Möss, inavlade stammar: Genetiskt identiska individer framavlade genom syskonparning i tjugo eller fler generationer, eller genom parning mellan föräldrar och avkomma med vissa restriktioner. Alla djur inom en inavlad stam kan spåras tillbaka till en gemensam anfader till den tjugonde generationen.ArtsspecificitetGenetisk korsningMöss, inavlade DBAGenkartläggning: Metoder för bestämning av läge för och avstånd mellan gener på en kromosom.Möss, inavlade C57BLMöss, inavlade C3HQuantitative Trait LociMöss, inavlade AKRFenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.Möss, inavlade AInavel: Korsning av genetiskt närbesläktade växter eller djur.Råttor, inavlade stammarDäggdjurskromosomerDNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.Muridae: En familj av ordningen Rodentia med 250 släkten, inklusive Mus (möss) och Rattus (råttor), av vilka erhålls de laboratorieinavlade stammarna. De 15 underfamiljerna är Sigmodontinae, Cricetinae, Spalacinae, Myospalacinae, Lophiomyinae, Arvicolinae, Platacanthomyinae, Nesomyinae, Otomyinae, Rhizomyinae, Gerbillinae, Dendromurinae, Cricetomyinae, Murinae och Hydromyinae.Genetic LinkageMöss, inavlade BALB CBeteendegenetik: Det experimentella studiet av förhållandet mellan en organisms genotyp och dess beteende. Fältet spänner över allt från genernas effekter på enkla sensoriska förlopp till komplex organisering av nervsystemet.Variation (Genetics)Genotyp: Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.Djur, framavlade: Djur som framavlats från två genetiskt olika stammar av en och samma art.Möss, kongena: Musstammar som framavlats för att ha identiska genotyper med undantag för en skillnad på en enda genplats.Rekombination, genetiskSjukdomsmottaglighet: Förhållanden i kroppen som får kroppsvävnaderna att reagera på speciella sätt på vissa yttre stimuli, och sålunda gör individen ovanligt benägen för vissa sjukdomar.Möss, inavlade CBAAlleler: Enskilda former av gener i ett genpar, lokaliserade till samma plats på homologa kromosomer, och som styr samma biokemiska processer.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.RNA, ribosomalt, 16SSjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Hybridisering: Genetisk korsning mellan genetiskt olika föräldraindivider i syfte att erhålla en hybrid.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Ribosom-DNA: DNA-sekvenser som innehåller kod för ribosom-RNA och de DNA-segment som separerar enskilda ribosom-RNA-gener, och som benämns ribosomseparations-DNA (ribosomalt spacer-DNA). Syn. rDNA.Gener: Specifika sekvenser av nukleotider längs en DNA-molekyl (RNA-molekyl hos vissa virus), vilka utgör funktionella enheter för ärftlighet. De flesta eukaryota gener innehåller kodande områden (kodoner) som är åtskilda av icke-kodande områden (introner) och kallas därför uppdelade gener.Bakterietypningstekniker: Metoder för bestämning av olika typer och stammar av bakterier. De mest använda typningssytemen är bakteriofagtypning och serotypning jämte bakteriocintypning och biotypning.Flurotyl: Ett krampframkallande ämne som används vid djurförsök. Det användes tidigare för att framkalla krampanfall som alternativ till elchockbehandling.Bakteriegener: Den genetiska massan hos bakterier.Kolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.Quantitative Trait, HeritableSjukdomsalstrande förmågaPolymeraskedjereaktionAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Råttor, inavlade BNNukleinsyrahybridiseringGenuppsättning: En organisms fullständiga arvsmassa, så som den är representerad i dess DNA eller, i vissa fall, RNABassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Polymorfism, restriktionsfragmentlängdKromosomer: I en prokaryot cell eller i kärnan av en prokaryot cell utgör kromosomer strukturella enheter bestående av eller innehållande DNA som bär den genetiska information som är väsentlig för cellen.Genetiska markörer: Ett fenotypiskt genetiskt kännetecken eller särdrag som kan användas för att identifiera ett genlokus, en kopplingsgrupp eller en rekombinatorisk händelse.Polymorfism, genetiskMusleukemivirus: En art av Gammaretrovirus med ett flertal väldefinierade stammar som ger upphov till leukemi hos möss. Sjukdom framkallas vanligtvis genom injicering av filtrat av odlingsbara tumörer i nyfödda möss.Möss, mutanta stammar: Möss med muterade gener som uttrycks som phenotyper hos djuren.Mikrobiologisk resistensbestämning: Tester som visar den relativa effekten av olika kemoterapeutiska medel mot specifika mikroorganismer (t ex bakterier, svampar, virus).Bakterie-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos bakterier.Antibakteriella medel: Kemiska substanser som produceras av mikroorganismer och som, i utspädda lösningar, har förmåga att hämma tillväxten hos eller döda andra organismer. Antibiotika vars toxicitet tolereras av värden