Renhållare, fria radikalerFria radikaler: Starkt reaktiva molekyler med en obalanserad elektronparsladdning. Fria radikaler bildas både under normala och patologiska förlopp. De åstadkommer bevisligen eller misstänks ge upphov till vävnadsskada under många olika förhållanden, som t ex vid strålning, exponering för kemiska ämnen, och i åldringsprocessen. Såväl naturligt som farmakologiskt förebyggande av effekterna av fria radikaler är föremål för studier.Antipyrin: Ett smärtstillande och febernedsättande medel som ges oralt eller som örondroppar. Antipyrin används ofta för att undersöka effekten av andra preparat på läkemedelsmetaboliserande enzym i levern.Hydroxylgrupp: Den envärdiga radikalen OH. Den har en kraftigt oxiderande förmåga.Cykliska kväveoxiderAntioxidanter: Syntetiska eller naturliga ämnen som används som tillsatser för att förhindra eller fördröja oxidationsprocesser. Inom biokemi och medicin utgörs antioxidanter av enzym eller andra organiska ämnen, so m t ex E-vitamin eller betakaroten, som förmår motverka de skadliga effekterna av oxidation i kroppsvävnader.TioproninReaktiva syreradikalerReceptors, ScavengerPeroxiddismutasOxidativ stressLipidperoxidering: Peroxidas-katalyserad oxidation av lipider med väteperoxid som elektronmottagare.PikraterRenhållningsreceptorer, klass AVäteperoxid: Ett kraftigt oxiderande medel som används i vattenlösning som mogningsmedel, blekmedel och lokalt/topikalt desinfektionsmedel. Det är förhållandevis instabilt, och lösningar bryts ned med tiden om de inte stabiliseras med acetanilid eller liknande organiska ämnen.Hydroxider: Oorganiska föreningar som innehåller gruppen OHKatalas: Ett oxidoreduktas som katalyserar omvandlingen av väteperoxid till vatten och syre. Det finns i många djurceller. Brist på enzymet leder till akatalasemi. EC 1.11.1.6.Acetylcystein: Ett vitt, kristallint pulver som används som slemlösande medel vid komplementerande behandling av luftvägssjukdomar för att minska slemmets seghet och underlätta avlägsnandet av det. Det tillförs geno m droppar eller spray. Det har också visat sig ha antiviral verkan hos HIV-patienter genom att med reaktiva syreintermediärer hämma virusstimuleringen.C-vitamin: En förening med sex kol besläktad med glukos. Den förekommer naturligt i citrusfrukter och många grönsaker och är en väsentlig beståndsdel i människans föda. C-vitamin (askorbinsyra) är nödvändigt för att hålla bind- och benvävnad intakt. Dess biologiskt aktiva form verkar som reduktionsmedel och koenzym i flera metaboliska processer och anses vara en antioxidant. Syn. askorbinsyra.TioureaRenhållningsreceptorer, klass BKväveoxider: Oorganiska oxider av kväve.Malondialdehyd: Dialdehyden av malonsyra (CH2(COOH)2).SuperoxiderOxidation-reduktionNitratreduktas (NADH)Spin LabelsImidazoliner: Föreningar baserade på reducerade imidazoler med en enda dubbelbindning.Deferoxamin: Ett naturligt ämne som isolerats från Streptomyces pilosus. Det bildar järnkomplex och används som keleringsmedel, särskilt i form av mesylat.Elektronspinnresonansspektrografi: En teknik som är tillämpbar på en mängd olika ämnen som uppvisar paramagnetism till följd av magnetismen alstrad av opariga elektroner. Erhållna spektra kan användas för påvisande, identifiering, och bestämning av elektronstrukturer, undersökning av molekylers interaktioner, och för mätning av kärnspinn och magnetiska moment. Elektronisk dubbelresonansspektrografi (ENOR) är en variant av tekniken som ger bättre upplösning. Spinnresonansanalys kan göras in vivo, och inkluderar tillämpningar som t ex magnetresonans (MRI). Syn. ESR.XantinoxidasMelatonin: En biogen amin som finns hos djur och växter. Hos däggdjur produceras melatonin i tallkottkörteln. Utsöndringen ökar i mörker och minskar vid exponering för ljus. Melatonin medverkar i regleringen av sömn, humör och fortplantning. Det är även en effektiv antioxidant.SyrgasPropiofenonerLipidperoxider: Peroxider som produceras i närvaro av en fri