Loading...


RiskbedömningUnited States Environmental Protection AgencyHälso- och miljöfarliga ämnenToxicitetstesterMiljöexponering: Exponering för tänkbart skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska medel i omgivningen, eller för omgivningsfaktorer som kan medföra joniserande strålning, patogena organismer eller giftiga ämnen.ToxikologiMiljöövervakningEkotoxikologiResultats reproducerbarhetMiljöförorenande medel: Förorenande ämnen i allmänhet i omgivningen.RiskfaktorerVårdbehovsbedömningAlternativ till djurförsök: Försöksmetoder som kan användas i stället för djurförsök i biomedicinsk forskning, som t ex utnyttjande av cell- eller vävnadsodling, matematiska modeller osv.RiskhanteringYrkesmässig exponeringPrediktivt värde av testerFörenta StaternaHögsta tillåtna exponering: Den högsta exponeringen för ett biologiskt aktivt fysikaliskt eller kemiskt medel som tillåts under en åttatimmarsperiod (en arbetsdag) i yrkesutövning, eller under en 24-timmarsperiod i befolkningen i allmänhet, och som inte orsakar nämnvärd omedelbar eller senare uppträdande skada hos den exponerade gruppen.Cancerframkallande ämnen i miljön: Karcinogena ämnen som finns i omgivningen.Sensitivitet och specificitetKarcinogenicitetstester: Tester avsedda för att experimentellt mäta ett ämnes tumörframkallande förmåga, genom att tillföra ämnet (t ex benzantracen) och mäta mängden tumörceller som utvecklas under ett givet tidsintervall. K arcinogenicitetsvärdet anges som regel med milligram per tillväxtmängd av tumör. Trots att denna metod skiljer sig från mutagenicitetstester, försöker forskare ofta att korrelera mätvärdena från karci nogenicitetstester med resultaten från mutagenicitetstester.Cancerframkallande ämnenLivsmedelsförorening: Förekomst av skadliga, osmakliga eller andra icke önskvärda ämnen, som t ex kemiska ämnen, nedbrytningsprodukter eller mikroorganismer, i födoämnen före, under eller efter tillagning eller lagring.Vattenförorenande ämnen, kemiskaKariesanlagMiljövårdProspektiva studierEnkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.NOAELResultatvärdering (Hälso- och sjukvård)ToxikogenetikBekämpningsmedelTidsfaktorerTumörerBedömning av åldringar: Utvärdering av den fysiska, fysiologiska och mentala funktionsnivån i den äldre befolkningsgruppen.Dioxiner: Klorerade kolväten med heteroatomer som bildas som föroreningar vid tillverkning av klorfenoler, klorerade difenyletrar och bifenyler, som t ex växtbekämpningsmedel. De bildas också vid sopförbränning. Dioxiner är allvarliga miljögifter; de är cancerframkallande, fosterskadande och mutagena. Föreningarna är lipofila, dvs att de ansamlas i fettvävnad.Biologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.Bensen: Giftigt, flyktigt, brandfarligt och flytande kolväte som fås som biprodukt vid destillation av kol. Medlet har utbredd användning som lösningsmedel i kemiteknisk industri. Det ger upphov till skador p å centrala nervsystemet och benmärgen och är karcinogent.Modeller, teoretiska: Teoretiska framställningar som efterliknar hur system, processer eller fenomen uppför sig eller verkar. De kan omfatta bruk av matematiska beräkningar, datorer och andra elektroniska hjälpmedel.Jordförorenande ämnenDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.XenobiotikaRiktlinjer, principer: En systematisk framställning av policyregler eller principer. Riktlinjer kan utarbetas av statliga myndigheter, institutioner, yrkessammanslutningar, styrelser, konsensusgrupper osv. Texterna kan vara löpande eller sammanfattande, men utgör oftast kortfattade, generella anvisningar om hur en viss verksamhet skall bedrivas, och inte om enskilda ställningstaganden eller beslut i särskilda kliniska situationer. För kliniska riktlinjer finns speciella termer.SjukdomsgradsmåttInhalationsexponering: Exponering för potentiellt skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska ämnen genom inandning.KonsumentskyddFolkhälsa: En gren av medicinen inriktad på förebyggande och kontroll av sjukdom och handikapp i samhället och främjande av en god fysisk och mental folkhälsa, på internationell, nationell och lokal nivå.BehandlingsresultatBehovsbedömningHälsoindikatorer: Måttet på hälsotillståndet hos in given population, baserat på ett antal olika indikatorer, som t ex sjuklighet, dödlighet och tillgång på hälsovårdsresurser.ObservatörsvariationRiskKohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.ROC-kurvanalysFallolyckor: Fall på grund av halka eller snubblande som leder till skada.AnamnesMassundersökning: Kampanjer organiserade i tidsinternvall för undersökning av stora folkgrupper i syfte att upptäcka sjukdom.Genetic TestingGenetisk rådgivning: Förmedling av information och råd till individer eller familjer om ärftliga sjukdomar som kan drabba dem. Syftet är att hjälpa dem fatta kunskapsunderbyggda beslut om samlevnad och barn och andra hälsofrågor utifrån information om den ärftliga sjukdomen, tillgängliga diagnostiska metoder, och behandling. Ofta ingår även psykosocialt stöd.