ReninRenin-angiotensinsystemAngiotensinogen: Ett alfa-globulin, av vilket ett fragment på 14 aminosyror omvandlas av renin till angiotensin I, som är en inaktiv prekursor till angiotensin II.Aldosteron: (11-beta)-11,21-dihydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-18-al. Ett hormon som utsöndras av binjurebarken och ingår i regleringen av elektrolyt- och vattenbalansen genom att öka retentionen av natrium och utsön dringen av kalium i njurarna.Njure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.FumaraterAngiotensin II: Den aktiva formen av angiotensin. Det är en oktapeptid, syntetiserad från angiotensin I, som finns i blodet och som snabbt bryts ned. Angiotensin II ger kraftig kärlsammandragning, med förhöjning av b lodtrycket som följd. Den bovina formen, som har klinisk och experimentell användning, har valin i position 5, där den humana formen har isoleucin.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Angiotensin I: Dekapeptidprekursorn till angiotensin II, genererad genom verkan av renin på angiotensinogen. Den har begränsad farmakologisk aktivitet.Angiotensiner: Oligopeptider som varierar i storlek från angiotensinprekursorer med 14 aminosyror till det aktivt kärlsammandragande angiotensin II med 8 aminosyror, samt deras analoger och derivat. Aminosyrainnehål let varierar mellan olika arter.Furosemid: Ett saluretiskt (saltutdrivande) och diuretiskt sulfamylpreparat. Det har snabb och kortvarig verkan, och används vid ödem och kronisk njursvikt.Högt blodtryck: Ihållande, högt blodtryck i artärsystemet. Utifrån flera mätningar (blodtrycksbestämning) definieras högt blodtryck som ett tillstånd då det systoliska trycket konstant är högre än 140 mm Hg eller då det diastoliska trycket konstant är högre än 90 mm Hg.Enzymprekursorer: Fysiologiskt inaktiva ämnen som kan omvandlas till aktiva enzymer.Kost, saltfattig: Föda som är fattig på natriumklorid (koksalt). Sådan diet föreskrivs ibland vid högt blodtryck och vid ödemtillstånd.Kaptopril: En kraftfull och specifik blockerare av peptidyldipeptidas A. Amider: Organiska föreningar med en -CO-NH2-radikal. Amider erhålls från syror genom ersättning av -OH med -NH2 och från ammoniak genom ersättning av H med en acylgrupp.Hypertoni, renal: Konstant högt blodtryck till följd av njursjukdom, som t ex sådan som drabbar njurarnas parenkymvävnad och kärlsystem eller tumörer som utsöndrar renin.Hypertoni, renovaskulär: Högt blodtryck till följd av blockerad eller hoptryckt njurartär.NatriumACE-hämmare: En klass läkemedel, vars användning är inriktad på behandling av högt blodtryck och hjärtsvikt. Deras hemodynamiska effekt ligger i att de hämmar renin-angiotensinsystemet. De modulerar också det symp atiska nervsystemets aktivitet och ökar prostaglandinsyntesen. Den huvudsakliga verkan är kärlvidgande och svagt natriuretisk.Peptidyl-dipeptidas AUnderkäksspottkörtelBlodtryckssänkande medel: Läkemedel som används vid behandling av akut eller kroniskt högt blodtryck, oberoende av farmakologisk verkningsmekanism. Bland dessa läkemedel finns diuretika, adrenerga betaantagonister, adrenerga a lfaantagonister, angiotensinkonvertashämmare (ACE), kalciumkanalblockerare, ganglieblockerare och kärlvidgande medel.NefrektomiNjurcirkulationHypertoni, malign: Ett tillstånd med mycket högt blodtryck, där det diatoliska trycket ofta är högre än 120 mm Hg. Det höga trycket är förenat med utbredd kärlskada, papillödem, näthinneskador, blodtrycksutlöst encefalopati och njursvikt.SekretionshastighetLosartan: En angiotensin typ 1-receptorantagonist med blodtryckssänkande verkan, genom minskad pressoreffekt av angiotensin II.

