Loading...


RNA, budbärarRNARNA, Small InterferingRNA, viraltRNA-splitsningRNA EditingSecond Messenger SystemsRNA, ribosomaltRNA, bakterielltDNA-styrt RNA-polymeraser: En grupp enzymer som katalyserar DNA-mallstyrd förlängning av 3'-änden av en RNA-sträng med en nukleotid åt gången. De kan initiera en helt ny sträng. Hos eukaryoter har tre former av enzymet kunnat särskiljas utifrån känslighet för alfa-amanitin och den typ av RNA som syntetiseras. EC 2.7.7.6.RNA-interferensRNA-virusRNA, dubbelsträngatRNA, katalytisktRNA FoldingRNA-polymeras IIRNA-stabilitetRNA, svampRNA Processing, Post-TranscriptionalBassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.RNA, transferAntisens-RNARNA-helikaserNukleinsyrakonfigurationRNA-prekursorerRNA, smått nukleärtRNA, UntranslatedRNA CapsMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.ProteinbiosyntesRNA, tumörRNA-sekvensanalysRNA, växtRNA, protozoisktNukleinsyrahybridiseringRNA-ligas (ATP)DEAD-box RNA HelicasesPoly ARNA-bindande proteinerAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.PolyribosomerTranskription, genetiskRNA-transportRNA-polymeras IIICellinjeRNA-polymeras IgRNARNA, nukleärtRibonukleoproteinerRNA, ribosomalt, 28SRNA, ribosomalt, 18SOmvänt transkriptaspolymeraskedjereaktionMutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Blotting, Northern: Påvisande av RNA som separerats med elektrofores och immobiliserats på nitrocellulosa eller annan film av papper eller nylon.Kolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.Reglering av genuttryck: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under transkriptions- eller translationsstadierna. Hit hör även genaktivering och geninduktion.DNA: En deoxiribonukleotidpolymer som utgör den grundläggande genetiska substansen i alla celler. Eukaryota och prokaryota organismer har normalt sitt DNA ordnat i dubbelsträngade strukturer, men i många viktiga biologiska processer ingår under vissa skeden enkla strängar. DNA, som består av en flersockerarts-fosfatstam med utskott av puriner (adenin och guanin) och pyrimidiner (tymin och cytosin), bildar en dubbelspiral som hålls ihop med vätebindningar mellan purinerna och pyrimidinerna (adenin mot tymin (AT) och guanin mot cytosin (GC)).RibonukleaserKinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.RNA, ribosomalt, 23SCeller, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.UridinOligoribonukleotiderRibosomerGenuttryck: Den fenotyp som en gen eller gener uttrycker genom de processer som kallas gentranskription och gentranslation.RNA, Spliced LeaderRNA, satellitHela-celler: Den första, kontinuerligt odlade cellinjen av humana, maligna celler, vilka kom från ett livmoderhalskarcinom hos "Henrietta Lacks". Cellerna används för virusodling och testning av cancerpreparat.Cellfritt system: Fraktionerat cellextrakt med bibehållen biologisk funktion. Först sedan en subcellulär fraktion isolerats genom ultracentrifugering eller annan separationsteknik kan ett förlopp utan inverkan av alla komplexa reaktioner i en cell studeras. Cellfria system har utbredd användning inom cellbiologin.RNA, ribosomalt, 16SBindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.ProteinbindningVirusförökningRNA, heterogent nukleärtSignalomvandlingArke-RNACellkärna: En i den eukaryota cellen belägen, höljeomgiven kropp, som innehåller kromosomer och en eller flera nukleoler. Höljet består av ett dubbelmembran, genomsatt av ett antal porer. Det yttre membranet öve rgår i det endoplasmatiska nätverket. Det kan finnas mer än en kärna i en cell.Genetiska mallar: Makromolekylära "formar" för syntes av komplementära makromolekyler, som vid DNA-replikation, transkription av DNA till RNA och translation av RNA till polypeptider.PolymeraskedjereaktionRNA 3' End ProcessingDNA-primrar: Korta DNA-sekvenser (vanligtvis ca 10 baspar) som är komplementära till sekvenser av budbärar-RNA och som tillåter omvänt transkriptas att påbörja kopiering av angränsande mRNA-sekvenser. Primrar har utbredd användning som verktyg vid genetiskt och molekylärbiologiskt arbete.Promotorregioner, genetikDaktinomycin: Ett antibiotikum med anticancereffekt från Streptomyces parvullus. Det binder till DNA och hämmar RNA-syntes (transkription), där förlängning av kedjan är känsligare än början, slut eller frisläppande. Till följd av nedsatt mRNA-produktion avtar också proteinsyntesen efter dactinomycinbehandling.RNA CleavageTritiumRNA, Small UntranslatedRetikulocyterMolekylvikt: Summan av atomvikterna för de atomer som ingår i en molekyl. En modernare benämning är relativ molekylmassa.Gradientcentrifugering: Separation av partiklar efter täthet genom gradientsortering. Vid jämvikt avsätts varje partikel vid gradienten motsvarande dess densitet.Endoribonukleaser: En familj enzymer som katalyserar endonukleolytisk klyvning av RNA. Hit hör EC 3.1.26.