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Forskningsplanering: En plan för insamlande och bruk av data, så att önskad, exakt information kan erhållas eller så att en hypotes kan prövas på erforderligt sätt.Modeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.PrognosJordbruksgröda: Odlade växter eller jordbruksprodukter såsom säd, grönsaker eller frukt.Algoritmer: En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.Modeller, statistiska: Statistiska framställningar eller analyser som, när de tillämpas på data och visar sig passa, kan utnyttjas för att bekräfta de antaganden och parametrar som används i analysen. Exempel på statistiska modeller är den linjära, den binomiala, den polynomiala, dubbelparametermodellen osv.Retrospektiva studierEuropeiska unionen: En samarbetsorganisation som i slutet av 2002 bestod av 15 medlemsländer. Unionen, som bildades genom Maastrichtfördraget i februari 1992, började formellt fungera i november 1993. Grunden för dess tillkomst var tidigare lagd genom etablerandet på 1950-talet av samarbetsorganen Europeiska kol- och stålgemenskapen, EKSG, Europeiska ekonomiska gemenskapen, EEG, och Europeiska atomenergigemenskapen, Euratom. Dessa tre hörnstenar kompletterades på 1990-talet med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, GUSP, och samarbetet i polisiära och straffrättsliga frågor. Inom gemenskapen skall råda fri rörlighet för varor, tjänster och arbetskraft. Flera europeiska länder står på tur att inlämmas i gemenskapen. Mer information finns på http://www.riksdagen.se/eu/fakta/index.asp?rubrik1=faktaomEU. Syn. EU.TrikloretylenNäringsbedömningArbetarskyddHjärt-kärlsjukdomarTvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Framtidsbedömning: Förutsägelse om kommande tillstånd eller förhållanden, baserad på extrapolering eller tolkning av befintliga data eller med tillämpning av vetenskaplig metodik.PilotstudierRiskavfall: Avfallsprodukter som vid utsläpp i atmosfären, vatten eller jord utgör hälsorisker för människor eller djur genom hudkontakt, inandning eller förtäring. Farmakokinetik: Dynamiska och kinetiska mekanismer vid absorption, biologisk omvandling, distribution, frisättande, transport, upptag och utsöndring av tillförda kemiska ämnen eller läkemedel som funktion av dosering, samt omfattning och hastighet av det metaboliska förloppet. Hit hör även toxikokinetiken, den farmakokinetiska mekanismen av ett ämnes toxiska effekter.Age FactorsLuftförorenande ämnenKliniska riktlinjer, principer: Riktlinjer eller principer för gällande eller planerade policyregler till stöd för hälsovårdspersonal när det gäller beslut om diagnostik, behandling eller andra kliniska förhållanden rörande patientvård. Riktlinjerna kan sammanställas av myndigheter, institutioner, yrkesförbund eller expertkommitteer. Riktlinjerna utgör grund för utvärdering av alla aspekter av hälso- och sjukvård.Karies: Lokalt angrepp på tandytan, vilket inleds med urkalkning av emaljen, fortsätter med enzymatisk nedbrytning av organiska strukturer och slutar med att det bildas hålrum. Om inte angreppet hejdas kan urholkningen tränga igenom emaljen och tandbenet tills pulpan nås. De tre vanligaste teorierna om uppkomsten av karies är att syra från bakterier leder till urkalkning; att mikroorganismer bryter ned emaljprotein; eller att keratolytiska mikroorganismer producerar kelater som leder till urkalkning.VattenförsörjningMiljöföroreningVattenförorenande ämnenMutagenitetstester: Test av kemiska eller fysikaliska medels mutagena förmåga. Hit hör bl a tester på mikroorganismer, insekter, djurceller och djur.Food SafetyMutagener: Kemiska ämnen som ökar antalet genetiska mutationer genom att störa nukleinsyrornas funktion. Ett klastogen är ett specifikt mutagen som åstadkommer kromosombrott.Klinisk kompetens: Förmågan att på ett godtagbart sätt utföra de arbetsuppgifter som är direkt förknippade med patientvård.StorbritannienMiljö: De omgivande faktorer och betingelser som inverkar på organismers eller populationers liv och utveckling. Syn. omgivning.BekämpningsmedelsresterPrevalensFörsöksdjur: Djur som används i såväl biomedicinsk grundforskning som klinisk forskning.OsäkerhetBeslutsfattande: Intellektuell process som vid bedömning av ett flertal komplexa alternativ och variabler innebär ett bestämt ställningstagande och handlingsförfarande.Brösttumörer: Cancer i bröstet.Beslutsstödstekniker: Matematiska eller statistiska metoder för beslutsstöd. Sådana används ofta vid medicinskt beslutsfattande.Hudabsorption: Upptagning av ett ämne i huden.Logistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Endpoint Determination: Fastställande av nivån för en kvantifierbar effekt, utmärkande för en biologisk process. Bestämningsmetoden används ofta för att avgöra graden av en toxisk eller terapeutisk effekt.Datainsamling: Systematisk insamling av data för ett bestämt ändamål från olika källor, som t ex enkäter, intervjuer, observationer, befintliga