radikal genom oxidation av omättade fettsyror i cellen med molekylärt syre. Bildandet av lipidperoxider leder till nedbrytning av det ursprungliga fettet och därmed membrandefekter. De förorsakar därför en rad toxiska effekter in vivo, och produktion av lipidperoxider räknas som en patologisk process i biologiska system.Vitamin ERåttor, WistarBifenylföreningar: Syn. difenylföreningar. Välkända är de flerklorinerade bifenylerna (polychlorinated biphenyl, PCB), där några av de kolbundna väteato merna ersatts med kloratomer.Allopurinol: En xantinoxidashämmare som minskar produktionen av urinsyra.Glutation: En tripeptid som spelar många roller i celler. Den konjugerar med läkemedel så att dessa kan göras mer lösliga för utsöndring, verkar som koenzym, deltar i ändringar i proteindisulfidbindningar och reducerar peroxider.ReperfusionsskadaVäxtextraktOxidanterSulfonsyrorRåttor, Sprague-DawleyDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Nervskyddande medelCellöverlevnad: Livsdugligheten hos en cell, kännetecknad av förmågan till vissa funktioner, så som ämnesomsättning, tillväxt, reproduktion, reaktion på stimuli och anpassning.Melatonin MT1-receptor: En undertyp av melatoninreceptorer som främst förekommer i hypotalamus och i njurarna.Bensoesyra: Vanligt konserveringsmedel i livsmedel som motverkar svamptillväxt. I levern binds det till glycin och utsöndras som hippursyra.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Melatonin MT2-receptor: En undertyp av melatoninreceptorer som främst påträffas i hjärnan och näthinnan.Apoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska processen nekros är apoptos en biologiskt programmerad process, ansvarig för en fysiologisk likvidering av celler. Denna typ av cel ldöd tjänar som en motvikt mot mitos och utgör ett led i regleringen av vävnaders tillväxt och storlek.Koppar: Metalliskt grundämne, och tillika spårämne, med kemiskt tecken Cu, atomnummer 29 och atomvikt 63,55. Koppar ingår i hemocyanin, som är syrebärare hos de flesta leddjur.Glutationperoxidas: Ett enzym som katalyserar oxidationen av två mol glutation i närvaro av väteperoxid, varvid ges oxiderat glutation och vatten. EC 1.11.1.9.Dimetylsulfoxid: En starkt polär organisk vätska med utbredd användning som lösningsmedel. Tack vare sin förmåga att tränga igenom biologiska membran används den som transportör för lokal tillförsel av läkemedel. Den används även som vävnadsskyddsmedel vid fryskonservering. Dimetylsulfoxid har en rad farmakologiska verkningar, bl a mot smärta och inflammation.EnzymhämmareL-laktatdehydrogenasSpin TrappingFenoler: Allmän beteckning för kemiska föreningar innehållande minst en hydroxigrupp som är bunden till en kolatom i en aromatisk ring. Källa NationalencyklopedinMannitol: Ett urindrivande medel och ett hjälpmedel för njurfunktionsdiagnos som är besläktat med sorbitol. Det har lågt energivärde, då det elimineras från kroppen innan det hunnit metaboliseras. Det kan användas för behandling av oliguri i samband med njursvikt eller andra fall av otillräcklig njurfunktion, och har använts för bestämning av glomerulär filtrationshastighet. Mannitol används även ofta som verktyg i cellbiologiska studier, för att reglera osmolaritet.Mitokondrier: Halvautonoma, självförökande organeller som finns i cytoplasman hos alla celler hos nästan alla eukaryoter. Varje mitokondrie omges av ett dubbelt membran. Det inre är kraftigt inbuktat, och dess utskott kallas kristor (cristae). I mitokondrierna sker oxidativa fosforyleringsreaktioner, vilka leder till bildande av ATP. De innehåller bestämda ribosomer, transfer-RNA, aminacyl-tRNA-syntetaser, och förlängnings- och termineringsfaktorer. Mitokondrier är beroende av generne i kärnan i den cell de befinner sig i för många avgörande typer av budbärar-RNA. Mitokondrier antas ha uppstått ur aeroba bakterier som etablerat ett symbiotiskt förhållande med primitiva protoeukaryoter.DNA-skador: Läkemedels- eller strålningsframkallade