Sensitivitet och specificitetSubstratspecificitetMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Antikroppsspecificitet: Egenskap som gör att antikroppar kan reagera med vissa antigena determinanter och inte med andra. Specificiteten beror på kemisk sammansättning, fysikaliska krafter och bindningsplatsens molekylära st ruktur.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.ArtsspecificitetResultats reproducerbarhetPrediktivt värde av testerROC-kurvanalysBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Kontrastkänslighet: Förmågan att uppfatta skarpa gränser (stimuli) och att uppfatta små skillnader i luminans (ljustäthet, ljusstyrka) på en yta utan distinkta skiljelinjer. Psykofysiska mätningar av denna synfunktion används för bedömning av synskärpa och för att upptäcka ögonsjukdomar.Bindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.PolymeraskedjereaktionTestutrustning, diagnostiskTidsfaktorerProteinbindningEnzymkopplad immunadsorberande analys: En immunanalysmetod som utnyttjar en antikropp med enzymmarkör, t ex pepparrotsperoxidas. Då antingen enzymet eller antikroppen binds till ett adsorberande substrat behåller båda sin biologiska aktivitet. Förändringen i enzymaktivitet till följd av enzym-antikropp-antigenreaktionen är proportionell mot mängden antigen och kan mätas med spektrofotometri eller med blotta ögat. Det har utvecklats många varianter av metoden. Syn. ELISA.Modeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.Falskt positiva reaktioner: Postiva provresultat för undersökta personer som inte uppfyller kriterierna för undersökningen. Angivande av friska individer som sjuka vid kartläggning ("screening") av sjukdom.Kolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.Rekombinanta proteinerCellinjeSekvenshomologi, aminosyraProteinstruktur, tertiärImmunanalys: Immunkemiskt test eller påvisande av ett ämne med serologiska eller immunologiska metoder. Vanligtvis tjänar det undersökta ämnet som antigen både för antikroppsproduktion och för antikroppsmätning.Utvärderingsstudier, principer: Studier för mätning av effektiviteten hos en process, personal och utrustning, eller material om genomförandet av sådana studier. När det gäller läkemedel och medicinska hjälpmedel finns termerna kliniska prövningar och läkemedelsprövning.Algoritmer: En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.Falskt negativa reaktioner: Negativa provresultat för undersökta personer som uppfyller de kriterier som provet avser. Angivande av sjuka individer som friska vid kartläggning ("screening") av sjukdom.DNA-primrar: Korta DNA-sekvenser (vanligtvis ca 10 baspar) som är komplementära till sekvenser av budbärar-RNA och som tillåter omvänt transkriptas att påbörja kopiering av angränsande mRNA-sekvenser. Primrar har utbredd användning som verktyg vid genetiskt och molekylärbiologiskt arbete.OrganspecificitetSekvensinpassningDNA: En deoxiribonukleotidpolymer som utgör den grundläggande genetiska substansen i alla celler. Eukaryota och prokaryota organismer har normalt sitt DNA ordnat i dubbelsträngade strukturer, men i många viktiga biologiska processer ingår under vissa skeden enkla strängar. DNA, som består av en flersockerarts-fosfatstam med utskott av puriner (adenin och guanin) och pyrimidiner (tymin och cytosin), bildar en dubbelspiral som hålls ihop med vätebindningar mellan purinerna och pyrimidinerna (adenin mot tymin (AT) och guanin mot cytosin (GC)).Insulinresistens: Avtagande förmåga hos insulin att sänka blodsockerhalterna; behov av 200 enheter insulin per dag för att förhindra hyperglykemi eller ketos. Effektminskningen beror vanligtvis på antikroppsbindning av insulin (insulinantikroppar), men även avvikelser hos insulinreceptorer på cellytor kan föreligga. Tillståndet har samband med övervikt, ketoacidos, infektion och vissa sällsynta sjukdomar.Struktur-aktivitet-relationProspektiva studierMutagenes, riktad: Arrangerad genetisk mutagenes på någon specifik plats i DNA-molekylen som ger en bassubstitution, infogning eller radering.Kloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.Bakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.Monoklonala antikroppar: Antikroppar som produceras av cellfamiljer (kloner) av identiskt lika celler, framställda genom hybridisering av aktiverade B-lymfocyter och tumörceller. Sådana hybrider benämns ofta hybridom.