ProtozoproteinerProtozoinfektionerEukaryotaProtozo-DNA: Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos protozoer.Ciliophora: Ett protozofylum kännetecknat av närvaro av flimmerhår i något stadium av livscykeln. Stammen omfattar tre klasser: Kinetofragminophorea, Oligohymenophorea och Polymenophorea.Protozogener: Arvsmassan hos protozoer.RNA, protozoisktGenom, protozoiskt: Den kompletta arvsmassan i kromosomuppsättningen hos en protozo.Protozoinfektioner, djurEntamoeba histolytica: En art protozoiska parasiter som orsakar entamoebiasis och amöbadysenteri. Typiska särdrag är en enda kärna, innehållande en liten, central karyosom, och perifert beläget kromatin i form av små, jämt fördelade pärlor.Giardia lamblia: En art parasitiska protozoer som sätter sig fast vid tarmslemhinnan och livnär sig på slemhinnesekret. Organismen är i stort sett päronformad och har ett något oregelbundet rörelsemönster, med långsamma svängningar kring den långa axeln. Länge har den betraktats som icke-patogen och ofta påträffats hos symtomfria individer, men det finns nu starka bevis för att den har sjukdomsalstrande förmåga.Trypanosoma cruziLeishmania: Ett släkte flagellatprotozoer som omfattar ett flertal humanpatogena arter. Organismerna har ett amastigot- och ett promastigotstadium i sin livscykel. Baserat på enzymstudier har detta enda släkte delats in i två undersläkten, Leishmania leishmania och Leishmania viannia. Arter tillhörande L. leishmania är L. aethiopica, L. arabica, L. donovani, L. enrietti, L. gerbilli, L. hertigi, L. infantum, L. major, L. mexicana och L. tropica. Undersläktet L. viannia omfattar arterna L. braziliensis, L. guyanensis, L. lainsoni, L. naiffi och L. shawi.ToxoplasmaAlveolataTetrahymena pyriformisProtozomedel: Preparat som dödar protozoer eller motverkar deras tillväxt och reproduktion.TrypanosomaApicomplexa: Ett fylum protozoer kännetecknade av förekomsten av komplexa apikala organeller, som är till hjälp vid penetreringen av värdceller. Fylet omfattar två klasser: Perkinsea och Sporozoea.Trypanosoma brucei bruceiKinetoplastida: En ordning flagellatförsedda protozoer. Till kännetecknen hör förekomst av en eller två flageller från en fördjupning i cellkroppen, samt en enda mitokondrie som sträcker sig i hela kroppens längd.Tarmsjukdomar, parasitära: Tarminfektioner orsakade av parasiter, ofta protozoer eller parasitmaskar. Infektioner orsakade av rundmaskar (nematodinfektioner) och bandmaskar (cestodinfektioner) kallas även helmintiasis.TrypanosomatinaProtozoiska antigener: Alla delar av någon protozo som kan framkalla immunitet. De vanligast förekommande är antigener från Plasmodium (malaria) och trypanosomer.TrichomonasHartmannella: Ett släkte amöbor som lever fritt i sötvatten. Cystorna passerar normalt tarmkanalen hos människor utan skada och kan således återfinnas i avföring. Organismer kan dock enstaka gånger ge upphov till infektion i andningsvägarna eller dödlig meningoencefalit.ParasiterCrithidia: Ett släkte parasitära protozoer som återfinns i tarmkanalen hos ryggradslösa djur, speciellt insekter. Medlemmarna av detta släkte har ett amastigot- och ett choanomastigotstadium i sin livscykel.Leishmania major: En parasitisk blodflagellat av undersläktet Leishmania leishmania som ger infektion hos människor och djur och orsakar kutan leishmaniasis ("orientböld") i den gamla världen. Smittan överförs med sandmyggan Phlebotomus.RumenProtozovaccinerEntamoeba: Ett släkte amöbaliknande protozoer som kännetecknas av förekomst av pärlbandat kromatin på insidan av kärnmembranet. De är parasiter hos såväl ryggradslösa djur som ryggradsdjur, inklusive människor.Trichomonas vaginalisGiardiasis: Infektion i tunntarmen orsakad av den gisselförsedda protozoen Giardia lamblia. Den sprids med förorenade livsmedel och förorenat vatten, eller från person till person.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Acanthamoeba: En amöbaart som lever fritt i jorden och inte har något flagellatstadium. Organismerna är humanpatogener som ger ett flertal infektioner och har påvisats i ögon, skelett, hjärna och luftvägar.Leishmania donovani: En flagellförsedd blodparasit av undersläktet Leishmania leishmania som ger infektion hos människor och djur och orsakar viskeral leishmaniasis (kala-azar). Sandmyggorna Phlebotomus och Lutzomyia fungerar som vektorer.Koccidios: Protozoinfektion hos djur och människor. Den orsakas av flera olika släkten av Coccidia.Cryptosporidium: Ett släkte kockformade parasiter av familjen Cryptosporidiidae, som förekommer i tarmepitelet hos många ryggradsdjur, inklusive människor.AmoebozoaProtozoiska antikroppar: Antikroppar producerade i människor och djur efter