Regionalt blodflödeMikrosfärer: Små, sfäriska partiklar av enhetlig, mikrometerstor storlek, som ofta ofta används som bärare av radioisotoper eller olika sorters reagenter som markörer.Blodflödeshastighet: Ett värde på flödesmängden i ett blodkärl dividerad med kärlets tvärsnittsyta.Hjärtminutvolym: Den blodmängd som passerar genom hjärtat per tidsenhet. Den uttrycks vanligtvis som liter per minut för att inte förväxlas med slagvolym (blodvolym per slag).Blodflöde i hjärnan: Blodcirkulationen i hjärnans kärl.Hemodynamik: Biologiska verkningsmekanismer och händelser som bidrar till att upprätthålla den systemiska eller regionala blodcirkulationen.BlodcirkulationKärlmotstånd: Den kraft som motverkar blodflödet i en kärlbädd. Den är lika med skillnaden i blodtryck över kärlbädden delad med hjärtminutvolymen.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Kranskärlscirkulation: Blodflödet i hjärtats kranskärl.Inälvscirkulation: Blodcirkulationen genom blodkärlen som försörjer bukorganen.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.SkandiumNjurcirkulationLevercirkulation: Blodflöde genom levern.Lungcirkulation: Blodets cirkulation genom lungorna.Laserdopplerflödesmätning: En metod för icke-invasiv, kontinuerlig mätning av mikrocirkulation. Tekniken bygger på Dopplereffektvärden av slumpmässigt spritt lågenergilaserljus från statiska strukturer och vävnadspartiklar i rörelse.XenonradioisotoperHjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Anestesi: Förlust av känsel. Dämpning av känselnervfunktionen åstadkoms vanligtvis på farmakologisk väg i smärtstillande syfte.SyrgasBlodgasanalys: Mätning av syre och koldioxid i blodet.RadioisotoperNafronylSyrgasförbrukningKväveradioisotoper: Instabila isotoper av kväve (N) som sönderfaller under avgivande av strålning. Kväveatomer med atomvikterna 12, 13, 16, 17 och 18 är radioaktiva kväveisotoper.Emissionstomografi: Tomografiteknik som utnyttjar strålning från radionuklider och en datorbaserad algoritm för att återge en bild.Fentolamin: En icke-selektiv alfaadrenerg antagonist (alfablockerare). Den används vid behandling av högt blodtryck och i akuta fall av högt blodtryck, vid feokromocytom, mot kärlkramp vid Raynauds sjukdom, frostskada, vid klonidinutsättande, impotens och perifera kärlsjukdomar.Ventilation-perfusionskvotSyrgasradioisotoperNjure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Hjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).Bakben: Någon av de båda bakre extremiteterna hos fyrfota, landlevande djur, ej tillhörande primaterna. Bakbenet består av femur (lårben), tibia (skenben), fibula (vadben), tarsalben (fotledsben), metatarsalben (mellanfotsben) och tår.Koldioxid: En färglös, luktfri gas som bildas av kroppen och som är nödvändig för andningscykeln hos djur och växter.Mikrocirkulation: Blodcirkulationen i cirkulationssystemets mikrokärl.OrganoteknetiumföreningarNedsänkning: Placering av kropp eller föremål eller delar därav i en vätska.Kärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.PartialtryckHjärt-kärlmodeller: Teoretiska framställningar som simulerar hjärt-kärlsystemets uppförande och verkningssätt, processer eller fenomen. Hit hör även matematiska beräkningar och bearbetning med datorer och annan elektronisk utrustning.Höftartär: Någon av de båda, stora artärer som utgår från bukaortan. De försörjer höftpartiet, bukväggen och benen med blod.Blodvolym: Volymen av det cirkulerande blodet. Den utgörs av summan av plasmavolymen och erytrocytvolymen.NjurartärIschemi: Hämmat blodflöde genom ett organ eller en vävnad till följd av sjuklig sammandragning eller blockering av blodkärlen, eller avsaknad av blodcirkulation.Kärlutvidgning: Den fysiologiska vidgningen av blodkärl genom avslappning av kärlens glatta muskulatur.Lungans gasutbyte: Utbyte av syre och koldioxid mellan alveolarluft och lungkapillärblod genom blod-luftbarriären.Kärlvidgande medel: Läkemedel som används för att åstadkomma en utvidgning av blodkärlen.RygglägeInhalationsanestesi: Bedövning (narkos) genom inandning av narkosgaser eller ångor.TidsfaktorerNG-nitroargininmetylesterHjärta: Det ihåliga, muskulära organ som upprätthåller blodcirkulationen.Kollateral cirkulation: Upprätthållande av blodflödet till ett organ trots stopp i det viktigaste blodkärlet. Tillförseln sker genom mindre kärl.Hjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.Isofluran: Ett stabilt och icke-explosivt narkosmedel med förhållandevis lindriga biverkningar.Ben: Den nedre extremiteten, ned till fotleden.Dropp: Tillförsel av flytande medicin, näringsmedel eller annan vätska på annat sätt än via mag-tarmkanalen under kortare eller längre tid (minuter till timmar), antingen genom tyngdkraftsverkan eller med hjälp av infusionspump.Kväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Tarmkäxartärer: Artärer som utgår