PyridinerNADNADPImidazoler: Föreningar som innehåller 1,3-diazol, en femhörnig aromatisk ring med två kväveatomer med en mellanliggande kolatom. Kemiskt reducerade varianter omfattar imidazoliner och imidazolidiner.NikotinamidmononukleotidNikotinsyrorReceptor, Metabotropic Glutamate 5NADP TranshydrogenasesCancerframkallande ämnenOxidation-reduktionPikolinerMolekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.Cykliska fosforoxiderNikotinamidasHeterocykliska föreningar: Ringföreningar med andra atomer än kol i kärnorna.Metabotrop glutamatreceptor: Cellyteproteiner som binder glutamat och som genom G-proteiner påverkar sekundära budbärarsystem. Flera olika typer av metabotropa glutamatreceptorer har klonats. De skiljer sig åt farmakologiskt, i fördelning och i fråga om verkningsmekanismer.Mutagener: Kemiska ämnen som ökar antalet genetiska mutationer genom att störa nukleinsyrornas funktion. Ett klastogen är ett specifikt mutagen som åstadkommer kromosombrott.DNA-addukter: Kovalenta anslutningar mellan mutagena kemiska ämnen och DNA. Sådana kopplingar aktiverar reparationsprocesser i DNA och kan, om reparation inte ägt rum före replikation, leda till utbyte eller bortfall av nukleotider och omkastningar i kromosomerna.NADH, NADPH-oxidoreduktaserNikotinsyraIminerSemikarbaziderStereoisomerismRhodiumStruktur-aktivitet-relationAminer: En grupp föreningar erhållna ur ammoniak genom utbyte av väte mot organiska radikaler.Ringslutning: Omvandling av en öppen kolvätekedja till en sluten ring. Syn. cyklisering.Cytokrom P-450 CYP1A2: Ett polycykliskt, aromatiskt, kolväteinducerbart cytokrom av stort kliniskt intresse pga det stora antal läkemedelsinteraktioner som har samband med induktion och hämmande av teofyllin. Koffein betraktas som mönstersubstratet för detta enzym. Det omsätter även teofyllin och antipyren. Miljöfaktorer såsom cigarettrökning, grillat kött, korsblommiga grönsaksväxter och ett antal läkemedel, inkl fenytoin, fenobarbital och omeprazol, ger ökad CYP1A2-aktivitet.Katalys: Påskyndande av en kemisk reaktion genom medverkan av en särskild reaktorsubstans, katalysator.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.Amobarbital: Ett barbiturat med hypnotiska och sedativa, men icke ångestdämpande, egenskaper. Bieffekterna är en följd av dosberoende CNS-påverkan, och det föreligger en hög risk för tillvänjning.CookingNiacinamidPralidoximföreningarMagnetisk resonansspektroskopi: Spektroskopimetod för mätning av det magnetiska momentet hos elementärpartiklar, så som atomkärnor, protoner eller elektroner. Tekniken har kliniska tillämpningar i form av NMR-tomografi (magnetisk resonanstomografi).Alkyner: Acykliska kolväten med en trippelbindning med generell formel Cn-H2n-2.SpektrofotometriBiotransformering: Kemisk förändring av en exogen substans i ett biologiskt system. Förändringen kan innebära en inaktivering av ämnet eller produktion av en aktiv metabolit från en inaktiv ursprungsförening. Omvandling en kan vara icke-syntetisk (oxidation-reduktion, hydrolys) eller syntetisk (glukuronidbildning, sulfatkonjugation, acetylering, metylering). Metabolisk detoxikation och eliminering räknas också hit.PikolinsyrorOrganometallföreningarOxidoreduktaserChemistry Techniques, SyntheticIridium: Metalliskt grundämne med kemiskt tecken Ir, atomnummer 77 och atomvikt 192,22.Flavin-adenindinukleotid: En förening av riboflavin och adenosindifosfat. Den är koenzym till olika aeroba dehydrogenaser, t ex D-aminosyraoxidas och L-aminosyraoxidas. Syn. FAD.KinoxalinerGramnegativa fakultativt anaeroba stavar: En stor grupp fakultativt anaeroba, stavformade bakterier som färgas rosa (negativ färgnig) vid gramfärgning.Kemiska fenomenKemiHögtrycksvätskekromatografi: Vätskekromatografimetoder som har högt ingångstryck, hög känslighet och hög hastighet.Levermitokondrier: Mitokondrier i leverceller. Dessa har, som hos alla mitokondrier, ett yttre och ett inre membran som tillsammans bildar två separata mitokondriefack: ett inre, substansfyllt utrymme och ett smalt utrymme mellan membranen. I levermitokondrien finns uppskattningsvis 67% av mitokondrieproteinerna i den inre matrisen.Indikatorer och reagenserAlkoholoxidoreduktaser: En underklass av enzymer omfattande alla dehydrogenaser med verkan på primära och sekundära alkoholer samt hemiacetaler. Enzymerna kan klassificeras beroende på acceptor, som kan vara NAD+ eller NADP+ (underklass 1.1.1), cytokrom (1.1.2), syre (1.1.3), kinon (1.1.5) eller någon annan acceptor (1.1.99).Papperskromatografi: En typ av kromatografi, där den fasta fasen består av filterpapper av speciell kvalitet. I övriga avseenden liknar den tunnskiktskromatografi.Råttor, inavlade F344SemikarbazonerFormaterPalladiumAminobifenylföreningar: Bifenylföreningar med en eller flera aminogrupper i någon position.KinolinerLevermikrosomer: Slutna blåsor av fragmenterat endoplasmatiskt nätverk som bildas när leverceller eller -vävnad säras genom homogenisering. De kan vara släta eller ojämna.AzetidinerMolekylkonfiguration: Den typiska tredimensionella formen av en molekyl.TiazolerSchiffbaserHjärt-kärlfysiologiska förlopp: Biologiska aktiviteter som hjälper till att upprätthålla hjärt-kärlsystemets funktioner.NAD+ nukleosidasDitionit: H2O4S2-jonen och tillhörande salter, t ex Na2S2O4 (natriumditionit, som bl a används som blekmedel). Syn. hydrosulfit.Antagonister till excitatoriska aminosyror: Läkemedel som binder till, men inte aktiverar receptorer för excitatoriska aminosyror, varvid agonistverkan blockeras.FlavoproteinerCyanider: Oorganiska salter av vätecyanid (cyanväte; blåsyra) med radikalen -CN. Hit hör också isocyanider. De skiljer sig från nitriler, vilka avser organiska föreninger med -CN-radikalen.ImiderHem: Det färggivande ämnet i hemoglobin. Det förekommer fritt i kroppsvävnader och som prostetisk grupp i många hemproteiner.Kött: De ätliga delarna av något djur som används som föda, inkl. tamboskap (nötkreatur, svin och får) och fjäderfä, fisk, skaldjur och vilt.BensoxepinerArylamin-N-acetyltransferas: Ett enzym som katalyserar överföringen av acetylgrupper från acetyl-CoA till arylaminer. Det har bred specificitet för aromatiska aminer, i synnerhet serotonin, och kan katalysera överföring av acetyl mellan arylaminer utan CoA. EC 2.3.1.5.Fosgen: En mycket giftig gas som använts som kemiskt stridsmedel. Det är ett lömskt gift, som inte omedelbart känns irriterande, ens när dödliga halter inandats.Vätejonkoncentration: Ett mått på en lösnings surhetsgrad.Nikotinamid-N-metyltransferasUltraviolettspektrofotometriFosforföreningar: Oorganiska föreningar som innehåller fosfor som en fast beståndsdel av molekylen.ThienopyridinesOximerNukleotiderGrön kemiDos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Alkener: Omättade kolväten av typen Cn-H2n, betecknade med ändelsen -en.Cytokrom P-450: En stor grupp isoenzymer (hemproteiner) som utgör nyckelkomponenter i det flerfunktionsoxidassystem som dels ansvarar för biosyntesen av steroider, fettsyror och gallsyror, dels bioomvandlingen av många främmande föreningar till mutagena och cancerframkallande ämnen. De flesta däggdjur har ett flertal avlägset besläktade fenobarbitalinducerbara genunderfamiljer. De indelas efter sina sekvensöverensstämmelser snarare än efter sina funktioner i CYP-genfamiljer (>40% homologi) och underfamiljer (>59% homologi). CYP1-, CYP2- och CYP3-genfamiljerna står för större delen av läkemedelsmetabolismen. EC 1.13.-.Dihydropyridiner: Pyridindelar som är delvis mättade genom att två väteatomer kopplats på i någon position.Glutarater: Produkter av glutarsyra. Ibland används glutarat synonymt med glutarsyra. FluorometriKväveföreningar: Oorganiska föreningar som har kväve som fast beståndsdel i molekylen.Tioredoxin-disulfidreduktasNitratreduktas (NAD(PH)H)Aminopyridiner: Pyridiner som ersatts med en aminogrupp i någon position. De kan vara hydrogenerade, men måste ha åtminstone en dubbelbindning.Modeller, molekylära: Experimentella eller teoretiska modeller för undersökning av molekylers form, elektroniska egenskaper eller interaktioner. Hit hör även analoga molekyler, datorframställd grafik och mekaniska strukturer.Kortisonreduktas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av ett keton och en hydroxigrupp i C-20-positionen i kortison och andra 17,20,21-trihydroxisteroider. EC 1.1.1.53.NocardiaCoordination ComplexesMutagenitetstester: Test av kemiska eller fysikaliska medels mutagena förmåga. Hit hör bl a tester på mikroorganismer, insekter, djurceller och djur.Bindningsplatser: De reaktiva områden på en makromolekyl som är direkt envolverade i dess specifika sammankoppling med en annan molekyl.Bicykliska föreningar, heterocykliska: En klass mättade föreningar bestående av endast två ringar med två eller fler gemensamma atomer och åtminstone en heteroring, och som får sitt namn efter en öppen kolvätekedja med samma totalantal ato mer.SubstratspecificitetOxaloacetaterKoenzymerPyridoxalfosfatIsomeri: Förekomsten av strukturella skillnader hos vissa kemiska föreningar, fast föreningarna har samma elementära sammansättning.Karboxylsyror: Organiska syror innehållande karboxylgruppen -COOH, inklusive aminosyror och fettsyror. Karboxylsyra används både som klassbenämning och som suffix.Glutationreduktas: Ett enzym som katalyserar reaktionen 2 glutation + NADP+ = glutationdisulfid + NADPH + H+. EC 1.8.1.7.Lever: Stort organ i bukhålan med flera viktiga ämnesomsättningsfunktioner.Hydromorfon: En opioid för smärtstillande bruk som erhålls från morfin. Den har kortare verkningstid än morfin.NikotinreceptorerRotaxanerHeterocycliska föreningar, 2-ring: En klass organiska föreningar med två ringstrukturer, av vilka en består av mer än en sorts atom, oftast kol plus någon annan atom. Heteroringen kan vara aromatisk eller icke-aromatisk.Anaerobios: En livsmiljö utan syrgas.Kolinesterasaktiverande medel: Läkemedel som används för att häva den inaktivering av kolinesteras som orsakas av organofosfater eller sulfonater. De utgör ett viktigt terapeutiskt hjälpmedel i samband med organofosfat- eller sulfonatförgiftning inom lantbruk, industri och hos militär personal.Röntgenkristallografi: Undersöknig av kristallstrukturer med hjälp av röntgendiffraktionsteknik.ZeoliterRåttor, Sprague-DawleyPyrimidinnukleotiderKarboliner: En grupp pyridoindolföreningar. Alla sammanbindningar mellan pyridin och indolets femuddiga ring tillåts, likaså derivaten av dessa föreningar.Lycopodium: Ett växtsläkte (lumrar) av familjen Lycopodiaceae. Växterna innehåller alkaloider. Lycopodiumolja utvinns ur L. clavatum (mattlummer).BensenderivatSyrgasförbrukningKemi, organiskAcetoacetater: Salter och derivat av acetättiksyra.Spectrometry, Mass, Electrospray IonizationBenvedsväxterTiosulfaterAerobios: Liv eller metaboliska reaktioner i närvaro av molekylärt syre.Karbolsyror: Karbonsyror med en homocyklisk ringstruktur, där alla atomer i ringen är kol.Masspektrometri: En analysmetod som används för att bestämma ett kemiskt ämne utifrån dess massa med hjälp av någon form av masspekrometer.Ligander: Molekyler som binder till andra molekyler, särskilt ifråga om små molekyler som binder specifikt till större molekyler, t ex ett antigen som binder till en antikropp, ett hormon eller en neurotransmittor som binder till en receptor, eller ett substrat eller allosterisk effektormolekyl som binder till ett enzym. Ligander kan även utgöras av molekyler som avger eller tar upp ett elektronpar för att bilda en koordinerad kovalent bindning med den centrala metallatomen i ett koordinationskomplex.StreptonigrinKolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.Alkaloider: Organiska kvävebaser. Många medicinskt betydelsefulla alkaloider finns i både djur- och växtriket.Deoxiguanosin: En nukleosid bestående av basen guanin och sockret deoxiribos.RuteniumIsoxazoler: Azoler med ett syre och ett kväve intill varandra i 1,2-positionerna, till skillnad från oxazoler, som har kväve i 1,3-positionerna.Ferredoxin-NADP-reduktas: Ett enzym som katalyserar oxidationen eller reduktionen av ferredoxin eller adrenodoxin i närvaro av NADP. EC 1.18.1.2.RadiokemiSalpetersyrlighetTertiär-butylhydroperoxidPeroxiderFMN-reduktasHydroxylaser: En stor grupp enzymer som förmedlar oxidations-reduktionsreaktioner där en atom i en syremolekyl binds till det organiska substratet. Den reducerade syreatomen binds med väte och bildar vatten. Enzymerna kallas även monooxygenaser. Dessa reaktioner fordrar två substrat som reduktanter för var och en av de båda syreatomerna. Det finns olika klasser av enzymerna beroende på vilken typ av väteavgivande kosubstrat (koenzymer) som krävs för blandfunktionsoxidationen. EC 1.4 - 1.97.Akatalasemi: En sällsynt, autosomalt recessiv rubbning beroende på avsaknad av enzymet katalas. Tillståndet är oftast utan symtom, men munsår och gangrän kan förekomma. Kallas också Takaharas sjukdom.Tarmtumörer: Cancer i tarmarna.Fluorescensspektrometri: Mätning av intensitet och kvalitet hos fluorescerande ljus.Råttor, WistarFenomen inom fysikalisk kemiAcetalerKemi, fysikaliskJodföreningar: Oorganiska föreningar som innehåller jod som en huvudbeståndsdel i molekylen.Azider: Organiska eller oorganiska föreningar med en -N3-grupp.Masskromatografi-Masspektrometri: En mikroanalysteknik som kombinerar masspektrografi och gaskromatografi för såväl kvalitativ som kvantitativ bestämning av kemiska föreningar.AmidohydrolaserAdeninnukleotider50 procent hämmande koncentration: Den koncentration av en förening som behövs för att reducera tillväxten av en bakteriekoloni eller population av eukaryota celler in vitro med 50%. Standarden används såväl för att ange antibakteriell verkan in vitro som cytotoxicitet mot eukaryota celler i odling.Elektrontransport: En viktig process i cellens energiomsättning. Förloppet då elektroner transporteras från ett reducerat substrat till molekylärt syre.LösningsmedelThiobacillusMetaraminol: En adrenerg agonist som främst utövar verkan via alfaadrenerga receptorer och som stimulerar till frisättning av norepinefrin. Preparatet har oftast använts som kärlsammandragande medel vid behandling av lågt blodtryck.Ketoner: Ketoner är en klass organiska ämnen som typiskt består av en karbonylgrupp och två kolvätegrupper. Vid reduktion bildas alkoholer.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.SuccinaterLac RepressorsPyridonerSulfhydrylföreningar6-aminonikotinamid: En vitaminantagonist med teratogena effekter.Fagocytens bakteriedödande dysfunktionAlkoholer: Alkylföreningar med en hydroxylgrupp. De klassificeras efter kolatomens förhållande: primära alkoholer (R-CH2OH), sekundära (R2-CHOH), tertiära (R3-COH).SyrgasResorcinolerNikotinHydrolys: Spjälkning av ett kemiskt ämne genom tillägg av en vattenmolekyl.AldehydoxidoreduktaserScreening av antitumörmedel: Metoder för undersökning av effektiviteten hos cellgifter och biologiska hämmare. Hit hör modeller för celldödande in vitro och cytostatiska färguteslutningstester, samt mätning av tumörtillväxtparametrar hos försöksdjur in vivo.DihydrolipoamiddehydrogenasNOAELDelavirdin: En kraftfull, omvänt transkriptashämmare av icke-nukleosidtyp med specifik verkan på HIV-1.Kalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.Kolinerga medel: Alla läkemedel avsedda att verka på kolinerga system. Hit räknas agonister och antagonister, medel som påverkar acetylkolincykeln och medel som har verkan på de kolinerga nervcellernas överlevnad. Termen kolinerga medel används fortfarande i den mer inskränkta betydelsen muskarinagonister, även om de flesta moderna textböcker avråder från detta bruk.Bensoin: 2-hydroxi-1,2-difenyletanon. Vitt, kristallint pulver framställt genom kondensation av bensaldehyd i kaliumcyanid. Framställs också ur bensoeharts och används som tillsats i parfymer, tvål och rökelse .Järnföreningar: Oorganiska föreningar som innehåller järn som en fast huvudbeståndsdel i molekylen.Indoliziner: En grupp dubbelringade, heterocykliska föreningar.Hydrering: Tillägg av väte till ett ämne, särskilt till omättade fetter eller fettsyror.KinolinsyrorLäkemedelshållbarhetGlutation: En tripeptid som spelar många roller i celler. Den konjugerar med läkemedel så att dessa kan göras mer lösliga för utsöndring, verkar som koenzym, deltar i ändringar i proteindisulfidbindningar och reducerar peroxider.Ketoglutarsyra: En familj av föreningar som innehåller en oxo-grupp, med generell struktur som 1,5-glutarsyra.Malatdehydrogenas: Ett enzym som katalyserar omvandlingen av (S)-malat och NAD+ till oxaloacetat och NADH. EC 1.1.1.37.Ferricyanider: Oorganiska salter av den hypotetiska syran H3Fe(CN)6.2-aminoadipinsyra: En metabolit i lysinets biokemiska huvudpathway. Den verkar som antagonist mot neurostimulerande aktivitet modulerad av glutamatreceptorn N-metyl-d-aspartat (NMDA).Mikrovågor: Den del av det elektromagnetiska spektret som ligger mellan UHF-radiovågor och de infraröda frekvenserna.PyrrolerAdenosintrifosfat: Adenosin-5´-(tetravätetrifosfat). En adeninnukleotid innehållande tre fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel. Adenosintrifosfat har en betydande roll i ämnesomsättningen och som neurotransmitt or.Tungt väte: Deuterium är en stabil väteisotop med kemiskt tecken 2H eller D. Atomen har en proton och en neutron i kärnan och är sålunda ungefär två gånger så tung som väteatomen.Fluorescens: Egenskapen hos ett ämne att lysa under bestrålning. Den avgivna strålningen är vanligtvis av längre våglängd än den infallande (eller absorberade), t ex kan ett ämne som bestrålas med osynligt ljus avge synligt ljus. Röntgenfluorescens används för diagnostiska ändamål.PurinnukleotiderCykloparaffiner: Cykliska, alifatiska kolväten, hos vilka tre eller fler kolatomer i varje molekyl är förenade i en ringstruktur, där var och en av ringens kolatomer är bunden till två väteatomer eller alkylgrupper. De enklaste medlemmarna är cyklopropan (C3H6), cyklobutan (C4H8), cyklohexan (C6H12) och derivat av dessa, såsom metylcyklohexan (C6H11CH3).Lösningar