exponering för antigen från parasitiska protozoer.Värd-parasitförhållanden: Samverkan mellan två organismer, av vilka den ena lever på den andras bekostnad.Cryptosporidium parvum: En art av parsitära protozoer som infekterar människor och husdjur. Oocystorna mäter fem mikrometer i diameter. Organismerna har omväxlande sexuell och asexuell fortplantning.Blastocystis hominis: En art av parasitära protozoer som påträffats i tarmarna hos människor och andra primater. I 1912 blev organismen klassificerad som en jäst, men sedan 1967, efter fysiologiska och morfologiska studier , betraktas organismen som en protozoisk parasit, som hos människa kan ge upphov till tarmsjukdom med handikappande symtom.Sporer, protozoiskaSarcocystosisLeishmania mexicana: En parasitisk blodflagellat av undersläktet Leishmania leishmania som infekterar människor och djur, inklusive gnagare. Leishmania mexicana-komplexet orsakar både kutan (orientböld) och diffus kutan leishmaniasis, och innehåller underarterna amazonensis, garnhami, mexicana, pifanoi och venezuelensis. L. m. mexicana ger upphov till chiclerosår, en typ av kutan leishmaniasis i den nya världen. Smittan tycks överföras med sandmyggan Lutzomyia.Legionella pneumophila: En art gramnegativa, aeroba bakterier som ger upphov till legionärssjuka. Bakterien har påtråffats såväl i omgivningen som i människors lungvävnad, sekret från luftvägarna och blod.Theileria parvaTetrahymenaKryptosporidios: Tarminfektion med svår diarré orsakad av den parasitära protozon Cryptosporidium. Den kan drabba både människor och djur.Maskar: Inälvsmaskar (helminter) är en grupp parasitmaskar som omfattar Acanthocephala, Nematoda och Platyhelminthes. Några forskare betraktar även vissa arter av tillfälligt parasitära blodiglar som inälvsmaskar.Acanthamoeba castellanii: En art jordlevande amöbor som tillhör familljen Acanthamoebidae. Den kan orsaka hjärninflammation och hornhinneinflammation hos människor.TritrichomonasEimeria: Ett släkte protozoparasiter tillhörande underklassen Coccidia. Olika arter uppträder som parasiter i lever- och tarmepitelceller hos både människor och djur.ParasitsjukdomarToxoplasmosRNA, ribosomalt, 18SSarcocystisTetrahymena thermophilaEntamoebiasis: Infektion orsakad av amöbor av släktet Entamoeba. Infektion med E. histolytica ger upphov till amöbadysenteri och leverabscess.Chagas sjukdom: En form av trypanos (sömnsjuka) som förekommer endemiskt i Central- och Sydamerika. Infektionen orsakas av Trypanosoma cruzi. Sjukdomen kan visa ett akut eller ett kroniskt förlopp, det förra vanligtv is hos barn.Aminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Leishmania tropica: En parasitisk blodflagellat av undersläktet Leishmania leishmania som orsakar infektion hos människor och gnagare. Parasiterna ger upphov till en sjukdom som kallas orientböld, en form av kutan leishmaniasis i den gamla världen.Crithidia fasciculata: En art av monogenetiska, parasitära protozoer som vanligtvis förekommer i insekter.Ciliophorainfektioner: Infektioner orsakade av protozoer tillhörande stammen Ciliophora.TheileriasisParameciumDientamoeba: Ett släkte små protozoer, bland vilka tvåkärniga former överväger över enkärniga, och vilka kännetecknas av närvaro av ett flertal distinkta granuler i karyosomen och frånvaro av cyststadium. Organismerna är parasiter i tjocktarmen hos människor och vissa apor.Leishmania infantum: En flagellförsedd blodparasit av undersläktet Leishmania leishmania som infekterar människor och djur och orsakar viskeral leishmaniasis (kala-azar). Hos människa är det nästan uteslutande barn som infekteras. Smitta ses ofta hos hundar och andra hunddjur och piggsvin. Människan är endast undantagsvis värd för parasiten. ParasitologiLeishmania-infektion: Infektionssjukdom orsakad av någon protozoart av släktet Leishmania. Det finns fyra viktiga kliniska typer av denna infektion: kutan (orientböld), diffus kutan, mukokutan och viskeral (kala-azar).Masksjukdom: Infektion med parasitmaskar från helmintklassen.TrypanociderEuplotes: Ett släkte cilieförsedda protozoer med från ryggsidan tillplattad kropp och glesa rader med korta, borstlika cilier på ryggytan.TrichomonadidaAvföringCyclospora: Ett släkte koccidieparasiter tillhörande familjen Eimeriidae. Cyclospora cayetanensis är humanpatogen, överförs sannolikt den fekala-orala vägen och ger upphov till illamående och diarre.Artiodactyla: Partåiga hovdjur (klövdjur). Hit hör t ex gris, får, hjort, kamel och ko (nötkreatur).Toxoplasmos, djurTheileria annulataPlasmodiumFylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Livscykelstadier: Den ständiga följden av omvandlingar hos insekter eller andra djurarter under den postembryonala utvecklingen.