Retledningssystemet: Ett signalöverföringssystem bestående av modifierad hjärtmuskelvävnad, med förmåga till spontan rytmisk rörelse och mer välutvecklad ledningsförmåga än resten av hjärtat.Atrioventrikulär knuta: AV-knutan eller Aschoff-Tawaras knuta är en liten muskelgrupp i hjärtat mellan förmak och kammare i förmaksseptum nära koronarsinus. Från den utgår det atrioventrikulära knippet i hjärtats retlednings system.NervledningHjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.His bunt: Litet knippe specialiserade hjärtmuskelfibrer som utgår från atrioventrikulärknuten och sträcker sig in i den membranösa delen av förmakens skiljevägg (pars membranacea septi interventricularis).PurkinjetrådarHjärtblock: Funktionsbrist i hjärtats retledningssystem. Ofta avses specifikt atrioventrikularblock (AV-block).SinusknutaHjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Konnexiner: En grupp homologa proteiner, som bildar kanaler mellan membraners föreningspunkter. De utgör produkter av en identifierad genfamilj med såväl väl bevarade som mycket divergenta regioner. Variabiliteten bidrar till att ge de intracellulära förbindelserna ett stort antal funktionella egenskaper.ElektrokardiografiAtrioventrikulär blockHjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.Hjärtrytmrubbningar: Arytmier. Varje avvikelse från hjärtats normala slagrytm.Hjärtförmak: De hjärtkammare som blodet kommer till efter cirkulation.Hjärtkammare: De nedersta högra och vänstra kamrarna i hjärtat. Den högra kammaren pumpar venöst blod till lungorna, och den vänstra pumpar ut syresatt blod i artärernas cirkulationssystem.T-Box Domain ProteinsHeterotaxy SyndromeHjärtkammarfunktion: Hjärtkamrarnas hemodynamiska och elektrofysiologiska verksamhet.HjärtsjukdomarSp4-transkriptionsfaktorWolff-Parkinson-Whites syndromHjärtfel, medfödda: Ofullkomligheter eller missbildningar hos hjärtat, vilka finns redan från födseln.Hjärtmuskelceller: Strimmiga muskelceller i hjärtat. De utvecklas från hjärtmyoblaster.Konnexin 43: En peptid på 43 kD som ingår i konnexinfamiljen bland de intracellulära ("gap junction") proteinerna. Konnexin 43 är en produkt av alfa-1-konnexingenen. Peptiden isolerades första gången från hjärta hos däggdjur, men den förekommer överallt i kroppen, inklusive hjärnan.Hjärtsvikt: En komplikation till hjärtsjukdom. Nedsatt fyllnadskapacitet eller defekt sammandragning och tömning, vilket medför oförmåga hos hjärtat att pumpa ut en tillräcklig mängd blod för att tillgodose kroppsvävnadernas behov, eller att göra så endast under förhöjt fyllnadstryck.Aktionspotentialer: Nervers eller musklers elektriska reaktion på stimulering.Acetyltiokolin: Ett medel som används som substrat vid analys av kolinesteraser, särskilt för att särskilja olika enzymtyper.HjärtelektrofysiologiHjärtstimulering, artificiell: Reglering av hjärtmusklernas sammandragningstakt med hjälp av konstgjord pacemaker.ElektrofysiologiReglering av genuttryck, utveckling: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under en organisms utvecklingsstadier.Refraktärperiod, elektrofysiologiskGATA6-transkriptionsfaktorHjärt-kärlmodeller: Teoretiska framställningar som simulerar hjärt-kärlsystemets uppförande och verkningssätt, processer eller fenomen. Hit hör även matematiska beräkningar och bearbetning med datorer och annan elektronisk utrustning.Hjärtat på höger kroppssida: Anatomisk anomali, vid vilken hjärtat är placerat i högra delen av bröstkorgen, med hjärtspetsen (apex) mot höger.TiolesterhydrolaserNAV1.5 Voltage-Gated Sodium ChannelGrenblock: En typ av hjärtblock, där en kammare stimuleras före den andra, pga utebliven ledningsförmåga i någon av grenarna i His bunt.Lac-operon: Genetisk enhet bestående av tre strukturella gener, en operator och en reglergen. Reglergenen styr syntesen av de tre strukturella generna för beta-galaktosidas, beta-galaktosidpermeas (som medverkar till laktosomsättningen) och beta-tiogalaktosidacetyltransferas.Cnidaria: Ett fylum av radiellt symmetriska ryggradslösa djur, vars kroppar består av två cellskikt, som utgör skilda vävnader. Hit hör hydror, maneter, havsanemoner och koraller.Hjärtseptum: Det tunna membranet mellan hjärtats två förmak eller den tjockare skiljeväggen av muskelvävnad mellan hjärtats båda kammare.CD57-antigener: Antigendeterminanter av oligosaccharider huvudsakligen på NK-celler och T-celler. Deras roll i immunsvaret är oklar.HjärttransplantationHjärtmuskelsammandragning: Hjärtmuskelmassans sammandragande funktion.Antiarytmika: Medel som används för att behandla eller förebygga hjärtarytmier. De kan påverka aktionspotentialens polariserings-repolariseringsfas, membranpotentialen mm. Antiarytmimedlen delas ofta in i fyra huvu dgrupper, beroende på verkningsmekanism: natriumkanalblockering, betaadrenerg blockering, förlängning av repolariseringen eller kalciumkanalblockering.Lamin A: En underklass av utvecklingsreglerade laminer med neutral isoelektrisk punkt. De lösgörs från kärnmembranet under mitosfasen.KardiomyopatierAVNRTSitus inversusElektrofysiologiska processerUbikitintiolesterasTakykardiVektorkardiografiHundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Plötslig hjärtdöd: Plötslig död orsakad av hjärtstillestånd.Aporfiner: Alkaloider typiska för arter av magnoliasläktet (Magnoliidae).BenledningTidsfaktorerTelemetriKardiomyopati, dilaterande: Ett syndrom kännetecknat av hjärtförstoring och kronisk hjärtinsuffiens. Det utgör förmodligen slutledet i en rad olika former av hjärtmuskelskador, förorsakade av ett flertal gifter, metaboliska subs tanser och infektionsämnen.NatriumkanalerMediannerv: En av armens huvudnerver. Hos människan utgår mediannervens fibrer från ryggradens nedre nackkota och bröstryggens övre (vanligtvis C6 - T1), löper via armnervnätet och leder sensoriska och motoriska nerver till delar av underarmen och handen.Fosterhjärta: Hjärtat i foster hos djurarter som föder levande ungar, under tiden efter embryonalstadiet. Arbeten om embryots hjärta indexeras som HJMöss, genetiskt förändrade: Laboratoriemöss som framställts från ett genmanipulerat ägg eller däggdjursembryo.KycklingembryoHjärtsäck: Den fibrösa och serösa säckliknande bildning som omger hjärtat de stora blodkärlens rötter.Bradykardi: Mycket långsam hjärtverksamhet, dvs mindre än 60 slag per minut.Pacemaker, konstgjordHomeodomänproteiner: Proteiner som kodas av homeoboxgener och som uppvisar strukturella likheter med vissa prokaryota och eukaryota DNA-bindande proteiner. Homeodomänproteiner medverkar i regleringen av genuttryck i samband med morfogenes och utveckling.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Desmin: Ett intermediärt trådprotein som huvudsakligen återfinns i den glatta muskulaturens, skelett- och hjärtmuskulaturens celler. Det är lokaliserat till Z-linjen, och molekylvikten 50 000 till 55 000 är artberoende.Hjärtklaffar: Flikar av hjärtvävnad som hindrar återflöde av blod från hjärtats kammare till förmaken, eller från lungartärerna eller aorta till kamrarna.Elektrofysiologiska tekniker, hjärta: Invasiva undersökningsmetoder, varmed takykardi, framkallad eller spontan, kartläggs med hjälp av kateterteknik för mätning av hjärtats elektriska aktiviteter. Förutom för diagnostiska ändamål används programmerad elektrostimulering i hjärtat i behandlingssyfte.UlnarnervHyperpolarization-Activated Cyclic Nucleotide-Gated ChannelsCellhärkomst: Cellers utvecklingshistoria som den kan följas från den första delnningen av embryots ursprungliga cell eller celler.Biologiska klockor: De fysiologiska mekanismer som styr de regelbundna variationerna av vissa biokemiska och fysiologiska fenomen hos växter och djur.Perifera nerverNeurofilamentproteinerOrganogenesTranskriptionsfaktorerBildbehandling, datorstödd: Datorteknik för hantering av tvådimensionella bilder för bildförbättring eller analys.SkenbensnervImmunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Genetic Diseases, X-Linked: Genetiska sjukdomar som är kopplade till mutationer på X-kromosomen hos människor eller hos andra arter. Hit räknas även djurmodeller av X-bundna sjukdomar hos människa.Ledningsafasi: En form av talrubbning förknippad med störning i den dominanta hjärnhalvan orsakad av avbrott på nervsträngen mellan Brocas och Wernickes areor. Taluppfattningsförmågan är normal, men den drabbade förväxlar ord och återger fraser felaktigt (parafrasi).Förmaksfladder: Snabba (200-350 slag/min), men regelbundna sammandragningar orsakade av onormal retning av atriummuskulaturen.Elektrodiagnos: Diagnos av sjukdomstillstånd genom mätning av den naturliga elektriska aktiviteten i vävnader eller organ, eller mätning av reaktionen hos vävnder vid elektrisk retning.Fenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.Nervcellsutskott: Nervtrådar som snabbt förmedlar signaler från nervcellen.Kateterablation: Avlägsnande av vävnad med hjälp av elektrisk ström via elektroder placerade i den yttre änden av en kateter. Kraftkällor är oftast likström (likströmschock) eller växelström vid 750 kHz. Tekniken används oftast för att ta bort AV-förbindelsen eller tillförselvägar för att avbryta AV-överledningen och åstadkomma AV-block vid behandlingen av olika takyarytmier.ElektrostimuleringFörmaksfunktion: Hjärtförmakens (atria) hemodynamik och elektrofysiologiska aktivitet.Möss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man med hjälp av rekombinant DNA-teknik ändrar den normala DNA-sekvensen hos den gen som är föremål för studier, för att förhindra syntes av normala genprodukter. Klonade celler med lyckad DNA-förändring injiceras sedan i musembryon för framställning av chimärer. De chimära mössen avlas därefter för att ge en stam där alla celler i varje mus innehåller den brutna genen. Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.VadnervEmbryo- och fosterutveckling: Morfologisk och fysiologisk utveckling och tillväxt av embryo eller foster hos däggdjur.Förmaksflimmer: Störning i hjärtrytmen kännetecknad av snabb, oregelbunden förmakspuls och ineffektiva förmakssammandragningar.Acetylkolinesteras: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av acetylkolin och vatten till kolin och acetat. Det förekommer i den grå nervvävnaden, i röda blodkroppar och i musklernas motoriska ändplattor. Reaktionen bryt er ned acetylkolin som frigjorts vid de neurohumorala kopplingarna och tillåter därmed att impulsöverföreingen återupprättas. EC 3.1.1.7.Immunfluorescensteknik: Analysmetod för vävnadsantigener, antingen direkt, genom konjugering av antikroppar med fluorescensfärg, eller indirekt, genom framställning av antigen-antikroppskomplex, som sedan märks med fluoresceinkonjugerade antiimmunglobulinantikroppar. Provet undersöks därpå i fluorescensmikroskop.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Perifera nervsystemets sjukdomarMorfogenes: Utvecklingen av anatomiska strukturer i formandet av en- eller flercelliga organismer. Morfogenesen leder till formförändringar av en del av, delar av eller hela organismen.Myosin, tung kedjaDiabetesneuropatier: Perifera, autonoma och kranialnervssjukdomar som har samband med diabetes mellitus. Tillstånden beror oftast på diabetesorsakade skador på mikrokärl som försörjer nerver (vasa nervorum). Till de förhållandevis vanliga sjukdomstillstånd som kan hänga samman med diabetesneuropati hör kramp i den tredje kranialnerven (ögonrörelsenerven; se ögonmuskelsjukdomar), mononeuropati, multiplex mononeuropati, diabetesamyotrofi, smärtsam polyneuropati, autonom neuropati och torakoabdominell neuropati.FosterålderMotorneuron: Nervceller som aktiverar muskelceller.HjärtfunktionstesterIschiasnerv: En nerv som utgår från ryggmärgen i höjd med ländryggen och korsbenet (L4 till S3) och leder nervimpulser till de nedre extremiteterna. Ischiasnerven (höftnerven), som är huvudutlöparen från korsbensplexus, är den största nerven i kroppen. Den har två stora grenar, skenbensnerven och