skador på DNA som medför avvikelser från den normala dubbelspiralkonformationen. Till dessa hör strukturella förvrängningar som stör replikation och transkription, samt punktmutationer som splittrar baspar och ger skadliga effekter på efterföljande generationer genom ändringar i DNA-sekvensen. Om skadan är av mindre omfattning kan den repareras (DNA-reparation), men stor skada kan leda till apoptos (celldöd).Lipoproteinreceptorer: Cellyteproteiner som binder lipoproteiner med hög affinitet. Lipoproteinreceptorer i levern och perifera vävnader ansvarar för regleringen av omsättning och koncentration av kolesterol i plasma och celler. Receptorerna känner vanligtvis igen apolipoproteinerna i lipoproteinkomplex, och bindningen utlöser ofta en endocytosprocess.Hydroxisyror: Organiska föreningar som innehåller både hydroxyl- och karboxylgrupper.Dekansyror: Mättade 10-kol-monokarboxylsyror.TidsfaktorerMyokardiell reperfusionsskadaKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Molekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.Hjärnischemi: Lokal minskning av blodflödet till hjärnvävnad pga tilltäppt artär eller lågt systemiskt genomflöde. Detta hänger ofta samman med syrebrist (hypoxi). Långvarig ischemi kan leda till hjärninfarkt.PeroxiderDeoxiribos: Den sockerart som tillsammans med någon av de fyra kvävebaserna adenin, cytosin, guanin eller tymin bildar DNA.NADPH-oxidasCelldöd: Upphörande av cellens förmåga att upprätthålla sådana livsnödvändiga funktioner som metabolism, tillväxt, förökning, reaktioner på stimuli och anpassning.Renhållningsreceptorer, klass FAnserin: Gåsliknande; gås- (lat. anserinus). Ex. gåshud (cutis anserina).CD36-antigener: Leukocytdifferentieringsantigener och viktiga trombocytmembranglykoproteiner på monocyter, endotelceller, blodplättar, bröstepitelceller och en rad odlade celler. De har en betydande roll i samband me d adhesion, signalöverföring och blodsjukdomar. CD36 är också receptor för trombospondin och malariainfekterade erytrocyter.Thiobarbituric Acid Reactive SubstancesFlavonoiderJärn: Ett i jordskorpan allmänt utbrett metalliskt grundämne. Kemiskt tecken är Fe, atomnummer 26 och atomvikt 55,85. Järn är en väsentlig beståndsdel i hemoglobin, cytokrom och andra komponenter i respiratoriska enzymsystem. Dess främsta funktioner är att transportera syre till vävnader (hemoglobin) och att ingå i cellulära oxidationsförlopp. Uttömning av järnförråden kan leda till järnbristanemi. Järn används för att återuppbygga blodet vid anemi.Karnosin: En naturligt förekommande dipeptid i muskelvävnad hos människa och många djurarter. Vissa djur, t ex duvor och gäss, har dock N-metylkarnosin i sina muskler.VävnadsdödHjärnödemKväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.Hjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Kärlendotel: Ett enkelt, täckande lager av celler som bekläder de inre ytorna av hela kärlsystemet och reglerar transporten av makromolekyler och blodkomponenter från vävnad till lumen. Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.XantinCellinjeCellhypoxi: Reducerad syrehalt på cellnivå.Hjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Kelatkomplexbildare, järn: Organiska föreningar som bildar två eller fler bindningar till järnjoner. Så fort kopplingen ägt rum kallas det bildade komplexet för ett kelat. Den järnbindande porfyringruppen hos hemoglobin utgör ett exempel på metallkelat i biologiska system.