*  Matförgiftad av sommarmaten vid rötmånad - Vardagspuls

Varje år drabbas cirka 500 000 svenskar av matförgiftning. Så här hanterar du den vanliga sommarmaten när det är rötmånad.
vardagspuls.se/kropp--halsa/se-upp-med-sommarmaten--sa-haller-du-dig-frisk/

*  Rekordmånad för Zeunerts

... Sollefteåbryggeriet Zeunerts går bättre än någonsin.- Vi har kanonsiffror just nu. November månad var den bästa månaden...
allehanda.se/angermanland/solleftea/rekordmanad-for-zeunerts

*  Bli Isbj rnsfadder! | St d WWF

Som Isbj rnsfadder st der du varje m nad WWFs klimatarbete och f rb ttrar isbj rnarnas situation i Arktis. Bli Isbj rnsfadder idag!
wwf.se/insamlingsportal/fadder/isbjrnsfadder/1464931-isbjrn-start-b

*  Försök till valfusk i Botkyrka - { EyesX } Mattias Tengblad Online

Detta klipp visar tydligt på hur man försöker genomföra valfusk mot Piratpartiet i EU-valet. Jag är inte det minsta förvånad efter det senaste årets utveck
eyesx.com/2009/05/forsok-till-valfusk-i-botkyrka/

*  Egenvårdsprodukter och anpassade produkter - PDF

Tjänsteutlåtande H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Ing-Britt Johansson, utvecklingssamordnare VOHJS HU-HOH14- Gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel Egenvårdsprodukter
docplayer.se/2626278-Egenvardsprodukter-och-anpassade-produkter.html

*  Where are you?

