injektionsvätska och resoriblett. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Buprenorfin
*  Hemorrojder - Wikipedia
Det är förknippat med betydande postoperativ smärta och kräver vanligtvis 2-4 veckors återhämtning. På lång sikt är det ... De täcks närmast av anoderm och ytterst av hud, av vilka båda är känsliga för smärta och temperatur. Många anorektala problem, ... Yttre hemorrojder kan däremot ge några symtom och vid blodpropp kan det ge upphov till avsevärd smärta och svullnad i området ... er mot smärta. Ett antal mindre åtgärder kan utföras om symtomen är svåra eller inte förbättras med vanlig behandling. Kirurgi ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hemorrojder
*  Metacam för nötkreatur, svin och häst injektionsvätska, lösning 20 mg/ml - Handla på Apoteket.se
Behandling av kalvar med Metacam 20 minuter före avhorning minskar postoperativ smärta. Enbart Metacam ger inte tillräcklig ... Oavsiktlig självinjektion kan orsaka smärta. Personer med känd överkänslighet för icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel ( ...
  https://www.apoteket.se/produkt/metacam-for-notkreatur-svin-och-hast-injektionsvatska-losning-20-mg-per-ml-12-x-50-milliliter-injektionsflaska-225763/
*  Aromaterapi - Uppsatser om Aromaterapi
... musik och TENS vid postoperativ smärta. Frågeställningarna som sedan ställdes var då, kan komplementära metoder minska smärta ... Komplementära smärtlindringsmetoder vid postoperativ smärta. Otillräcklig smärtlindring och läkemedelsbiverkningar är ett stort ... Introduktion:A?ngest info?r operation a?r vanligt och kan bero pa? ra?dsla fo?r operationen, sma?rta, att vakna upp under ... De drabbade uppger ibland att upplevelsen av illamående är lika obehaglig som upplevelsen av smärta, och ett av målen med god ...
  http://www.allauppsatser.se/om/Aromaterapi/
*  Meloxidolor injektionsvätska, lösning 20 mg/ml - Handla på Apoteket.se
Behandling av kalvar med Meloxidolor 20 minuter före avhorning minskar postoperativ smärta. ... Oavsiktlig självinjektion kan orsaka smärta. Personer med känd överkänslighet för icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel ( ...
  https://www.apoteket.se/produkt/meloxidolor-injektionsvatska-losning-20-mg-per-ml-1-x-100-milliliter-injektionsflaska-380918/
*  Slutat att göra Pet us. Göteborg Ca patienter/mån Lund Malmö Ca Gör ni dosplanerings-undersökningar? - PDF
CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2 ... ANELÄK Barn och akut smärta 1 (7) ANELÄK Barn och akut smärta RIKTLINJER FÖR SJUKSKÖTERSKA: När barn kommer till akuten ... CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2 ...
  http://docplayer.se/9461823-Slutat-att-gora-pet-us-goteborg-ca-43-40-patienter-man-lund-50-55-malmo-ca-40-2-gor-ni-dosplanerings-undersokningar.html
*  TIDNINGEN. Officiellt Organ för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård Volym 16 nr 4 December PDF
CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2 ... 7 Vid svår opioidkänslig smärta och till postoperativ- och posttraumatisk smärtlindring 1 Förstahandsval bland de starka ... CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2 ... UTBILDNINGSPROGRAMMET SOM FYLLER ETT TOMRUM KUNSKAP OM SMÄRTA VID CANCER UTBILDNINGSPROGRAMMET SOM FYLLER ETT TOMRUM KUNSKAP OM ...
  http://docplayer.se/585012-Tidningen-officiellt-organ-for-svensk-forening-for-anestesi-och-intensivvard-volym-16-nr-4-december-2010.html
*  PERIOPERATIV DIABETES KONTROLL. O. Naesh, docent Anestesi-Intensivvård-Smärtenheten Helsingborgs Lasarett - PDF
CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2 ... ANELÄK Barn och akut smärta 1 (7) ANELÄK Barn och akut smärta RIKTLINJER FÖR SJUKSKÖTERSKA: När barn kommer till akuten ... CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2 ... ANELÄK Postoperativ smärtlindring med kontinuerlig epiduralanestesi 1 (6) ANELÄK Postoperativ smärtlindring med kontinuerlig ...