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Råttor, inavlade stammarUltraviolett strålningHypoklorsyra: En oxosyra av klor (HClO) med envärt klor som verkar som oxidations- eller reduktionsmedel.Kelatkomplexbildare: Organiska substanser som bildar två eller fler bindningar med en central metalljon. I heterocykliska ringar utgör metallatomen en del av ringen. Några biologiska system bildar metallkelat, som t ex de n järnbindande porfyringruppen i hemoglobin och det magnesiumbindande klorofyllet i växter. Kemiskt används de som jonfångare i lösningar, medicinskt mot mikroorganismer, för behandling vid metallförg iftning och i kemoterapiprotokoll.Metylureaföreningar: Ureaföreningar som substituerats med en eller fler metylgrupper.LäkemedelssamverkanImmunreceptorer: Cellytemolekyler på celler i immunsystemet som specifikt binder ytmolekyler eller budbärarmolekyler och utlöser förändrat beteende hos cellerna. Dessa receptorer upptäcktes först i immunsystemet, men de har viktiga funktioner även i andra system.Ferroföreningar: Oorganiska och organiska föreningar med tvåvärt järn.Bensoater: Salter och estrar av bensoesyra med antibakteriella och svampdödande egenskaper. De används som konserveringsmedel i farmaceutiska preparat, kosmetika och livsmedel.Butylerat hydroxitoluen: Antioxidant som används i livsmedel, kosmetika, oljeprodukter m m. Kaspas-3RNA, budbärarLipoproteiner, LDL: En klass små (18-25 nm) och lätta (1,019-1,063 g/ml) lipoproteiner med en kärna som till större delen består av kolesterolestrar och mindre mängder triglycerider. Ytlagret består mestadels av fosfolipider, en enda kopia av apolipoprotein B-100 och fria kolesterolmolekyler. Den huvudsakliga LDL-funktionen är att transportera kolesterol och kolesterolestrar till vävnader utanför levern.PeroxinitritNervcellerVattenmelonBensotiazolerFerriföreningar: Oorganiska eller organiska föreningar med trevärt järn.Kalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.NF-kappa BSulfhydrylföreningarBlotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.PregnatrienerPeroxidasSignalomvandlingHydroxybenzoatesTumörcellinjeNitroblue tetrazoliumKaspaser: En familj intracellulära cysteinproteinaser. De har en nyckelroll vid inflammationer och apoptos hos däggdjur, och är specifika för asparaginsyra vid position P1. De indelas i två klasser, utifrån län gden på N-terminalprodomänerna. Kaspas-1, -2, -4, -5, -8 och -10 har långa prodomäner, medan kaspas-3, -6, -7 och -9 har korta. EC 3.4.22.-.NitraterDeoxiguanosin: En nukleosid bestående av basen guanin och sockret deoxiribos.Hjärnbark: Det tunna lager av grå substans på hjärnhalvornas yta som utvecklas från telencefalon och veckas i vindlingar. Barken har nått sin högsta nivå av utveckling hos människan och ansvarar för den intellek tuella prestationsförmågan och de högre mentala funktionerna.Mätning av luminiscens: Metoder för utnyttjande av ljus i form av fysisk luminescens avgiven av ljusalstrande proteiner och andra ljusalstrande ämnen.Enzymaktivering: Omvandling av en inaktiv enzymform till en med metabolisk aktivitet, vilket inkluderar: 1) jonaktivering (aktivatorverkan); 2) kofaktor-/koenzymaktivering; 3) omvandling av enzymprekursor (proenzym eller zymogen) till aktivt enzym.EtylendiaminerButylerad hydroxianisol: Blandning av 2- och 3-tert-butyl-4-metoxifenoler som används som antioxidant i livsmedel, kosmetika och läkemedel. Syn. BHA.Metalloporfyriner: Porfyriner som är förenade med en metalljon. Metallen är jämt bunden till alla fyra kväveatomer i pyrrolringarna. De har karaktäristiska absorptionsspektra som kan användas för identifiering eller kvantitativ beräkning av porfyriner och porfyrinbundna föreningar.Högtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.Tumörceller, odladeStrålskyddsmedelKromaner: Bensopyraner som är mättade i positionerna 2 och 3.Kväveoxiddonatorer: En blandad grupp av ämnen, med unika kemiska strukturer och biokemiska fordringar, som ger upphov till kväveoxid. Sådana föreningar har använts för behandling av hjärt-kärlsjukdomar och akut hjärtinfarkt, akut och kronisk hjärtsvikt, och för reglering av blodtryck i samband med kirurgi.Hydraziner: En grupp organiska föreningar som bildas genom utbyte av en eller fler väteatomer i hydrazin mot alkyl- eller arylgrupper.ProstatektomiPeroxidaserParakvatMakrofager: Förhållandevis långlivade fagocytiska däggdjursceller som härrör från blodmonocyter. Huvudtyperna utgörs av peritoneala makrofager, alveolarmakrofager, histiocyter, leverns Kupfferceller och osteoklaster. Vid kroniska inflammatoriska förändringar kan de differentiera vidare till epitelioida celler eller smälta ihop till främmande jätteceller eller Langhans-jätteceller.Neutrofila leukocyterRenhållningsreceptorer, klass CIron Carbonyl CompoundsIndikatorer och reagenserKrameriaceae: Växtfamilj inom ordningen Polygalales, underklassen Rosidae och klassen Magnoliopsida. Ca 25 arter (buskliknande) är kända från södra USA till Chile.Tyrosin