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.PeptiderMultipel kemisk känslighetSensoriska trösklarRekombinanta fusionsproteinerEpitoper: Områden på ett antigen som reagerar med specifika antikroppar.Vätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Bakteriologiska teknikerProteinkonfigurationKorsreaktioner: Serologiska reaktioner som inträffar när ett antiserum mot ett antigen reagerar med ett annat, närbesläktat antigen.Insulin: Ett proteinhormon som utsöndras av bukspottkörtelns betaceller. Insulin har en avgörande roll i regleringen av sockeromsättningen, där det främjar cellernas förbrukning av glukos. Det spelar även en viktig roll för omsättningen av proteiner och lipider. Insulin används som läkemedel för hålla insulinberoende diabetes mellitus under kontroll.Modeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurSerologiska testerNötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.TemperaturCeller, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Biologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.Molekylära diagnostiska tekniker: Molekylärbiologiska metoder som används för diagnos av sjukdomar. Hit hör tekniker som "in situ-hybridisering" av kromosomer för cytogenetisk analys, DNA-mikromatrisanalys av genuttrycksmönster vid sjukdomstillstånd, identifiering av patogena organismer genom analys av artspecifika DNA-sekvenser, samt påvisande av mutationer med polymeraskedjereaktion (PCR).Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Immunglobulin G: Det dominerande immunglobulinet i normalt humanserum.RNA, budbärarSignalomvandlingTumörcellinjeKalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.DNA-bindande proteiner: Proteiner som binder till DNA. Till denna familj hör proteiner som binder till såväl dubbelsträngat som enkelsträngat DNA, och den omfattar även specifika DNA-bindande proteiner i serum som kan användas som markörer för tumörsjukdomar.Enzymimmunologiska metoder: Immunologiska analysmetoder baserade på bruk av: 1) enzym-antikroppkonjugat; 2) enzym-antigenkonjugat; 3) antienzymantikroppar med efterföljande homologt enzym; 4) enzym-antienzymkomplex. Dessa används i histologiskt arbete för att synliggöra eller märka vävnadsprov.Host SpecificityFenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.Bakterie-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos bakterier.Röntgenkristallografi: Undersöknig av kristallstrukturer med hjälp av röntgendiffraktionsteknik.Aminosyrasubstitution: Naturligt förekommande eller experimentellt utbyte av en eller flera aminosyror i ett protein mot en eller flera andra, varvid proteinets funktioner kan bibehållas, förändras eller utebli. Experimente ll substitution används för att studera enzymaktiviteter och bindningsegenskaper.Massundersökning: Kampanjer organiserade i tidsinternvall för undersökning av stora folkgrupper i syfte att upptäcka sjukdom.TransfektionPolyakrylamidgelelektrofores: En typ av elektrofores där polyakrylamidgel används som diffusionsmedium.DNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.TranskriptionsfaktorerBidning, kompetitivHydrolys: Spjälkning av ett kemiskt ämne genom tillägg av en vattenmolekyl.Mikrobiologisk resistensbestämning: Tester som visar den relativa effekten av olika kemoterapeutiska medel mot specifika mikroorganismer (t ex bakterier, svampar, virus).Bärarproteiner: Proteiner som transporterar specifika ämnen i blodet eller genom cellväggar.Magnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.Saccharomyces cerevisiaeBlotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.Omvänt transkriptaspolymeraskedjereaktionTumörceller, odladeRetrospektiva studierPlasmiderLäkemedelsresistens: Nedsatt eller utebliven effekt av ett läkemedelspreparat på en organism, sjukdom eller vävnad. Läkemedelsresistens måste skiljas från läkemedelstolerans, som innebär en gradvis minskande känslighet för ett läkemedels effekter vid fortlöpande medicinering.Ligander: Molekyler som binder till andra molekyler, särskilt ifråga om små molekyler som binder specifikt till större molekyler, t ex ett antigen som binder till en antikropp, ett hormon eller en neurotransmittor som binder till en receptor, eller ett substrat eller allosterisk effektormolekyl som binder till ett enzym. Ligander kan även utgöras av molekyler som avger eller tar upp ett elektronpar för att bilda en koordinerad kovalent bindning med den centrala metallatomen i ett koordinationskomplex.Fosforylering: Införande av en fosforylgrupp