Loading...


Rekombinanta proteinerMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Kloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.Rekombinanta fusionsproteinerKolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Genetiska vektorer: DNA-molekyler med förmåga till autonom replikation i en värdcell, och i vilka andra DNA-sekvenser kan infogas och därmed mångfaldigas. Många erhålls ur plasmider, bakteriofager eller virus. De används för att föra in främmande gener i mottagarceller. Genetiska vektorer har ett funktionsdugligt replikationsställe och innehåller genetiska markörer, som underlättar deras identifiering.Baculoviridae: En familj insektvirus omfattande två underfamiljer: Eubaculovirinae (höljeförsedda baculovirus) och Nudibaculovirinae (icke-höljeförsedda baculovirus). Eubaculovirinae, som innehåller polyederformade inklusionskroppar, har två släkten: Nucleopolyhedrovirus och Granulovirus. Baculovirus används som vektorer för att uttrycka främmande gener i insekter.Vacciner, syntetiskaDNA, rekombinant: Biologiskt aktivt DNA som sammansatts in vitro av DNA-segment från olika källor. Det innehåller sammanfogningspunkten för en heteroduplexregion, där två olika DNA-molekyler är förenade.PichiaSekvenshomologi, aminosyraDNA, komplementärt: Enkelsträngat, komplementärt DNA som syntetiseras utifrån en RNA-mall genom verkan av RNA-beroende DNA-polymeras. cDNA (dvs komplementärt, "complementary", DNA, inte cirkulärt DNA och inte heller C-DNA) används i en rad olika molekylära kloningsstudier och som specifik hydridiseringssond.Genuttryck: Den fenotyp som en gen eller gener uttrycker genom de processer som kallas gentranskription och gentranslation.CellinjeEnzymkopplad immunadsorberande analys: En immunanalysmetod som utnyttjar en antikropp med enzymmarkör, t ex pepparrotsperoxidas. Då antingen enzymet eller antikroppen binds till ett adsorberande substrat behåller båda sin biologiska aktivitet. Förändringen i enzymaktivitet till följd av enzym-antikropp-antigenreaktionen är proportionell mot mängden antigen och kan mätas med spektrofotometri eller med blotta ögat. Det har utvecklats många varianter av metoden. Syn. ELISA.SpodopteraPlasmiderProtein engineeringProteinbindningPolyakrylamidgelelektrofores: En typ av elektrofores där polyakrylamidgel används som diffusionsmedium.Bakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.SekvensinpassningKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Bioteknologi: Vetenskapsgren med inriktning på utnyttjande av organismer, celler eller celldelar för utveckling av tekniskt och kliniskt användbara produkter. Av central betydelse är s k genetisk ingenjörskonst, dv s manipulation av biologiska funktioner på molekylär nivå. De metoder som tillämpas kan omfatta transfektion, kloning, algoritmer för sekvens- och strukturanalys, databaser och analys och förutsägelse av gen- och proteinstrukturfunktioner.SubstratspecificitetDNA-primrar: Korta DNA-sekvenser (vanligtvis ca 10 baspar) som är komplementära till sekvenser av budbärar-RNA och som tillåter omvänt transkriptas att påbörja kopiering av angränsande mRNA-sekvenser. Primrar har utbredd användning som verktyg vid genetiskt och molekylärbiologiskt arbete.Genetisk förbättring: Tillämpning av genetisk teknologi i syfte att förbättra en organisms funktionella egenskaper snarare än att bota sjukdom.Blotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.ProtozoproteinerProteinstruktur, tertiärProtozoiska antigener: Alla delar av någon protozo som kan framkalla immunitet. De vanligast förekommande är antigener från Plasmodium (malaria) och trypanosomer.Bindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Protozoiska antikroppar: Antikroppar producerade i människor och djur efter exponering för antigen från parasitiska protozoer.Cricetinae: Allmän benämning på medlemmarna av en underfamilj av Muridae. Fyra vanliga släkten är Cricetus, Cricetulus, Mesocricetus och Phodopus.Möss, inavlade BALB CTransfektionRekombination, genetiskAffinitetskromatografi: En kromatografisk teknik som utnyttjar biologiska molekylers förmåga att binda till vissa ligander, specifikt och reversibelt. Tekniken används i proteinkemi.Insekter: Insekter är en klass, Insecta, av Arthropoda, vars medlemmar har en kropp bestående av tre delar: huvud, torax och bakkropp. Insekterna utgör den dominerande djurgruppen på jorden; flera hundra tusen olika arter har beskrivits. Det har funnits insekter på jorden i mer än 350 miljoner år, att jämföras med mindre än 2 miljoner år