Loading...


Retrospektiva studierBehandlingsresultatUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.TidsfaktorerRiskfaktorerPrognosPostoperativa komplikationerKohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Incidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.Survival RateNyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.Age FactorsSurvival AnalysisVårdtid: Den tid en patient är inlagd på sjukhus eller annan vårdinrättning.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.TumörstadieindelningDatortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.RecurrenceKaplan-Meier EstimateMultivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.RiskbedömningSjukdomsgradsmåttSensitivitet och specificitetChi-tvåfördelning: Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.Prediktivt värde av testerPrevalensUniversitetssjukhus: Sjukhus, knutna till ett universitet, för utbildning av läkare och forskare och för klinisk forskning.Hongkong: Tidigare brittisk koloni i sydostasien som sedan 1997 utgör en administrativt självständig region i Folkrepubliken Kina, mellan det kinesiska fastlandet och Sydkinesiska sjön. Landytan är 1,042 km2, och folkmängden drygt 6,8 miljoner invånare (juli 2004).ReoperationTumörrecidiv, lokaltSjukhusvistelse: Inläggning av patient på sjukhus.Logistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Tertiary Care CentersFrankrike: Republik i Västeuropa, gränsande till Atlanten, Engelska kanalen, Medelhavet, Belgien, Tyskland, Italien, Spanien, Schweiz, Luxemburg, Andorra och Monaco. Landets yta är 545 630 km2, och folkmängden uppgår till drygt 60 miljoner invånare (2003). Huvudstad är Paris.Patientjournaler: Registrering av nödvändig information om en patients sjukdom eller sjukdomar.Age Distribution: Representationen av olika åldersgrupper i en given population. Fördelningen kan hänföra sig antingen till antal personer eller till gruppens relativa storlek.Undervisningssjukhus: Sjukhus som förutom patientvård även bedriver utbildning och forskning.Kombinationsterapi: Behandling av ett sjukdomstillstånd med flera olika åtgärder, samtidigt eller i följd. Kemoimmunterapi, radioimmunterapi, kemoradioterapi, kryokemoterapi och alternativa terapiåtgärder är de vanligaste, men inbördes kombinationer mellan dessa modeller och kombinationer med kirurgiska metoder används också.Graviditetsutfall: Resultatet av befruktning och därpå följande graviditet, omfattande levandefödsel, dödfödsel, spontan abort och framkallad abort. Utfallet kan vara ett resultat av naturlig eller konstgjord befruktning, eller annan teknik för fortplantningshjälp, embryoöverföring eller provrörsbefruktning.Hundsjukdomar: Sjukdomar hos tamhund (Canis familiaris). Hit hör inte sjukdomar hos vilda hundar, vargar, rävar eller andra Canidae, för vilka indexeringstermen Carnivora används.Indien: Republik i södra Asien, mellan Burma och Pakistan. Landets yta är 3 287 590 km2, och folkmängden är knappt 1,1 miljard invånare (juli 2005). Huvudstad är New Delhi.Sjukdomsfri överlevnad: Perioden efter en framgångsrik behandling, under vilken inga symtom eller sjukdomstecken syns.Resultats reproducerbarhetVävnadsprov: Avlägsnande och undersökning av små prov från levande vävnad.Proportional hazard-modellerStatistik, icke-parametriskKomorbiditet: Det förhållande att det föreligger samtidiga eller ytterligare sjukdomstillstånd med avseende på en första diagnos eller det specifika tillstånd som är föremål för undersökning. Komorbiditet kan påverka inte bara patientens funktionsförmåga, utan även överlevnadsförmåga. Den kan användas som prognostisk indikator för beräknad sjukhusvistelse, kostnader och utfall eller överlevnad.Könsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.Brasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.Antibakteriella medel: Kemiska substanser som produceras av mikroorganismer och som, i utspädda lösningar, har förmåga att hämma tillväxten hos eller döda andra organismer. Antibiotika vars toxicitet tolereras av värden anv änds som kemoterapeutiska preparat för behandling av infektionssjukdomar hos människor, djur och växter.Sjukhusdödlighet: Statistiskt mått på frekvens av och orsak till dödsfall bland sjukhuspatienter.Prospektiva studierKönsfördelning: Antalet individer av hankön och honkön i en given population. Fördelningen kan avse antalet män eller kvinnor eller andelen av de båda i gruppen. Populationen utgörs