P2-receptorerPurinergic P2 Receptor AntagonistsReceptors, Purinergic P2X7Purinergic P2Y Receptor AntagonistsReceptors, Purinergic P2YPurinergic P2X Receptor AntagonistsReceptors, Purinergic P2XReceptors, Purinergic P2Y2Purinergic P2Y Receptor AgonistsPurinergic P2X Receptor AgonistsReceptors, Purinergic P2X3Purinergic P2 Receptor AgonistsReceptors, Purinergic P2Y1Receptors, Purinergic P2X4Receptorer, purinergaNeuropeptid Y-receptorerReceptors, Purinergic P2X2UridintrifosfatPurinergic AntagonistsAdenosintrifosfat: Adenosin-5´-(tetravätetrifosfat). En adeninnukleotid innehållande tre fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel. Adenosintrifosfat har en betydande roll i ämnesomsättningen och som neurotransmitt or.Purinergic AgonistsReceptors, Purinergic P2Y12SuraminReceptors, Purinergic P2X5Receptors, Purinergic P2X1PyridoxalfosfatUridindifosfatInterleukin 1 Receptor Antagonist ProteinPurinergic P1 Receptor AntagonistsRåttor, Sprague-DawleyNeurokinin-1 Receptor AntagonistsKalcium: Grundämne som förekommer i nästan all organiserad vävnad. Det tillhör alkalimetallerna och har kemiskt tecken Ca, atomnummer 20 och atomvikt 40. Kalcium är det allra vanligaste mineralämnet i kroppen och bildar i förening med fosfor kalciumfosfat, som ingår i ben och tänder. Det spelar en essentiell roll för nerv- och muskelfunktioner, i blodkoagulationsprocessen (som faktor IV) och i många enzymp rocesser.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.Kalciumsignalering: Signalöverföringsmekanismer med mobilisering av kalcium (utifrån eller från intracellulära depåer) i cytoplasman till följd av yttre stimulans. Calciumsignalerna fortplantar sig som vågor, svängningar , spikar eller små stötar. Kalcium fungerar som intracellulär budbärare genom att aktivera kalciummottagliga proteiner.P1-receptorerRåttor, WistarAdenosindifosfat: Adenosin-5´-(trivätedifosfat). En adeninnukleotid innehållande två fosfatgrupper som förestrats till en sockerdel vid 5´-positionen.Celler, odlade: Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.Histamin H2-blockerare: Läkemedel som selektivt binder till, men inte aktiverar histamin H2-receptorer, och därmed blockerar verkan av histamin. Deras viktigaste kliniska effekt är att de hämmar syrautsöndring vid behandling av magsår. De kan även påverka glatt muskulatur. Vissa av medlen i denna klass har kraftig effekt på det centrala nervsystemet, men dessa verkningsmekanismer är inte klarlagda.Serotonin 5-HT3 Receptor AntagonistsPiperidinerAntagonister till excitatoriska aminosyror: Läkemedel som binder till, men inte aktiverar receptorer för excitatoriska aminosyror, varvid agonistverkan blockeras.Apyras: Ett kalciumaktiverat enzym som katalyserar hydrolys av ATP till AMP och ortofosfat. Det verkar också på ADP och andra nukleosidtrifosfater och -difosfater. EC 3.6.1.5.Adenosine A2 Receptor AntagonistsAngiotensin Receptor AntagonistsDopaminblockerare: Läkemedel som binder till, men inte aktiverar dopaminreceptorer, varvid verkan av dopamin eller exogena stimulerare blockeras. Många läkemedel för behandling av psykotiska tillstånd är dopaminantagonister, även om deras terapeutiska effekt kanske mer beror på en långsam anpassning i hjärnan än på en omedelbar blockering av dopaminreceptorer. Dopaminantagonister har haft flera andra kliniska användningsområden, bl a som medel mot kräkningar och illamående, för behandling av Tourettes syndrom och mot hicka.Adenosine A1 Receptor AntagonistsSignalomvandlingPurinergic AgentsSerotonin 5-HT2 Receptor AntagonistsNeuropeptid YHormonblockerare: Kemiska ämnen som hämmar de endokrina körtlarnas funktioner, biosyntesen av de hormoner de utsöndrar, eller blockerar hormonernas specifika verkan.Adenosin: En nukleosid bestående av adenin och d-ribos. Adenosin och dess derivat spelar många viktiga biologiska roller, förutom att ingå i DNA och