ifrån bukpulsådern och fördelar sig till större delen av tarmarna.Katter: Huskatten Felis catus, tillhörande rovdjursfamiljen Felidae, med mer än 30 stammar. Huskatten härstammar i första hand från vildkatten i Afrika och Sydvästasien. Katter anses ha funnits i palestinska samhällen så tidigt som för 7 000 år sedan, men det var i Egypten för ca 4 000 år sedan som tamkatten blev en mer allmän företeelse.Flödescytometri: En mätteknik som utnyttjar en maskin för att göra, bearbeta och presentera en eller fler mätningar på enstaka celler ur en cellsuspension. Cellerna färgas vanligen med något fluorescent färgämne som är specifikt för de cellkomponenter som undersöks, t ex DNA, och fluorescensen hos varje cell mäts då den snabbt passerar aktiveringsstrålen (laser eller kvicksilverlampa). Fluorescensen ger ett kvantitativt mått på olika biokemiska och biofysiska egenskaper hos cellen, och utgör även en grund för cellsortering. Andra mätbara optiska parametrar är bl a ljusabsorption och ljusspridning, varav den senare kan användas för mätning av cellstorlek, form, täthet, kornighet och färgupptagning.Råttor, Sprague-DawleyPropranololSingelfotonemissionstomografiUnderarm: Den nedre delen av armen (antebrachium), mellan armbågen och handleden.Sympatiska nervsystemetSkelettmuskulatur: En typ av strimmig muskelvävnad, fäst vid skelettet med senor. Skelettmuskler har nervförbindelser, och deras rörelser kan styras medvetet. De kallas även viljestyrda.FårNoradrenalinRåttor, WistarRåttor, inavlade stammarInjektioner, intravenösa: Injicering i en ven i behandlingssyfte eller i experimentellt syfte.Kväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.Pulsatilt flödeKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Kranskärl: Hjärtats vener och artärer.Sjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Magnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.NormalvärdenPulsådror: Artärer. Blodkärl som leder blod från hjärtat.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.Hjärtmuskelsammandragning: Hjärtmuskelmassans sammandragande funktion.Kapillärer: De fina blodkärl (hårrörskärl) som förbinder arteriolerna med venolerna.Blodgivare: Personer som lämnar blod till blodtransfusion.EnzymhämmareHjärtinfarkt: Svår nekros i hjärtmuskulaturen till följd av hämmat blodflöde till vävnaden.Kranskärlssjukdom: Sviktande hjärtfunktion pga obalans mellan hjärtmuskelfunktion och kranskärlens förmåga att förse hjärtmuskeln med tillräckligt blodflöde för normal funktion. Det är en form av hjärtmuskelischemi (syrebrist i muskelvävnaden), orsakad av nedsatt kapacitet hos kranskärlen.ReologiSyrebrist: Total brist på syre (anoxi). Används ibland synonymt med hypoxi i meningen bristande försörjning av syre till kroppsvävnaderna.HyperemiUltraljudsdopplerXenonGenflödeBlodets omploppstid: Mätning av det kortaste tidsintervallet från det att ett ämne injiceras i en ven tills dess det passerar en avlägsen punkt i tillräcklig koncentration för att ett mätresultat skall kunna erhållas. Oml oppstiden motsvarar ungefär den inverterade medelhastigheten av blodflödet mellan två punkter.FärgultraljudPletysmografiKroppsställning: Kroppsextremiteternas läge eller hela kroppshållningen.Hjärnartärer: De artärer som förser hjärnbarken med blod.KontrastmedelUltraljudsdoppler, transkraniellAdrenerga betablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar betaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av betaadrenerga agonister. Adrenerga betaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, hjärt arytmi, kärlkramp, glaukom, migrän och ångest.Mellersta hjärnartär: Den största av hjärnartärerna. Den delar sig i tre grenar, till tinningsloben, frontalloben och hjässloben, och försörjer deras parenkym i hjärnbarken. Det är dessa områden som är inblandade i motorisk, sensorisk och talverksamhet.NäthinnekärlAntipyrin: Ett smärtstillande och febernedsättande medel som ges oralt eller som örondroppar. Antipyrin används ofta för att undersöka effekten av andra preparat på läkemedelsmetaboliserande enzym i levern.GenomspolningChoroid: Den tunna, kärlrika hinnan som täcker större delen av ögonbotten mellan näthinnan och senhinnan. Syn. koroidea.HudtemperaturVasomotoriska systemetLårbensartär: Huvudpulsådern i låret, vilken utgör fortsättningen på den yttre höftartären.Hjärnischemi: Lokal minskning av blodflödet till hjärnvävnad pga tilltäppt artär eller lågt systemiskt genomflöde. Detta hänger ofta samman med syrebrist (hypoxi). Långvarig ischemi kan leda till hjärninfarkt.Hud: Kroppens yttersta hölje, och dess skyddsbarriär mot omgivningen. Huden består av dermis (läderhuden) och epidermis (överhuden).Adenosin: En nukleosid bestående av adenin och d-ribos. Adenosin och dess derivat spelar många viktiga biologiska roller, förutom att ingå i DNA och RNA. Adenosin är en neurotransmittor.