vanligtvis av patienter med en specifik sjukdom, men begreppet är inte begränsat till människor och inte till det medicinska området.RumänienMedicinsk revision: Detaljerad expertgranskning och bedömning av utvalda kliniska fall för utvärdering av vårdens kvalitet.Akut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.Resultatvärdering (Hälso- och sjukvård)Sjukdomsförlopp: Förvärring av en sjukdom med tiden. Begreppet används mest i samband med kroniska och obotliga sjukdomar, där sjukdomsstadiet är avgörande för behandling och prognos.Frakturfixering, intern: Användning av invändigt anbringade stödanordningar (metallplattor, spikar, stavar osv) för att hålla ett benbrott i rätt läge.Förenta StaternaIntensivvårdsavdelningar: Sjukhusavdelningar för kontinuerlig övervakning och vård av akut sjuka patienter.Malaysia: En parlamentarisk, konstitutionell monarki i Sydostasien, belägen dels på halvön söder om Thailand, dels på norra delen av Borneo, gränsande till Indonesien i söder. Mellan dessa båda malaysiska landområden ligger den Sydkinesiska sjön. Landets yta är 329 750 km2, och folkmängden uppgår till 24,8 miljoner invånare (2007). Huvudstad är Kuala Lumpur.NigeriaIntraoperativa komplikationer: Komplikationer som drabbar patienten under operation. De kan vara, men behöver inte vara, förknippade med det sjukdomstillstånd för vilket operationen utförs eller med det kirurgiska ingreppet i sig.Laparoskopi: Ett förfarande där ett laparoskop förs in genom ett litet snitt nära naveln i syfte att undersöka buk- eller bäckenorganen i bukhinnehålan. Om nödvändigt, kan biopsier eller kirurgiska ingrepp utföras i samband med laparoskopi.Magnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.TurkietTunisienFall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Brösttumörer: Cancer i bröstet.BehandlingssviktSår och skadorFosterålderOddskvotEngland: En del av kungadömet Storbritannien. England gränsar i väster mot Wales och i norr mot Skottland, iövrigt mot vatten. Landets yta är 130 441 km2, och folkmängden uppgår till ca 50 miljoner invånare. Huvudstad är London.SynskärpaLäkemedelsterapi, kombinerad: Behandling med två eller flera läkemedel var för sig för deras sammanlagda effekt.Akutmottagning: Sjukhusavdelning med ansvar för akut medicinsk och kirurgisk patientvård.Japan: Monarki i Ostasien, bestående av en öräcka mellan norra Stilla havet och Japanska sjön. Landets yta är 377 835 km2, och folkmängden är 127 417 244 invånare (juli 2005). Huvudstaden är Tokyo.Lymfmetastas: Spridning av tumör från dess primära läge till lymfknutor eller avlägsna kroppsdelar via lymfsystemet.Faktadatabaser: Strukturerade samlingar av mer eller mindre fullständiga faktauppgifter, ofta inom bestämda ämnesområden och med funktioner för automatisk hantering av informationen. De kan ha formen av uppslagsböcker, statistikdatabaser, samlingar av kemiska och fysikaliska data osv. Begreppet faktadatabas skall inte förväxlas med bibliografisk databas.TandköttssjukdomarDiagnostiska fel: Felaktiga diagnoser efter klinisk undersökning eller teknisk diagnostik.Maxillary Fractures: Frakturer i överkäksbenet.Eye Injuries: Skador på ögonen till följd av våld eller annan yttre påverkan. Hit hör både ytliga skador och inre ögonskador.Funktionell återhämtning: Partiell eller fullständig återhämtning till normal eller egentlig fysiologisk aktivitet i ett organ eller en kroppsdel efter sjukdom eller skada.Postoperativ periodItalien: Republik i södra Europa, geografiskt i form av en halvö i Medelhavet. Ytan är 301 230 km2, och folkmängden uppgår till drygt 58 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Rom.Lungtumörer: Cancersjukdom i lungorna.Preoperativ vårdKronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.Kombinationsterapi med cellgifter: Användning av två eller fler preparat samtidigt eller i följd vid cancerterapi. Medlen behöver inte administreras i samma form.Bakteriemi: Närvaro av levande bakterier i blodet. Akuta tecken på bakteriell blodinfektion är feber, frossa, takykardi och takypne. De flesta fall förekommer hos sjukhuspatienter, som ofta har andra tillstånd el ler undergår behandling som gör deras blodcirkulationssystem mer mottagligt för infektion.SkadegradsmåttPatienturvalISS-skala: En anatomisk skadegraderingsskala som bygger på den förkortade skadeskalan AIS (Abbreviated Injury Scale) och som utvecklats speciellt för gradering av multipla skador. Den har även