SirolimusImmunhämmande medel: Preparat som genom en av flera olika verkningsmekanismer undertrycker immunsystemets funktioner. Klassiska cellgifter verkar genom att hämma DNA-syntes. Andra medel kan ha sin verkan genom att aktivera suppressor-T-cellspopulationer eller genom att blockera aktivering av hjälparceller. Immunsuppression utvecklades först och främst för att förhindra avstötning av transplanterade organ, men har även kommit att tillämpas för t ex mediering av verkan av interleukiner och andra cytokiner.TakrolimusNjurtransplantationCiklosporin: En cyklisk undecapeptid (peptid med 11 aminosyrakomponenter) från extrakt av jordsvampar. Den är ett kraftigt immunsuppressivt medel med specifik verkan på T-lymfocyter, och används mot avstötningsreaktioner vid organ- eller vävnadstransplantationer. Syn. cyklosporin.MykofenolsyraKalcineurin: Ett kalcium- och kalmodulinbindande protein som finns främst i det centrala nervsystemet. Det består av två komponenter: en katalytisk enhet, kalcineurin A, och en reglerande enhet, kalcineurin B, med molekylvikter på 60 resp. 19 kD. Kalcineurin har visat sig kunna defosforylera en rad fosfoproteiner, som t ex histoner, myosinets lätta kedjor och regulatorenheten i cAMP-beroende proteinkinas. Det medverkar i styrningen av signalöverföring och utgör måltavla för en viktig grupp av immunosuppressiva läkemedel.Transplantatavstötning: En immunreaktion med både cellulära och humorala inslag, riktad mot ett allogent transplantat, vars vävnadsantigen inte är kompatibla med mottagarens.Drug SubstitutionLymfangioleiomyomatos: En sjukdom som kännetecknas av en tilltagande invasion av celler av glatt muskulatur i lymfkärl och blodkärl. Tillståndet är vanligast förekommande i lungorna hos kvinnor i fertil ålder, och leder till försämrat luft-, blod- och lymfflöde. Det vanligaste symtomet är andnöd (dyspné).Angiomyolipom: Godartad tumör innehållande kärl-, fett- och muskelvävnad som oftast uppträder i njurarna.TOR Serine-Threonine KinasesTransplantatöverlevnad: Ett transplantats överlevnad i värden, faktorer som är ansvariga för överlevnaden och förändringar i transplantatet i samband med dess tillväxt i värden.Lymfangiomyom: Ett tumörliknande tillstånd som kännetecknas av växt av glatt muskelvävnad och endotelvävnad i lymfkärl och lymfknutor i mediastinum och retroperitonealrummet, och även i lungorna. Det kan visa sig som vätska i lungsäck och bukhåla.Injections, IntraocularKranskärlsrestenosLäkemedelsterapi, kombinerad: Behandling med två eller flera läkemedel var för sig för deras sammanlagda effekt.BehandlingsresultatTarmlymfa: En opak, mjölkvit vätska, huvudsakligen bestående av emulgerat fett, som passerar genom tunntarmens lymfkanaler ut i lymfsystemet.LevertransplantationPolyenerAllotransplantationLäkemedelsavgivande stentarKreatinin: En omsättningsprodukt av kreatin; kreatinin bildas när kreatin förlorar sitt vatten och är alltså en anhydrid av kreatin. Det utsöndras med urinen.Njure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Hjärt-kärlmedelTidsfaktorerLäkemedelsövervakning: System för observation, rapportering eller påvisande av effekter av humanläkemedel som ges i behandlingssyfte eller diagnostiskt.Langerhans cellöar, transplantationLäkemedelsimplantat: Små behållare,ampuller eller pellets av fasta läkemedel, som implanteras i kroppen för att ge långsam frisättning av läkemedlet i fråga.Glomerulär filtrationshastighet: Mått på den mängd vatten som filtreras ur plasma genom glomerulära kapillärväggar till