-, EC 3.1.27.-, EC 3.1.30.- och EC 3.1.31.-.RNA, Small Cytoplasmic3` otolkade områden: Sekvensen vid 3´-änden av budbärar-RNA som inte kodar för något. Detta område innehåller transkriptions- och translationsreglerande sekvenser.Cykliskt AMP: Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.Genom, viralt: Den fullständiga arvsmassan i DNA- eller RNA-molekylen i ett virus.Modeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.PlasmiderTranskriptionsfaktorerRNA, ribosomalt, 5.8SRNA, komplementärtTransfektionKalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.DNA, komplementärt: Enkelsträngat, komplementärt DNA som syntetiseras utifrån en RNA-mall genom verkan av RNA-beroende DNA-polymeras. cDNA (dvs komplementärt, "complementary", DNA, inte cirkulärt DNA och inte heller C-DNA) används i en rad olika molekylära kloningsstudier och som specifik hydridiseringssond.Cytoplasma: Den del av cellen som innehåller cytosolen och andra strukturer än cellkärnan, mitokondrierna och större vakuoler.RNA, Long NoncodingRNA, smått nukleolärtIn situ-hybridisering: Teknik för identifiering av specifika nukleinsyrasekvenser i intakta kromosomer, eukaryota celler eller bakterieceller med hjälp av specifika nukleinsyramärkta sonder.RNA-virusinfektionerSaccharomyces cerevisiaePolyakrylamidgelelektrofores: En typ av elektrofores där polyakrylamidgel används som diffusionsmedium.PolynukleotiderEndonukleaser specifika för enkelsträngat DNA och RNA: Enzymer som katalyserar endonukleolytisk klyvning av enkelsträngat DNA eller RNA, utan att beröra dubbelsträngade områden. De är särskilt användbara i laboratoriet för framställning av "avhuggna" DNA-molekyler från DNA med enkelsträngade ändar och för känsliga gentekniker för påvisande av enkelsträngat DNA och RNA. EC 3.1.30.Poly UTidsfaktorerBasparsbildning: Hopparning av purin- och pyrimidinbaser med vätebindningar i dubbelsträngat DNA eller RNA.Gener: Specifika sekvenser av nukleotider längs en DNA-molekyl (RNA-molekyl hos vissa virus), vilka utgör funktionella enheter för ärftlighet. De flesta eukaryota gener innehåller kodande områden (kodoner) som är åtskilda av icke-kodande områden (introner) och kallas därför uppdelade gener.Genetisk kod: Betydelsen av bassekvensen i förhållande till hur den översätts till aminosyrasekvens. Början, slutet och ordningsföljden av aminosyrorna i ett protein bestäms av en följd av nukleotidtripletter, benämnda kodoner.Globiner: Proteindelarna i hemoglobin. Termen används för proteiner bundna till järn-porfyrinmolekyler, så som hemoglobin- och myoglobinproteiner.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Proteinstruktur, tertiär5`otolkade områden: Den sekvens vid 5´-änden av budbärar-RNA som inte kodar för något. Sekvensen innehåller ribosomens bindningsställe samt andra transkriptions- och translationsreglerande sekvenser.VäxtvirusOligonukleotiderMask-RNA: Ribonukleinsyra i maskar som har såväl regler- och katalytisk roll som medverkan i proteinsyntes.Cykliskt GMP: Cykliskt guanosin-3',5'-(vätefosfat) (guanosin-5'-monofosfat); en guaninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelen i både 3'- och 5'-positionerna. Det är en intracellulär regulatorsubstans med funktion som sekundär budbärare. Halten av ämnet ökar som svar på ett flertal hormoner, bl a acetylkolin, insulin och oxytocin, och det aktiverar specifika proteinkinaser. Syn. cGMP.RNA, kloroplastSekvenshomologi, aminosyraVirus-DNA: Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos virus.Blotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.RNA, Messenger, StoredGenuttrycksmönster: Bestämning av det mönster av gener som uttrycks vid den genetiska transkriptionen, såväl under specifika förhållanden som i en specifik