använts som mortalitetsprediktor.RegressionsanalysRemiss och konsultationEndoskopi: Procedurer för användande av endoskop i samband med diagnos och behandling av sjukdomar. Vid endoskopi förs ett optiskt instrument antingen in via naturliga kanaler, som t ex matsmältningssystemet, eller genom små, kirurgiskt anlagda snitt (titthål) för undersökning av inre kroppsdelar. Tack vare framsteg i bildbehandling, endoskopteknik och utrustning av allt mindre format kan kirurgiska ingrepp göras under endoskopering.Sjukhus, allmänna: Stora sjukhus med fast medicinsk personal och tjänster inom mödravård, kirurgi och allmänmedicin.Kirurgisk sårinfektion: Infektion i ett operationssår.Ortopediska teknikerSingaporeDekompression, kirurgisk: Kirurgiskt ingrepp för att minska på trycket i en kroppshålighet eller kroppsdel.Akuta situationer: Situationer eller tillstånd där det föreligger stor risk för invalidiserande eller omedelbart livshotande följder, eller som kräver första hjälpeninsats eller annat omedelbart ingripande.OkbensfrakturerRegisterKina: Republik i östra och centrala Asien. Oftast avses Folkrepubliken Kina. Med en folkmängd på 1,3 miljarder invånare är Kina världens folkrikaste land. Till ytan (9,6 miljoner km2) är Kina det tredje stö rsta landet i världen. Landets historia sträcker sig bakåt i tiden till ca 3000 f Kr. Fram till år 1912 kallades landet det Kinesiska riket. Sedan 1950 har Kina ett kommunistiskt statsskick. Huvudstad är Beijing (tidigare Peking).Intensivvård: Avancerad och starkt specialiserad vård åt medicin- eller operationspatienter, vars tillstånd är livshotande och kräver omfattande vårdinsatser och kontinuerlig övervakning. Intensivvård är oftast förlagd till specialutrustade sjukhusenheter.Immunhämmande medel: Preparat som genom en av flera olika verkningsmekanismer undertrycker immunsystemets funktioner. Klassiska cellgifter verkar genom att hämma DNA-syntes. Andra medel kan ha sin verkan genom att aktivera suppressor-T-cellspopulationer eller genom att blockera aktivering av hjälparceller. Immunsuppression utvecklades först och främst för att förhindra avstötning av transplanterade organ, men har även kommit att tillämpas för t ex mediering av verkan av interleukiner och andra cytokiner.MultitraumaRekonstruktivkirurgiska teknikerROC-kurvanalysOralkirurgiska teknikerSkivepitelkarcinom: Ett karcinom som uppkommer i skivigt, fjällbildande epitel. Det kan också uppträda på platser där det finns körtel- eller pelarepitel.Epidemiologiska metoderGraviditetstal: Förhållandet mellan antalet graviditeter (inkl. levandefödslar, dödfödslar och missfall) och medeltalet av kvinnor i fertil ålder i en population under en given tidsperiod.Ultraljudsundersökning av fosterNjursvikt, kronisk: Slutstadiet av kronisk njurfunktionsförsämring. Tillståndet kännetecknas av svår, irreversibel njurskada (mätt med proteinurihalter) och nedsatt glomerulusfiltration, till mindre än 15 ml/min. Dessa patienter är i allmänhet i behov av dialys eller njurtransplantation.Barnsjukhus: Sjukhus, specialiserade på vård av sjuka barn.BenskruvarIran: Republik i mellanöstern, mellan Irak och Pakistan. Landets yta är 1 648 miljoner km2, och folkmängden uppgår till drygt 68 miljoner invånare (juli 2005). Huvudstad är Teheran.PatientintagningSpinalfusionTrakeotomiNjurtransplantationDödsorsaker: Faktorer som leder till att kroppens alla livsfunktioner upphör. De kan vara underlag för epidemiologisk analys.SeasonsAdenokarcinom: Ett karcinom härrörande från körtelvävnad eller vars celler bildar tydliga körtelliknande strukturer. Adenokarcinom kan klassificeras i enlighet med de mönster cellerna bildar.StorbritannienTyskland: Republik i Mellaneuropa. Ytan är 356 733 km2 (efter 1990), och folkmängden uppgår till 82,6 miljoner invånare (2003). Huvudstad är sedan 1991 Berlin.BlodtransfusionSkoliosLevertumörer: Tumörsjukdom eller cancer i levern.Neurokirurgiska teknikerAmputation: Avlägsnande av en lem, bihang eller annan utväxt på kroppen.Postoperativ blödningMaxillaSaudiarabiaAkut omhändertagande: Första hjälpen eller annat omedelbart ingripande vid olycksfall eller medicinska tillstånd som kräver akut behandling innan adekvat medicinsk eller kirurgisk vård finns att tillgå.Nålbiopsi: Metod för provtagning av vävnad genom att sticka en nål i den vävnad som skall undersökas och suga upp (aspirera) en provmängd.Hästsjukdomar: Sjukdomar hos tam- eller vildhästar av arten Equus