*  Renin, aktivt - Landstinget Blekinge
Start / För vårdgivare / Provtagningsanvisningar / Analysportalen för Klinisk kemi / Analyser / Analyser Q-T / Renin, aktivt ...
  http://ltblekinge.se/For-vardgivare/Provtagningsanvisningar/Analysportalen/Analyser/Analyser-Q-T/Renin-aktivt/
*  Renin - Wikipedia
Renin är ett proteolytiskt enzym som bildas i njurarna som svar på att blodtrycket sjunker. Renin omvandlar angiotensinogen i ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Renin
*  Renin-angiotensinsystemet - Wikipedia
Renin-angiotensinsystemet, förkortat RAAS (renin-angiotensin II-aldosteron-systemet), är ett sätt för kroppen att förhindra ... Renin fungerar som ett proteolytiskt enzym, och klyver angiotensinogenet i två delar. Den ena delen är det aktiva hormonet ... Det finns läkemedel som hämmar renin-angiotensinsystemet genom att angripa receptorer eller enzym. Dessa används bl.a. vid ... Lågt blodtryck uppfattas av njurens juxtaglomerulära apparat, vilket stimulerar njuren till frisättning av renin. Denna ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Renin-angiotensinsystemet
*  Hyres-gäst-fö-re-nin-gen tar an-svar | Skånska Dagbladet
Hyres-gäst-fö-re-nin-gen tar an-svar. Ken-neth Gus-tavs-son Ord-fö-ran-de Hyres-gäst-fö-re-nin-gen Mal-mö väst-ra Hå-kan ... Hyres-gäst-fö-re-nin-gen är po-si-tiv till att bygg-takten för nya hy-res-lä-gen-heter i Mal-mö och Lund stigit det senaste ... Hyres-gäst-fö-re-nin-gen har in-för för-hand-lings-ar-be-tet ana-ly-serat bo-stads-fö-re-tagens ekonomi och kan pre-cis som för ... Hyres-gäst-fö-re-nin-gen kommer att fort-sätta ta an-svar för både landets hy-res-gäster och sam-hälls-ut-veck-lingen i stort i ...
  https://www.skd.se/2017/10/30/hyres%C2%ADgast%C2%ADfo%C2%ADre%C2%ADnin%C2%ADgen-tar-an%C2%ADsvar/
*  Njure - Wikipedia
Renin-angiotensin-aldosteron-systemet[redigera , redigera wikitext]. Renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS) är ett ... Utsöndrar renin för reglering av blodtrycket. Renin produceras av de granulära cellerna i den juxtaglomerulära apparaten ... När blodtrycket är lågt så utsöndrar njurarna renin som i sin tur stimulerar produktionen av angiotensin från angiotensinogen. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Njurar
*  Antidiuretiskt hormon - Wikipedia
Njure: JGA (Renin) · peritubulära celler (EPO) · Kalcitriol · Prostaglandin Hjärta: Natriuretiska peptider (ANP, BNP) ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Antidiuretiskt_hormon
*  Vasokonstriktion - Wikipedia
Ett exempel på vasokonstriktion sker då hormonet renin ustöndras från njurarna på grund av lågt blodtryck. Renin omvandlar ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Vasokonstriktion
*  Angiotensinogen - Wikipedia
Under katalysering av renin, som frisätts ifrån njurarna då genomblödningen i njurens vävnad minskar, spjälkas angiotensinogen ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Angiotensinogen
*  Hypokalemi - Wikipedia
Renin-angiotensinsystemet Hyponatremi ^ Elisaf, Moses; Liberopoulos, Evangelos; Bairaktari, Eleni; Siamopoulos, Kostas. " ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hypokalemi
*  ACE-hämmare - Wikipedia
Renin-angiotensinsystemet Direkt reninhämmare ^ "ACE-hämmare (högt blodtryck) , Vilka läkemedel räknas som ACE-hämmare?" (på sv ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/ACE-h%C3%A4mmare
*  Aspartylproteas - Wikipedia
Renin - är med och reglerar medelartärtrycket hos människan. Cathepsin D - använts som en tumörmarkör för bröstcancer. Pepsin ... Enzymen pepsin, cathepsin och renin är exempel på eukaryota aspartylproteas. Dessa har alla två-domän-struktur, något som ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Aspartylproteas
*  Hypertoni - Wikipedia
Förstahandsval för kombinationer är renin-angiotensinsystemhämmare och kalciumflödeshämmare eller renin- ... och beta-blockerare Två blockerare av renin-angiotensinsystemet (t.ex. ACE-hämmare + angiotensin-receptorblockerare) Renin- ... Marchesi C, Paradis P, Schiffrin EL (July 2008). "Role of the renin-angiotensin system in vascular inflammation". Trends ... Navar LG (December 2010). "Counterpoint: Activation of the intrarenal renin-angiotensin system is the dominant contributor to ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hypertoni
