RegressionsanalysLogistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.RiskfaktorerLineära modeller: Statistiska modeller, i vilka värdet av en parameter till ett givet värde för en faktor antas vara lika med a+bx, där a och b är konstanter. Modellerna förutsäger en linjär regression.Tvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Multivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.Prospektiva studierKohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Retrospektiva studierEnkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Age FactorsPrediktivt värde av testerOddskvotFall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.TidsfaktorerUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Könsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.PrognosPrevalensBehandlingsresultatSocioekonomiska faktorerRiskbedömningSjukdomsgradsmåttTumörtillbakagång, spontanKroppsmasseindex: Ett antropometriskt mått för kroppsvikt, benämnt BMI. Beräkningen görs genom att dela kroppsvikten med kvadraten på kroppslängden (kg/m2), vilket ger den högsta korrelationen med kroppsdensiteten. BMI är korrelerat med mängden kroppsfett, och varierar med ålder och kön. Vid BMI under 18.5 föreligger undervikt, vid 18.5-24.9 normalvikt, vid 25-29.9 övervikt, och vid 30 och däröver föreligger fetma.Proportional hazard-modellerFörenta StaternaJapan: Monarki i Ostasien, bestående av en öräcka mellan norra Stilla havet och Japanska sjön. Landets yta är 377 835 km2, och folkmängden är 127 417 244 invånare (juli 2005). Huvudstaden är Tokyo.Biologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.Longitudinella studier: Studier som bygger på att variabler gällande en individ eller en grupp individer registreras över en längre tidsperiod.RökningGraviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Incidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.Nyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.Kina: Republik i östra och centrala Asien. Oftast avses Folkrepubliken Kina. Med en folkmängd på 1,3 miljarder invånare är Kina världens folkrikaste land. Till ytan (9,6 miljoner km2) är Kina det tredje stö rsta landet i världen. Landets historia sträcker sig bakåt i tiden till ca 3000 f Kr. Fram till år 1912 kallades landet det Kinesiska riket. Sedan 1950 har Kina ett kommunistiskt statsskick. Huvudstad är Beijing (tidigare Peking).Resultats reproducerbarhetROC-kurvanalysChi-tvåfördelning: Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Komorbiditet: Det förhållande att det föreligger samtidiga eller ytterligare sjukdomstillstånd med avseende på en första diagnos eller det specifika tillstånd som är föremål för undersökning. Komorbiditet kan påverka inte bara patientens funktionsförmåga, utan även överlevnadsförmåga. Den kan användas som prognostisk indikator för beräknad sjukhusvistelse, kostnader och utfall eller överlevnad.Konfidensintervall: En värdeskala för en variabel i fråga, konstruerad så att den (skalan) har en specifik sannolikhet av att innehålla variabelns sanna värde.Sensitivitet och specificitetGenotyp: Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.Survival AnalysisUtbildningsnivåFetmaNederländernaHälsotillstånd: Gradering av hälsostatus hos en individ, en grupp eller en population, utifrån den enskilda individens subjektiva bedömning eller andra, mer objektiva mätmetoder.Urbefolkningen i EuropaHälsoundersökningar: Systematiska sammanställningar av data om hälsa och sjukdom i en folkgrupp i ett givet geografiskt område.NormalvärdenEpidemiologiska metoderModeller, statistiska: Statistiska framställningar eller analyser som, när de tillämpas på data och visar sig passa, kan utnyttjas för att bekräfta de antaganden och parametrar som används i analysen. Exempel på statistiska modeller är den linjära, den binomiala, den polynomiala, dubbelparametermodellen osv.Sjukdomsförlopp: Förvärring av en sjukdom med tiden. Begreppet används mest i samband med kroniska och obotliga sjukdomar, där sjukdomsstadiet är avgörande för behandling och prognos.PoissonregressionSurvival RateBlodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Urbefolkningen i AsienNedstämdhet: Måttliga depressionstillstånd, i motsats till svår depression vid neurotiska eller psykotiska tillstånd.Högt blodtryck: Ihållande, högt blodtryck i artärsystemet. Utifrån flera mätningar (blodtrycksbestämning) definieras högt blodtryck som ett tillstånd då det systoliska trycket konstant är högre än 140 mm Hg eller då det diastoliska trycket konstant är högre än 90 mm Hg.RiskKönsfördelning: Antalet individer av hankön och honkön i en given population. Fördelningen kan avse antalet män eller kvinnor eller andelen av de båda i gruppen. Populationen utgörs vanligtvis av patienter med en specifik sjukdom, men begreppet är inte begränsat till människor och inte till det medicinska området.Kaplan-Meier EstimateAge Distribution: Representationen av olika åldersgrupper i en given population. Fördelningen kan hänföra sig antingen till antal personer eller till gruppens relativa storlek.Afroamerikaner: Etnisk grupp tillhörande den negroida rasen.Demografi: Den statistiska beskrivningen av en population med avseende på fördelning, sammansättning och struktur.TaiwanAlkoholkonsumtion: Beteende sammanhängande med alkoholkonsumtion, inklusive socialt drickande.Livskvalitet: Ett allmänt begrepp som speglar uppfattningar om ändring och förstärkning av livsfaktorer, dvs den fysiska, politiska, moraliska och sociala miljön, samt de övergripande villkoren i en människas liv.Antropometri: Mätning av kroppens storlek, vikt mm hos människan och andra primater.TätortsbefolkningTyp 2-diabetes: En form av diabetes som kännetecknas av förmåga att fortleva utan ketoacidos med utebliven insulinbehandling. Debuten kommer långsamt, och patienterna visar ofta en tendens till fetma. Syn. typ 2 diabetes.RegisterNorgeKroppsvikt: En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.Aging: De gradvisa förändringar i människors och djurs struktur och funktion som sker med tiden, som inte beror på sjukdom eller olyckshändelser, och som så småningom leder till ökad sannolikhet att döden sk all inträffa. Gäller inte mikroorganismer.Kronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.Statistik, principerKost: Människors eller djurs normala intag av föda eller dricka. Hit hör inte kostterapi, som avser speciell kost för behandling av sjukdom.SocialgruppHjärt-kärlsjukdomarGenetiska sjukdomsanlag: En genetiskt bunden, latent sjukdomsbenägenhet, som kan aktiveras under vissa förhållanden.Polymorfism, enkelnukleotidStress, psykologiskBoendeformerGlesbygdsbefolkning: Befolkning på landsbygden.Yrkesmässig exponeringC-reaktivt protein: Ett plasmaprotein som cirkulerar i förhöjda koncentrationer vid inflammation och efter uppkomst av vävnadsskada.FosterålderRegression (Psykologi)Slaganfall: Plötslig, icke-konvulsiv förlust av nervfunktioner till följd av intrakraniell ischemi eller blödning. Vanligtvis klassificeras slaganfall utifrån anatomisk lokalisering i hjärnan, kärlområde, orsak, den drabbades ålder och förekomst av blödning eller inte.Republic of KoreaStatistik, icke-parametriskMinstakvadratmetoden: En skattningsmetod där skattningsvärdena av ett antal parametrar i en statistisk analysmodell är de storlekar som minimerar summan av kvadraten på avvikelserna mellan de iakttagna värdena för en beroende variabel och de värden som modellen förutsätter.Brasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.Polymorfism, genetiskDatatolkning, statistisk: Tillämpning av statistiska metoder för analys av specifika, observerade eller antagna, fakta från en bestämd studie.Brösttumörer: Cancer i bröstet.Danmark: Monarki i Nordeuropa, med landgräns mot Tyskland i söder och med havsgräns mot den skandinaviska halvön i öster och norr. Landet utgörs av en stor halvö, Jylland, och ett stort antal öar, varav två större är Fyn och Själland. Geografiskt skild från Danmark är Bornholm, som ligger längre österut i Magnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.Tyskland: Republik i Mellaneuropa. Ytan är 356 733 km2 (efter 1990), och folkmängden uppgår till 82,6 miljoner invånare (2003). Huvudstad är sedan 1991 Berlin.Kransartärsjukdom: Förtjockning och förstelning av hjärtats kransartärer.Livsstil: Levnadssätt eller livsbeteende typiska för en individ eller grupp.Sjukhusvistelse: Inläggning av patient på sjukhus.SverigeRecurrenceSannolikhetAlgoritmer: En (schematisk) beräkningsmetod bestående av en serie algebraiska formler och/eller logiska steg för lösning av ett givet problem.FödelseviktHälsomedvetande, attityder, beteende: Kunskaper, attityder och beteende förknippade med hälsofrågor, som t ex sjukdomsförlopp eller sjukdomar, förebyggande och behandling. Termen avser såväl människor i allmänhet som verksamma inom vårdyrken.Latinamerikaner: Personer i USA av mexikanskt, puertorikanskt, kubanskt, central- eller sydamerikanskt, eller annat spanskt ursprung. Amerikaner av brasilianskt eller portugisiskt ursprung räknas inte hit.Blodsocker: Glukos - den sockerart genom vilken kolhydrater transporteras med blodet, uppgår normalt till en halt av 3,5-5,6 mmol/l. Vid onormalt låg koncentration föreligger hypoglycemi, vid onormalt höga halter hyperglycemi. Syn. dextros; druvsocker.HIV-infektioner: Det spektrum av HIV-infektioner som sträcker sig från asymtomatiska seropositiva tillstånd över AIDS-relaterade komplex (ARC) till AIDS.Postoperativa komplikationerNjursvikt, kronisk: Slutstadiet av kronisk njurfunktionsförsämring. Tillståndet kännetecknas av svår, irreversibel njurskada (mätt med proteinurihalter) och nedsatt glomerulusfiltration, till mindre än 15 ml/min. Dessa patienter är i allmänhet i behov av dialys eller njurtransplantation.NjurdialysDiabetes: En heterogen grupp av sjukdomstillstånd med glukosintolerans som gemensam nämnare.ADL: Grundläggande aktiviteter för egenvård, såsom påklädning, förflyttning, ätande osv, under rehabilitering.Sjukhusdödlighet: Statistiskt mått på frekvens av och orsak till dödsfall bland sjukhuspatienter.YrkessjukdomarItalien: Republik i södra Europa, geografiskt