caballus.ProteskonstruktionTvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.SchweizLäkemedelsterapi, understödjande: Bruk av läkemedel i syfte att förstärka eller stimulera annan form av behandling, som t ex operativ eller strålbehandling. Adjuvant kemoterapi är vanlig i samband med cancerbehandling och kan ges före eller efter den primära behandlingen.TaiwanPneumektomiLevertransplantationLäppsjukdomarIsrael: Stat i Mellanöstern, belägen mellan Medelhavet, Egypten och Libanon. Ytan är 20 770 km2, och folkmängden uppgår till knappt 6,3 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Jerusalem.BinjurebarkshormonerProvrörsbefruktning: En teknik för konstgjord fortplantning som innebär en direkt manipulering av äggceller och sädesceller för att åstadkomma befruktning in vitro.Sjuklighet: Andelen patienter som lider av en viss sjukdom under ett visst år i en given population.RiskDränage: Systematisk tömning av vätska eller var från sår, böld eller hålighet.TumörerSjukhuspatienter: Patienter som lagts in på sjukhus eller annan vårdinrättning för observation, vård, diagnos eller behandling.OntarioBukoperation: Kirurgiskt ingrepp via snitt genom bukväggen.Eye Injuries, Penetrating: Inre ögonskador till följd av perforering eller punktering av ögat.Läkemedelstillförselschema: Tidsschema för administrering av läkemedel i syfte att uppnå optimal effekt och bekvämlighet.Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.LändkotorMetastaser: Spridning av en tumör från ett organ eller en kroppsdel till en annan på avstånd från den primära platsen.ProteslossningEmbolisering, terapeutisk: En hemostasmetod som nyttjar olika medel, som t ex Gelfoam, silikon-, metall-, glas- eller plastkulor, autologt koagel, fett och muskler som emboli. Metoden har använts för behandling av missbildningar i ryggmärgen och skallens blodkärl, fistlar i njurarnas blodkärl, blödning i mag-tarmkanalen, näsblod, hypersplenism, kärlrika tumörer, brustna blodkärl, samt för att kontrollera operationsblödningar.SannolikhetGenomförbarhetsstudier: Undersökning av fördelar och nackdelar med, lämpligheten av eller möjligheten att genomföra en projekterad studie eller ett projekt.Sjukhus: Inrättningar med en organisation av medicinsk personal som ger patienter sjukvård.Lambåer: Vävnadsflikar av hud eller underhud (ibland med muskelvävnad) som lossas från underliggande vävnad, men får sitta fast vid en ände. De bibehåller sin blodförsörjning under överföringen till sin nya plats. Lambåer används vid plastikkirurgi för att täcka en angränsande defekt. Flikarna kan vara av typen stjälkad lambå, rotationslambå, tublambå osv.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.HIV-infektioner: Det spektrum av HIV-infektioner som sträcker sig från asymtomatiska seropositiva tillstånd över AIDS-relaterade komplex (ARC) till AIDS.Käkcystor: Epitelklädda, säckliknande, sjukliga förändringar i håligheter i käken. Rörelseomfång i ledUnderkäke: Ansiktets största och starkaste ben, vilket utgör den nedersta delen av käken. I underkäken sitter den undre tandraden.Medfödda missbildningar: Medfödda missbildningar av organ och kroppsdelar.Gastrektomi: Kirurgiskt avlägsnande av hela (total gastrektomi) eller del av (partiell gastrektomi) magsäcken.Republic of KoreaHistiocytomImmunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.OsteotomiFrämmande kropparPostoperativ vårdObduktion: Postmortemundersökning av en kropp.Tumörmarkörer, biologiskaPreoperative PeriodSkenbensfrakturerKattsjukdomar: Sjukdomar hos huskatt (Felis catus; F. domesticus). Termen omfattar inte sjukdomar hos de stora kattdjuren, så som lejon, tiger osv.Frakturläkning: Det fysiologiska återställandet av benvävnad och funktion efter ett benbrott, vari ingår kallusbildning och normal återbildning av benvävnad.EmbryoöverföringBenbrottOtorhinolaryngologic Surgical ProceduresMedicinska institut: Medicinska utbildningskomplex bestående av medicinsk högskola, sjukhus, kliniker, bibliotek, administrativa funktioner osv.RyggradsskadorDrug SubstitutionHalskotor: Syn. cervikalkotor; C1-C7.SpanienSpecialsjukhus: Sjukhus som är specialiserade på behandling av en viss typ av sjukdomar eller inom ett visst medicinst område.Graviditetskomplikationer: Samtidig graviditet och sjukdom. Sjukdomen kan föregå eller ha tillstött efter befruktningen, och den kan ha eller inte ha skadlig verkan på den gravida kvinnan eller fostret.Hysterektomi: Avlägsnande av livmodern.