En fågels stilla visslande löd igenom den sargade skogen. Träd låg omkullblåsa över allt, knäckta på mitten och rötter upprivna ifrån marken. Det såg ut som att
numoori.swedishforum.net/t1658-where-are-you

*  Dagens filosofiska tanke: 2015-jul-15

Nog är Ceres ovanlig men nu anser jag tiden vara mogen för klara besked av vilken metall det är som glänser på Ceres. Har jag rätt eller fel på min gissning av Rhodium? Att det är is tror jag inte på det är för skarpt sken och avståndet till vår sol som källa för reflex på is av detta starka slag knappast är ...
dagensfilosofiskatanke.blogspot.com/2015_07_15_archive.html

*  Kolnanorör för katalys

I den aktuella artikeln har man lyckats visa att kväve-dopade kolnanorör kan vara en mer effektiv katalysator för syrereduktion än vad platina är. Nanorör har länge använts i elektroder (jag forskar själv inom det området), mycket för att de ökar den effektiva arean, men man har även vetat att de har viss katalytisk effekt. Det nya är att kvävedopningen verkar öka effekten dramatiskt. Därtill är nanorörskatoden mer stabil över tid än platina-kol-katoden och okänslig för CO-förgiftning, något som är ett stort problem i praktisk användning av metanolbränsleceller ...
lagerbladet.blogspot.com/2009/02/kolnanoror-for-katalys.html

*  MITT AKVARIUM: januari 2013

Jag berättar inte det här för att jag tycker att jag är duktig, det är jag inte. Man blir inte duktig av att man inte vill ha! Jag vill ju inte ha det söta! Om du inte röker och tackar nej till en tobak, som någon vill bjuda dej på, gör dej inte duktig, man vill ju bara inte ha! Men jag förstår alla som faller ner i kolhydratträsket varje julhelg, det gör jag verkligen. Det är ju för att det bara finns en on/off-knapp. Det finns inget mitt emellan! Jag har skrivit om det förr, men det tåls att upprepas, att vara beroende av socker (kolhydrater) är som vilket annat beroende som helst, man kan inte äta bara lite, man måste avstå helt. Jag jämför gärna mitt sockerberoende med en alkoholists problem, det går bara att avstå helt, inte att bara ta lite för då är man fast igen! Jag har varit så sockerberoende att jag skakande öppnat lösgodispåsen i bilen på mataffärens parkering, precis som en alkoholist öppnar sin flaska bakom hörnet på Alko/Systemet, det vill ...
fiskensvea.blogspot.fi/2013/01/

*  Goodbye Zebras: October 2007

Gulliver var ganska grym på den österländska hobbyn ping pong då han blivit tvungen att "bevisa sig" mot Råttnässkolans coolare och äldre snubbar. De som vid förlust utdelade välsvarvade "muskeldödare", en typ av boxningsslag på överarmen som förlamade muskeln i ungefär tio minuter och gav stora blåmärken att ljuga för mamma om. Gulliver hade tilldelats många fostrande muskeldödare men var inget fan av den kamratliga diciplineringen, och fick därför se till att prestera utav bara helvete på fritidsgården fistens utslitna pingisbord. Sin största seger Gulliver smakat sötman av var när han besegrat Grilhjelm Bosser inför skolans snyggaste (och tillika lösaktigaste) tjej Rara-Sara. Hon hade inte direkt kastat sig i Gullivers blågula armar efter matchen, egentligen hade hon inte sagt ett ord till honom. Men hon hade tittat på honom länge, imponerad över att den där skevt second handklädde lille gnagaren klarade av andra saker än att bli snöbadad till ...
kristofferviita.blogspot.com/2007/10/

*  Spannmålsfritt Hundfoder - Kvalitetsfoder till din hund!

Spannmålsfritt hundfoder av högsta kvalitet! Alltid 15 % rabatt på övriga produkter när du handlar ditt hundfoder hos TuggMästaren.se!
tuggmastaren.se/tuggmastarens-spannmalsfria-hundfoder-fisk-13-6-kg.html

*  2016 - Johan Crona

Man har identifierat fyra huvudsakliga faser som alla bolag går igenom (Discovery, Validation, Efficiency och Scale). Till de olika stegen finns en uppsättning indikatorer (Top Challenges) som man kan ställa mot ett bolags utveckling för att identifiera i vilken fas man är. Alla framgångsrika bolag har gått igenom faserna i rätt ordning 1-2-3-4. Det går att läsa mer i rapporten om vilka typiska utmaningar som bolag löser i varje fas för att avancera till nästa steg (som kan variera något beroende på vilket typ av bolag man är b2b, b2c etc).. Vad som sticker ut som extra intressant i tabellen, och som fick mig att skriva den här posten, är antalet anställda. Genom de tre första faserna, ända till bolaget trycker på gasen och börjar skala upp ordentligt, har bolagen i genomsnitt 4 anställda. Siffran ökar inte genom de tre första faserna! Det är alltså väldigt små team som jobbar med att ta fram den första produkten, validera nyttan hos kunden, få de första kunderna ...
johan-crona.se/2016/

*  Fjallvagnen -75 | Hyr Husvagn till din semester

Antal bäddar 4 (rek 3 vuxna). Kök med 2 gasol plattor, bestick, div köks redskap. Radio med cd-spelare EJ mp3. Taklampa över mat bord/säng (Bak). Säng lampor Garderob med hyllor o hängare. div skåp för förvaring. Tv antenn 1 gasol flaska (Full vid hämtning lämnas full vid återlämnandet). avloppstank. skarvsladd till el. 1 Sängplats i Fram, Stor sitt grupp Bak när ej bäddat, 3 sängplatser bak när det är nerbäddat ...
hyrhusvagn.n.nu/fjallvagnen75

*  Dinapp Wideneck 6m+ 2-p, CherubBaby hos bamba.se

K p Dinapp Wideneck 6m+ 2-p, CherubBaby hos bamba.se. Leksaker p n tet. Snabba leveranser och god service! Bamba lskar leksaker!
https://bamba.se/product.html/dinapp-wideneck-6m-2-p-cherubbaby

*  Iridium Communications Inc (IRDM) - Köp aktier | Avanza

Köp aktier i Iridium Communications Inc - enkelt och billigt hos Avanza Bank. Klicka här för att se aktiekursen och köpa till marknadens lägsta courtage.
https://avanza.se/aktier/om-aktien.html/390735/iridium-communications-inc

*  F rskolornas handlingsplan uppdateras - Lokaltidningen H ssleholm

H SSLEHOLM. F r att ka kvaliteten i undervisningen i f rskolan och f rskolans m luppfyllelse s har nu regeringen gett Skolverket i uppdrag att se ver f rskolornas l roplaner. Enligt utbildningsminister Gustav Fridolin r anledningen till versynen att den 20 r gamla l roplanen inte ger tillr ckligt st d i arbetet och beh ver bli mer modern. Han anser ocks att den pedagogiska kvaliteten skiljer sig mellan f rskolorna, vilket kan ge konsekvenser f r likv rdigheten i barnens vidare utbildning.. Christer Pettersson, verksamhetschef f rskola, H ssleholms kommun ser dock att f rskolorna i H ssleholms kommun h ller en j mn kvalitet.. Jag bed mer att H ssleholms kommuns f rskolor generellt h ller en god kvalitet. Tack vare en medveten satsning och en gener s delarkultur , som alltid varit signifikativt f r f rskolan, ser vi idag en relativt likv rdig f rskola. Samtidigt ser han uppdateringen av l roplanen som n got som kan g ra f rskoleverksamheten nnu b ttre. Ja, en av kvalitetsaspekterna som genomsyrar ...
hassleholm.lokaltidningen.se/forskolornas-handlingsplan-uppdateras--/20170512/artikler/705209959/1026

*  Förskollärare eller erfaren barnskötare till förstärkningsgrupp för förskol

Oferta de trabajo: Förskollärare Eller Erfaren Barnskötare Till Förstärkningsgrupp För Förskol. Trabajo en Suecia. Det går bra för Kalmar. Många vill bo och arbeta här och åtskilliga företag väljer att etablera sig i regionen. Två......
europeos.es/empleo/förskollärare-eller-erfaren/

*  Womanizer 2 GO Black - Lustjakt.se, r tt produkter f r lustfylld njutning

Womanizer 2 GO Black: Stimulerar med pulserande tryckv gor - f snabbaste orgasmen n gonsin! Helsvenskt tryggt f retag med gedigen erfarenhet. L s mer!
https://lustjakt.se/sv/artiklar/for-kvinnan/klitorisvibratorer/womanizer-2-go-black.html

*  Tryckfrihetsf rordning (1949:105)

17. hot mot tj nsteman, varigenom n gon med hot om v ld f rgriper sig p annan i hans eller hennes myndighetsut vning, i annan verksamhet d r det finns samma skydd som r f renat med myndighetsut vning eller vid bitr de till tg rd som omfattas av s dant skydd, f r att tvinga honom eller henne till eller hindra honom eller henne fr n tg rd d ri eller h mnas f r s dan tg rd eller varigenom n gon p s s tt f rgriper sig mot den som tidigare ut vat s dan verksamhet eller bitr tt d rvid f r vad denne d ri gjort eller underl tit ...
notisum.se/rnp/sls/lag/19490105.HTM

*  Min förlossningsberättelse - Förlossningsberättelser - Gravid iFokus

Min förlossningsberättelse - Tänkte berätta lite lätt sammanfattat när vår andra dotter kom till världen då det efterfrågades ...
gravid.ifokus.se/discussions/586e2ebf8e0e744fb10014e2-min-forlossningsberattelse

*  FöreningsSparbanken Analys Nr 8 16 mars PDF

FöreningsSparbanken Analys Nr 8 16 mars 2004 Se upp med hushållens räntekänslighet! Huspriserna fortsätter att stiga i spåren av låg inflation, låga räntor och allt större låneiver bland hushållen. Denna
docplayer.se/17574273-Foreningssparbanken-analys-nr-8-16-mars-2004.html

*  Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund - PDF

Dnr sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett
docplayer.se/6216427-Forbundsordning-for-karlstadsregionens-raddningstjanstforbund.html

*  Min syn på allt.: Arbetsledare fån helvetet?!

