Råttor, WistarRåttor, inavlade WKYSjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Råttor, inavlade SHRRåttor, inavlade stammarKroppsvikt: En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.Slumpmässig fördelningVäxtextraktOrganstorlekLever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Råttor, inavlade WFTidsfaktorerDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Råttor, mutanta stammarRåttor, GunnBlodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Njure: Ett organ i kroppen som filtrerar blod för utsöndring av urin och reglerar jonkoncentration.Diabetes, experimentell: Experimentellt framkallad diabetes mellitus genom tillförsel av olika diabetogena medel eller genom borttagande av bukspottkörteln.Fysisk kondition, djurArtsspecificitetDjurmodeller: Djur, utvalda pga specifika särdrag, som används i experimentellt syfte och för undervisning och tester.Etanol: En färglös, klar och flyktig vätska (alkohol) med allmän kemisk formel C2H5OH. Den tas snabbt upp i tarmkanalen och sprids i hela kroppen. Etanol har bakteriedödande verkan och används som lokalt desinfektionsmedel. Den har utbredd användning som lösningsmedel och konserveringsmedel i t ex farmaceutiska preparat, och den utgör den viktigaste beståndsdelen i alkoholdrycker.Lipidperoxidering: Peroxidas-katalyserad oxidation av lipider med väteperoxid som elektronmottagare.Högt blodtryck: Ihållande, högt blodtryck i artärsystemet. Utifrån flera mätningar (blodtrycksbestämning) definieras högt blodtryck som ett tillstånd då det systoliska trycket konstant är högre än 140 mm Hg eller då det diastoliska trycket konstant är högre än 90 mm Hg.Malondialdehyd: Dialdehyden av malonsyra (CH2(COOH)2).Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Antioxidanter: Syntetiska eller naturliga ämnen som används som tillsatser för att förhindra eller fördröja oxidationsprocesser. Inom biokemi och medicin utgörs antioxidanter av enzym eller andra organiska ämnen, so m t ex E-vitamin eller betakaroten, som förmår motverka de skadliga effekterna av oxidation i kroppsvävnader.Fytoterapi: Behandling av sjukdomar eller smärta med växter eller örter.Råttor, inavlade BBOxidativ stressInjektioner, intraperitoneala: Injicering under tryck av flytande läkemedel, näringslösning eller annan vätska in i bukhinnehålan via en ihålig nål genom bukväggen.Djurs beteende: Den iakttagbara reaktionen hos ett djur i någon situation.Thiobarbituric Acid Reactive SubstancesReperfusionsskadaDrickandeMetylnitronitrosoguanidin: Ett nitrosoguanidinderivat med kraftigt mutagena och karcinogena egenskaper.Aging: De gradvisa förändringar i människors och djurs struktur och funktion som sker med tiden, som inte beror på sjukdom eller olyckshändelser, och som så småningom leder till ökad sannolikhet att döden sk all inträffa. Gäller inte mikroorganismer.RNA, budbärarImmunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Epilepsi, reflexutlöst: En subtyp av epilepsi som kännetecknas av att anfallen alltid framkallas av ett specifikt stimulus. Hörsel- och synintryck och somatosensoriska stimuli, såväl som handlingar som t ex skrivande, läsning, ätande och beslutsfattande kan utlösa anfall hos benägna personer.EatingBlodsocker: Glukos - den sockerart genom vilken kolhydrater transporteras med blodet, uppgår normalt till en halt av 3,5-5,6 mmol/l. Vid onormalt låg koncentration föreligger hypoglycemi, vid onormalt höga halter hyperglycemi. Syn. dextros; druvsocker.StreptozocinKväveoxid: Gasformig fri radikal som produceras ur arginin i en rad olika däggdjursceller genom verkan av kväveoxidsyntas. Kväveoxid är en endotelberoende relaxerande faktor som frisätts från kärlendotelvävnad och förmedlar kärlutvidgning. Den hämmar även trombocytaggregation, löser upp trombocytaggregat och hindrar att trombocyter fastnar på kärlendotelet. Kväveoxid aktiverar cytosoliskt guanylatcyklas och höjer därmed de intracellulära nivåerna av cykliskt GMP.Hjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut.Androsteron: En av de manliga könshormonerna.Kortikosteron: En binjurebarksteroid med svag, men betydelsefull verkan som mineralkortikoid och glukokortikoid.Katalas: Ett oxidoreduktas som katalyserar omvandlingen av väteperoxid till vatten och syre. Det finns i många djurceller. Brist på enzymet leder till akatalasemi. EC 1.11.1.6.Hjärtmuskel: Hjärtats muskelvävnad. Den består av strimmiga, icke viljestyrda muskelceller, sammankopplade till att bilda den sammandragande pump som genererar