*  Retikulära aktiveringssystemet - Wikipedia
För kroppens system som reglerar blodtrycket, se Renin-angiotensinsystemet. Retikulära aktiveringssystemet eller retikulära ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Retikul%C3%A4ra_aktiveringssystemet
*  Hypovolemi - Wikipedia
När detta sker aktiveras celler i njurens macula densa, som utsöndrar hormonet renin. Genom ett antal olika steg (det s.k. ... renin-angiotensinsystemet) aktiveras Angiotensin II, som både direkt och indirekt (genom aldosteron) får njuren att behålla mer ... som aktivering av det sympatiska nervsystemet och aktivering av renin-angiotensinsystemet. Syftet är att åstadkomma en höjning ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hypovolemi
*  Sekundär aldosteronism - Wikipedia
Sekundär aldosteronism är en endokrin sjukdom med förhöjd aktivitet i renin-angiotensin-systemet (RAAS). Reninaktiviteten i ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Sekund%C3%A4r_aldosteronism
*  Aliskiren - Wikipedia
Renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS-systemet) är centralt när det gäller att kontrollera blodtrycket. Enzymet renin ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Aliskiren
*  Hypertoni, endokrin
Vid en autonom produktion av aldosteron kommer således renin att successivt hämmas, även om både renin och aldosteron ligger ... RENIN-ANGIOTENSIN-ALDOSTERON MEDIERAD HYPERTONI Systemets huvudfunktion är att upprätthålla en normal volym och sammansättning ... Definieras som en renin-angiotensin-beroende hypertoni vanligen orsakad av ett kraftigt minskat blodflöde till följd av en ... Internationellt har plasma-Renin Aktivitet (PRA) använts vid beräkning av gränsvärden för kvoter. Metoden är besvärlig och inte ...
  http://old.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=1317
*  Hyponatremi - Wikipedia
Vattenförgiftning Osmoreglering Polyuri Renin-angiotensinsystemet ^ [a b c] http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1584 ^ ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hyponatremi
*  Hjärta och blodomlopp - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
I njurarna bildas hormonet renin när blodtrycket är så lågt att njurarna får för lite blod. Hormonet aktiverar ett annat ämne ...
  https://www.1177.se/Skane/Tema/Kroppen/Cirkulation-och-andning/Hjarta-och-blodomlopp/
*  Njure - Wikipedia
Utsöndrar renin för reglering av blodtrycket. Renin produceras av de granulära cellerna i den juxtaglomerulära apparaten ... Renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS) är ett hormonsystem som reglerar blodtryck och vätskebalansen i kroppen. När ... blodtrycket är lågt så utsöndrar njurarna renin som i sin tur stimulerar produktionen av angiotensin från angiotensinogen. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Njure
*  Vätskebalans - Wikipedia
ADH Aldosteron Angiotensin Blodtryck Osmoreglering Renin Saltsug Vätske- och elektrolytrubbning Vätskemyten, Kropp & Själ, ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4tskebalans
*  Angiotensin - Wikipedia
Systemet som kontrollerar produktionen av angiotensin I och II kallas renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS). Renin ... Angiotensin I bildas av att angiotensinogen modifieras av enzymet renin. Angiotensin I modifieras sedan till angiotensin II med ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Angiotensin


  • RAAS
  • Renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS-systemet) är centralt när det gäller att kontrollera blodtrycket. (wikipedia.org)
  • Under katalysering av renin, som frisätts ifrån njurarna då genomblödningen i njurens vävnad minskar, spjälkas angiotensinogen till angiotensin I. Detta är ett led i kroppens blodtrycksreglering och ingår i det så kallade juxta-RAAS-systemet. (wikipedia.org)
  • Systemet som kontrollerar produktionen av angiotensin I och II kallas renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS). (wikipedia.org)