anv änds som kemoterapeutiska preparat för behandling av infektionssjukdomar hos människor, djur och växter.Immungenetik: En gren av genetiken inriktad på immunsvarets genetiska bas (immunitet).Försöksdjur: Djur som används i såväl biomedicinsk grundforskning som klinisk forskning.Djurs beteende: Den iakttagbara reaktionen hos ett djur i någon situation.Haplotyper: En individs genbestånd vad gäller den ena delen av ett allelpar, eller uppsättningar av gener som är nära förbundna på en kromosom och ofta överförs i grupp, som t ex generna i histokompatibilitetskomplexet.SerotypningH-2-antigenerFylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Odlingsmedia: Varje flytande eller fast preparat som är specifikt avsett för odling, lagring eller transport av mikroorganismer eller andra sorters celler. Olika typer av media, såsom differentierande substrat, selektiva substrat, testsubstrat och definierade substrat, tillåter odling av bestämda mikroorganismer och celltyper. Fasta medier erhålls genom tillsats av agar eller gelatin till flytande substrat.Bassammansättning: Den relativa mängden purin och pyrimidin i en nukleinsyra.Djur, kongena: Inavlade stammar av djur som är genetiskt identiska med undantag för ett enda lokus (eller ett fåtal specifika), så att deras kända genetiska skillnader kommer till uttryck mot samma genetiska bakgrund.Kloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.GnagarsjukdomarPlasmiderrRNA-gener: Gener i såväl prokaryoter som eukaryoter som transkriberas till det RNA som inlemmas i ribosomer. Prokaryota rRNA-gener finns i operoner spridda över genomet, medan eukaryota rRNA-gener är transkriptionsenheter av anhopningar av flera cistroner.Immunity, NaturalMjälte: Ett organ i övre delen av bukhålan, rikt på blodkärl.Blotting, Southern: Metod för påvisande av DNA som separerats med elektrofores och immobiliserats på nitrocellulosa eller annan film av papper eller nylon. Metoden utvecklades av E.M. Southern.Genetiska sjukdomsanlag: En genetiskt bunden, latent sjukdomsbenägenhet, som kan aktiveras under vissa förhållanden.Doftkörtlar: Exokrina körtlar hos djur som avger doftämnen, vilka antingen avskräcker eller attraherar andra djur, t ex de perianala körtlarna hos skunkar, vesslornas analkörtlar, myskkörtlarna hos rävar, osv.Chimär: En individ som har cellpopulationer från olika zygoter.Läkemedelsresistens, mikrobiell: Mikroorganismers förmåga att motstå eller utveckla tolerans för kemoterapeutiska medel eller antibiotika. Denna resistens kan förvärvas genom genmutationer eller främmande DNA vid plasmidöverföring (R-faktorer).Djur, vilda: Djur som lever fritt. Hit räknas inte fritt strövande tamdjur eller vilda djur i djurparker.TidsfaktorerOrganstorlekMöss, inavlade NZBGenom, bakteriellt: Den fullständiga arvsmassan i bakteriekromosomen.Histokompatibilitetskomplex: Det genområde som innehåller platserna (loci) för de gener som avgör strukturen hos de serologiskt definierade (SD) och lymfocytdefinierade (LD) transplantationsantigenerna, för gener som styr strukturen hos immunsvarsassocierade antigener, för immunsvarsgener, vilka reglerar djurs förmåga till immunreaktion mot antigena stimuli, och för de gener som avgör strukturen och/eller nivån för kompementets fyra första komponenter. "Major histocompatibility complex" brukar förkortas MHC.Bakteriella antigenerJordmikrobiologi: Närvaron av bakterier, virus och svampar i jord. Termen är inte begränsad till att gälla sjukdomsalstrande organismer.Sekvenshomologi, nukleinsyraReglering av genuttryck, bakterier: De processer genom vilka cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten hos bakterier.Polymorfism, enkelnukleotidKroppsvikt: En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.Djur, inavlade stammar: Djur som tillkommit genom flera generationers inavel. Djuren i den resulterande stammen har nästan identisk genotyp.RNA, bakterielltLever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.UretanDominanta gener: Gener som återspeglas hos fenotypen såväl i det homozygota som heterozygota tillståndet.Genetik: Den vetenskapsgren som är inriktad på att undersöka sätten för och följderna av överföring och uppkomst av det biologiska arvets alla komponenter.DNA-primrar: Korta DNA-sekvenser (vanligtvis ca 10 baspar) som är komplementära till sekvenser av budbärar-RNA och som tillåter omvänt transkriptas att påbörja kopiering av angränsande mRNA-sekvenser. Primrar har utbredd användning som verktyg vid genetiskt och molekylärbiologiskt arbete.DNA: En deoxiribonukleotidpolymer som utgör den grundläggande genetiska substansen i alla celler. Eukaryota och prokaryota organismer har normalt sitt DNA ordnat i dubbelsträngade strukturer, men i många viktiga biologiska processer ingår under vissa skeden enkla strängar. DNA, som består av en flersockerarts-fosfatstam med