för människan. Många insekter är av kommersiellt värde som renhållningshjon, medan andra kan orsaka enorm ekonomisk skada och mänskligt lidande som skadedjur inom jordbruket. Tre ordningar är av medicinskt intresse, nämligen Hemiptera, Diptera och Siphonaptera, eftersom de orsakar sjukdom hos människor och djur.Immunglobulin G: Det dominerande immunglobulinet i normalt humanserum.Mutagenes, riktad: Arrangerad genetisk mutagenes på någon specifik plats i DNA-molekylen som ger en bassubstitution, infogning eller radering.Bakteriella antigenerKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Glykosylering: Kemisk eller biokemisk koppling av kolväte- eller glykosylgrupper till andra ämnen, särskilt peptider eller proteiner. Glykosyltransferaser förmedlar denna biokemiska reaktion.Molekylvikt: Summan av atomvikterna för de atomer som ingår i en molekyl. En modernare benämning är relativ molekylmassa.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.CHO-celler: Cellinje från äggstockar på kinesisk hamster, Cricetulus griseus. Arten är omtyckt för cellgenetiska studier eftersom den har ett litet antal kromosomer. Cellinjen har kunnat användas till modellsyste m för studier av genetiska förändringar i odlade däggdjursceller.LöslighetBärarproteiner: Proteiner som transporterar specifika ämnen i blodet eller genom cellväggar.PeptidfragmentProteinkonfigurationCirkulär dikroism: En övergång från plan till elliptisk polarisering när en ursprungligen i ett plan polariserad ljusvåg passerar ett optiskt aktivt medium.PolymeraskedjereaktionDNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.Genmanipulation: Riktad modifiering av genuppsättningen hos en levande organism genom ändring av DNA, utbyte av genetiskt material med hjälp av t ex virus, transplantation av cellkärnor, transplantation av cellhybrider osv.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Virusantikroppar: Immunglobuliner producerade som svar på virala antigen; de omfattar alla klasser av immunglobuliner, framkallade av alla viruskomponenter.Bakteriella antikroppar: Immunglobuliner framkallade av bakteriella antigena komponenter.ProteinveckningSerologiska testerOpen Reading FramesImmunisering: Avsiktlig stimulering av värdens immunsvar. Aktiv immunisering innebär tillförsel av antigen eller immunologiska adjuvantia. Passiv immunisering innebär tillförsel av immunsera eller lymfocyter eller deras produkter (t ex transferfaktor, immun-RNA) eller transplantation av immuncellproducerande vävnad (tymus eller benmärg).Epitoper: Områden på ett antigen som reagerar med specifika antikroppar.Monoklonala antikroppar: Antikroppar som produceras av cellfamiljer (kloner) av identiskt lika celler, framställda genom hybridisering av aktiverade B-lymfocyter och tumörceller. Sådana hybrider benämns ofta hybridom.Genbibliotek: En omfattande samling DNA-fragment som klonats från en viss organism, vävnad, visst organ eller viss celltyp. Biblioteket kan innehålla fullständiga genomsekvenser eller sekvenser av komplementärt DNA; de senare är bildade av mRNA och saknar intronsekvenser.Sf9 CellsModeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.RNA, budbärarImmunoblot: Immunologisk metod för påvisande eller kvantifiering av immunreaktiva ämnen. Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Malariavacciner: Vacciner framställda av antigen från någon av de fyra arter av Plasmodium som orsakar malaria hos människor, eller från P. berghei, som ger upphov till malaria hos gnagare.Inteiner: De inre fragmenten hos proteinförelöpare (INternal proTEINS), vilka avlägsnas genom autokatalys vid proteinsplitsning. De flankerande fragmenten (exteiner) binds och bildar mogna proteiner. De nukleinsyrasekvenser som kodar för inteiner anses vara rörliga genelement. Inteiner består av självsplitsande domäner och en endonukleasdomän som har betydelse för spridningen av inteinets genomsekvens. Miniinteiner består bara av de självsplitsande domänerna.VäxtproteinerVacciniavirus: Typarten av Orthopoxvirus, och besläktad med kokoppsvirus, men med okänt ursprung. Viruset har använts för levande vaccin mot smittkoppor. Det används också som vektor för tillförsel av främmande DNA till djur. Kaninkoppsvirus är en underart av Vacciniavirus.Grönfluorescerande proteiner: Analoger och derivat av det grönfluorescerande proteinet från Aequorea victoria, vilka avger ljus (fluorescens) vid bestrålning med UV-ljus. De används i rapportgener i samband med genetisk teknik. Ett antal mutanter som avger ljus i andra färger eller är pH-känsliga har framställts.VirusproteinerKorsreaktioner: Serologiska reaktioner som inträffar när ett antiserum mot ett antigen reagerar med ett annat, närbesläktat antigen.Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.DNA: En deoxiribonukleotidpolymer som utgör den grundläggande genetiska substansen i alla celler. Eukaryota och prokaryota organismer har normalt sitt DNA ordnat i dubbelsträngade strukturer, men i många viktiga biologiska processer ingår under vissa skeden enkla strängar. DNA, som består av en flersockerarts-fosfatstam med utskott av puriner (adenin och guanin) och pyrimidiner (tymin och cytosin), bildar en dubbelspiral som hålls ihop med vätebindningar mellan purinerna och pyrimidinerna (adenin mot tymin (AT) och guanin mot cytosin (GC)).Malfjärilar: Insekter av underordningen "Heterocera" och ordningen Lepidoptera.Maskantigener: Alla delar av parasitmaskar som framkallar en immunreaktion. De vanligast förekommande helmintantigener är schistosomantigener.PeptiderMembranproteiner: Proteiner i biologiska membran, som t ex cellmembran och intracellulära membran. De utgörs av två typer, yttre (perifera) och inre, integrerade, proteiner. De omfattar de flesta membranbundna enzymer, antigena proteiner, transportproteiner, och receptorer för läkemedel, hormoner och lektiner.Epitopkartläggning: Metoder för undersökning av antikroppsbindning till bestämda områden på antigena proteiner. Epitopkartläggning tillämpas framförallt vid immunkemiska analyser. Syn. epitopmappning.Glutationtransferas: Ett enzym som katalyserar tillägg av alifatiska, aromatiska eller heterocykliska radikaler, liksom även epoxider och arenoxider, till glutation. Bindningen sker vid svavelatomen. Det katalyserar även reduktion av polyolnitrat genom glutation till polyol och nitrit. EC 2.5.1.18.Protein RefoldingEnzymstabilitet: Ett enzyms förmåga att bibehålla sin strukturform eller sin verkan när det utsätts för lagring, isolering, rening eller annan fysikalisk eller kemisk manipulering, inklusive proteolytiska enzymer och värme.PeptidvaccinerBakteriegener: Den genetiska massan hos bakterier.Antikroppsspecificitet: Egenskap som gör att antikroppar kan reagera med vissa antigena determinanter och inte med andra. Specificiteten beror på kemisk sammansättning, fysikaliska krafter och bindningsplatsens molekylära st ruktur.Antikroppar: Immunglobulinmolekyler (proteiner), vars specifika aminosyrasekvenser får dem att reagera endast med de antigen som utlöste deras syntetisering i celler i lymfocytserien (i sht plasmaceller), eller me d närbesläktade antigen. Antikroppar klassificeras efter sitt sätt att verka: agglutininer, hemolysiner, opsoniner, precipitiner m fl.Glykoproteiner: Konjugerade protein-kolväteföreningar, omfattande bl a muciner, mukoida och amyloida glykoproteiner.ProtozovaccinerEscherichia coliproteiner: Proteiner från Escherichia coli.TemperaturAdenovirus: En familj av icke-höljeförsedda virus som infekterar däggdjur (Mastadenovirus) och fåglar (Aviadenovirus). Infektionerna kan vara symtomfria eller ge upphov till en rad sjukdomar.Genmanipulerade växter: Växter vars genom ändrats genom genteknik, eller deras avkomma.VirusvaccinerBakteriella vacciner: Suspensionspreparat framställda av försvagade eller avdödade bakterier för förebyggande eller behandling av bakteriella infektionssjukdomar.Katalys: Påskyndande av en kemisk reaktion genom medverkan av en särskild reaktorsubstans, katalysator.Masspektrometri: En analysmetod som används för att bestämma ett kemiskt ämne utifrån dess massa med hjälp av någon form av masspekrometer.Virusantigener: Virusprodukter som har antigen effekt.Vätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Histidin: En essentiell aminosyra som är nödvändig för produktion av histamin.Cricetulus: Ett släkte av familjen Muridae omfattande elva arter. C. migratorius, grå hamster eller armensk hamster, och C. griseus, kinesisk hamster, är de två arter som används mest i biomedicinsk forskning.Proteinstruktur, sekundärMaskantikroppar: Antikroppar framkallade hos människor eller djur efter exponering för antigen från parasitmaskar. Immunglobuliner av IgE-klass är vanligast, men IgG, IgM och IgA kan också förekomma.Inklusionskroppar: Sammanfattande benämning på alla avgränsade inneslutningar av främmande (t ex bly eller virus) eller metaboliskt inaktiva ämnen (t ex ceroid- eller Mallorykroppar) i cellers cytoplasma eller kärnor. Inklusionskroppar i ffa nerv-, epitel- och endotelceller kan vara infekterade med vissa filtrerbara