i form av en halvö i Medelhavet. Ytan är 301 230 km2, och folkmängden uppgår till drygt 58 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Rom.Anställning: Avtalad rättighet att mot betalning utföra vissa arbetsuppgifter för arbetsgivare. (http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O105388 ; Nationalencyklopedin 2002-11-06)Self ReportDatainsamling: Systematisk insamling av data för ett bestämt ändamål från olika källor, som t ex enkäter, intervjuer, observationer, befintliga handlingar och elektroniska apparater. De insamlade data ligger som regel till grund för statistisk analys.Framtidsbedömning: Förutsägelse om kommande tillstånd eller förhållanden, baserad på extrapolering eller tolkning av befintliga data eller med tillämpning av vetenskaplig metodik.TumörstadieindelningKönskarakteristika: De särdrag som skiljer ett kön från det andra. De primära könsdragen är äggstockarna och testiklarna med tillhörande hormoner. De sekundära könsdragen är de som utmärker manlighet och kvinnlighet, men som inte är direkt förknippade med fortplantning.Urbefolkningen i AfrikaHälsoindikatorer: Måttet på hälsotillståndet hos in given population, baserat på ett antal olika indikatorer, som t ex sjuklighet, dödlighet och tillgång på hälsovårdsresurser.KroppssammansättningIndien: Republik i södra Asien, mellan Burma och Pakistan. Landets yta är 3 287 590 km2, och folkmängden är knappt 1,1 miljard invånare (juli 2005). Huvudstad är New Delhi.Socialt stödKalifornien: En delstat i USA, belägen i sydvästra hörnet av landet, vid Stilla havet. Ytan är ca 411 000 km2, och folkmängden uppgår till ca 33 miljoner invånare. Huvudstaden heter Sacramento.Hälsobeteende: Människors beteenden för att skydda eller främja sin hälsa. Exempelvis anses korrekt föda och tillräckligt med motion påverka hälsotillståndet. Livsstil är nära associerad med hälsobeteende, och faktorer som påverkar livsstil är socioekonomiska, utbildningsfaktorer och kulturella faktorer.Resultatvärdering (Hälso- och sjukvård)Miljöexponering: Exponering för tänkbart skadliga kemiska, fysikaliska eller biologiska medel i omgivningen, eller för omgivningsfaktorer som kan medföra joniserande strålning, patogena organismer eller giftiga ämnen.Finland: Stat i Nordeuropa, gränsande till Sverige, Norge, Ryssland, Finska viken och Datortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Kroppslängd: Avståndet mellan fotsulan och hjässan i rakt stående kroppsställning.Inkomst: Intäkter, förtjänster eller ersättningar till följd av affärsverksamhet, arbete eller investerat kapital.SpanienHjärtinfarkt: Svår nekros i hjärtmuskulaturen till följd av hämmat blodflöde till vävnaden.Mödrar: Föräldrar av honkön, såväl bland människor som djur.Kreatinin: En omsättningsprodukt av kreatin; kreatinin bildas när kreatin förlorar sitt vatten och är alltså en anhydrid av kreatin. Det utsöndras med urinen.Förväxlingsfaktorer (Epidemiologi): Faktorer som kan leda till eller förhindra ett utfall av intresse, som inte är intermediära variabler och som inte är associerade med den faktor eller de faktorer som är föremål för undersökning.. De kan ge upphov till situationer där effekterna av två processer inte kan hållas isär eller bidragande orsaksfaktorer inte kan hållas isär, eller mätvärdena för en exponeringseffekt förvrängs därför att de hänger ihop med andra faktorer som påverkar resultatet av studien.Motion: Oftast regelbunden, fysisk aktivitet avsedd att leda till god fysisk kondition och hälsa.Vårdtid: Den tid en patient är inlagd på sjukhus eller annan vårdinrättning.StuderandeOverweightSeasonsNeuropsykologiska testerAnpassning, psykologisk: En individs upplevelse av gynnsamma förändringar, antingen rörande individen själv eller förhållandet till omgivningen, vilka leder till anpassning och ändrad mental inställning.TexasKognitiva störningar: Störningar i de mentala funktioner som är förknippade med tänkande, resonerande och ömdöme.ParitetFattigdom: Socio-ekonomiskt tillstånd där levnadsstandarden för en individ, familj eller samhällsgrupp är under den för samhället gällande standardnormen. Den står ofta i förhållande till en viss inkomstnivå.TumörerKranskärlssjukdom: Sviktande hjärtfunktion pga obalans mellan hjärtmuskelfunktion och kranskärlens förmåga att förse hjärtmuskeln med tillräckligt blodflöde för normal funktion. Det är en form av hjärtmuskelischemi (syrebrist i muskelvävnaden), orsakad av nedsatt kapacitet hos kranskärlen.Motorisk aktivitet: Fysisk aktivitet hos människor eller djur som ett beteendefenomen.Hälsotillstånd, tätortDödlighet: Alla dödsfall i en given population.BefolkningsstudierMissbruksrelaterade sjukdomar: Sjukdomstillstånd som beror på drogmissbruk, biverkningar av läkemedel, exponering för toxiner och alkoholmissbruk.SjälvuppfattningModerns ålder: En kvinnas ålder vid graviditet.HDL-kolesterolFamiljekarakteristika: En familjs storlek och sammansättning.Funktionshinderbedömning: Fastställande av omfattningen av ett fysiskt, psykist eller emotionellt handikapp, som underlag för beslut om