i en förening genom bildande av en esterbindning mellan föreningen och en fosfordel.Katalytisk domän: Det område i ett enzym som genom verkan på sitt substrat utlöser en enzymreaktion.Möss, inavlade C57BLPeptidfragmentLever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Bakteriella antigenerObservatörsvariationNormalvärdenTumörmarkörer, biologiskaMolekylvikt: Summan av atomvikterna för de atomer som ingår i en molekyl. En modernare benämning är relativ molekylmassa.Membranproteiner: Proteiner i biologiska membran, som t ex cellmembran och intracellulära membran. De utgörs av två typer, yttre (perifera) och inre, integrerade, proteiner. De omfattar de flesta membranbundna enzymer, antigena proteiner, transportproteiner, och receptorer för läkemedel, hormoner och lektiner.Katalys: Påskyndande av en kemisk reaktion genom medverkan av en särskild reaktorsubstans, katalysator.ProteinerKliniska laboratorietekniker: Olika sorters teknik för att genomföra undersökningar vid diagnos och behandling av sjukdomar.Antikroppar: Immunglobulinmolekyler (proteiner), vars specifika aminosyrasekvenser får dem att reagera endast med de antigen som utlöste deras syntetisering i celler i lymfocytserien (i sht plasmaceller), eller me d närbesläktade antigen. Antikroppar klassificeras efter sitt sätt att verka: agglutininer, hemolysiner, opsoniner, precipitiner m fl.Läkemedelsresistens, tumör: Motstånd mot eller minskad känslighet för ett antitumörmedel hos en tumör hos människor, djur eller i cell- eller vävnadsodlingar.Transkription, genetiskVirologiMutagenes: Process som leder till genetisk mutation. Den kan uppstå spontant eller inledas av s k mutagener.Hjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Blodsocker: Glukos - den sockerart genom vilken kolhydrater transporteras med blodet, uppgår normalt till en halt av 3,5-5,6 mmol/l. Vid onormalt låg koncentration föreligger hypoglycemi, vid onormalt höga halter hyperglycemi. Syn. dextros; druvsocker.Glukosbelastningsprov: Ett test för avgörande av en individs förmåga att upprätthålla blodglukosjämvikt. I testet ingår mätning av blodglukosnivåerna vid fasta och vid givna tidsintervall före och efter oralt intag av glukos (75 eller 100 g) eller intravenös infusion (0,5 g/kg).Isoenzymer: Strukturellt likartade enzymer med samma katalytiska mekanism, men med olika kemiska, fysikaliska eller immunologiska egenskaper.Fall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Datortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Immunglobulin M: En immunglobulinklass med mykedjor. IgM kan fixera komplement. Beteckningen har givits pga den höga molekylvikten; ursprungligen benämndes proteinet makroglobulin.Bakteriella antikroppar: Immunglobuliner framkallade av bakteriella antigena komponenter.Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.StandarderGenuttryck: Den fenotyp som en gen eller gener uttrycker genom de processer som kallas gentranskription och gentranslation.Cellgifter: Medel som hämmar eller hindrar tumörtillväxt, genom att stoppa mogningsprocessen och proliferationen hos elakartade celler.Högtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.Cellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.Cellöverlevnad: Livsdugligheten hos en cell, kännetecknad av förmågan till vissa funktioner, så som ämnesomsättning, tillväxt, reproduktion, reaktion på stimuli och anpassning.Aminosyror: Organiska föreningar som generellt innehåller en aminogrupp (-NH2) och en karboxylgrupp (-COOH). Tjugo alfaaminosyror är de subenheter som polymeriseras till proteiner.Proteinstruktur, sekundärLjus: Det område av det elektromagnetiska spektret som det mänskliga ögat är känsligt för. Ljusets våglängd ligger mellan 400 och 800 nanometer, dvs mellan de ultravioletta och infraröda frekvenserna.ParasitologiCricetinae: Allmän benämning på medlemmarna av en underfamilj av Muridae. Fyra vanliga släkten är Cricetus, Cricetulus, Mesocricetus och Phodopus.Immunfluorescensteknik: Analysmetod för vävnadsantigener, antingen direkt, genom konjugering av antikroppar med fluorescensfärg, eller indirekt, genom framställning av antigen-antikroppskomplex, som sedan märks med fluoresceinkonjugerade antiimmunglobulinantikroppar. Provet undersöks därpå i fluorescensmikroskop.Protein engineeringAvföringPromotorregioner, genetikGraviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Glukos: Druvsocker. En primär energikälla för levande