  http://docplayer.se/1327227-Perioperativ-diabetes-kontroll-o-naesh-docent-anestesi-intensivvard-smartenheten-helsingborgs-lasarett.html
*  Riktlinjer för antiemetikaprofylax vid cytostatikabehandling på Onkologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping - PDF
CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2 ... CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2 ... Obesitaskirurgi efter operationen Ersta sjukhus en del av Ersta diakoni Smärtlindring Värk och smärta från operationsområdet ...
  http://docplayer.se/3770731-Riktlinjer-for-antiemetikaprofylax-vid-cytostatikabehandling-pa-onkologiska-kliniken-universitetssjukhuset-linkoping.html
*  Traumaomhändertagande - PDF
CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2 ... CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2 ...
  http://docplayer.se/17727386-Traumaomhandertagande.html
*  RIKTLINJE. Eva Franzén, Mas. Eva Franzén, Mas - PDF
CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2 ... CADD-LEGACY PCA BÄRBAR INFUSIONSPUMP, MODELL 6300... 2 PATIENTKONTROLLERAD SMÄRTLINDRING (PCA) VID POSTOPERATIV SMÄRTA... 2 ...
  http://docplayer.se/19270935-Riktlinje-eva-franzen-mas-eva-franzen-mas.html
*  Att belysa kommunikationens betydelse vid barnens postoperativa smärtbedömning
Smärta är kroppens varningssignal och obehandlat akut smärta leder till metabola förändringar och fördröjd postoperativ ... Smärta är kroppens varningssignal och obehandlat akut smärta leder till metabola förändringar och fördröjd postoperativ ... Smärta är kroppens varningssignal och obehandlat akut smärta leder till metabola förändringar och fördröjd postoperativ ... kommunikation, information, barn, postoperativ, smärta, smärtbedömning, sjuksköterska.. language. Swedish. id. 2529276. date ...
  https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/2529276
*  BISFENOL-A I BARNTÄNDER!! | Kemikaliedetektiven
Postoperativ smärta från tanden registrerades separat. Totalt kunde 62 fyllningar följas upp till 3 år. Redan vid baseline ... I fyra fall rapporterades postoperativ smärta i samband med tuggning, kyla, luft och sött upp till 3-9 månader efter behandling ...
  http://kemikaliedetektiven.se/wordpress/2010/09/17/bisfenol-a-i-barntander-2/
*  Robotassisterad kirurgi jämfört med öppen kirurgi för barn och ungdomar som genomgår pyeloplastik
Resolution av hydronefros, postoperativ smärta, operationstid, vårdtid på sjukhus, komplikationer, behov av reoperation, ... Läkemedelsbehandling av smärta hos äldre. *Kombinationsbehandling vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL): effekter av ...
  https://www.sbu.se/sv/publikationer/kunskapsluckor/robotassisterad-kirurgi-jamfort-med-oppen-kirurgi-for-barn-och-ungdomar-som-genomgar-pyeloplastik-/
*  Knästatus ett år efter operationen. | Annarkia
Vad gäller postoperativ smärta hade jag inga större problem. Värktabletterna bestående av morfin och alvedon som togs enligt ...
  https://annarkia.se/knaoperation/knastatus-ett-ar-efter-operationen.htm
*  Mouse Model of Alloimmune-induced Vascular Rejection and Transplant Arteriosclerosis | Protocol (Translated to Swedish)
Övervaka hjärt- och lungfunktion, kroppstemperatur, och postoperativ smärta eller obehag under återhämtning från anestesi i ... Obs: En viktig komponent i postoperativ vård är observationen av djuret och lämpliga insatser som krävs, under återhämtning ... att variera med djuret och kan vara större under den närmaste anestesiåterhämtningsperioden som compared senare i postoperativ ...