*  Har jag fått fönstertittarsjukan? - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster

Ja, så vitt jag kan förstå av dina upplysningar så talar allt för att det är fönstertittarsjukan, claudicatio intermittens. Det går också att kalla sjukdomen för kärlkramp i benen.. Orsak. Det här beror på att det finns förträngningar i pulsådrorna till benen så att det inte kommer fram tillräckligt med blod till muskler och annan vävnad i benen. I vila räcker blodflödet vanligen till så att man inte har några besvär. Men i arbete, som under promenader, behövs det mera syre till musklerna och då ska blodflödet normalt öka. Om det finns förträngningar i kärlen kan inte blodflödet öka tillräckligt och man får smärtor och domningar, vilka försvinner när man stannar upp och vilar.. Vad kan du göra själv?. Många som får det här är rökare, och den absolut viktigaste och första åtgärden vid fönstertittarsjuka är att sluta röka.. Den andra åtgärden är att träna. Det är bra att promenera eller cykla eller motionera på annat sätt med benen. Då kan ...

*  Karaktärisering av hjärtkärlfunktionen hos insulinresistenta hästar

Insulinresistens och fetma är vanligt hos både människa och häst. Det finns ett starkt samband mellan insulinresistens och fång, men mekanismen är okänd. En teori är att fång orsakas av en störd cirkulation till hoven relaterad till insulinets negativa effekter på kärlbädden. Studiens syfte är att undersöka det perifera blodflödet och kärlfunktionen hos insulinresistenta hästar och friska kontroller under fasta samt under hyperinsulinemi. Insulinresistenta hästar och kontroller kommer att undersökas med avseende på markörer för hjärtkärlfunktion (EKG, blodtryck, kärlmarkörer samt blodflödesmätning) före och efter en standardiserad insulininfusion. Detta kommer att identifiera eventuella skillnader i hjärtkärlfunktion mellan insulinresistenta och friska hästar och hur de svarar på olika nivåer av cirkulerande insulin. Genom att studera markörer för kardiovaskulärfunktion hos hästar med insulinresistens så kommer i lära oss mer om de patofysiologiska ...

