S-nitroso-N-acetylpenicillaminPenicillaminKväveoxiddonatorer: En blandad grupp av ämnen, med unika kemiska strukturer och biokemiska fordringar, som ger upphov till kväveoxid. Sådana föreningar har använts för behandling av hjärt-kärlsjukdomar och akut hjärtinfarkt, akut och kronisk hjärtsvikt, och för reglering av blodtryck i samband med kirurgi.Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Molsidomin: En morfolinylsydnoniminetylester med ett kväve istället för ketosyret. Det verkar som en kväveoxidgivare och har använts som kärlvidgande preparat vid angina pectoris.Cykliskt GMP: Cykliskt guanosin-3',5'-(vätefosfat) (guanosin-5'-monofosfat); en guaninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelen i både 3'- och 5'-positionerna. Det är en intracellulär regulatorsubstans med funktion som sekundär budbärare. Halten av ämnet ökar som svar på ett flertal hormoner, bl a acetylkolin, insulin och oxytocin, och det aktiverar specifika proteinkinaser. Syn. cGMP.NitroprussidS-nitrosoglutationOxadiazolerDietylaminer: N-etyl-etanaminer. Generell kemisk formel: C4H11N. Dietylamin har obehaglig doft (som av gammal fisk).NitrosföreningarCykliskt GMP-beroende proteinkinaser: En grupp enzymer som är beroende av cykliskt GMP (cGMP) och som katalyserar fosforyleringen av serin- och treoninrester av proteiner. EC 2.7.10.-.Guanylatcyklas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av GTP till 3',5'-cykliskt GMP och pyrofosfat. Det har även verkan på ITP och dGTP (deoxi-GTP). EC 4.6.1.2.Kväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.EnzymhämmarePurinonerKinoxalinerKärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.Kväveoxider: Oorganiska oxider av kväve.NG-nitroargininmetylesterNitroargininArginin: En essentiell aminosyra som är fysiologiskt aktiv i L-formen. Den har haft diagnostisk användning som indikering på hypofysfunktion.Muskelavslappning: Den fas i muskelaktiviteten då en muskel återgår i viloläge.Kväveoxidsyntas typ II: En kalciumberoende undertyp av kväveoxidsyntas som möjligen spelar en roll i immunsystemet. Det är ett tillfälligt enzym, som kommer till uttryck genom transkriptiv reglering från olika cytokiner. EC 1.14.13.39.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Renhållare, fria radikalerRåttor, Sprague-DawleyNitriterFosfodiesterashämmare: Föreningar som blockerar eller motverkar fosfodiesterasers biosyntes eller verkan.NitraterGlatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.Kväveoxidsyntas typ I: En kalciumberoende, grundläggande form av kväveoxidsyntas som främst finns i nervvävnad. EC 1.14.13.39.Omega-N-metylargininKärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.SuperoxiderRåttor, WistarDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Kväveoxidsyntas type III: En kalciumberoende, grundläggande form av kväveoxidsyntas som främst finns i endotelceller. EC 1.14.13.39.Kärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.Glutation: En tripeptid som spelar många roller i celler. Den konjugerar med läkemedel så att dessa kan göras mer lösliga för utsöndring, verkar som koenzym, deltar i ändringar i proteindisulfidbindningar och reducerar peroxider.PeroxiddismutasSignalomvandlingKroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.Acetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den neuromuskulära förbindelsen, de autonoma gangliorna, de parasympatiska effektorkopplingarna, en undergrupp a v de sympatiska effektorkopplingarna och vid många ställen i det centrala nervsystemet. Det tillförs vanligtvis inte som läkemedel, eftersom det snabbt bryts ned av kolinesteraser, men det är användba rt i vissa oftalmologiska tillämpningar.Enzymaktivering: Omvandling av en inaktiv enzymform till en med metabolisk aktivitet, vilket inkluderar: 1) jonaktivering (aktivatorverkan); 2) kofaktor-/koenzymaktivering; 3) omvandling av enzymprekursor (proenzym eller zymogen) till aktivt enzym.Lipopolysackarider: Fettbärande polysackarider som är endotoxiner och viktiga gruppspecifika antigen. De kommer ofta från cellväggen på gramnegativa bakterier och framkallar utsöndring av immunglobuliner. Lipopolysackaridmolekylen består av tre delar: lipid A, kärnpolysackarid och O-specifika kedjor (O-antigen). Lipopolysackarider från Escherichia coli används ofta som polyklonala B-cedllsmitogen i laboratorieimmunologi.RNA, budbärarNötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Tidsfaktorer

*  GOLDMAN ng>Sng>ACHng>Sng> GIVI GLOBAL EQUITY - GROWTH MARKETng>Sng> TILT PORTFOLIO R (ACC.) ...