cell.Sekvenshomologi, nukleinsyraPeptidkedjebörjan, translationalNukleinsyradenaturationRibonukleas T1Karcinom, Krebs 2Genavstängning: Avbrytande eller undertryckande av en gens uttrycksfunktion på transkriptions- eller translationsnivå.Cykliskt ADP-ribosModeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos biologiska processer eller sjukdomar. För sjukdomsmodeller hos levande djurRekombinanta proteinerTumörcellinjeIntroner: Gensekvenser i DNA-strängen som är belägna mellan exoner. De transkriberas tillsammans med exonerna och avlägsnas från det primära gentranskriptet genom RNA-splitsning så att moget RNA blir kvar. Några introner kodar för separata gener.Inositol-1,4,5-trifosfat: En intracellulär budbärare som bildas genom verkan av fosfolipas C på fosfatidylinositol-4,5-bifosfat, en av de fosfolipider som bygger upp cellmembranet. Inositol-1,4,5-trifosfat frisätts i cytoplasman, där det frigör kalciumjoner som finns lagrade i cellens endoplasmatiska retikel. Dessa kalciumjoner stimulerar verkan av B-kinas eller kalmodulin.RNA-Directed DNA PolymeraseBevarad sekvens: En aminosyrasekvens i en polypeptid eller en nukleotidsekvens i DNA eller RNA som är den samma hos flera arter. En känd uppsättning bevarade sekvenser representeras av en konsensussekvens. Aminosyramotiv består ofta av bevarade sekvenser.Bakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.Alternativ splitsning: Bildande av multipla proteinisoformer utifrån en enda gen. Alternativ splitsning innefattar sammanfogning av icke-konsekutiva exoner under tillkomsten av några, men inte alla, av genens transkript. En viss exon kan sålunda förenas med vilken som helst av flera andra exoner för att bilda budbärar-RNA. De alternativa formerna producerar proteiner som har en gemensam del och en avvikande del.Amanitiner: Cykliska peptider utvunna ur karpoforer av olika svamparter. De är kraftfulla RNA-polymerashämmare i de flesta eukaryoter och blockerar mRNA-produktion och proteinsyntes. Peptiderna är viktiga i trans kriptionsstudier. Alfaamanitin är det viktigaste giftet i Amanita phalloides (lömsk flugsvamp).RNA, transfer, PheRNA, transfer, LysVirusgener: Arvsmassan hos virus, som hos alla DNA- och vissa RNA-virus består av en enda nukleinsyramolekyl, och hos några RNA-virus av flera separata RNA-bitar.CellkärneproteinerKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.VäxterTumörceller, odladeFosforylering: Införande av en fosforylgrupp i en förening genom bildande av en esterbindning mellan föreningen och en fosfordel.Inositolfosfater: Fosforsyraestrar av inositol. De omfattar både mono- och polyfosforsyraestrar, med undantag av inositolhexafosfat, som är av fytinsyra.RNA Splice SitesSubstratspecificitetMosaikvirus: Virus som framkallar ett brokigt mönster på växtblad.RNA, Transfer, Amino AcylNukleotiderNukleoproteinerRegulatoriska sekvenser, ribonukleinsyraPeptidbiosyntesExoner: De delar av en genetisk kopia som återstår sedan intronerna avlägsnats och som sammanflätas till budbärare eller strukturellt RNA.RNA, transfer, TyrReglering av genuttryck, virus: De processer genom vilka cytoplasmatiska faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos virus.NukleinsyraprekursorerPuromycinKolisotoper: Stabila kolatomer med samma atomnummer som grundämnet kol, men med annan atomvikt. C-13 är en stabil kolisotop.Råttor, Sprague-DawleyOpen Reading FramesNötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.Cellnukleol: I de flesta typer av eukaryota cellkärnor utgör nukleolen en membranlös, avgränsad del, inom vilken några arter av rRNA (ribosomal RNA) syntetiseras och sätts samman till ribonukleoproteinenheter av r ibosomer. I nukleolen transkriberas rRNA från en nukleolär styrenhet, dvs en grupp (NOR - nucleolar organizer region) parvis upprepade kromosomgener som kodar för rRNA och som transkriberas av RNA-pol ymeras I.Fibroblaster: Bindvävsceller som utsöndrar en extracellulär massa rik på kollagen och andra makromolekyler.OocyterTemperaturDNA-mikromatrisanalys: Hybridisering av ett nukleinsyraprov med en stor uppsättning oligonukleotidsekvenser, som är fästa vid ett fast (och rutmönstrat) underlag, i syfte att bestämma en sekvens, ta reda på variationer i en gensekvens eller genetiskt uttryck, eller för genmappning.Nedreglering: En negativ regleringseffekt på de fysiologiska processerna