*  Borås. Knallelandsrondellen - trafiksakerhet

Händelseförlopp : Två fordon kolliderade den 30 mars 2004 i Knallelandsrondellen - se kollisionspunkt.. Här finns 2 körfält före och i cirkulationsplatsen med anvisningar i form av körfältspilar och körfältsvägvisare som visar höger och rakt fram i det högra samt vänster och rakt fram i det vänstra.. I cirkulationen finns två körfältsmarkeringar en som följer anvisningarna rakt fram samt en cirkulär.. Föraren i det högra körfältet avsåg tvärtemot anvisningarna, att svänga till vänster från det högra körfältet. Medan föraren i det vänstra körfältet avsåg att följa anvisningarna rakt fram från det vänstra körfältet.. Tingsrätten bedömning (kortfattat) "De körfältspilar och körfältsvägvisare som finns vid den södra infarten till Knallelandsrondellen anger lämplig färdväg men innebär inte en föreskrift om hur körfälten skall användas".. Och "[…] som tingsrätten ovan angivit, betraktar de cirkulära körfälten som huvudkörfält i ...

*  Hatha Flow på Internationella Yogadagen - Entreprenören af Uppsala

Idag är det Internationella Yogadagen så jag firade det med att testa på ett nytt sorts yogapass på Hot Yoga Uppsala. Jag testade Hatha Flow och det var väldigt likt mitt favoritpass Vinyasa Flow. I yogastudion är det ca 34 grader varmt och det gör kroppen uppvärmd på kort tid. Hatha Flow är precis som Vinyasa Flow en mer fysisk yogaform, men Hatha Flow går något långsammare. Det är mycket grundläggande positioner men det ingår också yogastyrka och core, vilket jag gillar. En bra mix helt enkelt! Hatha betyder kraftfull på sanskrit, och det är precis vad det är. Ett kraftfullt yogapass med flow, som jag garanterat kommer gå igen på.. ...

*  KTM Factory Line Kortfinger - Fri frakt hos Länna Sport

Kortfingrad handske från KTM med tight passform som tar hand om dina händer även på riktigt långa rundor. Gel-padding i handen är lagd på ett sätt som gör att hårt ansatta tryckyttor avlastas och blodflödet ökar i handen vilket i sin tur förhindrar s...

*  oktober | 2016 | benknäckarvals

Hur gick det ens till? Jag skulle ju skriva graviddagbok! Eller ett sånt där pågående finstämt brev till vårt ofödda barn. Det har väl inte blivit så mycket av med det, delvis eftersom jag fortfarande inte är på det klara med hur man adresserar ett foster.. Kära foster! I veckan har jag varit på KK och mätt blodflödet i navelsträngen och mina ljumskar till din moderkaka för att se så att du får tillräckligt med mat. Det får du. Vi har också sett dig på ett tillväxtultraljud. Du är +16 % stor, vilket betyder "större, inom det normala". Din pappa och jag är ju också rätt stora, så det känns proportionerligt och bra. Jag såg inte dig i helfigur så ofta, för teknikern zoomade in på ditt skallben, mage och lårben mestadelen av tiden. Du sparkades och bytte ställning ibland, så jag antar att du har det bra. Det är i alla fall vad de brukar säga när du sparkas, att det betyder att du är frisk. Egentligen är du kanske bara heligt förbannad!. Din mamma - ...