Bowmans kapslar per tidsenhet. Den motsvarar inulinelimineringsförmågan.TransplantationImmunokemisk fluorescenspolarisation: Ett immunfluorescenstest där påvisande av hapten-antikroppsreraktionen är baserad på mätning av ökad polarisering av fluorescensmärkt hapten som kopplast till antikroppar. Metoden är mycket användbar för mätning av små haptenantigen, som t ex läkemedel vid låga koncentrationer. Syn. FPIA.Antibiotika vid cancerterapi: Antibiotika som motverkar tumörer.StentarImmunsuppression: Avsiktligt undertryckande eller dämpning av immunsvaret hos en individ. Effekten kan vara ospecifik, som vid tillförsel av immunsuppressiva läkemedel eller strålbehandling eller utslagning/förlust av lymfocyter, eller specifik, som vid desensibilisering eller samtidig tillförsel av antigen och immunsuppressiva medel.Thrombotic MicroangiopathiesTubulinmodulatorerOxaloacetic AcidBiokompatibla belagda material: Biokompatibla material som vanligtvis används som tand- eller benimplantat och som främjar den biologiska fixeringen, varvid förbindelsen mellan materialet och benvävnaden stärks, och minimerar risken för biologiska effekter av implantatet i sig.GrapefruktPolycystnjure, autosomal dominantAzatioprin: 6-((1-metyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)tio)-1H-purin. Ett immunsuppressivt medel som används i kombination med cyklofosfamid och hydroxiklorokin vis behandling av reumatoid artrit. Preparatet är karcino gent.Acetic Anhydrides: Föreningar som uteslutande används för acetylering, oxidation och dehydrering, samt för modifiering av proteiner och enzymer.HjärttransplantationUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Läkemedelsinteraktioner: Ett läkemedels påverkan på ett annat läkemedels verkningsmekanism, metabolism eller toxicitet.Unrelated DonorsRetrospektiva studierAntilymfocytserum: Serum innehållande antikroppar mot lymfocytantigener. Det används både i histokompatibilitetstester och terapeutiskt i samband med transplantationer.Tuberös sklerosOrala ulcerationerNjurfunktion, nedsattNjurfunktionstesterPEComaRibosomprotein-S-6-kinaser, 70-kDaPaklitaxelGallgångsfistel: Onormal förbindelse någonstans i gallvägarna.Vävnadsprov: Avlägsnande och undersökning av små prov från levande vävnad.Klinisk revisionBinjurebarkshormonerKetokonazol: Ett bredspektrumpreparat mot svamp som används i höga doser under lång tid, särskilt hos patienter med nedsatt immunitet.Menstruation, sällan förekommande: Menstruationer med onormalt långa intervaller.Förbehandling inför transplantationAndningsstimulerande medelMucorales: En ordning zygomycetsvampar, oftast saprofytära, som förstör lagrade livsmedel och kan förorsaka infektion i andningsvägarna eller mukormykos hos personer med nedsatt motståndskraft.Prospektiva studierSteroiderPostoperativa komplikationerBiologiskt nedbrytbara implantat: Implantat av material som är gjorda för att absorberas av kroppen utan att framkalla ett immunsvar. Vanligtvis består de av plastmaterial och används ofta inom ortopedi och ortodonti.Cytokrom P-450 CYP3ALevande donatorer: Ej döda givare av organ för transplantation till besläktade eller icke-besläktade mottagare.Bensensulfonater: Organiska salter och estrar av bensensulfonsyra.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Intention to Treat AnalysisTransplantatocklusion, kärl: Blockering av flödet i biologiska eller konstgjorda kärltransplantat.Kranskärlsröntgen: Röntgenundersökning av hjärtmuskelns kärlsystem efter injicering av konstrastmedel.Proteinuria