handlingar och elektroniska apparater. De insamlade data ligger som regel till grund för statistisk analys.Nyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.Genetiska sjukdomsanlag: En genetiskt bunden, latent sjukdomsbenägenhet, som kan aktiveras under vissa förhållanden.Industri: De samlade produktiva företagen inom ett visst område, som t ex bilindustrin, stålindustrin, livsmedelsindustrin. Hit räknas även ägarförhållanden och drift och skötsel av företag, fabriker osv.Regeringsmakt: Utövande av regeringsmakten i det staliga styret.Petroleum PollutionKunskapsprov: Bedömning av utbildnings- och kunskapsnivå. Begreppet omfattar alla aspekter av testning och testutformning.Utvärdering av medicinsk teknologiEvidensbaserad medicin: Systematiskt sökande, utvärdering och utnyttjande av moderna forskningsresultat som underlag för beslut i den kliniska verksamheten. Den bevisbaserade sjukvården följer fyra steg: en klinisk, patientrelaterd frågeställning, sökande efter relevant, kliniskt inriktad litteratur, kritisk värdering av giltighet och nytta av dokumenterade resultat, och omsättande av dessa i klinisk praxis. Begreppet "bevisbaserad sjukvård" (evidence based medicine) myntades vid McMaster Medical School i Kanada på 1980-talet.YrkessjukdomarSäkerhetKonsensus: Gemensam ståndpunkt eller bedömning.Arsenik: Grått, metalliskt grundämne med kemiskt tecken As, atomnummer 33 och atomvikt 75. Arsenik är är utbredd i hela universum, huvudsakligen i form av arsenider. I jordskorpan ingår ämnet i naturliga leger ingar och i stor utsträckning i svavelföreningar (sulfider). De flesta arsenikföreningar är giftiga, och vissa former av arsenik är karcinogena.Fall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.PsykometriEuropa: Världsdel som utgör ca en femtedel av den eurasiska kontinenten. Ytan är ca 10.6 miljoner km2, och den samlade folkmängden uppgår till ca 730 miljoner invånare (1999).Regeringsorgan: Statliga, administrativa enheter, ansvariga för verkställande av politiska beslut och handläggande av verksamhet, som ålagts dem av regeringen.KvalitetskontrollGränsvärdenGenomförbarhetsstudier: Undersökning av fördelar och nackdelar med, lämpligheten av eller möjligheten att genomföra en projekterad studie eller ett projekt.Tungmetaller: Metaller med hög specifik vikt, över 5. De har komplexa spektra, bildar färgade salter och dubbelsalter, har låg elektrodpotential, är huvudsakligen amfotera, bildar svaga baser och syror, och verkar oxiderande eller reducerande.National Institute for Occupational Safety and Health (U.S.)Etylenoxid: En vid rumstemperatur och normaltryck färglös och brännbar gas. Den har bakterie-, svamp- och spordödande egenskaper och är effektiv mot de flesta mikroorganismer, inklusive virus. Gasen används som desinfektionsmedel för livsmedel och textilier, och för gassterilisering av värmekänsliga farmaceutiska och kirurgiska material.Luftförorenande ämnen, arbetsmiljö: Luftföroreningar specifika för en arbetsplats.RegressionsanalysGruvdrift: Kommersiell exploatering av malm- eller mineralförekomster.TetraklordibensodioxinObstetric NursingDatortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.ArtsspecificitetMiljöbelastning: Den totala mängden kemiska substanser, metaller eller radioaktiva ämnen vid någon tidpunkt efter upptag i kroppen hos människa eller djur.Datatolkning, statistisk: Tillämpning av statistiska metoder för analys av specifika, observerade eller antagna, fakta från en bestämd studie.SannolikhetRättspsykiatri: Rättslig tillämpning av psykiatri. Hit hör kriminologi, penologi (kriminalvårdsfrågor), intagning av psykiskt sjuka, psykiaterns roll i skadeståndsfall, uppgiftslämnande i rättsfall och expertvittnesmål.HydrobiologyKosmetika: Preparat avsedda att användas på kroppen för att rengöra, försköna eller öka människans tilldragningskraft, eller för att ändra utseendet utan att påverka kroppsstruktur eller funktioner. Hit hör hudkrämer, lösningar, parfymer, läppstift, nagellack, makeup-preparat, hårpermanentningsmedel och -färger, tandkräm, deodoranter och alla andra produkter som ingår i dessa.Polyklorerade bifenylerSocialpolitikNormalvärdenInsektsdödande medel: Medel för bekämpning av för människor skadliga insekter, antingen sådana som är direkt skadliga, som att t ex överföra smitta, eller sådana som gör indirekt skada genom att angripa grödor, livsmedel eller textilier.ArbetsplatsFörebyggande tandvårdForskning: Kritisk och genomträngande undersökning, även experimentell, med syftet att ådagalägga och tolka nya fakta, att revidera tidigare vedertagna slutledningar, teorier eller lagar i ljuset av nya fakta, eller att i praktiken tillämpa sådana nya eller omprövade slutsatser.Beslutsträd: Grafisk framställning för beslutsanalys bestående av en trädstruktur (hierarkisk), där grenarna representerar olika beslutsalternativ.Livskvalitet: Ett allmänt begrepp som speglar uppfattningar om ändring och förstärkning av livsfaktorer, dvs den fysiska, politiska, moraliska och sociala miljön, samt de övergripande villkoren i en människas liv.Trycksår: Sårbildning till följd av ihållande tryck mot kroppsdel hos patienter som får ligga stilla långa perioder. Beniga, utstickande kroppsdelar är de områden som är mest utsatta. Såren orsakas av ischemi i underhudsvävnaderna pga det ständiga trycket.