blodflödet.GnagarsjukdomarHjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Insulin: Ett proteinhormon som utsöndras av bukspottkörtelns betaceller. Insulin har en avgörande roll i regleringen av sockeromsättningen, där det främjar cellernas förbrukning av glukos. Det spelar även en viktig roll för omsättningen av proteiner och lipider. Insulin används som läkemedel för hålla insulinberoende diabetes mellitus under kontroll.PeroxiddismutasDjur, nyföddaAspartataminotransferaser: Enzymer i transferasklassen som katalyserar reaktionen mellan L-aspartat och 2-ketoglutarat till oxaloacetat och L-glutamat. Enzymerna är pyridoxalfosfatproteiner. I levern överför reaktionen överskottskväve till aspartat för användning i ureacykeln. EC 2.6.1.1. Syn. aspartattransaminaser.Karcinom 256, Walker: Ett transplanterbart karcinom från råtta, som ursprungligen uppkom spontant i mjölkkörteln hos en albinoråtta, och som nu liknar ett karcinom i unga transplantat och ett sarkom i äldre.NG-nitroargininmetylesterSkelettmuskulatur: En typ av strimmig muskelvävnad, fäst vid skelettet med senor. Skelettmuskler har nervförbindelser, och deras rörelser kan styras medvetet. De kallas även viljestyrda.Vidhäftningar: Processer varvid sårytor växer ihop.Etylenglykol: En färglös, luktfri, trögflytande dihydroxialkohol. Den har söt smak, men är giftig vid förtäring. Etylenglykol är den kommersiellt viktigaste glykolen och tillverkas i stor skala som frostskyddsmedel och kylmedel. Syn. glykol.Kväveoxidsyntas: Ett NADPH-beroende enzym som katalyserar omvandlingen av L-arginin och syre till att ge citrullin och kväveoxid. EC 1.14.13.39.Undvikande inlärning: Reaktion på en signal som är avgörande för undvikande av en skadlig händelse.CNS-depressiva medel: En otydligt definierad grupp av läkemedel med förmåga att dämpa aktiviteten i det centrala nervsystemet. De huvudsakliga typer av medel som räknas hit är etylalkohol, bedövningsmedel, sömnmedel, lugna nde medel, narkotiska preparat och ångestdämpande medel.Läkemedelstillförsel genom munnen: Tillförsel av läkemedel eller andra substanser genom munnen.OvariektomiKost: Människors eller djurs normala intag av föda eller dricka. Hit hör inte kostterapi, som avser speciell kost för behandling av sjukdom.Underbindning: Användning av en ligatur för att knyta till eller strypa ett kärl.SkyddsmedelAlanintransaminas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av L-alanin och 2-oxoglutarat till pyruvat och L-glutamat. EC 2.6.1.2.Motorisk aktivitet: Fysisk aktivitet hos människor eller djur som ett beteendefenomen.Glukuronosyltransferas: En grupp enzymer med verkan på en rad olika substrat, inkl fenoler, alkoholer, aminer och fettsyror. De är läkemedelsmetaboliserande enzymer som katalyserar konjugering av UDP-glukuronsyra till ett antal olika endogena och exogena föreningar. 2.4.1.17.Glutationperoxidas: Ett enzym som katalyserar oxidationen av två mol glutation i närvaro av väteperoxid, varvid ges oxiderat glutation och vatten. EC 1.11.1.9.SimningEuphorbiaceae: Familjen törelväxter, inom ordningen Euphorbiales, omfattar ungefär 7500 arter från 275 släkten. Familjen innehåller både ettåriga och perenna örter, buskar och träd.Injektioner, intraventrikulära: Injicering i hjärnventriklarna.Råttor, inavlade F344Tarmkäxartärer: Artärer som utgår ifrån bukpulsådern och fördelar sig till större delen av tarmarna.Alloxan: Mesoxalylurea; ett ämne som fås vid oxidation av urinsyra. Ger vid injektion i kroppen diabetes och används därför experimentellt för att framkalla alloxandiabetes.Glutation: En tripeptid som spelar många roller i celler. Den konjugerar med läkemedel så att dessa kan göras mer lösliga för utsöndring, verkar som koenzym, deltar i ändringar i proteindisulfidbindningar och reducerar peroxider.SårläkningNoradrenalinLågproteinkost: Föda med ett begränsat innehåll av protein. Sådan diet används i vissa fall för att bromsa utvecklingen av njursvikt.Utforskande beteende: Behovet att undersöka en ny omgivning. Denna motivation kan inte tydligt skiljas från nyfikenhet.Fetter i kosten: Fettsorter i maten, särskilt i animaliska produkter, så som kött, köttprodukter, smör och ghee (animalisk matolja; flytande smör). Fett i mindre mängd finns i nötter, frön och avocadofrukter.Läkemedelstester, prekliniska: Preklinisk prövning av läkemedel på laboratoriedjur eller in vitro för undersökning av deras biologiska och toxiska effekter, och möjliga kliniska tillämpningar.TetragastrinTandförflyttningCancerframkallande ämnenTvång, fysiskt

