Rengöringsmedel: Medel för kemisk rengöring, vanligtvis bestående av långkedjade alifatiska baser eller syror, vilka utövar sina rengörande (fettlösande) och antimikrobiella effekter genom ytverkan som hänger samman med medlens såväl hydrofila som hydrofoba egenskaper. Syn. detergentia.OktoxynolYtaktiva medelLöslighetMiceller: Partiklar bestående av molekylaggregat som hålls löst samman av sekundära bindningar. Ytan på miceller består vanligen av amfifatiska föreningar, så orienterade att de minimerar energiutbytet mellan micellen och dess omgivning. Vätskor som innehåller stora mängder suspenderade miceller kallas emulsioner.GlukosiderPolyetylenglykolerNatriumdodecylsulfatDimetylaminer: Dimetylamin (DMA) är en ammoniakdoftande gas med flera användningsområden som råvara inom t ex kemisk-teknisk industri och läkemedelsindustrin.Cholsyror: En familj inom gallsyrorna hos människan, omfattande 3-alfa,7-alfa,12-alfa-trihydroxi-5-beta-kolansyrorna och vanligen bundna till glycin eller taurin. De verkar som lösningsmedel för fetter, så att d esa kan absorberas i tarmen. Cholsyrorna återabsorberas i tunntarmen, och de används som gallstimulerande medel.Cetomacrogol: Ickejoniskt ytaktivt medel av familjen polyetylenglykoler. Det används som lösningsgörare och emulgeringsmedel i livsmedel, kosmetika och läkemedel, ibland som bas i salvor, eller som ett redskap i fo rskningsverksamhet.PolysorbaterCellmembran: Det fett- och proteinhaltiga, och selektivt genomsläppliga, membran som omger cytoplasman i prokaryota och eukaryota celler. Hos de flesta typer av mikrobiella celler gränsar den utåt till cellväggen.Polyakrylamidgelelektrofores: En typ av elektrofores där polyakrylamidgel används som diffusionsmedium.Membranproteiner: Proteiner i biologiska membran, som t ex cellmembran och intracellulära membran. De utgörs av två typer, yttre (perifera) och inre, integrerade, proteiner. De omfattar de flesta membranbundna enzymer, antigena proteiner, transportproteiner, och receptorer för läkemedel, hormoner och lektiner.Molekylvikt: Summan av atomvikterna för de atomer som ingår i en molekyl. En modernare benämning är relativ molekylmassa.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Deoxicholsyra: En gallsyra som bildas av cholat genom bakteriell verkan. Det konjugeras vanligtvis med glycin eller taurin. Deoxicholsyra har detergens- eller emulgeringsverkan så att fetter kan lösas för absorption i tarmen, återabsorberas själv och används som choleretiskt eller detergensmedel.Cetrimoniumföreningar: Cetyltrimetylammoniumföreningar med katjoniskt rengörande, antiseptiska och desinficerande egenskaper. De används som konserveringsmedel i läkemedel, livsmedel och kosmetika; som antiseptika eller ren smedel på hud, slemhinnor osv; samt som emulgeringsmedel. Dessa föreningar är giftiga vid förtäring, pga sin neuromuskulära blockeringsförmåga.Vätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Gelkromatografi: Kromatografimetod på icke-joniska geler utan hänsyn till det sätt på vilket preparatet urskiljs.Liposomer: Konstgjorda, små, enkla eller flerskiktsblåsor (tillverkade av lecitiner eller andra lipider) som används för transport av olika biologiska molekyler eller molekylkomplex till celler, t ex läkemedel eller gener. De används även för undersökning av membran och membranproteiner.Cellfraktionering: Uppdelning eller separation av cellers olika beståndsdelar.Fosfolipider: Lipider med en eller flera fosfatgrupper, särskilt sådana som kommer av glycerol (glycerofosfolipider) eller sfingosin (sfingolipider). De är pollipider av stor betydelse för cellmembraners struktur och funktion och är de rikligast förekommande membranlipiderna, även om de inte finns lagrade i större mängd.TioglukosiderGradientcentrifugering: Separation av partiklar efter täthet genom gradientsortering. Vid jämvikt avsätts varje partikel vid gradienten motsvarande dess densitet.Affinitetskromatografi: En kromatografisk teknik som utnyttjar biologiska molekylers förmåga att binda till vissa ligander, specifikt och reversibelt. Tekniken används i proteinkemi.Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Elektronmikroskopi: Visuell eller fotografisk mikroskopi, där elektronstrålar (med våglängder tusentals gånger kortare än synligt ljus) används i stället för ljus, vilket ger avsevärt större förstoring. Elektronernas interaktion med preparaten ger upplysning om preparatens finstruktur. Vid transmissionselektronmikroskopi ger elektronernas reaktioner under passage genom ett mycket tunt preparat upphov till en bild. Vid svepelektronmikroskopi faller en elektronstråle snett mot preparatytan, och av reaktionerna ovan ytan alstras en bild. Elektronmikroskopi förkortas ofta EM.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.TemperaturLipidlager, dubbla: Lipidlager med en tjocklek av två molekyler. Dubbellagersystem används ofta som modeller för biologiska membran.ProteolipiderMembranmikrodomäner: Cellmembrankomponenter som är olösliga i detergentia. De är rika på sfingolipider och kolesterol och klungar ihop sig med glykosyl-fosfatidylinositolförankrade proteiner.Membran: Tunna vävnadsskikt som täcker delar av kroppen, som skiljer angränsande kaviteter eller som förbinder angränsande strukturer.Kolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.ProteinkonfigurationFosfatidylkoliner: Derivat av fosfatidylsyror där fosforsyran har esterbindning till en kolindel. Fullständig hydrolys ger 1 mol glycerol, fosforsyra och kolin, och 2 mol fettsyror.TvålarProteinbindningMembranlipider: Lipider, huvudsakligen fosfolipider, kolesterol och små mängder glykolipider som finns i membran, inkl. cellmembran och intracellulära membran. Lipiderna kan förekomma som dubbellager i membranen, med inneslutna proteiner mellan lagren och yttre proteiner på membranets utsida. Membranlipider är nödvändiga för aktiv transport, ett flertal enzymatiska aktiviteter och membranbildning.Mikrosomer: Mikroblåsor som bildas av det endoplasmatiska nätverket när celler brister. De kan isoleras genom differentialcentrifugering och utgörs av tre strukturtyper: ojämna vesiklar, släta vesiklar och ribosomer. Ett flertal enzymatiska processer är förknippade med mikrosomfraktioneringen.Makromolekylära substanser: Föreningar och molekylkomplex som består av ett stort antal atomer och som i allmänhet är mer än 500 kD. I biologiska system kan makromolekylära ämnen åskådliggöras med elektronmikroskopi och särskiljas från organeller genom avsaknaden av membranstrukturer.Ammoniakföreningar: Oorganiska och organiska föreningar som innehåller den hypotetiska radikalen NH4.Intracellulära membran: Tunna strukturer som omger de subcellulära enheterna eller organellerna i eukaryota celler. De omfattar en rad olika membran anslutna till cellkärnan, mitokondrierna, golgiapparaten, det endoplasmatiska närverket, lysosomerna, plastiderna och vakuolerna.Bakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.Digitonin: En glykosid från den tvååriga örten Digitalis purpurea (fingerborgsblomma). Aglykonet är digitogenin bundet till fem sockerdelar. Digitonin är fettlösande, särskilt verksamt i membran, och används som verktyg i cellbiokemi, och som reagens för utfällning av kolesterol. Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Hexaklorofen: En antiseptisk, klorinerad bifenol med bakteriostatisk verkan mot grampositiva organismer, men med mycket sämre effekt mot gramnegativa. Medlet används främst i tvål, krämer och olika hudpreparat.Subcellulära fraktionerSubstratspecificitetCirkulär dikroism: En övergång från plan till elliptisk polarisering när en ursprungligen i ett plan polariserad ljusvåg passerar ett optiskt aktivt medium.CellinjeMatsmältning: Kroppens nedbrytning av föda för ämnesomsättningen.Kristallisering: Bildande av kristallina ämnen ur lösningar eller smältor.SarkosinUltracentrifugeringErytrocytmembran: Den halvgenomträngliga, yttre delen av den röda blodkroppen. Efter hemolys bildar membranet en "spökcell".Proteinstruktur, sekundärCentrifugering: Användande av en roterande maskin för att med centrifugalkraftens hjälp separera ämnen med olika egenvikter, avlägsna vätska eller simulera gravitationskrafter. De apparater som används vid förfarande t har en kraftig motor som driver en en lång arm, i vars yttersta ände levande varelser, biologiska prov eller diverse utrustning kan slungas runt vid olika hastigheter.Fluorescensspektrometri: Mätning av intensitet och kvalitet hos fluorescerande ljus.Bakteriella yttermembranproteiner: Proteiner förekommande i det yttre membranet hos bakterier.Kostfibrer: De rester av växtcellers väggar som motstår den enzymatiska spjälkningen i människans matsmältningssystem. De består av olika polysaccharider och ligniner.Levermikrosomer: Slutna blåsor av fragmenterat endoplasmatiskt nätverk som bildas när leverceller eller -vävnad säras genom homogenisering. De kan vara släta eller ojämna.TrypsinDioktylsulfobärnstenssyra: Ett ytaktivt medel, vätmedel och löslighetsförbättrande medel med många användningsområden inom läkemedels-, kosmetika- och livsmedelsindustrin. Det har använts i laxérmedel och som öronvaxlösare. Vanligtvis ges det i form av kalcium-, kalium- eller natriumsalt.TvätteriverksamhetCetylpyridin: Katjoniskt antibakteriellt ytaktivt medel för lokal antiseptisk behandling av hud, sår, slemhinnor, instrument mm. Det ingår också i munvatten och tabletter.LösningarProteindenaturationJonbytarkromatografi: Separationsteknik, där den fasta fasen består av jonbytarhartser. Hartserna innehåller små, löst bundna joner som lätt byter plats med andra små joner med motsvarande laddning i de lösningar som passe rar över den fasta fasen. Syn. jonbyteskromatografi.Bakteriorodopsiner: Rodopsinproteiner i purpurmembranet hos Halobacterium halobium och andra halofila bakterier. Bakteriorodopsiner fungerar som energiomvandlare, idet de konverterar ljusenergi till elektrokemisk energi via protonpumpar.Magnetisk resonansspektroskopi: Spektroskopimetod för mätning av det magnetiska momentet hos elementärpartiklar, så som atomkärnor, protoner eller elektroner. Tekniken har kliniska tillämpningar i form av NMR-tomografi (magnetisk resonanstomografi).Varm temperatur: En form av energi och en känsla av förhöjd temperatur. Inom medicinen är värme av intresse för sina fysiologiska effekter, för terapeutisk användning, och för bruk i förfaranden inom fysik eller fysikalisk kemi.Fosfolipaser: En klass enzymer som katalyserar hydrolys av fosfoglycerider eller glycerofosfatidater. EC 3.1.-.Cyklodextriner: En homolog grupp cykliska glukaner, bestående av alfa-1,4-bundna glukosenheter, som uppstår till följd av verkan av cyklodextringlukanotransferas på stärkelse eller liknande ämnen. Enzymet produceras av vissa Bacillusarter. Cyklodextriner bildar inklusionskomplex med ett stort antal substanser.EDTA: Ett kelerande ämne som avskiljer en mängd olika flervärda katjoner. Det används vid läkemedelstillverkning och som livsmedelstillsats. Syn. etylendiamintetraättiksyra.Glykoproteiner: Konjugerade protein-kolväteföreningar, omfattande bl a muciner, mukoida och amyloida glykoproteiner.Modeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.Rekombinanta proteinerKorsbindningsreagens: Föreningar med två reaktiva grupper, oftast i motsatta ändar av molekylen, som förmår reagera med och bilda bryggor mellan aminosyrasidokedjor i proteiner. Därmed kan lägena för naturligt förekommande reaktiva områden i proteiner identifieras. Korsbindinde ämnen kan även användas för andra makromolekyler, som t ex glykoproteiner, nukleinsyror osv.Endopeptidas K: Ett enzym som katalyserar hydrolys av keratin och andra proteiner med subtilisinliknande specificitet. Det hydrolyserar peptidamider. Endopeptidas K kommer från mögelarten Tritirachium album Limber. EC 3.4.21.64.Bindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Fetter: Ett samlingsnamn på fetter och fettämnen, beståndsdelar av protoplasman som är lösliga i alkohol/eter, men inte i vatten. De omfattar fetter, feta oljor, essentiella oljor, vaxer, fosfolipider, glykolipider, sulfolipider, aminolipider, kromolipider (lipokromer) och fettsyror.Enzymstabilitet: Ett enzyms förmåga att bibehålla sin strukturform eller sin verkan när det utsätts för lagring, isolering, rening eller annan fysikalisk eller kemisk manipulering, inklusive proteolytiska enzymer och värme.Kolater: Salter och estrar av gallsyra (cholsyra).PeptiderDermatit, icke-allergisk: En icke-allergisk kontaktdermatit orsakad av långvarig exponering för irriterande ämnen och som inte kan förklaras som en fördröjd överkänslighetsreaktion.