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.SäkerhetshanteringMagnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.Polycykliska kolväten, aromatiskaEpidemiologiska studier: Studier som utformats för att undersöka sammanhang, vanligen antagna orsakssamband. Oftast är syftet att identifiera eller mäta effekterna av riskfaktorer eller exponering. De vanligaste typerna av analytisk studie är fall-kontrollstudier, kohortstudier och tvärsnittsstudier.Följsamhet gentemot riktlinjer: Anpassning till officiella eller vedertagna krav, riktlinjer, rekommendationer, anvisningar osv.Könsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.Osteoporotic FracturesEndokrina disruptorerPrimärpreventionUtvärderingsstudier, principer: Studier för mätning av effektiviteten hos en process, personal och utrustning, eller material om genomförandet av sådana studier. När det gäller läkemedel och medicinska hjälpmedel finns termerna kliniska prövningar och läkemedelsprövning.Drug-Related Side Effects and Adverse ReactionsLineära modeller: Statistiska modeller, i vilka värdet av en parameter till ett givet värde för en faktor antas vara lika med a+bx, där a och b är konstanter. Modellerna förutsäger en linjär regression.Preoperativ vårdLantbruk: Närings- och vetenskapsgren som omfattar odling av jorbruksprodukter och kreaturskötsel.Statistik, icke-parametriskNederländernaIncidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.BefolkningsstudierSakkunnigutlåtande: Presentation av omdöme av en person med särskild skicklighet eller särskilda kunskaper inom ett bestämt ämnesområde.Luftförorening, inomhus: Förorening av inomhusluft.Longitudinella studier: Studier som bygger på att variabler gällande en individ eller en grupp individer registreras över en längre tidsperiod.Kranskärlssjukdom: Sviktande hjärtfunktion pga obalans mellan hjärtmuskelfunktion och kranskärlens förmåga att förse hjärtmuskeln med tillräckligt blodflöde för normal funktion. Det är en form av hjärtmuskelischemi (syrebrist i muskelvävnaden), orsakad av nedsatt kapacitet hos kranskärlen.Internationella organ: Internationella sammanslutningar som tillhandahåller hälsorelaterade eller andra kooperativa tjänster.Chi-tvåfördelning: Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.Begränsning av biologisk fara: Fysiska och biologiska åtgärder mot spridning av potentiellt farliga, biologiskt aktiva ämnen (bakterier, virus, rekombinant DNA osv). Fysisk avgränsning innebär användning av speciell utrustning och särskilda rutiner för att hindra ämnet från att komma ut. Biologisk kontroll innebär användning av immun personal och val av smittämnen och smittbärare som minimerar riskerna om ämnet skulle komma utanför sitt slutna utrymme.Bioanalys: Metod för att mäta effekterna av biologiskt verksamma ämnen i in vivo- eller in vitromodeller under kontrollerade forhållanden. Syn. bioassay eller biologiska metoder.Internet: Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.Epidemiologiska metoderEkologi: Läran om förhållandet mellan organismer och deras omgivning, särskilt som det yttrar sig i naturliga kretslopp och rytmer, samhällsutveckling och -struktur, samspel mellan olika typer av organismer, geografisk fördelning och populationsförändringar.Bevarande av energiresurser: Planerat utnyttjande av och hushållande med energitillgångarna.VåldMetylenklorid: Ett klorerat kolväte som använts för inhalationsnarkos och som har narkotisk verkan vid höga koncentrationer. Det använts främst som lösningsmedel i tillverkningsindustri och livsmedelsteknologi.Policy-uppläggningEpidemiological MonitoringEndokrina systemet: Det system av körtlar, vilka släpper ut sitt sekret (hormoner) direkt i cirkulationssytemet. Förutom hormonkörtlarna ingår även kromaffinsystemet och neurosekretionssystemet.Plant WeedsLuftförorening: Närvaro av föroreningar i luften som inverkar på människors hälsa och välmående eller framkallar andra skadliga effekter i miljön. Föroreningarna kan bestå av gaser, partiklar eller flyktiga organiska ämnen.Multivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.ProgramevalueringHälsomedvetande, attityder, beteende: Kunskaper, attityder och beteende förknippade med hälsofrågor, som t ex sjukdomsförlopp eller sjukdomar, förebyggande och behandling. Termen avser såväl människor i allmänhet som verksamma inom vårdyrken.Dermatit, allergisk kontakt: Kontaktdermatit orsakad av överkänslighet för diverse ämnen. Dessa ämnen ger efterhand upphov till inflammatoriska reaktioner i huden hos dem som förvärvat överkänslighet till följd av tidigare exponering.Flygplan: Farkost för transport i luften som hålls uppe antingen av sin