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.NeosporaBakterier: Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.Parasitmedel: Läkemedel för behandling av parasitsjukdomar.OligohymenophoreaTrypanosomiasisOocysterTrypanosomiasis, afrikanskAmöba: Ett släkte amöboida protozoer. Till kännetecknen hör en vesikulär kärna och flera pseudopodier, av vilka en är dominerande vid varje given tidpunkt. Förökning sker asexuellt genom delning.TrofozoiterTritrichomonas foetusParasitsjukdomar, djurCoccidia: En klass av protozoer som vanligen lever som parasiter i tarmkanalens epitelceller, men som även påträffas i lever och andra organ. Organismerna finns hos såväl lägre som högre ryggradsdjur och omfatt ar två ordningar: Eimeriida och Eucoccidiida.Blastocystisinfektioner: Infektioner orsakade av protozoer av släktet Blastocystis. Av dessa är arten B. hominis den vanligaste och har påvisats i små mängder i feces hos människa. Infektioner är vanligare hos patienter med A IDS eller andra immundefekter. Till symtomen hör buksmärtor, diarre, förstoppning, kräkningar och trötthet.Kinetoplast-DNA: DNA i kinetoplaster, specialiserade mitokondrier hos trypanosomer och liknande parasitära protozoer inom ordningen Kinetoplastida. Kinetoplast-DNA består av ett komplicerat nätverk av otaliga katenerade ringar av två klasser; den ena utgörs av ett stort antal små duplexringar av DNA, s k miniringar, med en ungefärlig längd av 2000 baspar; den andra utgörs av några dussintal avsevärt större ringar, s k maxiringar, ca 37 kb långa.SekvensinpassningCercozoaIsospora: Ett släkte protozoparasiter som finns i tarmarna hos fåglar, groddjur, kräldjur och däggdjur, även människor. Oocystorna producerar två sporocystor, var och en med fyra sporozoiter. Många arter utgör parasiter hos både vilda djur och tamdjur.Leishmania enriettii: En flagellförsedd blodparasit av undersläktet Leishmania leishmania som naturligt smittar det brasilianska marsvinet. Infektionsbilden är ungefär den samma som orsakas av L. braziliensis.Glykosylfosfatidylinositoler: Föreningar som innehåller kolväte- eller glykosylgrupper länkade till fosfatidylinositoler. De verkar som protein- eller polysackaridförankringar på cellmembran.Sekvenshomologi, aminosyraParasitologisk resistensbestämningLeishmaniasis, kutan: Endemisk sjukdom som kännetecknas av enstaka eller flera avgränsade utslag på utsatta hudområden som typiskt blir såriga. Sjukdomen har delats in i den gamla världens och den nya världens former. Den gamla världens leishmaniasis är indelad i tre distinkta typer, beroende på epidemiologi och kliniska tecken, och orsakas av arter tillhörande L. tropica och L. aethiopica, såväl som av arter tillhörande släktet L. major. Nya världens leishmaniasis, även kallad amerikansk leishmaniasis, förekommer i Syd- och Centralamerika och orsakas av arter tillhörande L. mexicana eller L. braziliensis.Paramecium tetraureliaNötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.EuglenozoaLeishmaniasis, visceral: En kronisk sjukdom som orsakas av Leishmania donovani och som överförs genom bett av ett flertal sandmyggor av släktena Phlebotomus och Lutzomyia. Vanliga symtom är feber, frossa, kräkningar, anemi, förstorad lever och mjälte, leukopeni, hypergammaglobulinemi, avmagring och gråaktig hudfärg. Sjukdomen klassificeras i tre huvudtyper efter geografisk spridning: indisk, medelhavstyp och afrikansk.Amöbadysenteri: Dysenteri med sårig tarminflammation, huvudsakligen orsakad av infektion med Entamoeba histolytica. Samtidig amöbainfektion i lever och andra organ kan förekomma.Makronukleus: Den större av två typer av cellkärnor i flimmerhårsförsedda protozoer. Den utgör den transkriptionsverksamma kärnan i de vegetativa cellerna, till skillnad från den mindre och transkriptionsinaktiva reproduktionsmikrokärnan.Mikrokärna, reproduktiv: De små, reproduktiva och icke-transkriptiva cellkärnorna hos cilieförsedda protozoer vilka skiljer sig från de större, vegetativa och transkriptionsaktiva makrokärnorna. Mikrokärnor deltar i meios och autogami vid genetisk konjugation.OmasumAmöbainfektion: Infektion med någon amöba. Hos de flesta smittade är infektionen asymtomatisk, men tillstånd med allt från kronisk, lätt diarre till fullt utvecklad dysenteri kan förekomma.SarcocystidaeVattenmikrobiologiEuglenozoa InfectionsKloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.DNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.Koccidiostatika: Medel för behandling av koccidios hos människor och djur.Livsmedelsparasitologi: Förekomst av parasiter i mat och livsmedelsprodukter. För bakterier, virus och svampar används termen