organismer. Sockret förekommer naturligt i frukter och växter, och används terapeutiskt i vätska och för näringstillförsel.Varm temperatur: En form av energi och en känsla av förhöjd temperatur. Inom medicinen är värme av intresse för sina fysiologiska effekter, för terapeutisk användning, och för bruk i förfaranden inom fysik eller fysikalisk kemi.Glukosklamp: Metod för upprätthållande av en konstant blodsockernivå genom glukos- eller insulininfusion. Tekniken används för att studera ämnesomsättningshastighet (för t ex glukos, fett, eller aminosyror) vid en konstant glukoshalt.Yta under kurvan: Ett statistiskt begrepp för summering av data från ett antal mätningar på en individ. Det används ofta i klinisk farmakologi, där AUC (area under curve) för serumnivåer kan tolkas som totalupptaget av substansen i fråga. Metoden kan också användas för t ex jämförelse av biotillgänglighet av läkemedel efter endosadministrering i ett koncentrations/tidsdiagram.Mycobacterium tuberculosisRadiofarmakaNukleinsyrediagnostikReglering av genuttryck: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under transkriptions- eller translationsstadierna. Hit hör även genaktivering och geninduktion.ProvhanteringDNA, komplementärt: Enkelsträngat, komplementärt DNA som syntetiseras utifrån en RNA-mall genom verkan av RNA-beroende DNA-polymeras. cDNA (dvs komplementärt, "complementary", DNA, inte cirkulärt DNA och inte heller C-DNA) används i en rad olika molekylära kloningsstudier och som specifik hydridiseringssond.Kolhydratsekvens: Ordningsföljden av kolhydrater i polysaccharider, glykoproteiner och glykolipider.Datorsimulering: Datorbaserade, funktionella modeller av fysiska system och förlopp, som t ex kemiska processer.Odlingsmedia: Varje flytande eller fast preparat som är specifikt avsett för odling, lagring eller transport av mikroorganismer eller andra sorters celler. Olika typer av media, såsom differentierande substrat, selektiva substrat, testsubstrat och definierade substrat, tillåter odling av bestämda mikroorganismer och celltyper. Fasta medier erhålls genom tillsats av agar eller gelatin till flytande substrat.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Biosensortekniker: Olika metoder för att med en biologisk sond eller sensor mäta halten av något visst (organiskt) ämne. Biokemiska reaktioner mellan sensorns känselkropp, bestående av biologiskt material, och det ämne man vill mäta omvandlas till kvantifierbara signaler.OligopeptiderPeptidbibliotekFotostimuleringApoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska processen nekros är apoptos en biologiskt programmerad process, ansvarig för en fysiologisk likvidering av celler. Denna typ av cel ldöd tjänar som en motvikt mot mitos och utgör ett led i regleringen av vävnaders tillväxt och storlek.Brösttumörer: Cancer i bröstet.EnzymhämmareMöss, inavlade BALB CDiagnostiska fel: Felaktiga diagnoser efter klinisk undersökning eller teknisk diagnostik.Råttor, Sprague-DawleyRutinprov: Diagnostiska undersökningar, som t ex laboratorietester och röntgen, som görs rutinmässigt av alla individer eller bestämda kategorier av individer i en given situation, t ex av patienter i samband vid intagning på sjukhus. Hit hör även rutintester på nyfödda.Autoantikroppar: Antikroppar riktade mot kroppsegna antigener, dvs mot normala vävnadsdelar.Immunologiska tester: Diagnostisk teknik för påvisande och mätning av immunsvar, inkl. antikroppsproduktion, antigen-antikroppsreaktioner, serologiska korsreaktioner, fördröjda överkänslighetsreaktioner och heterogenitetsreaktioner.Immunoblot: Immunologisk metod för påvisande eller kvantifiering av immunreaktiva ämnen. Genotyp: Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.Vävnadsprov: Avlägsnande och undersökning av små prov från levande vävnad.Aminosyramönster: Vanliga proteinstrukturer, sammansatta av enkla kombinationer av angränsande, sekundära strukturer.TeststickorMolekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.Saccharomyces cerevisiae ProteinsRadioimmunanalysSvin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).DNA-sonder: Art- eller underartspecifikt DNA (inkl. komplementärt DNA, bevarade gener, hela kromosomer eller hela genom), vilket används i hybridiseringsstudier för att identifiera mikroorganismer, mäta DNA-DNA-homologier, gruppera underarter osv. DNA-sonden hybridiseras med specifikt mRNA, om sådant finns. Konventionella metoder för påvisande av