*  HorsePower+

I samband med en erektion, flödar blodet till vävnaden i din penis som kallas för corpus cavernosum. Denna porösa vävnad expanderar för att rymma blodflödet. Den unika kombinationen av säkra, naturliga ingredienser i HorsePower+ ökar blodflödet till din penis kraftigt -- ett mål som enkelt kan uppnås på enbart några dagar.Du kan alltså få en större penis på mindre än vecka! Självfallet kommer du att fortsätta se stadigt förbättrade resultat om du fortsätter att ta HorsePower+. (Oroa dig inte. Din penis kommer inte bli alltför stor. Denna exklusiva formula har utvecklats för att uppnå maximala, inte överdrivna resultat.). ...

*  40procent 20år - Utdelning & Värdeinvestering - www.4020.se: februari 2015

Fyra regler för att undvika att köpa dåliga bolag. Dessa är Öknings av antalet aktier, utdelningar och små börslistor och olönsamma bolag. Tänker man närmare så hänger alla dessa 4 regler ihop. De lönsamma bolagen med låg kapitalbindning och bra kassaflöde kan ge ut utdelningar och har inga behov ta in pengar genom nyemissioner. Dessutom har dessa en bättre chans för tillväxt när stor delar av kassaflödet kan investeras vidare utan att behöva ta lån och minska på utdelningarna. Tidigare inlägg om ämnet: ...

*  Androidarkivet: swiftkey flow beta - Swedroid

I slutet av oktober fick vi reda på att Androids populäraste tangentbord SwiftKey snart skulle ge användare möjligheten att svepa fram ord. Nya versionen av tangentbordet kallas SwiftKey Flow och kommer enligt utsago ersätta SwiftKey 3. Nuvarande användare bör alltså få det gestbaserade tangentbordet som en gratis uppdatering när Swiftkey Flow lämnat betastadiet och släppts […]. Läs vidare: "Beta av nya gestbaserade tangentbordet SwiftKey Flow nu tillgänglig" ...

*  Vattenavstängning - Smålandsstenar - Gislaved.se

På grund av ett underhållsarbete av vattenledningarna i Strandsnäs och Fållinge kommer vattnet att stängas av under tisdag eftermiddag den 9 maj. Vattnet stängs av från klockan 13.00 och arbetet beräknas vara klart till klockan 16.00.. Efteråt kan vattnet vara missfärgat till en början, men låt det rinna en stund så avtar det. Det är ingen fara att dricka vattnet även om det inte ser så trevligt ut. ...

*  Tiden, bergrunden och istiderna » Kvarkens skärgård

En glaciär anses ha bildats när istäcket är tillräckligt tjockt för att kunna flöda. Glaciärer rör sig huvudsakligen på två sätt, genom plastiskt flöde eller genom att glida längs botten. Då glaciären glider längs botten sänker trycket från ismassan vattnets smältpunkt. I mellanrummet mellan isen och markytan bildas då ett tunt vattenlager som möjliggör rörelse. Inlandsisen på Grönland är ett exempel på en glaciär som rör sig på det här sättet.. Tunnare glaciärer, där trycket inte räcker till för att bilda ett vattenlager, kan vara bottenfrusna. Dessa har vanligen ett plastiskt flöde i glaciärens övre delar. En bottenfrusen glaciär kan jämföras med en kortpacke: om man håller kortpacken i handen och skjuter undan korten med fingret, hålls de nedre korten på plats medan de övre korten rör på sig. Plastiskt flöde kan å sin sida jämföras med honung som rinner. Tänk dig en burk med kristalliserad honung som ställs fram över natten. Om ...

*  Dc 410 flow Standard - Renifoam

Tryck och Flödesmätaren 410FLOW är ett multitestare för differenstryck, flöde, temperatur, luftfuktighet och absolut tryck mätning enligt DIN EN 1299:e Även för högre

*  Klass 3 varning för höga flöden i Halland - Hylte kommun

De senaste dagarnas regnande har orsakat översvämningar på flera platser i länet och SMHI har utfärdat en klass 3 varning för höga flöden i Halland. I Hylte kommun är det framförallt Rydöbruk och Fröslida som har drabbats av översvämningar och räddningstjänsten har lånat ut pumpar till privatpersoner.. För närvarande bedöms läget i Hylte kommun som stabilt men räddningstjänsten följer väderutvecklingen och inventerar för kommande resursbehov om läget skulle förändras.. - Vi förstärker upp organisationen för att vara redo om problem skulle uppstå, säger räddningschef Magnus Åman.. På DinSäkerhet. ...

