SignalomvandlingGentransduktionProteinsorteringMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Fosforylering: Införande av en fosforylgrupp i en förening genom bildande av en esterbindning mellan föreningen och en fosfordel.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.CellinjeCeller, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Enzymaktivering: Omvandling av en inaktiv enzymform till en med metabolisk aktivitet, vilket inkluderar: 1) jonaktivering (aktivatorverkan); 2) kofaktor-/koenzymaktivering; 3) omvandling av enzymprekursor (proenzym eller zymogen) till aktivt enzym.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Modeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurProtein-tyrosinkinaserTransfektionMitogenaktiverade proteinkinaser: En överordnad familj av protein-serin-treoninkinaser som aktiveras av olika stimuli via proteinkinaskaskader. De utgör slutprodukterna i kaskaderna, som utlöses av fosforylering genom mitogenaktiverade proteinkinaskinaser, vilka i sin tur aktiveras av mitogenaktiverade proteinkinaskinaskinaser. EC 2.7.11.24.TyrosinRekombinanta fusionsproteinerRNA, budbärarTranskriptionsfaktorerDNA-bindande proteiner: Proteiner som binder till DNA. Till denna familj hör proteiner som binder till såväl dubbelsträngat som enkelsträngat DNA, och den omfattar även specifika DNA-bindande proteiner i serum som kan användas som markörer för tumörsjukdomar.Kalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.Membranproteiner: Proteiner i biologiska membran, som t ex cellmembran och intracellulära membran. De utgörs av två typer, yttre (perifera) och inre, integrerade, proteiner. De omfattar de flesta membranbundna enzymer, antigena proteiner, transportproteiner, och receptorer för läkemedel, hormoner och lektiner.Proteinstruktur, tertiärProteinkinas CProteinkinaserProtein-serin-treoninkinaserReglering av genuttryck: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under transkriptions- eller translationsstadierna. Hit hör även genaktivering och geninduktion.Adaptorproteiner, signalöverförandeBakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.Genetiska vektorer: DNA-molekyler med förmåga till autonom replikation i en värdcell, och i vilka andra DNA-sekvenser kan infogas och därmed mångfaldigas. Många erhålls ur plasmider, bakteriofager eller virus. De används för att föra in främmande gener i mottagarceller. Genetiska vektorer har ett funktionsdugligt replikationsställe och innehåller genetiska markörer, som underlättar deras identifiering.Sekvenshomologi, aminosyraEnzymhämmareProteinbindningFosfoproteinerRekombinanta proteinerGTP-bindande proteiner: Reglerproteiner som verkar som molekylära omkopplare. De reglerar ett stort antal biologiska processer, inklusive receptorsignallering, intracellulära signalöverföringsvägar och proteinsyntes. Deras verkan kontrolleras av faktorer som styr deras förmåga att binda till och hydrolysera GTP till GDP.Transkription, genetiskProteinerCellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.Tumörceller, odladeCellytereceptorerKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Fosfolipas C: Ett enzym som påträffats i alfatoxin från Clostridium welchii och andra klostridie- och bacillstammar. Det hydrolyserar glycerofosfatidater till 1,2-diacylglycerol och en fosforylerad kvävebas som kolin. EC 3.1.4.3.Genuttryck: Den fenotyp som en gen eller gener uttrycker genom de processer som kallas gentranskription och gentranslation.Blotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.Kloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.Celldelning: En cells förökning genom delning.Ca(2+)-kalmodulinberoende proteinkinas: Ett kalmodulinberoende enzym som katalyserar fosforylering av proteiner. Enzymet är ibland också kalciumberoende. Ett stort antal proteiner verkar som mottagare, däribland vimentin, synapsin, glykogen syntas, myosinets lätta kedjor och mikrotubulusassocierade proteiner.MAP-kinassignalsystem: Ett intracellulärt signalsystem som omfattar MAP-kinaskaskaderna (trestegs-proteinkinaskaskader). Olika uppströmsaktivatorer, som svarar på extracellulära stimuli, utlöser kaskaderna genom att aktivera den första kaskadmedlemmen, MAP-kinaskinaskinas (MAPKKK). I detta steg fosforyleras mitogenaktiverade proteinkinaskinaser (MAPKK), som i sin tur fosforylerar mitogenaktiverade proteinkinaser (MAPK). Dessa utövar sedan sin verkan på olika mål nedströms till att påverka genuttryck. Hos däggdjur finns det flera bestämda MAP-kinasförlopp, inklusive ERK-processen (extracellulärt signalreglerat kinas), SAPK/JNK-förloppet (stressaktiverat proteinkinas/c-jun) och P38-kinasprocessen. De olika förloppen har vissa gemensamma komponenter, beroende på vilket stimulus som utlöser kaskaden.Intracellulära signalpeptider och -proteiner: Proteiner och peptider som deltar i signalöverföringen inuti cellen. Dessa omfattar peptider och proteiner som reglerar transkriptionsfaktorernas verksamhet och cellulära förlopp till följd av svar på signaler från cellytereceptorer. De intracellulära signalpeptiderna och -proteinerna kan utgöra en del av en enzymatisk signalkaskad, eller verka genom att binda till och modifiera verkan av andra signalfaktorer.ProtonkogenproteinerCykliskt AMP: Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.Phosphatidylinositol 3-KinasesBindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Bärarproteiner: Proteiner som transporterar specifika ämnen i blodet eller genom cellväggar.TidsfaktorerApoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska processen nekros är apoptos en biologiskt programmerad process, ansvarig för en fysiologisk likvidering av celler. Denna typ av cel ldöd tjänar som en motvikt mot mitos och utgör ett led i regleringen av vävnaders tillväxt och storlek.Fosfotyrosin: En aminosyra som förekommer i endogena proteiner. Fosforylering och defosforylering av tyrosin har betydelse för cellulär signalöverföring och möjligen för kontroll av celltillväxt och tumöruppkomst.Transaktivatorer3T3-celler: En cellinje som härstammar från fibroblaster från särade embryon av schweiziska möss. Linjen är ett värdefullt in vitro-värdsystem förtransformationsstudier av onkogena virus, eftersom 3T3-celler besi tter hög känslighet för kontaktinhibition.COS-celler: Cellinje från den afrikanska grönapan som används för transfektion och kloning.Celldifferentiering: Fortskridande begränsning av utvecklingsförmågan och tilltagande specialisering av funktioner