på molekylär, cell- eller systemnivå. På molekylär nivå utgörs de viktigare reglerplatserna av membranreceptorer, gener (genuttrycksreglering), mRNA (budbärar-RNA) och proteiner.RibosomproteinerCricetinae: Allmän benämning på medlemmarna av en underfamilj av Muridae. Fyra vanliga släkten är Cricetus, Cricetulus, Mesocricetus och Phodopus.Cykloheximid: Antibiotikum som isolerats från streptomycinproducerande stammar av Streptomyces griseus. Det verkar genom att hämma elongering under proteinsyntesen.UppregleringHIV-1: Typarten för Lentivirus och orsaken till immunbristsyndromet AIDS. Virusets kännetecken är dess cytopatiska effekt och affinitet för T4-lymfocyter.Exoribonukleaser: En familj enzymer som katalyserar exonukleolytisk spaltning av RNA. Den omfattar EC 3.1.13.-, EC 3.1.14.-, EC 3.1.15.- och EC 3.1.16.-.Enzymaktivering: Omvandling av en inaktiv enzymform till en med metabolisk aktivitet, vilket inkluderar: 1) jonaktivering (aktivatorverkan); 2) kofaktor-/koenzymaktivering; 3) omvandling av enzymprekursor (proenzym eller zymogen) till aktivt enzym.Immunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Modeller, genetiska: Teoretiska framställningar som simulerar skeenden i genetiska processer eller fenomen. I modellerna ingår även matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.ProteinerRekombinanta fusionsproteinerBärarproteiner: Proteiner som transporterar specifika ämnen i blodet eller genom cellväggar.ArtsspecificitetPolyadenyleringSaccharomyces cerevisiae ProteinsReglering av genuttryck, enzymer: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten i samband med enzymsyntes.Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Diglycerider: Fetter som bildas genom förestring av glycerin med två fettsyror.OligonukleotidsonderTobakKalciumsignalering: Signalöverföringsmekanismer med mobilisering av kalcium (utifrån eller från intracellulära depåer) i cytoplasman till följd av yttre stimulans. Calciumsignalerna fortplantar sig som vågor, svängningar , spikar eller små stötar. Kalcium fungerar som intracellulär budbärare genom att aktivera kalciummottagliga proteiner.Fenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.

*  Budbärar-RNA - Wikipedia
Budbärar-RNA (av engelskans messenger-RNA, förkortat mRNA) är en sorts RNA. Informationen i cellkärnans DNA förs över till ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Budb%C3%A4rar-RNA
*  Genuttryck - Wikipedia
... budbärar-RNA). På detta följer post-transkriptionella modifieringar samt translation till protein, som sedan veckas, genomgår ... Geners aktivitet kan styras på flera nivåer: (Se även bild) Transkription, då RNA bildas från DNA. mRNA processing, då RNA- ... Genuttryck har i allmänhet proteiner som slutprodukt, men det finns även icke-kodande gener vars slutprodukter är själva RNA- ... Nedbrytning av mRNA, exempelvis via RNA-interferens eller via endo- eller exonukleaser. Translationsinitiering, det vill säga ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Genuttryck
*  Floem - Wikipedia
... hormoner och budbärar-RNA. Om man tar bort all bark i en ring runt en trädstam så avbryts allt flöde i floemet på denna höjd av ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Floem
*  Amatoxiner - Wikipedia
... som behövs för framställningen av flera typer av RNA (budbärar-RNA eller mRNA, mikroRNA och snRNA). Utan budbärar-RNA avstannar ... Den lömska flugsvampens eget RNA-polymeras är okänsligt för amatoxinets giftverkan, annars skulle svampen förgifta sig själv. ... Dess huvudsakliga mekanism är att hämma enzymet RNA-polymeras II, ... från artikeln The insensitivity of mushroom nuclear RNA polymerase activity to inhibition by amatoxins, Archives of ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Amatoxiner
*  Behörig myndighet
mRNA eller budbärar-RNA. Budbärar-RNA är en av flera sorters RNA. Vanligtvis kallar man budbärar-RNA mRNA, efter engelskans ... tRNA eller transport-RNA. Det finns flera sorters RNA. De så kallade tRNA:na (från engelskans transfer RNA) transporterar ... I DNA och RNA är det alltid en fosfatgrupp. I DNA är sockret deoxiribos och i RNA ribos. Kvävebaserna i DNA heter adenin (A), ... RNA:t kan klippas och sättas ihop på olika sätt, då kan det bildas olika varianter av ett visst protein. RNA:t kan brytas ned ...