egen lyftförmåga eller av luftdynamiskt tryck mot farkostens ytor.PatienturvalYta under kurvan: Ett statistiskt begrepp för summering av data från ett antal mätningar på en individ. Det används ofta i klinisk farmakologi, där AUC (area under curve) för serumnivåer kan tolkas som totalupptaget av substansen i fråga. Metoden kan också användas för t ex jämförelse av biotillgänglighet av läkemedel efter endosadministrering i ett koncentrations/tidsdiagram.Remiss och konsultationPrimärvårdSäkerhetsåtgärderStandarderHälsotillstånd: Gradering av hälsostatus hos en individ, en grupp eller en population, utifrån den enskilda individens subjektiva bedömning eller andra, mer objektiva mätmetoder.Bevarande av naturresurser: Skydd, bevarande och förnuftig exploatering av de samlade naturtillgångarna.Kalifornien: En delstat i USA, belägen i sydvästra hörnet av landet, vid Stilla havet. Ytan är ca 411 000 km2, och folkmängden uppgår till ca 33 miljoner invånare. Huvudstaden heter Sacramento.Oskarp logik: Logik som istället för exakta värden utgår från ungefärliga, kvantitativa värden, baserade på lingvistisk tvetydighet i såväl naturligt som artificiellt eller syntetiskt språk. Vanliga variabler är t ex bra, dålig, ung, och bestämningar som mer, mindre och mycket. Sådana kan ingå i vaga utsagor i en specifik problemställning. Oskarp logik har en nyckelroll i många medicinska och tekniska expertsystem.Benbrott

*  Ekotoxikologi och biologiska undersökningar | Tyréns
Inom Tyréns pågår en fortlöpande utvärdering av vilka ekotoxikologiska tester som kan bidra till en relevant riskbedömning av ... Inom Tyréns pågår en fortlöpande utvärdering av vilka ekotoxikologiska tester som kan bidra till en relevant riskbedömning av ... ett pågående forskningsprojekt som syftar till att föreslå möjliga ekotoxikologiska metoder som kan användas vid riskbedömning ...
  http://www.tyrens.se/sv/vad-vi-gor/tjanster/fororenade-omraden/ekotoxikologi-och-biologiska-undersokningar/
*  MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, PROJEKTET JÄRNMALMSGRUVA I HANNUKAINEN, KOLARI - PDF
... riskbedömning). Deponering i vatten kan anses som ett bra alternativ för sulfidhaltigt avfall, eftersom syreintrånget i ...
  http://docplayer.se/3916217-Miljokonsekvensbeskrivning-projektet-jarnmalmsgruva-i-hannukainen-kolari.html
*  Avgiftsklassning - riskbedömning - SKL
För AK (avgiftsklass) 7 är startläget 12 timmar och sedan går man igenom riskbedömningen för att se slutliga tiden (se s 40 i underlag för taxa inom miljöbalkens område). Teoretiskt sätt kan tiden hamna på 25 timmar (AK 7 kolumn 6).. TF (tidsfaktorer) är något som användes i tidigare system (där man fastställde en tidsfaktor) och den kolumnen ska tas bort om man använder sig av riskbedömningssystemet. TF intervallet fanns enbart med som stöd och meningen är att man ska fastställa en tid.. Erfarenhetsmässigt skiljer det sig nog ganska lite i tid mellan de olika taxesystemen.. Särskilt om man beaktar att det finns rörlig del som kallas erfarenhetsbedömning inbyggd i riskbedömningssystemet och denna tar hänsyn till företagarens hantering av riskerna. Skulle slutresultatet av avgiftsklassningen vara orimligt finns möjligheter att fatta särskilt beslut. ...
  https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/miljohalsa/taxamiljo/stallenfraga/fragor/avgiftsklassningriskbedomning.11965.html
*  Riskbedömning ökar säkerheten för personalen - Kiwa Inspecta
Riskbedömning av allt En riskbedömning innebär en grundlig genomgång av vilka potentiella risker som finns med avseende på ... Alla parametrar ska tas med en riskbedömning. Helhetssyn på risken - Det finns många vinster med att göra riskbedömning av hela ... En riskbedömning får aldrig betraktas som avslutad. Det är, och ska vara, en ständigt pågående process. Det ger personalen en ... Riskbedömning ökar säkerheten för personalen. Pressmeddelande • Jan 13, 2014 08:10 CET ...
  http://www.mynewsdesk.com/se/inspecta/pressreleases/riskbedoemning-oekar-saekerheten-foer-personalen-946641?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_content=current_news
*  Arbetsmiljöverket kräver riskbedömning - P4 Malmöhus | Sveriges Radio
Dessutom kräver man att varje förskola ska göra en egen riskbedömning inför terminsstart. Senast den sista juni vill ...
  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=1372589
*  Checklista: Att tänka på vid riskbedömning
... Publicerad 2017-03-27. Uppdaterad 2017-03-30 ... Checklista: Att tänka på vid riskbedömning *Checklistor: Fackets steget före-aktiviteter *Checklista: Facket och externa ... företagshälsovården ska anlitas för undersökning och riskbedömning när tillräcklig kompetens saknas på arbetsplatsen ...
  http://www.lo.se/start/ater_till_arbetet/ater_till_arbete/checklista_att_tanka_pa_vid_riskbedomning
*  Riskbedömning av kvartsdamm underlättas - Betong
Be the first to comment on "Riskbedömning av kvartsdamm underlättas". Leave a comment Avbryt svar. Your email address will not ...