virus.RestriktionskartläggningHela-celler: Den första, kontinuerligt odlade cellinjen av humana, maligna celler, vilka kom från ett livmoderhalskarcinom hos "Henrietta Lacks". Cellerna används för virusodling och testning av cancerpreparat.Virushöljets proteinerImmunmodulerande medel: Substanser som förstärker, stimulerar, aktiverar eller modulerar såväl det cellulära som humorala immunsvaret. De klassiska medlen (Freunds adjuvans, BCG, Corynebacterium parvum m fl) innehåller bakteriella antigener. Några är endogena (t ex histamin, interferon, transfer factor, interleukin-1). De kan vara antingen ospecifika eller antigenspecifika.Maskproteiner: Proteiner från vilken som helst art av mask.Gelkromatografi: Kromatografimetod på icke-joniska geler utan hänsyn till det sätt på vilket preparatet urskiljs.Möss, inavlade C57BLVaccinationBioreaktorer: Anläggningar för framställning av produkter genom utnyttjande av syntesförmågan eller den kemiska omvandlingsförmågan hos biologiska system. Det kan röra sig om vanliga fermentorer, cellkulturperfusio n eller enzymbioreaktorer. För framställning av proteiner och enzymer används oftast rekombinanta mikroorganismer, däggdjursceller, insektceller eller växtceller.Högtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.Membranglykoproteiner: Glykoproteiner i cellmembran eller på cellytor.TobakCercopithecus aethiops: En art av Cercopithecus med tre underarter: C. tantalus, C. pygerythrus och C. sabeus. De lever i skogs- och savannområden i Afrika. Den afrikanska grönapan, C. pygerythrus, är den naturliga värden fö r SIV och används i AIDS-forskningen.Dimerisering: Reaktionen när två kemiskt lika molekyler förenas.Bakteriella yttermembranproteiner: Proteiner förekommande i det yttre membranet hos bakterier.Struktur-aktivitet-relationProteinsorteringSyntetiska gener: Biologiskt fungerande DNA-sekvenser som framställts genom kemisk syntes in vitro.ProteinerKristallisering: Bildande av kristallina ämnen ur lösningar eller smältor.Kapsidproteiner: Proteiner som bildar viruskapsider.Genöverföringstekniker: Införande av funktionella (vanligen klonade) gener i celler. Olika sorters teknik och naturliga processer används för genöverföringen, som t ex cellhybridisering, liposomer eller mikrocellförmedlad genöverföring, elektroporering, kromosomförmedlad överföring, transfektion och genetisk transduktion. Genöverföring kan leda till såväl ombildade celler som organismer.TidsfaktorerPlasmodium falciparumDNA-vacciner: Antigenkodande bitar av rekombinant DNA,som ges som vaccin för förebyggande eller behandling av infektionssjukdom. Värdcellerna tar upp DNA:t, uttrycker antigenet och presenterar det för immunsystemet på ett sätt som liknar förloppet vid en naturlig infektion. Därmed framkallas ett humoralt och cellulärt immunsvar mot det producerade antigenet. Det rekombinanta DNA:t (DNA-vektorn) kallas naket DNA eftersom inga komplexa föreningar eller bärare behövs; plasmiden injiceras med saltlösning eller annan buffer.SekvensanalysProteinmodifiering, posttranslationellSensitivitet och specificitetIsoenzymer: Strukturellt likartade enzymer med samma katalytiska mekanism, men med olika kemiska, fysikaliska eller immunologiska egenskaper.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Maltose-Binding ProteinsArtsspecificitetInterferon Type IIHydrolys: Spjälkning av ett kemiskt ämne genom tillägg av en vattenmolekyl.Promotorregioner, genetikSingle-Chain AntibodiesFosforylering: Införande av en fosforylgrupp i en förening genom bildande av en esterbindning mellan föreningen och en fosfordel.Saccharomyces cerevisiaeNeutralisationstesterTumörceller, odladeCOS-celler: Cellinje från den afrikanska grönapan som används för transfektion och kloning.ImmunglobulinfragmentGenetic TherapySpectrometry, Mass, Matrix-Assisted Laser Desorption-IonizationBetagalaktosidasDisulfider: Kemiska grupper med de kovalenta disulfidbindningarna -S-S-. Svavelatomerna kan binda till såväl oorganiska som organiska molekyldelar.Transkription, genetiskErytropoietin: Ett glykoproteinhormon som huvudsakligen produceras i njurarna hos vuxna och i levern hos foster och som stimulerar erytroida stamceller i benmärgen att utvecklas och differentieras.NucleopolyhedrovirusGenmanipulerade organismer: Organismer, vars genuppsättning förändrats med hjälp av genteknik.OligopeptiderPeriplasmaKapsid: Det skyddande proteinhöljet runt ett virus nukleinsyra. Det kan ha spiralformad eller ikosaedrisk symmetri och består av strukturella enheter som kallas