RNA. Adenosin är en neurotransmittor.NervcellerMuskarinblockerare: Preparat som binds till, men inte aktiverar, kolinerga muskarinreceptorer, och därmed blockerar verkan av endogent acetylkolin eller exogena stimulanter. Muskarinantagonister har utbredd verkan, bl a på iris och ögats ciliarmuskel, hjärta och blodkärl, andningsvägarnas sekretion, spottkörtlarna, mag-tarmsystemet, tarmrörligheten, urinblåsespänningen och det centrala nervsystemet. Antagonister med förmåga att särskilja mellan olika muskarinreceptortyper och tillåta bättre kontroll av perifera och centrala verkningar håller på att utvecklas.Purinergic P1 Receptor AgonistsTionukleotiderNarkotikablockerareHistamin H1-blockerare: Medel som selektivt binder till, men inte aktiverar histamin H1-receptorer, varvid verkan av endogent histamin blockeras. Till dessa medel räknas de klassiska antihistaminpreparaten som motverkar eller förhindrar histaminaktivitet vid omedelbar överkänslighet. De verkar i luftrören, kapillärerna och annan glatt muskulatur och används för att förebygga åksjuka, säsongssnuva och allergisk dermatit, samt som sömnmedel. Effekterna av blockering av H1-receptorer i det centrala nervsystemet är inte lika klarlagda.Endotelinreceptorer: Cellyteproteiner som binder endotelin med hör affinitet och utlöser intracellulära förändringar som påverkar cellers beteende.Marsvin: Allmän benämning på medlemmar av familjen Caviidae. Den vanligaste arten är Cavia porcellus, som är det tammarsvin som används som husdjur och i biomedicinsk forskning.SerotoninblockerarePeptid YYElektrostimuleringGABA-A Receptor AntagonistsHistaminblockerare: Medel som binder till, men inte aktiverar, histaminreceptorer och därmed blockerar verkan av histamin eller histaminstimulerare. Klassiska antihistaminer blockerare endast histamin H1-receptorer.GABA-blockerare: Läkemedel som binds till, men inte aktiverar gamma-aminosmörsyrareceptorer. Därmed blockerar de verkan från endogen gamma-aminosmörsyra eller gamma-aminosmörsyrastimulerare.CellinjeMöss, inavlade C57BLSialoglykoproteinerLeukotrienblockerare: En klass läkemedel som utformats för att förhindra leukotriensyntes eller leukotrienverkan genom att blockera bindning på receptornivå.Endotelin A-receptorSerotoninreceptorerNMDA-receptorerSerotonin 5-HT1 Receptor AntagonistsXantinerDizocilpinmaleat: En kraftfull N-metyl-D-aspartatreceptor(NMDA-receptor)antagonist som huvudsakligen används för forskningsändamål. Preparatet är ett tänkbart läkemedel i samband med en rad degenerativa nervsjukdomar eller -störningar där NMDA-receptorer kan tänkas spela en viktig roll. Pga psykotropa effekter har medlet begränsats till användning för djur- och vävnadsförsök. Syn. MK-801.NukleotiderMöss, knockout: Musstammar, hos vars individer vissa gener inaktiverats, eller slagits ut. Utslagningen åstadkoms genom att man med hjälp av rekombinant DNA-teknik ändrar den normala DNA-sekvensen hos den gen som är föremål för studier, för att förhindra syntes av normala genprodukter. Klonade celler med lyckad DNA-förändring injiceras sedan i musembryon för framställning av chimärer. De chimära mössen avlas därefter för att ge en stam där alla celler i varje mus innehåller den brutna genen. Knockout-möss används i experimentella djurmodeller av sjukdomar och för att klarlägga geners funktioner.PurinerTetrazolerInterleukin-1betaNikotinblockerareBifenylföreningar: Syn. difenylföreningar. Välkända är de flerklorinerade bifenylerna (polychlorinated biphenyl, PCB), där några av de kolbundna väteato merna ersatts med kloratomer.Interleukin-1-receptorer: Specifika molekylstrukturer på celler som interleukin-1 reagerar med eller binder till så att cellfunktionen förändras. IL-1-receptorn på T-lymfocyter och fibroblaster består av en enda polypeptidkedja som binder både IL-1-alfa och IL-1-beta. Molekylvikten för denna högaffinitetsreceptor