ersättningsnivåer i samband med sjukpension eller arbetsskadeersättning.Remission, spontanFöräldrarAkut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.Tumörmarkörer, biologiskaIntervjuer, principer: Samtal med en eller flera personer i syfte att få uppgifter om deras bakgrund och andra personliga, biografiska data, ställningstaganden och åsikter m m. Hit hör inträdesintervjuer och anställningsintervjuer.Civilstånd: En demografisk parameter som anger en persons status vad gäller äktenskap, skilsmässa, ensamstående osv.Glomerulär filtrationshastighet: Mått på den mängd vatten som filtreras ur plasma genom glomerulära kapillärväggar till Bowmans kapslar per tidsenhet. Den motsvarar inulinelimineringsförmågan.Yta under kurvan: Ett statistiskt begrepp för summering av data från ett antal mätningar på en individ. Det används ofta i klinisk farmakologi, där AUC (area under curve) för serumnivåer kan tolkas som totalupptaget av substansen i fråga. Metoden kan också användas för t ex jämförelse av biotillgänglighet av läkemedel efter endosadministrering i ett koncentrations/tidsdiagram.Anxiety: Ständig känsla av oro, ängslan och överhängande faror.Psykiatriskt status, skattningsskalorMidjemått: Måttet kring kroppen i höjd med buken och just ovanför höftbenet. Måttet tas vanligtvis omedelbart efter utandning.Hemoglobin A, glykosylerat: Underordnade hemoglobinkomponenter av humana röda blodkroppar, benämnda A1a, A1b och A1c. Hemoglobin A1c är viktigast, då dess sockerdel består av glukos med kovalent bindning till betakedjans yttersta aminosyra. Eftersom normala glykohemoglobinkoncentrationer är oberoende av iakttagna blodsockervariationer under en tre-fyraveckorsperiod, så är koncentrationen av glykosylerat hemoglobin en pålitligare indikator för den genomsnittliga blodsockerhalten över en längre period.YrkenArbetsplatsTurkietDödsorsaker: Faktorer som leder till att kroppens alla livsfunktioner upphör. De kan vara underlag för epidemiologisk analys.Ungdomsbeteende: Varje iakttagbart handlingssätt hos en tonåring.Attityder till hälsa: Allmänhetens inställning till hälsa, sjukdom och sjukvård.Kanada: Världens till ytan tredje största land, med en yta av 9 958 319 km2. Landet utgör den nordligaste, och största, delen av Nordamerika, och består av tio provinser och tre territorier. Kanada är en federation inom det Brittiska Samväldet. Invånarantalet är ca 30 miljoner, och huvudstaden, belägen i provinsen Ontario, heter Ottawa.Patientacceptans av hälso- och sjukvårdMetabola syndromet X: Ett kluster av metabola riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och diabetes mellitus typ 2. De främsta kännetecknen för metabola syndromet X är bukfett, aterogen dyslipidemi, högt blodtryck, hyperglykemi, insulinresistens, inflammatorisk benägenhet och protrombotiskt tillstånd.Kroppsvikt och kroppsmått: Mätning av längd, vikt, omfång, yta osv på kroppen eller kroppsdelarna hos människa och djur.Hälso- och sjukvårdstillgänglighet: Omfattningen av de svårigheter eller den lätthet människor har med att komma i kontakt med och utnyttja hälso- och sjukvårdssystemet. Faktorer av betydelse kan vara av geografisk, byggnadsteknisk, logistisk eller ekonomisk art.Biometri: Tillämpning av statistiska mätmetoder inom biologi, medicin och lantbruk.NäringsstatusLungtumörer: Cancersjukdom i lungorna.Fetter: Ett samlingsnamn på fetter och fettämnen, beståndsdelar av protoplasman som är lösliga i alkohol/eter, men inte i vatten. De omfattar fetter, feta oljor, essentiella oljor, vaxer, fosfolipider, glykolipider, sulfolipider, aminolipider, kromolipider (lipokromer) och fettsyror.Insulinresistens: Avtagande förmåga hos insulin att sänka blodsockerhalterna; behov av 200 enheter insulin per dag för att förhindra hyperglykemi eller ketos. Effektminskningen beror vanligtvis på antikroppsbindning av insulin (insulinantikroppar), men även avvikelser hos insulinreceptorer på cellytor kan föreligga. Tillståndet har samband med övervikt, ketoacidos, infektion och vissa sällsynta sjukdomar.Hälso- och sjukvårdsundersökningar: Statistiska mått på nyttjande och andra aspekter av utbudet av hälso- och sjukvårdstjänster, inklusive sjukhusvistelse och öppenvård.UrbefolkningOrsakssammanhang: Förhållandet mellan orsaker och deras följder. Orsaker anses nödvändiga när de alltid måste föregå en verkan och tillräckliga när de sätter igång eller framkallar en effekt. Vilken som helst av flera faktorer kan ha samband med den möjliga sjukdomsorsaken eller utfallet, inklusive predisponerande faktorer, möjliggörande faktorer, utlösande faktorer, förstärkande faktorer och riskfaktorer.Alleler: Enskilda former av gener i ett genpar, lokaliserade till samma plats på homologa kromosomer, och som styr samma biokemiska processer.Graviditetsutfall: Resultatet av befruktning och därpå följande graviditet, omfattande levandefödsel, dödfödsel, spontan abort och framkallad abort. Utfallet kan vara ett resultat av naturlig eller konstgjord befruktning, eller annan teknik för fortplantningshjälp, embryoöverföring eller provrörsbefruktning.