livsmedelsmikrobiologi.FårHymenostomatida: En ordning cilieförsedda protozoer. Till särdragen hör munparti på buksidan och en väldefinierad buckalhåla. Det finns tre underordningar, Tetrahymenina, Ophryoglenina och Peniculina.Masksjukdom, djur: Infektion med parasitmaskar från helmintklassen hos djur. Infektionen kan vara experimentell eller naturlig.Mikrosporidios: Infektioner orsakade av svamporganismer tillhörande fylet Microsporidia.Blastocystis: Ett släkte protozoer av underordningen Blastocystina. Släktet klassificerades tidigare som en jäst.Variant Surface Glycoproteins, TrypanosomaVattenförsörjningElektronmikroskopi: Visuell eller fotografisk mikroskopi, där elektronstrålar (med våglängder tusentals gånger kortare än synligt ljus) används i stället för ljus, vilket ger avsevärt större förstoring. Elektronernas interaktion med preparaten ger upplysning om preparatens finstruktur. Vid transmissionselektronmikroskopi ger elektronernas reaktioner under passage genom ett mycket tunt preparat upphov till en bild. Vid svepelektronmikroskopi faller en elektronstråle snett mot preparatytan, och av reaktionerna ovan ytan alstras en bild. Elektronmikroskopi förkortas ofta EM.Makrofager: Förhållandevis långlivade fagocytiska däggdjursceller som härrör från blodmonocyter. Huvudtyperna utgörs av peritoneala makrofager, alveolarmakrofager, histiocyter, leverns Kupfferceller och osteoklaster. Vid kroniska inflammatoriska förändringar kan de differentiera vidare till epitelioida celler eller smälta ihop till främmande jätteceller eller Langhans-jätteceller.ArtsspecificitetIsosporiasis: Tarminfektion orsakad av parasitprotozoer of släktet Isospora. Infektionen uppstår genom intag av oocystor och kan ge upphov till vävnadscystor.PolyvinylalkoholPolymeraskedjereaktionPyruvatsyntasIsoptera: En ordning av insekter (termiter), som är hemmahörande i tropiska områden och som omfattar åtminstone åtta familjer. Några få arter lever i tempererade områden i Nordamerika.OrganellerSvampar: Ett rike av eukaryota, heterotrofa organismer som lever som saprofyter eller parasiter, omfattande svampar, jästarter, mögel osv. De kan fortplanta sig sexuellt eller asexuellt och ha mer eller mindre komplexa livscykler. Trådsvampar bildar flercelliga kolonier.Eimeria tenella: En art koccidieprotozoer som huvudsakligen infekterar fjäderfä.Cysteine ProteasesBabesios: En grupp fästingburna sjukdomar hos nötkreatur, får, getter, hästar, grisar, hundar och katter. Infektionerna orsakas av protozoer av släktet Babesia, vilka parasiterar på röda blodceller och därmed f ramkallar hemolys.Läkemedelsresistens: Nedsatt eller utebliven effekt av ett läkemedelspreparat på en organism, sjukdom eller vävnad. Läkemedelsresistens måste skiljas från läkemedelstolerans, som innebär en gradvis minskande känslighet för ett läkemedels effekter vid fortlöpande medicinering.DryopteridaceaeWater QualityWaste WaterHudsjukdomar, parasitära: Hudsjukdomar orsakade av leddjur, maskar eller protozoer.Amebicides: Medel med amöbadödande effekt.Metronidazol: Ett nitroimidazol för behandling av amöbainfektioner, vaginit, trichomonasinfektioner, giardiasis, treponemainfektioner och infektioner med anaeroba bakterier. Medlet har även varit på tal som strålningssensibiliserande ämne för hypoxiska celler. Det antas på goda grunder ha karcinogena effekter.Sötvatten: Vatten med obetydliga salthalter, t ex åar och insjöar.Glykosfingolipider: Lipider som innehåller minst en monosackaridrest och antingen en sfingoid eller en ceramid. De indelas i a) neutrala glykosfingolipider, omfattande monoglykosyl- och oligoglykosylsfingoider samt monoglykosyl- och oligoglykosylceramider, b) sura glykosfingolipider, omfattande sialosylglykosylsfingolipider (gangliosider), och c) sulfoglykosylsfingolipider (tidigare sulfatider), glykuronoglykosfingolipider samt fosfo- och fosfonoglykosfingolipider.Diplomonadida: En ordning av protozoer med en eller två karyomastigonter och antingen dubbel rotations- eller spegelsymmetri.Trichomonas-vaginitTrifluralinRibosom-DNA: DNA-sekvenser som innehåller kod för ribosom-RNA och de DNA-segment som separerar enskilda ribosom-RNA-gener, och som benämns ribosomseparations-DNA (ribosomalt spacer-DNA). Syn. rDNA.Aminoetylfosfonsyra: (2-aminoetyl)-fosfonsyra. En organisk fosforförening som identifierats i vävnader från människor och djur.RhizariaVakuolerJäsning: En enzymutlöst kemisk förändring i organiska föreningar som sker utan tillgång till syre. Vid processen bildas etanol eller mjölksyra och frigörs energi.Trichomonas, medel mot: Preparat för behandling av trichomonasinfektioner.TheileriaPaleopatologiMicrosporida: En ordning parasitsvampar som huvudsakligen förekommer