tros vara 80 kD.RNA, budbärarAdrenergic alpha-1 Receptor AntagonistsGlatt muskulatur: Icke-tvärstrimmiga muskler, som utgör den icke viljestyrda muskelvävnaden till de inre organen, blodkärlen, hårsäckarna osv. De sammandragbara elementen är avlånga, oftast spindelformade celler med central kärna. Glatta muskeltrådar hålls ihop i skikt eller buntar av nätbildande fibrer, och ofta är även elastiska nät rikligt förekommande.Bensazepiner: Föreningar med utbredd användning inom biomedicinen, bl a som dopaminagonister.Muskelsammandragning: Ett förlopp som leder till sammandragning och/eller spänning i muskelvävnad. Muskelsammandragning åstadkoms via en glidmekanism, där aktintrådar glider in bland myosintrådarna.TriazinerTidsfaktorerSynaptisk överföringPatch-clamp-teknikerCykliskt AMP: Cykliskt adenosinmonofosfat (adenosin-3',5'-vätefosfat). Det är en adeninnukleotid med en fosfatgrupp som förestrats mot sockerdelens 3'- och 5'-positioner. Det är en sekundär budbärare med avgörande intracellulär reglerfunktion som förmedlare av verkan av ett flertal hormoner, däribland epinefrin, glukagon och ACTH. Syn. cAMP.Bradykinin: En nonapeptidsignalsubstans som genom enzymverkan bildas från kallidin i blodet, där den verkar utvidgande på kapillärkärl och ökar deras genomtränglighet, med blodtrycksfall som följd. Bradykinin fri släpps också från mastceller vid astmaanfall, från tarmväggarna, som smärtsignal från skadad vävnad, och den kan vara en neurotransmittor.PyridinerLäkemedelsinteraktioner: Ett läkemedels påverkan på ett annat läkemedels verkningsmekanism, metabolism eller toxicitet.Kärlsammandragning: Den fysiologiska minskningen av blodkärls tvärrsnitt genom sammandragning av kärlens glatta muskulatur.Indoler: Bicykliska, heteroaromatiska föreningar bestående av 2,3-bensopyrrol.Serotonin Receptor AgonistsHistamin H3-blockerareEnzymhämmareReceptors, G-Protein-CoupledAdrenergic alpha-2 Receptor AntagonistsMembranpotentialer: Spänningsskillnaderna över ett membran. För cellmembran beräknas de genom att spänningen uppmätt på utsidan membranet subtraheras från den spänning som uppmätts innanför membranet. Potentialskillnaderna beror på olikheter i koncentrationen av kalium, natrium, klorid och andra joner utanför och innanför membranen hos celler eller organeller. För retningsbara celler varierar membranens vilopotential mellan -30 och -100 mV. Fysikaliska, kemiska eller elektriska stimuli kan bidra till att öka den negativa potentialen (hyperpolarisering) eller minska den (depolarisering).Bidning, kompetitivPeptider, cykliskaSubstans PAdrenerga alfablockerare: Läkemedel som binder till men inte aktiverar alfaadrenerga receptorer och därmed blockerar verkan av endogena och exogena adrenerga agonister. Adrenerga alfaantagonister används vid behandling av högt blodtryck, vasospasm, perifera kärlsjukdomar, chock och feokromocytom.Fosfolipas C: Ett enzym som påträffats i alfatoxin från Clostridium welchii och andra klostridie- och bacillstammar. Det hydrolyserar glycerofosfatidater till 1,2-diacylglycerol och en fosforylerad kvävebas som kolin. EC 3.1.4.3.PyrazolerSerotoninAdrenerga blockerare: Läkemedel som binder till, men inte aktiverar adrenerga receptorer. Adrenerga antagonister blockerar verkan av de endogena adrenerga transmittorerna epinefrin och norepinefrin.SulfonamiderRadioligandanalysSignalsubstansreceptorerA1-adenosinreceptorPrazosinLosartan: En angiotensin typ 1-receptorantagonist med blodtryckssänkande verkan, genom minskad pressoreffekt av angiotensin II.GABA-B Receptor AntagonistsNoradrenalinBradykininreceptorerCimetidin: Ett med histamin besläktat ämne, som fullständigt hämmar bindning av histamin till H2-receptorer. Cimetidin har en rad farmakologiska verkningar. Det hämmar utsöndring av magsaft, likaså frisättning a v pepsin och gastrin. Det blockerar även cytokrom P-450-aktivitet.Endotelin