*  Fri radikal - Wikipedia
Se även Fria radikaler (film). En fri radikal, eller bara radikal, är en atom eller molekyl som har oparade elektroner i den yttersta/högsta energinivån (orbitalen). Detta gör ofta radikaler mycket reaktiva, så att de gärna bildar nya kemiska föreningar, men det finns även radikaler som är relativt stabila - ofta då på grund av resonansstabilisering. Fria radikaler förekommer ofta som intermediat i kemiska reaktioner och har då som sådana en ytterst kort livslängd, men det finns också radikaler i lignin som kan ha halveringstid på flera dagar. Radikaler förekommer ofta i olika biokemiska reaktioner, såsom i bionedbrytning av lignin och cellulosa. Syre- och hydroxylradikaler är ofta omtalade i populärvetenskapliga medicinska sammanhang. Förr användes ordet radikal för att beskriva atomgrupper, till exempel funktionella grupper, i allmänhet. Trots att ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Fri_radikal
*  reaktiva ämnen-arkiv - Skönhetsredaktörerna
Fria radikaler sägs vara boven i dramat till de flesta rynkorna vi får i huden. Nu ska jag försöka förklara på ett enkelt sätt vad fria radikaler är för ngt. Enkelt kan man säga att fria radikaler gör många dumma grejjor i huden och därför ska man försöka undvika saker som skapar de här reaktionerna (sol, rökning, avgaser etc). Fria radikaler kan för det mesta delas in i fyra olika grupper. Och inte sällan sätts det igång en kedjereaktion i huden som gör att åldrande och rynkor uppstår.. Nästa fråga. Hur motverkar man fria radikaler? Med antioxidanter. Men det är ett annat inlägg!. 1. Reaktiva syreföreningar (ROS) ...
  http://skonhetsredaktorerna.se/tag/reaktiva-amnen/
*  Hälsocoachen: Antioxidanter & Fria radikaler
Syre är något vi alla behöver för att överleva, men när man omsätter syre bildas också skadliga ämnen som kallas fria radikaler som kan skada våra celler och leda till en rad negativa effekter. Skadade celler kan leda till bland annat infektioner, inflamationer och kan påbörja bildningen av cancer. Och när du har en infektion eller inflamation bildas det extra mycket fria radikaler ...
  http://halsocoaching.blogspot.com/2010/10/antioxidanter-fria-radikaler.html
*  Antioxidanter
... skyddar mot fria radikaler och sjukdomar. Hos oss hittar du kosttillskott med antioxidanter från välkända varumärken.
  https://www.happygreen.se/halsa-kosttillskott/antioxidanter
*  Är kommunismen radikal eller reaktionär? - PDF
Är kommunismen radikal eller reaktionär? Av Redaktör ALBIN STRÖM Utgiven av Vänstersocialistiska Partiet (1947) Om Johan Albin Ström ( ) Albin Ström var en radikal socialistisk arbetare (sjöman,
  http://docplayer.se/3656611-Ar-kommunismen-radikal-eller-reaktionar.html
*  Veda House - MA 4 - Amrit Kalash pasta
Maharishi Amrit Kalash Pasta - MA 4 - för tillfället slut hos leverantör - inkommer inom kortPastaEn synnerligen effektiv antioxidant. I omfattande vetenskaplig
  http://shop.vedahouse.se/product/ma-4
*  Radikal vänskap - av PotatoPotato scenkonst | theresabener
I ett böljande landskap, bildat av ett stort duntäcke, ploppar det ut tre unga kvinnor. De tar plats i scenkonstcollaget Radikal vänskap. Mot en fond av tr…
  https://www.theresabener.se/artikel/teaterkritik-sverige/Radikal-v%C3%A4nskap-av-PotatoPotato-scenkonst
*  Ossential daily power defense | Faceclinic
För alla hudtyper. Dagkräm som främjar DNA-reparation och skyddar mot fria radikaler. Två pump varje morgon räcker I cirka 4 månader.