hos leddjur, fiskar och vissa ryggradsdjur, inkl. människor. Den har två underordningar, Pansporoblastina och APANSPOROBLASTINA.Plasmodium falciparumMöss, inavlade BALB CTotiviridaeZinksulfatTrichomonasinfektionerBabesia: Ett släkte fästingburna protozoiska parasiter som infekterar röda blodceller hos däggdjur, inklusive människor. Det finns många kända arter, spridda över hela jorden.Microsporidia: Ett fylum svampar som omfattar små, intracellulära, encelliga parasiter med svampsporer. Det finns två klasser, Rudimicrosporea och Microsporea.ParasitäggantalOxytrichaRNA, ribosomaltParasite LoadDNA-primrar: Korta DNA-sekvenser (vanligtvis ca 10 baspar) som är komplementära till sekvenser av budbärar-RNA och som tillåter omvänt transkriptas att påbörja kopiering av angränsande mRNA-sekvenser. Primrar har utbredd användning som verktyg vid genetiskt och molekylärbiologiskt arbete.Dientamoeba-infektion: Infektion orsakad av protozoer tillhörande släktet Dientamoeba.DjurfoderFagosomer: Membranbundna cytoplasmablåsor som bildas genom inbuktning kring fagocyterat material. De smälter samman med lysosomer och bildar fagolysosomer, i vilka lysosomens hydrolytiska anzymer förtär det fagocyterade ämnet.Legionella: Gramnegativa, aeroba stavbakterier som isolerats ur ytvatten, vattenledningsvatten, gyttja och termoförorenade vattendrag. Bakterien är en humanpatogen och har inga kända jord- eller djurreservoarer.Nötkreatursjukdomar: Sjukdomar hos tamboskap av släktet Bos. Hit räknas sjukdomar hos ko, yak och zebu.Antibios: Ett förhållande där mikroorganismer inte kan samexistera, utan organismer av en typ bekämpar, dödar eller hämmar tillväxten hos, en annan. Motsatsen är symbios.Euglena gracilis: En organism som betraktas antingen som protozo eller alg. Den är en flagellat som ofta förekommer i stillastående vatten.Leishmania braziliensis: En parasitisk hemoflagellat av undersläktet Leishmania viannia som ger infektion hos människor och djur. Den orsakar kutan ("orientböld"), diffus kutan och mukokutan leishmaniasis, beroende på underart av parasiten. Smittan sprids genom sandmyggan Lutzomyia. Leishmania braziliensis omfattar underarterna L. braziliensis och L. peruviana. Uta, en kutan form av leishmaniasis i den nya världen, orsakas av underarten peruviana.gRNARekombinanta proteinerAntimon: Ett metalliskt grundämne med stark silverglans; blågrå lyster på oxiderade ytor. Kemiskt tecken är Sb (lat. stibium), atomnummer 51 och atomvikt 121,57. Det bildar olika salter, både av medicinsk bety delse och giftiga.ParabasalideaEndoplasmatisk nätverk, kornigt: En typ av endoplasmatiskt nätverk där det finns polyribosomer på nätverksmembranens cytoplasmaytor. Denna retikeltyp är vanlig i celler som är specialiserade på proteinutsöndring, och dess huvudfunktion består i att separera proteiner för export från sådana avsedda för intracellulärt bruk.Trypanosoma brucei rhodesienseFlagell: Ett trådliknande, rörligt bihang på ytceller. Prokaryota flageller består av ett protein som kallas flagellin. På bakterier kan det finnas en enda flagell, en tofs av flageller i ena änden eller flageller över hela ytan. Hos eukaryoter utgörs flagellerna av protoplasmautskott som driver fram flagellater eller spermier. Flageller liknar cilier till strukturen, men är förhållandevis längre och mycket färre till antalet.Eimeriida: En ordning av parasitära protozoer tillhörande klassen Coccicida. Den omfattar bl a familjerna Cryptosporidiidae, Eimeriidae och Sarcocystidae.Leverabscess, amöba: Varbildning i levern till följd av amöbainfektion. En vanlig form är den orsakad av Entamoeba histolytica.Indiska oceanens öar: Ett stort antal öar i Indiska oceanen, mellan Afrikas ostkust och Sri Lanka. Hit hör Comorerna, Madagaskar, Maldiverna, Mauritius, Pemba, Reunion och Seychellerna.Mikroporfilter: Membran eller filter med porer av mikrometerstorlek som används för reningsändamål.Cyklosporiasis: Infektion orsakad av parasitära protozoer av släktet Cyclospora. De har global spridning och orsakar diarresjukdom. Smittan är vattenburen.Acetylgalaktosamin: 2-acetamid-2-deoxygalaktopyranos. N-acetylderivatet av galaktosamin.SymbiosSekvenshomologi, nukleinsyraSubstratspecificitetMikroskopi: Bruk av instrument och teknik för att åskådliggöra material och detaljer som inte är synliga med blotta ögat. Detta åstadkoms genom förstoring av bilder, vilka överförs med ljus- eller elektronstrålar genom optiska eller magnetiska linser som förstorar hela bildfältet. Vid svepmikroskopi skapas bilder genom punktvis avbildning av preparatet, i förstorad skala, efterhand som en smal stråle av ljus, elektroner, laser, en ledande sond eller topografisond sveper över det.