  https://www.jove.com/video/52800/musmodell-av-alloimmuna-vaskulr-avslag-och-transplantations?language=Swedish
*  Robotassisterad kirurgi jämfört med öppen kirurgi för barn och ungdomar som genomgår fundoplikation
Postoperativ smärta, operationstid, vårdtid på sjukhus, komplikationer, behov av reoperation, narkostid, föräldranöjdhet, ... Läkemedelsbehandling av smärta hos äldre. *Psykologiska behandlingar, psykosociala insatser och upplevelse av omvårdnad för ...
  http://www.sbu.se/sv/publikationer/kunskapsluckor/robotassisterad-kirurgi-jamfort-med-oppen-kirurgi-for-barn-och-ungdomar-som-genomgar-fundoplikation-/?nav=visible
*  Loxicom injektionsvätska, lösning 5 mg/ml - Handla på Apoteket.se
Reducering av post-operativ smärta hos katt vid tillfällen då ingen per oral uppföljande behandling är möjlig, t ex vildkatter: ... Minskning av postoperativ smärta (under en period av 24 timmar): En subkutan engångsinjektion av 0,2 mg meloxikam/kg kroppsvikt ... Minskning av post-operativ smärta efter ovariehysterektomi och smärre mjukdelskirurgi.. 5. KONTRAINDIKATIONER. Skall inte ges ... Lindring av inflammation och smärta vid både akuta och kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett. Minskning av post- ...
  https://www.apoteket.se/produkt/loxicom-injektionsvatska-losning-5-mg-per-ml-20-milliliter-injektionsflaska-238140/
*  Flertalet patienter på Akademiska lider av smärtor - Vårdfokus
Vanlig postoperativ smärta hanterar avdelningarna bra. Men vid mer komplicerade smärttillstånd som neuropatisk eller långvarig ... 84 procent blivit tillfrågade om sin smärta av personalen. "Utvärdera din smärtlindring". Sjukhusets kvalitetsmål är att smärta ... Undersökningen Dagens smärta har nu genomförts för åttonde året i rad på Akademiska sjukhuset i Uppsala. En decemberdag får ... Den årliga mätning som görs av patienternas smärta på Akademiska sjukhuset visar gång på gång att majoriteten har ont. Nu vill ...
  https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2016/mars/sjukhusets-matning-visade-att-68-procent-hade-ont/
*  vilka länder kan man köpa lipotrexate receptfritt - Plants Medicinal For Sale | Rare Antique
Aps postoperativ smärta. Dcn och förbättras över disk. Första-person-perspektiv på astrazeneca s köpa finast flashback ... Smärta till svi i san vad är lipotrexate till francisco bay. Hjärnskada, och 89%. Society of health alternativ till endep på ...
  http://lesko.net.pl/index.php?nrcb-vilka-l%C3%A4nder-kan-man-k%C3%B6pa-lipotrexate-receptfritt
*  köpa billigt bupron sr - Apoteket Svanen, Fellingsbro, Bergsvägen 24
övervakade postoperativ smärta. bupropion benefits Närvaro på droger eller hur läkemedel. Graderade stark med lägre efter. ...
  http://lesko.net.pl/index.php?nrcb-k%C3%B6pa-billigt-bupron-sr

Refererad smärta: Refererad smärta (ofta: referred pain) är ett välkänt fenomen vid smärta när smärtstället inte överensstämmer med var sjukdomen eller skadan sitter. "Refererad smärta" är typiskt förknippad med inre organ och det muskuloskeletala systemet, och samtidigt med hyperalgesi.RyggskottSmärttrappan: Smärttrappan används inom sjukvård för att bedöma vilken läkemedelsbehandling som är lämplig för en specifik smärta.GrillningOpioid: Opioider är en grupp substanser med morfinliknande verkningsmekanism, som kan delas in i tre undergrupper; opiater (opiumalkaloider), semisyntetiska och helsyntetiska opioider. De binds vid opioidreceptorer, som finns på cellytorna i framför allt centrala och perifera nervsystemet, och alltså framkallar likartade medicinska effekter som kroppens egna opioidpeptider (till exempel endorfin), men kraftigare.HyperalgesiNociceptor: En nociceptor är en specialiserad nervcell vars uppgift är att "upptäcka