hybridiseringsprodukten omfattar dot blot-test, Southern blot-test och DNA:RNA-hybridspecifika antikroppstest. Konventionell märkning av DNA-sonden sker med radioisotoperna 32P och 125I, eller med den kemiska markören biotin. DNA-sondtekniken utgör ett specifikt, känsligt, snabbt och billigt alternativ till cellodlingsmetoder för diagnostisering av infektionssjukdomar.Ultraviolett strålningHela-celler: Den första, kontinuerligt odlade cellinjen av humana, maligna celler, vilka kom från ett livmoderhalskarcinom hos "Henrietta Lacks". Cellerna används för virusodling och testning av cancerpreparat.Fluorescerande färgämnen: Färgämnen som avger ljus vid bestrålning. Våglängden hos det utsända ljuset är vanligtvis längre än hos det infallande. Fluorokromer är färgämnen som tillsätts andra ämnen för att få dessa att fluorescera, och används som markörer inom biokemi och immunologi.NervcellerKontrastmedelBaroreflex: Ett negativt återsignalleringssystem som ger korttidsverkande blodtrycksförändringar. Escherichia coliproteiner: Proteiner från Escherichia coli.SjukdomsgradsmåttPunktmutationImmunsera: Serum som innehåller antikroppar. Det erhålls från djur som immuniserats genom injektion av antigen eller genom infektion med mikroorganismer, bärande på antigenet.Mikroskopi: Bruk av instrument och teknik för att åskådliggöra material och detaljer som inte är synliga med blotta ögat. Detta åstadkoms genom förstoring av bilder, vilka överförs med ljus- eller elektronstrålar genom optiska eller magnetiska linser som förstorar hela bildfältet. Vid svepmikroskopi skapas bilder genom punktvis avbildning av preparatet, i förstorad skala, efterhand som en smal stråle av ljus, elektroner, laser, en ledande sond eller topografisond sveper över det.Adenosintrifosfat: Adenosin-5´-(tetravätetrifosfat). En adeninnukleotid innehållande tre fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel. Adenosintrifosfat har en betydande roll i ämnesomsättningen och som neurotransmitt or.Biologisk transport: Förflyttning av ämnen, inkl. biokemiska substanser och läkemedel, genom cellmembran och epitellager, vanligen med passiv diffusion.SynfältFlödescytometri: En mätteknik som utnyttjar en maskin för att göra, bearbeta och presentera en eller fler mätningar på enstaka celler ur en cellsuspension. Cellerna färgas vanligen med något fluorescent färgämne som är specifikt för de cellkomponenter som undersöks, t ex DNA, och fluorescensen hos varje cell mäts då den snabbt passerar aktiveringsstrålen (laser eller kvicksilverlampa). Fluorescensen ger ett kvantitativt mått på olika biokemiska och biofysiska egenskaper hos cellen, och utgör även en grund för cellsortering. Andra mätbara optiska parametrar är bl a ljusabsorption och ljusspridning, varav den senare kan användas för mätning av cellstorlek, form, täthet, kornighet och färgupptagning.Bildbehandling, datorstödd: Datorteknik för hantering av tvådimensionella bilder för bildförbättring eller analys.Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Enzymaktivering: Omvandling av en inaktiv enzymform till en med metabolisk aktivitet, vilket inkluderar: 1) jonaktivering (aktivatorverkan); 2) kofaktor-/koenzymaktivering; 3) omvandling av enzymprekursor (proenzym eller zymogen) till aktivt enzym.Visual Field TestsHemagglutinationstester: Känsliga tester för mätning av vissa antigen, antikroppar eller virus som baseras på dessas förmåga att agglutinera vissa röda blodkroppar.PrognosPositronemissionstomografiFärgning och märkningGenuttrycksmönster: Bestämning av det mönster av gener som uttrycks vid den genetiska transkriptionen, såväl under specifika förhållanden som i en specifik cell.Patientnära systemVirusantikroppar: Immunglobuliner producerade som svar på virala antigen; de omfattar alla klasser av immunglobuliner, framkallade av alla viruskomponenter.Adaptation, OcularLatexagglutinationstester: Passiva agglutinationstester, i vilka antigen adsorberas på latexpartiklar som klumpar ihop sig i närvaro av mot antigenet specifika antikroppar.Agglutinationstester: Undersökningar som bygger på att celler, mikroorganismer eller partiklar klumpar ihop sig när de blandas med specifikt antiserum.Bevarad sekvens: En aminosyrasekvens i en polypeptid eller en nukleotidsekvens i DNA eller RNA som är den samma hos flera arter. En känd uppsättning bevarade sekvenser representeras av en konsensussekvens. Aminosyramotiv består ofta av bevarade sekvenser.