*  IVEMEND pulver till infusionsvätska, lösning 150 mg - Handla på Apoteket.se

ciklosporin, takrolimus, sirolimus, everolimus (immunosuppressiva läkemedel). *. alfentanil, fentanyl (läkemedel mot smärta). * ...
https://apoteket.se/produkt/ivemend-pulver-till-infusionsvatska-losning-150-mg-1-styck-injektionsflaska-243141/

*  Fluconazol Fresenius Kabi infusionsvätska, lösning 2 mg/ml - Beställ på Apoteket.se

ciklosporin, everolimus, sirolimus eller takrolimus (används efter transplantationer) *. cyklosfosfamid, vinkaalkaloider (t. ex ...
https://apoteket.se/produkt/fluconazol-fresenius-kabi-infusionsvatska-losning-2-mg-per-ml-10-x-100-milliliter-flaska-243188/

*  XALKORI kapsel, hård 250 mg - Köp direkt på Apoteket

Ciklosporin, sirolimus och takrolimus, som används vid transplantationer.. *. Ergotalkaloider (t.ex. ergotamin, ...
https://apoteket.se/produkt/xalkori-kapsel-hard-250-mg-60-kapsel-kapslar-blister-249195/

*  Fluconazol Krka kapsel, hård 50 mg - Beställ på Apoteket.se

ciklosporin, everolimus, sirolimus, eller takrolimus (används efter transplantationer). *. cyklofosfamid, vinkaalkaloider (t.ex ...
https://apoteket.se/produkt/fluconazol-krka-kapsel-hard-50-mg-7-kapsel-kapslar-blister-212067/

*  Captopril Mylan - FASS Allmänhet

sirolimus, everolimus och andra läkemedel som tillhör gruppen mTOR-hämmare (används för att förhindra avstötning av ... läkemedel som oftast används för att förhindra avstötning av transplanterade organ (sirolimus, everolimus och andra läkemedel ...
https://fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=19940629000051

*  Modigraf granulat till oral suspension 0,2 mg - Handla på Apoteket.se

om du är allergisk mot sirolimus (en annan substans som används för att förhindra avstötning av transplanterade organ) eller ...
https://apoteket.se/produkt/modigraf-granulat-till-oral-suspension-02-mg-50-dospasar-dospase-249269/

*  antonlens

Undvik ciklosporin, dihydroergotamin, ergotamin, fentanyl, pimozid, kinidin, sirolimus och takrolimus. Överväga terapi ...
dantel.ilorena.com/author/abosede/

*  Sandimmun Neoral kapsel, mjuk 25 mg - Köp på Apoteket.se

... sirolimus), ambrisentan och specifika cancerläkemedel som kallas antracykliner (till exempel doxorubicin). ...
https://apoteket.se/produkt/sandimmun-neoral-kapsel-mjuk-25-mg-50-styck-blister-109342/

*  Allergiska och immunologiska tillstånd | Läkemedelsboken

Verkningsmekanismen för kalcineurinhämmarna ciklosporin och takrolimus samt för mTOR-hämmarna everolimus och sirolimus beskrivs ...
https://lakemedelsboken.se/kapitel/allergiska-och-immunologiska-tillstand/allergiska-och-immunologiska-tillstand.html

Immunosuppressiva läkemedel: Immunosuppressiva läkemedel verkar genom att hämma eller hindra immunförsvarets aktivitet. Denna typ av läkemedel används främst när det är nödvändigt med en sänkning av kroppens naturliga försvar mot något främmande- oftast efter en organtransplantation.Takrolimus: Takrolimus är en läkemedelssubstans som har flera användningsområden.Njurtransplantation: Njurtransplantation är en organtransplantation som innebär att en njure förs över till en patient från en annan individ som behandling mot kronisk njursvikt.Xenotransplantation: Xenotransplantation innebär transplantation av celler, vävnader eller organ över artgränser, kliniskt avses då främst från djur till människa.ChyluriKreatininNjure: Njurarna (latin renes, singular ren) är bönformiga organ vilka hos människan mäter ungefär 6 gånger 12 centimeter, som ligger i par och delvis täckta av bukhinnan på var sin sida om ryggraden, nära dess mittpunkt. Hos en vuxen människa väger njurarna ca 160 gram vardera.Immunsuppression: Immunsuppression är när immunförsvaret är nedsatt, vilket kan framkallas frivilligt med immunosuppressiva läkemedel för behandling av autoimmunitet och vid transplantationer,http://www.denstoredanske.Polycystisk njursjukdomÄttiksyraHjärttransplantation: En hjärttransplantation är när ett hjärta från en avliden donator opereras in i en annan människa. Det är den bästa behandlingen vid de mest avancerade formerna av hjärtsvikt.Klopidogrel: Klopidogrel (Plavix) är ett trombocytaggregationshämmande läkemedel, som motverkar blodproppsbildning genom att minska trombocyternas (blodplättarnas) förmåga att klumpa ihop sig. Läkemedlet marknadsförs av Sanofi-Aventis och Bristol-Myers Squibb.Cokeromyces recurvatus: Cokeromyces recurvatus är en svampartShanor, Poitras & Benjamin (1950) , In: Mycologia 42(2):272 som beskrevs av Poitras 1950. Cokeromyces recurvatus ingår i släktet Cokeromyces och familjen Mucoraceae.Proteinuri