utskott av puriner (adenin och guanin) och pyrimidiner (tymin och cytosin), bildar en dubbelspiral som hålls ihop med vätebindningar mellan purinerna och pyrimidinerna (adenin mot tymin (AT) och guanin mot cytosin (GC)).Modeller, genetiska: Teoretiska framställningar som simulerar skeenden i genetiska processer eller fenomen. I modellerna ingår även matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.DNA-fingeravtryck: Förfarande för framställning av flerbandade mönster av ett DNA-prov genom spjälkning av DNA med restriktionsenzymer och med efterföljande elektrofores och visualisering genom hybridisering med sökfragment, specifika för repetitiva sekvenser. Inom rättsmedicin är de sökfragment som används grundsträngar som är specifika för enkla tandemupprepningar (minisatellitupprepningar; VNTR). De flerbandade mönstren, vilka kallas DNA-fingeravtryck, jämförs med en persons DNA.Motorisk aktivitet: Fysisk aktivitet hos människor eller djur som ett beteendefenomen.Etanol: En färglös, klar och flyktig vätska (alkohol) med allmän kemisk formel C2H5OH. Den tas snabbt upp i tarmkanalen och sprids i hela kroppen. Etanol har bakteriedödande verkan och används som lokalt desinfektionsmedel. Den har utbredd användning som lösningsmedel och konserveringsmedel i t ex farmaceutiska preparat, och den utgör den viktigaste beståndsdelen i alkoholdrycker.Granulosacellstumör: En äggstockstumör med ursprung i cellerna till membrana granulosa i Graafs follikel. Den kan vara förknippad med överproduktion av östrogen.Hårfärg: Färgen på hår eller päls.Pulsfältgelelektrofores: En elektroforesteknik där riktningen på det elektriska fältet ändras periodiskt. Tekniken liknar andra elektroforesmetoder för separering av dubbelsträngat DNA med molekylstorlekar upp till tiotusentals baspar. Men genom att alternera riktningen på det elektriska fältet kan DNA-molekyler med flera miljoner baspar separeras.Reglergener: Gener som reglerar eller begränsar andra geners aktivitet, i synnerhet gener som kodar för proteiner (repressor- och aktivatorproteiner), vilka styr den genetiska transkriptionen av strukturella eller reglerande gener.SackarinRestriktionskartläggningUppfödningOryziasHistokompatibilitetsantigener: En grupp antigener som omfattar såväl MHC-antigener som "minor histocompatibility"-antigener. De förra bestäms genetiskt av MHC. De avgör vävnadstypöverensstämmelse och orsakar avstötningsreaktioner vid transplantationer. De senare är alloantigener som ger en svagare avstötningsreaktion.Mikrosatellitupprepningar: En typ enkla di-, tri-, tetra- och pentanukleotid-tandemupprepningar, vanligtvis kortare än 100 baser. De är spridda i de eukromatiska armarna av de flesta kromosomer. De kallas även STR (short tandem repeats; korta tandemupprepningar).Fettsyror: Organiska syror (alifatiska karboxylsyror), med grundformeln CH3(CH2)nCOOH, vilka fås genom oxidation av en metylgrupp till en alkohol, aldehyd och därefter syra. Det finns mättade, enkelomättade (med en dubbelbindning) och fleromättade (med mer än en dubbelbindning) fettsyror.RNA, budbärarInheritance Patterns: Olika sätt på vilka gener och deras alleler samverkar vid överföring av genetiska egenskaper som har effekt på utfallet av genuttryck.Immunsera: Serum som innehåller antikroppar. Det erhålls från djur som immuniserats genom injektion av antigen eller genom infektion med mikroorganismer, bärande på antigenet.Klusteranalys: En uppsättning statistiska metoder för gruppering av variabler eller observationer i undergrupper med starkt inbördes förhållande. Inom epidemiologin kan metodiken användas till at analysera en serie av nära sammanhörande händelser eller sjukdomsfall eller andra hälsorelaterade fenomen i förhållande till tid eller plats eller båda.Reglering av genuttryck: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten under transkriptions- eller translationsstadierna. Hit hör även genaktivering och geninduktion.Epistasi: En form av genetisk motverkan som innebär att en gen hindrar andra icke-alleler att uttrycka sin fenotyp. Gener, vars uttryck ändras av icke-alleler, sägs vara hypostatiska eller uppvisa hypostasi.Bakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.Jäsning: En enzymutlöst kemisk förändring i organiska föreningar som sker utan tillgång till syre. Vid processen bildas etanol eller mjölksyra och frigörs energi.SekvensinpassningVariansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Staphylococcus aureusBakteriell vidhäftning: Adhesionsförmåga är en kemisk egenskap hos bakterier såväl med som utan fimbrier ("cellhår") att kunna fästa vid andra celler, vävnader eller icke-levande ytor. Denna egenskap är av betydelse för kolo nibildning och sjukdomsalstrande förmåga.Koksalt: Ett vanligt natriumsalt (natriumklorid) som brukas allmänt för smaksättning av livsmedel. Det spelar en viktig biologisk