*  Medicinsk informationssökning (Lipidperoxidering • Definitionerna)

Råttor, WistarReaktiva syreradikalerVäxtextraktFerroföreningar: Oorganiska och organiska föreningar med tvåvärt järn. ... Hos råttor ger medlet tre gånger så hög mikrosomal lipidperoxidation som koltetraklorid.SkyddsmedelXantinoxidasMembranfluiditet ... Råttor, Sprague-DawleyKoltetraklorid: Tetraklormetan. Lösningsmedel för oljor, fett, lack, fernissa, vaxer och hartser, och ... Oorganiska föreningar som innehåller gruppen OHRåttor, inavlade stammarFosfatidylkoliner: Derivat av fosfatidylsyror där ...

*  Medicinsk informationssökning (Arterioler • Definitionerna)

Råttor, WistarBradykinin: En nonapeptidsignalsubstans som genom enzymverkan bildas från kallidin i blodet, där den verkar ... Det hämmar även polymorfa leukocyters motilitet.Råttor, inavlade WKYRåttor, inavlade SHRNoradrenalinSvin: Alla djur som ingår i ... Råttor, Sprague-DawleyKapillärer: De fina blodkärl (hårrörskärl) som förbinder arteriolerna med venolerna.Acetylkolin: En ...

*  Medicinsk informationssökning (Fenylefrin • Definitionerna)

Råttor, WistarAdrenalin: Det aktiva, sympatomimetiska binjurebarkhormonet hos de flesta djurarter. Det stimulerar både de alfa ... Råttor, inavlade SHRHjärtmuskelceller: Strimmiga muskelceller i hjärtat. De utvecklas från hjärtmyoblaster.NitroglycerinMarsvin ... Råttor, inavlade stammarKroppspulsåder: Aorta. Huvudstammen i kroppens artärsystem.Adrenerga betastimulerare: Läkemedel som ... Proteinkinas CRåttor, inavlade WKYMetakolinföreningar: En grupp föreningar som är derivat av beta-metylacetylkolin (metakolin). ...

*  Medicinsk informationssökning (Glutation • Definitionerna)

Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Råttor, WistarDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och ... Råttor, inavlade F344Apoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska processen nekros är apoptos ... Råttor, inavlade stammarBindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika ... kroppens/organismens gensvar på medlet.SelenproteinerSelenious AcidRåttor, Sprague-DawleyRenhållare, fria radikaler ...

*  Medicinsk informationssökning (Purinergic P1 Receptor Antagonists • Definitionerna)

Serotonin 5-HT3 Receptor AntagonistsPiperidinerRåttor, WistarAntagonister till excitatoriska aminosyror: Läkemedel som binder ... ProteinSuraminUridintrifosfatPyridoxalfosfatNeurokinin-1 Receptor AntagonistsPurinergic P1 Receptor AntagonistsRåttor, Sprague- ...

*  Medicinsk informationssökning (S-nitroso-N-acetylpenicillamin • Definitionerna)

SuperoxiderRåttor, WistarDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på ... fria radikalerRåttor, Sprague-DawleyNitriterFosfodiesterashämmare: Föreningar som blockerar eller motverkar fosfodiesterasers ...

*  Medicinsk informationssökning (A2B-adenosinreceptor • Definitionerna)

Råttor, WistarNukleotiderHundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen ... Guanosin ingår i RNA, och dess nukleotider har stor betydelse i ämnesomsättningen.EnzymhämmareRåttor, inavlade stammarHjärta: ... RibonukleosiderRåttor, Sprague-DawleyAdenosylhomocysteinasP2-receptorerKalcium: Grundämne som förekommer i nästan all ...