*  Högtryckstvätt, rengöringsmedel och tillbehör | Bromma | Bromma Skog & Trädgård i Stockholm AB
... rengöringsmedel och tillbehör hos Bromma Skog & Trädgård i Stockholm AB. Upptäck STIHL och VIKINGs produkter för skog och ... Högtryckstvätt, rengöringsmedel och tillbehör. STIHLs sortiment med högtryckstvättar gör skinande rent. Med flera praktiska ... Vårt breda sortiment med tillbehör och olika rengöringsmedel hjälper till att lösa speciella uppgifter. ...
  https://skogochtradgard.stihl-viking.se/sv-se/stihl/sv-se-5772/hogtryckstvatt-rengoringsmedel-och-tillbehor/
*  IDO | Hur du tar hand om dina produkter
Rengör duschen med ett milt rengöringsmedel. Undvik rengöringsmedel som innehåller grova partiklar, starka syror, ammoniak ... Alla våra badkar bör rengöras med ett milt rengöringsmedel och en mjuk trasa för att undvika repor i ytan. Repor i badkar av ... Du kan ta bort fett och tvål med alkaliska rengöringsmedel (pH 10-12). För att avlägsna kalk och rost använder du milda, sura ... Använd ett milt rengöringsmedel vid städning och eftertorka med en torr trasa. Använd inte möbelpolish, ammoniak, starka ...
  https://www.ido.se/support/hur-du-tar-hand-om-dina-produkter/
*  Reflektioner Allteftersom: Mindre kemikalier = andra rengöringsmedel
De talar också om microfiber som inte kräver rengöringsmedel. Vad innehåller de, tänker dock jag som inte kollat det ännu. Men ...
  http://anettegrinde.blogspot.com/2016/02/mindre-kemikalier-andra-rengoringsmedel.html
*  diskmedel - Uppslagsverk - NE.se
diskmedel är rengöringsmedel för glas, tallrikar, grytor, pannor med mera. Det finns två olika typer av diskmedel: en som ...
  https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/diskmedel
*  Rengöringsmedel konstläder, koncentrerad | Desinfektionsmiddel / renere | Tilbehør | SweHealth
Många av dom rengöringsmedel som finns på marknaden är för starka och inte anpassade för att rengör ... Rengöringsmedel konstläder, koncentrerad 1 liter Många av dom rengöringsmedel som finns på marknaden är för starka och inte ... Man får alltså ut väldigt mycket rengöringsmedel med en flaska. Blandningen sprayas på ytan som skall rengöras och får verka en ... Det är därför viktigt att kolla att man använder rätt medel vid rengöring av din massagebänk Rengöringsmedel konstläder, ...
  https://www.swehealth.dk/da/tilbehor-c-29/desinfektionsmiddel-renere-c-152/rengoringsmedel-konstlader-koncentrerad-p-502
*  Diskmedel PION & ÄPPLE - Lagerhaus.se
... disk/Rengöringsmedel /Erbjudanden/Peony & Apple - 3,95 /Erbjudanden/Pion & Äpple - 29:- /Erbjudanden/Pion & Äpple - diskmedel ...
  https://www.lagerhaus.se/diskmedel-pion-apple
*  Rengör efter din hund med bra rengöringsmedel - 4Dogs
Rengör efter din hund med bra rengöringsmedel hos 4Dogs.se. Brett sortiment av hundtillbehör. Hög kvalitet, snabba leveranser ...
  https://www.4dogs.se/halsa-hygien/hygien/rengoring
*  RENGÖRINGSMEDEL OSMO 8016 1L - Fresks
För Osmobehandlade golv, men även för lackade golv och golv av laminat, klinker, PVC Effektivt rengöringsmedel som inte skadar ... För Osmobehandlade golv, men även för lackade golv och golv av laminat, klinker, PVC Effektivt rengöringsmedel som inte skadar ... För Osmobehandlade golv, men även för lackade golv och golv av laminat, klinker, PVC Effektivt rengöringsmedel som inte skadar ...