*  Förebyggande av livmoderhalscancer i Sverige - PDF

Utfallsmått:Sensitivitet/specificitet för CIN2+ 1. Almonte M, et al Int J Cancer. 2007 Peru Spilt sample, fix ordning 5595 ... SurePath Signikant sämre spec och PPV Tröskel ASCUS+ Sensitivitet CIN2+ CC 26,2 ...
docplayer.se/2281283-Forebyggande-av-livmoderhalscancer-i-sverige.html

*  Ultraljud och fosterdiagnostik | BB Stockholm

Provet är ett icke-invasivt prenatalt screeningstest som har en sensitivitet och specificitet på ,99 %. Under graviditeten ...
bbstockholm.se/content/ultraljud-och-fosterdiagnostik

*  Allmänt Gikt innebär att kristaller av urinsyra (urat) faller ut i vävnaden, till följd av hyperurikemi. - PDF

Svullen led Knäartros: Sensitivitet 84-95 % specificitet 69-89 % Höftartros: Sensitivitet 86 % specificitet 75 % Kapitel ...
docplayer.se/2152049-Allmant-gikt-innebar-att-kristaller-av-urinsyra-urat-faller-ut-i-vavnaden-till-foljd-av-hyperurikemi.html

*  Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov - PDF

4:5:1 Förklara begreppen sensitivitet och specificitet. (1p) Sensitivitet= antal sant positiva/sant positiva + falskt negativa ... Specificitet= antal sant negativa/sant negativa + falskt positiva 4:5:2 Vilka andra argument talar emot en allmän screening av ...
docplayer.se/1027116-Examination-efter-lakares-allmantjanstgoring-samlat-skriftligt-prov.html

*  Online apotek Sverige

Provet har en sensitivitet och specificitet på mer än. *Lancus - Psykodynamisk psykoterapi har sina teoretiska rötter i ... Detta mått sammanfattar diagnosmetodens sensitivitet och specificitet på en och samma gång, och har fördelen av att inte ...
sverige-apotek.life/index-128.html

*  Bilden på omslaget är hämtad från en handskrift, X118, som finns på Kungliga Biblioteket (KB) i Stockholm sedan 1700-talet. Den...

Sensitivitet %. Specificitet %. Leukocyttestet har störst värde vid negativt nitrittest och talar för inflammation i urinblåsan ... Sensitivitet % och specificitet % för bakteriell infektion. Urinodling: bör tas på alla patienter förutom icke gravida ... Trauma DT har hög sensitivitet och specificitet för detektion av skador i skelett och parenkymatösa organ, men lägre känslighet ... Ultraljud med färgdoppler kan underlätta diagnostiken (sensitivitet % och specificitet nära 100 %) men bör endast utföras om ...
docplayer.se/1464754-Bilden-pa-omslaget-ar-hamtad-fran-en-handskrift-x118-som-finns-pa-kungliga-biblioteket-kb-i-stockholm-sedan-1700-talet-den-ar-daterad-1412-och.html

*  Intervju med Urban Hellgren - PDF

Sensitivitet och specificitet brukar anges till drygt 90 % jämfört med odling. Snabbtester hittar dock inte streptokocker grupp ...
docplayer.se/361873-Intervju-med-urban-hellgren.html

*  Dessa är de optimala gränsvärdena för diagnosticering av depression med PHQ-9 enligt en metaanalys

... sensitivitet 82%, specificitet 83%) till 11 (sensitivitet 85%, specificitet 89%). Man fann inga signifikanta skillnader i de ... I studien poolades sensitivitet, specificitet och oddskvotförhållanden för lägre gränsvärden mellan 7 och 15 samt för sjukhus ... Då uppnås nämligen en optimal balans mellan sensitivitet och specificitet (Kroenke, Spitzer & Williams, 2001). För att ... Vid diagnosticering av klinisk depression visade det sig att PHQ-9 överlag hade lägre sensitivitet i sjukhusmiljö (74%) jämfört ...
eniveckan.se/dessa-ar-de-optimala-gransvardena-diagnosticering-av-depression-med-phq-9-enligt-en-metaanalys/

*  Volvo Human Monitoring - PDF

Värden (t ex medelvärden) beräknade över längre segment leder till stabilare mätvärden med högre sensitivitet och specificitet ...
docplayer.se/2588206-2009-00132-volvo-human-monitoring.html

*  Online apotek Sverige

Ratio och högst specificitet men lägre sensitivitet. *Finlipol - Man upptäcker fortfarande nya signalsubstanser i djunglerna av ...
sverige-apotek.life/index-94.html

*  Avledningslära - EKG.nu

Exempelvis erbjuder VKG högre sensitivitet men lägre specificitet vid ischemidiagnostik. VKG-tolkning ombesörjs inte här. ...
https://ekg.nu/avledningslara/

*  Att mäta psykisk hälsa Tobias Edbom. Psykisk ohälsa Psykisk ohälsa och sjukdomar är ett växande folkhälsoproblem Den...

Instrumentets psykometriska egenskaper prövats God validitet och reliabilitet Skalorna har god sensitivitet och specificitet ...
slideplayer.se/slide/11158416/

*  Vetenskaplig utveckling Läkarprogrammet KI HT 2010 termin 4 - ppt ladda ner

Sensitivitet och specificitet säger ingenting om man inte vet något om prevalensen Ett test som är utmärkt för diagnos bland ... Sensitivitet, specificitet, PPV och NPV är skattningar Alltså har de en inbyggd osäkerhet Undersök hur stor osäkerheten är ... 17 Konfidensintervall Sensitivitet och specificitet är skattningar, baserade på till exempel kliniska prövningar Inbyggd ... Specificitet 720/800=90% PPV=180/260=69% NPV=720/740=97% Sensitivitet 9/10=90% Specificitet 891/990=90% PPV=9/108=8% NPV=891/ ...
slideplayer.se/slide/2283364/

*  Köpa Floginax utan recept på nätet i Sverige | Floginax Online Apotek

Den fyrfältstabell som används för att beräkna sensitivitet och specificitet beskriver sambandet mellan egenskapen att ha ...
apotekvarernettbutikk.life/floginax.html

*  Charles Lasègue. Skakattacker Lennox-Gastaut Anfallsutlösande faktorer Valproat vid status Psykosociala effekter. Helserelatert...