GOLDMAN ng>Sng>ACHng>Sng> GIVI GLOBAL EQUITY - GROWTH MARKETng>Sng> TILT PORTFOLIO R (ACC.) (ng>Sng>NAP): all viktig information om GOLDMAN ng>Sng>ACHng>Sng> GIVI GLOBAL EQUITY - GROWTH MARKETng>Sng> TILT PORTFOLIO R (ACC.) (ng>Sng>NAP) fonder: kurng>sng>, chart, ng>sng>ammanng>sng>ättning

*  Faktoider: ng>Sng>napng>sng>äpplen

At the turn of the century, incidentally, a law wang>sng> introduced forcing every gueng>sng>t to eat three appleng>sng> per glang>sng>ng>sng> of ng>sng>napng>sng> - or at leang>sng>t to order them in thing>sng> proportion. Contemporary chronicleng>sng> tell of many a citizen tottering home with ...

*  ng>Sng>yng>sng>temet lanng>sng>erar alkoholfri ...

Lagom till julenng>sng> ng>sng>tundande matfeng>sng>t lanng>sng>erar ng>Sng>yng>sng>tembolaget en helt ny ng>sng>napng>sng> - en alkoholfri med ng>sng>mak av klang>sng>ng>sng>ing>sng>ka ng>sng>pritkryddor. - Ett naturligt ...

*  ng>Sng>TJÄLA DIAMANTEN - ng>Sng>pela ng>Sng>tjäla ...

ng>Sng>tjäla Diamanten: Bryt in i ett mung>sng>eum och utför den perfekta diamantkuppen! - ng>Sng>tjäla Diamanten är ett av våra utvalda Eng>sng>cape ng>Sng>pel. ng>Sng>pela nu!

*  Kväveoxid - Wikipedia

Kväveoxid eller kvävemonoxid, NO, är en gang>sng> ng>sng>om är giftig i koncentrationer ng>sng>om överng>sng>tiger 30 ppm (miljondelar) [1]. NO bildang>sng> vid förbränning i luft. Kvävemonoxid verkar irriterande på hud och ögon och inandning av ng>sng>tora mängder kan leda till döden.. Kvävemonoxid (NO) ...

*  Kväveoxidng>sng>yntang>sng> - Wikipedia

Kväveoxidng>sng>yntang>sng> (Nitric oxide ng>sng>ynthang>sng>eng>sng> (NOng>Sng>)) är enzymer ng>sng>om katalyng>sng>erar produktionen av kväveoxid (NO) från L-arginin. Kväveoxid är en viktig ng>sng>ignalng>sng>ubng>sng>tanng>sng> och påverkar ...

*  Kyäni

Till ng>sng>killnad från andra näringng>sng>mäng>sng>ng>sng>iga nätverk marknadng>sng>föring företag ng>sng>om erbjuder hundratalng>sng> produkter, erbjuder Kyäni tre näringng>sng>produkter i ng>sng>in produktlinje. Deng>sng>ng>sng>a tre produkter är Kyäni ...

*  ng>Sng>eptember

Till ng>sng>killnad från andra näringng>sng>mäng>sng>ng>sng>iga nätverk marknadng>sng>föring företag ng>sng>om erbjuder hundratalng>sng> produkter, erbjuder Kyäni tre näringng>sng>produkter i ng>sng>in produktlinje. Deng>sng>ng>sng>a tre produkter är Kyäni ...

*  Arginin

... en eng>sng>ng>sng>entiell aminong>sng>yra och en föregångare till kväveoxid, ng>sng>om hjälper kroppen att hålla blodkärlen vidgade ng>sng>om gör att hjärtat får nog med ng>sng>yre.

*  OPTIMAL TRÄNING MED BODY FX [...] | optimaltraning.blogng>sng>pot.com | Med på ...

OPTIMAL TRÄNING MED BODY FX med på ng>Sng>venng>sng>kang>Sng>ajter.com: Handlar om vad ett tillng>sng>kott av kväveoxid gör i din kropp, för preng>sng>tation, blodtryck, återhämtning. Det har öppnat en ny ang>sng>pekt på varför grönng>sng>aker är ng>sng>å bra för ong>sng>ng>sng> exempelving>sng>! Inget ...

*  GEA endong>sng>kopimottagning - ...

För att ng>sng>kapa ett konto mång>sng>te du ange en fungerande mejladreng>sng>ng>sng> ng>sng>om du ng>sng>jälv har tillgång till. Denna mejladreng>sng>ng>sng> blir ditt anndarnamn i ng>sng>yng>sng>temet.. Obng>sng>ervera att det inte går att ng>sng>kapa ...

*  Rung>sng>tad för modulär och flexibel produktion med Pilz - Pilz ng>Sng>E

Pilz erbjuder modulära automationng>sng>löng>sng>ningar för individuella och anpang>sng>ng>sng>ningng>sng>bara produktionng>sng>proceng>sng>ng>sng>er enligt Indung>sng>tri 4.0. - Pilz - ng>Sng>E

*  Indung>sng>triell ng>sng>äkerhetng>sng>teknik på ...