vadnerven.RNA, budbärarIn situ-hybridisering: Teknik för identifiering av specifika nukleinsyrasekvenser i intakta kromosomer, eukaryota celler eller bakterieceller med hjälp av specifika nukleinsyramärkta sonder.PeronealnervBildframställning, tredimensionell: Förfarande för skapande av tredimensionella bilder med hjälp av digital teknik, fotografering och andra metoder. Så kan, t ex, tredimensionella bilder skapas genom att en sekvens av tomografibilder läggs på varandra med datorhjälp, medan fotografiska 3-D-bilder (holografi) kan åstadkommas genom att fotografisk film exponeras för interferensmönstret som uppstår när två laserstrålar riktas mot ett föremål.NeurallistMyokardischemiRanviers noderMyosinerHjärtstopp, framkallat: Stoppande av hjärtmuskelns sammandragningar med hjälp av kardioplegiska medel eller nedkylning under operation.Biologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.SebrafiskKarpaltunnelsyndrom: Inklämning av mediannerven i karpaltunneln (handlovstunneln), som bildas av flexor retinaculum och handlovsbenen. Syndromet kan hänga samman med skada av ensidigt arbete (belastningsskador), handledss kador, amyloida neuropatier, ledgångsreumatism, akromegali, graviditet eller andra tillstånd. Symtomen omfattar brännande smärta och parestesier (stickningar o d) i handflatan och fingrarna. Försämrad känsel i mediannerven och tenarmuskelatrofi kan förekomma.Hjärtats innerhinna: Hjärtats inre ytskikt, bestående av endotelceller. Syn. endokardiet.Celldifferentiering: Fortskridande begränsning av utvecklingsförmågan och tilltagande specialisering av funktioner som sker under embryots utveckling och som leder till bildandet av specialiserade celler, vävnader och org an.Kroppsytepotential: Registrering av elektrofysiologiska data inom ett kroppsområde genom analys av ytpotentialer för att få fram en fullständig bild av effekten av hjärtats elektriska strömmar på kroppsytan. Metoden har används bl a för diagnostisering av äldre hjärtinfarkter. Metodens komplexitet begränsar dock dess användbarhet.Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.Elektromyografi: Mätning av förändringar i musklers elektriska potential med hjälp av yt- eller nålelektroder.Takykardi, supraventrikulärHjärtkammarfunktion, vänster: Vänstra hjärtkammarens hemodynamiska och elektrofysiologiska verkan. Mätning av denna funktion är viktig vid den kliniska utvärderingen av patienter med hjärtsjukdom för bedömning av tillståndets effekter på hjärtkapaciteten.Kanalförbindelser: Förbindelser mellan celler som utgör passager för små molekyler och elektrisk ström. Kanalförbindelser beskrevs ursprungligen anatomiskt som områden för närkontakt mellan celler, med ett membranavstånd på 1-2 nm. Förbindelsernas olika egenskaper återspeglas av det antal connexiner, en grupp proteiner, som bildar anslutningarna.GenomspolningNervtrådar, myeliniseradeStamtavla

*  Sinusknuta - Wikipedia
Retledningssystemet. 1:Sinusknutan, 6:AV-knutan, 7,8,9:His'ka bunten med skänklar. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Sinusknuta
*  Hjärtcykeln - Wikipedia
Diastole Systole Retledningssystemet Hjärta Denna anatomirelaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A4rtcykeln
*  Hjärtats retledningssystem - Wikipedia
Konduktionshastigheten varierar i de olika delarna av retledningssystemet för att på så vis orkestrera de fördröjningar mellan ... Vid skador på retledningssystemet kan man behöva operera in en artificiell pacemaker. Hjärtats retledning börjar i sinusknutan ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A4rtats_retledningssystem
*  Lugnare Vatten - Kjell Höglund
Muskelsammandragningarna, 'hjärtslagen', regleras av en sorts eget nervsystem, retledningssystemet... Blodet kommer från ...
  http://kjellhoglund.com/aquapuls.html
*  Donepezil Krka filmdragerad tablett 10 mg - Handla på Apoteket.se
störningar i det elektriska retledningssystemet i hjärtat (sinoatriellt block, AV-block). Rapportering av biverkningar ...