Grabbig som han är så skulle han såklart ha en större pensel. Sa då åt hon som den arbetsledare jag är, att det blir bättre med den lilla ...
emmacandell.blogspot.com/2008/10/arbetsledare-fn-helvetet.html

*  Diagnos: jävligt förbannad: 23. Hepp! Dagens musiktips

Det går att variera i oändlighet och är mitt bästa tips till alla med barn. Lägg till lite hopp och dans så blir det ännu bättre ...
devilwomen.blogspot.com/2014/01/23-hepp-dagens-musiktips.html

*  LIBRIS - Nyckelviken

LIBRIS titelinformation: Nyckelviken : representationsgård, föreningsgård, friluftsområde / utg. av Nacka kommun ; red.-kommitté: Sven Z. Sundin ...
libris.kb.se/bib/535678

*  Brandbil med ringklocka - BRIO - BRIO

Ring i klockan på leksaksbrandbilen, sätt fart på den och fäll upp stegen. Med BRIOs brandbil med ringklocka är du alltid redo att rycka ut!
brio.se/product/alder/12-manader/brandbil

*  Broar & Kronor Malmö | Amaltheakliniken

Väljer man när det inte finns möjlighet att bygga upp den skadade tanden med hjälp av plast eller inlägg, skapa god kontakt till granntand, säkerställa att en tand inte går sönder efter en rotbehandling och eller av estetiska orsaker. Det finns manga olika material att välja mellan såsom Co/Cr, Silver Palladium, Guld och en uppsjö av olika Helkeramer. Dessa olika material har bade för och nackdelar och Patienten väljer tillsammans med tandläkaren vilket som lämpar sig bäst för den terapi som väntar.. ...
amaltheakliniken.se/broar-kronor

*  Portfolio • Animalin

Produktion: Palladium. I samband med att filmen Sex and the City: The Movie gick på bio gjorde jag och en grupp andra kreatörer på Tewonder en bioreklam för Nordiska Kompaniet. Jag jobbade med idéarbete och teknisk övervakning av projektet.. ...
animalin.se/category/portfolio/

*  Steget från stort småföretag till litet storföretag - PDF

Kandidatexamen i Företagsekonomi Textilhögskolan Rapportnr Steget från stort småföretag till litet storföretag Christopher Saetre & John Wennerberg - Ett inköpsperspektiv Svensk titel:
docplayer.se/3808960-Steget-fran-stort-smaforetag-till-litet-storforetag.html

*  Vi äter allt mer kött - AG925

Vi åt mer kött än någonsin under förra året, det visar nya siffror från Jordbruksverket. Framförallt är det förbrukningen av kyckling som ökar. De senaste tjugo åren handlar det om en ökning på nästan 150 procent. Håkan Boström är köksmästare på en restaurang i Jönköping.. Det kan vi läsa på SR.se där de rapporterat om den rekordhöga konsumtionen av kött som spridit sig över landet. Och ja, vi har allt mer kött på tallriken. Det är både kyklinglår, fläskfile, lammkotletter och den traditionella ryggbiffen som tar allt mer plats på vår tallrik, och vad gör detta egentligen för vår hälsa och framför allt för klimatet?. Det är ingen höjdare för klimatet när vi ätet kött, det handlar inte bara om att det krävs mycket resurser för att driva upp djur för slakt, det handlar också om långa transporter och liknande som gör att kött är något som kanske inte borde vara huvudpersonen på tallriken, utan något vi skulle kunna äta lite mer sparsamt ...
ag925.se/vi-ater-allt-mer-kott/

*  Viltkött. Säsong, tillagningstips, styckningsdetaljer mm - PDF

Viltkött Säsong, tillagningstips, styckningsdetaljer mm Viltkött kommer från djur som lever fritt i naturen. Det är inte så konstigt att allt fler vill ha viltkött på matbordet, även till vardags. Allt
docplayer.se/1857350-Viltkott-sasong-tillagningstips-styckningsdetaljer-mm.html

*  jessikapersika: Kött kött, mera kött, det ska vara rött köttigt kött

En privat och personlig blogg/ar/rackare. I livet som rör sig kring ord, bajs (tillsammans eller var för sig), gen(i)us, mina småtroll, döden döden, och så själva livet förstås. Det här är en egotripp av små mått, i små cirklar. ...
jessikalagrelius.blogspot.com/2014/01/kott-kott-mera-kott-det-ska-vara-rott.html

*  Fredagsmiddag utan kött?

Några tips hon ger till dig som vill äta mer klimatstart är att minska köttintaget, välja mer ekologiskt, inte slänga mat i onödan, äta säsongsmat, ändra dina inköpsmönster - kan du kanske ta cykeln till affären istället för bilen? och välja bort skräpmat som exempelvis godis, chips och läsk eftersom det inte bidrar med näring och samtidigt skadar miljön.. Sen är det klart - du måste ju inte sluta med kött helt, det finns ingen anledning till. Det du kan göra är att skära ner på köttet till 1-2 gånger i månaden och då välja ekologiskt och svenskt kött, snarare än att köpa kött från andra ställen.. ...
ag925.se/fredagsmiddag-utan-kott/

*  Nya Widerbergs Kött - Naturligt Nära

I juni 2017 tog jag över denna fantastiska köttbutik som är en av Lunds mest älskade. En anrik butik, nästintill en institution, som mättat många lundastudenter genom åren med den kända mackan "Widerbergare". Widerbergs Kött ha alltid erbjudit gott och bra kött, vilket vi tänker fortsätta med.. Sommaren 2017 erbjuder Widerbergs endast mackor. Öppettiderna är måndag-fredag kl. 07:00-13:00.. Under vecka 34 kommer vi börja fylla upp disken i butiken med kött, chark och härliga ostar. Vi kommer även att öppna kl. 05:30 varje tisdag, torsdag och fredag för Lunds favoritkorvar WP, Knake och Lunna Melle.. Under vecka 35 tar vi fram våra nya mackor, smörgåstårtor och bufféer.. Den 4 september har vi nyöppning och kan erbjuda hela vårt sortiment inom kött, chark & ost, mackor och catering. Här börjar även ordinarie öppettider att gälla.. ...
widerbergs.se

*  Hälsosamma matråd - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster

För dig som äter kött är det bra att tänka på att äta mindre av rött kött och chark. Endast en mindre del av köttet bör vara chark. Med rött kött menas kött från nöt, lamm, gris, ren och vilt. Charkprodukter är till exempel bacon, leverpastej och korv.. Om du drar ner på charkprodukter kan du minska risken för tjock- och ändtarmscancer och även risken för hjärt- och kärlsjukdom. Charkprodukter innehåller dessutom ofta mycket salt och onyttigt fett.. Om du äter kött flera dagar i veckan, byt gärna ut några av veckans köttmåltider mot mer vegetariskt och ägg, och ibland fisk eller fågel i stället. I kött finns viktig näring, men även bönor, kikärter, linser, fisk, ägg och fågel innehåller mycket järn och protein. ...
https://1177.se/Halland/Tema/Tips-och-rad-i-sommar/Ta-hand-om-dig-i-sommar/Halsosamma-matrad/

*  CAROLINE - prends la vie comme elle vient: Höns slakt

Jag anser att alla köttätare borde se bilder från, och läsa om hur slakt av djur går till eller ännu bättre se det IRL men självklart är det inte alla som får den möjligheten.. Jag har växt upp på landet men har ju ändå inte direkt varit med vid slakt, förutom av viltdjur då. Jag tycker ändå det bidrar till ett hälsosammare tänk kring kött och vilka produkter man själv köper. Ekologisk kyckling t.ex. (som man nu kan köpa från t.ex. Prisma, yeee!) må vara mycket dyrare, men jag tycker nog att det är värt det! Om man nu ska äta kött kan man åtminstone fundera över hur de djur man äter har haft det i sitt liv, hur de bott och vad de fått i sig. Det ansvaret tycker jag faktiskt alla borde ta! Har man inte råd att köpa eko kött kanske man borde se över mängden kött man konsumerar istället för att kompensera, tänker jag..(Och jo, jag är alltså köttätare..:) Viktiga saker att reflektera över!. SvaraRadera ...
carloine.blogspot.com/2014/11/hons-slakt.html

*  Lammfjälster | Fällmanskött.se

Vi har sedan nästan tre decennier ett mycket nära samarbete med flera svenska lammgårdar. Det gör att vi tillsammans med uppfödarna konstant har en diskussion kring frågor som ras, foder och slakt. Vi kan också skräddarsy köttet utefter hur ni kunder vill ha det.. Vi eftersträvar alltid att djuren ska få leva så naturligt som det är möjligt inom köttproduktion.. Vi skiljer på två typer av lamm:. Vårlammen föds i januari och går tillsammans med tackan på stora ytor inomhus som är täckta av halm. Slaktvikten på dessa lamm är 13-15 kilo och köttet är milt i smaken med mycket mjäll textur.. Höst-/beteslammen föds i april och går ute på bete med tackorna så fort det finns gräs. Lammen diar till en början men börjar snart beta själva. Slaktvikten är 16-22 kilo och köttet har en mer mogen och utvecklad smak påverkat av alla örter som lammen betat.. ...
fallmanskott.se/styckdetaljer/lamm/lammfjalster/

*  Reuterwalls Kött & Fiskaffär - Knäppingsborg

Hos Reuterwalls Kött & Fiskaffär hittar du kött, fisk, chark, delikatesser och ett mindre sortiment av KRAV-grönsaker. I butiken hittar du även hemgjorda tillbehör som såser och röror. Fokus ligger på småskalighet, närproducerade varor så långt det är möjligt, kvalitet och personlig service förmedlad med kunskap och glädje. Välkomna! ...
knappingsborg.se/butik/deli/reuterwalls-kott-fiskaffar/

*  Pressmeddelande från Länsstyrelsen i Kalmar län: Miljömål serveras på flera skolor i länet - Västerviks kommun

Genom att äta mer vegetarisk kost får vi bättre hälsa och bidrar vi till att nå miljökvalitetsmålet "Begränsad klimatpåverkan". Men vi behöver inte välja bort köttet helt. När du äter kött, välj svenskt och gärna lokalproducerat. Olika typer av kött påverkar miljön på olika sätt, positivt och negativt. När du äter kött från djur som gått ute och betat hjälper du till att hålla vårt landskap öppet och gynnar den biologiska mångfalden. Det bidrar positivt till miljökvalitetsmålen" Ett rikt odlingslandskap" och "Ett rikt växt och djurliv ...
vastervik.se/Kommun-och-politik/Pressmaterial-och-extern-kommunikation/Pressmeddelanden/pressmeddelande-fran-lansstyrelsen-i-kalmar-lan-miljomal-serveras-pa-flera-skolor-i-lanet/

*  Ann-Eli Elizabeth - DiLeva äter inte sina vänner - gör du?