*  Sl upp retrospektiv p Psykologiguiden i Natur & Kulturs Psykologilexikon
En retrospektiv studie, retrospektiva studier (engelska: retrospective study, retrospective studies) utg r fr n f rekomsten av ... Med retrospektiva fr gor (engelska: retrospective questions) i en intervju eller i ett enk tformul r ber man de tillfr gade att ...
  http://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=retrospektiv
*  Alzheimers sjukdom - Wikipedia
De flesta riskfaktorer har upptäckts vid retrospektiva studier. I alzheimerpatientens hjärna finner man låga halter av ... Vissa studier har visat en ökad risk att utveckla Alzheimers sjukdom via miljöfaktorer, som intaget av metaller, framförallt ... Många ämnen som inte är läkemedel har i studier visat sig ha en positiv effekt på alzheimer. Ginkgo biloba Grönt te Kattklo ( ... Fram till 2008 har fler än 500 kliniska studier gjorts för att identifiera en möjlig behandling av alzheimer, men man vet inte ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Alzheimers_sjukdom
*  Retrospektiv studie - Wikipedia
Retrospektiva studier genomförs vanligen antingen som kohortstudier eller fall-kontroll-studier. För att undersöka om ... Retrospektiva studier är vanligen lättare att genomföra, då de är billigare och mindre resurskrävande då alla data redan finns ... Retrospektiva studier går också snabbare att genomföra, eftersom alla data redan finns när studien startar. En viktig faktor ... Detta beror dels på att ingen randomisering kan ske, vilket dock inte heller säkert kan ske vid prospektiva studier, och dels ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Retrospektiv_studie
*  Fall-referentstudie - Wikipedia
Ett problem med retrospektiva studier är att säkerställa att exponeringen verkligen inträffade före insjuknandet. Kohortstudie ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Fall-referentstudie
*  Miljöövervakningens programområde Miljögiftssamordning - Naturvårdsverket
... övriga programområden genom att ge möjlighet till retrospektiva studier och studier av nya ämnen samt analyser och ... Dessa sparade prover är ovärderliga då det möjliggör retrospektiva studier och tidstrendsstudier. Genom att man kan följa hur ...
  https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Miljoovervakning/Miljoovervakning/Miljogiftssamordning/
*  Milj vervakningsdata
Retrospektiva studier av halterna av perfluorerade mnen i plasma hos kvinnor mellan 1987 och 2007. Bo J nsson ... Studier av h gfiskkonsumenter. 2007-2008. Risk och nytta med fisk. Anders Glynn ... Studier av h gfiskkonsumenter. 2007-2008. Risk och nytta med fisk. Marika Berglund. ... Utv rdering av genomf rda studier av halter av kadmium i urin hos tv ldersgrupper av kvinnor. Marika Berglund. ...
  http://www.imm.ki.se/Datavard/index.htm
*  Epidemiologi - Wikipedia
Det kan vara kliniska prövningar, registerstudier, retrospektiva studier, longitudinella befolkningsstudier m.m. Läkaren John ... För att kunna hitta dessa samband mellan yttre och inre faktorer och hälsotillståndet, måste man göra studier av något slag. ... och studier om orsaken till sjukdom och ohälsa. Epidemiologi är en viktig del av hälso- och medicinsk vetenskap, och har under ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Epidemiologi
*  UNDERSÖKNINGAR AV MILJÖGIFTER I SKRUBBSKÄDDA INOM MALMÖ STAD - PDF
Retrospektiva studier av perfluoralkylsulfonsyror i den svenska miljön Andra och avslutande året av screeningundersökningen. ... Retrospektiva studier av perfluoralkylsulfonsyror i den svenska miljön Andra och avslutande året av screeningundersökningen. ... En sammanställning av studier om metaller och organiska ämnen Miljögifter och vattenkvalitet: Mälaren En sammanställning av ... och ekotoxikologiska studier). Ftalaten DEHP är en av de viktigaste mjukgörarämnena för plastmaterial (ca 30% av alla produkter ...
  http://docplayer.se/12655409-Undersokningar-av-miljogifter-i-skrubbskadda-inom-malmo-stad.html
*  Sammanställning av slamanlyser inom ReVAQ år - PDF
Retrospektiva studier av perfluoralkylsulfonsyror i den svenska miljön Andra och avslutande året av screeningundersökningen. ... Retrospektiva studier av perfluoralkylsulfonsyror i den svenska miljön Andra och avslutande året av screeningundersökningen. ...
  http://docplayer.se/15057166-Sammanstallning-av-slamanlyser-inom-revaq-ar-2004-2007.html
*  En litteraturstudie om Tyramin - PDF
Retrospektiva studier av perfluoralkylsulfonsyror i den svenska miljön Andra och avslutande året av screeningundersökningen. ... Retrospektiva studier av perfluoralkylsulfonsyror i den svenska miljön Andra och avslutande året av screeningundersökningen. ... Data från studier inom ämnet tyder på rubbningar i ovan nämnda delar av det centrala nervsystemet (CNS) på grund av obalans ... Ytterligare studier av TAAR 1 och dess potential som framtida läkemedelsmål kräver dock selektiva agonister. TAs har inte ...