*  Medicinsk informationssökning (Acetylkolin • Definitionerna)

Sammandragning av mellangärdet ökar bröstkorgens volym och underlättar inandning.Omega-N-metylargininRåttor, WistarTidsfaktorer ... KinoxalinerRåttor, inavlade stammarAnura: En ordning under klassen Amphibia, inkluderande flera familjer av grodor och paddor. ... ElektrofysiologiRåttor, Sprague-DawleyKurare: Extrakt från ett flertal växter, bl a Strychnos toxifera, S. castelnaei, S. ...

*  Medicinsk informationssökning (Väteperoxid • Definitionerna)

Rekombinanta proteinerUltraviolett strålningRåttor, WistarModeller, biologiska: Teoretiska modeller som efterliknar förlopp hos ... EC 1.4.3.6.TyrosinEscherichia coliproteiner: Proteiner från Escherichia coli.Råttor, Sprague-DawleySubstratspecificitetLuminol ...

*  Medicinsk informationssökning (Sjukdomsmodeller, djur • Definitionerna)

Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Råttor, WistarHaplotyper: En individs genbestånd vad ... Råttor, inavlade LewGenetiska vektorer: DNA-molekyler med förmåga till autonom replikation i en värdcell, och i vilka andra DNA ... Råttor, Sprague-DawleySjukdom: En bestämd patologisk process med typiska kännetecken och symtom. Den kan omfatta hela kroppen ...

*  Medicinsk informationssökning (Hjärna • Definitionerna)

De har transmittorv erksamhet och spänningsberoende jonkanaler.Djur, nyföddaRåttor, WistarMöss, inavlade C57BLImmunhistokemi: ... Det påverkas av hjärnmassan, cirkulationssystemet, cerebrospinalvätskeflödet och skallens styvhet.Råttor, Long-EvansGlukos: ... Råttor, inavlade F344Laterala ventriklar: Hålrum i de båda hjärnhalvorna som härrör från embryots nervrör. De är åtskilda genom ... Råttor, inavlade stammarMöss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen ...

*  Medicinsk informationssökning (Tarmkäxartärer • Definitionerna)

Råttor, WistarAcetylkolin: En neurotransmittor. Acetylkolin är hos vertebrater den viktigaste signalsubstansen vid den ... Råttor, inavlade WKYMuskelavslappning: Den fas i muskelaktiviteten då en muskel återgår i viloläge.Halsartärsjukdomar: ... Råttor, Sprague-DawleyKärlröntgen: Radiografi av blodkärl efter tillförsel av kontrastmedel.Kväveoxid: Gasformig fri radikal ... Råttor, inavlade SHRArtärbråck: Blåsa eller säckliknande utbuktning på en artär(artärbråck), ven(åderbråck, venbråck, varicer) ...

*  Medicinsk informationssökning (Oxidanter • Definitionerna)

EC 1.1.1.49.Cellskydd: Skydd av celler mot skadliga effekter med hjälp av kemiska föreningar.Råttor, WistarGlutaredoxiner ... Tack vare sina kärlsammandragande egenskaper har substansen också en rad andra verkningar.Råttor, Sprague-DawleySulfensyror ...

*  Medicinsk informationssökning (5-HT2-serotoninreceptorer • Definitionerna)

Nervvävnadsproteinerp-kloramfetaminNeurotransmittorsubstanserRåttor, WistarAminopyridiner: Pyridiner som ersatts med en ... Råttor, Sprague-DawleyAntidepressiva medel, andrageneration: En strukturellt och verkningsmässigt mångfaldig grupp av läkemedel ...

*  Medicinsk informationssökning (Kärlutvidgning • Definitionerna)

NäthinneartärRåttor, WistarNitriterMetakolinklorid: Ett kvartärt, parasympatomimetiskt ammoniummedel med muskarin verkan som ... Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Endotelin A-receptorPurinerRelaxinSulfonerRåttor, inavlade WKY ... Huden består av dermis (läderhuden) och epidermis (överhuden).Lungcirkulation: Blodets cirkulation genom lungorna.Råttor, ... TripelennaminRåttor, inavlade SHRAminofyllin: Ett läkemedel som innehåller teofyllin och etylendiamin. Det är mer lättlösligt i ...

*  Medicinsk informationssökning (Kväveoxidsyntas type III • Definitionerna)

Råttor, WistarLipopolysackarider: Fettbärande polysackarider som är endotoxiner och viktiga gruppspecifika antigen. De kommer ... Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.NitraterNitroargininRåttor, Sprague-DawleyEnzyminduktionCykliskt GMP ...