Jag är verkligen hemskt ledsen, men hur näringsrikt och UNDERBART du än får för dig att ditt kött är innebär DIN köttmiddag att DU bidrar till mord. Vill du veta hur det går till? Nej, det tror jag inte alls att du vill för du vill leva i blindo och fortsätta tugga som att köttet du tuggar kommer från... NÅGOT - något objektivt som inte haft ett liv, ett medvetande, en själ... du vill fortsätta tugga som att köttet du tuggar är en GÅVA till dig. Tror du köttet kommer till dig frivilligt? Jag vill att DU som vill fortsätta tugga kött till middag ser denna video. Denna handlar om just grisar... hur är det med bacon-kärleken? Har du dille på griskött? Nåväl; se detta ...
annelielizabeth.blogg.se/2015/may/dileva-ater-inte-sina-vanner-gor-du.html

*  Dessis mat: En fråga om magert vs. fett kött

Om jag inte höll på att "banta" just nu skulle jag inte begränsa mitt fettintag. Eftersom jag nu äter LCHP (Low Carbs High Protein) måste fettet "försvinna" (inte helt dock) i förmån för proteinet. Äter man mer av något, äter man automatiskt mindre av någonting annat. Men jag är långt ifrån fettskrämd. För jag vet att det är fettet i maten som mättar. Så jag gör mina proteindrinkar på standardmjölk och jag äter fet sås/dressing till köttet. Det lönar sig i längden ...
dessismat.blogspot.com/2010/12/en-fraga-om-magert-vs-fett-kott.html

*  Frågor och svar - Evira

Felaktiga temperaturer vid hantering och tillredning av mat är de vanligaste orsakerna till en matförgiftning. Maten förvaras i rumstemperatur eller också kyls i förväg tillredd mat för långsamt ned. Det är bra att hålla i minnet en enkel regel: kallt som kallt, hett som hett. Temperaturområdet +6 -+60 grader celsius utgör en riskzon, inom vilken matförgiftningsbakterierna snabbt förökar sig. Vakuumförpackade fiskprodukter skall på grund av risken för listeria och botulin förvaras i en temperatur (+3 grader celsius) som är lägre än den normala kylskåpstemperaturen. Bristfälligt upphettat kött kan orsaka en matförgiftning, eftersom rått kött kan innehålla sjukdomsalstrare, såsom salmonella och kampylobakter.. Via händerna på den som tillreder maten kan matförgiftningsbakterierna sprida sig, om handhygienen är dålig. Handtvätt är a och o, särskilt efter besök på toaletten.. En allmän orsak till matförgiftningar är också korskontamination i köket. Från ...
https://evira.fi/sv/livsmedel/information-om-livsmedel/livsmedelsfaror/matforgiftningar/fragor-och-svar/

*  Dessis mat: Närproducerat kött

Vi lyxade till det lite hemma ikväll och stekte oss en varsin bit ryggbiff som vi köpt på köttbutiken i stan direkt över disk. Vi fick också med oss deras egen bearnaisesås som vi fick smaka på i butiken. Jättegod! Vilken skillnad mot vanlig köpt :) Kött och bea funkar alltid. Tröttnar nog aldrig på det ...
dessismat.blogspot.com/2011/05/narproducerat-kott.html

*  CAVEFORS / THEATRE DECADENCE / BLACK STANDARDS: Ervik Cejvan : Ordets kött. Om performancekonst av Cavefors & Bladh

Det är tanken som rör språket mot mening, eller: det är Ordet, det absoluta, som liksom gudens namn inte kan uttryckas. Ordet är meningens bärare och tankens ande, språket vore nonsens utan det. Vad grundar vi frånvaron av förbindelse mellan Ord och språk, kropp och Kött i? Mer exakt: i frånvaron av den sexuella relationen. Det finns ingen sexuell relation, säger Lacan. I sexuationsformeln, en obskyr tillämpning av predikatlogiken och den matematiska mängdläran, finner Lacan att det finns två sidor, en och den Andra, och att det inte finns någon förbindelse mellan "dessa" två ...
caveforsdecadenceblack.blogspot.com/2010/09/ervik-cejvan-ordets-kott-om.html

*  Späck | Fällmanskött.se

Glada grisar med knorren kvar och en stor variation av raser och köttkvaliteter. Det är vad vi på Fällmans har som målsättning att erbjuda tillsammans med våra producenter.. I Sverige har vi alltid ätit mycket fläsk och kött från gris är tillsammans med nötkött, det kött vi äter mest. På de gårdar som Fällmans arbetar med föds grisarna upp på ett föredömligt sätt. De trivs och mår bra eftersom de har det snyggt, rent och torrt omkring sig i grisgården.. Svenska grisar har knorren kvar. Det är ett bevis på att de har haft tillräckligt med plats att röra sig på och fått strö att sysselsätta sig med. Grisar har en mycket liten förmåga att reglera sin kroppstemperatur. Därför vältrar de sig gärna i lera och dy. Det vatten som då tas upp av huden kyler kroppen.. De vanligaste raserna i Sverige är Lantras, Yorkshire och Duroc. På Fällmans särskiljer vi de olika raserna och har hela tiden en dialog med våra producenter för att vi gemensamt ska kunna möta ...
fallmanskott.se/styckdetaljer/flask/spack/

*  Fläsksida | Fällmanskött.se

Glada grisar med knorren kvar och en stor variation av raser och köttkvaliteter. Det är vad vi på Fällmans har som målsättning att erbjuda tillsammans med våra producenter.. I Sverige har vi alltid ätit mycket fläsk och kött från gris är tillsammans med nötkött, det kött vi äter mest. På de gårdar som Fällmans arbetar med föds grisarna upp på ett föredömligt sätt. De trivs och mår bra eftersom de har det snyggt, rent och torrt omkring sig i grisgården.. Svenska grisar har knorren kvar. Det är ett bevis på att de har haft tillräckligt med plats att röra sig på och fått strö att sysselsätta sig med. Grisar har en mycket liten förmåga att reglera sin kroppstemperatur. Därför vältrar de sig gärna i lera och dy. Det vatten som då tas upp av huden kyler kroppen.. De vanligaste raserna i Sverige är Lantras, Yorkshire och Duroc. På Fällmans särskiljer vi de olika raserna och har hela tiden en dialog med våra producenter för att vi gemensamt ska kunna möta ...
fallmanskott.se/styckdetaljer/flask/sida/

*  Lime- och ajvarsås

Kan inte låta bli att dela med mig av detta receptet. Det är en kall sås som är både enkel och god och funkar till både kyckling och fläskkött. Tror även den kan vara god till en bit grillat nötkött om man vill ha det. Såsen finns i grillkokboken från Garant. Testa! Den gillades av både stora och små hemma hos oss.. ...
veckansmiddag.com/lime-och-ajvarsas/

*  NHL vill sänka lönetaket rejält | Aftonbladet

Buden fortsätter att avlösa varandra mellan ägarna och spelarna i NHL för att enas om ett nytt kollektivavtal och undvika en lockout.
aftonbladet.se/sportbladet/hockey/internationellt/nhl/article15326173.ab

*  Picanha - Brasilianarnas eget favoritkött

Asado är det sydamerikanska sättet att grilla. Man har olika typer av kött, i första hand nötkött som man grillar på en öppen grill. Köttet till en asado marineras sällan utan man använder endast salt. Att grilla tar tid och man vill ha en långsam tillagning för att få fram smakerna. Asado grillmix är en blandning av entrecote, picanha, flankstek och chorizo korv ...
picanha.se/kampanj/t-benstek/hantering

*  Höga Kusten |Vestins Lantbruk, Översikt, Smakhantverk, Örnsköldsvik

På gården finns kreatur av rasen Herreford. En köttras känd för sitt fina marmorerade, möra och smakrika kött av god kvalitet. Vestins Lantbruk erbjuder dig ett svenskt, kravmärkt och lokalt nötkött som är producerat under svenska villkor.
boka.hogakusten.com/sv/se-gora/a1354110/vestins_lantbruk_1354110/detaljer

*  Kalvbringa, tomatsallad och lite mer torkat kött

Man hittar inga recept på bloggen men väl en beskrivning eller skiss över hur man kan göra. De flesta av recepten tar kort tid att göra - den mesta tiden sköter sig maten själv i ugnen eller på spisen. Nyckeln till bra mat är att prova, våga och smaka, smaka, smaka. Väldigt få rätter blir förstörda om man trampar lite fel. En lite för stark sås kan späs ytterligare, en lite för röd biff kan stekas lite till ...
silverkocken.blogspot.com/2013/01/kalvbringa-tomatsallad-och-lite-mer.html

*  Erikas funderingar: Kött kräver tillbehör

Nu till hösten blir det gott med grytor och ugnsbakade godsaker. Till det passar egenplockade lingon och svamp bra. Än har jag inte kommit ut i svampskogen men jag och J har en plan om ett par veckor. Om det inte regnar då också förstås. Jag fattar inte var allt vatten kommer ifrån men det är en annan historia ...
erikasfunderingar.blogspot.com/2011/09/kott-kraver-tillbehor.html

*  Hälsingestintan har tagit fram ny spårbarhetsmetod för kött

Hälsingestintan kommer att ge information om djurets ras, ålder, kön och gårdstillhörighet på köttförpackningen. Det kommer även att gå att "besöka" gården digitalt med hjälp av en QR-kod som skannas av med en smartphone.
svensktkott.se/aktuellt/nyheter/halsingestintan-har-tagit-fram-unik-sparbarhetsmet/

*  Utan kött - ingen uppgradering! | BusinessClass.se forum | 500 000 inlägg om...