som sker under embryots utveckling och som leder till bildandet av specialiserade celler, vävnader och org an.Reglering av genuttryck, bakterier: De processer genom vilka cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos bakterier.Second Messenger SystemsDNA, komplementärt: Enkelsträngat, komplementärt DNA som syntetiseras utifrån en RNA-mall genom verkan av RNA-beroende DNA-polymeras. cDNA (dvs komplementärt, "complementary", DNA, inte cirkulärt DNA och inte heller C-DNA) används i en rad olika molekylära kloningsstudier och som specifik hydridiseringssond.Cytoplasma: Den del av cellen som innehåller cytosolen och andra strukturer än cellkärnan, mitokondrierna och större vakuoler.Ligander: Molekyler som binder till andra molekyler, särskilt ifråga om små molekyler som binder specifikt till större molekyler, t ex ett antigen som binder till en antikropp, ett hormon eller en neurotransmittor som binder till en receptor, eller ett substrat eller allosterisk effektormolekyl som binder till ett enzym. Ligander kan även utgöras av molekyler som avger eller tar upp ett elektronpar för att bilda en koordinerad kovalent bindning med den centrala metallatomen i ett koordinationskomplex.Cellkärna: En i den eukaryota cellen belägen, höljeomgiven kropp, som innehåller kromosomer och en eller flera nukleoler. Höljet består av ett dubbelmembran, genomsatt av ett antal porer. Det yttre membranet öve rgår i det endoplasmatiska nätverket. Det kan finnas mer än en kärna i en cell.Promotorregioner, genetikProteintransportp42 MAP-kinas: Ett prolinstyrt serin/treoninproteinkinas som förmedlar signalöverföring från cellytan till kärnan. Aktivering av enzymet genom fosforylering medför att det förflyttas till cellkärnan, där det utövar verkan på specifika transkriptionsfaktorer. p40 MAPK och p41 MAPK är isoforma enzym. EC 2.7.11.24.Reglering av genuttryck, växter: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos växter.Arabidopsis: Ett släkte blommande växter i den norra tempererade zonen. Arten A. thaliana används för växtgenetiska studier.ras proteinerFenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.Mitogenaktiverade proteinkinaskinaser: En familj serin-treoninproteinkinaser som utgör komponenter i proteinkinaskaskader som utlöses av olika stimuli. Dessa MAPK-kinaser fosforylerar mitogenaktiverade proteinkinaser och fosforyleras själva i sin tur av MAP-kinaskinaskinaser. JNK-kinaser (även kallade SAPK-kinaser) är en underfamilj. EC 2.7.12.2.Protonkogenproteiner c-rafOmvänt transkriptaspolymeraskedjereaktionGrönfluorescerande proteiner: Analoger och derivat av det grönfluorescerande proteinet från Aequorea victoria, vilka avger ljus (fluorescens) vid bestrålning med UV-ljus. De används i rapportgener i samband med genetisk teknik. Ett antal mutanter som avger ljus i andra färger eller är pH-känsliga har framställts.Kolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.NF-kappa BReceptors, G-Protein-CoupledMöss, inavlade C57BLGenuttrycksmönster: Bestämning av det mönster av gener som uttrycks vid den genetiska transkriptionen, såväl under specifika förhållanden som i en specifik cell.TumörcellinjeMitogenaktiverat proteinkinas 3: Ett 44-kD extracellulärt signalstyrt MAP-kinas som möjligen spelar en roll i igångsättandet och regleringen av meios, mitos och postmitotiska funktioner i differentierade celler. Det fosforylerar ett antal transkriptionsfaktorer och mikrotubulus-associerade proteiner. EC 2.7.1.37.Cykliskt AMP-beroende proteinkinaser: En grupp enzymer som är beroende av cykliskt AMP (cAMP) och som katalyserar fosforyleringen av serin- och treoninrester på proteiner. EC 2.7.10.-.SekvensinpassningProteintyrosinfosfataserIsoenzymer: Strukturellt likartade enzymer med samma katalytiska mekanism, men med olika kemiska, fysikaliska eller immunologiska egenskaper.Kalciumsignalering: Signalöverföringsmekanismer med mobilisering av kalcium (utifrån eller från intracellulära depåer) i cytoplasman till följd av yttre stimulans. Calciumsignalerna fortplantar sig som vågor, svängningar , spikar eller små stötar. Kalcium fungerar som intracellulär budbärare genom att aktivera kalciummottagliga proteiner.STAT3-transkriptionsfaktorMutagenes, riktad: Arrangerad genetisk mutagenes på någon specifik plats i DNA-molekylen som ger en bassubstitution, infogning eller radering.VäxtproteinerDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.PlasmiderTetradekanoylforbolacetatsrc-kinasersrc-domänerKemotaxi: Cellers eller organismers dragning till eller rörelse bort från en ökande koncentration av ett ämne.Rapportörgener: Gener som uttrycker sig på ett lätt påvisbart sätt och därför används för att studera promotoraktivitet på många platser i ett målgenom. Inom rekombinant DNA-teknik kan dessa gener kopplas till ett promotorområde av intresse.Modeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.Dependovirus: Ett släkte av familjen Parvoviridae, underfamiljen Parvovirinae, vars virus är beroende av dubbellinfektion med adenovirus eller herpesvirus för att kunna föröka sig. Typarten är Adenoassocierat virus 2.PrecipitintesterSignalbehandling, datorstöddProteinmodifiering, posttranslationellProtonkogenproteiner c-aktArabidopsisproteinerNuclear Localization SignalsPhototransductionT-lymfocyterRåttor, Sprague-DawleyCricetinae: Allmän benämning på medlemmarna av en underfamilj av Muridae. Fyra vanliga släkten är Cricetus, Cricetulus, Mesocricetus och Phodopus.Receptorer, antigen, T-cellerMembranglykoproteiner: Glykoproteiner i cellmembran eller på cellytor.JNK-mitogenaktiverade proteinkinaser: En undergrupp mitogenaktiverade proteinkinaser som aktiverar transkriptionsfaktor AP-1via fosforylering av c-junproteiner. De ingår i de intracellulära signalsystem som reglerar celltillväxt, celldöd och celldifferentiering. EC 2.7.11.24 (EC-förslag 2005).Immunoblot: Immunologisk metod för påvisande eller kvantifiering av immunreaktiva ämnen. PeptiderMöss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man med hjälp av rekombinant DNA-teknik ändrar den normala DNA-sekvensen hos den gen som är föremål för studier, för att förhindra syntes av normala genprodukter. Klonade celler med lyckad DNA-förändring injiceras sedan i musembryon för framställning av chimärer. De chimära mössen avlas därefter för att ge en stam där alla celler i varje mus innehåller den brutna genen. Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.DNA: En deoxiribonukleotidpolymer som utgör den grundläggande genetiska substansen i alla celler. Eukaryota och prokaryota organismer har normalt sitt DNA ordnat i dubbelsträngade strukturer, men i många viktiga biologiska processer ingår under vissa skeden enkla strängar. DNA, som består av en flersockerarts-fosfatstam med utskott av puriner (adenin och guanin) och pyrimidiner (tymin och cytosin), bildar en dubbelspiral som hålls ihop med vätebindningar mellan purinerna och pyrimidinerna (adenin mot tymin (AT) och guanin mot cytosin (GC)).Fosfatidylinositoler: Derivat av fosfatidsyror där fosforsyran har esterbindning till hexahydroxialkoholen myoinositol. Fullständig hydrolys ger 1 mol glycerol, fosforsyra och myoinositol, och 2 mol fettsyror.p38 mitogenaktiverade proteinkinaser: EC 2.7.1.37.Trans-Activation (Genetics)CD-antigener: Differentieringsantigener på humana leukocyter. CD är förkortning för "cluster of differentiation", vilket syftar på grupper av monoklonala antikroppar som reagerar på likartat sätt med vissa undergru pper av antigener. Undergrupperna av antigener har samma CD-beteckning.Januskinas 2Genöverföringstekniker: Införande av funktionella (vanligen klonade) gener i celler. Olika sorters teknik och naturliga processer används för genöverföringen, som t ex cellhybridisering, liposomer eller mikrocellförmedlad genöverföring, elektroporering, kromosomförmedlad överföring, transfektion och genetisk transduktion. Genöverföring kan leda till såväl ombildade celler som organismer.CellkärneproteinerCellproliferation: Alla de händelser som tillsammans leder till ökat antal celler. Häri ingår fler processer än celldelning, som utgör en del av cellcykeln.Kikhostetoxin: En av virulensfaktorerna som produceras av Bordetella pertussis, kikhostebakterien. Det är ett multimerprotein, bestående av enheterna S1-S5. S1-enheten har mono-ADP-ribostransferasverkan.Mutagenes: Process som leder till genetisk mutation. Den kan uppstå spontant eller inledas av s k mutagener.CHO-celler: Cellinje från äggstockar på kinesisk hamster, Cricetulus griseus. Arten är omtyckt för cellgenetiska studier eftersom den har ett litet antal kromosomer. Cellinjen har kunnat användas till modellsyste m för studier av genetiska förändringar i odlade däggdjursceller.DNA-mikromatrisanalys: Hybridisering av ett nukleinsyraprov med en stor uppsättning oligonukleotidsekvenser, som är fästa vid ett fast (och rutmönstrat) underlag, i syfte att bestämma en sekvens, ta reda på variationer i en gensekvens eller genetiskt uttryck, eller för genmappning.Luminiscerande proteiner: Proteiner som är delaktiga i ljusalstringsfenomen hos livsformer, vari ingår bl a enzymatiska och icke-enzymatiska system, med eller utan närvaro av syre eller kofaktorer.Extracellulära signalstyrda MAP-kinaser: En underfamilj av mitogenaktiverade proteinkinaser som kommer till utbrett uttryck och spelar en roll vid regleringen av meios, mitos och postmitotiska processer i differentierade celler. Dessa kinaser styrs av en lång rad cellytereceptorer och kan aktiveras av vissa cancerframkallande ämnen. EC 2.7.1.37.Hela-celler: Den första, kontinuerligt odlade cellinjen av humana, maligna celler, vilka kom från ett livmoderhalskarcinom hos "Henrietta Lacks". Cellerna används för virusodling och testning av cancerpreparat.NervcellerJanuskinas 1Fibroblaster: Bindvävsceller som utsöndrar en extracellulär massa rik på kollagen och andra makromolekyler.Cellinje, transformerad: Eukaryotisk cellinje framtagen under en stabil fas, som vid odling övergår i en fas av ohämmad tillväxt, påminnande om en in vitro-tumör. Förändringen sker spontant eller genom inverkan av virus, onko gener, strålning eller kemiska substanser.STAT1-transkriptionsfaktorAminosyramönster: Vanliga proteinstrukturer, sammansatta av enkla kombinationer av angränsande, sekundära strukturer.Lentivirus: Ett släkte av familjen Retroviridae bestående av icke-onkogena retrovirus som ger flerorganssjukdomar med långa inkubationstider och ihållande infektioner. Lentivirus är unika på så sätt att de har öppna läsramar (ORF) mellan pol- och env-generna och i 3'-env-området. Fem serogrupper har påvisats, som återspeglar vilka däggdjursvärdar de är associerade med. HIV-1 är typarten.Fluorescensmikroskopi: Mikroskopering av prov färgade med fluorescent färgämne (vanligen fluoresceinisotiocyanat) eller av naturligt fluorescerande material, vilka avger ljus vid belysning med UV- eller blått ljus. Vid immunfluorescensmikroskopi utnyttjas antikroppar märkta med fluorescent färg.Escherichia coliproteiner: Proteiner från Escherichia coli.Cellöverlevnad: Livsdugligheten hos en cell, kännetecknad av förmågan till vissa funktioner, så som ämnesomsättning, tillväxt, reproduktion, reaktion på stimuli och anpassning.Drosophila: Ett släkte små, tvåvingade flugor (bananfluga, fruktfluga) med ungefär 900 kända arter. Inga andra arter av organismer är så väl undersökta i genetiskt och cellbiologiskt hänseende som dessa.Drosophilaproteiner: Proteiner från insektarter tillhörande släktet Drosophila (bananfluga, fruktfluga). Särskilt proteiner från den mest välundersökta Drosophilaarten, Drosophila melanogaster, tilldrar sig stort intresse när det gäller forskning inom morfogenes och utveckling.Hedgehog ProteinsTwo-Hybrid System TechniquesReceptor, epidermal tillväxtfaktorRepressorproteinerFosfolipas C gammaKikhostetoxiner: Ett antal adhesiner och toxiner, producerade av Bordetella-bakterier, som avgör sjukdomsalstringen vid bordetellainfektioner, som t ex kikhosta. De omfattar filamenthemagglutinin, fimbrieproteiner, pertaktin, pertussistoxin, adenylatcyklastoxin, dermonekrostoxin, trakealcelltoxin, bordetellalipopolysackarider och luftrörskoloniseringsfaktor.Heterotrimera GTP-bindande proteiner: GTP-bindande proteiner som innehåller tre olika underenheter. De förekommer tillsammans med någon av de sju G-proteinbundna receptorerna i transmembrandomänsuperfamiljen. Vid aktivering frigörs alfa-underenheten från det GTP-bindnade proteinkomplexet, varvid återstår en dimer av beta-underenheten och gamma-underenheten.Epidermal tillväxtfaktor: En 6 kD-polypeptidtillväxtfaktor som först iakttogs i de submaxillära spottkörtlarna hos möss. Epidermal tillväxtfaktor hos människor isolerades ursprungligen ur urin, då den har förmåga att hämma magsaftsutsöndring, och ämnet kallades urogastron. Faktorn uppvisar ett flertal biologiska effekter, inklusive främjande av tillväxt och differentiering av mesenkym- och epitelceller. Syn. EGF.Struktur-aktivitet-relationFosfoproteinfosfataser: En grupp enzymer som avskiljer serin- eller treoninbundna fosfatgrupper från ett stort antal fosfoproteiner. Till gruppen hör även ett antal enzymer som fosforylerats genom verkan av ett kinas. EC 3.1.3.16.DNA-primrar: Korta DNA-sekvenser (vanligtvis ca 10 baspar) som är komplementära till sekvenser av budbärar-RNA och som tillåter omvänt transkriptas att påbörja kopiering av angränsande mRNA-sekvenser. Primrar har utbredd användning som verktyg vid genetiskt och molekylärbiologiskt arbete.Blotting, Northern: Påvisande av RNA som separerats med elektrofores och immobiliserats på nitrocellulosa eller annan film av papper eller nylon.Genetic TherapyAdenylatcyklas: Ett enzym i lyasklassen som katalyserar omvandlingen av ATP till 3´,5´-cykliskt AMP och pyrofosfat. Enzymet finns i plasmacellmembran och aktiveras av vissa hormoner (epinefrin, vasopressin, glukagon och kortikotropin). Reaktionsprodukten, cykliskt AMP, har en viktig regleringsfunktion i ämnesomsättningen. EC 4.6.1.1.Jurkatceller: En cellinje som härrör från human T-cell-leukemi och som används för att bestämma mekanismen för differentierad känslighet för cancermedel och strålning.UppregleringReceptorprotein-tyrosinkinaserDimerisering: Reaktionen när två kemiskt lika molekyler förenas.ProteinkonfigurationMembranmikrodomäner: Cellmembrankomponenter som är olösliga i detergentia. De är rika på sfingolipider och kolesterol och klungar ihop sig med glykosyl-fosfatidylinositolförankrade proteiner.Receptorer, antigen, B-cellerLjus: Det område av det elektromagnetiska spektret som det mänskliga ögat är känsligt för. Ljusets våglängd ligger mellan 400 och 800 nanometer, dvs mellan de ultravioletta och infraröda frekvenserna.RetroviridaeCellrörelse: Cellers förflyttning från en plats till en annan.Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Inositolfosfater: Fosforsyraestrar av inositol. De omfattar både mono- och polyfosforsyraestrar, med undantag av inositolhexafosfat, som är av fytinsyra.PolymeraskedjereaktionCellvidhäftning: Cellers förmåga att fästa vid ytor eller andra celler. Syn. celladhesion.Lymphocyte Specific Protein Tyrosine Kinase p56(lck)Adenovirus: En familj av icke-höljeförsedda virus som infekterar däggdjur (Mastadenovirus) och fåglar (Aviadenovirus). Infektionerna kan vara symtomfria eller ge upphov till en rad sjukdomar.STAT5-transkriptionsfaktorProtonkogenproteiner p21(ras)Flödescytometri: En mätteknik som utnyttjar en maskin för att göra, bearbeta och presentera en eller fler mätningar på enstaka celler ur en cellsuspension. Cellerna färgas vanligen med något fluorescent färgämne som är specifikt för de cellkomponenter som undersöks, t ex DNA, och fluorescensen hos varje cell mäts då den snabbt passerar aktiveringsstrålen (laser eller kvicksilverlampa). Fluorescensen ger ett kvantitativt mått på olika biokemiska och biofysiska egenskaper hos cellen, och utgör även en grund för cellsortering. Andra mätbara optiska parametrar är bl a ljusabsorption och ljusspridning, varav den senare kan användas för mätning av cellstorlek, form, täthet, kornighet och färgupptagning.Biologisk transport: Förflyttning av ämnen, inkl. biokemiska substanser och läkemedel, genom cellmembran och epitellager, vanligen med passiv diffusion.Feromoner: Kemiska ämnen som organismer avger till sin omgivning och som framkallar någon beteendemässig eller fysiologisk reaktion hos organismer av samma art. De kemiska signalerna kan förnimmas som doft eller genom kontakt.Cellcykel: En komplex följd av händelser, som inträffar mellan slutet av en celldelning och slutet av nästa, varigenom cellmaterial delas upp mellan dottercellerna.Saccharomyces cerevisiaeTillväxtregulatorer, växterReglering av genuttryck, enzymer: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten i samband med enzymsyntes.Svampproteiner: Alla proteiner som förekommer i svampar.ColforsinMöss, genetiskt förändrade: Laboratoriemöss som framställts från ett genmanipulerat ägg eller däggdjursembryo.Cercopithecus aethiops: En art av Cercopithecus med tre underarter: C. tantalus, C. pygerythrus och C. sabeus. De lever i skogs- och savannområden i Afrika. Den afrikanska grönapan, C. pygerythrus, är den naturliga värden fö r SIV och används i AIDS-forskningen.Konfokal mikroskopi: En ljusmikroskopteknik där endast en punkt belyses och undersöks åt gången. En bild byggs upp genom att objektet skannas punkt för punkt. Ljuskällan kan vara av konventionell typ, eller laser eller UV-ljus.Lymfocytaktivering: Morfologisk förändring av små lymfocyter i odling till stora, blast-liknande celler med förmåga att syntetisera DNA och RNA och till mitos. Aktivering säts igång av interleukiner, mitogener (som t ex fytohemagglutininer) och pecifika antigen. Aktivering kan även ske in vivo, så som vid vävnadsavstötning och kronisk myeloid leukemi.GRB2-adaptorproteinNedreglering: En negativ regleringseffekt på de fysiologiska processerna på molekylär, cell- eller systemnivå. På molekylär nivå utgörs de viktigare reglerplatserna av membranreceptorer, gener (genuttrycksreglering), mRNA (budbärar-RNA) och proteiner.Aktiner: Trådliknande proteiner som utgör huvuddelen av muskelfibrernas tunna trådar. Trådarna (också benämnda filamentöst - eller F-aktin) kan sönderdelas i globulära underenheter (G-aktin) bestående av en e nda polypeptid, 375 aminosyror lång. I samverkan med myosin ansvarar aktin för musklernas sammandragning och avslappning.Cytosol: Den vätska (vattenlösning) som fyller ut utrymmet mellan organellerna och andra cellorgan i cytoplasman.Transkriptionsfaktor AP-1Cytoskelettproteiner: Huvudbeståndsdelen av cytoskelettet i eukaryota cellers cytoplasma. De bildar ett flexibelt ramverk i cellen, utgör stöd för organeller och andra cellulära "organ", och utgör en viktig länk i det intracellulära kommunikationssystemet.GTP-bindande proteiners alfaunderenheter, Gi-Go: En familj alfaunderenheter till heterotrimert GTP-bindande protein som ursprungligen identifierades genom sin förmåga att blockera adenylatcyklas. Medlemmar i denna familj kan binda till beta- och gamma-G-proteinunderenheter som aktiverar kaliumkanaler. Gi-Go skrivs ibland även Gi/Go.PII Nitrogen Regulatory ProteinsImmunreceptorer: Cellytemolekyler på celler i immunsystemet som specifikt binder ytmolekyler eller budbärarmolekyler och utlöser förändrat beteende hos cellerna. Dessa receptorer upptäcktes först i immunsystemet, men de har viktiga funktioner även i andra system.