  http://docplayer.se/1469026-En-litteraturstudie-om-tyramin.html
*  Prospektiv studie - Wikipedia
Prospektiv studie är en kohortstudie där fokuset är framåtblickande i motsats till retrospektiva studier. Prospektiv studie ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Prospektiv_studie
*  Schizofreni - Wikipedia
Retrospektiva studier har dock visat att omkring en tredjedel tillfrisknar fullständigt, omkring en tredjedel visar förbättring ... Senare studier har visat att samstämmigheten mellan två psykiater som diagnostiserar schizofreni som bäst är cirka 65 %[29]. ... Vissa studier tyder på att schizofrena inte har samma kortisolutsöndring vid stress som andra, och att även utan stressfaktor ... Nya studier pekar på att regelbundet bruk av cannabis ökar risken att utlösa en psykotisk sjukdom hela 5 gånger, dock gäller ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Schizofreni
*  Gällande vårdprogram bröstcancer
Några retrospektiva studier ger ett visst stöd för användande av trastuzumab i kombination med cytostatika hos patienter med ... En analys av 7 studier med sammanlagt 7 939 patienter visade att T ökar risken för klinisk hjärtsvikt med RR 5,1 (3-8,7) vilket ... Cytostatikabehandling, data från andra relevanta studier*Dosintensiv adjuvant cytostatikabehandling. *Taxaner, val av ... Cytostatikabehandling, data från andra relevanta studier*Dosintensiv adjuvant cytostatikabehandling. *Taxaner, val av ...
  https://cancercentrum.se/vast/cancerdiagnoser/brost/vardprogram/gallande-vardprogram/17.-malinriktad-adjuvant-lakemedelsbehandling
*  När barn far illa FÖRFATTAREN. Inledning - PDF
Riskfaktorerna har till största delen identifierats genom retrospektiva studier. Ett av undantagen är en brittisk kohortstudie ... En del studier har visat att pojkar oftare blir misshandlade än flickor (38, 39), medan svenska utredningar inte har kunnat ... En av hans studier behandlade 32 fysiskt misshandlade barn av vilka 18 hade dött av misshandeln. Hans arbeten omfattade också ... Författare till studier från Storbritanninen och USA har rapporterat att regelbundna hembesök av hälsovårdare till de mest ...
  http://docplayer.se/122338-Nar-barn-far-illa-forfattaren-inledning.html
*  Hepatit, autoimmun
Nyligen har retrospektiva studier visat att patienter som har haft behandling > 4 år, har större sannolikhet för kvarstående ... Både retrospektiva och prospektiva undersökningar visar att obehandlad AIH av måttlig till svår grad innebär dålig prognos. ... Andra läkemedel som i öppna och okontrollerade studier har rapporterats ha effekt vid AIH är: ...
  http://old.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=685
*  Att välja metod Från Henrik Boström Vad används metoden till? - ppt ladda ner
8 Kvantitativa metoder Icke-experimentella studier - prospektiva vs. retrospektiva studier (dvs. nya eller gamla data) - ... individer studeras över utsträckt tid eller vid ett tillfälle) Experimentella studier - studie av en eller flera grupper där ...
  http://slideplayer.se/slide/2992444/
*  Ny vägledning vid behandling av IBD med biosimilarer - NetdoktorPro.se
Två är fallstudier, tre är retrospektiva studier samt en pilotstudie och en prospektiv insättningsstudie på barn. - De ... Inga heltäckande studier. Hittills finns tre kliniska studier av CT-P13, varav två har utförts på reumatologipatienter och den ... I dagsläget är dock fyra nya studier på gång som berör biosimilarer och gastroenterologi, däribland norska NOR-SWITCH. Det är ... Främst eftersom det saknas studier som bekräftar att IBD-patienter får en bibehållen effekt och tolerans vid ett sådant byte. ...
  https://www.netdoktorpro.se/gastroenterologi/artiklar/ny-vagledning-vid-behandling-av-ibd-med-biosimilarer/
*  Prövningen. Ordförande har ordet. Informationsblad från Apotekarsocietetens sektion för klinisk prövning Mars PDF
Nu ska vi hantera ickerandomiserade retrospektiva studier eller icke-randomiserade prospektiva studier. Säkerligen går detta ... Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden TOPRA 2014 Kliniska studier av ... Kliniska Studier Sverige. Strategisk plan Kliniska Studier Sverige Strategisk plan Vetenskapsrådets vision och fokusområden ... ningar på nya patienter vi gör väldesignade retrospektiva studier istället. En annan möjlighet är att göra så kallade icke- ...
  http://docplayer.se/3589734-Provningen-ordforande-har-ordet-informationsblad-fran-apotekarsocietetens-sektion-for-klinisk-provning-mars-2012.html
*  Klicka för utskrift
Den manifesterar sig ofta redan 3-4 års ålder i retrospektiva studier. Bland annat är det vanligt bland dessa barn att de på ... Sådana uppgifter kan därför vara oåtkomliga i den retrospektiva kartläggandet av en individ, alltså dess historik. ...