kapsomerer.Aminosyrasubstitution: Naturligt förekommande eller experimentellt utbyte av en eller flera aminosyror i ett protein mot en eller flera andra, varvid proteinets funktioner kan bibehållas, förändras eller utebli. Experimente ll substitution används för att studera enzymaktiviteter och bindningsegenskaper.Virusgener: Arvsmassan hos virus, som hos alla DNA- och vissa RNA-virus består av en enda nukleinsyramolekyl, och hos några RNA-virus av flera separata RNA-bitar.Cystein: En tiolhaltig, icke-essentiell aminosyra som vid oxidation bildar cystin.OligodeoxiribonukleotiderVäxtantigenerBombyxOmvänt transkriptaspolymeraskedjereaktionImmunfluorescensteknik, indirekt: En immunfluorescensteknik som används allmänt för påvisande av serumantikroppar och immunkomplex i kroppsvävnad och mikroorganismer i prov från patienter med infektionssjukdomar. Tekniken innebär framställning av antigen-antikroppskomplex, som märks med fluoresceinkonjugerade antiimmunglobulinantikroppar.Kycklingar: Vanlig benämning för arten Gallus gallus, tamfjäderfä inom familjen Phasianidae och ordningen Galliformes.Bakterie-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos bakterier.Blotting, Southern: Metod för påvisande av DNA som separerats med elektrofores och immobiliserats på nitrocellulosa eller annan film av papper eller nylon. Metoden utvecklades av E.M. Southern.Metabolic EngineeringSvin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Luminiscerande proteiner: Proteiner som är delaktiga i ljusalstringsfenomen hos livsformer, vari ingår bl a enzymatiska och icke-enzymatiska system, med eller utan närvaro av syre eller kofaktorer.SekvensdeletionVirus-DNA: Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos virus.VirusförökningAllergener: Antigena ämnen som kan framkalla en omedelbar överkänslighetsreaktion.YtplasmonresonansImmunsera: Serum som innehåller antikroppar. Det erhålls från djur som immuniserats genom injektion av antigen eller genom infektion med mikroorganismer, bärande på antigenet.ProteinprekursorerAdhesiner, bakteriella: Bakteriella ytkomponenter som underlättar för bakterien att fästa vid andra celler eller icke-biologiska ytor. De flesta fimbrier på gramnegativa bakterier fungerar som adhesiner, men ofta är det ett underordnat protein ute i änden av fimbrierna som är det verkliga adhesinet. Hos grampositiva bakterier är det ett protein- eller polysaccharidskikt på ytan som tjänar som adhesin.DNA-bindande proteiner: Proteiner som binder till DNA. Till denna familj hör proteiner som binder till såväl dubbelsträngat som enkelsträngat DNA, och den omfattar även specifika DNA-bindande proteiner i serum som kan användas som markörer för tumörsjukdomar.Virala strukturella proteinerReglering av genuttryck, bakterier: De processer genom vilka cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos bakterier.VaccinerMerozoitytprotein 1: Ett ytprotein på Plasmodiumarter som kan framkalla ett T-cellsvar. Antigenet är polymorft, med delad aminosyrasekvenshomologi hos Plasmodium falciparum, P. chabaudi, P. vivax och P. yoelii.Insektproteiner: Proteiner hos någon insektsart.Vacciner mot svamp: Suspensioner (uppslamningar) av inaktiverade eller avdödade svampar för förebyggande eller behandling av svampinfektioner.Aminosyramönster: Vanliga proteinstrukturer, sammansatta av enkla kombinationer av angränsande, sekundära strukturer.PeptidkartläggningTransformation, genetiskBidning, kompetitivRöntgenkristallografi: Undersöknig av kristallstrukturer med hjälp av röntgendiffraktionsteknik.Svampproteiner: Alla proteiner som förekommer i svampar.Reglering av genuttryck: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under transkriptions- eller translationsstadierna. Hit hör även genaktivering och geninduktion.Blotting, Northern: Påvisande av RNA som separerats med elektrofores och immobiliserats på nitrocellulosa eller annan film av papper eller nylon.Proteinrenaturation

*  Studera Rekombinanta peptider och proteiner | Högskola / universitet | AllaStudier.se
... konstruktion av syntetiska gener för uttryck av biologiskt viktiga proteiner/peptider i E. coli. Du utför en lång laboration ... Rekombinanta peptider och proteiner. Din e-post lämnas endast till utbildaren Din e-post är inte en bindande anmälan Vänligen ... Rekombinanta peptider och proteiner. Din e-post lämnas endast till utbildaren Din e-post är inte en bindande anmälan Vänligen ... Kursen behandlar, teoretiskt och praktiskt, konstruktion av syntetiska gener för uttryck av biologiskt viktiga proteiner/ ...