*  Juni 2013 - Låga flöden på många håll i landet | SMHI

Under juni har flödena varit låga i Norrland och de östra delarna av Svealand och Götaland. Trots riklig nederbörd i slutet på månaden så blev det inga höga flöden eftersom växternas vattenupptag är stort nu.

*  Höga flöden - höjd beredskap

... Stora delar av Risö camping i Sollefteå lades i går under vatten. Husvagnar fick flyttas till ett säkrare ställe och...

*  Kommunalt avlopp - Munkfors kommun

Vid normalt flöde tar det cirka 18 timmar för det smutsiga vattnet att gå igenom hela reningsprocessen. När vattnet är rent leds det ut i Klarälven. Miljö- och byggnadsnämnden i Forshaga kommun, ansvarar för tillsyn av verksamheten.. ...

*  PEROZIN - Baltex Natural AB

Perozin™ är en medicinteknisk kräm, framtagen för effektiv och långvarig lindring vid akuta smärtor i muskler och leder, genom att utnyttja fördelarna med kryoterapi (kyla). En mild och behaglig muskelkräm som snabbt tränger in i huden utan att kladda. Perozin™ har en kärlsammandragande effekt, vilket betyder att den minskar blodflödet i påverkat område.. ...

*  Demens - Blodkärlsdemens - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster

Blodkärlsdemens orsakas av att blodflödet till hjärnan minskar, så att delar av hjärnan inte får tillräckligt med näring och syre.

*  ÖKAD OMSÄTTNING OCH STARKT KASSAFLÖDE - PDF

Bokslutskommuniké januari - december 2012 ÖKAD OMSÄTTNING OCH STARKT KASSAFLÖDE Nyckeltal oktober december 2012 Omsättning 16,3 (15,6) MKR Rörelsemarginal 0,5 (neg) procent Rörelseresultat 0,1 (-0,5) MKR

*  Lezyne Flow Caddy köp och erbjuder, Bikeinn

Lezyne Flow Caddy. Lätt, styv behållare optimerad för att passa standardflaska burar. Universal lagring för viktiga vägkanten reparatio, cykling

*  Innehåll. Omslagets bild: Statoils kontor, Fornebu, Oslo, Norge - PDF

Årsredovisning 2012 Innehåll Redovisning av resultat och intäkter i årsredovisningens första del (sid 1 80) sker i enlighet med segmentsredovisning. Rapport över finansiell ställning och kassaflöde presenteras

*  Yrkeshögskolan Arcada

Abstract: The idea of this thesis is to design a pipe system and run a flow simulation for the observation of the flow of fluids in pipes and compare it with the results obtained in the laboratory. First, a pipe system was ...

*  Flödescytometri - Landstinget Blekinge

Hur fungerar Landstinget Blekinge? Under 'Om landstinget' finns fakta om organisationen, kontaktuppgifter, ekonomiska siffror och mycket mer.. Om landstinget ...

*  UNIT4 Agresso Elektronisk fakturahantering - PDF

UNIT4 AGRESSO ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 1. OM KURSEN 2 2. ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING Allmänt om elektronisk fakturahantering Flödet för elektronisk fakturahantering Kortfattat

*  Islandsbloggen: Drunknade mannen i Hvítá är identifierad

Den kropp som hittades i Hvítá var den 22-årige georgier som föll i älven för snart en månad sedan. Kroppen är nu identifierad, men obduktionen är ännu inte färdig. Mannen hamnade i Hvítá vid Gullfoss och hade ingen chans att ta sig upp ur den strömma älven. Sannolikt drunknade 22-åringen vid vattenfallet ...