Testbatteriet visade 92 % specificitet och 68 % sensitivitet för idiopatisk Parkinsons sjukdom. Ytan under the Receiver ... specificitet och 69 % sensitivitet, med en yta under the Receiver Operator Characteristic curve på 0,87. AR Är det viktigt med ... Dette viser at NHP har en sensitivitet som gjør at endringer over tid kan registreres også ved hjelp av denne type ... sensitivitet for nevroleptika, delusjoner og andre hallusinasjoner. Kritikken mot de diagnostiske kriterier har gått på ...
docplayer.se/1206757-Charles-lasegue-skakattacker-lennox-gastaut-anfallsutlosande-faktorer-valproat-vid-status-psykosociala-effekter-helserelatert-livskvalitet.html

*  Qvintensen S T A T I S T I K F R Ä M J A N D E T MEDLEMSTIDNING NUMMER 3 DECEMBER PDF

Ett sätt att utvärdera data är i form av ROCkurvor, som kan beskriva sambandet mellan sensitivitet och specificitet vid val av ...
docplayer.se/663838-Qvintensen-s-t-a-t-i-s-t-i-k-f-r-a-m-j-a-n-d-e-t-medlemstidning-nummer-3-december-2008.html

*  030515 mattiaslinde, SlideSearchEngine.com

Arch Intern Med 2000;160:2729-2737 Sensitivitet = Andel patienter med diagnosen som har symptomet Specificitet = Andel ... Cephalalgia 1988;8(suppl 7):1-96 Symptomens sensitivitet: Symptomens sensitivitet Smetana, GW. Arch Intern Med 2000;160:2729- ... patienter utan diagnosen som inte har symptomet Positivt predikterande värde = Sensitivitet/(Specificitet-1) Migrän eller HST ... 2737 Sensitivitet = Andel patienter med diagnosen som har symptomet Sannolikhet migrän / HST : Sannolikhet migrän / HST Smetana ...
slidesearchengine.com/slide/030515-mattiaslinde

*  Anemi och trombocytopeni - PDF

Även om den nya metoden för detektion av blod i faeces har högre sensitivitet och specificitet än den gamla, kvarstår det ... Gastrin och pepsinogen I har nu visats ha högre specificitet än metylmalonat och homocystein. Gastroskopi bör naturligtvis ...
docplayer.se/5184298-Anemi-och-trombocytopeni.html

*  Utvärdering av oralt glukostoleranstest för diagnosticering av insulinresistens hos häst - PDF

OGT visade sig i studien ha en hög specificitet men lägre sensitivitet och kan användas för att diagnosticera hästar med ...
docplayer.se/2478145-Utvardering-av-oralt-glukostoleranstest-for-diagnosticering-av-insulinresistens-hos-hast.html

*  Online apotek Sverige

För individen är hög specificitet viktigare ur rättssäkerhetssynpunkt än hög sensitivitet. *Lindron - Frn binjurarna, ofta i ...
sverige-apotek.life/index-134.html

*  Program. 11:45 12:00 Frågestund - PDF

... sensitivitet 85 % specificitet 95 % för villusatrofi O komplikationer (refraktär celiaki, ulcererande jejunoileit, lymfom) O ... behandla O symtomet halsbränna O sensitivitet 70%, specificitet 45% O provbehandling & utvärdering (PPI-test) O ex juvantibus- ... terapi med PPI i 2-4 v O Lab: blodstatus O sensitivitet 80-90% O specificitet 50-60% O risk dyr långtidsplacebo ...
docplayer.se/3189200-Program-11-45-12-00-fragestund.html

*  Handläggning av faryngotonsilliter - ppt ladda ner

... är sannolik Sensitivitet 90-95%, specificitet 95-98% Korrekt provtagningsteknik är avgörande för pålitliga utfall ...
slideplayer.se/slide/2902504/

*  Urinvägsinfektioner | Läkemedelsboken

Nitrittestet har hög specificitet (99%), men relativt låg sensitivitet (50-80%), vilket innebär att bakteriuri kan föreligga ... Pyuri kan påvisas hos , 90% av dem som har symtomgivande infektion, men har låg specificitet för UVI. ...
https://lakemedelsboken.se/kapitel/nefrologi-urologi/urinvagsinfektioner.html

*  Biokemiske markører for Alzheimers sygdom - Nationalt Videnscenter for Demens

Sensitivitet (markørernes evne til at identificere Alzheimers sygdom) og specificitet (markørernes evne til at identificere ...
videnscenterfordemens.dk/viden-om-demens/undersoegelse-og-udredning-ved-mistanke-om-demens/supplerende-undersoegelser/undersoegelse-af-rygmarvsvaesken/biokemiske-markoerer-for-alzheimers-sygdom/