B-receptorEndotelin-1: En peptid med 21 aminosyror som produceras i ett flertal vävnader, inklusive endotelceller, vaskulära muskelceller, nervceller och astrocyter i centrala nervsystemet, och endometrieceller. Den modulerar vasomotorisk spänning, cellproliferation och hormonproduktion.Adenosine A3 Receptor AntagonistsNeurokinin-1-receptorerAzepinerEstrener: Omättade derivat av estranerna, med metylgrupper vid kol 13, inget kol vid kol 10, och högst ett kol vid kol 17. De måste ha minst en dubbelbindning.Devazepid: Ett derivat av bensodiazepin som påverkar kolecystokinin A (CCKA)-receptorn till att antagonisera de fysiologiska effekterna och beteendeeffekterna av CCK-8 (sincalid), som t ex bukspottkörtelstimulering och äthämning.Kolecystokininreceptorer: Cellyteproteiner som binder kolecystokinin (CCK) med hög affinitet och utlöser intracellulära processer som påverkar cellers beteende. Kolecystokininreceptorer aktiveras av gastrin samt CCK-4, CCK-8 och CCK-33. Aktiveringen framkallar utsöndring av amylas från acinära bukspottkörtelceller, syra och pepsin från magslemhinnans celler och sammandragning av pylorus (nedre magmunnen) och gallblåsan. Vilken roll den stora mängden CCK-receptorer har i det centrala nervsystemet är inte klarlagd.PyrrolidinonerA2A-adenosinreceptorVasopressinreceptorerPyrrolidinerExtracellulärt rum: Utrymmet mellan celler, fyllt av vätska och amorfa och fibrösa ämnen.Djurs beteende: Den iakttagbara reaktionen hos ett djur i någon situation.Serotonin 5-HT4 Receptor AntagonistsHeptaner: Mättad kolvätegrupp med sju kol (allmän formel C7H16) i metanserien. Hit förs även isomerer och derivat.2-amino-5-fosfonovalerat: En kraftig och specifik NMDA-receptorantagonist i D-enantiomerisk form. L-formen är inaktiv mot NMDA-receptorer, men kan påverka AP4 (2-amino-4-fosfonobutyrat; APB)-stimulerande aminosyrareceptorer.Ketanserin: En selektiv serotoninreceptorantagonist med svagt adrenoreceptorhämmande egenskaper. Medlet är effektivt för sänkning av blodtrycket vid essentiell hypertoni. Det hämmar även trombocytaggregation. Preparatet tolereras väl och är särskilt effektivt hos äldre patienter.ElektrofysiologiKinoxalinerPiperazinerKannabinoid CB1-receptor: En undergrupp av kannabinoidreceptorer som främst återfinns på centrala och perifera nervceller där de kan spela roll genom att reglera frisättande av nervsignalsubstanser.TromboxanreceptorerBensimidazoler: En grupp föreningar som används i såväl läkemedel som bekämpningsmedel.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.NaltrexonHistamin: En amin med depressoreffekt, erhållen genom enzymatisk dekarboxylering av histidin. Histamin är en kraftig stimulerare av utsöndringen i magen, ger sammandragning av luftrörens glatta muskulatur, verkar kärlvidgande och tjänar som centralt verkande nervsignalsubstans.Dopamin D2-receptorer: En klass dopaminreceptorer som kan identifieras genom sitt speciella sätt att binda syntetiska ligander, sin molekylärbiologi och, möjligen, sin verkningsmekanism.Famotidin: En kompetitiv histamin H2-receptorantagonist. Dess huvudsakliga farmakodynamiska effekt är hämning av magsaftutsöndring.Neurokinin-2-receptorerSjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Cannabinoid Receptor AntagonistsKapsaicin: Cytotoxisk alkaloid från olika arter av Capsicum (chilipeppar, paprika).Omvänt transkriptaspolymeraskedjereaktionInjektioner, intraventrikulära: Injicering i hjärnventriklarna.NaloxonKaniner: Djurarten Oryctolagus cuniculus, av familjen Leporidae och ordningen Lagomorpha. Kaniner föds i hålor, utan päls, och med slutna ögon och öron. Kaniner har 22 kromosompar, medan harar har 24.Djur, nyföddaInositolfosfater: Fosforsyraestrar av inositol. De omfattar både mono- och polyfosforsyraestrar, med undantag av inositolhexafosfat, som är av fytinsyra.QuinuclidinesGlatt muskulatur i kärl: Blodkärlens