  https://www.apoteket.se/produkt/donepezil-krka-filmdragerad-tablett-10-mg-30-tabletter-blister-247207/
*  Långt QT-syndrom - Wikipedia
Långt QT-syndrom är ett samlingsnamn för en grupp sjukdomar som påverkar det elektriska retledningssystemet i hjärtat. Det ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A5ngt_QT-syndrom
*  Joacim Ernstsson - Wikipedia
Skador på retledningssystemet kan ge hjärtstopp senare. Sedan januari 2015 fungerar han som assisterande tränare i Lugi. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Joacim_Ernstsson
*  Cirkulationsfysiologi - Wikipedia
Hjärtats puls genereras och fortleds genom retledningssystemet. Det består av sinusknutan, AV-knutan, His'ka bunten, höger och ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Cirkulationsfysiologi
*  Pacemakerceller - Wikipedia
Det snabbaste området styr depolarisationstakten i hela retledningssystemet. Därför är det så att om ett snabbare område skadas ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Pacemakerceller
*  Järnbrist vid hjärtsvikt | DOKTORN.com - Kunskap om hälsa, medicin och sjukdomar
Retledningssystemet ser normalt till att det kommer en impuls till hjärtmuskeln ungefär en gång i sekunden. Hjärtat följer då ... Av olika skäl kan man få störningar i retledningssystemet och då slår hjärtat i otakt och mister sin effektivitet. När det rör ...
  http://www.doktorn.com/artikel/j%C3%A4rnbrist-vid-hj%C3%A4rtsvikt
*  Navigationsguide till Den fantastiska människokroppen - PDF
retledningssystemet. Lyssna på. Klicka sedan på Blodtrycket. pil framåt och läs texten.. Klicka sedan på Mäta blodtrycket. pil ...
  http://docplayer.se/8877209-Navigationsguide-till-den-fantastiska-manniskokroppen.html
*  Projekt
Retledningssystemet som håller hjärtat i regelbunden rytm fungerar inte som det ska vid förmaksflimmer. Det drabbar drygt en ...
  http://cefam.se/projekt?start=60
*  Köpa Femar (letrozole) 2.5mg utan recept | Femar Online Apotek Sverige
Var i kroppen finner man retledningssystemet. Vitamin B5 är hårets och hudens, on-line femar kostnad. Stabiliserar vid träning ...
  http://www.soundthief.com/wp-includes/certificates/apotek/femar.html
*  Köpa Betaroxime utan recept på nätet i Sverige | Betaroxime Online Apotek
Var i kroppen finner man retledningssystemet. Tidigare hade han fått en insulinkänning, kostar betaroxime stockholm. Spinal ...
  http://apotekvarer-nettbutikk.life/betaroxime.html
*  AV-knuta - Wikipedia
nodus atrioventricularis, även känd som Aschoff-Tawaras knuta), är den del av retledningssystemet som kommer efter sinusknutan ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/AV-knuta
*  Kalciumantagonist - Wikipedia
... visar kalciumantagonisterna upp en stor selektivitet för glatt muskulatur och retledningssystemet i hjärtat, och det är därför ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalciumantagonist
*  Köpa Azuril utan recept på nätet i Sverige | Azuril Online Apotek
Figur 1 illustrerar viktiga komponenter retledningssystemet samt deras relation till. Den inre stigbygeln hålls dessutom på ...
  http://apotekvarer-sverige.life/azuril.html
*  Köpa Anpre utan recept på nätet i Sverige | Anpre Online Apotek
Störningar i retledningssystemet kan uppstå på alla nivåer, anpre meloxicam. Jag fick min diagnos 16 år för sent. Han försökte ...
  http://apotekvarer-nettbutikk.life/anpre.html
*  Dystrofia myotonika
... eller på ett hinder i en av hjärtats skänklar i retledningssystemet, antingen skänkeln som aktiverar höger (högersidigt ...
  http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/dystrofiamyotonika
*  Köpa Amitrid utan recept på nätet i Sverige | Amitrid Online Apotek
Det elektriska retledningssystemet i hjärtat fungerar då inte normalt, amitrid receptfritt köp. Lugnande medel och sömnmedel: ...
  http://apotekvarer-sverige.life/amitrid.html
*  Köpa Asclor utan recept på nätet i Sverige | Asclor Online Apotek
Dessa leds via retledningssystemet till alla delar av hjärtmuskeln, Asclor (chloramphenicol) 500mg, 250mg. Från och med mars ...