*  Doktorand i medicinsk cellbiologi - Uppsala universitet - Universitetsl rarjobb i Uppsala

Shb r ett signaleringsprotein som spelar en viktig roll vid ett antal processer, som differentiering, k rlnybildning, reproduktion och glukoshomeostas. Vidare har vi tidigare visat att Shb spelar en roll i T cellsfunktionen. Vi har nyligen framst llt en Shb-knockoutmus och avser att karakterisera T lymfocyters och andra hematopoetiska cellers funktion hos denna mus. Doktorandprojektet syftar till att utf ra s dana studier hos Shb-knockoutm ss. Dessa innefattar unders kningar av Shb-knockoutlymfocyters och andra hematopoetiska cellers signaltransduktion, tillv xtf rm ga och funktionella egenskaper. Forskningen befinner sig i initiala stadier och det till ter doktoranden att utveckla projektet efter eget intresse inom mnesomr dets gr nser ...

*  Visuell ikonicitet i lyrik : en intermedial och semiotisk undersökning med speciellt fokus på svenskspråkig lyrik från sent...

Pris: 172 kr. Inbunden, 2011. Finns i lager. Köp Visuell ikonicitet i lyrik : en intermedial och semiotisk undersökning med speciellt fokus på svenskspråkig lyrik från sent 1900-tal av Lars Elleström hos Bokus.com.