icke-tvärstrimmiga, icke viljestyrda muskelvävnad.Glutaminsyra: En icke-essentiell aminosyra som normalt uppträder i L-form. Den är den vanligaste stimulerande signalsubstansen i det centrala nervsystemet.BensodiazepinonerUrinblåsaSädesledareBlodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Adrenergic beta-2 Receptor AntagonistsBicucullin: En isokinolinalkaloid från Dicentra cucullaria (Sjömanshjärta) och andra växter. Den är en kompetitiv GABA-A-receptorantagonist och kan sålunda ge upphov till kramper.Apamin: En kraftigt neurotoxisk polypeptid i honungsbiets (Apis mellifera) gift. Den består av 18 aminosyror med två disulfidbryggor och ger upphov till överretbarhet med kramper och andningsförlamning som fö ljd.Mineralocorticoid Receptor AntagonistsPankreatisk polypeptidHistamin H3-receptorer: En klass histaminreceptorer som kan särskiljas genom sin farmakologi och sina verkningssätt. H3-receptorerna blev först uppmärksammade som blockerande autoreceptorer på histaminbärande nervändar och har senare visat sig reglera frisättandet av flera olika signalsubstanser i det centrala såväl som det perifera nervsystemet.Cricetinae: Allmän benämning på medlemmarna av en underfamilj av Muridae. Fyra vanliga släkten är Cricetus, Cricetulus, Mesocricetus och Phodopus.Angiotensin II: Den aktiva formen av angiotensin. Det är en oktapeptid, syntetiserad från angiotensin I, som finns i blodet och som snabbt bryts ned. Angiotensin II ger kraftig kärlsammandragning, med förhöjning av b lodtrycket som följd. Den bovina formen, som har klinisk och experimentell användning, har valin i position 5, där den humana formen har isoleucin.AdeninnukleotiderLigander: Molekyler som binder till andra molekyler, särskilt ifråga om små molekyler som binder specifikt till större molekyler, t ex ett antigen som binder till en antikropp, ett hormon eller en neurotransmittor som binder till en receptor, eller ett substrat eller allosterisk effektormolekyl som binder till ett enzym. Ligander kan även utgöras av molekyler som avger eller tar upp ett elektronpar för att bilda en koordinerad kovalent bindning med den centrala metallatomen i ett koordinationskomplex.OpioidreceptorerHjärna: Den del av det centrala nervsystemet som befinner sig innanför kraniet och som omfattar prosencefalon (framhjärnan), mesencefalon (mitthjärnan) och rombencefalon (ruthjärnan). Den uppstår ur främre de len av embryots nervtub. Dess funktioner inkluderar muskelkontroll och koordination, mottagande och behandling av sinnesintryck, talframställning, minneslagring samt hantering av tankar och känslor.Astrocyter: De största och talrikaste neurogliacellerna (stödjecellerna) i hjärnan och ryggmärgen. Astrocyter ("stjärnceller") har oregelbunden form och många långa utskott, vissa med ändplattor som bildar gliahi nnan, vilken mer eller mindre direkt bidrar till blod-hjärnbarriären. De styr den extracellulära jonaktiviteten och kemiska miljön, och s k reaktiva astrocyter aktiveras vid skada. De har transmittorv erksamhet och spänningsberoende jonkanaler.CHO-celler: Cellinje från äggstockar på kinesisk hamster, Cricetulus griseus. Arten är omtyckt för cellgenetiska studier eftersom den har ett litet antal kromosomer. Cellinjen har kunnat användas till modellsyste m för studier av genetiska förändringar i odlade däggdjursceller.KinolinerBradykin B2-receptorPyrilaminImidazoler: Föreningar som innehåller 1,3-diazol, en femhörnig aromatisk ring med två kväveatomer med en mellanliggande kolatom. Kemiskt reducerade varianter omfattar imidazoliner och imidazolidiner.Kalciumkanalblockerare: En grupp läkemedel som verkar genom att selektivt hämma kalciuminflödet genom cellmembran eller verkar på frisläppande och bindning av intracellulära kalciumdepåer. Eftersom de bidrar till avslappning av glatt muskulatur används de terapeutisk för behandling av högt blodtryck och