*  Plasmodium falciparum - Wikipedia
Plasmodium falciparum är en myggburen parasit som orsakar sjukdomen malaria. Parasiten och sjukdomen har en stor utbredning i världen, främst i tropikerna och utgör ett stort globalt folkhälsoproblem. P. falciparum är en eukaryot encellig parasit och en av fåtal Plasmodium-arter som smittar människor. P. falciparum orsakar den farligaste formen av malaria, med högst dödlighet. Parasiten har en invecklad livscykel med både sexuella och asexuella stadier och genomgår stora förändringar både i myggan och i den infekterade värden. Det stadium som ger upphov till flest symptom är merozoiterna, vilka infekterar röda blodkroppar och leder till att dessa brister, med febertoppar som följd. Det finns idag 2017 ett vaccin malaria, RTS,S/AS01 ("Mosquirix"). Profylaktisk behandling och förebyggande insatser mot myggor, exempelvis myggnät i drabbade områden, har minskat antalet smittade människor. Behandling med arteminisin i kombination med andra läkemedel (så kallad ACT-behandling) ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Plasmodium_falciparum
*  Cigarettfimpar i fågelbon minskar antalet parasiter (4)
Fåglar kan agera på olika sätt för att minska påverkan från parasiter i fågelbon, t.ex. i form av loppor och kvalster. En del fågelarter bär exempelvis regelbundet hem färska växter. Det handlar då om växter som innehåller substanser som har en avskräckande verkan på parasiter. Det har också noterats att fåglar som lever i städer ibland bär hem cigarettfimpar som de infogar i bobalen. Fram till nu har orsaken till detta beteende emellertid varit oklar.. Men nu visar en studie genomförd på gråsparvar och husrosenfinkar i Mexiko att även cigarettfimpar kan användas av fåglar som ett medel mot boparasiter. Filter från använda cigaretter innehåller betydande mängder nikotin och andra substanser som kan verka avskräckande på parasiter. Bl.a. kunde man konstatera att det fanns en negativ korrelation mellan mängden cellulosaacetat (som ingår i cigarettfilter) och antalet parasiter: Ju mera cellulosaacetat, desto färre parasiter. Ett experiment med värmefällor visade ...
  http://birdlife.se/sof/nyheter/alla-nyheter/cigarettfimpar-i-fagelbon-minskar-antalet-parasiter-
*  Ny teknik gör det enklare att studera malariaparasiten - Gentekniknämnden
För att förstå vad en viss gen har för funktion tystas just den genen. Sedan kan forskarna studera hur det påverkar organismen och fundera ut vad den har för funktion. Inom den medicinska forskningen är det vanligt att man tystar gener i möss. Vill man veta mer om en gen i växter stänger man av gener i backtrav. Backtrav är växtforskarnas motsvarighet till musen.. Malaria orsakas av parasiten Plasmodium falciparum. Parasitens arvsmassa är sekvensbestämd, men ungefär hälften av alla gener vet man ännu inte vad de har för funktion. Det har hittills varit väldigt svår att studera parasiten genetiskt eftersom det varit svårt att tysta enstaka gener. Om man inte förstår hur parasiten fungerar är det svårt att utveckla nya läkemedel eller vaccin.. Nu har forskare, med mycket goda resultat, använt sig av CRISPR-tekniken för att stänga av gener i malariaparasitens arvsmassa. Med CRISPR-tekniken kan man skapa enstaka förändringar (mutationer) på en förutbestämd plats i ...
  https://www.genteknik.se/ny-teknik-gor-det-enklare-att-studera-malariaparasiten/
*  Vad är en parasit?
En parasit är en organism som är verksam i en annan organism för att överleva. Vissa parasitära relationer är ofarliga, medan i andra fall en parasit som kan skada eller till och med döda sin värd. Studiet av parasiter är ett omfattande område, eftersom parasiter kan hittas över biologiska rikena, och många djur finns en eller flera parasiter under sitt liv. Ett antal organismer går också igenom en parasiterande skede någon gång under sitt liv. Ordet är lånat från den grekiska parasitos , som betyder "en som äter vid bordet i någon annan. "I både Grekland och Rom, gjorde några personer att äta hemma hos andra en heltid yrke, ibland kallad" professionell middagsgäster. "Like biologiska parasiter, dessa individer utnyttjade sina värdar för livsmedel, och de förde ingenting till bordet själva, andra än middag konversation. Förekomsten av parasiter har länge varit känd i biologi, även om utvecklingen av högkvalitativa mikroskop kraftigt utökad mänskliga kunskapen ...
  http://www.debok.net/miljo/2015/01/Vad-ar-en-parasit.html
*  Bergström & Hellqvist - Parasiter
Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om parasiter, med fokus på förekomst och problematik relaterat till parasiter i olika livsmedel. Efter utbildningen har du kunskaper för att kunna bedöma på vilket sätt parasiter kan resultera i att livsmedel blir farliga för konsumenten. Med kunskap kan hälsofaror som parasiter förebyggas och styras på rätt sätt i ett livsmedelsföretag ...
  https://www.bergstrom-hellqvist.com/livsmedelsindustri/onlineutbildningar/parasiter
*  Parasiter | www.myggfeber.se
Parasiter Definitionen på parasiter är en organism som lever på eller i en annan levande organism och samtidigt orsakar den bärande organismen skada. Männi...
  http://www.myggfeber.se/sjukdomar/parasiter-13882855
*  Multibrackets M VESA Desktopmount Triple Arm Expansion Kit | Dustinhome.se
2 195 kr. Tillbehör för utökning av Multibrackets Triple Arm till sex skärmar. This is M VESA Desktopmount Triple Stand Expansion Kit.
  https://www.dustinhome.se/product/5010788358/m-vesa-desktopmount-triple-arm-expansion-kit
*  VESA avtäcker DP8K-certifieringen för högupplösta skärmar
I ett försök att klargöra vilka kablar som klarar av högupplösta skärmar visar nu organisationen VESA upp certifieringen DP8K, som ska kunna köra 4K i 144 Hz...
  https://www.sweclockers.com/nyhet/24996-vesa-avtacker-dp8k-certifieringen-for-hogupplosta-skarmar
*  Stefan Printz berättar om Malmö AS succéresa - Malmö AS Schack
Stefan Printz blev under Elitseriehelgen i Lund intervjuad av Jesper Hall från Sveriges Schackförbund. Stefan talar om Malmö AS succéresa från botten av Division 1 till att vi nu leder Elitserien. Samt avslöjar han Malmö AS framgångskoncept.. ...