  http://www.fresks.se/sortiment/maleriverktyg/ovrigt/515397
*  Rengöringsmedel För Husvagn Och Husbil (Caravan & Motorhome Cleaner)
... is a concentrated, multi-purpose cleaner designed for ... Rengöringsmedel För Husvagn Och Husbil (Caravan & Motorhome Cleaner) ,p, ... F: Kan Rengöringsmedel för husvagn och husbil (Caravan & Motorhome Cleaner) få bort alger? S: Rengöringsmedel för husvagn och ... Rengöringsmedel för husvagn och husbil (Caravan & Motorhome Cleaner) är ett starkt rengöringsmedel med många användningsområden ...
  http://www.autoglym.se/caravan-motor-home-cleaner
*  Nature Calling Biologiskt Rengöringsmedel l Fri Frakt
Biologiskt rengöringsmedel för sexleksaker utan alkohol från svenska Nature Calling. Rengöringsmedlet är milt nog att använda ... Biologiskt rengöringsmedel för sexleksaker utan alkohol från svenska Nature Calling.. Rengöringsmedlet är milt nog att använda ... Bli först med att recensera "Nature Calling Biologiskt Rengöringsmedel" Avbryt svar. E-postadressen publiceras inte. ...
  https://www.oliverocheva.se/produkt/nature-calling-biologiskt-rengoringsmedel/
*  Städtjänster | Städning Nacka
Ett parkettgolv behöver andra rengöringsmedel än en plastmatta till exempel. Vissa tycker om parfymerade produkter och andra ...
  http://www.städningnacka.com/stadtjanster
*  wiggle.se | Muc-Off Rengöringsmedel för drivlinor (500 ml) | Cykelrengöring
Köp Muc-Off Rengöringsmedel för drivlinor (500 ml) - Cykelrengöring på wiggle.se. SPARA 37 % - Ord. pris: 163,33 kr - nu endast ... De populäraste egenskaperna för Muc-Off Rengöringsmedel för drivlinor (500 ml). En allrengöring som enkelt tar sig an smutsen. ...
  http://www.wiggle.se/muc-off-rengoringsmedel-for-drivlinor-500-ml/
*  Meguiars Archives - Blomkvist Sadelmakeri
Till skillnad från andra rengöringsmedel avlägsnar Meguiar's Carpet and Interior Cleaner envisa beläggningar utan att missfärga ...
  http://blomkvistsadelmakeri.com/category/meguiars/
*  Rengöringsmedel - Wikipedia
Rengöringsmedel är ett samlingsnamn på medel som används vid olika former av rengöring. Många är detergenter baserade på ... Det finns även många rengöringsmedel för specifika tillämpningar inom industrin - inte minst i kemi- och bioindustrin. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Reng%C3%B6ringsmedel
*  Fix! Rengöringsmedel! Oöppnad förpackning ifrån gammal lanthandel!
... rengöringsmedel en helt oöppnad i toppskick!Höjd på förpackningen ca 100 mm och diameter ca 90 mm. ... Spic Och Skum rengöringsmedel förpackning lanthandelsmusem 50 tal anna37lule , Betyg: 4,9 29 jan 19:36 ... Diamant - Disk- och rengöringsmedel - äldre oöppnad Förpackning snickaregården , Betyg: 5 Fast pris ... PER - Henkels Diskmedel/rengöringsmedel - Oöppnad förpackning - Persilfabrikerna snickaregården , Betyg: 5 Fast pris ...
  https://www.tradera.com/item/2949/299574878/fix-rengoringsmedel-ooppnad-forpackning-ifran-gammal-lanthandel-
*  Bon Ami - För all hushållsrengöring - Rengöringsmedel - Oöppnad
Urgammal o oanvänd förpackning Henkels disk o rengöringsmedel i mkt bra skick! figures friend , Betyg: 5 29 apr 21:56 ... Fix! Rengöringsmedel! Oöppnad förpackning ifrån gammal lanthandel! Nallesamlaren , Betyg: 5 2 maj 11:03 ... Diamant - Disk- och rengöringsmedel - äldre oöppnad Förpackning snickaregården , Betyg: 5 Fast pris ... PER - Henkels Diskmedel/rengöringsmedel - Oöppnad förpackning - Persilfabrike snickaregården , Betyg: 5 Fast pris ...