  https://genteknik.nu/behorig-myndighet/
*  Nukleotid
I DNA och RNA är det alltid en fosfatgrupp. I DNA är sockret deoxiribos och i RNA ribos. Kvävebaserna i DNA heter adenin (A), ... är byggstenarna i DNA och RNA. En nukleotid består av en kvävebas, ett socker och en eller flera fosfatgrupper. ... mRNA eller budbärar-RNA. Budbärar-RNA är en av flera sorters RNA. Vanligtvis kallar man budbärar-RNA mRNA, efter engelskans ... tRNA eller transport-RNA. Det finns flera sorters RNA. De så kallade tRNA:na (från engelskans transfer RNA) transporterar ...
  https://genteknik.nu/nukleotid-baspar-kvavebas-nukleosid-nukleinsyra/
*  Den första genetiskt modifierade växten presenterades 1983
mRNA eller budbärar-RNA. Budbärar-RNA är en av flera sorters RNA. Vanligtvis kallar man budbärar-RNA mRNA, efter engelskans ... tRNA eller transport-RNA. Det finns flera sorters RNA. De så kallade tRNA:na (från engelskans transfer RNA) transporterar ... I DNA och RNA är det alltid en fosfatgrupp. I DNA är sockret deoxiribos och i RNA ribos. Kvävebaserna i DNA heter adenin (A), ... RNA:t kan klippas och sättas ihop på olika sätt, då kan det bildas olika varianter av ett visst protein. RNA:t kan brytas ned ...
  https://genteknik.nu/forsta_gm_vaxten/
*  Hur får man tillstånd att driva ett labb där man gör GMO?
mRNA eller budbärar-RNA. Budbärar-RNA är en av flera sorters RNA. Vanligtvis kallar man budbärar-RNA mRNA, efter engelskans ... tRNA eller transport-RNA. Det finns flera sorters RNA. De så kallade tRNA:na (från engelskans transfer RNA) transporterar ... I DNA och RNA är det alltid en fosfatgrupp. I DNA är sockret deoxiribos och i RNA ribos. Kvävebaserna i DNA heter adenin (A), ... RNA:t kan klippas och sättas ihop på olika sätt, då kan det bildas olika varianter av ett visst protein. RNA:t kan brytas ned ...
  https://genteknik.nu/gmo_labb/
*  Alla måste ge sitt samtycke för att prover i en biobank ska få användas i forskning
mRNA eller budbärar-RNA. Budbärar-RNA är en av flera sorters RNA. Vanligtvis kallar man budbärar-RNA mRNA, efter engelskans ... tRNA eller transport-RNA. Det finns flera sorters RNA. De så kallade tRNA:na (från engelskans transfer RNA) transporterar ... I DNA och RNA är det alltid en fosfatgrupp. I DNA är sockret deoxiribos och i RNA ribos. Kvävebaserna i DNA heter adenin (A), ... RNA:t kan klippas och sättas ihop på olika sätt, då kan det bildas olika varianter av ett visst protein. RNA:t kan brytas ned ...