  http://allastudier.se/utbildningar/557462-rekombinanta-peptider-och-proteiner/
*  Biologiska läkemedel - Läkemedelsverket / Swedish Medical Products Agency
Rekombinant DNA-teknik (rekombinanta proteiner). *Användande av transformerade celler. *Hybridom och metoder för monoklonala ...
  https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Lakemedel/Biologiska-lakemedel/
*  Affinitetskromatografi - Wikipedia
Kanske den vanligaste användningen av affinitetskromatografi är för rening av rekombinanta proteiner. Termen ... När en lösning med olika proteiner i mobilfasen sköljs igenom fastnar endast antikroppen. Processen när det immobiliserade ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Affinitetskromatografi
*  Provberedningsspetsar | Spetsar för rening av biomolekyler
... är en prisvärd och högeffektiv metod för rening av proteiner och biomolekyler. Affinity-spetsar i harts, jonbytesspetsar och ... är en prisvärd och högeffektiv metod för rening av proteiner och biomolekyler. Affinity-spetsar i harts, jonbytesspetsar och ... Rainin PureSpeed™ proteinspetsar förenklar reningen av antikroppar och rekombinanta proteiner avsevärt. Denna innovativa metod ... Rainin PureSpeed™ proteinspetsar förenklar reningen av antikroppar och rekombinanta proteiner avsevärt. Denna innovativa metod ...
  https://www.mt.com/se/sv/home/products/pipettes/sample-preparation-tips.html
*  Lediga jobb - Antikroppar | Jobbsafari
BioInvent använder celler till att producera rekombinanta proteiner. BioInvent International AB Platsbanken AMV, 24 november. ...
  https://www.jobbsafari.se/jobbsoekning?q=antikroppar
*  Bioteknologiutredare - Life Science Sweden
Du kommer att arbeta med bedömning av bioteknologiskt framtagna läkemedel, såsom rekombinanta proteiner, monoklonala ...
  https://www.lifesciencesweden.se/job/view/159914/bioteknologiutredare
*  Processtekniker inom cellodling till framtida tjänster på läkemedelsföretag
... erfarenhet av arbete enligt GMP eller erfarenhet av bioteknisk produktion av rekombinanta proteiner. Du har mycket goda ... processtekniker biopharmaceutical production produktion process industri operatör rening läkemedel cell odling proteiner ...
  https://academicresource.se/processtekniker-inom-cellodling-till-framtida-tjnster-p-lkemedelsfretag.htm
*  Partners - Intervacc
Företagsgruppen har erfarenheten, utrustningen och personal att framställa rekombinanta proteiner från E. coli.. ...
  http://intervacc.se/om-oss/partners/
*  Forskning & Utveckling - Intervacc
En teknologi baserad på rekombinanta proteiner istället för avdödande eller försvagade mikroorganismer, vilket finns i ...
  http://intervacc.se/forskning-utveckling/
*  Intervacc inleder nästa steg i utvecklingen av ett vaccin mot streptokock infektion på smågris. - Intervacc
Intervacc har identifierat ett antal komponenter, i form av rekombinanta proteiner, till ett vaccin mot denna infektion. En av ... ger Intervaccs nya teknologi med rekombinanta proteiner minskad risk för allvarliga biverkningar. Teknologiplattformen baseras ...
  http://intervacc.se/intervacc-inleder-nasta-steg-i-utvecklingen-av-ett-vaccin-mot-streptokock-infektion-pa-smagris/
*  Nya generationens vacciner inom djurhälsa - Intervacc
Vi utvecklar nya vacciner baserade på rekombinanta proteiner för att möta det ökande behovet av effektiv djurhälsa. Marknaden ...
  http://intervacc.se
*  Nytt vaccin mot kvarka på väg | VeterinärMagazinet
Intervaccs rekombinanta vaccin Strangvac mot kvarka ska börja tiillverkas av det spanska läkemedelsbolaget 3P ... utrustning och erfarenhet av tillverkning av rekombinanta proteiner som vaccinkomponenter.. Kvarka orsakas av Streptococcus ... Intervaccs rekombinanta vaccin Strangvac mot kvarka ska börja tiillverkas av det spanska läkemedelsbolaget 3P ...