  https://www.tradera.com/item/2949/263251489/bon-ami-for-all-hushallsrengoring-rengoringsmedel-ooppnad-forpacknin
*  Rengöringsmedel | INTERNATIONAL Super Cleaner | Jula
Högkoncentrerat rengöringsmedel effektivt mot vax, släppmedel, olja och hårt sittande smuts. Rengör och avfettar utan att skada ... Högkoncentrerat rengöringsmedel effektivt mot vax, släppmedel, olja och hårt sittande smuts. Rengör och avfettar utan att skada ...
  http://www.jula.se/catalog/fritid/bat-och-marin/batunderhall/batvard/rengoringsmedel-550180/
*  Bona Wood Floor Cleaners - Rengöringsmedel för trägolv
Med Bonas rengöringsmedel Wood Floor Cleaner håller dina trägolv sig vackra i generationer. pH-neutralt rengöringsmedel för ...
  https://www.bona.com/sv/Privatpersoner/Produkter/Wood-Floor-Cleaners/
*  Om reglerna för tvätt- och rengöringsmedel
De regleras genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel, den så kallade ... och rengöringsmedel är att minska miljöriskerna och att förbättra informationen om medlens innehåll till konsumenter. ... Om reglerna för tvätt- och rengöringsmedel. Syftet med att reglera tvätt- och rengöringsmedel är att minska miljöriskerna och ... för att medlet ska betraktas som ett rengöringsmedel. Spolarvätska och andra bilvårdsprodukter räknas som rengöringsmedel, ...
  https://www.kemi.se/hitta-direkt/lagar-och-regler/ytterligare-eu-regler/tvatt--och-rengoringsmedel/om-reglerna-for-tvatt-och-rengoringsmedel
*  RENGÖRINGSMEDEL MÖGEL MELLERUD - Rengöringsmedel - Städ - Kök & Tvättstuga
Tvättstuga/Städ/Rengöringsmedel Mögelborttagning 0,5L Självverkande pga. aktivt syre. Innehåller ej klor och är luktfri. Synlig ... https://www.bauhaus.se/mogelborttagning.html 17845 RENGÖRINGSMEDEL MÖGEL MELLERUD //media1.bauhaus.se/media/catalog/product/ ...
  https://www.bauhaus.se/mogelborttagning.html
*  RENGÖRINGSMEDEL MELLERUD MÖGELUTROTARE - Rengöringsmedel - Städ - Kök & Tvättstuga
Tvättstuga/Städ/Rengöringsmedel Mögelutrotare 0,5L Besegrar varje mögelangrepp inomhus, i bastu och poolutrymmen m.fl. Enkelt ... https://www.bauhaus.se/mogelutrotare.html 17851 RENGÖRINGSMEDEL MELLERUD MÖGELUTROTARE //media1.bauhaus.se/media/catalog/ ...
  https://www.bauhaus.se/mogelutrotare.html
*  RENGÖRINGSKIT BONA FÖR TRÄGOLV - Rengöringsmedel - Städ - Kök & Tvättstuga
Tvättstuga/Städ/Rengöringsmedel /Varumärken/BONA Rengöringskit för trägolv Rengöring för trägolv är ett startkit som innehåller ...