*  Medicinsk informationssökning (Spiraltomografi • Definitionerna)

SpirallaminaSensitivitet och specificitetBildbehandling, datorstödd: Datorteknik för hantering av tvådimensionella bilder för ... även specificitet sensitivitet positivt prediktivt värde kategori statistik de beurteilung eines klassifikators positiver und ... även specificitet sensitivitet negativt prediktivt värde kategori statistik kategori biostatistik de beurteilung eines ...
lookformedical.com/search.php?lang=6&q=Spiraltomografi&src=definitions

Patognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Aktivt centrum: Aktivt centrum, aktiv yta eller aktivt säte är inom molekylärbiologin den del av ett enzym eller ribozym där substraten binder och den kemiska reaktionen sker. Eventuella kofaktorer binder också till det aktiva centret.Tyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.Termocykler: [eller PCR-maskin en apparat som används vid en PCR]-körning. Namnet termocykler kommer från att apparatens funktion är att med jämna intervall förändra temperaturen i ett antal provrörsplatser för att framställa stora mängder av en viss [[DNA|DNA-sekvens.Eva Engvall: Eva Engvall, född 1940, är en svensk biolog som är en av upphovsmännen bakom analysmetoden ELISA.Famed Medical Test 'ELISA' Celebrates Its 35th, NPR 2006-05-22Happy Birthday ELISA, Sanford-Burnham/Beaker 2011-07-17History: Enzyme Immunoassay (EIA)/Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), Clinical Chemistry.Reaktionskoordinat: En reaktionskoordinat är inom kemin en koordinat som anger förloppet av en kemisk reaktion. Den anger inte bara en riktning i rummet, och inte heller tidsaxeln, utan snarare en kombination av den rörelse i riktning mellan de två atomkärnor som reagerar (d.Prevalens: Prevalens, av latinets praevalens - överlägsenhet, dominans, är en epidemiologisk term som anger den andel individer i en population som har en given sjukdom eller ett givet tillstånd. Man skiljer mellan prevalensen vid en viss tidpunkt, punktprevalens och prevalensen under en period, periodprevalens.Immunanalys: Immunanalys är ett samlingsbegrepp för flera olika laboratorietekniker för att mäta eller påvisa ett ämne med hjälp av immunologiska metoder. Några exempel på immunanalyser är enzymkopplad immunadsorberande analys (ELISA), Radioimmunologisk analys (RIA) och Western blot.Metodologi: #OMDIRIGERING VetenskapsteoriEtylgruppPeptidPsykofysik: Psykofysik är en gren av psykologin där man studerar sambanden mellan kvantitativa dimensioner av fysikaliska retningar av sinnesorganen och upplevelserna, som likaledes mäts kvantitativt.EclipsedKöttdjur: Köttdjur eller biffdjur är nötkreatur som föds upp för köttproduktion (till skillnad från mjölkkor, som används för mjölkproduktion). Nötkreaturens kött kallas nötkött.Kylväska: Kylväska eller kylbox är en väska med temperaturisolerande egenskap, som främst är avsedd för att transportera och korttidsförvara kylvaror. Den kan användas vid exempelvis picknick, camping eller då man fraktar hem varor från livsmedelsaffären.Tan (kaninras)Kristallografi: Kristallografi är en experimentell vetenskap som studerar atomstrukturer i solida material. I äldre litteratur betecknar namnet vetenskaplig forskning av kristaller.Transfektion: Transfektion är en mycket vanlig metod inom molekylärbiologin som går ut på att man introducerar främmande genetiskt material antingen i in vitro till mammalieceller eller in vivo. Sådant genetiskt material är ofta manipulerade plasmider eller antisense RNA.Aktivator (genetik): Aktivatorer är en grupp trans-agerande faktorer som binder till cis-regulativa element på DNA-strängar. Aktivatorer är proteiner som när de är aktiva binder till DNA:t, samt rekryterar de generella transkriptionsfaktorerna som behövs för att initiera transkriptionen av gener till RNA.HyperintensitetPlasmidLigand (biokemi): Ligander (från latinets ligandum, bindning) kallas de (ofta mindre molekyler) som har specificitet för en receptor och genom att komplexbinda till receptorn, fortplantar någon form av signal inne i cellen.JAK-STAT-signaltransduktionsvägenLipopolysackarider


Studien


  • I studien poolades sensitivitet, specificitet och oddskvotförhållanden för lägre gränsvärden mellan 7 och 15 samt för sjukhus respektive primärvård. (eniveckan.se)
  • OGT visade sig i studien ha en hög specificitet men lägre sensitivitet och kan användas för att diagnosticera hästar med nedsatt insulinkänslighet. (docplayer.se)