Flyger idag till EWR. När jag bad om att uppgradera med poäng blev jag informerad om att sedan ett par veckor tillåts inte uppgradering om man har...
businessclass.se/forum/threads/utan-kött-ingen-uppgradering.31759/

*  Omöjliga kroppar Om skönhetsideal, mode och genus - PDF

Omöjliga kroppar Om skönhetsideal, mode och genus Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Våra lärarhandledningar
docplayer.se/233681-Omojliga-kroppar-om-skonhetsideal-mode-och-genus.html

*  Djurens Rätt - en blogg som inte förtrycker djur: Reaktioner på #LRFgate

Nu ska jag inte göra detta till en politisk fråga utan bara konstatera att deras uppfattning om att en vegetarisk måltid inte skulle kunna vara en näringsmässigt bra måltid börjar kännas väldigt stenålder. Jag kan se framför mig hur redaktionen proppsar på kött till varje lunch för att orka med arbetsdagen, och hur en person ur ledarredaktionen svimmade en eftermiddag efter att ha råkat ta den vegetariska pajen av misstag ...
djurensratt.blogspot.com/2014/01/reaktioner-pa-lrfgate.html

*  Ingenjörskonst sedan 1907 | SKF.SE

SKF har varit världsledande inom ingenjörskonst för kullager och lagerenheter i över 100 år. SKF tillhandahåller även smörjsystem, tillståndsövervakning, mekatronik, industriella servicetjänster samt linjära produkter.
skf.com/se/

*  PEDAGOGISKA KULLERBYTTAN: november 2011

Vi vuxna vill gärna dela upp kunskapen i bitar och se att våra barn får alla bitar som de ska ha, matte, svenska, kemi, biologi.... Det är lite som om man istället för att mata sina barn med god mat så skulle man ge dem c-vitaminer för sig och proteiner för sig och kolhydrater för sig i nån tablettform. Vi vet att kroppen behöver ha alla dessa delar för att utvecklas och må bra men vi delar inte upp dem utan vet i vårt huvud att kött innhåller protein eller att pasta innehåller kolydrater eller att mjölk innehåller kalcium. Likaså borde vi kunna se läroplanens strävansmål i det som barnen leker och utforskar för att kunna göra tillägg som utmanar dem vidare. Det kanske verkar banalt att jämföra utbildningen med mat men tänk på det en stund och fråga dig sen varför vi, när det kommer till utbildning, gillar att dela upp saker som egentligen hör ihop. ...
pedagogikframtid.blogspot.com/2011_11_01_archive.html

*  Gastronomiska tankar: september 2013

Jag har tillbringat cirka 4 veckor vid två tillfällen under 2012 och 2013 i Shanghai, då min vän Richard flyttade dit tidigt 2012. När jag var där första gången 2012 utforskade jag stan på egen hand de första dagarna. Jag gick ut för att köpa mig en lunch första dagen och tog tjuren vid hornen och provade något riktigt lokalt. Richard bor inte i något särskilt expatområde, utan snarare ett vanligt kvarter i Shanghai, varpå möjligheterna att dinera lokalt var flera. Alla de typiska kinesiska matställena hade dock det gemensamt att någon som helst kunskap i engelska bland personalen eller menyer på språket existerade ej. Jag gick in på det lilla nudelhaket där en yngre kille stod vid ett stort kärl och kokade nudlar vid det stora öppna fönstret. Väl inne satt två yngre killar och bankade med kötthammare på något slags kött medan en annan knådade deg som skulle bli nudlar i kärlet bredvid ...
gastronomiskatankar.blogspot.se/2013/09/

*  Alexandra Bring » VARDAGSMAT

I min matlagning till vardags är jag ofta ganska lat. Jag vill göra något snabbt, bra och som är gott som gör att jag vill fortsätta äta fast jag är mätt. Jag gör ofta "storkok" och har några rätter som är återkommande.. Då jag har lite svårt att käka hela kycklingfileer blir det oftast så att jag skär dem i bitar och steker dem så. Det blir jättegott att steka kyckling i fajitakryddmix! Äter det oftast med typ guacamole / någon annan sås. Det är något jag äter väldigt mycket av! Vet att några undrar om vardagsmat.. Eftersom att jag äter typ samma sak och visat upp det mesta redan så brukar jag oftast lägga upp när jag gör något nytt och lite roligare =) Köttfärs med ris är också något jag äter jättemycket till vardags.. Nu hoppar jag på planet mot Gbg! Hoppas att vi ses där
alexandrabring.se/2013/11/29/vardagsmat/

*  Skyltar charkuterier i butik, foto: Fredrik Persson

Hemligheten bakom svenskt kött är enkel. Grundidén är att djuren ska få leva så naturligt som möjligt. Detta skapar tillsammans med böndernas noggranna arbete en unik produkt. Lär dig mer här! ...
svensktkott.se/aktuellt/press/pressbilder/vad-finns-det-att-saga-om-svenska-charkuterier/skyltar-charkuterier-i-butik-foto-fredrik-persson/

*  Udda Fakta - Sant eller Falskt ?: Udda händelser - om allt som kan bete sig konstigt

Hej köpte en minolta x 300 för småpengar på en loppis för ett tag sen och nu börjar den bete sig konstigt. När jag var ute idag och fotade så gick det inte att dra fram film helt plötsligt, åkte till Wibergs foto för att höra vad han trodde. Först sa han att batterierna var dåliga men den funka inte med nya heller, så då trodde han att det var själva mekanismen och batterierna som var trasig och skulle kosta ca 800 att laga men det var nästan 3 gånger så mycket som jag pröjsade för hus och optik så jag gick hem. Nu på kvällen provade jag att mata fram film igen men mataren gick inte ända fram (försökte några gånger) ca 5 minuter efter det så provade jag igen och då funkade det. Så jag tryckte av och den tog en bild sen upprepades samma visa igen. vad kan vara felet ...
uddafakta.blogspot.com/2013/02/udda-handelser-om-allt-som-kan-bete-sig.html

*  Lamm-arkiv

Lamm som går direkt till slakt från betet är de som ger högst vinst. Därför borde så många lamm som möjligt bli färdiga på betet. Ge lammen ett bra och "rent" bete för att de ska få bästa möjliga tillväxtpotential. Och behåll inte lamm för att vänta på högre priser. ...
lammproducenterna.se/tag/lamm/

*  Villkor SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KONCEPTFÖRSÄKRING GRK10:2 - PDF

Villkor SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KONCEPTFÖRSÄKRING GRK10:2 Grundvillkor för konceptförsäkring Detta försäkringsvillkor utgör en del av försäkringsavtalet mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren.
docplayer.se/1913186-Villkor-2012-06-01-svedea-grundvillkor-for-konceptforsakring-grk10-2.html

*  Hur fungerar screeningtest?

Det är allmänt känt att den grundläggande förutsättningen för att förebygga sjukdomar är att kontrollera sin hälsa genom profylax. Där det viktiga oc...
healthraport.se/a,8.htm

*  Ryggproblem

För att avgöra detta behövs en undersökning. Thorcalryggen är relativt känslig för belastning och har samtidigt relativt stor rörlighet, vilket gör att det ställs stora krav på dess muskulatur. När överbelastning sker blir det gärna koordinationsstörningar, d v s att musklerna inte arbetar så bra ihop som de borde, vilket leder till muskelspänning, ibland "permanent" muskelförkortning, och "låsning". Man behöver veta var dessa problem sitter för att kunna föreslå rätt terapi. Att bara manipulera är att betrakta som symptombehandling, vilket kan hjälpa bra för stunden men tar inte bort orsaken, varför besvären kommer åter. Sök hos din idrottsläkare för detta.. ...
idrottsdoktorn.se/fragor-svar/leder-och-muskler/ryggproblem2

*  HUGE FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING PDF

HUGE FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING Innehåll 4 VD har ordet 7 För miljöns skull 7 Verksamheten i korthet Utvalda miljöprojekt 8 Ingen överskottsenergi 14 Miljön i första rummet 20 Tänk globalt, handla
docplayer.se/3726404-Huge-fastigheter-ab-arsredovisning-2010.html

*  K.Kowalska - february 2016

Men det är en felbedömning som blivit fakta och tagit död på många människor i alldeles för ung ålder. Det är sockert som gör oss beroende och bokstavligen äter upp vår lever. Har man ingen fungerande lever så kan man inte leva. Åtminstone inte fullt ut. När levern får socker så krymper den, skrumpnar och leder till dåliga blodvärden, diabetes och olika kärl- & hjärtsjukdomar. MEN de värsta är att i sin tur så kan sockret göra oss förlamade i olika kroppsdelar. Det är skrämmande och akut. ...
karolinakowalska.blogg.se/2016/february/

*  Forvaltningskomitéer i EU - Samfundsfag

EU har et stort antal forvaltningskomitéer under EU-Kommissionen. Komitéerne består af embedsmænd fra medlemsstaterne og en repræsentant for Kommissionen. Disse komitéer vedtager
samfundsfag.dk/begreber/international-politik/eu/forvaltningskomiteer-i-eu/

*  Ny struktur gör det försäkringsmedicinska beslutsstödet lättare att använda - PDF

Ny struktur gör det försäkringsmedicinska beslutsstödet lättare att använda Malin Ahrne, utredare, Socialstyrelsen Linda Ahlqvist, utredare, Socialstyrelsen Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Nationella
docplayer.se/1764362-Ny-struktur-gor-det-forsakringsmedicinska-beslutsstodet-lattare-att-anvanda.html

*  50 år för sent

Min första tanke då jag såg vasen , var att jag vet inte om den är ful eller fin. Medan jag funderade kom en främling fram och sa att han just hållit i den i 10 minuter och funderat på samma sak. Vi kom fram till att den har någonting som lockar, varefter han sa att det var tur att jag köper den fö annars hade han gjort det. Vi kassan såg han lite snopen ut, sa att han ångrar att han inte tog den. Ju mer jag tittar på vasen, desto finare blir den ...
50arforsent.blogspot.se

*  Tadalafil Beställning - Hela världen leverans (3-7 dagar) - FDA godkända Mediciner | Duke Electric LLC Electrical Contractors -...

duke.insightlocalmarketing.com. Köpa Cialis Soft 20 mg utan recept Norge, Inköp 20 mg Cialis Soft Sverige, Köpa Tadalafil 20 mg Billig Belgien, Köpt Cialis Soft På Nätet, piller 20 mg Cialis Soft Grekland, Köpa Cialis Soft 20 mg billigaste Schweiz, Köpa Tadalafil 20 mg utan recept Turkiet, Säker apoteket för att köpa Cialis Soft Medicin, Över disken Tadalafil 20 mg Grekland, Generika Cialis Soft Billig, Köpa Cialis Soft 20 mg Stockholm, Över disken Cialis Soft Portugal, Köpa Tadalafil 20 mg Billig Tjeckien, Beställa Tadalafil 20 mg Billig USA, utan recept Cialis Soft 20 mg Schweiz, Var du kan köpa Cialis Soft 20 mg Stockholm, Beställa Cialis Soft 20 mg Nu USA, Kostnaden av Tadalafil Billig, Beställa Cialis Soft Säkert, Köpa 20 mg Cialis Soft utan recept Österrike, Om att få Tadalafil Rabatt, Var att beställa Cialis Soft 20 mg Storbritannien, Cialis Soft Nu, Billig Cialis Soft Rezeptfrei, Tadalafil Mit Rezept Billiger, Lågt pris Tadalafil 20 mg Italien, Köpa Cialis Soft ...
duke.insightlocalmarketing.com/2017/06/tadalafil-bestallning-hela-varlden-leverans-3-7-dagar-fda-godkanda-mediciner/