  https://www.bauhaus.se/rengoringskit-bona-for-tragolv.html

RengöringsmedelLöslighet: Ett ämnes löslighet i ett lösningsmedel är ett mått på hur stor mängd av ämnet som kan lösa sig i en viss mängd av lösningsmedlet. En lösning med maximal mängd löst ämne kallas en mättad lösning.MicellDimetylaminPolysorbater: Polysorbater är en grupp av syntetiska ytaktiva ämnen med polyoxyetylen-(20)-sorbitan som polär grupp kopplad till en fettsyra.Cellmembran: Ett cellmembran är en cells avgränsning mot omvärlden. Membranet skyddar cellen, en roll liknande den som huden har för en människa.Membranproteiner: Membranproteiner är en stor grupp proteiner i cellmembranet och andra biologiska membran.LipopolysackariderEnzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Liposom: Liposom är en liten och rund fettbubbla (vesikel)http://www.news-medical.FosfolipidAffinitetskromatografi: Affinitetskromatografi är en kromatografisk separationsmetod där ämnet som ska adsorberas har en specifik affinitet till en ligand. Liganden är kovalent bunden till en matris (oftast en gelmatris av typen agaros).Köttdjur: Köttdjur eller biffdjur är nötkreatur som föds upp för köttproduktion (till skillnad från mjölkkor, som används för mjölkproduktion). Nötkreaturens kött kallas nötkött.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Mikroskopfotografering: Med mikroskopfotografering menas fotografering genom mikroskop. Ett fotografi taget genom mikroskop kallas ofta för en mikrograf.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Kylväska: Kylväska eller kylbox är en väska med temperaturisolerande egenskap, som främst är avsedd för att transportera och korttidsförvara kylvaror. Den kan användas vid exempelvis picknick, camping eller då man fraktar hem varor från livsmedelsaffären.Perifert membranprotein: Perifera membranproteiner utgör tillsammans med de integrala membranproteinerna de så kallade membranproteinerna, som är en av huvudkomponenterna av cellmembranet och viktig för dess funktioner. Medan de integrala penetrerar membranet är de perifera bundna till dess yta, och är ofta förankrade med ett integralt membranprotein.EclipsedInternationella handtvättsdagen: Internationella handtvättsdagen (Global Handwashing Day, även Internationella handtvättardagen) hålls den 15 oktober. Initiativet startades av Public-Private Partnership for Handwashing (PPPHW) där bland annat Unicef, Världsbanken, Centers for Disease Control and Prevention och The London School of Hygiene & Tropical Medicine ingår.Membranlipid: Membranlipider är en grupp lipider som tillsammans med olika proteiner och kolhydrater är komponenterna i specifika dubbellager (membran), både intracellulära membran samt cytoplasmamembran. De flesta membranlipiderna är amfifila (amfipatiska), vilket innebär att dessa molekyler har både en polär och en opolär del, och således också har både hydrofoba resp.Ammonium: Ammonium eller ammoniumjon är katjon till ammoniak. Det är en svag syra () med kemisk formel NH4+.Tan (kaninras)Hexagonala kristallsystemet: Det hexagonala kristallsystemet har tre av fyra axlar i ett plan.Centrifug: Centrifug är en maskin som genom en mycket snabb roterande rörelse centrifugerar det material som skall centrifugeras genom att det slungas med kraft utåt, företrädesvis mot en yta som medger någon slags sortering, till exempel släpper igenom vatten men inte textilier.Tvätt: miniatyr|Vårbyk på [[Hagalunds tvätterimuseum]]Ilmenit: Ilmenit, titanjärn, svart mineral med sammansättningen FeTiO3, är en industrimineral som har ett flertal användningsområden, bland annat kan koncentrat av ilmenit upparbetas till titandioxid (TiO2) som har ett stort antal användningsområden, till exempel som pigment i målarfärg, tandkräm och solkräm.EDTA: EDTA (eng. ethylenediaminetetraacetic acid, etylendiamintetraättiksyra) ((HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2) är en artificiellt framställd syra.Reaktionskoordinat: En reaktionskoordinat är inom kemin en koordinat som anger förloppet av en kemisk reaktion. Den anger inte bara en riktning i rummet, och inte heller tidsaxeln, utan snarare en kombination av den rörelse i riktning mellan de två atomkärnor som reagerar (d.Aktivt centrum: Aktivt centrum, aktiv yta eller aktivt säte är inom molekylärbiologin den del av ett enzym eller ribozym där substraten binder och den kemiska reaktionen sker. Eventuella kofaktorer binder också till det aktiva centret.Peptid


  • InStock
  • https://www.bauhaus.se/mogelborttagning.html 17845 RENGÖRINGSMEDEL MÖGEL MELLERUD //media1.bauhaus.se/media/catalog/product/cache/1/small_image/480x/b03ef35547f395eeb317bb2094a81649/3/8/3863630A.jpg 119.00 119 00 0 3863630A 0 SEK InStock /Varumärken/MELLERUD /Kök & Tvättstuga/Städ/Rengöringsmedel Mögelborttagning 0,5L Självverkande pga. (bauhaus.se)