*  Regressionsanalys

... Okej, så värst mycket analys kanske det inte blir. Det bara kliade jättehårt i bloggfingret efter nästan en ... Ja, snackar man regressionsanalys handlar det om matematisk statistik, men regression läste vi om i psykologin också :) Det ... Regressionsanalys... kopplar jag bara till det kapitlet i statistikkursen jag läste förra terminen. Så det är det det betyder, ...
widleheyt.blogspot.com/2006/07/regressionsanalys_06.html

*  JMG. En introduktion till logistisk regressionsanalys. Arbetsrapport nr 62. Johannes Bjerling Jonas Ohlsson - PDF

Arbetsrapport nr 62 En introduktion till logistisk regressionsanalys Johannes Bjerling Jonas Ohlsson JMG Institutionen för ... Linjär regressionsanalys. Wieland Wermke + Linjär regressionsanalys Wieland Wermke + Regressionsanalys n Analys av samband ... Regressionsanalys med SPSS Kimmo Sorjonen (2010) 1 Regressionsanalys med SPSS Kimmo Sorjonen (2010) 1. Multipel regression 1.1 ... 1/31 REGRESSIONSANALYS. Statistiska institutionen, Stockholms universitet 1/31 REGRESSIONSANALYS F1 Linda Wänström Statistiska ...
docplayer.se/1296341-Jmg-en-introduktion-till-logistisk-regressionsanalys-arbetsrapport-nr-62-johannes-bjerling-jonas-ohlsson.html

*  Kvalitetsteknik - Wikipedia

Regressionsanalys - finna samband mellan variabler och utfall. *Statistisk processtyrning - styra och övervaka processer ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvalitetsteknik

*  Ekonometri, 7,5 hp - Örebro universitet

kunskap om grundläggande begrepp inom regressionsanalys. - kunskap om ekonometrisk teori och de viktigaste metoderna för ...
https://oru.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/forskarutbildningskurser/hh/nationalekonomi/ekonometri-7.5-hp/

*  Statistik

Regressionsanalys *Inledning. *Covarians och korrelationskoefficienten. *Minstakvadrat-metoden för en regressions-linje. * ...
bookboon.com/se/statistik-ebook

*  En aktuaries synpunkter på könsneutrala premier - PDF

Regressionsanalys (Sambandsanalys) Matematikcentrum 1(4) Matematisk Statistik Lunds Universitet MASB11 HT10 Laboration ... Kapitel 17: HETEROSKEDASTICITET, ROBUSTA STANDARDFEL OCH VIKTNING När vi gör en regressionsanalys så bygger denna på vissa ... Regressionsanalys (Sambandsanalys) Grupp A: 2010-11-24, 13.15 15.00 Grupp B: 2010-11-24, 15.15 17.00 Grupp C: 2010-11-25, ...
docplayer.se/1512001-En-aktuaries-synpunkter-pa-konsneutrala-premier.html

*  EKONOMIHÖGSKOLAN VID Juni 2006 LUNDS UNIVERSITET. Vad driver priset på begravningstjänster? - PDF

Linjär regressionsanalys. Wieland Wermke + Linjär regressionsanalys Wieland Wermke + Regressionsanalys n Analys av samband ... Kapitel 17: HETEROSKEDASTICITET, ROBUSTA STANDARDFEL OCH VIKTNING När vi gör en regressionsanalys så bygger denna på vissa ... över enskilda variabler Statistisk analys Justerad statistik Regressionsanalys efter justering av datamaterial Resultatanalys ...
docplayer.se/2066896-Ekonomihogskolan-vid-juni-2006-lunds-universitet-vad-driver-priset-pa-begravningstjanster.html

*  Volvo Human Monitoring - PDF

Laboration 5: Regressionsanalys. 1 Förberedelseuppgifter. 2 Enkel linjär regression DATORLABORATION 5 MATEMATISK STATISTIK FÖR ... Multivariata modeller för klassificering av segmentsklasserna gjordes med multipel logistisk regressionsanalys (MLRA), ... LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIKCENTRUM MATEMATISK STATISTIK Laboration 5: Regressionsanalys DATORLABORATION 5 MATEMATISK ...
docplayer.se/2588206-2009-00132-volvo-human-monitoring.html

*  QVINTENSEN. Produktionskostnad: 35 kronor Årgång 1 Nummer 1 Februari PDF

Grafisk regression Syftet med en regressionsanalys formuleras som att utifrån data (y, x) söka eller uppskatta ett CDRS S y x, ... Laboration 5: Regressionsanalys. 1 Förberedelseuppgifter. 2 Enkel linjär regression DATORLABORATION 5 MATEMATISK STATISTIK FÖR ... LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIKCENTRUM MATEMATISK STATISTIK Laboration 5: Regressionsanalys DATORLABORATION 5 MATEMATISK ... är ett viktigt inslag i regressionsanalys. Men, kan man göra en regressionanalys enbart med hjälp av grafikbaserade metoder? ...
docplayer.se/616651-Qvintensen-produktionskostnad-35-kronor-argang-1-nummer-1-februari-2008.html

*  Mata in data i Excel och bearbeta i SPSS - PDF

Linjär regressionsanalys. Wieland Wermke + Linjär regressionsanalys Wieland Wermke + Regressionsanalys n Analys av samband ... Regressionsanalys med SPSS Kimmo Sorjonen (2010) 1 Regressionsanalys med SPSS Kimmo Sorjonen (2010) 1. Multipel regression 1.1 ... Datorövning 1 Enkel linjär regressionsanalys Datorövning 1 Enkel linjär regressionsanalys Datorövningen utförs i grupper om två ... Regressionsanalys (Sambandsanalys) Matematikcentrum 1(4) Matematisk Statistik Lunds Universitet MASB11 HT10 Laboration ...
docplayer.se/1535926-Mata-in-data-i-excel-och-bearbeta-i-spss.html

*  Statistik utifrån brottstyper - Brottsförebyggande rådet

En multivariat analys (regressionsanalys) slår i princip fast de bivariata mönster som framträder i statistiken. Här framkommer ...
https://bra.se/brott-och-statistik/statistik-utifran-brottstyper.html

