SammandragningKärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.Sammandragning, patologisk: Onormal hopsnörning av en anatomisk struktur.Arterioler: Artärernas minsta förgreningar, belägna mellan muskelartärerna och kapillärkärlen.Ductus arteriosus: Ett blodkärl hos foster som förbinder lungartären med aorta descendens.Kärlsammandragande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma sammandragning av blodkärlen.PupillreflexBronksammandragning: Minskning av luftrörens diameter på fysiologisk väg eller genom farmakologisk verkan.Amnionbandsyndrom: En rubbning hos nyfödda, där ring- eller bandformade sammandragningar, som ger fördjupningar i mjuka vävnader, ses runt fingrar, tår, lemmar och ibland hals, bröstkorg eller buk. De kan ha samband med spontan amputation i livmodern.PupillKärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Muskeltonus: Spänningstillstånd i en muskel utöver det som hör till dess fysiska egenskaper, dvs dess aktiva motstånd mot sträckning. I skelettmuskler är toniciteten beroende av utåtledande nervimpulser.Glatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.Hjärtsäcksinflammation, konstriktiv: Hjärtsäcksinflammation (perikardit) med förkalkning i perikardvätskan.HjärtförstoringMjuk hjärnhinna: Den inre av de tre hinnorna som täcker hjärnan och ryggmärgen. Den är det tunna, kärlrika membran som ligger under spindelvävshinnan och den hårda hjärnhinnan.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Råttor, Sprague-DawleyHjärnartärer: De artärer som förser hjärnbarken med blod.Tarmkäxartärer: Artärer som utgår ifrån bukpulsådern och fördelar sig till större delen av tarmarna.Kärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.HyperestesiTryckVasomotoriska systemet15-hydroxi-11-alfa,9-alfa-(epoxymetano)prosta-5,13-diensyra: En stabil prostaglandinendoperoxidanalog som tjänar som en tromboxanhärmare. Dess verkningsmekanism omfattar härmning av den hydroosmotiska effekten hos vasopressin samt aktivering av fosfolipas C.Fenylefrin: En alfaadrenerg agonist (alfastimulerare) som används som pupillvidgande, nässlemhinneavsvällande och hjärtstimulerande medel.Ischiaticusneuropati: Sjukdomstillstånd hos eller skada på ischiasnerven, som delar sig i vadnerven och skenbensnerven. Kliniska manifestationer kan omfatta ischias eller smärta i höftpartiet, pares eller förlamning av de bakre lårmusklerna och musklerna som försörjs av vad- och skenbensnerverna, känselbortfall på sidan och baksidan av låret, benet och fotsulan. Ischiasnerven kan drabbas av skada, ischemi, kollagensjukdomar och andra sjukdomstillstånd.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Aktomyosin: Ett proteinkomplex av aktin och myosin i musklerna. Det är den huvudsakliga sammandragningssubstansen.Pulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.Mikrocirkulation: Blodcirkulationen i cirkulationssystemets mikrokärl.Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.NoradrenalinNervsmärtaCytokines: Benämning på det biologiska förlopp som leder till delning av cytoplasman i en cell.Endotelin-1: En peptid med 21 aminosyror som produceras i ett flertal vävnader, inklusive endotelceller, vaskulära muskelceller, nervceller och astrocyter i centrala nervsystemet, och endometrieceller. Den modulerar vasomotorisk spänning, cellproliferation och hormonproduktion.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Kaliumklorid: Ett vitt salt som används som elektrolytbildare, för behandling av hypokalemi, i bufferlösningar, i gödningsmedel och i sprängmedel.Regionalt blodflödeKärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Indometacin: Ett antiinflammatoriskt medel av icke-steroidtyp (NSAID) som blockerar enzymet cyklooxygenas, som behövs för bildandet av prostaglandiner och andra autakoider. Det hämmar även polymorfa leukocyters motilitet.Acetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.MyografiBronkialspasm: Krampaktig sammandragning av luftrörens glatta muskulatur.Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Råttor, WistarLuftvägsmotstånd: Motståndet mot luftflöde i luftstrupen och lungorna.Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.GenomspolningAlfa-2-adrenerga receptorerLungartär: Det korta, vida blodkärl som utgår från den högra hjärtkammarens conus arteriosus och leder ej syresatt blod till lungorna.Muskelsammandragning: Ett förlopp som leder till sammandragning och/eller spänning i muskelvävnad. Muskelsammandragning åstadkoms via en glidmekanism, där aktintrådar glider in bland myosintrådarna.Adrenerga alfastimulerare: Läkemedel som binder selektivt till och aktiverar alfaadrenerga receptorer.Ischiasnerv: En nerv som utgår från ryggmärgen i höjd med ländryggen och korsbenet (L4 till S3) och leder nervimpulser till de nedre extremiteterna. Ischiasnerven (höftnerven), som är huvudutlöparen från korsbensplexus, är den största nerven i kroppen. Den har två stora grenar, skenbensnerven och vadnerven.Luftstrupe: Det rör av brosk och hinnor som går nedåt från struphuvudet och förgrenar sig i det högra och det vänstra luftröret.EnzymhämmareEndoteliner: Peptider med 21 aminosyror som produceras av vaskulära endotelceller och har en stark kärlsammandragande verkan. Endotelinfamiljen består av tre medlemmar: endotelin-1, endotelin-2 och endotelin-3. Alla tre innehåller 21 aminosyror, men aminosyrasammansättningen varierar. De tre peptiderna framkallar kärlsammandragande och pressoreffekter i olika delar av kroppen. De farmakologiska verkningsmekanismerna är dock kvantitativt avsevärt varierande mellan de tre isopeptiderna.Hyperalgesi: Stegrad smärtupplevelse vid smärtpåverkan till följd av skador på vävnad innehållande nociceptorer eller skadad perifer nerv. Hyperalgesin kan uppträda såväl i skadeområdet (primär hyperalgesi) som i omgivande, oskadad vävnad (sekundär hyperalgesi).Myosin typ IIPerikardektomiKroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.Hydraziner: En grupp organiska föreningar som bildas genom utbyte av en eller fler väteatomer i hydrazin mot alkyl- eller arylgrupper.Angiotensin II: Den aktiva formen av angiotensin. Det är en oktapeptid, syntetiserad från angiotensin I, som finns i blodet och som snabbt bryts ned. Angiotensin II ger kraftig kärlsammandragning, med förhöjning av b lodtrycket som följd. Den bovina formen, som har klinisk och experimentell användning, har valin i position 5, där den humana formen har isoleucin.SerotoninTromboxan A2Tarmkäxvener: Vener som för blod bort från inälvorna. Den nedre tarmkäxvenen mynnar i mjältvenen, och den övre tarmkäxvenen förenar sig med mjältvenen till att bilda portvenen.Metakolinklorid: Ett kvartärt, parasympatomimetiskt ammoniummedel med muskarin verkan som hos acetylkolin. Det hydrolyseras betydligt långsammare än acetylkolin av acetylkolinesteras och är motståndskraftigare mot hydrolys genom ospecifika kolinesteraser, så att det får längre verkan. Det används som parasympatomimetisk luftrörssammandragande medel, och som diagnostiskt hjälpmedel vid bronkialastma.GastrulationVenolerHjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.TidsfaktorerSmärtstillande medel: Medel som lindrar smärta utan att orsaka medvetslöshet.Basilarartär: Den artär som bildas där högra och vänstra ryggradsartärerna förenar sig. Den sträcker sig från den nedre till den övre avgränsningen av pons, där den förgrenar sig i de båda bakre hjärnartärerna.NäthinneartärEndotelinreceptorer: Cellyteproteiner som binder endotelin med hör affinitet och utlöser intracellulära förändringar som påverkar cellers beteende.Endotelin A-receptorCellform: Cellers yttre fysiska kvaliteter eller utseende.Kalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.Blodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.Hjärtsäck: Den fibrösa och serösa säckliknande bildning som omger hjärtat de stora blodkärlens rötter.Kranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.Njurartärrho-Associated KinasesNitroargininNG-nitroargininmetylesterHålven, nedreHjärtkammarförstoring, vänstersidig: Utvidgning av hjärtats vänstra kammare. Dihydroergotamin: Ett 9,10-alfa-dihydroderivat av ergotamin. Det används som kärlsammandragande medel, särskilt vid behandling av migrän.Glatt muskulatur: Icke-tvärstrimmiga muskler, som utgör den icke viljestyrda muskelvävnaden till de inre organen, blodkärlen, hårsäckarna osv. De sammandragbara