Pilz erbjuder beprövade indung>sng>triella automationng>sng>löng>sng>ningar och kunng>sng>kap om ng>sng>tandarder och normer för det mycket känng>sng>liga och ng>sng>äkerhetng>sng>relevanta järnvägng>sng>området. - Pilz - ng>Sng>E

*  Driftteknik - Pilz INT

Driftteknik från Pilz - ng>sng>äker drift för energing>sng>nål automation av drivenheter ✓ ng>sng>nabb idrifttagning ✓ ng>sng>tor flexibilitet ✓ - Pilz - INT

*  Kompaktmodulerna Png>Sng>ng>Sng>67 för ...

Moduler med ng>sng>kyddng>sng>klang>sng>ng>sng> IP67 anndng>sng> utanför kopplingng>sng>ng>sng>kåpet. Kan anng>sng>lutang>sng> till ng>Sng>afetyNET p ✓ ng>sng>kydd mot damm ✓ ng>sng>tänkvatten ✓ klarar temperaturer från -30 °C till +60 °C ✓ - Pilz INT

*  Kunng>sng>kap om mang>sng>kinng>sng>äkerhet - Pilz INT

För mang>sng>kiner ng>sng>om har ng>sng>läpptng>sng> ut på marknaden 1995 eller ng>sng>enare gäller mang>sng>kindirektivet. I mang>sng>kindirektivet angeng>sng> kraven på en mang>sng>kin. - Pilz - INT

*  100Bang>sng>eTX - Pilz ng>Sng>E

Med definitionen av 100Bang>sng>eT4 ng>sng>kiljng>sng> den fyng>sng>ing>sng>ka topologin från den loging>sng>ka. Komponenter ng>sng>om kabel, RJ45-uttag, patchpanel ong>sng>v. mång>sng>te vara utformade enligt kategori 5 för en överföringng>sng>hang>sng>tighet på 100 MHz. - Pilz - ...

*  För företag

I likhet med de fleng>sng>ta kroppng>sng>terapeuter erbjuder jag mina tjänng>sng>ter till Ditt företag. Givetving>sng> kan jag komma ut till Ert företag, men om möjligt ng>sng>er jag helng>sng>t att Du och Dina anng>sng>tällda beng>sng>öker mig. Varför? Delng>sng> har jag rätt mycket utrung>sng>tning och mer väng>sng>entligt; Jag jobbar bara med problem! Att ...

*  ng>Sng>marta vardagng>sng>tipng>sng>: Nagellack

Ett ng>sng>mart ng>sng>ätt att ng>sng>edan få bort nagellacket är att dela upp bomull i ng>sng>måbitar, doppa dem i nagellackng>sng>borttagare (eller aceton), och låta dem ligga en liten ng>sng>tund på naglarna innan man börjar gnida. På ng>sng>å ving>sng> ng>sng>konar man naglarna och det går mycket fortare ...

*  Tonårng>sng>boken: Linger

Den ng>sng>panng>sng>ka boken är deng>sng>ng>sng>utom ng>Sng>nygg! Matt med löv i annat material, författarenng>sng> namn i ng>sng>krivng>sng>til och bloddroppen. Mycket mycket fint. Det ng>sng>venng>sng>ka "Feber" omng>sng>laget är ng>sng>amma ...

*  G ng>sng>tbok | Hing>sng>torieng>sng>ajten

Hej!Hittade något myntliknande i en låda. ca 4cm i diameter.Framng>sng>idan är väldigt lik en dukat från 1676. bakng>sng>idan är blank.ng>sng>itter i ett hänge.ng>sng>äkert inget värde men jag är nyfikennär den kan vara tillverkad och varför.min mamma ng>sng>a att det var ett gammalt nödmynt men jag tror inte på det.har du några tipng>sng> ...

*  muminmammanng>sng> funderingar: 2008.10

har blivit väldigt medveten om var exakt min livmodertapp ng>sng>itter. eller modermun ng>sng>om barnmorng>sng>korna kallar det. modermun. ng>sng>maka på ordet. lite nang>sng>ty? IAF. i onng>sng>dagng>sng> när ng>sng>lemmet började ng>sng>läppa ng>sng>å kände jag ng>sng>tickningar i den vid ett par ...

*  ng>Sng>litidrott

Parkng>sng>kolan, 18.30:Träningng>sng>overaller och topp- luva har åkt av ng>sng>kidlöpare, friidrottare och orienterare. Det är barmarkng>sng>träning och vinterträning...

*  ACE (Angiotenng>sng>in Converting Enzyme) ...

By blocking the effect of Angiotenng>sng>in II, ACE inhibitorng>sng> caung>sng>e your blood veng>sng>ng>sng>elng>sng> to relax - lowering your blood preng>sng>ng>sng>ure - but there can be ng>sng>ome ng>sng>ide effectng>sng>

*  Genering>sng>k ng>Sng>ildenafil Citrate * Alla kreditkort accepterang>sng> * ...

Var att beng>sng>tälla billigang>sng>te ng>Sng>ildenafil Citrate Medicin. Kamagra ® är ett nytt läkemedel ng>sng>om tillverkang>sng> av Ajanta Pharma (Indien) för behandling av erektil dyng>sng>funktion hong>sng> män. ...