roll i regleringen av det osmotiska trycket i blod och vävnader.Bakteriella antikroppar: Immunglobuliner framkallade av bakteriella antigena komponenter.Metylkolantren: En carcinogen som ofta används i experimentella cancerstudier.AntikroppsbildningKostval: Tendensen att föredra vissa maträtter framför andra.Genuttryck: Den fenotyp som en gen eller gener uttrycker genom de processer som kallas gentranskription och gentranslation.DNA-restriktionsenzymer: Enzymer som ingår i restriktions-/modifieringssystemen. De katalyserar endonukleolytisk klyvning av DNA-sekvenser som saknar det artspecifika metyleringsmönstret i värdcellens DNA. Spjälkningen ger slumpartade eller specifika dubbelsträngade fragment med 5'-fosfatavslutningar. Restriktionsenzymernas uppgift är att förstöra allt främmande DNA som tränger in i värdcellen. De flesta har iakttagits i bakteriella system, men några få har påvisats i eukaryota organismer. De används även som verktyg för systematisk kartläggning av kromosomer, för bestämning av bassekvenser i DNA, och de har möjliggjort spjälkning och utbyte av gener från en organism till genomet i en annan. EC 3.1.21.-.Könskarakteristika: De särdrag som skiljer ett kön från det andra. De primära könsdragen är äggstockarna och testiklarna med tillhörande hormoner. De sekundära könsdragen är de som utmärker manlighet och kvinnlighet, men som inte är direkt förknippade med fortplantning.VirulensfaktorerVattenmikrobiologiBiologisk nedbrytning: En kedja av processer genom vilka levande organismer bryter ned miljöföroreningar, organiskt avfall, bekämpningsmedel samt implanterade material.PseudomonasLäkemedelsresistens, bakteriell: Bakteriers förmåga att motstå eller utveckla tolerans för kemoterapeutiska preparat och antibiotika. Denna resistens kan förvärvas genom genmutationer eller främmande DNA vid plasmidöverföring (R-faktorer).Aging: De gradvisa förändringar i människors och djurs struktur och funktion som sker med tiden, som inte beror på sjukdom eller olyckshändelser, och som så småningom leder till ökad sannolikhet att döden sk all inträffa. Gäller inte mikroorganismer.SmaktröskelStukningar och vrickningarGenuttrycksmönster: Bestämning av det mönster av gener som uttrycks vid den genetiska transkriptionen, såväl under specifika förhållanden som i en specifik cell.Råttor, inavlade SHRImmunisering: Avsiktlig stimulering av värdens immunsvar. Aktiv immunisering innebär tillförsel av antigen eller immunologiska adjuvantia. Passiv immunisering innebär tillförsel av immunsera eller lymfocyter eller deras produkter (t ex transferfaktor, immun-RNA) eller transplantation av immuncellproducerande vävnad (tymus eller benmärg).Omflyttningsbara DNA-segment: Enskilda segment av DNA som kan falla ut och återinlämmas på annan plats i genomet. De flesta är inaktiva, dvs att de inte påträffats i annat än sitt integrerade tillstånd. Till de omflyttningsbara DNA-segmenten hör IS("insertion sequence")- och Tn-enheterna hos bakterier, Ac- och Ds-sekvenserna hos majs, P-, gypsy- och pogosekvenserna hos Drosophila, Tiggersekvenserna hos människa samt Tc- och marinersekvenserna, vilka förekommer i hela djurriket.Kolibakterieinfektioner: Infektionssjukdomar orsakade av bakteriearten Escherichia coli (E. coli).Elektriska retningspotentialer, auditiva, hjärnstam: Elektriska vågor i hjärnbarken som alstras av hjärnstamsstrukturer som svar på klickljudsstimulering. Många patienter med cerebellopontinvinkelskador, multipel skleros eller andra demyelinerande sjukdomar har ett onormalt vågmönster.Kaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.TemperaturEtylnitrosurea: En nitrosureaförening med alkylerande, cancerframkallande och mutagena egenskaper.Bakteriegifter: Giftiga ämnen producerade av bakterier. Toxinerna består huvudsakligen av proteiner med hög molekylvikt och starka antigena egenskaper. Några används som antibiotika och för vaccinframställning, eller för diagnostiska hudtester.Bakteriella yttermembranproteiner: Proteiner förekommande i det yttre membranet hos bakterier.Råttor, inavlade LewNjure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Gendeletion: Omfördelning av gener till följd av bortfall av DNA- eller RNA-segment, vilket leder till att sekvenser som normalt befinner sig på avstånd från varandra hamnar nära varandra. Bortfallet kan påvisas med hjälp av cytogenetiska metoder, och man kan även sluta sig till det från fenotypen, antydande bortfall på en bestämd plats.Kost, aterosklerosframkallandeLod-poäng: Den totala relativa sannolikheten, uttryckt på en logaritmisk skala, att det föreligger ett länkförhållande mellan valda loci. Lod är en akronym för "logarithmic odds."Actinomycetales: En ordning av grampositiva, primärt aeroba bakterier med förgrenade filament.CellinjeSmakHistokompatibilitet: Graden av antigenöverensstämmelse mellan