  http://www.malmoschack.com/stefan-printz-berattar-om-malmo-succeresa/
*  Sparabloggens aktiesparklubb | sparabloggen
(Grafik: pexel.com och Thobias) Sparabloggens AK startades under sommaren 2014. Den startades med målet att bygga upp ett stort sparkapital. Vi hoppas bygga en större utdelningsportfölj med tiden, som kan hjälpa oss att höja upp vår inkomst. Det började med att vi ville fördjupa vårt samarbete i investeringar och eftersom Thobias hade erfarenhet från en tidigare aktiesparklubb…
  https://sparabloggen.com/sparabloggens-aktiesparklubb/
*  Kavastus investeringsregler | sparabloggen
(Grafik: pexel.com och Thobias) Lyssnade på avsnitt 89 av #PrataPengar ( Episod 89 - Kavastu gästar by #PrataPengar ) där Arne Talving gästande, mer känd som twitterprofilen Kavastu. Det var ett mycket bra avsnitt (liksom avsnittet med Morgan Alling. Episod 78 - Från fattig skådespelare till investerare! by #PrataPengar ) Det blev mycket inspirerande prat…
  https://sparabloggen.com/2017/09/23/kavastus-investeringsregler/
*  Brigid Duffy bilder, biografi och filmografi | MovieZine
Vi har bilder, biografi, och filmografi av Brigid Duffy. Läs allt om din favorit hos oss. moviezine.se är sveriges största site för film, TV-serier och stjärnor. Läs mer här!
  https://www.moviezine.se/people/brigid-duffy
*  N gra vackert-v der-planer?
Har ni n gra planer f r helgen nu n r terminerna r slut och s nt? Cissi skulle bort f rstod jag (och nej, det bli ingen bebis innan helgen om n n trodde det, s
  http://kollektivet.forumotion.net/t171-nagra-vackert-vader-planer
*  Bilder av BÅLGETING (Vesa crabro).
Ett gäng bålgetingar har flyttat in i en fågelholk.. Såhär såg det ut när jag senare plockad bort locket (när samhället dött under hösten ...
  http://blomsidor.se/insekt/geting/getingar.htm
*  Waterlife - Parazin P 20tab - Akvariumkungen.se
Bekämpar parasiter i trädgårdsdammar. Parasiter som kan bekämpas är tex: Karplöss, gälmask och sländlarv. Vid behandling, låt filter/pumpar vara igång som vanligt.
  http://www.akvariumkungen.se/mediciner/waterlife-parazin-p-2300-liter.html
*  rackarns småkryp! - Ohyra, skadedjur och sjukdomar - Balkongodling iFokus
rackarns småkryp! - hej!Min kärleksört har fått någon typ av ohyra, små svarta varelser. någon som vet vad det är? är...
  https://balkongodling.ifokus.se/discussions/57c9910d8e0e747308001916-rackarns-smakryp
*  IT-systemtekniker - Kommunledningskontoret - Datajobb i Lysekil
Vi s ker dig som har arbetat n gra r inom omr det och att du har en profil som vi bed mer vara relevant f r tj nsten samt har n gra rs erfarenhet av arbeta med systemadministration. Vi f ruts tter att du arbetar systematiskt och strukturerat samt har vana av olika IT-system ...
  http://vakanser.se/jobb/it-systemtekniker+20/
*  1:e Juli
Ytterliggare en otrolig flygafton! Riktigt njutbart ! Fyra maskiner som fl gs flitigt av tre piloter. terst r att se om 'fotografen' fick n gra fina bilder.
  http://amfk2006.editboard.com/t80-1e-juli
*  Pharmaline - Medicinska m tinstrument | Reklamvision AB
H r r n gra exempel p medicinska m tinstrument som vi tillverkar. Kontakta oss s ber ttar vi mer om hur vi kan hj lpa er! pharmaline@reklamvision.se
  https://www.reklamvision.se/pharmaline-medicinska-maetinstrument
*  Reklamvision AB
H r r n gra exempel p patienthj lpmedel som vi tillverkar. Kontakta oss s ber ttar vi mer om hur vi kan hj lpa er! Tel 08-34 08 44 pharmaline@reklamvision.se
  https://www.reklamvision.se/pharmaline-patienthjaelpmedel
*  Kapaskivor | Vistaprint
Skapa specialdesignade kapaskivor på några minuter med Vistaprint. Lättviktsskyltar perfekta för utställningar, mässor, butiker m.m.
  https://www.vistaprint.se/skyltar-affischer/kapaskivor?ncid=2ucf1q3dgsrq1k02ix5upchq&txi=17647&xnid=TopNav_Foam+boards_Photo+Products+
*  Kapaskivor | Vistaprint
Skapa specialdesignade kapaskivor på några minuter med Vistaprint. Lättviktsskyltar perfekta för utställningar, mässor, butiker m.m.
  https://www.vistaprint.se/skyltar-affischer/kapaskivor?ncid=md2siaklp5g1mdbkqirv5vwv&txi=17415&xnid=TopNav_Foam+Boards+
*  Kapaskivor | Vistaprint
Skapa specialdesignade kapaskivor på några minuter med Vistaprint. Lättviktsskyltar perfekta för utställningar, mässor, butiker m.m.