*  Cialis kan ge prostataopererade potensen tillbaka | MedicinBloggen

Enligt en ny internationell studie visar att daglig dosering med läkemedlet Cialis (tadalafil) 5 mg kan hjälpa prostataopererade män att återfå potensen. Resultat från studien antyder att behandlingen även tycks minska risken för vävnadsförlust i penis, vilket annars kan uppkomma som följd av operation.. Vid daglig behandling med Cialis 5 mg var minskningen av penis signifikant mindre än för de som behandlades med Cialis vid behov eller placebo.. Över 9 000 män drabbas av prostatacancer årligen. Det gör sjukdomen till den vanligaste cancer-formen i Sverige och varje år genomförs cirka 3 000 operationer.2 Potensproblem är en vanlig biverkning som kan drabba så många som 80 procent av alla män som genomgår en operation för prostatacancer.. Studien, som nyligen publicerades i European Urology, syftade till att undersöka om patienter som tidigt behandlas med Cialis daglig dosering, eller Cialis vid behov, får bättre förutsättningar att få tillbaka sin ...
medicinbloggen.se/cialis-kan-ge-prostataopererade-potensen-tillbaka/

*  Negativ ränta för stora belopp hos tysk bank

Dessutom agerar väl Riksbanken mot sin egen tes när de sänker räntan i stimulerande syfte kontinuerligt och säger att det kommer att bli ännu billigare att konsumera vilket ökar konsumtionen och i förlängningen driver upp priserna. Då måste ju, enligt Riksbanken själva, konsumenterna skjuta upp sin konsumtion hela tiden vilket spär på deflationen istället? Ända tills Riksbanken höjer räntan och säger att det blir snart dyrare, då skulle konsumenterna börja handla ...
flutetankar.blogspot.com/2014/10/negativ-ranta-for-stora-belopp-hos-tysk.html

*  Studera Organisk kemi | Högskola / universitet | AllaStudier.se

Kursen består av en teoridel och en laborationsdel, som examineras var för sig.Teoridelen innefattar:-Tillämpning av bindningslära för organiska molekyler.-Nomenklatur för organiska molekyler och olika former av grafiska beskrivningar av deras strukturer. -Struktur och och de viktigaste reaktionerna vid tillverkning av alkaner, alkener, alkyner, aromater, alkylhalider, alkoholer, etrar, karbonylföreningar och aminer, och vid deras användning för syntesändamål med exempel på produkter och processer som används i samhället.-Reaktionsmekanismer för urval av ett additions-, substitutions-, eliminerings- och omlagringsreaktioner innefattande grupperna av substanser ovan.Laborationsdelen innefattar:- Skydds- och säkerhetsföreskrifter- Enklare synteser som innehåller enhetsoperationerna extraktion, filtrering, omkristallisation och destillation- Tunnskiktskromatografi och bestämning av smältpunkt- Rapportskrivning och rutiner för anteckningar i laborationsjournal.Om du väljer att läsa
allastudier.se/utbildningar/671316-organisk-kemi/

*  Cecilia Brötte: Kemist javisst!

När man sitter där i lektionssalen och försöker lyssna på vad läraren pratar om och en kvart senare kommer på sig själv med att inte ha hört ett ord så antar jag att den inte är tillräckligt intressant för att hålla mitt fokus vid liv. Nej, det var så långt borta som det bara gick så vid halvtid valde jag att åka hem och göra lite nytta istället ...
cezeline.blogspot.com/2011/10/kemist-javisst.html

*  Bleckmossen: tjuvtitt...

Hejsan å halloj i värmen! Själv sitter jag och svettas bort. Jag har gjort en massa eget is-te som jag hinkar i mig, men det hjälper inte så ...
bleckmossen.se/2012/11/tjuvtitt.html

*  SEB:s Boprisindikator - Fler tror på stigande bostadspriser trots förväntan om större räntehöjningar än i Riksbankens prognos |...

Riksbanken menar idag att reporäntan, som styr rörliga bolån, under de närmaste tre åren kommer att höjas med 0,5 procentenheter från dagens nivå på 3,25 procent till 3,75 procent. Hur mycket tror du att reporäntan kommer att höjas de närmaste tre åren?" I genomsnitt räknar hushållen med att reporäntan kommer att höjas med 0,75 procentenheter till 4 procent, vilket är i linje med marknaden och alltså 0,25 procentenheter mer än Riksbankens prognos ...
https://sebgroup.com/sv/press/pressmeddelanden/2007/sebs-boprisindikator-fler-tror-pa-stigande-bostadspriser-trots-forvantan-om-storre-rantehojningar-an-i-riksbankens-prognos

*  Nollräntan bäddar för högriskscenario

Riksbankens senaste räntesänkning banar väg för fortsatt skenande bostadspriser. Det menar professor Stellan Lundström som konstaterar att priserna i Stockholm niofaldigats sedan början på 90-talet.
di.se/artiklar/2014/10/28/nollrantan-baddar-for-hogriskscenario/

*  hur du ändrar bilens blinkers vätska

Öppna bildörren och leta huva spärren. Vänster huva av bil. Leta blinker vätskeintag och häll blinker vätska i. Obs, det kan finnas två olika platser där du måste fylla dina blinker vätskebehållare på, allt beror på din typ av bil. Kontrollera bruksanvisning för hjälp (kanske inte visas). Stäng huven på bilen ...
audibmw.info/20/2015/08/hur-du-Undrar-bilens-blinkers-vUtska.html

*  Dagens intryck: Besök hos sjuklingen

Han blev glad år besöket och jag med. Han känner sig pigg, äter all mat han serveras och tycker det är gott! Han var inne på fjärde påsen blod och sköterskan sa att han inte skulle få mer av den varan. Han får vätska, en med glukos och en för att återställa diverse salter. Han hade en jättepåse för att samla urin (4 liter tror jag). Hon sade också att efter att man tömt en blåsa på så mycket urin producerar njurarna mycket mera urin ett tag (timmar? dygn?). Han ska få en normalstor påse i stället för den stora. Han har också fått blåsan ursköljd med rätt mycket vätska ...
dagensintryck.blogspot.com/2010/05/besok-hos-sjuklingen.html

*  JBL Flip 3 - Turkos Bluetooth-högtalare - Handla online hos Media Markt

Stänksäker: Stänksäker innebär att du inte behöver oroa dig för regn eller att spilla, den går till och med att rengöra under rinnande vatten. Se bara till att den inte sänks ner i vätska ...
mediamarkt.se/sv/product/_jbl-flip-3-turkos-1271360.html

*  Gammal Hårdrockare.: Sportfånar och översittare - Del 2.

Det gick ju bra. Så bra så att jag fortsatte med att gå omkring med en verktygslåda mellan rökhytterna. Om man går med bestämda steg med en verktygslåda i handen så ser man mycket upptagen ut. Man går mot ett bestämt mål. Mitt mål var en rökhytt. Under två dagar lärde jag mig var alla rökhytter låg. Jag gick en bestämd bana varje timma, sedan bytte jag så att jag gick åt motsatt håll eller i en helt annan ordning. På så vis riskerade jag inte att träffa samma människor efter vägen eller i rökhytterna ...
gammalhardrockare.blogspot.com/2008/10/sportfnar-och-versittare-del-2.html

*  Allmänna bestämmelser för depå - PDF

Allmänna bestämmelser för depå 1. Definitioner I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
docplayer.se/2686275-Allmanna-bestammelser-for-depa.html

*  ALLMÄNNA REGLER ANGÅENDE VÅR FÖRENING. - PDF

ALLMÄNNA REGLER ANGÅENDE VÅR FÖRENING. Brf Norra Liden Detta dokument innehåller information om huset och vår förening samt praktiska tips. För ett trivsamt boende krävs att vi
docplayer.se/1907983-Allmanna-regler-angaende-var-forening.html

*  zedray: ZedRay beta

ZedRay har två spellägen. Det första, "Puzzle game", går ut på att förstöra alla Laser-strålar innan de når marken. En stråle stannar om den krockar med en annan stråle - men om båda strålarna har samma färg förstörs de. Böj strålarna genom att klicka på änden. Om en stråle är på väg mot en annan stråle, kan du öka farten på den genom att klicka i strålens mitt eller överdel. Om du kör fast finns en knapp som visar lösningen, den aktiveras dock först efter att du klarat minst hälften av pusslen på aktuell nivå ...
zedray.blogspot.com/2009/03/zedray-beta.html

*  När det bultar, bankar och värker!!!

I söndags var vi på öppet hus på något som heter The little gym. Tanken är ju att Savanna ska komma igång med lite aktiviteter nu när hon fyllt 3 år. Ridningen ska vi försöka med, men jag känner att jag vill ha något till henne där hon kan utnyttja sin kropp till fullo. Få springa av sig och verkligen kunna spralla loss, hon är ju väldigt livlig i sig själv. Så vi har bokat en provgång nu så vi kan få se vad dem hittar på och Savanna kan vara med. Så får vi se om det verkar intressant. Dem var ganska dyra nämligen och det finns andra ställen oxå att välja på, så det ska bli intressant att se vad som gör just dessa så speciella ...
nina-hansson.blogspot.com/2014/08/nar-det-bultar-bankar-och-varker.html

*  Redovisning av regeringsuppdrag gällande möjligheten att skärpa miljökrav vid...