*  Praktmes - Wikipedia

Tidigare fördes arterna i släktet Pardaliparus till svartmesarna i Periparus och vissa gör det fortfarande.[4] Författarna bakom nyligen gjorda genetiska studier rekommenderar dock att arten tillsammans med palawanmes och mandarinmes bryts ut till ett eget släktet.[5] De flesta taxonomiska auktoriteter har följt dessa rekommendationer.. ...

*  Stayhard.se lanserar ny webb - Stayhard

Tisdagen den 24 april lanserade Stayhard.se sin webb på en helt ny webbplattform. I första steget handlar lanseringen mestadels om en flytt till en ny...

*  Uppsalainitiativet: Om klimatförnekeri och vetenskap i den amerikanska politiken

Vad är det som händer med Ronald Reagans parti? Han omfamnade den vetenskapliga förståelsen om miljön och föroreningarna och var stolt över sin roll i att hjälpa till med utfasningen av ozon-uttunnande kemikalier. Det var smart politik och smart statskonst. Framför allt, till skillnad mot många som säger sig vara hans efterföljare, så förnekade Reagan inte förekomsten av globala miljöproblem, utan fann sätt att hantera dem. ...

*  Utopist - javisst! Essä i LO-tidningen maj -08 | Eva-Lotta Hultén

När någon avfärdar förslag till förändringar med att de är "utopiska" finns anledning att reagera. Vad händer med världen om vi inte vågar drömma om stora förändringar?. När högerkonservativa politiker använder sig av uttryck som "den enda vägens politik" tror de antagligen inte att de verkligen kan lura i oss att deras politik är den enda möjliga; men de är gissningsvis väl medvetna om att de snävar in våra föreställningar om vad som är möjligt. Det som ligger alltför långt ifrån "den enda vägen" ter sig plötsligt liksom utan förankring i "verkligheten", så som de definierat den. Debatten förminskas till att handla om detaljer i den stora helhet som skissats upp i stället för om alternativ till den. Ett högaktuellt exempel är Jan Björklunds skolpolitik. I stället för att ta chansen att driva djärv skolpolitik stödd på modern pedagogisk forskning tycks ledande socialdemokrater, med Sahlin i spetsen, ha slutat visionera kring skolan och nöjer sig med ...