  http://apotekvarer-nettbutikk.life/asclor.html
*  Köpa Lithicarb Pacific utan recept på nätet i Sverige | Lithicarb Pacific Online Apotek
Dessa leds via retledningssystemet till alla delar av hjärtmuskeln, 300mg, 150mg lithicarb pacific. A very light film of ...
  http://apotekvarer-nettbutikk.life/lithicarb-pacific.html
*  Hjärta - Wikipedia
Retledningssystemet består av specialiserade hjärtmuskelceller som alstrar impulser till alla delar av hjärtmuskeln. En gång ...
  http://nhlc.info/dagens-nyheter/hjaertat-fakta.php
*  Ventrikulärt extraslag - Wikipedia
Ventrikulära extraslag utlöses av ektopiska foci i kammarmyokardiet eller från finare förgreningar av retledningssystemet i ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Ventrikul%C3%A4rt_extraslag

Kronotrop: Sådant som påverkar hjärtfrekvensen sägs ha kronotropiska effekter. Normalt kontrolleras hjärtat av sympatiska och parasympatiska signaler, som har positiv respektive negativ kronotropisk effekt på hjärtrytmen.Achy Breaky Heart: Achy Breaky Heart är en countrylåt skriven av Don Von Tress. Den spelades in av The Marcy Brothers 1991 under titeln "Don't Tell My Heart", men nådde sin stora berömmelse när den året därpå gavs ut i en version av Billy Ray Cyrus på albumet Some Gave All, nu kallad "Achy Breaky Heart".Pacemakerceller: Pacemakerceller är de specialiserade hjärtmuskelceller som kan generera spontana depolarisationer med en viss rytmicitet. I hjärtat finns det tre vävnader som har denna funktion; Sinusknutan, AV-knutan samt purkinjefibrerna.Sinusrytm: Sinusrytm kallas hjärtats rytm, om hjärtats impulser kommer från sinusknutan. EKG-mätning krävs för avgöra om en hjärtrytm är sinusrytm eller inte.Medfödda hjärtfel: Medfödda hjärtfel är ett samlingsnamn för olika medfödda defekter i hjärtat och de stora blodkärlen.NYHA: New York Heart Association Functional Classification, förkortat NYHA, är ett system för klassificering av allvarlighetsgraden av hjärtsvikt.Dextrocardia: Dextrocardia innebär att människas hjärta sitter på den högra sidan av bröstet. Dextrocardia inträffar för ungefär 1 i 12.Renilla reniformis: Renilla reniformis är en korallart som först beskrevs av Peter Simon Pallas 1766. Renilla reniformis ingår i släktet Renilla och familjen Renillidae.Hjärttransplantation: En hjärttransplantation är när ett hjärta från en avliden donator opereras in i en annan människa. Det är den bästa behandlingen vid de mest avancerade formerna av hjärtsvikt.Takykardi: -, |Elektrokardiografi: Elektrokardiografi (EKG) är en metod att illustrera hjärtats aktivitet. Med elektroder på bröstkorgen fångar man upp elektrisk aktivitet från hjärtmuskeln och åskådliggör denna som en funktion av tiden i ett diagram som också kallas EKG (elektrokardiogram).KennelklubbTelemetri: Telemetri (av grekiskans 'tele' och 'metros') betyder egentligen fjärrmätning. Telemetri är trådlös överföring av mätdata från ett mätobjekt.HjärtmuskelsjukdomNervus medianus: Nervus medianus (latin: "mellersta nerven") är, i människans kropp, en nerv som löper längs med över- och underarmarnas mitt ned till handen. N.Sinusbradykardi: Sinusbradykardi är en arytmi som innebär att hjärtat slår långsammare än 50 slag per minut. Denna gräns gäller inom svensk sjukvård.Tan (kaninras)Aktivator (genetik): Aktivatorer är en grupp trans-agerande faktorer som binder till cis-regulativa element på DNA-strängar. Aktivatorer är proteiner som när de är aktiva binder till DNA:t, samt rekryterar de generella transkriptionsfaktorerna som behövs för att initiera transkriptionen av gener till RNA.Verklig bildAxonkägla: Axonkäglan är den utbuktning av nervcellen precis i början av axonet. Det är i detta område som summan av stimulerande och inhiberande signaler omsätts till en faktisk depolarisering av nervcellen, detta eftersom detta område är speciellt känsligt för spänningsskillnader.Förmaksflimmer