  https://www.vistaprint.se/skyltar-affischer/kapaskivor?ncid=md2siaklp5g1mdbkqirv5vwv&txi=17649&xnid=TopNav_Foam+Boards_Photo+Gifts_All+Products&xnav=TopNav
*  Kapaskivor | Vistaprint
Skapa specialdesignade kapaskivor på några minuter med Vistaprint. Lättviktsskyltar perfekta för utställningar, mässor, butiker m.m.
  https://www.vistaprint.se/skyltar-affischer/kapaskivor?ncid=rnaz5anz4llmboflhvli3oml&txi=17415&xnid=TopNav_Foam+Boards+
*  College Misericordia - Wikipedia
Ved universitetet var det 2 358 studenter og 257 vitenskapelig ansatte i 2006. Samme år var skolepengene US$ 20 860 for alle studenter som er folkeregistrert i USA. Studiene gis opp til doktorgradsnivå. ...
  https://no.wikipedia.org/wiki/College_Misericordia

Entamoeba histolytica: Entamoeba histolytica är en parasitisk amöba.Mischocarpus pyriformis: Mischocarpus pyriformis är en kinesträdsväxtart. Mischocarpus pyriformis ingår i släktet Mischocarpus och familjen kinesträdsväxter.ErgosterolTrypanosoma brucei: Trypanosoma brucei är en encellig, avlång parasit som orsakar Afrikansk sömnsjuka och mäter ca 15-30 μm. Parasiten sprids till människor och andra däggdjur när en infekterad tsetsefluga biter dem.Borofolket: Borofolket (även kallade bodo), en tibetoburmansk folkgrupp bosatta i de indiska delstaterna Assam, Västbengalen och Manipur. De flesta talar bodo, av dessa är 40 procent läskunniga även i assamesiska.Beteendeförändrande parasiterTrichomaris: Trichomaris är ett släkte av svampar. Trichomaris ingår i familjen Halosphaeriaceae, ordningen Microascales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.Giardia: Giardia är ett släkte av anaeroba flagellerade urdjur (protozoparasiter) av stammen Diplomonada i supergrupp Excavata (uppkallad efter det utgrävda spåret på ena sidan av cellkroppen) som koloniserar och förökar sig i tunntarmen hos flera ryggradsdjur, vilket orsakar giardia. Livscykeln växlar mellan ett aktivt simmande trofozoit stadium och en smittsam resistent cysta.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Legionella pneumophila: Legionella pneumophila är en av ca 50 legionella-arter.Albert-Weissenberger, C; Cazalet, C. (2007) Legionella pneumophila – a human pathogen that co-evolved with fresh water protozoa. Cellular and molecular life sciences. 64:432 Det är en vattenlevande bakterie som infekterar och reproducerar sig i amöbor.Newton, Hayley; Ang, Desmond; Driel, Ian(2010) Molecular pathogenesis of infection caused by Legionella pneumophila. American society for Microbiology. 23(2):274-298 L. pneumophila kan ge upphov till en allvarlig form av lunginflammation som kallas legionärssjukan.Steinert, Michael; Hentschel Ute; Hacker, Jörg. (2002). Legionella pneumophila: an aquatic microbe goes astray. Federation of European Microbiological Societies 26:151 Bakterien sprids via vattenånga, och infekterar bakterieätande celler i lungorna.Uzel, Atac. & Hames-Kocabas, E. Esin. (red.) (2010). Legionella pneumophila: from environment to disease. Hauppauge, N.Y.: Nova Science Pub.Kryptosporidios: Kryptosporidios är en infektion som orsakas av den encelliga parasiten Cryptosporidium. Den orsakar kryptosporidos som ger kraftig diarré hos människor och andra däggdjur, framför allt idisslare, samt fiskar, reptiler och fåglar.Tagelmaskar: Tagelmaskar (Nematomorpha) är en stam inom djurriket. Den innehåller cirka 230 arter varav fyra är kända i Sverige.Ugnssmyg: Ugnssmyg (Thermobia domestica) är en insektsart som först beskrevs av Alpheus Spring Packard 1873. Ugnssmyg ingår i släktet Thermobia och familjen silverborstsvansar.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Toffeldjur: Toffeldjur (Paramecium) är ett släkte av encelliga djur som tillhör en stam av urdjur kallad ciliater. De är 100–300 mikrometer långa och är klädda med flimmerhår (cilier).Dientamoeba fragilis: Dientamoeba fragilis är en humanparasit som finns i hela världen och som såvitt känt ej förekommit hos djur. Som ger symptom i form av magsmärta och diarré men som även kan finnas i tarmen utan symptom.Heterakis: Heterakis är ett släkte av rundmaskar. Heterakis ingår i familjen Heterakidae.U CamelopardalisSystematik (biologi): Systematik är gruppering av organismer inom biologin vilket myntades av Augustin Pyrame de Candolle för att beteckna läran om klassifikation. Taxonomi blandas ofta samman med systematik och används ibland synonymt med systematik.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Scrobicularia plana: Scrobicularia plana är en musselart som först beskrevs av da Costa 1778. Enligt Catalogue of Life ingår Scrobicularia plana i släktet Scrobicularia och familjen Semelidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället släktet Scrobicularia och familjen Scrobiculariidae.TrypanosomiasisDactylogyrus: Dactylogyrus är ett släkte av plattmaskar. Dactylogyrus ingår i familjen Dactylogyridae.