  http://betong.se/2016/12/01/verktyg-forenklar-riskbedomning-av-kvartsdam/
*  Riskbedömning och driftstörning | Habo kommun
Vad ska man tänka på när man går igenom sin riskbedömning?. En riskbedömning bör utföras minst en gång per år eller oftare om ... Riskbedömning och driftstörning En riskbedömning innebär att riskerna med verksamheten fortlöpande bedöms och undersöks ur ... Anledningen till att man ska ha en riskbedömning är att man ska veta vad man bör göra för att minska de miljö och hälsomässiga ... Vem ska se till att det finns en riskbedömning?. Det är verksamhetsutövaren som alltid är ytterst ansvarig för att det finns en ...
  http://www.habokommun.se/Naringsliv--arbete/Tillstand-regler-och-tillsyn/Miljofarlig-verksamhet/2015-Egenkontroll-for-foretag/Riskbedomning-och-driftstorning/
*  Msb.se - Ny rapport - Riskbedömning av naturliga omgivningsfaktorer
Du är här: Start / Om MSB / Nyheter och press / Nyheter / Nyheter Farlig verksamhet och Seveso / Ny rapport - Riskbedömning av ... Riskbedömning av naturliga omgivningsfaktorer: vägledning och metodstöd för verksamheter som hanterar farliga ämnen ... Riskbedömning av naturliga omgivningsfaktorer: vägledning och metodstöd för verksamheter som hanterar farliga ämnen ... Riskbedömning av naturliga omgivningsfaktorer: vägledning och metodstöd för verksamheter som hanterar farliga ämnen ...
  https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-Farlig-verksamhet-och-Seveso/Ny-rapport---Riskbedomning-av-naturliga-omgivningsfaktorer/
*  Säkrare riskbedömning av hormonstörande ämnen | Nyhet | KI Nyheter | Karolinska Institutet
Traditionellt ges forskningsstudier ofta mindre vikt än standardiserade tester i riskbedömning. Men enligt avhandlingen som ... Säkrare riskbedömning av hormonstörande ämnen. Publicerat 2013-06-10 00:00. Uppdaterat 2014-02-23 14:27This page in English ... Det råder stor osäkerhet vid riskbedömning av hormonstörande ämnen. Det är känt att dessa ämnen påverkar hormonsystemets ... Traditionellt ges forskningsstudier ofta mindre vikt än standardiserade tester i riskbedömning. Men enligt avhandlingen som ...
  http://ki.se/nyheter/sakrare-riskbedomning-av-hormonstorande-amnen
*  Riskbedömning och godkännande av verksamma ämnen - Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Riskbedömning och godkännande av verksamma ämnen. Endast verksamma ämnen som är säkra för hälsan och miljön kan godkännas. ...
  https://tukes.fi/sv/kemikalier/vaxtskyddsmedel/riskbedomning-och-godkannande-av-verksamma-amnen
*  Ny metod för riskbedömning ska minska vanlig värk - Arbetsmiljöverket
De vanligaste besvären*1 som människor får av sitt arbete är värk i armar, nacke och skuldror. Nu presenterar Arbetsmiljöverket en modern och effektiv metod för att hjälpa arbetsgivare upptäcka just de arbetsuppgifter som gör att anställda får de här besvären.
  https://www.av.se/press/ny-metod-for-riskbedomning-ska-minska-vanlig-vark/
*  Riskbedömning vid deponier. Modellering enligt TAC-modellen för svenska förhållanden
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår, att mer återanvänds och att avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. ...
  https://www.avfallsverige.se/aktuellt/nyhetsarkiv/artikel/riskbedomning-vid-deponier-modellering-enligt-tac-modellen-for-svenska-forhallanden/
*  Studera Miljötoxikologisk riskbedömning, avancerad nivå | Högskola / universitet | AllaStudier.se
Kursen fokuserar på att genomföra en vetenskapligt grundad riskbedömning av en kemikalie. I kursen ingår praktiskt ... Miljötoxikologisk riskbedömning, avancerad nivå. Din e-post lämnas endast till utbildaren Din e-post är inte en bindande ... Miljötoxikologisk riskbedömning, avancerad nivå. Din e-post lämnas endast till utbildaren Din e-post är inte en bindande ... Kursen fokuserar på att genomföra en vetenskapligt grundad riskbedömning av en kemikalie. I kursen ingår praktiskt ...
  http://allastudier.se/utbildningar/669121-milj%C3%B6toxikologisk-riskbed%C3%B6mning-avancerad-niv%C3%A5/
*  Riskbedömning av avsiktlig utsättning
... Vid avsiktlig utsättning förutsätter riskbedömningen bland annat kunskaper om i vilken ... ERA är en förkortning av environmental risk assessment, det vill säga riskbedömning av sådant som kan påverka miljön. ...
  https://genteknik.nu/riskbedomning-av-avsiktlig-utsattning/
*  Blåljus - Nyhet - Myndigheten föreläggs riskbedömning
En riskbedömning ska utföras. Detta följer av 8 § AFS 2001:1.. Av det som framkom vid inspektion och i skrivelsen den 1 oktober ... riskbedömning. Arbetsmiljöverket förlägger Polismyndigheten i Stockholms län att med omedelbar verkan göra en skriftlig ... Mot bakgrund av att någon riskbedömning inte tagits fram inför det provisoriska genomförandet av arbetstidsavtalet och för att ... Arbetsmiljöverket förelägger nu Polismyndigheten i Stockholms län att senast den 30 november 2008 genomföra en riskbedömning ...