*  Medicinsk informationssökning (Lungartär • Definitionerna)

Prospektiva studierRåttor, WistarRetrospektiva studierSammandragningMagnetisk resonansangiografi: Icke-invasiv metod för ... Råttor, Sprague-DawleyKranskärlssjukdom: Sviktande hjärtfunktion pga obalans mellan hjärtmuskelfunktion och kranskärlens ...

*  Medicinsk informationssökning (Kväveoxidsyntas • Definitionerna)

Råttor, WistarLipopolysackarider: Fettbärande polysackarider som är endotoxiner och viktiga gruppspecifika antigen. De kommer ... Denna funktion har kunnat studeras i detalj i kapillärkärl.NitraterNitroargininEnzyminduktionRåttor, Sprague-DawleyCykliskt GMP ... koloxid.Råttor, inavlade SHRHjärtfrekvens: Antalet sammandragningar av hjärtkamrarna per tidsenhet, vanligtvis per minut. ... Råttor, inavlade LewDjurmodeller: Djur, utvalda pga specifika särdrag, som används i experimentellt syfte och för undervisning ...

*  Gluten och mjölk är källan till moderna sjukdomar

... upptäckte att de också skulle kunna undertrycka ackumulering av sorbitol i humana blodkroppar och hos råttor matade med socker ... Garlic(Allium sativum) feeding impairs Sertoli cell junctional proteins in male Wistar rat testis: microscopy study.. http:// ...

Njure: Njurarna (latin renes, singular ren) är bönformiga organ vilka hos människan mäter ungefär 6 gånger 12 centimeter, som ligger i par och delvis täckta av bukhinnan på var sin sida om ryggraden, nära dess mittpunkt. Hos en vuxen människa väger njurarna ca 160 gram vardera.HypertoniSkimmia anquetilia: Skimmia anquetilia är en vinruteväxtart som beskrevs av N.P.Blodsockermätning: Blodsockermätning eller glukosmätning, det vill säga mätning av nivån blodsocker (glukos) i blod, sker för att studera en persons blodsockerreglering, t.ex.Kortikosteron: Kortikosteron eller 17-deoxykortisol är ett steroidhormon som framför allt är involverat i stressresponer. Det är en mild glukokortikoid och något mer potent mineralkortikoid, varmed dess effekt påminner om kortisolets.Katalas: Enzymet katalas finns i vävnader hos både växter och djur, bland annat i människans saliv. Det katalyserar reaktionen där väteperoxid omvandlas till syrgas och vatten.Transaminaser: Transaminaser är enzymer i blodet som analyseras för att detektera en leverskada. Transaminaserna benämns oftast ASATEtylenglykolförgiftning: Etylenglykolförgiftning är en mycket allvarlig förgiftning som skadar framför allt njurarna hos den som druckit etylenglykol, som bland annat finns i kylarvätska. Intag av kylarvätska kan antingen ske med flit, så som vid självmordsförsök, eller oavsiktligt av barn och djur, då detta är en söt vätska.Cambridgekuren: Cambridgekuren numer Cambridge Viktprogram är en metod för viktminskning. Den utvecklades 1970 av Alan Howard vid Cambridge University i England och är originalet inom VLCD.Alaninaminotransferas: Alaninaminotransferas (förkortat ALAT, internationellt ALT) har som uppgift att katalysera överföringen av en aminogrupp från alanin till en ketosyra. Det är ett enzym som används som klinisk markör för att diagnostisera leversjukdomar.Crawl: Crawl (alternativ stavning krål, även kallat frisim, fritt) är det simsätt som oftast används vid frisim och nästan alltid av alla elitsimmare, eftersom det är det snabbaste simsättet för den som klarar av det.Grenbingel: Grenbingel (Mercurialis annua) är en växtart i familjen Törelväxter.SårNyfikenhetAnimaliskt fett: Animaliskt fett är fett som kommer från djur. Animaliskt fett kan man få i sig genom att äta till exempel kött eller mejeriprodukter.Cancerframkallande ämnen: Cancerframkallande ämnen eller karcinogener (även carcinogener) är substanser och exempelvis virusRight diagnosis: Probable human carcinogen -- Kaposi's sarcoma herpesvirus Läst 2014-11-11 som kan påskynda eller framkalla cancer hos människor och djur. Processen att utveckla cancer kallas carcinogenes.