  https://genteknik.nu/samtycke-biobank/
*  Transkription (genetik) - Wikipedia
... budbärar-RNA) upp med DNA som mall. Det enzym som står för översättningen från DNA till mRNA heter RNA-polymeras II. Den ... Transkription, eller RNA-syntes, är den process varmed genetisk information i cellens DNA översätts till information i RNA. Vid ... t blir utbytt mot uracil i RNA). Vissa virus har förmågan att översätta sitt RNA till DNA för att kunna integreras i en ... RNA-polymeras II, samt flera andra proteiner ur transkriptionella preinitieringskomplexet hör. RNA polymeras II har en så ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Transkription_(genetik)
*  Skräp-DNA - Wikipedia
När DNA har blivit transkriberat till budbärar-RNA i cellkärnan så bortfaller vissa bitar (intronerna, som också kallas skräp- ... icke-proteingenererande RNA. Till skräp-DNA:t hör också områden mellan gener som ej genererar protein eller RNA-transkript. I ... RNA. Vad intronerna har för betydelse är inte säkert fastställt ännu. Mycket tyder dock på att de kan ha reglerande funktioner ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Skr%C3%A4p-DNA
*  MikroRNA - Wikipedia
Dess främsta funktion är istället att bidra till genregleringen genom att binda till budbärar-RNA och därmed påverka ... Det pre-miRNA som används av RISC kan komma från: 1kbp-transkript från RNA-polymeras II (innehåller flera, bildar så kallat pri ... MikroRNA eller miRNA är korta, enkelsträngande RNA-molekyler med en längd på 18-25 nukleotider (i genomsnitt 22). De utgör en ... Bindning av RISC flyttar även transkriptet till ett proteinkomplex kallat P-bodies, som är associerade med nedbrytning av RNA, ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/MikroRNA
*  Cell - Wikipedia
Sådant RNA kallas för budbärar-RNA (förkortat mRNA, av engelska messenger RNA). Det prokaryota genetiska materialet är ... Den RNA-strängen är sedan bearbetad för att ge upphov till mRNA, som sedan migrerar genom cellen. mRNA binder till protein-RNA ... RNA-kopian förs sedan genom ett mycket stort molekylkomplex som kallas ribosom. Här översätts nukleotidsekvensen i RNA till en ... RNA är en annan universell företeelse som är grunden för genernas uttryck. Huvudartikel: Cellmembran En tunn hinna som håller ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Cell
*  Ribonukleinsyra - Wikipedia
mRNA, budbärar-RNA, på engelska messenger-RNA. Sådant RNA är ett steg på vägen i informationsöverföringen från gen till protein ... Det finns en transport-RNA-variant för varje typ av aminosyra. RNAi, RNA-interferens, är en typ av RNA som verkar ha betydelse ... Budbärar-RNA överför informationen om hur proteinet ska byggas upp från cellkärnans arvsmassa till ribosomerna ute i ... I RNA betecknas kvävebaserna med första bokstaven i namnen: A för adenin, U för uracil, G för guanin och C för cytosin. RNA- ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Ribonukleinsyra
*  Genom - Wikipedia
... genom att transkriberas till budbärar-RNA. Stor del av icke-kodande DNA transkriberas också, och har betydelse för genreglering ... RNA-sekvens). Hos människan och andra högre organismer motsvarar genomet det genetiska material som finns i alla celler utom ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Genom
*  Cyrus Levinthal - Wikipedia
... samt egenskaper hos budbärar-RNA. Vid Columbia University använde Levinthal datorer för 3-dimensionell avbildning av biologiska ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Cyrus_Levinthal
*  RNA-polymeras - Wikipedia
Sedan vandrar RNA-polymeraset längs med genen och styr tillverkningen av budbärar-RNA som är komplementärt till genen. När ... RNA-polymeras kan isoleras från celler för att sedan användas vid translationsförsök in vitro. RNA-polymeras II. ... det vill säga den process då cellens DNA omskrivs till budbärar-RNA (som sedan omskrivs till protein). När en specifik gen ska ... RNA-polymeras är ett enzym som är direkt involverat i transkriptionen, ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/RNA-polymeras
*  Phillip A. Sharp - Wikipedia
I processen att tillverka proteinet, proteinsyntesen, splittras den ursprungliga sekvensen, som kopierats till budbärar-RNA, ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Phillip_A._Sharp
*  Richard J. Roberts - Wikipedia
I processen att tillverka proteinet, proteinsyntesen, splittras den ursprungliga sekvensen, som kopierats till budbärar-RNA, ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Richard_J._Roberts
*  Jacques Monod (biolog) - Wikipedia
... ämnesomsättning genom att via budbärar-RNA styra enzym-syntesen. Monod invaldes 1973 som utländsk ledamot av Kungliga ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Jacques_Monod_(biolog)
*  Genetik - Wikipedia