  http://blaljus.nu/styrelseinformation/myndigheten-forelaggs-riskbedomning
*  Riskbedömning av fosforläckage - modellutveckling och implementeringsstrategier
Many horses in training show motion asymmetries, but it is not known if these are due to pain caused by training; or due to individual biological variations. The aim of this project is to initiate three cohort studies where changes in motion symmetry will be monitored over time in riding horses and …. Läs mer ...
  http://www.lantbruksforskning.se/projektbanken/riskbedomning-av-fosforlackage-modellutveckling-oc/
*  Hur gör man en riskbedömning av molntjänster i skolan? | Kristina Alexandersons blogg
En reaktion på "Hur gör man en riskbedömning av molntjänster i skolan?" * Pingback: Hur gör man en riskbedömning av molnt... ... Hur gör man en riskbedömning av molntjänster i skolan?. Den 25 november (i måndags) hade vi på Webbstjärnan ett spår på ... Men den frågan som lyftes var vikten av att göra en riskbedömning, hur ser den ut och vilket stöd finns för de som ska göra ... Det var spännande och någon, jag tror det var Edvard Jensinger som lyfte att denna riskbedömning som Datainspektionen kräver av ...
  http://www.kristinaalexanderson.se/2013/11/27/hur-gor-man-en-riskbedomning-av-molntjanster-i-skolan/
*  Övervakning av Drosophila suzukii och riskbedömning för svensk bärodling
Drosophila suzukii har spridit sig i Sverige. Med tanke på skördeförluster på miljarder euro i EU och USA, behöver vi analysera grödorna i riskzonen, och fastställa åtgärder för att minimera spridningen och ekonomiska konsekvenser. För detta är verktyg för noggrann övervakning ytterst viktig. Fällor som finns på marknaden idag fångar många andra insektsarter vilket gör analyser av fångster alltför tidskrävande. Det föreslagna projektet kommer att tillämpa vårt forskning om släktet Drosophila och anpassa de befintliga lockbeten och fällor för att öka selektivitet för D. suzukii. Det är viktig för att enklare kunna bedöma förekomsten av D. suzukii med hänsyn till både geografisk utbredning och tidsperspektiv i kommersiella odlingar, liksom vilda värdväxter. Vilda värdväxter understödjer övervintringen och följande årets angreppsrisk. Våra analyser kommer att komplettera riktlinjer för åtgärder och bidra till rådgivningsmaterial som kommer att tas fram av
  http://www.lantbruksforskning.se/projektbanken/overvakning-av-drosophila-suzukii-och-riskbedomnin/?page=145
*  Riskbedömning - Farliga träd | Hvilan Utbildning
Hem / Utbildningar / Kurser/Uppdragsutbildningar / Riskbedömning - Farliga träd. Riskbedömning - Farliga träd. Kursen vänder ...
  http://hvilanutbildning.se/utbildningar/riskbedomning-farliga-trad
*  Så genomför du en riskbedömning vid förändring | Arbetsmiljöforum
En planerad förändring i verksamheten kräver en egen riskbedömning. Arbetsmiljöforum lär dig allt du behöver veta. Hitta mer ... Riskbedömning vid förändring Alla verksamheter står vid en eller annan tidpunkt inför förändringar som inte utgör en del av den ... är i stort sett likadan som vid riskbedömning i den löpande verksamheten. Vad den stora skillnaden utgörs av är att det inte ...
  https://www.arbetsmiljoforum.se/arbetsmiljoe/systematiskt-arbetsmiljoearbete/riskbedoemning/riskbedoemning-vid-foeraendring/
*  Medicinsk sök (Riskbedömning • Definitionerna)
Revision nr: 1 INSPECTA Riskbedömning för användning av ... Riskbedömning och riskanalys Riskbedömning och riskanalys Susanna ... Mall för riskbedömning - PDF. Mall för riskbedömning Nedan följer en kort beskrivning av på vilket sätt denna mall för ... Livet genom mina bruna ögon: Riskbedömning. Jag har gjort en riskbedömning på hur farligt det är för mig att ta mig till och ... Riskbedömning av kvartsdamm underlättas - Betong. Be the first to comment on "Riskbedömning av kvartsdamm underlättas". Leave a ...