Hemodynamik: Hemodynamik är det medicinska studiet av den fysiologiska funktionen av blodcirkulationen och därmed av hjärtfunktionen och kärlmotstånd. Syftet med funktionen är att förse celler med bl.Blodkärl: Blodkärl är rörformiga strukturer i kroppen som försörjer alla vävnader och organ med blod. Till blodkärl räknas artärer, vener, kapillärer, arterioler och venoler.KennelklubbSkandium: 1 (amfoterisk)Syrgasförgiftning: Syrgasförgiftning orsakas av inandning av syrgas vid ett ökat partialtryck.Radioligand: Radioligander är ligander som har blivit märkta med radioisotoper för att kunna användas inom medicin till exempel vid PET och SPECT undersökningar med gammakameror. De kallas även för radioaktiva markörer.Pulmonell shunt: En pulmonell shunt eller shunt i lungorna, innebär ett område i lungorna där blodflödet är normalt men där det inte sker något gasutbyte från alveolerna till blodet. Shuntar kan bero på flera olika saker, gemensamt är att de medför en ökning av fysiologisk dead space i lungorna.Njure: Njurarna (latin renes, singular ren) är bönformiga organ vilka hos människan mäter ungefär 6 gånger 12 centimeter, som ligger i par och delvis täckta av bukhinnan på var sin sida om ryggraden, nära dess mittpunkt. Hos en vuxen människa väger njurarna ca 160 gram vardera.Minutvolym: Minutvolym, mäts i liter luft och är det gasutbyte som sker i luftvägarna under en minut. Minutvolymen kan beräknas genom att multiplicera tidalvolymen med andningsfrekvensen.BlödningIschemi: Ischemi är en medicinsk term som innebär att en vävnads blodförsörjning inte räcker för dess behov. Otillräcklig blodförsörjning kan orsakas av minskad blodtillförsel, ökat vävnadsbehov eller en kombination därav.Vasodilation: Vasodilation betyder att kroppens blodkärl dilaterar, enkelt uttryckt att blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen utvidgar sig, synnerhet i de stora venerna, stora artärer och mindre arteriolerna. Processen är i princip motsatsen till vasokonstriktion, vilket betyder att blodkärlen drar ihop sig.Achy Breaky Heart: Achy Breaky Heart är en countrylåt skriven av Don Von Tress. Den spelades in av The Marcy Brothers 1991 under titeln "Don't Tell My Heart", men nådde sin stora berömmelse när den året därpå gavs ut i en version av Billy Ray Cyrus på albumet Some Gave All, nu kallad "Achy Breaky Heart".Lista över kattraser: Detta är en lista över godkända kattraser inom FIFe och de WCF-föreningarna i Norden.Flödescytometri: Flödescytometri är en teknik för att undersöka celler i en vätska med hjälp av laserljus.PropranololFårlus: Fårlus (Melophagus ovinus) är en tvåvingeart som först beskrevs av Carl von Linné 1758. Fårlus ingår i släktet Melophagus och familjen lusflugor.Tan (kaninras)HyperintensitetArtär: Artärer (latin: sing. artēria, plur.Kapillär: Kapillärer eller hårrör är kroppens minsta blodkärl. Utbyte av näringsämnen och gaser sker mellan blodet i kapillärerna och vävnaden runt omkring, därför att kapillärens vägg är så pass tunn att diffusion av mindre molekyler såsom koldioxid, syrgas samt glukos kan ske spontant.Reologi: Reologi, vetenskapen om fluiders och fasta kroppars deformation.HyperemiXenonlampa: Xenonlampa är en ljuskälla där ljuset skapas i ett urladdningsrör fyllt med dels ädelgasen xenon vilken underlättar bildandet av en ljusbåge och dels fyllt med metallsalter som vid ljusbågens jonisering utsänder ljusenergi. Typiskt för xenonlampor är låg energiåtgång jämfört med glödtrådslampor, snabb tändning jämfört med andra lysrör men olämpliga att tända/släcka ofta.