smärta". Nociceptorer är vardagligt kallade smärtreceptorer, och skyddar kroppen från sin omgivning genom att reagera på stimuli av potentiellt skadlig natur.FibromyalgiLokalanestetika: Lokalanestetika (LA) är ett läkemedel som orsakar en reversibel lokalbedövning. Målet är att erhålla en lokal analgetisk effekt, det vill säga att reducera smärtupplevelsen.Ctenium aromaticum: Ctenium aromaticum är en gräsart som först beskrevs av Thomas Walter, och fick sitt nu gällande namn av Alphonso Wood. Ctenium aromaticum ingår i släktet Ctenium, och familjen gräs.Lidokain: Lidokain, 2-(dietylamino)-N-(2,6-dimetylfenyl)acetamid, är en aktiv substans i läkemedel, bland annat Xylocain, Xylocain adrenalin och EMLA. Lidokain är ett lokalbedövningsmedel som kan användas för smärtlindring av sår och sprickor i hud, smärtor i munhåla och som lokalbedövning av nerver i huden och ryggmärgskanalen vid kirurgiska ingrepp.FantomsmärtaKnäsmärta: Knäsmärta är smärta lokaliserad till knät, och kan uppkomma plötsligt vid skada eller överbelastning, eller utvecklas mer långsamt som vid artros och artrit. Knät är kroppens största led, och dess omgivande muskler, skelett, menisk, bursa och senor utsätts normalt för stora påfrestningar.RadikulitVinkristin: Vinkristin (C46H56N4O10) är en alkaloid som isolerats från växten rosensköna (Catharanthus roseus). Ämnet är ett läkemedel som används mot cancer.Oxikodon: Oxikodon, summaformel C18H21NO4, är ett så kallat morfinderivat, det är ett halvsyntetiskt smärtstillande preparat som härleds ur tebain (dimetylmorfin). Det används vid långvarig svår smärta, till exempel vid cancer.Dicykloverinhydroklorid: Dicykloverinhydroklorid är ett läkemedel som kan ges till spädbarn vid svår kolik. Det är det enda läkemedlet vars positiva effekt mot kolik kunnat fastslås.Bupivakain: miniatyr|höger|250px|strukturformelCelecoxib: Celecoxib är en kemisk förening med formeln C17H14F3N3O2S. Ämnet är ett smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel som verkar genom att hämma enzymet COX-2.HuvudvärkAkupunktur: Akupunktur (av latin acus, ’nål’, och punctura, ’stick’), troligen ursprungen ur en gammal kinesisk terapimetod, där man behandlar sjukdom eller ger smärtlindring genom att applicera nålar på specifika punkter på kroppen. Det finns dock de som hävdar att ismannen Ötzis tatueringar tyder på akupunkturmetoder långt innan kinesernas metoder.HyperintensitetHypestesi

 • feber
 • Andra symtom på tillståndet inkluderar en förändrad kroppshållning, stelhet i ryggen, försämrad rörlighet, smärta eller obehag i magtrakten samt feber. (wikipedia.org)
 • Ofta
 • En diskussion med vårdpersonalen och information om hur smärta kan behandlas dämpar i allmänhet rädslan och spänningen som ofta anknyter till operationssmärta. (terveyskyla.fi)
 • Smärtbehandling eller smärtlindring brukar ofta delas upp i: Postoperativ smärtbehandlig (det vill säga efter kirurgi och liknande) och annan akut smärtbehandling. (wikipedia.org)
 • finns
 • Sjukskötarna kan ge dig information om hur smärta bedöms, och du kan också i förväg ta del av avsnittet Bedömning av smärtan som finns på Smärtkontrollhuset. (terveyskyla.fi)
 • minska
 • Lyckas man minska risken för dessa patienter att få kronisk smärta så är det kanonbra! (mynewsdesk.com)
 • Genom föräldrarnas medverkan i omvårdnaden känner de delaktighet och förståelse för hur de på bästa sätt kan hjälpa sitt barn, och därmed minska barnets oro, rädsla och smärta. (lu.se)
 • barn
 • Tidigare erfarenhet av barn, kirurgisk och/eller postoperativ vård är meriterande, men självklart är även du som nyutexaminerad välkommen att söka så länge du är inställd på att ge den bästa vården till våra patienter! (mynetworkglobal.com)