  https://skvitts.wordpress.com/2013/07/11/rattslig-inkompetens-sloseri-och-varre/
*  Bilaga 4 MUCOSALA MELANOM - PDF
Det finns retrospektiva studier, men de inkluderar oftast patienter i olika kliniska stadier. Dessutom finns en liten ... Behandling av samtliga MMM finns publicerade i små retrospektiva studier samt en liten prospektiv studie (vulvamelanom). Det ... Registerbaserade PROM-studier Registerbaserade PROM-studier MATS LUNDSTRÖM RC SYD KARLSKRONA NATIONELLA KATARAKTREGISTRET Vad ... är kontroversiell men har i vissa studier bedöms minska risken för lokala återfall (18,19). Andra studier har inte funnit en ...
  http://docplayer.se/3112113-Bilaga-4-mucosala-melanom.html
*  Marie Iwarzon | Profilsida | Karolinska Institutet
Retrospektiva och prospektiva studier med jämförelse mellan män och kvinnor". Doktorand: Carina Carnlöf, leg. sjuksköterska ...
  http://ki.se/people/maiwar
*  Rotfyllning - Wikipedia
Förespråkare menar dock att N2 har stark evidens i flera retrospektiva studier och framhäver även en prospektiv studie av P. ... Studier från specialist- och undervisningskliniker har visat att 83-89 % av de behandlade tänderna läker inom 2-5 år. Vid ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Rotfyllning
*  faktorerna i samband med att en klinisk studie görs av en viss metod. - PDF
... även tagit hänsyn till retrospektiva studier, liksom tvärsnittsstudier och kvalitativa studier. I avsnittet om diagnostiska och ... Vidare inkluderades studier om risken för kvinnor med kronisk parodontit att föda barn för tidigt och att få barn med för låg ... Ett fynd i studier som undersökt utfallet av behandlingen av rökare och ickerökare med gtr eller emd var att behandling av ... Endast ett fåtal studier undersökte dock om denna typ av preventiva åtgärder Tabell 1. Olika metoders effekt för att kunna ...
  http://docplayer.se/17048434-Faktorerna-i-samband-med-att-en-klinisk-studie-gors-av-en-viss-metod.html
*  DiVA - Søkeresultat
Studien bekräftar härmed tidigare studier som visat att textsamtal kan öka elevens kvalitet på texter när den får prata utifrån ... Den teoretiska ansatsen är interkulturell teori och datainsamlingen har genomförts i form av kvalitativa retrospektiva ... vilka som avbröt sina studier i förtid samt vilka som läste vidare på gymnasium efter realexamen. Indelningen i socialgrupper ...
  http://www.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?dswid=0&af=%5B%22academicTerm_facet%3A%5C%22VT+2013%5C%22%22%5D&p=1&fs=true&language=no&searchType=SUBJECT&query=&aq=%5B%5B%7B%22categoryId%22%3A%2211772%22%7D%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
*  Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation - PDF
Studier eller metaanalyser som inte motsvarar kriterierna för kategorierna klass I eller klass II, som exempelvis öppna studier ... dels på retrospektiva eller prospektiva observationsstudier och fallrapporter. Det finns dock vetenskaplig evidens för att ... Frånvaro av kliniska studier. E Inga data som kan avgöra om läkemedlet är effektivt som initial monoterapi. Påvisad avsaknad av ... Lamotrigin har i studier visat god tolerabilitet men har svagare evidens avseende anfallskontroll och tar lång tid att titrera ...