*  Category: Ledtrådar - Mona det är jag

Eva ger mig fortfarande ledtrådar, men nu har jag tålamod att vänta tills jag förstår det hon menar och det brukar gå ganska snabbt. De som kritiserar mig har kanske inte alltid rätt i sin kritik, men numera frågar jag alltid mig själv om det ligger någon sanning i orden. Vid första ögonblicket tycker jag sällan det, men när jag rannsakat mig själv så finns det för det mesta något som stämmer. Jag älskar mina vänner för att de accepterar mig som jag är, med fel och brister, inte för att de alltid ska hålla med mig och alltid tycka lika som jag. Men de som verkligen får mig att utvecklas är de personer som kritiserar mig eller som jag av en anledning retar upp mig på. Det finns något i dem som jag speglar mig i och när jag kommit på det får jag en ny insikt och jag växer som människa ...

*  TV: Pigga hundar på "after work" - Motala - Corren.se - Nyheter Linköping Östergötland

MOTALA Motala Rallylydnad har blivit en mycket populär träningsform för hundar och förare. Det ihop med en alkoholfri afterwork lockade flera medlemmar till Motala brukshundsklubb på fredagskvällen.

*  Bygg vidare på kollektivavtal - Debatt - Corren.se - Nyheter Linköping Östergötland

DEBATT Debatt För framtidens bygg- och installationsjobb måste kollektivavtalen bli så attraktiva att förstahandsvalet för nya arbetsgivare är att ansluta sig, skriver företrädare för branschen.

*  Sju krav för ett bättre klimat - Östergötland - Corren.se - Nyheter Linköping Östergötland

KLIMATRIKSDAGEN Klimatriksdagen Sju motioner med tydlig ambition: att på allvar få bukt med klimathotet. Det blev resultatet av helgens Klimatriksdag i Norrköping.

*  Lärarnas digitala kunskap måste öka - Debatt - Corren.se - Nyheter Linköping Östergötland

DEBATT Debatt Nästan hälften av lärarstudenterna upplevde att de var dåligt eller mycket dåligt förberedda på att kunna bedriva digitaliserad undervisning, visar en ny rapport. Alarmerande, menar skribenterna.

*  "Det liknar en häxjakt" - Krönikor - Corren.se - Nyheter Linköping Östergötland

CARINAS KRÖNIKA Carinas krönika Man skäms som förälder. Det råder en häxjakt på lärare. Fria skolvalet är boven. Arbetsbördan är orimlig. Det kom många åsikter efter krönikan om föräldrar som på detaljnivå lägger sig i skolarbetet.

*  Vinst i Sörensens debut - Linköpings HC - SHL | SvenskaFans.com

Nick Sörensen var tillbaka och för första gången skulle LHC spela med fullt manskap. Det gick sådär men man lyckades komma igen efter att man tappat l....

*  Svar dröjer om stora broolyckan - Nyheter - Corren.se - Nyheter Linköping Östergötland

OLYCKOR Olyckor Det kommer att dröja innan den stora broolyckan i Ludvika är färdigutredd.Nu handlar det om att få en överblick först, säger Stefan Reis, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket.

*  När orden slår som knytnävar - Sidor - Corren.se - Nyheter Linköping Östergötland

Barn som utsätts för psykisk misshandel får nästan aldrig någon hjälp. Misshandeln kan pågå under en hel uppväxt utan att någon ingriper.

*  Brynäs tog finalgreppet - Sport - Corren.se - Nyheter Linköping Östergötland

ISHOCKEY Ishockey Ingen räknade med att han skulle spela mer den här säsongen efter en axeloperation i höstas.Nu såg Tomas Zaborsky till att Brynäs tog greppet i SM-finalserien när han avgjorde i förlängning borta mot HV71, 4-3.Det känns fantastiskt, sade slovaken.

*  Vinn 7000 kronor för din läsarbild - Vinn7000 - Corren.se - Nyheter Linköping Östergötland

TIPSA Nu har du chansen att få upp till 7000 kronor för din nyhetsbild!Har du hamnat mitt i en nyhetshändelse? Har du tagit en bra bild eller video? Tveka inte att mejla, mms:a eller sms:a till oss. Skicka till tipsa@corren.se

*  Östergötland kan ta täten i klimatarbetet - Debatt - Corren.se - Nyheter Linköping Östergötland

DEBATT Debatt I Östergötland finns en unik bredd i ambitionerna för att nå ett fossilfritt samhälle. Det skriver Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige.

*  Beväpnade clowner hotade kvinna - Nyheter - Corren.se - Nyheter Linköping Östergötland

SKÄNNINGE Skänninge Clowner fortsätter att sprida skräck i länet. Under natten mot torsdag dödshotades en ung kvinna i Skänninge av två utklädda personer.

*  Medvind i mc-branschen - Motor - Corren.se - Nyheter Linköping Östergötland

STOCKHOLM Stockholm Att vara motorcyklist i Sverige ställer krav på tålamodet. Ett besök på mc-mässan piggar upp i väntan på vårvärmen.