cerebrovaskulär kramp, för sin skyddseffekt på hjärtmusklerna, och för att lösa livmoderkramper.Endoteliner: Peptider med 21 aminosyror som produceras av vaskulära endotelceller och har en stark kärlsammandragande verkan. Endotelinfamiljen består av tre medlemmar: endotelin-1, endotelin-2 och endotelin-3. Alla tre innehåller 21 aminosyror, men aminosyrasammansättningen varierar. De tre peptiderna framkallar kärlsammandragande och pressoreffekter i olika delar av kroppen. De farmakologiska verkningsmekanismerna är dock kvantitativt avsevärt varierande mellan de tre isopeptiderna.FenylpropionaterGTP-bindande proteiner: Reglerproteiner som verkar som molekylära omkopplare. De reglerar ett stort antal biologiska processer, inklusive receptorsignallering, intracellulära signalöverföringsvägar och proteinsyntes. Deras verkan kontrolleras av faktorer som styr deras förmåga att binda till och hydrolysera GTP till GDP.TeofyllinNeurotransmittorsubstanserMolekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Y-kromosomMuskarinreceptorerGrovtarm: Tarmsegmentet mellan blindtarmen och ändtarmen. Det omfattar en uppåtstigande, en tvärgående, en nedåtgående och en slingrande del.BensoxazolerDinukleosidfosfater: En grupp föreningar bestående av en nukleotidmolekyl, till vilken kopplats ytterligare en nukleosid genom fosfatmolekylen eller -molekylerna. Nukleotiden kan innehålla ett antal fosfater.Kinetik: Läran om förloppsdynamik i kemiska och fysikaliska system.

*  NTM UTP-45K-4 4-axlar Skåp - Kylaggregat - 07
... , Torshälla, Nedr. startar: 2017-12-20 11:10, Skåpsläp med kylaggregat som behöver en del översyn.
  https://www.kvdpro.com/sv/auktion/tunga-fordon/ntm-utp-45k-4-4-axlar-skap-kylaggregat-2007_906471.html
*  Sl upp presynaptisk p Psykologiguiden i Natur & Kulturs Psykologilexikon
H r kan du hitta ordet du s ker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius.. Lexikonet rymmer 18 000 s kbara termer, svenska och engelska, samlade under 9 000 bl ddringsbara ord och namn i bokstavsordning.. Lexikonet uppdateras kontinuerligt av Henry Egidius. ...
  https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=presynaptisk
*  Cat.6 UTP på färdig 50m ring - Nätverkskablage - Direktronik AB
Färdigkontakterad kabelring som halverar monteringstiden. Det är tillräckligt tidsödande och krångligt redan som det är att göra egna patchkablar, men ibland skall kabeln dras genom ett tunt hål i väggen och då blir man ändå tvungen. Med bägge ändarna redan kontakterade kapar du bara kabeln i önskad längd och sätter på den andra kontakten, så vida du inte behöver exakt 50m för då är kabeln klar att använda direkt ur förpackningen. Den kvarvarande stumpen har du till nästa gång. Enkelt och effektivt ...
  https://www.direktronik.se/direktronik/natverk/kablar/natverkskabel-metervara/halvfabrikat-cat.6-pa-50m-ring/
*  Ge bort ett annorlunda påskägg som är en upplevelse - Smartbox
Till påsk är det en tradition att ge bort påskägg med inslaget godis eller choklad. Överraska en du tycker om med ett annorlunda påskägg, som innehåller en upplevelse! Ett påskägg med en sann överraskning: En vistelse, ett spabesök, en middag eller en rolig aktivitet - se presenttips till påsken.
  http://www.smartbox.se/pask/
*  Emmas Hörn: Necessär med lite påslakan
Här har jag också fodrat med det numera välkända påslakanet. Man kan säga att det är en hel del kvar, men jag har massvis med fler idéer på vad jag mer kan sy. Tror att det här med utmaningar passar mig, har inte vart så här produktiv på evigheter! ...
  http://emmashorn.blogspot.com/2011/09/necessar-med-lite-paslakan.html
*  Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag - PDF
563 Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag Ingångsantifon (1 Pet 2:2) Som nyfödda barn skall ni längta efter den rena, andliga mjölken, för att växa genom den och bli räddade.