  http://docplayer.se/303004-Lakemedelsbehandling-av-epilepsi-ny-rekommendation.html

Incidens (epidemiologi): Incidens, av latinets incidens, perfekt particip av incidere - infalla, är ett epidemiologiskt begrepp som anger antalet händelser i en viss population under en avgränsad tid. Händelserna är vanligen nya fall av en sjukdom men kan också vara symptom eller händelser vid en klinisk prövning.Patognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.Lorraine-Dietrich: miniatyr|200px|Lorraine-Dietrichs emblem: [[Lorrainekorset.]]MiniatyrbullterrierBrittiska Ostindiska Kompaniet: London, EnglandKomorbiditet: Komorbiditet eller samsjuklighet är i medicin och i psykiatri antingen:State University of CampinasAlexandru Odobescu: Alexandru Odobescu, född 23 januari 1834 i Bukarest, död där 10 november 1895, var en rumänsk arkeolog, historiker, författare och politiker.Perak: Perak är en delstat i västra Malaysia, med kust mot Andamansjön i väster och gräns mot Thailand i norr. Befolkningen uppgick till 2 351 300 invånare år 2008, på en yta av 21 035 kvadratkilometer.Universitetet i Ibadan: Universitetet i Ibadan (engelska: University of Ibadan) är Nigerias äldsta och ledande universitet, beläget omkring 8 km från centrala Ibadan i delstaten Oyo.HyperintensitetDenizli (provins): Denizli är en provins i västra Turkiet, och har 907 325 invånare Türkiye istatistik kurumu Invånarantal 31 december 2007, folkräkning grundad på adressbaserat befolkningsregister. (2007) på en yta av 11 805 km2.Fall-referentstudie: En fall–referentstudie eller fall–kontrollstudie (engelska case-control study eller "case-referent study") är en vetenskaplig studie som utgår från patientfall med sjukdomen som ska studeras, samt friska referenser. Detta kan ses som en naturlig utvidgning av en tvärsnittstudie.Shipley, West Yorkshire: Shipley är en mindre stad utanför Bradford, Storbritannien. Shipley ligger längs floden Aire och Leeds and Liverpool Canal.Okayama International Circuit: Okayama International Circuit, tidigare TI Circuit Aida, är en privatägd racerbana belägen i Mimasaka, Japan. Banan byggdes 1992, är 3,703 km lång och har 13 kurvor.Goffredo Mameli: Goffredo Mameli, född 5 september 1827 i Genua, Italien, död 7 juli 1849 i Rom, var en italiensk poet och patriot. Han skrev 1847 texten till Italiens nationalsång Fratelli d'Italia.Bakteriemi: (NOS) |

 • 1911
 • Han medverkade i Svenska konstnärernas förenings utställningar i Stockholm ett flertal gånger och i utställningen Svensk konst som visades i Helsingborg 1903,Norrköpingsutställningen 1906, Lundautställningen 1907, Göteborgs konstförenings retrospektiva utställning 1911, Baltiska utställningen 1914 och de svenska utställningarna på Charlottenborg i Köpenhamn 1916 och på Royal Academy of Art i London 1924. (wikipedia.org)
 • Separat visade han retrospektiva utställning på Stockholms konstförening 1911 och 1918. (wikipedia.org)
 • Tillsammans med Wästberg deltog hon i Svenska slöjdföreningens utställning 1892, Allmänna konst- och industriutställningenn i Stockholm 1897, Svenska konstnärernas förenings utställning i Stockholm 1898, Nordiska museets utställning 1902 och på Friesens park i Stockholm 1909, Göteborgs konstförenings retrospektiva utställning 1911, Baltiska utställningen i Malmö 1914 och Göteborgsutställningen 1923. (wikipedia.org)
 • stora
 • Ämnena är redan utfasade för många användningsområden men den stora ökningen av halter i sillgrissleägg från 1960-talet till idag gör att ämnesgruppen behöver studeras kontinuerligt (mätningar i miljön och i människor, human- och ekotoxikologiska studier). (docplayer.se)
 • Där inredde han sin gård med inventarier och föremål från Siljansbygden På grundval av tidigare studier utförde han 1896 den stora målningen Likvaka i Leksand som uppvisades bland akademiens elevarbeten och väckte stor uppmärksamhet på Stockholmsutställningen 1897, verket ingår numera i Göteborgs konstmuseums samling. (wikipedia.org)
 • École des
 • Efter en kortare tids studier vid École des Beaux-Arts studerade Bazaine skulptur vid Académie Julian tillsammans med Paul Landowski, samtidigt som han fullföljde sina tidigare påbörjade universitetsstudier i filosofi och litteratur vid Sorbonne och avlade en examen i historia och litteratur (1921-1925). (wikipedia.org)
 • Kring årsskiftet 1865-1866 flyttade hon till Paris för att fortsätta sina studier, men fann sig vara utestängd från École des Beaux-Arts, som enbart tog emot manliga studenter. (wikipedia.org)
 • orsaken
 • Denna typ av forskning, alltså att hitta sambanden mellan ohälsa och de faktorer som ökar risken för ohälsa, har egentligen namnet etiologisk forskning, men i praktiken använder man beteckningen epidemiologi både för att beteckna den rena epidemiologin - att studera utbredningen av sjukdomar - och studier om orsaken till sjukdom och ohälsa. (wikipedia.org)
 • exponeringen
 • För att undersöka om exponeringen för en faktor A medför ökad risk för en sjukdom B så utförs dessa två typer av studier på följande sätt: Vid en kohortstudie indelas, grovt, undersökningsmaterialet i en grupp med dem som exponerats för faktor A, och i en grupp som inte exponerats för faktorn, och därefter undersöks om det föreligger någon skillnad i förekomsten av sjukdomen mellan populationerna. (wikipedia.org)
 • Ett problem med retrospektiva studier är att säkerställa att exponeringen verkligen inträffade före insjuknandet. (wikipedia.org)