  https://www.veterinarmagazinet.se/2017/10/nytt-vaccin-mot-kvarka-pa-vag/
*  Prospekt - Intervacc
Bevisad teknisk plattform för utveckling av vacciner som grundar sig på en ny teknologi baserade på rekombinanta proteiner. ...
  http://intervacc.se/investerare/prospekt/
*  Om Intervacc
Utvecklingsarbetet baseras på ny teknologi med rekombinanta proteiner istället för avdödande eller försvagade mikroorganismer, ...
  http://intervacc.se/om-oss/
*  Intervacc AB offentliggör företrädesemission om cirka 61 MSEK inför storskalig GMP-tillverkning av Strangvac® - Intervacc
Under 2017 har en ny metod tagits fram att på ett enkelt, billigt och effektivt sätt få fram de rekombinanta proteiner som S. ... Genom att Strangvac® baserar sig på en ny teknologi med rekombinanta proteiner ställs extra höga krav på att ... En ny teknologi för storskalig och kostnadseffektiv framtagning av rekombinanta proteiner har utvecklats under 2017 och kommer ... Dessa proteiner tillsammans, som kombinerats i INV412, torde ge ännu bättre effekt än de enskilda proteinerna. ...
  http://intervacc.se/intervacc-ab-offentliggor-foretradesemission-om-cirka-61-msek-infor-storskalig-gmp-tillverkning-av-strangvac/
*  Lovande resultat från studie av vaccin mot streptokockinfektion på gris. - Intervacc
INV274 är baserat på samma teknologi med rekombinanta proteiner som Strangvac®, vilket är Intervaccs vaccin mot kvarka på häst ...
  http://intervacc.se/lovande-resultat-fran-studie-av-vaccin-mot-streptokockinfektion-pa-gris/
*  Tuberkulos - Wikipedia
... molekyler sammansatta av två rekombinanta proteiner som levereras i en adjuvant), såsom Hybrid-1, HyVac4 och M72, och ... rekombinanta adenovirus såsom Ad35. Vissa av dessa vaccin kan effektivt ges utan nålar, vilket gör dem mer attraktiva i områden ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Tuberkulos
*  Intervacc växer och söker driven läkemedelsutvecklare - Intervacc
Med en teknisk plattform för en ny generation vacciner, baserade på rekombinanta proteiner, erbjuder vi intressanta möjligheter ...
  http://intervacc.se/intervacc-vaxer-och-soker-driven-lakemedelsutvecklare/
*  Projektportfölj - Intervacc
De positiva resultaten av vaccination mot kvarka (Strangvac®), baserat på rekombinanta proteiner, visar att Intervaccs ... ger vår nya teknologi med rekombinanta proteiner minskad risk för allvarliga biverkningar. ...
  http://intervacc.se/forskning-utveckling/projekt/
*  Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017 - Intervacc
Att ligga i framkant med en ny teknologi, rekombinanta proteiner i ett veterinärt vaccin, innebär att vi ställer speciella krav ...
  http://intervacc.se/delarsrapport-1-januari-31-mars-2017/
*  Separation av oligosackarider från ett modellglykoprotein med hydrofilisk interaktionskromatografi « EXJOBBSTIPS.SE
... är tänkta att senare användas för att karakterisera olika rekombinanta proteiner. Ett annat viktigt användningsområde är ... Vid produktion av rekombinanta glykoproteiner är det därför viktigt att säkerställa att en reproducerbar och korrekt ...
  http://exjobbstips.se/exjobb/6792/
*  Intervacc presenterar på Investerardagen 27 augusti - Intervacc
... och de tre moderna vacciner som utvecklas på en teknologiplattform baserad på rekombinanta proteiner. ...
  http://intervacc.se/intervacc-presenterar-pa-investerardagen-27-augusti/
*  Intervacc AB går in i kommersiell produktionsfas med sitt nya vaccin Strangvac®. - Intervacc
... utrustning och erfarenhet av tillverkning av rekombinanta proteiner som vaccinkomponenter.. Strangvac® är Intervaccs vaccin mot ...
  http://intervacc.se/intervacc-ab-gar-in-i-kommersiell-produktionsfas-med-sitt-nya-vaccin-strangvac/
*  Delårsrapport Intervacc AB januari - september 2017 - Intervacc
Hos 3P finns ett gediget kunnande, erfarenhet och utrustning för tillverkning av rekombinanta proteiner och därtill det ...