RNA som har denna roll kallas budbärar-RNA. RNA-molekylen används sedan som mall vid tillverkning av en kedja av aminosyror. ... Man upptäckte att DNA används som en mall för att skapa en motsvarande RNA-sträng, budbärar-RNA. Nukleotidsekvensen i budbärar- ... Vissa gener kopieras till RNA utan att detta RNA i sin tur blir använt som mall för proteinsyntes. Sådana RNA-molekyler kallas ... RNA kan också ha reglerande funktioner genom interaktion med andra RNA-molekyler genom hybridisering. En organisms genom ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Genetik
*  DNA - Wikipedia
Den på så sätt skapade RNA-typen kallas budbärar-RNA eller mRNA (av engelska messenger-RNA), eftersom den fungerar som en " ... Till skillnad från DNA, som har de kemiska bokstäverna A, C, T och G, så har budbärar-RNA bokstaven U för uracil i stället för ... I en föreläsning 1957 redogjorde Crick för sina idéer om kopplingen mellan DNA, RNA och proteiner: "DNA ger RNA ger protein", ... Koden läses av genom att översätta delar av DNA:t till nukleinsyran RNA i en process som kallas transkription. Inom cellen ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/DNA

RNA-interferens: RNA-interferens (RNAi) är ett fenomen i levande celler, där dubbelsträngat RNA kan tysta en gen så att den inte uttrycks. Detta kan ses som ett slags immunförsvar för genomet.Ribozym: Ett ribozym (av ribonukleinsyreenzym, även kallat RNA-enzym eller katalytiskt RNA) är en RNA-molekyl som kan katalysera en kemisk reaktion. Många ribozymer i naturen katalyserar brytande av antingen sina egna eller andra RNA-molekylers kemiska bindningar, men det har också visat sig att ribosomens aminotransferasaktivitet är ett ribozym.Transkriptionellt preinitieringskomplex: Det transkriptionella preinitieringskomplexet (en: Transcription preinitiation complex, eller "PIC") är ett stort proteinkomplex som består av enzymer och proteiner som är nödvändiga för att initiera transkriptionen av proteinkodande gener från DNA till mRNA. Dessa kallas också för allmänna eller generella transkriptionsfaktorer.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Sekundärstruktur: Sekundärstruktur (2°-struktur) i proteiner uppstår genom inter- eller intramolekylära vätebindningar mellan karboxylgruppens dubbelbundna syre och amingruppens fria väte. De vanligast förekommande sekundärstrukturerna är alfa-helix, betaflak och 310-helix (pi-helix finns i teorin men har ännu inte observerats).Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Tyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.Enzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Ribosom: Ribosomer är de enzymer i cellerna där peptider, långa kedjor av aminosyror, bildas. Denna process kallas också translation och utgör det centrala steget i proteinsyntesen.Satellit (biologi): Satellit är en subviral partikel som består av små RNA-molekyler med virusliknande egenskaper, men som är fullständigt beroende av andra virus, så kallade hjälpvirus, för att kunna genomföra sin replikationscykel, eftersom de inte kan föröka sig självständigt inne i en cell. Satelliter delas upp i de två grupperna sateillitvirus och virusoider.Aktivt centrum: Aktivt centrum, aktiv yta eller aktivt säte är inom molekylärbiologin den del av ett enzym eller ribozym där substraten binder och den kemiska reaktionen sker. Eventuella kofaktorer binder också till det aktiva centret.Pre-mRNA: Pre-mRNA är nytranskriberat mRNA som ännu inte genomgått de post-transkriptionella förändringarna, nämligen bortklippning av intronsekvenser, splitsning av exonsekvenser, polyadenylering samt 5' capping.Termocykler: [eller PCR-maskin en apparat som används vid en PCR]-körning. Namnet termocykler kommer från att apparatens funktion är att med jämna intervall förändra temperaturen i ett antal provrörsplatser för att framställa stora mängder av en viss [[DNA|DNA-sekvens.LipopolysackariderReaktionskoordinat: En reaktionskoordinat är inom kemin en koordinat som anger förloppet av en kemisk reaktion. Den anger inte bara en riktning i rummet, och inte heller tidsaxeln, utan snarare en kombination av den rörelse i riktning mellan de två atomkärnor som reagerar (d.PlasmidAktivator (genetik): Aktivatorer är en grupp trans-agerande faktorer som binder till cis-regulativa element på DNA-strängar. Aktivatorer är proteiner som när de är aktiva binder till DNA:t, samt rekryterar de generella transkriptionsfaktorerna som behövs för att initiera transkriptionen av gener till RNA.Moniliella: Moniliella är ett släkte av svampar. Moniliella ingår i klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.Transfektion: Transfektion är en mycket vanlig metod inom molekylärbiologin som går ut på att man introducerar främmande genetiskt material antingen i in vitro till mammalieceller eller in vivo. Sådant genetiskt material är ofta manipulerade plasmider eller antisense RNA.