elementen är avlånga, oftast spindelformade celler med central kärna. Glatta muskeltrådar hålls ihop i skikt eller buntar av nätbildande fibrer, och ofta är även elastiska nät rikligt förekommande.Bakre hjärnartärPupillsammandragning: Mios är en pupillsammandragning som kan bero på medfödd avsaknad av pupillöppningsmuskel, defekt sympatisk nervförsörjning eller irritation av bindhinnan eller hornhinnan.Alfaadrenerga receptorerKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Morfogenes: Utvecklingen av anatomiska strukturer i formandet av en- eller flercelliga organismer. Morfogenesen leder till formförändringar av en del av, delar av eller hela organismen.Bronksammandragande medel: Medel som får luftrör eller bronkioler att smalna.Peptider, cykliskaHjärtsäcksinflammation, tuberkulös: Infektion i perikardiet med tuberkelbaciller. Tillståndet uppstår till följd av spridning till omgivningen från tuberkelhärdar i lungportens eller mediastinums lymfkörtlar eller genom lungtuberkulos.NifedipinMöss, inavlade C57BLAlfa-1-adrenerga receptorerTromboxan-A-syntasHistamin: En amin med depressoreffekt, erhållen genom enzymatisk dekarboxylering av histidin. Histamin är en kraftig stimulerare av utsöndringen i magen, ger sammandragning av luftrörens glatta muskulatur, verkar kärlvidgande och tjänar som centralt verkande nervsignalsubstans.Cyklooxygenashämmare: Föreningar eller ämnen som reagerar med cyklooxygenas (prostaglandin-endoperoxidsyntas) och därmed hindrar detta från att ingå substrat-enzymkombination med arakidonsyra och bilda eikosanoider, prostaglandiner och tromboxaner.Papio ursinusMellersta hjärnartär: Den största av hjärnartärerna. Den delar sig i tre grenar, till tinningsloben, frontalloben och hjässloben, och försörjer deras parenkym i hjärnbarken. Det är dessa områden som är inblandade i motorisk, sensorisk och talverksamhet.Hjärtmuskelceller: Strimmiga muskelceller i hjärtat. De utvecklas från hjärtmyoblaster.Blodflöde i hjärnan: Blodcirkulationen i hjärnans kärl.Marsvin: Allmän benämning på medlemmar av familjen Caviidae. Den vanligaste arten är Cavia porcellus, som är det tammarsvin som används som husdjur och i biomedicinsk forskning.Underbindning: Användning av en ligatur för att knyta till eller strypa ett kärl.Adrenerga alfablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar alfaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av endogena och exogena adrenerga agonister. Adrenerga alfaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, vasospasm, perifera kärlsjukdomar, chock och feokromocytom.NjurvenerHydroxieikosatetraensyror: Eikosatetraensyror som substituerats i någon position med en eller flera hydroxigrupper. De är viktiga intermediärer i en rad biosyntesförlopp som utgår från arakidonsyra och leder till ett antal biologiskt aktiva föreningar, så som prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener.TromboxanreceptorerPrazosinKväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.PupillstörningarYtteröra: Den del av örat som är utanför trumhinnan, dvs yttre hörselgången och öronmusslan.Hjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.Perikardiell utgjutningTromboxan A2, prostaglanding H2-receptorerBröstaorta: Den del av kroppspulsådern som leder från aortabågen ner till mellangärdet.Katter: Huskatten Felis catus, tillhörande rovdjursfamiljen Felidae, med mer än 30 stammar. Huskatten härstammar i första hand från vildkatten i Afrika och Sydvästasien. Katter anses ha funnits i palestinska samhällen så tidigt som för 7 000 år sedan, men det var i Egypten för ca 4 000 år sedan som tamkatten blev en mer allmän företeelse.1,2-Dihydroxybenzene-3,5-Disulfonic Acid Disodium SaltEndotelin B-receptorSympatiska nervsystemetNitroprussidTarmkäx: Ett skikt av bukhinnan som fäster bukorganen vid bukväggen och bär deras blodkärl och nerver.TokolytikaNeuralrörVentrikulär remodelingVideomikroskopi: En mikroskopiteknik där tv-kameror används för att öka ljusstyrkan i annars för mörka, förstorade bilder. Tekniken är vanlig inom telepatologi.Ketanserin: En selektiv serotoninreceptorantagonist med svagt adrenoreceptorhämmande egenskaper. Medlet är effektivt för sänkning