vävnaderna från olika individer, vilken avgör om ett allogent transplantat accepteras eller stöts bort.Escherichia coliproteiner: Proteiner från Escherichia coli.DNA-sonder: Art- eller underartspecifikt DNA (inkl. komplementärt DNA, bevarade gener, hela kromosomer eller hela genom), vilket används i hybridiseringsstudier för att identifiera mikroorganismer, mäta DNA-DNA-homologier, gruppera underarter osv. DNA-sonden hybridiseras med specifikt mRNA, om sådant finns. Konventionella metoder för påvisande av hybridiseringsprodukten omfattar dot blot-test, Southern blot-test och DNA:RNA-hybridspecifika antikroppstest. Konventionell märkning av DNA-sonden sker med radioisotoperna 32P och 125I, eller med den kemiska markören biotin. DNA-sondtekniken utgör ett specifikt, känsligt, snabbt och billigt alternativ till cellodlingsmetoder för diagnostisering av infektionssjukdomar.Bakteriekromosomer: Strukturer i bakteriecellers kärna, bestående av eller innehållande DNA, som bär den genetiska information som är väsentlig för cellen.Antikroppsspecificitet: Egenskap som gör att antikroppar kan reagera med vissa antigena determinanter och inte med andra. Specificiteten beror på kemisk sammansättning, fysikaliska krafter och bindningsplatsens molekylära st ruktur.Möss, genetiskt förändrade: Laboratoriemöss som framställts från ett genmanipulerat ägg eller däggdjursembryo.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Homozygot: En individ vars båda alleler på en given genplats är identiska.SaltvattenTest för genetisk komplementering: Ett test för att avgöra om komplementering (dominant kompensation) kommer att äga rum i en cell med en given mutantfenotyp när ett annat muterat genom, som kodar för samma fenotyp, förs in i cellen.SötningsmedelPseudomonas aeruginosaUtforskande beteende: Behovet att undersöka en ny omgivning. Denna motivation kan inte tydligt skiljas från nyfikenhet.Konjugation, genetisk: En parasexuell mekanism hos bakterier, alger, svampar och flimmerhårförsedda protozoer för överföring av kromosommaterial vid sammansmältning av två celler. Hos bakterier är överföringen enkelriktad, hos protozoer är utbytet dubbelriktat. Hos alger och svampar utgör utbytet av genetiskt material en form av fortplantning, genom att han- och honceller förenas.AKR-musleukemivirus: En stam av musleukemivirus isolerad från spontan leukemi hos möss av AKR-stammen. Syn. AKR-virus.Marsvin: Allmän benämning på medlemmar av familjen Caviidae. Den vanligaste arten är Cavia porcellus, som är det tammarsvin som används som husdjur och i biomedicinsk forskning.Möss, nervösa: Möss med muterade gener som ger neurologiska defekter.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Virus-DNA: Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos virus.AvföringLeukemi, experimentell: Experimentellt framkallad leukemi i djur genom exponering för leukemogena faktorer, som t ex virus, strålning eller transplanterad leukemisk vävnad.Molecular EpidemiologyStereotypt beteendeVirusgener: Arvsmassan hos virus, som hos alla DNA- och vissa RNA-virus består av en enda nukleinsyramolekyl, och hos några RNA-virus av flera separata RNA-bitar.Upprepade sekvenser, nukleinsyraProvirusTranskription, genetiskRAPD-PCRMöss, inavlade ICRSjukdomsutbrott: Plötslig ökning i en sjukdoms incidens. Hit räknas även epidemier.Könsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.Saccharomyces cerevisiaeLivsmedelsmikrobiologi: Förekomst av bakterier, virus och svamp i födoämnen. Området är inte begränsat till patogena orgranismer, utan omfattar även närvaro av icke-patogena bakterier och svampar i t ex ost och vin.Mikroorganismer, antal: Räkning av antalet livsdugliga, isolerade bakterier, arkeceller eller svampceller eller -sporer på ett fast odlingsmedium. Varje koloni (dvs kolonibildande enhet) representerar avkomman av en enda inympad cell. Metoden används rutinmässigt av miljömikrobiologer för att bestämma antalet organismer i luft, föda och vatten, av kliniker för att mäta den mikrobiella belastningen på patienter, och vid antibiotikatestning.Lunga: Någotdera organ av det organpar som finns i brösthålan och vars uppgift är att syresätta blodet.Selection, GeneticDNA-mikromatrisanalys: Hybridisering av ett nukleinsyraprov med en stor uppsättning oligonukleotidsekvenser, som är fästa vid ett fast (och rutmönstrat) underlag, i syfte att bestämma en sekvens, ta reda på variationer i en gensekvens eller genetiskt uttryck, eller för genmappning.Salmonella tymphimuriumStreptococcusRecessiva gener: Gener som inverkar på fenotypen enbart hos homozygoter.Aerobios: Liv eller metaboliska reaktioner i närvaro av molekylärt syre.Ataxi: Bristande koordination. Termen avser vanligen bristande samordning av muskelrörelser, men kan också avse en viss typ av talrubbning.Hjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.