  http://faceclinic.se/produkt/ossential-daily-power-defense/
*  Hill's Pet Nutrition
Den överlägsna antioxidantformeln i Hill's™ Science Plan™ spelar en avgörande roll i att bevara hälsan. Det är kliniskt bevisat att E- och C-vitaminer hjälper till att neutralisera fria radikaler (som förknippas med åldrandeprocessen) och på så sätt bidrar till din hunds eller katts naturliga försvar.. ...
  http://www.hillspet.se/sv-se/hills-logo-explained.html
*  Studera utomlands - KILROY
KILROY hjälper dig att uppfylla dina drömmar om att studera utomlands. Kom på kostnadsfri studierådgivning och få hjälp med din ansökan - läs mer här!
  https://education.kilroy.se/studera-utomlands
*  1024 x 600 Gratis nedladdning av tapeter för skrivbordet. 1024*600
1024x600 Gratis Nedladdning Av Tapeter För Skrivbordet. 1024 X 600 Bakgrundsbilder, 1024-600 Tapeter Galleri, 1024*600 Gratis Skrivbordsbakgrundsbilder. Gratis Bakgrundsbilder 1024/600 - Fluffiga Katt Bakgrundsbilder, XxBeaCatKeys. Bakgrundsbilder
  http://sv.cat-wallpaper.ambientcat.com/nedladdning-1024-600/index2.shtml
*  1024 x 600 Gratis nedladdning av tapeter för skrivbordet. 1024*600
1024x600 Gratis Nedladdning Av Tapeter För Skrivbordet. 1024 X 600 Bakgrundsbilder, 1024-600 Tapeter Galleri, 1024*600 Gratis Skrivbordsbakgrundsbilder. Gratis Bakgrundsbilder 1024/600 - Fluffiga Katt Bakgrundsbilder, XxBeaCatKeys. Bakgrundsbilder
  http://sv.cat-wallpaper.ambientcat.com/nedladdning-1024-600/index5.shtml
*  1280 x 768 Gratis nedladdning av tapeter för skrivbordet. 1280*768
1280x768 Gratis Nedladdning Av Tapeter För Skrivbordet. 1280 X 768 Bakgrundsbilder, 1280-768 Tapeter Galleri, 1280*768 Gratis Skrivbordsbakgrundsbilder. Gratis Bakgrundsbilder 1280/768 - Fluffiga Katt Bakgrundsbilder, XxBeaCatKeys. Bakgrundsbilder
  http://sv.cat-wallpaper.ambientcat.com/nedladdning-1280-768/index1.shtml
*  1280 x 800 Gratis nedladdning av tapeter för skrivbordet. 1280*800
1280x800 Gratis Nedladdning Av Tapeter För Skrivbordet. 1280 X 800 Bakgrundsbilder, 1280-800 Tapeter Galleri, 1280*800 Gratis Skrivbordsbakgrundsbilder. Gratis Bakgrundsbilder 1280/800 - Fluffiga Katt Bakgrundsbilder, XxBeaCatKeys. Bakgrundsbilder
  http://sv.cat-wallpaper.ambientcat.com/nedladdning-1280-800/index2.shtml
*  1280 x 800 Gratis nedladdning av tapeter för skrivbordet. 1280*800
1280x800 Gratis Nedladdning Av Tapeter För Skrivbordet. 1280 X 800 Bakgrundsbilder, 1280-800 Tapeter Galleri, 1280*800 Gratis Skrivbordsbakgrundsbilder. Gratis Bakgrundsbilder 1280/800 - Fluffiga Katt Bakgrundsbilder, XxBeaCatKeys. Bakgrundsbilder
  http://sv.cat-wallpaper.ambientcat.com/nedladdning-1280-800/index7.shtml
*  1280 x 854 Gratis nedladdning av tapeter för skrivbordet. 1280*854
1280x854 Gratis Nedladdning Av Tapeter För Skrivbordet. 1280 X 854 Bakgrundsbilder, 1280-854 Tapeter Galleri, 1280*854 Gratis Skrivbordsbakgrundsbilder. Gratis Bakgrundsbilder 1280/854 - Fluffiga Katt Bakgrundsbilder, XxBeaCatKeys. Bakgrundsbilder