*  Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker. - PDF

LLL Kap 13-14) Inledning till Regressionsanalys Fnansell Statstk (GN, 7,5 hp,, HT 8) Föreläsnng 6 Regresson & Korrelaton (LLL ...
docplayer.se/977290-Ekonomihogskolan-lunds-universitet-varterminen-2006-priset-pa-poker-en-studie-av-efterfrageelasticiteten-pa-internetpoker.html

*  Självbetjäning och tillit | Remissinstansen

Man kanske ska köra Niclas regressionsanalys på lokal nivå - tilliten mellan medborgarna varierar faktiskt kraftigt mellan ...
https://remissinstansen.wordpress.com/2007/12/14/sjalvbetjaning-och-tillit/

*  Studera Statistik, Undersökningsmetodik, grundkurs | Högskola / universitet | AllaStudier.se

Övrigt:Kursen kan sökas samma termin som Grundläggande statistik, 15 högskolepoäng och Regressionsanalys, grundkurs, 7,5 ...
allastudier.se/utbildningar/668690-statistik-undersökningsmetodik-grundkurs/

*  Skola, livsstil och ungdomsbrottslighet - En självdeklarationsundersökning som behandlar samvariationen mellan ungdomars...

Dock påvisade vår multivariata regressionsanalys att den avgörande faktorn i förklaringen till ungdomsbrottslighet är en ...
https://dspace.mah.se/handle/2043/15142

*  Minir knare | Sagitta.se

trigonometri, bråkräkning, logaritmer, potenser, statistik, regressionsanalys, polära och rektangulära koordinater och ...
https://sagitta.se/kategorier.php?kid=127-332

*  Baltic Dry Index påverkan på den sydkoreanska skeppsbyggnadsindustrin - PDF

Linjär regressionsanalys. Wieland Wermke + Linjär regressionsanalys Wieland Wermke + Regressionsanalys n Analys av samband ... Övningshäfte till kursen Regressionsanalys och tidsserieanalys Övningshäfte till kursen Regressionsanalys och tidsserieanalys ... 1/31 REGRESSIONSANALYS. Statistiska institutionen, Stockholms universitet 1/31 REGRESSIONSANALYS F1 Linda Wänström Statistiska ... Datorövning 1 Enkel linjär regressionsanalys Datorövning 1 Enkel linjär regressionsanalys Datorövningen utförs i grupper om två ...
docplayer.se/3324406-Baltic-dry-index-paverkan-pa-den-sydkoreanska-skeppsbyggnadsindustrin.html

*  Individualiserad behandling var är vi och vart ska vi? Blicka seminarium, November 11, PDF

Diabetes Typ 2 Regressionsanalys Machine ...
docplayer.se/2001185-Individualiserad-behandling-var-ar-vi-och-vart-ska-vi-blicka-seminarium-november-11-2010.html

*  EXAMENSARBETE INSYNSHANDEL - PDF

Nedan beskrivs hur en regression genomförs Regressionsanalys Kohler förklarar att regressionsanalys används för att skatta fram ... Regressionsanalys innebär att en linje anpassas till ett datamaterial. Linjen anpassas så att det kvadrerade avståndet mellan ... Hypoteserna kommer att testas med hjälp av regressionsanalys. Val av teststatistika: Vi har valt att använda oss av t-värdet ... För att testa vår hypotes om sambandet mellan insiderhandel och aktiens avvikelseavkastning använde vi oss av regressionsanalys ...
docplayer.se/1095307-Examensarbete-insynshandel.html

*  Vad förklarar hög upplevd revisionskvalitet? - PDF

Summavariabler Korrelationsanalys Regressionsanalys Test för skillnader i medelvärden mellan grupper Respondenternas fria ... På materialet genomfördes t-test, korrelationsanalys, faktoranalys och regressionsanalys. Korrelationsanalysen visade ...
docplayer.se/2773375-Vad-forklarar-hog-upplevd-revisionskvalitet.html

*  ILO: Kvinnor borde ha mer betalt än män | Ny Teknik

Men gör vi en regressionsanalys - givet allting lika vad gäller exempelvis examensgrupp, yrkesverksamma år, befattning - så ...
https://nyteknik.se/ingenjorskarriar/lon/ilo-kvinnor-borde-ha-mer-betalt-an-man-6396130

*  Alna-utbildning ger mer alkoholprevention? - en jämförelse av alkoholpreventiva insatser rapporterade av utbildad och outbildad...