  http://intervacc.se/delarsrapport-intervacc-ab-januari-september-2017/

Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Multiple cloning site: En multiple cloning site eller polylinker är ett kort segment av DNA som innehåller många (mer än 20) klippsekvenser för restriktionsenzym. En polylinker är nödvändigt för att klippa och klistra i en plasmid.Komagataella pastoris: Komagataella pastoris är en svampartYamada, Y.; Matsuda, M.Eva Engvall: Eva Engvall, född 1940, är en svensk biolog som är en av upphovsmännen bakom analysmetoden ELISA.Famed Medical Test 'ELISA' Celebrates Its 35th, NPR 2006-05-22Happy Birthday ELISA, Sanford-Burnham/Beaker 2011-07-17History: Enzyme Immunoassay (EIA)/Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), Clinical Chemistry.PlasmidProteinteknik: Proteinteknik (Protein engineering) är tillämpningen av naturvetenskap, matematik och ekonomi i processen att skapa användbara eller på annat sätt värdefulla proteiner. Vetenskapen är fortfarande relativt ny, och mycket forskning koncentreras för närvarande på förståelsen av proteinveckning och proteinigenkänning för att användas inom proteindesign.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Aktivt centrum: Aktivt centrum, aktiv yta eller aktivt säte är inom molekylärbiologin den del av ett enzym eller ribozym där substraten binder och den kemiska reaktionen sker. Eventuella kofaktorer binder också till det aktiva centret.Transfektion: Transfektion är en mycket vanlig metod inom molekylärbiologin som går ut på att man introducerar främmande genetiskt material antingen i in vitro till mammalieceller eller in vivo. Sådant genetiskt material är ofta manipulerade plasmider eller antisense RNA.Centimorgan: Centimorgan, förkortat cM, är en enhet som används för genetiska kartor eller i samband med genetisk kopplingsanalys. 1 cM motsvarar en rekombinationsfrekvens på 1 %, vilket översatt till en fysisk karta är ungefär 1 miljon baspar.Affinitetskromatografi: Affinitetskromatografi är en kromatografisk separationsmetod där ämnet som ska adsorberas har en specifik affinitet till en ligand. Liganden är kovalent bunden till en matris (oftast en gelmatris av typen agaros).Meganeura: Meganeura är ett släkte av utdöda insekter från karbonperioden för cirka 300 miljoner år sedan. Dessa insekter liknade och är släkt med dagens trollsländor.Tan (kaninras)Glykosylering: Glykosylering är då kolhydrater (till exempel socker) tillfogas ett protein.LipopolysackariderLöslighet: Ett ämnes löslighet i ett lösningsmedel är ett mått på hur stor mängd av ämnet som kan lösa sig i en viss mängd av lösningsmedlet. En lösning med maximal mängd löst ämne kallas en mättad lösning.EclipsedTermocykler: [eller PCR-maskin en apparat som används vid en PCR]-körning. Namnet termocykler kommer från att apparatens funktion är att med jämna intervall förändra temperaturen i ett antal provrörsplatser för att framställa stora mängder av en viss [[DNA|DNA-sekvens.Tyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.Reaktionskoordinat: En reaktionskoordinat är inom kemin en koordinat som anger förloppet av en kemisk reaktion. Den anger inte bara en riktning i rummet, och inte heller tidsaxeln, utan snarare en kombination av den rörelse i riktning mellan de två atomkärnor som reagerar (d.Köttdjur: Köttdjur eller biffdjur är nötkreatur som föds upp för köttproduktion (till skillnad från mjölkkor, som används för mjölkproduktion). Nötkreaturens kött kallas nötkött.Systematik (biologi): Systematik är gruppering av organismer inom biologin vilket myntades av Augustin Pyrame de Candolle för att beteckna läran om klassifikation. Taxonomi blandas ofta samman med systematik och används ibland synonymt med systematik.Antheraea pernyi: Antheraea pernyi är en fjärilsart som beskrevs av Guérin-meneville 1855. Antheraea pernyi ingår i släktet Antheraea och familjen påfågelspinnare.PeptidMembranproteiner: Membranproteiner är en stor grupp proteiner i cellmembranet och andra biologiska membran.Polyklonal antikropp: Polyklonal antikropp är en antikropp som inte är likadana som andra antikroppar som bildats mot en mikrob. Flera polyklonala antikroppar kan binda på olika epitop på en antigen.Kylväska: Kylväska eller kylbox är en väska med temperaturisolerande egenskap, som främst är avsedd för att transportera och korttidsförvara kylvaror. Den kan användas vid exempelvis picknick, camping eller då man fraktar hem varor från livsmedelsaffären.