  http://sv.cat-wallpaper.ambientcat.com/nedladdning-1280-854/index4.shtml
*  1600 x 1200 Gratis nedladdning av tapeter för skrivbordet. 1600*1200
1600x1200 Gratis Nedladdning Av Tapeter För Skrivbordet. 1600 X 1200 Bakgrundsbilder, 1600-1200 Tapeter Galleri, 1600*1200 Gratis Skrivbordsbakgrundsbilder. Gratis Bakgrundsbilder 1600/1200 - Fluffiga Katt Bakgrundsbilder, XxBeaCatKeys. Bakgrundsbilder
  http://sv.cat-wallpaper.ambientcat.com/nedladdning-1600-1200/index5.shtml
*  2048 x 2048 Gratis nedladdning av tapeter för skrivbordet. 2048*2048
2048x2048 Gratis Nedladdning Av Tapeter För Skrivbordet. 2048 X 2048 Bakgrundsbilder, 2048-2048 Tapeter Galleri, 2048*2048 Gratis Skrivbordsbakgrundsbilder. Gratis Bakgrundsbilder 2048/2048 - Fluffiga Katt Bakgrundsbilder, XxBeaCatKeys. Bakgrundsbilder
  http://sv.cat-wallpaper.ambientcat.com/nedladdning-2048-2048/index3.shtml
*  2732 x 2048 Gratis nedladdning av tapeter för skrivbordet. 2732*2048
2732x2048 Gratis Nedladdning Av Tapeter För Skrivbordet. 2732 X 2048 Bakgrundsbilder, 2732-2048 Tapeter Galleri, 2732*2048 Gratis Skrivbordsbakgrundsbilder. Gratis Bakgrundsbilder 2732/2048 - Fluffiga Katt Bakgrundsbilder, XxBeaCatKeys. Bakgrundsbilder
  http://sv.cat-wallpaper.ambientcat.com/nedladdning-2732-2048/index3.shtml
*  360 x 640 Gratis nedladdning av tapeter för skrivbordet. 360*640
360x640 Gratis Nedladdning Av Tapeter För Skrivbordet. 360 X 640 Bakgrundsbilder, 360-640 Tapeter Galleri, 360*640 Gratis Skrivbordsbakgrundsbilder. Gratis Bakgrundsbilder 360/640 - Fluffiga Katt Bakgrundsbilder, XxBeaCatKeys. Bakgrundsbilder
  http://sv.cat-wallpaper.ambientcat.com/nedladdning-360-640/index2.shtml
*  640 x 1136 Gratis nedladdning av tapeter för skrivbordet. 640*1136
640x1136 Gratis Nedladdning Av Tapeter För Skrivbordet. 640 X 1136 Bakgrundsbilder, 640-1136 Tapeter Galleri, 640*1136 Gratis Skrivbordsbakgrundsbilder. Gratis Bakgrundsbilder 640/1136 - Fluffiga Katt Bakgrundsbilder, XxBeaCatKeys. Bakgrundsbilder
  http://sv.cat-wallpaper.ambientcat.com/nedladdning-640-1136/index2.shtml
*  800 x 1003 Gratis nedladdning av tapeter för skrivbordet. 800*1003
800x1003 Gratis Nedladdning Av Tapeter För Skrivbordet. 800 X 1003 Bakgrundsbilder, 800-1003 Tapeter Galleri, 800*1003 Gratis Skrivbordsbakgrundsbilder. Gratis Bakgrundsbilder 800/1003 - Fluffiga Katt Bakgrundsbilder, XxBeaCatKeys. Bakgrundsbilder
  http://sv.cat-wallpaper.ambientcat.com/nedladdning-800-1003/index2.shtml
*  800 x 600 Gratis nedladdning av tapeter för skrivbordet. 800*600
800x600 Gratis Nedladdning Av Tapeter För Skrivbordet. 800 X 600 Bakgrundsbilder, 800-600 Tapeter Galleri, 800*600 Gratis Skrivbordsbakgrundsbilder. Gratis Bakgrundsbilder 800/600 - Fluffiga Katt Bakgrundsbilder, XxBeaCatKeys. Bakgrundsbilder
  http://sv.cat-wallpaper.ambientcat.com/nedladdning-800-600/index1.shtml
*  960 x 544 Gratis nedladdning av tapeter för skrivbordet. 960*544