Sambanden med dessa analyserades med hjälp av multipel logistisk regressionsanalys. Svarsfördelningen på indexen redovisas i ...
docplayer.se/2512581-Alna-utbildning-ger-mer-alkoholprevention-en-jamforelse-av-alkoholpreventiva-insatser-rapporterade-av-utbildad-och-outbildad-personal.html

*  Hantverkarkläder Arbetskläder | Arbetskläder hantverkarkläder snickarkläder

För att besvara studiens hypoteser utförs en regressionsanalys. som kompletteras med unvariat analys. Studien finner stöd för ...
lchsweden.se

*  Sahlgrenska akademin. EXAMENSARBETE, 20 poäng VT SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE I SJUKGYMNASTIK, 20 poäng Fördjupningsnivå 2 (D)...

En regressionsanalys är gjord på de fyra frågorna (prediktorerna för svårbehandlad tinnitus) från NHP I som en grupp för att se ... I föreliggande studie gjordes en regressionsanalys med alla dessa frågor som en grupp. Det är intressant att dessa prediktorer ... Vid en regressionsanalys av frågorna 16, 18, 32 och 33 som en grupp blev skillnaden mellan antalet nej-svar före behandling och ...
docplayer.se/943731-Sahlgrenska-akademin-examensarbete-20-poang-vt-2007-sjalvstandigt-arbete-i-sjukgymnastik-20-poang-fordjupningsniva-2-d-fristaende-kurs.html

*  Charles Lasègue. Skakattacker Lennox-Gastaut Anfallsutlösande faktorer Valproat vid status Psykosociala effekter. Helserelatert...

Med logistisk regressionsanalys fann man några variabler vara associerade med förekomst av interiktal psykos. Mest uttalat var ...
docplayer.se/1206757-Charles-lasegue-skakattacker-lennox-gastaut-anfallsutlosande-faktorer-valproat-vid-status-psykosociala-effekter-helserelatert-livskvalitet.html

Fall-referentstudie: En fall–referentstudie eller fall–kontrollstudie (engelska case-control study eller "case-referent study") är en vetenskaplig studie som utgår från patientfall med sjukdomen som ska studeras, samt friska referenser. Detta kan ses som en naturlig utvidgning av en tvärsnittstudie.Okayama International Circuit: Okayama International Circuit, tidigare TI Circuit Aida, är en privatägd racerbana belägen i Mimasaka, Japan. Banan byggdes 1992, är 3,703 km lång och har 13 kurvor.Incidens (epidemiologi): Incidens, av latinets incidens, perfekt particip av incidere - infalla, är ett epidemiologiskt begrepp som anger antalet händelser i en viss population under en avgränsad tid. Händelserna är vanligen nya fall av en sjukdom men kan också vara symptom eller händelser vid en klinisk prövning.DongbeiKomorbiditet: Komorbiditet eller samsjuklighet är i medicin och i psykiatri antingen:Patognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.International Obesity Task Force: International Obesity Task Force (IOTF) är en internationell organisation som bekämpar fetma. IOTF har sitt kontor i London och har bland annat tagit fram en tabell för barnfetma kallad isoBMI.Lista över städer i Nederländerna: En lista över alla städer i Nederländerna som har mera än 100.000 invånare:Ortogonala polynom: Ortogonala polynom inom matematik är polynom som är ortogonala med avseende på den inre produktenHypertoniHilary DuffTaipei 101: Taipei 101 (Taipei Financial Center) är en skyskrapa som ligger i Taiwans huvudstad Taipei. Byggnaden invigdes den 31 december 2004 och är 508 meter hög, vilket gjorde den till världens högsta skyskrapa fram till dess att Burj Khalifa invigdes i Dubai 2010.Typ 1-diabetesJohan Peter HoltsmarkCambridgekuren: Cambridgekuren numer Cambridge Viktprogram är en metod för viktminskning. Den utvecklades 1970 av Alan Howard vid Cambridge University i England och är originalet inom VLCD.Sylvain ChavanelStrokerehabilitering: #OMDIRIGERING Slaganfall#RehabiliteringRainbow (sydkoreansk musikgrupp)State University of CampinasSpårväg i Danmark: Spårvägar har i Danmark funnits i Köpenhamn, Århus och Odense. Sedan 1972 finns inga spårvägar i Danmark, men alla de tre historiska spårvägsstäderna planerar nu snabbspårvägar, på danska letbane.Hyperintensitet


kanske


  • Man kanske ska köra Niclas regressionsanalys på lokal nivå - tilliten mellan medborgarna varierar faktiskt kraftigt mellan svenska kommuner. (wordpress.com)

materialet


  • På materialet genomfördes t-test, korrelationsanalys, faktoranalys och regressionsanalys. (docplayer.se)