 • andra
 • Det krävs även andra molekyler för att det ska kunna binda in på rätt ställe (till exempel olika transkriptionsfaktorer) Sedan vandrar RNA-polymeraset längs med genen och styr tillverkningen av budbärar-RNA som är komplementärt till genen. (wikipedia.org)
 • stor
 • Ribonukleinsyrans katalytiska förmåga, och även det faktum att många viktiga delar i cellen delvis är uppbyggda av RNA, har därefter gett upphov till hypoteser om att RNA hade stor betydelse i de allra primitivaste och tidigaste formerna av liv. (wikipedia.org)
 • finns
 • Kvävebaserna i DNA heter adenin (A), tymin (T), cytosin (C) och guanin (G). I RNA finns adenin, guanin, cytosin och uracil (U). (genteknik.nu)
 • Den kodsekvens som finns i DNA:et översätts till motsvarande komplementerande sekvens i RNA:et, med enda skillnaden att nukleotiden Tymin byts ut mot Uracil. (wikipedia.org)
 • Hos levande celler finns det genetiska materialet i form av den besläktade, mer stabila molekylen DNA, medan RNA återfinns i mer kortlivade molekyler. (wikipedia.org)
 • Det finns en transport-RNA-variant för varje typ av aminosyra. (wikipedia.org)
 • tRNA
 • tRNA, transport-RNA, som kopplar sig till aminosyrorna och transporterar dem till proteintillverkningen i ribosomerna. (wikipedia.org)
 • celler
 • snarare definierar RNA-sekvenser som direkt är inblandade i den regleringsprocess som ständigt pågår i alla kroppens celler. (wikipedia.org)
 • RNA-polymeras kan isoleras från celler för att sedan användas vid translationsförsök in vitro. (wikipedia.org)
 • miRNA
 • I cytoplasman kommer RNAaset dicer (ribonukleas III dicer), som även producerar interferens-RNA, att ytterligare klippa ner pre-miRNA:t till strängar på 21-23 baspar som inkorporeras i RISC-komplexet (RNA-induced silencing complex). (wikipedia.org)
 • uracil
 • Detta kodon kodas av dess komplementära kedja som TAC, och därifrån syntetiseras motsvarande RNA-transkript, AUG (notera att tyminbasen i DNA:t blir utbytt mot uracil i RNA). (wikipedia.org)
 • I RNA betecknas kvävebaserna med första bokstaven i namnen: A för adenin, U för uracil, G för guanin och C för cytosin. (wikipedia.org)
 • kallad
 • När denna domän fosforyleras av en generell transkriptionsinitieringsfaktor kallad TFIIH så aktiveras transkriptionen och RNA pol II "släpps loss" så att det kan börja arbeta längs DNA-kedjan. (wikipedia.org)
 • andra
 • Det krävs även andra molekyler för att det ska kunna binda in på rätt ställe (till exempel olika transkriptionsfaktorer) Sedan vandrar RNA-polymeraset längs med genen och styr tillverkningen av budbärar-RNA som är komplementärt till genen. (wikipedia.org)
 • Stor
 • Ribonukleinsyrans katalytiska förmåga, och även det faktum att många viktiga delar i cellen delvis är uppbyggda av RNA, har därefter gett upphov till hypoteser om att RNA hade stor betydelse i de allra primitivaste och tidigaste formerna av liv. (wikipedia.org)
 • miRNA
 • I cytoplasman kommer RNAaset dicer (ribonukleas III dicer), som även producerar interferens-RNA, att ytterligare klippa ner pre-miRNA:t till strängar på 21-23 baspar som inkorporeras i RISC-komplexet (RNA-induced silencing complex). (wikipedia.org)
 • olika
 • RNA kan också ha en katalytisk funktion, det vill säga de påskyndar olika kemiska förlopp i cellerna. (wikipedia.org)
 • uracil
 • I RNA betecknas kvävebaserna med första bokstaven i namnen: A för adenin, U för uracil, G för guanin och C för cytosin. (wikipedia.org)
 • reaktioner
 • 1967 insåg Carl Woese att RNA kan vara katalytisk och föreslog att de tidigaste livsformerna byggde på RNA såväl för att bära genetisk information som för att katalysera biokemiska reaktioner - en RNA-värld. (wikipedia.org)
 • kallad
 • När denna domän fosforyleras av en generell transkriptionsinitieringsfaktor kallad TFIIH så aktiveras transkriptionen och RNA pol II "släpps loss" så att det kan börja arbeta längs DNA-kedjan. (wikipedia.org)
 • helix
 • RNA-molekylen är enkelsträngad (helix), till skillnad från DNA-dubbelspiralen som består av två kedjor (dubbelhelix). (wikipedia.org)