Warning: file_get_contents(http://94.23.197.202:8000/search): failed to open stream: F�rbindelse v�gras in /home/lookformedical/www/web.php on line 236

Warning: file_get_contents(http://94.23.197.202:8000/search): failed to open stream: F�rbindelse v�gras in /home/lookformedical/www/web.php on line 236
*  DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: - PDF
DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, , dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen
  http://docplayer.se/987968-Dp-1773-k-ras-18-mars-samradstid.html
*  Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby - PDF
RAPPORT Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby Knivsta, Uppsala län Vägplan Projektnummer: TRV 2012/71521 Dokumenttitel: Samrådsunderlag Trafikplats Brunnby Skapat av: Per Reiland, Karin Jansson,
  http://docplayer.se/1048870-Samradsunderlag-trafikplats-brunnby.html
*  Tapet CFW Classic 201202 Papper 10,05 m | K-rauta.se
Modern från CFW är en klassisk papptapet som monteras genom att fästa tapetlim på bården. Låt tapeten sedan svälla i minst 5 minuter innan du monterar upp den.
  https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/tapet-cfw-classic-201202-papper-10-05-m
*  PLANPROGRAM FÖR BORGEBY 23:6 M.FL. PLANPROGRAM SAMRÅDSHANDLING MB KS/KF 2013: PDF
PLANPROGRAM FÖR BORGEBY 23:6 M.FL. PLANPROGRAM SAMRÅDSHANDLING MB KS/KF 2013: FÖRORD Borgeby slott med kyrka och omgivande landskap är intressant i ett historiskt perspektiv, men
  http://docplayer.se/3062884-Planprogram-for-borgeby-23-6-m-fl-planprogram-2013-09-16-samradshandling-mb11-0984-ks-kf-2013-74-214.html
*  GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR SOUTUJÄRVI 17:5. Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun...
GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR SOUTUJÄRVI 17:5 Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat har
  http://docplayer.se/26745105-Granskningshandling-samradsredogorelse-detaljplan-for-soutujarvi-17-5-samhallsbyggnadsforvaltningen-gallivare-kommun-norrbottens-lan.html
*  SAMRÅDSHANDLING DEC 2010 GESTALTNINGSPROGRAM KV. FORSETE - UMEÅ - PDF
SAMRÅDSHANDLING DEC 2010 GESTALTNINGSPROGRAM KV. FORSETE - UMEÅ Gestaltningsprogrammet har utarbetats i samråd med fastighetsägaren Balticgruppen AB genom Björn Johansson och Samhällsbyggnadskontoret på
  http://docplayer.se/1555268-Samradshandling-dec-2010-gestaltningsprogram-kv-forsete-umea.html
*  Sminklådan
Hej! Jag har länge funderat på att depotta mina M/S MUS skuggor, för att det tar sån stor plats och sen ser man ju inte färgen i förpackningen. Så idag gick jag och köpte en MAC 15 palett(kostar 140 kr), tog ut avdelaren i mitten och satte i mina MUS skuggor som lossnat av sig själv, det var hela 9 st! Jag köpte inga magnetark för jag var bara inne i en kontorsbutik och frågade och det var svindyrt där, imorgon ska jag nog till panduro och köpa ett ark, det ar mycket billigare där. Jag kommer nog behöva en palett till till resten av mina skuggor. Men nu har jag iallfall en fin överblick över några av skuggorna! : ...
  http://sminkladan.blogg.se/2010/september/
*  Strycksele L - Jörnträhus
Det karaktäristiska glaspartiet är detsamma som i den större modellen. Med en något annorlunda planlösning känns dock modellerna igen i de flesta fall. Med tre sovrum finns fortfarande mycket stora och välplanerade ytor kvar till övriga utrymmen. Det breda och fantastiskt ljusa allrummet är naturligtvis modellens kännetecken och vanligtvis mest nyttjade yta.. Modellen har en träffsäker design som passar i alla miljöer och områden, Strycksele har blivit en favorit både i fjäll och vid kust. ...
  http://jorntrahus.se/husmodell/strycksele-l/
*  Tyck till om Smålandsstenar och Skeppshults framtid - Gislaved.se
Under samrådstiden kommer politiker i kommunstyrelsens arbetsutskott finnas på plats för att informera och diskutera förslaget till plan. Ta chansen att medverka vid något av följande tillfällen:. ...
  http://www.gislaved.se/funktionssidor/nyheter2017/tycktillomsmalandsstenarochskeppshultsframtid.5201.html
*  GENOMFÖRANDEBESKRIVNING - PDF
SAMRÅDSHANDLING 1 [6] Plannummer: 51-02X Referens Toni Chmielewski DETALJPLAN FÖR Kv Hantlangaren Eriksberg, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2
  http://docplayer.se/43937905-Genomforandebeskrivning.html
*  Tillägg till planbeskrivning - PDF
Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift
  http://docplayer.se/8171003-Tillagg-till-planbeskrivning.html
*  Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik,...
Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik,, Skåne län Dnr 2013/222 SAMRÅDSHANDLING, UPPRÄTTAD Enkelt planförfarande ADRESS: Simrishamn BESÖK: Björkegrenska
  http://docplayer.se/113483-Detaljplan-for-mellby-92-26-samt-del-av-mellby-3-61-och-3-121-kivik-simrishamns-kommun-skane-lan.html
*  Hej hej!! | Emelie Jaqueline
Vet ni vad, Elis kan vinka. Han vinkar spontant själv till folk men svarar även med en vink om vi vinkar. Ibland kan man till och med höra/tyda ett litet hej från hans sida.
  https://emeliejaqueline.wordpress.com/2015/06/26/hej-hej/
*  tilda l
Hej hej! Matilda heter jag r 26 r bor i ett samh lle som heter Rimbo. I huset bor ven min sambo och v ra 2 barn :) Jag r helt ny p det h r med akvarium iaf med fiskar :) Jag har haft en vattensk ldpadda i 10 r n r jag var yngre. B de jag och sambon r helt lyriska nu n r vi har skaffat oss ett kar.. Och barnen g r inget annat n att st d r titta. Ig r var vi iv g och k pte 10st neontetror som en bra fisk att b rja med ;) Och idag anl nde v ra 4 bl a ppelsn ckor fr n Peckoltia.
  http://www.redbee.se/showthread.php/2601-tilda_l
*  SAAB J 21 - Sidan 3
Hej skalabyggare Efter diverse sv righeter med att logga in ock kunna skriva p forumet har detta nu blivit tg rdat. Jag bygger en J 21 i skala 1:5,5. Flyger i mfk Viking Lyckas nu l gga in en bild p bygget men inte mer. Kan n gon tala om f r mig hur jag skall g ra f r att i ett inl gg f in fler bilder i samma inl gg. Avser terkomma med med info och bilder. Har desutom problem med att hitta l mpliga inf llbara pneumatiska st ll. Har s nt f rfr gan till 7 st st lltillverkare men
  http://www.rcflyg.se/forum/showthread.php/16634-SAAB-J-21/page3
*  Jag vill bli brandman! - Utbildningssidan
Hej!|br /> Jag skulle vilja utbilda mig till brandman. Jag har dock inte så bra betyg(var ganska skoltrött) så min fråga är; Vad är det för betyg som krävs för att bli brandman idag i Sverige? Skulle de gå att utbilda sig till brandman utomlands för att sedan arbeta i Sverige?|br /> Är det enklare att komma in på brandmansutbildningar i utlandet eller är det svårare än i Sverige?|br />|br /> Väldigt tacksam för ett svar som styr mig i rätt riktning till mitt drömyrke!
  https://www.utbildningssidan.se/studievagledning/jag-vill-bli-brandman
*  DVB-C, Cryptoguard och dubbla tuners
Hej, Jag ska inom kort f tv via fiber. Det kommer vara DVB-C och leverant ren anv nder Cryptoguard. Har googlat, l st p forum men blir nd inte helt klok p vad som g ller. Leverant ren erbjuder Dilogboxar och dessa vill jag undvika. Dock vill jag g rna kunna spela in en kanal och titta p en annan, och detta blir jag inte klok p hur jag ska l sa. Boxarna jag har tittat p r VU+ Duo2 och Xtrend ET-10000. D.v.s. boxar med CI-slot och m jlighet till dubbla tuners. Problemet ligger i
  https://www.comhit.net/showthread.php/38472-DVB-C-Cryptoguard-och-dubbla-tuners?s=465eef6a38d8a338f4e563a1a25df00b&p=249323
*  pantotensyra-arkiv - Bobby Oduncu
Hej bästa du! ❤️ nu har jag ett generöst erbjudande till dig ☺️ Passa på med vårat sommarerbjudande med 30% på Bobbys Superhair ✨
  http://bobbyoduncu.se/tag/pantotensyra/
*  För kort handbromsvajer?