  http://docplayer.se/47951978-Andra-pasksondagen-ar-a-den-gudomliga-barmhartighetens-sondag.html
*  Tankesmedja: Carema fick felaktig kritik | Nyheter | Expressen
Carema-skandalen fortsätter att väcka reaktioner. Nu kommer en ny rapport som hävdar att flera -påståenden om missförhållandena på äldreboendet var överdri
  https://www.expressen.se/nyheter/tankesmedja-carema-fick-felaktig-kritik/
*  Magnetarmband 'Shamballa' Black / Pink - Good Balance
Magnetarmband 'Shamballa' Black / Pink med hematitmagnet i flera av pärlorna (se bild). Alltid på Good Balance - Köp 3 i samma priskategori, men betala bara för
  http://www.goodbalance.se/sv/produkter/magnetarmband-shamballa-black-pink
*  Attackerna mot ktenskapen - Del 2 - Holger Nilsson | Apg29
Det finns flera s tt f r Guds fiende att f rd rva det av Gud instiftade ktenskapet, ett r att framst lla en vr ngbild av det.
  https://www.apg29.nu/attackerna-mot-aktenskapen-del-2-holger-nilsson-8812
*  ABC karossen-arkiv - Anläggningsvärlden
Sedan tidigare bygger ABC-Karossen i Mönsterås volymskåp för Fiat Ducato. Nu är det premiär för ett flertal påbyggnader för Fiats lilla transportbil Doblo ...
  http://anlaggningsvarlden.se/tag/abc-karossen/
*  Anette L syr och skapar: Annorlunda påskpyssel
Hej och välkommen! Här kommer du hitta en massa om quilt och stickning, bilder från naturen runt omkring mig och en del funderingar om livet ...
  https://anettemcl.blogspot.com/2008/03/annorlunda-paskpyssel.html
*  Cat 5 - Nätverkskabel - Sipshop.se
Nätverkskabel 0,5M GRÅ/CAT5E/UTP, Nätverkskabel 10M GRÅ/CAT5E/UTP, Nätverkskabel 15M GRÅ/CAT5E/UTP, Nätverkskabel 1M GRÅ/CAT5E/UTP, Nätverkskabel 20M GRÅ/CAT5E/UTP
  https://sipshop.se/natverkskabel/cat-5/
*  Det är tydligen ok att spana på andra - P5 STHLM | Sveriges Radio
Snacket gick varmt imorse på . Frågan var enkel och svaren var många. Får man eller får man inte spana på andra när man är i ett förhållande? Enligt är ...
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2842&artikel=4766677
*  Wastebox LEXMARK C792X77G | Toneruppsamlare - vriga maskintill
Wastebox LEXMARK C792X77G - Passar till: X792de, X792de Gov S36 HV, X792dte, X792dtfe, X792dtme, X792dtpe, X792dtse. R cker till c:a 50 000 sidor vid
  https://www.gulakatten.se/black-toner/black-toner/wastebox-lexmark-c792x77g/
*  Cosmonova - Naturhistoriska riksmuseet
Inspirerande historier om människans påhittighet. Om hur smarta tekniska lösningar och nytänkande bidrar till en bättre värld. Bokningsbar. Premär 26/3 ...