av blodtrycket vid essentiell hypertoni. Det hämmar även trombocytaggregation. Preparatet tolereras väl och är särskilt effektivt hos äldre patienter.ElektrostimuleringKalciumkanalblockerare: En grupp läkemedel som verkar genom att selektivt hämma kalciuminflödet genom cellmembran eller verkar på frisläppande och bindning av intracellulära kalciumdepåer. Eftersom de bidrar till avslappning av glatt muskulatur används de terapeutisk för behandling av högt blodtryck och cerebrovaskulär kramp, för sin skyddseffekt på hjärtmusklerna, och för att lösa livmoderkramper.Luftrör: De större luftvägarna till lungorna som förgrenas från änden av luftstrupen (trakea).Hjärtsvikt: En komplikation till hjärtsjukdom. Nedsatt fyllnadskapacitet eller defekt sammandragning och tömning, vilket medför oförmåga hos hjärtat att pumpa ut en tillräcklig mängd blod för att tillgodose kroppsvävnadernas behov, eller att göra så endast under förhöjt fyllnadstryck.Möss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man med hjälp av rekombinant DNA-teknik ändrar den normala DNA-sekvensen hos den gen som är föremål för studier, för att förhindra syntes av normala genprodukter. Klonade celler med lyckad DNA-förändring injiceras sedan i musembryon för framställning av chimärer. De chimära mössen avlas därefter för att ge en stam där alla celler i varje mus innehåller den brutna genen. Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.Lungtänjbarhet: Lungornas förmåga att spännas ut under tryck, mätt som lungvolymförändring per tryckenhetsförändring. Detta mått ger inte en fullständig bild av lungans tryck-volymegenskaper, men är icke desto mindre användbart i praktiken som mått på lungans relativa stelhet.Högt blodtryck: Ihållande, högt blodtryck i artärsystemet. Utifrån flera mätningar (blodtrycksbestämning) definieras högt blodtryck som ett tillstånd då det systoliska trycket konstant är högre än 140 mm Hg eller då det diastoliska trycket konstant är högre än 90 mm Hg.Hjärtkammartryck: Trycket i en hjärtkammare. Kammartryckvågor kan mätas i det slående hjärtat via kateterisering eller beräknas med hjälp av avbildningsteknik (t ex dopplerekokardiografi). Informationen är användbar för utvärdering av funktionerna hos hjärtmuskulaturen, klaffarna och perikardiet (hjärtsäcken), särskilt tillsammans med samtidig mätning av andra tryck (i t ex aorta eller förmak).Arteriovenös anastomos: Ett kärl som direkt förbinder en artär med en ven och således utgör en genväg förbi kapillärsystemet. Får inte förväxlas med kirurgisk anastomos eller med arteriovenös fistel.Syrebrist: Total brist på syre (anoxi). Används ibland synonymt med hypoxi i meningen bristande försörjning av syre till kroppsvävnaderna.TromboxanerProstaglandinendoperoxider, syntetiskaKalciumsignalering: Signalöverföringsmekanismer med mobilisering av kalcium (utifrån eller från intracellulära depåer) i cytoplasman till följd av yttre stimulans. Calciumsignalerna fortplantar sig som vågor, svängningar , spikar eller små stötar. Kalcium fungerar som intracellulär budbärare genom att aktivera kalciummottagliga proteiner.Hjärtmuskelsammandragning: Hjärtmuskelmassans sammandragande funktion.Modeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurLunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.SignalomvandlingProstaglandin H2PapaverinMetoxamin: En alfaadrenerg agonist som ger långvarig, perifer kärlsammandragning. Medlet har liten eller ingen direktverkan på det centrala nervsystemet.TiopentalFibros: Alla sjukliga tillstånd där fibrös vävnad invaderar något organ, vanligen till följd av inflammation eller annan skada.VigabatrinAdrenergic alpha-2 Receptor AgonistsPorinerEmbryo, icke-däggdjur: Embryon hos andra djurarter än däggdjur. För kycklingar används den specifika termen kycklingembryo.Fentolamin: En icke-selektiv alfaadrenerg antagonist (alfablockerare). Den används vid behandling av högt blodtryck och i akuta fall av högt blodtryck, vid feokromocytom, mot kärlkramp vid Raynauds sjukdom, frostskada, vid klonidinutsättande, impotens och perifera kärlsjukdomar.OrganstorlekHuggormsgifter: Gift från ormar av familjen Vipera (huggormar). Det är inte lika kraftigt som gift från Elapidae (kobror) eller Hydrophidae (havsormar) och verkar huvudsakligen på kärlsystemet, där det stör koagulation och kapillärmebranfunktioner. Det har även cytotoxisk verkan. Gifterna innehåller stora mängder enzymer och andra faktorer.KindLymfatiska systemet: Ett system av organ och vävnader som bereder och transporterar immunceller och lymfa.Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).GlattmuskelcellerDiltiazem: Ett benstiazepinderivat med kärlvidgande verkan, vilken beror på blockering av kalciumjonens membranfunktion. Medlet har teratogen (fosterskadande) effekt.Hydronefros: Utvidgning av njurbäckenet och njurkalkarna pga urinstockning (vattennjure), till följd av hinder i urinledaren, med åtföljande atrofi av njurens parenkymvävnad.Bukaorta: Den del av kroppspulsådern som går mellan diafragman och delningen i de två ljumskartärerna.SyrgasTokolysYohimbinNjurcirkulationMekanisk påfrestning: Ett rent fysikaliskt tillstånd hos ett material som utsätts för deformerande yttre krafter eller ojämn termisk utvidgning. Den mekaniska stressen uttrycks kvantitativt i kraft per ytenhet.Aktiner: Trådliknande proteiner som utgör huvuddelen av muskelfibrernas tunna trådar. Trådarna (också benämnda filamentöst - eller F-aktin) kan sönderdelas i globulära underenheter (G-aktin) bestående av en e nda polypeptid, 375 aminosyror lång. I samverkan med myosin ansvarar aktin för musklernas sammandragning och avslappning.Kemosympatektomi: Sympatektomi med hjälp av kemiska ämnen (t ex 6-hydroxidopamin eller guanetidin) som selektivt och reversibelt förstör adrenerga nervändar, men lämnar kolinerga nervändar intakta.BlodcirkulationVentryckPeripheral Nerve InjuriesBiologiska faktorerNjure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Adrenergic alpha-1 Receptor AgonistsLungcirkulation: Blodets cirkulation genom lungorna.Arginin: En essentiell aminosyra som är fysiologiskt aktiv i L-formen. Den har haft diagnostisk användning som indikering på hypofysfunktion.Hjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.AndningsmekanikBelize: Republik i Centralamerika, på den sydöstra delen av Yucatanhalvön. Ytan är 23 000 km2 och folkmängden ca 211 000 invånare. Huvudstaden heter Belmopan.Delftia acidovorans: En allmänt utbredd, gramnegativ stavbakterie som tidigare kallades Pseudomonas acidovorans (Pseudomonas acidivorans). Den skiljer sig från övriga Comamonasarter genom sin förmåga att nyttja bensoat som kolkälla.Aminohippursyror: En grupp glycinamider från aminobensoesyror.NervkompressionssyndromHjärtsäcksinflammation: Inflammation i perikardiet (hjärtsäcken).Råttor, inavlade WKYMembranpotentialer: Spänningsskillnaderna över ett membran. För cellmembran beräknas de genom att spänningen uppmätt på utsidan membranet subtraheras från den spänning som uppmätts innanför membranet. Potentialskillnaderna beror på olikheter i koncentrationen av kalium, natrium, klorid och andra joner utanför och innanför membranen hos celler eller organeller. För retningsbara celler varierar membranens vilopotential mellan -30 och -100 mV. Fysikaliska, kemiska eller elektriska stimuli kan bidra till att öka den negativa potentialen (hyperpolarisering) eller minska den (depolarisering).Amider: Organiska föreningar med en -CO-NH2-radikal. Amider erhålls från syror genom ersättning av -OH med -NH2 och från ammoniak genom ersättning av H med en acylgrupp.PropranololEar: Hörsel- och balansorgan. Kaliumkanalblockerare: En grupp läkemedel som verkar genom att hämma kaliumflödet genom cellmembraner. Kaliumkanalblockad förlänger verkningspotentialtiden. Kaliumkanalblockerare används som antiarytmimedel och kärlvidgande medel.Inälvscirkulation: Blodcirkulationen genom blodkärlen som försörjer bukorganen.Blodkärl: Alla rörformiga, blodförande kärl, som t ex artärer, vener, kapillärer.Metysergid: Ett ergotaminderivat som är en variant av lysergsyradietylamid (LSD). Det motverkar effekterna av serotonin i blodkärl och glatt tarmmuskulatur, men har ett fåtal av egenskaperna hos andra mjöldrygaalkaloider. Metysergid används till att förebygga migrän och andra vaskulära typer av huvudvärk och för att motverka serotonin i karcinoidsyndromet.