Hej, Jag bytte nyligen handbromsvajrar. Nu verkar det som att vajern är för kort? Har justeringen vid spaken på max. Jag får inte handbromsarmen på oken att gå helt tillbaka hur jag än gör. Se bild, med justeringen inställd för max längd. https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171019/c62cf69a2e043d5c6c71c59d45ead656.jpg Nån som varit med om detta? Vajern är tysklandsimport från autodoc av märket
  http://forum.saabturboclub.com/showthread.php/151247-F%C3%B6r-kort-handbromsvajer?p=1466860
*  Teknikoml ggning Viasat - Sidan 23
Hej! Fick brev hem i dagarna om att Viasat ska g ra om sitt utbud (byta s ndningsteknik), kommer ej ih g exakt datum p allt.. Fr n rsskiftet s tror jag alla sportkanaler f rsvinner, innan dess f rsvann filmkanalerna och i v r skulle typ enbart svt vara kvar f r 'gamla' boxar. Misst nker att detta inneb r nnu mer pairing ven f r vanliga kanaler f r Viasat, vad tror ni? L r vara fler o fler som k r parat nu, tiden f r kortdelning b rjar nog d ut..
  https://www.comhit.net/showthread.php/39040-Teknikoml%C3%83%C2%A4ggning-Viasat?s=4ea0d62cf3c6de91d7598b86384a81e6&p=257244
*  Första sidan
Hej Alla verkar ha en egen förklaring av vad sci-fi är me frågan kvarstår. Finns det någon norg som vi kan dra alla sci-fi över för att se om det är sci-f...
  https://www.startrekdb.se/forum/topic/491-vad-%C3%A4r-sci-fi/
*  Mindre elflyg - Sidan 2
Hej! Efter att jag inte har flugit p 2 m nader s har jag f tt ganska s mycket kli i fingrarna p att f flyga igen. Problemet varf r jag inte kan flyga s ofta r att jag bara har stora metanolk rror och jag bor 4 mil i fr n f ltet. jag r 4 r fr n att f k rkort s d rf r s m ste jag be pappa skjutsa varje g ng och han orkar inte ka iv g till f ltet p vintrarna, knappt i sommras heller. S nu s vill jag kunna flyga lite s d rf r s funderar jag p om en elk rra vore en bra
  http://www.rcflyg.se/forum/showthread.php/18754-Mindre-elflyg/page2
*  Blåbärstry 'ANJA E' 2l
Blåbärstry Lonicera caer. kamt. ANJA® E Lågväxande buske med rundad form. Höjd 0,4-0,5 m efter 4 år. Blommar med gulvita blommor i maj. På hösten får den stora relativt goda ätliga bär. Varmt gul höstfärg. Sol-skugga. Anspråk
  http://www.odla.nu/shop/blabarstry-anna-e-2l.html
*  Rockport Blåljusfilter - Webboptik
Varför blåljusfilter? Våra moderna prylar som platta dataskärmar, LED-lampor, läsplattor och mobiltelefoner innehåller mycket högre andel blått ljus än äldre glödlampor, tjock-skärmar etc. Denna strålning kan ge irriterande och trötta ögon hos vissa...
  http://www.webboptik.se/sv/articles/2.234.13126/rockport-blaljusfilter

Inavelsdepression: Inavelsdepression är inom populationsgenetiken beteckningen på en viss typ av genetiskt betingade funktionsnedsättningar hos individer i en population som kan uppkomma vid inavel, framför allt om populationen är alltför liten. Dessa beror på en ansamling av många små genetiska försämringar, som var för sig inte påverkar individernas överlevnadsduglighet särskilt mycket, men som sammantaget ger påtagliga negativa effekter.Vanlig vattenrisråtta: Vanlig vattenrisråtta (Nectomys squamipes) är en däggdjursart som först beskrevs av Brants 1827. Nectomys squamipes ingår i släktet vattenrisråttor, och familjen hamsterartade gnagare.Centimorgan: Centimorgan, förkortat cM, är en enhet som används för genetiska kartor eller i samband med genetisk kopplingsanalys. 1 cM motsvarar en rekombinationsfrekvens på 1 %, vilket översatt till en fysisk karta är ungefär 1 miljon baspar.Dominant anlag: miniatyr|Ytterligare illustration av ett dominant anlag, samma förutsättningar som ovan.Tyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.Hybrid (biologi): Hybridisering är en biologisk process som är resultatet av sexuell reproduktion mellan individer som är genetiskt olika. Individerna kan vara av olika arter, populationer, släkten och även familjer.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Virulens: Virulens är en mikroorganisms förmåga att framkalla sjukdom hos sin värd. En virulensfaktor kan sedermera definieras som en speciell egenskap mikroorganismen har, som ger upphov till dess virulens.Termocykler: [eller PCR-maskin en apparat som används vid en PCR]-körning. Namnet termocykler kommer från att apparatens funktion är att med jämna intervall förändra temperaturen i ett antal provrörsplatser för att framställa stora mängder av en viss [[DNA|DNA-sekvens.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Genotyp: Genotypen är en individs exakta genetiska egenskaper (dess genom), vanligen i form av DNA. Allt friskt DNA innehåller ett "recept" för hur den så kallade fenotypen ska formas.Systematik (biologi): Systematik är gruppering av organismer inom biologin vilket myntades av Augustin Pyrame de Candolle för att beteckna läran om klassifikation. Taxonomi blandas ofta samman med systematik och används ibland synonymt med systematik.Plasmid