960x544 Gratis Nedladdning Av Tapeter För Skrivbordet. 960 X 544 Bakgrundsbilder, 960-544 Tapeter Galleri, 960*544 Gratis Skrivbordsbakgrundsbilder. Gratis Bakgrundsbilder 960/544 - Fluffiga Katt Bakgrundsbilder, XxBeaCatKeys. Bakgrundsbilder
  http://sv.cat-wallpaper.ambientcat.com/nedladdning-960-544/index5.shtml
*  Hagamannen flyttas till ny anstalt | Aftonbladet
Niklas Lindgren, känd som Hagamannen, har flyttats från Norrtäljeanstalten till Skogome - som har lägre säkerhetsklass. Om två år blir han fri, skriver Västerbottens-Kuriren.
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/article17029929.ab

Fri radikalHydroxigrupp: Hydroxigrupp, eller hydroxylgrupp,http://www.ne.Skimmia anquetilia: Skimmia anquetilia är en vinruteväxtart som beskrevs av N.P.Peroxid: Peroxider är en grupp kemiska ämnen som innehåller en peroxidgrupp, O22-. Gemensamt är att de är mycket reaktiva, starkt oxiderande och i synnerhet när det gäller organiska peroxider, i vissa fall explosionsbenägna.Järn(II)hydroxid: Järn(II)hydroxid är en hydroxid av tvåvärt järn och har formeln Fe(OH)2. Den förekommer naturligt i mineralet fougerit.Katalas: Enzymet katalas finns i vävnader hos både växter och djur, bland annat i människans saliv. Det katalyserar reaktionen där väteperoxid omvandlas till syrgas och vatten.Askorbinsyra: Askorbinsyra, mer känt som C-vitamin, är en organisk syra och antioxidant.Antioxidanter, Göran Petersson, Chalmers tekniska högskola januari 2009INCHEM: Ascorbic acidTioureaSpektrallinje: Spektrallinjer är ljusa eller mörka linjer i spektrumet från en ljuskälla. De uppstår när elektronerna i ljuskällans (eller mellanliggande materias) atomer övergår från en energinivå till en annan.Melatonin: Melatonin (N-acetyl-5-metoxitryptamin) är ett hormon som finns naturligt i kroppen. Hos däggdjur produceras det av tallkottkörteln (epifysen) från tryptofan via bland annat serotonin.Syrgasförgiftning: Syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck.Seaborgium: Seaborgium, tidigare provisoriskt kallat unnilhexium, är ett syntetiskt radioaktivt grundämne som tillhör transuranerna. Den mest stabila isotopen, 266Sg, har en halveringstid på 30 sekunder.Koppar(II)kloridDimetylsulfoxidMitokondrie: Mitokondrier är en typ av organeller i eukaryota celler. De har en viktig roll i ämnesomsättningen genom att tillverka adenosintrifosfat (ATP), den molekyl som sedan används som energikälla i de flesta processer i cellen.Turbatrix aceti: Turbatrix aceti är en rundmask (Nematoda) som lever på de bakterier och svampar som producerar vinäger. De är ofarliga och icke-parasitiska, men eftersom de förekommer i många typer av människans födoämnen uppfattas de som oaptitliga.Tan (kaninras)DeoxiribosCaphJärnKarnosin: Karnosin är en neuropeptid som förekommer rikligt i muskel- och hjärnvävnad. Substansen upptäcktes av den ryske kemisten V.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Hypokloritsyra