*  Ronneby BK Flickor 09-10 | laget.se
Välkommen till Ronneby BK Flickor 09-10. På vår hemsida kan ni se kommande matcher, läsa om våra medlemmar och kolla in senaste nyheterna plus mycket mer. Välkommen in!
  http://www.laget.se/RonnebyBK-F09-Fotboll
*  Sprit gör att hjärnan töms på blod | Illvet.se
Forskarna har upptäckt att alkoholen även hämmar kroppens naturliga sammandragning av blodkärlen. Det är den mekanism som ser ... Forskarna har upptäckt att alkoholen även hämmar kroppens naturliga sammandragning av blodkärlen. Det är den mekanism som ser ...
  http://illvet.se/manniskan/kroppen/sprit-gor-att-hjarnan-toms-pa-blod
*  Professionalism - Wikipedia
Dessa kallas proffs, en sammandragning av professionell. En definition är att proffs har kontrakt om att de ska få pengar för ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Professionalism
*  DNA-ordlista - Naturhistoriska riksmuseet
Haplotyp: Egentligen en sammandragning av "haploid genotyp". Genetisk variant hos en individ som bestäms av en viss gen eller ...
  http://www.nrm.se/forskningochsamlingar/centrumforgenetiskidentifiering/miljoovervakarensdnaskola/dnaordlista.9004352.html
*  Sammandragningar under graviditeten - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
När muskeln drar ihop sig kallas det för en sammandragning. Det är vanligt att få sammandragni ... När muskeln drar ihop sig kallas det för en sammandragning. Det är vanligt att få sammandragningar. Ofta känns de från och med ...
  https://www.1177.se/Tema/Gravid/Graviditeten/Komplikationer-och-besvar/Sammandragningar-under-graviditet/
*  Svenska cupen i fotboll 2008 - Wikipedia
Omgång 3 skall spelas den 18 maj med en sammandragning (fem matcher på samma ort) den 16-18 maj. 1 Kim Christensen - 16 Erik ... Omgångens sammandragning spelades i Göteborg mellan den 5 och 6 april. Matcherna var mellan IK Kongahälla och Norrby IF, ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_cupen_i_fotboll_2008

Ductus venosus: Ductus venosus kopplar i ett foster samman den umbilikala venen med den undre vena cava. Denna koppling tillåter syresatt blod från placentan att kringgå levern och direkt komma till det cirkulatoriska systemet för distribution i resten av kroppen.PupillreaktionBronkkonstriktion: Bronkkonstriktion är när lungans luftvägar drar ihop sig genom att dess glatta muskulatur kontraherar. Också förträngning av luftvägarna på grund av slem kallas för bronkkonstriktion.Dysmeli: Dysmeli är en missbildning som innebär att man saknar delar av olika kroppsdelar, som armen, handen, benet eller foten, Det kan även syfta på total avsaknad av arm eller ben.ObjektivVasodilation: Vasodilation betyder att kroppens blodkärl dilaterar, enkelt uttryckt att blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig, synnerhet i de stora venerna, stora artärer och mindre arteriolerna. Processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion, vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig.Araknoidalhinnan: #OMDIRIGERING SpindelvävshinnanKennelklubbBlodkärl: Blodkärl är rörformiga strukturer i kroppen som försörjer alla vävnader och organ med blod. Till blodkärl räknas artärer, vener, kapillärer, arterioler och venoler.Molvolym: Inom kemin är ett ämnes molvolym volymen av en mol av ämnet. Molvolymen beräknas genom att dividera ämnets atommassa eller molekylmassa med dess densitet.Artär: Artärer (latin: sing. artēria, plur.Cytokines: Cytokines innebär att cellmembranet delas i två delar så att två enskilda dotterceller bildas.Muskelkontraktion: Muskelkontraktion är den process varvid muskelvävnad kontraheras. Histologiskt består muskelvävnad av muskelfibrer som är mångkärniga, avlånga celler.Ischiasnerven: Ischiasnerven (på latin nervus ischiadicus) är kroppens tjockaste nerv. Den löper ut från ryggmärgen i nedre delen av ryggen, L4 - S3, och går genom nedre delen av kroppen via lårets baksida och ner i foten.HyperalgesiVenol: Venoler är de kärl som leder blodet från kapillärerna till venerna. Både kapillärer och venoler har semipermeabla kärlväggar, som tillåter syre, koldioxid, näringsämnen och avfallsämnen passera, och sedan låta blodet föra bort dessa.Tan (kaninras)