  http://www.nrm.se/besokmuseet/cosmonova.64.html
*  Widescreen Wallpaper 1440x900: Bakgrundsbild natur. 1440x900 7298867
Widescreen Wallpaper 1440x900: Bakgrunder Abstrakt, 1440x900 Widescreen Wallpaper - Bakgrundsbilder Gratis Nedladdning. Semesterresor: När Dina Investeringar Fungerar För Dig: Natur Tapet Bakgrunder. Natur Tapet Full HD. Moder Natur, Tala Till Mitt Hjärta. Ömma Stunder, Doften Av Liv
  http://1440x900-skrivbordsbakgrund.free-online.gratis/Gratis-bakgrundsbild-skrivbordet-691.shtml
*  480x800 Natur tapet. 480x800 - tapeter för skrivbordet nedladdning 17237012
480x800 Bakgrundsbild Visionen, 480x800 - Bakgrundsbilder För Bakgrunder. Semesterresor är Den Investering Som Betalar Månatliga Utdelningar: Vackraste Blommor Bakgrunds. Natur Tapet Bakgrunder. Natur Tapet Full HD. Bakgrunder Ro - Skrivbordsbakgrund Ros. Efter Den Spännande Resa
  http://480x800-skrivbordsbakgrund.free-wallpaper.org/Imponerande-bakgrundsbilder-f%C3%B6r-bakgrunder-990.shtml
*  480x800 Natur tapet. 480x800 - vacker frispark tapeter 790427
Kunskap är Den Bästa Investeringen Som De Flesta Kan Köpa. 480x800 Bakgrundsbild Visionen 480x800 - Bakgrundsbilder För Bakgrunder. Semesterresor: När Dina Investeringar Fungerar För Dig: Vackraste Blommor Bakgrunds. Natur Tapet Bakgrunder. Natur Tapet Full HD. Skrivbordsbakgrund
  http://480x800-skrivbordsbakgrund.free-wallpaper.org/Imponerande-bilder-och-bakgrundsbilder-gratis-15.shtml
*  Länkarmsbussning BMW 5 (E28,E34) 6 (E24), 7 (E32), X3 (E83), X5 (E53) 1981-| FEBI 02682, 31121124622.
Online bilreservdelsbutik autopartsmarket.eu. Länkarmsbussning FEBI 02682 för BMW 5 (E28,E34) 6 (E24), 7 (E32), X3 (E83), X5 (E53) 1981-. OE-nummer: 31121124622, 31126767651.
  http://autopartsmarket.eu/?action=catalog_part_info_view&code=2682&id_brand=101
*  1366x768 Tapeter konstnärlig. 1366x768 - vacker frispark tapeter 17267162
1366x768 Bakgrunder Abstrakt, 1366x768 - Bakgrunder För Skrivbordet. Semesterresor är Den Investering Som Betalar Månatliga Utdelningar: Natur Tapet Bakgrunder. Natur Tapet Full HD Efter Den Spännande Resa Vi återvända Hem Utvilad Och Full Av Energi. Moder Natur, Tala Till
  http://sv.1366x768.at-web.org/1366x768-fria-bilder-tapeter-Dr%C3%B6mma-om-Uppfinningsrikedom-2127.shtml
*  Epson Dokumentkamera 1920 x 1080 VGA-HDMI-USB
... Ladda ner Drivrutiner och Programvaran i länken nedan: Utilities https://epson.com/Support/Projectors/Document-Cameras/Epson-ELPDC21-Document-Camera
  http://ehandel.mcenter.se/Epson_Dokumentkamera_1920_x_1080__VGA-HDMI-USB?id=EPS+ELPDC-21
*  Lampit Rotan Saburina Uk 200x300
Jual lampit rotan saburina ukuran 200x300cm siap melayani pesanan anda dengan harga murah dan kualitas terbaik. pembelian jumlah tertentu barang bisa kami antar langsung (jabodetabek) Info lengkap hub : SMS/Wa : 081908289449/081291819528
  http://mushaffa27.bisnislink.com/produk/11417/Lampit-Rotan-Saburina-Uk-200x300
*  Siliconflex rekt form 330x220xh55
Silikonform Flexibel okrossbar form tillverkad i silikon med naturliga non-stickegenskaper. Ingen smörjning behövs. Med stödram. Mått: 330x220xh55 mm Volym: 4,5 l Siliconflexformarna är tillverkade i 100% livsmedelsgodkänd silikon.
  http://bakers.se/catalog/products/siliconflex-rekt-form-330x220xh55-17338
*  Sängtopp 90x200 cm Natur
Typ Sängtopp 90x200 cm Tvättråd Maskintvätt 60°C, tvättmedel utan blekmedel. Material 80% bomull, 20% polyester Strechfrotté Certifieringar Öko-Tex Antal/kolli 9 Mi
  http://franzenstextil.se/Produkter/Sovrum/Sangtopp/90x200_cm/Sangtopp_90x200_cm_Natur?id=4205120
*  Ny m nniska h r x)
Hejsan :) Jag r ny h r, har haft akvarier l nge, men f rst p senare r blivit riktigt intresserad, har g tt lite upp och ner, gjorde mig av med allt akvarierelaterat f rra ret, men fick abstinens och har b rjat om. Numera ser mitt akvarieliv ut s h r:
  http://www.redbee.se/showthread.php/4501-Ny-m%EF%BF%BDnniska-h%EF%BF%BDr-x