*  Har mullvadar utvecklats TRE gånger? … eller har Gud skapat dem så för att reta evolutionsbiologer? ;) | newtonbloggen

Här kommer de rätta svaren på Evo-lattjo-lajban-lådan-frågorna om däggdjur. Det vill säga, om man med 'rätt' svar menar det svar som stämmer överens med de evolutionstroendes utvecklingsträd. Om du inte har sett frågorna vill jag tipsa dig att först kolla in dem innan du läser vidare i detta inlägg. Det blir mycket intressantare än att bara…

*  Cisco Asa 5545-x | Dustin.se

69 495 kr. . Möt branschens första adaptiva, hotfokuserade sammankoppling av enheter (NGFW), avsedd för en ny era av hot och skydd mot avancerad skadlig kod.

*  Astas: december 2015

Hon är lite... udda?! Jag gillar udda människor, människor som inte måste passa så förtvivlat in i ramar men Claire känns emellanåt nästan lite väl knäpp. Och jag får en känsla av att hon hittar på, spelar en roll och att mycket av det hon säger inte känns sant. Hennes kroppsspråk signalerar det till mej, sen om det ÄR så eller inte vet jag inte ...

*  Zalando-chefen: Så rekryterar och behåller du dina topptalanger - Breakit

Hur rekryterar du smartast och hur behåller du egentligen dina topptalanger? E-handelsjätten Zalandos chefsingenjör Stacia Carr gav svar på tal - och delade med sig av frågan hon alltid ställer vid intervjuer.

*  Höga klackar och bara bröst | Aftonbladet

Styling är ibland nästan viktigare än kläderna när det gäller modevisningar. Om inte stylingen funkar, hur ska man då kunne få ett helhetsgrepp och kunna njuta av de vackra…

Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.JAK-STAT-signaltransduktionsvägenProteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Tyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.Transfektion: Transfektion är en mycket vanlig metod inom molekylärbiologin som går ut på att man introducerar främmande genetiskt material antingen i in vitro till mammalieceller eller in vivo. Sådant genetiskt material är ofta manipulerade plasmider eller antisense RNA.SH2-domän: SH2-domänen eller Src Homology 2-domain, efter proteinet Src som var det första där man identifierade domänen, är en speciell proteindomän som medger inbindning av SH2-bindande domäner.Aktivator (genetik): Aktivatorer är en grupp trans-agerande faktorer som binder till cis-regulativa element på DNA-strängar. Aktivatorer är proteiner som när de är aktiva binder till DNA:t, samt rekryterar de generella transkriptionsfaktorerna som behövs för att initiera transkriptionen av gener till RNA.Membranproteiner: Membranproteiner är en stor grupp proteiner i cellmembranet och andra biologiska membran.Multiple cloning site: En multiple cloning site eller polylinker är ett kort segment av DNA som innehåller många (mer än 20) klippsekvenser för restriktionsenzym. En polylinker är nödvändigt för att klippa och klistra i en plasmid.Cellmembran: Ett cellmembran är en cells avgränsning mot omvärlden. Membranet skyddar cellen, en roll liknande den som huden har för en människa.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Kinas: Kinas är en grupp enzym som har förmågan att överföra en fosfatgrupp från energirika fosfater, vanligtvis trifosfatnukleotider (till exempel ATP), till proteiner eller andra molekyler. Kinaser har ofta så kallad induced fit, vilket innebär att enzymet ändrar form när substraten, den energirika fosfaten och mottagarmolekylen, binder in.Aktivt centrum: Aktivt centrum, aktiv yta eller aktivt säte är inom molekylärbiologin den del av ett enzym eller ribozym där substraten binder och den kemiska reaktionen sker. Eventuella kofaktorer binder också till det aktiva centret.Fosfotyrosinbindande domän: Fosfotyrosinbindande domäner är proteinsekvenser som möjliggör inbindning till fosforylerade tyrosinrester samt N-terminala aminosyror. Det är en form av domän som uttrycks bland annat på proteiner i signaltransduktionskedjor av olika slag, och behövs för att binda samman olika proteiner och enzymer.Protoplasma: Protoplasma är den substans som en levande cell innehåller, inklusive organeller och cellkärna. 'Protoplasma' är en äldre beteckning.Ligand (biokemi): Ligander (från latinets ligandum, bindning) kallas de (ofta mindre molekyler) som har specificitet för en receptor och genom att komplexbinda till receptorn, fortplantar någon form av signal inne i cellen.Isoenzym: Isoenzymer är enzymer som skiljer sig i aminosyrasekvens, men som katalyserar samma reaktioner med skillnader i exempelvis kinetiska eller regulatoriska egenskaper. Isoenzymer tillhör ofta samma genfamilj, där de olika enzymerna uppkommit till följd av genduplikation.PlasmidKemotaxis: Kemotaxis innebär att en cell förflyttar sig mot eller från en ökande koncentration av ett kemiskt ämne. Det kan till exempel vara en bakterie som förflyttar sig mot en högre koncentration av glukos, eller en cell i vårt immunförsvar som förflyttar sig mot ett område infekterat av bakterier eller virus.