  https://lookformedical.com/search.php?lang=6&q=Riskbed%C3%B6mning&src=definitions

Gränsvärde (arbetsmiljö): Ett gränsvärde anger högsta tillåtna gränsen för besvärande eller skadlig påverkan av exempelvis kemikalier, buller, vibration, radioaktiv strålning eller halten av föroreningar i luften. Arbetsmiljöverket använder den alternativa benämningen Exponeringsgräns i samband med vibration.Rotterdamkonventionen: Rotterdamkonventionen (även kallad PIC. Engelska: Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade) är ett regelverk utformat för att försöka begränsa användningen och spridningen av vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel.Toxicitet: Toxicitet, av grekiskans toxikon, "pilgift", är den förmåga ett ämne har att skada en organism, och därför ett mått på dess grad av giftighet.NatriumtrifosfatPatognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.Cancerframkallande ämnen: Cancerframkallande ämnen eller karcinogener (även carcinogener) är substanser och exempelvis virusRight diagnosis: Probable human carcinogen -- Kaposi's sarcoma herpesvirus Läst 2014-11-11 som kan påskynda eller framkalla cancer hos människor och djur. Processen att utveckla cancer kallas carcinogenes.Lista över incidenter med matkontaminering: Mat kan kontamineras av misstag eller med flit av mikrobiologiska, kemiska eller fysiska risker.Bekämpningsmedel: Ett bekämpningsmedel (pesticid) är en kemikalie som är avsedd för att döda, förhindra framväxt av, eller på annat sätt reglera tillväxt av skadliga organismer. Bekämpningsmedel indelas av Kemikalieinspektionen i växtskyddsmedel respektive biocidprodukter.Polyklorerade dibensodioxinerBensenPyromorfit: Pyromorfit är ett grått, gulaktigt, brunt eller grönt mineral, som består av blyfosfat och blyklorid och är en mycket rik blymalm.Xenobiotika: Xenobiotika (av grekiska xenos, främling och bios, liv) är beteckningen på alla kroppsfrämmande ämnen, vanligtvis i betydelsen läkemedel, miljögifter och droger (enligt vissa definitioner kan även abnormala koncentrationer kallas xenobiotika). Däggdjur eliminerar xenobiotika via olika vägar, framförallt via avföringen och urinen.Växtförädlarrätt: Växtförädlarrätt är beteckningen på den rättighet och det skydd den som förädlat en växt kan få genom internationell och nationell lagstiftning och konventioner.Metodologi: #OMDIRIGERING VetenskapsteoriOrtogonala polynom: Ortogonala polynom inom matematik är polynom som är ortogonala med avseende på den inre produktenInförlivande av direktiv: Införlivande av direktiv, även känt som transponering, är inom den europeiska unionsrätten den process varigenom en medlemsstat inom Europeiska unionen antar nationella rättsregler för att genomföra ett direktiv på nationell nivå. Transponering kan ske med både primär och sekundär lagstiftning.Teano: Teano är en stad i provinsen Caserta i regionen Kampanien i Italien med 12 897 invånare. Teano gränsar till kommunerna Caianello, Calvi Risorta, Carinola, Francolise, Riardo, Roccamonfina, Rocchetta e Croce, Sessa Aurunca och Vairano PatenoraKariesMutagen: En mutagen är en företeelse, till exempel ett kemiskt ämne, som orsakar mutationer hos en organism, det vill säga förändrar den genetiska informationen (DNA) i organismen. Ofta används det enkla Ames-testet för att undersöka om ett ämne är mutagent eller ej.Kohortstudier: Kohortstudier är inom statistik en studie på en grupp individer med någon bestämd gemensam erfarenhet inom en viss tidsperiod. En födelsekohort är det vanligaste exemplet, men en kohort kan också bestå av de som anställts vid en viss industri under en tidsperiod eller som vid en viss tidpunkt arbetat där.Absolutfel: Absolutfelet är ett begrepp inom numerisk analys.

 • Enligt
 • Enligt egenkontrollförordningen ska anmälningspliktiga och tillståndspliktiga verksamheter ha en riskbedömning i sin verksamhet. (habokommun.se)
 • Mot bakgrund av att någon riskbedömning inte tagits fram inför det provisoriska genomförandet av arbetstidsavtalet och för att säkerställa att en sådan sker inför det slutliga genomförandet, behövs enligt Arbetsmiljöverkets bedömning detta föreläggande. (blaljus.nu)
 • ÄMNEN
 • En ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet visar att det är viktigt att öka användbarheten av akademisk forskning (icke-standardiserade forskningsstudier) vid riskbedömning av hormonstörande ämnen. (ki.se)
 • Det råder stor osäkerhet vid riskbedömning av hormonstörande ämnen. (ki.se)
 • De senaste decennierna har flera samband mellan hormonstörande ämnen och hormonrelaterade sjukdomar hos människor rapporterats, vilket kan tyda på att våra metoder för riskbedömning och reglering av kemikalier hittills inte har varit tillräckliga för att skydda människors hälsa. (ki.se)
 • Resultaten visar att icke-standardiserade forskningsstudier, alltså studier som genererats inom akademisk forskning, bidrar med information som skulle kunna ge en säkrare riskbedömning för hormonstörande ämnen. (ki.se)
 • metoder
 • Flertalet arbeten har avsett riskbedömning, inklusive utveckling av metoder för mätning av exponering och ohälsoeffekter, förhållanden mellan exponering och ohälsorisk samt mekanistiska studier. (wikipedia.org)
 • Senast
 • Arbetsmiljöverket förelägger nu Polismyndigheten i Stockholms län att senast den 30 november 2008 genomföra en riskbedömning avseende de arbetsmiljö- och hälsorisker som arbetstidsförändringarna kan leda till för arbetstagarna. (blaljus.nu)
 • resultat
 • Försäkringsbranschens syfte med NVSA-bedömningen är att: förebygga bilstölder och bilinbrott minska skador som är ett resultat av att stulna bilar körs i trafiken sänka konsumenternas kostnader och förbättra försäkringsbolagens riskbedömning av fordon. (wikipedia.org)