Proteinförlorande tarmsjukdomarLymfangiektasi, tarm: Utvidgning av lymfsystemet i tarmarna, oftast till följd av obstruktion i tarmväggen. Tillståndet kan vara medfött eller förvärvas, och kännetecknas av diarré, hypoproteinemi, perifera ödem och/eller buködem och proteinförlorande tarmsjukdomar.Hypoproteinemi: Ett sjukdomstillstånd med lägre total proteinhalt i serum än normalt. Hypoproteinemi kan uppkomma till följd av bristande proteinupptagning i mag-tarmkanalen, ödem eller proteinuri.HIV-enteropati: Ett syndrom, kännetecknat av kronisk, ständig diarré (som varat mer än en månad) utan påvisbar infektionsorsak hos en HIV-positiv person. Tarmsjukdomen antas bero på direkta eller indirekta effekter av HIV på tarmslemhinnan. HIV-enteropati är en uteslutningsdiagnos som kan ställas först sedan andra diarrésjukdomar kunnat avfärdas.Tarmsjukdomar: Sjukliga förändringar i någon del av tarmsystemet, från tolvfingertarmen till ändtarmen.Fontanoperation: Ett kirurgiskt ingrepp för omdirigering av förmaksblodflödet eller kavusflödet direkt till lungartären eller till en liten högerkammare, som tjänar som kanal. Operationsmetoden är ffa användbar vid medfödda missbildningar som trikuspidalatresi eller enkelkammare med pulmonalisstenos.Kolit, kollagenös: En undertyp av mikroskopisk kolit, kännetecknad av kronisk, vattnig diarré utan känd orsak, normal kolonoskopi, men onormal histopatologi i biopsier. Mikroskopisk undersökning av vävnadsprov från tjocktarmen visar ett band av subepitelialt kollagen som är större än normalt.Hypoaldosteronism: Ett medfött eller förvärvat sjukdomstillstånd med otillräcklig produktion av aldosteron i binjurbarken, vilket leder till minskad aldosteronförmedlead syntes av Na-K-ATPas i njurarnas tubulära celler. Till de kliniska symtomen hör hyperkalemi, natriumförlust, lågt blodtryck, och ibland metabolisk acidos.Pannikulit, peritonealTarmkatarr: Inflammation i tarmkanalen. Syn. enterit.Hjärtsäcksinflammation, konstriktiv: Hjärtsäcksinflammation (perikardit) med förkalkning i perikardvätskan.Teknetium Tc 99m aggregerat albuminGlutenintolerans: En sjukdom kännetecknad av bristfälligt näringsupptag i tarmen och som framkallas av glutenhaltig föda. Tarmslemhinnan visar tecken på förlust av tarmludd.Jejunum: Den del av tunntarmen som sträcker sig mellan tolvfingertarmen och ileum. Jejunum utgör ungefär 2/5 av tunntarmens längd bakom tolvfingertarmen.

*  Upplösning av benvävnad - lookfordiagnosis.com
Proteinförlorande tarmsjukdomar. * Protein S-brist. * Äggvita i urin. * Proteusinfektioner. * Proteus syndrom. * Protoporfyri, ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=2916
*  Pars planitis - lookfordiagnosis.com
Proteinförlorande tarmsjukdomar. * Protein S-brist. * Äggvita i urin. * Proteusinfektioner. * Proteus syndrom. * Protoporfyri, ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3030
*  Ansiktsspasm, halvsidig - lookfordiagnosis.com
Proteinförlorande tarmsjukdomar. * Protein S-brist. * Äggvita i urin. * Proteusinfektioner. * Proteus syndrom. * Protoporfyri, ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1690
*  Pierre Robins syndrom - lookfordiagnosis.com
Proteinförlorande tarmsjukdomar. * Protein S-brist. * Äggvita i urin. * Proteusinfektioner. * Proteus syndrom. * Protoporfyri, ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3120
*  Hepatit B, kronisk - lookfordiagnosis.com
Proteinförlorande tarmsjukdomar. * Protein S-brist. * Äggvita i urin. * Proteusinfektioner. * Proteus syndrom. * Protoporfyri, ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1734
*  Sfärocytos, ärftlig - lookfordiagnosis.com
Proteinförlorande tarmsjukdomar. * Protein S-brist. * Äggvita i urin. * Proteusinfektioner. * Proteus syndrom. * Protoporfyri, ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3689
*  Bulbär pares, progressiv - lookfordiagnosis.com
Proteinförlorande tarmsjukdomar. * Protein S-brist. * Äggvita i urin. * Proteusinfektioner. * Proteus syndrom. * Protoporfyri, ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=507
*  Immunproliferativ rubbning i tunntarmen - lookfordiagnosis.com
Proteinförlorande tarmsjukdomar. * Protein S-brist. * Äggvita i urin. * Proteusinfektioner. * Proteus syndrom. * Protoporfyri, ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1983
*  Hemorragisk feber med renalt syndrom - lookfordiagnosis.com
Proteinförlorande tarmsjukdomar. * Protein S-brist. * Äggvita i urin. * Proteusinfektioner. * Proteus syndrom. * Protoporfyri, ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=1714
*  Tumörer i talgkörtlar - lookfordiagnosis.com
Proteinförlorande tarmsjukdomar. * Protein S-brist. * Äggvita i urin. * Proteusinfektioner. * Proteus syndrom. * Protoporfyri, ...
  https://lookfordiagnosis.com/swedishforum/viewforum.php?f=3562