Redovisning av regeringsuppdrag gällande möjligheten att skärpa miljökrav vid tillverkning av läkemedel och aktiv substans Rapport från Läkemedelsverket 16 december 2009 Postadress/Postal address: P.O.
docplayer.se/1796631-Redovisning-av-regeringsuppdrag-gallande-mojligheten-att-skarpa-miljokrav-vid-tillverkning-av-lakemedel-och-aktiv-substans.html

*  Fort-fortare-fortast: september 2014

Den första är nu på lördag, Kretsloppet ska springas här hemma i Borås. Ett platt tiokilometers stadslopp där jag förra året satte personbästa på 37:42 vilket jag i år hoppas på att matcha även om det inte är någon högt prioriterad tävling. Däremot är det ett roligt event där hela familjen ska ställa upp i olika klasser, det blir en heldag i löpningens tecken, kul ...
springafort.blogspot.se/2014/09/

*  Hemma hos pysseltanten: december 2011

Syr fast sifferremsorna på en filtbit så det bildar små fickor. I olika storlekar. Omedvetet. Syr små pepparkakor att stoppa i fickorna. I olika storlekar. Omedvetet. Använder det guppiga bandet som kristyr och köper ögon på Panduro som jag limmar fast. ...
hemmahospysseltanten.blogspot.se/2011/12/

*  Skrotboken: Vi skapar om och med årets skörd

Skrotboken är en gemensam kreativitetsarena där vi tillsammans skapar och inspirerar varandra och alla andra. Skrotboken bygger på principen att allt skapande har lika värde och att alla har något att lära från varandra. Vår ambition är att vidga de konstnärliga vyerna genom att förmedla inspiration som utmanar utöver det vanliga och uppmuntrar att se saker och ting från flera olika perspektiv. Allt får plats i Skrotboken och det finns inga begränsningar för vad som kan skapas med hjälp av en stor portion fantasi blandat med en viss grad av verklighetsförankring ...
skrotboken.blogspot.com/2010/09/vi-skapar-om-och-med-arets-skord.html

*  Skrotboken: Mörker - vi skapar med influenser från Goth

Skrotboken är en gemensam kreativitetsarena där vi tillsammans skapar och inspirerar varandra och alla andra. Skrotboken bygger på principen att allt skapande har lika värde och att alla har något att lära från varandra. Vår ambition är att vidga de konstnärliga vyerna genom att förmedla inspiration som utmanar utöver det vanliga och uppmuntrar att se saker och ting från flera olika perspektiv. Allt får plats i Skrotboken och det finns inga begränsningar för vad som kan skapas med hjälp av en stor portion fantasi blandat med en viss grad av verklighetsförankring ...
skrotboken.blogspot.com/2009/01/mrker-vi-skapar-med-influenser-frn-goth.html

*  Plånbokskort med sedelficka - Tutorial och alster

Skrotboken är en gemensam kreativitetsarena där vi tillsammans skapar och inspirerar varandra och alla andra. Skrotboken bygger på principen att allt skapande har lika värde och att alla har något att lära från varandra. Vår ambition är att vidga de konstnärliga vyerna genom att förmedla inspiration som utmanar utöver det vanliga och uppmuntrar att se saker och ting från flera olika perspektiv. Allt får plats i Skrotboken och det finns inga begränsningar för vad som kan skapas med hjälp av en stor portion fantasi blandat med en viss grad av verklighetsförankring ...
skrotboken.blogspot.com/2010/10/planbokskort-med-sedelficka-tutorial.html

*  Montering och drift. LPS2000E/Ex - PDF

Montering och drift PS2000E/Ex PS allmänt PS (ow Pressure Sewer) eller tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på flera sätt. Den mest påtagliga skillnaden är att avloppsledningarna följer
docplayer.se/3922675-Montering-och-drift-lps2000e-ex.html

*  Flexspan: Inquire - intelligent interaktiv textbok

Du läser boken precis som alla andra e-böcker; du kan markera viktiga delar, ta anteckningar, slå upp ord mm. Det som gör skillnad är att du kan ställa frågor till boken. Du kan be om en sammanfattning om ett visst ämne så får du en summering av det viktigaste i boken om just det ämne. Du kan be den jämföra olika begrepp och du får en tabell som visar likheter och skillnader. Du kan be om kopplingar mellan begrepp och en hel del mer ...
flexspan.blogspot.com/2012/08/inquire-intelligent-interaktiv-textbok.html

*  Tips: Sidoplanka med rotation | Fit By Ammie

Utförande: Antingen gör man såhär, bara står statiskt i den här positionen. Eller så avancerar man genom att rotera ned armen in mot midjan, sedan upp i startposition ...
fitbyammie.baaam.se/tips-sidoplanka-med-rotation/

*  K.Kowalska - may 2013

Trivs där jag får uttrycka mig, umgås med människor som är inspirerande och vill besöka så många olika platser i världen som jag bara hinner med. Till vardags undervisar jag i dans men för tillfället är jag hemma med vår februariflicka som kom 2017! ~ ...
karolinakowalska.blogg.se/2013/may/

*  Solbacken: maj 2015

Blundar för det orensade. Jag försöker i första hand hålla maskrosorna borta, åtminstone de som kommit upp i knopp. Det är ambitionsnivån som ser ut att hålla i alla fall. Hellre nöjd med det lilla än missnöjd med allt som inte kan göras. Men det är ju bara jag som vet vilka planer jag har ...
solbackenstrad.blogspot.se/2015/05/

*  Udda Fakta - Sant eller Falskt ?: Udda, ovanliga saker som väcker heta känslor

Vissa har det där extra, andra har det inte alls - förmågan att få killar att gilla mig. Är det verkligen så? Måste det finnas en sorts medfödd talang för att bli accepterad bland killar? Mm - Nej, det vore fel att tro detta !. Det handlar bara om att lära sig vad killar gillar! På den här hemsidan tänkte vi ta upp just detta ämne - vad killar gillar och hur du får killar att gilla just dig. Alla killar är inte likadana såklart men det finns vissa faktorer som ändå funkar på nästan alla killar. Så om du lär dig dessa tips vågar vi påstå att du i alla fall kommer att lyckas charma in dig hos väldigt många av dessa konstiga varelser. ...
uddafakta.blogspot.com/2012/10/udda-ovanliga-saker-som-vi-manniskor.html

*  Jaktidioten - var är taxen i decembernatten?

Skaren på myren bär inte och det är minst 300 meter över till andra sidan. Jag pulsar i snö upp till grenen och noterar att det är omkring två decimeter vatten i varje steghål som mina fötter tillverkar. Jag ser inte vattnet, men jag känner det. Den iskalla blötan sipprar nämligen in någonstans i trakterna kring plösen.
https://jaktojagare.se/kategorier/hundar/jaktidioten---var-ar-taxen-i-decembernatten-/

ImidazolCancerframkallande ämnen: Cancerframkallande ämnen eller karcinogener (även carcinogener) är substanser och exempelvis virusRight diagnosis: Probable human carcinogen -- Kaposi's sarcoma herpesvirus Läst 2014-11-11 som kan påskynda eller framkalla cancer hos människor och djur. Processen att utveckla cancer kallas carcinogenes.Heterocyklisk förening: Heterocykliska föreningar är cykliska organiska föreningar som innehåller minst en heteroatom i ringskelettet. Heteroatomer är alla atomer som inte är kol eller väte.Mutagen: En mutagen är en företeelse, till exempel ett kemiskt ämne, som orsakar mutationer hos en organism, det vill säga förändrar den genetiska informationen (DNA) i organismen. Ofta används det enkla Ames-testet för att undersöka om ett ämne är mutagent eller ej.Imin: En imin är en förening som innehåller en dubbelbindning mellan ett kol och ett kväve. Iminer kan tillverkas genom att låta en aldehyd eller keton reagera med en amin.Kiralitet: Kiralitet (av grekiska för "hänthet", som i höger- respektive vänsterhänt, av χειρ, cheir, "hand") är en symmetriegenskap som är viktig bland annat inom kemin. Ett objekt eller system kallas "kiralt" om det skiljer sig från sin spegelbild.RodiumEtylgruppAmin: Aminer är inom kemin organiska ammoniakderivat som har en eller flera av sina väteatomer ersatta med en organisk grupp, exempelvis ett kolväte.KatalysEnzym: Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. I enzymatiska reaktioner kallas molekylerna som går in i reaktionen för substrat, vilka sedan omvandlas till andra molekyler kallade produkter.Amobarbital: Amobarbital, summaformel C11H18N2O3, är ett lugnande och sömngivande preparat som tillhör gruppen barbiturater. Preparatet patenterades 1924.Råraka: Råraka är en maträtt som består av råriven potatis som formas till stora kakor och steks. Rårakor serveras oftast med stekt fläsk och lingonsylt men kan ev.Alkyn: En alkyn är inom organisk kemi ett omättat kolväte med en trippelbindning. Den generella summaformeln är CnH2n–2.Pikolinsyra: Pikolinsyra är en organisk förening med formeln C5H4N(CO2H). Den är ett derivat av pyridin med en karboxylsyra-substituent vid 2-ställningen.Metallocen: En metallocen är, inom kemi och speciellt metallorganisk kemi, en förening som består av en aromatisk organisk ligand bunden till en metall.Iridium (satellittelefoni): Iridium är ett satellitbaserat kommunikationssystem, som lanserats av Motorola. Det är baserat på satelliter som basstationer, vilka kretsar runt jorden på en låg omloppsbana (LEO, Low Earth Orbiting Satellite) med hastigheten cirka 29 000 km/h.HPLC: HPLC (engelska high-performance liquid chromatography eller tidigare high pressure liquid chromatography) eller högupplösande vätskekromatografi är en separationsmetod för kemiska föreningar som använder sig av ett tvåfas-system.Palladiumhydrid: Palladiumhydrid (kemisk formel PdH) är metalliskt palladium som innehåller betydliga mängder väte i sin kristallstruktur. Vid rumstemperatur och en atmosfärs tryck kan palladium absorbera upp till 900 gånger sin egen volym av väte.Isocyanid: Isocyanider eller isonitriler är en funktionell grupp på formel R-N≡C. Den är isomerisk med nitril men med den skillnaden att det är kväveatomen och inte kolatomen som sitter ihop med molekylen.Imid: miniatyr|ImidgruppOdlat kött: Odlat köttdn.se: Odlat kött kan minska miljöproblem (30 augusti 2011), läst 10 september 2011chalmers.FosgenHypofosforsyraOximKubiska kristallsystemet: Det kubiska kristallsystemet har tre axlar som är lika långa och som bildar räta vinklar med varandra.Hexen (alken): Hexen betecknar kolväten med summaformeln C6H12 som innehåller en dubbelbindning och är alltså är alkener. Enligt IUPAC-nomenklatur betecknar hexen ett kolväte med ogrenad kolkedja, det vill säga 6 kolatomer på raken.KvävetrikloridReaktionskoordinat: En reaktionskoordinat är inom kemin en koordinat som anger förloppet av en kemisk reaktion. Den anger inte bara en riktning i rummet, och inte heller tidsaxeln, utan snarare en kombination av den rörelse i riktning mellan de två atomkärnor som reagerar (d.Komplex (kemi): Ett komplex eller en koordinationsförening är inom kemi en sammansatt jon med vanligtvis en metallatom eller metalljon i mitten och olika antal atomer, joner eller små molekyler som omger centralatomerna eller centraljonerna. De omgivande atomerna etcetera kallas ligander.Aktivt centrum: Aktivt centrum, aktiv yta eller aktivt säte är inom molekylärbiologin den del av ett enzym eller ribozym där substraten binder och den kemiska reaktionen sker. Eventuella kofaktorer binder också till det aktiva centret.