Prospektiva studierRiskfaktorerUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.BehandlingsresultatIncidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.Kohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.TidsfaktorerPrediktivt värde av testerSensitivitet och specificitetPrognosEnkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Age FactorsFall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.RiskProportional hazard-modellerMultivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.RiskbedömningNyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.SjukdomsgradsmåttPostoperativa komplikationerLongitudinella studier: Studier som bygger på att variabler gällande en individ eller en grupp individer registreras över en längre tidsperiod.PrevalensBiologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.RecurrenceRetrospektiva studierKroppsmasseindex: Ett antropometriskt mått för kroppsvikt, benämnt BMI. Beräkningen görs genom att dela kroppsvikten med kvadraten på kroppslängden (kg/m2), vilket ger den högsta korrelationen med kroppsdensiteten. BMI är korrelerat med mängden kroppsfett, och varierar med ålder och kön. Vid BMI under 18.5 föreligger undervikt, vid 18.5-24.9 normalvikt, vid 25-29.9 övervikt, och vid 30 och däröver föreligger fetma.OddskvotRökningLogistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Resultats reproducerbarhetKönsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.RegressionsanalysStatistik, icke-parametriskFrankrike: Republik i Västeuropa, gränsande till Atlanten, Engelska kanalen, Medelhavet, Belgien, Tyskland, Italien, Spanien, Schweiz, Luxemburg, Andorra och Monaco. Landets yta är 545 630 km2, och folkmängden uppgår till drygt 60 miljoner invånare (2003). Huvudstad är Paris.Chi-tvåfördelning: Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.Akut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.Japan: Monarki i Ostasien, bestående av en öräcka mellan norra Stilla havet och Japanska sjön. Landets yta är 377 835 km2, och folkmängden är 127 417 244 invånare (juli 2005). Huvudstaden är Tokyo.Survival AnalysisDatortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.Kost: Människors eller djurs normala intag av föda eller dricka. Hit hör inte kostterapi, som avser speciell kost för behandling av sjukdom.Förenta StaternaKonfidensintervall: En värdeskala för en variabel i fråga, konstruerad så att den (skalan) har en specifik sannolikhet av att innehålla variabelns sanna värde.ROC-kurvanalysBrösttumörer: Cancer i bröstet.Postoperativ periodHjärt-kärlsjukdomarSjukdomsförlopp: Förvärring av en sjukdom med tiden. Begreppet används mest i samband med kroniska och obotliga sjukdomar, där sjukdomsstadiet är avgörande för behandling och prognos.Alkoholkonsumtion: Beteende sammanhängande med alkoholkonsumtion, inklusive socialt drickande.Livskvalitet: Ett allmänt begrepp som speglar uppfattningar om ändring och förstärkning av livsfaktorer, dvs den fysiska, politiska, moraliska och sociala miljön, samt de övergripande villkoren i en människas liv.Kranskärlssjukdom: Sviktande hjärtfunktion pga obalans mellan hjärtmuskelfunktion och kranskärlens förmåga att förse hjärtmuskeln med tillräckligt blodflöde för normal funktion. Det är en form av hjärtmuskelischemi (syrebrist i muskelvävnaden), orsakad av nedsatt kapacitet hos kranskärlen.Preoperativ vårdTvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Slaganfall: Plötslig, icke-konvulsiv förlust av nervfunktioner till följd av intrakraniell ischemi eller blödning. Vanligtvis klassificeras slaganfall utifrån anatomisk lokalisering i hjärnan, kärlområde, orsak, den drabbades ålder och förekomst av blödning eller inte.UltraljudsundersökningEpidemiologiska metoderMagnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.Survival RateKomorbiditet: Det förhållande att det föreligger samtidiga eller ytterligare sjukdomstillstånd med avseende på en första diagnos eller det specifika tillstånd som är föremål för undersökning. Komorbiditet kan påverka inte bara patientens funktionsförmåga, utan även överlevnadsförmåga. Den kan användas som prognostisk indikator för beräknad sjukhusvistelse, kostnader och utfall eller överlevnad.Kronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.C-reaktivt protein: Ett plasmaprotein som cirkulerar i förhöjda koncentrationer vid inflammation och efter uppkomst av vävnadsskada.SmärtanalysStorbritannienVariansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.FosterålderGrönsakerDödsorsaker: Faktorer som leder till att kroppens alla livsfunktioner upphör. De kan vara underlag för epidemiologisk analys.PilotstudierNorgeAge Distribution: Representationen av olika åldersgrupper i en given population. Fördelningen kan hänföra sig antingen till antal personer eller till gruppens relativa storlek.Vävnadsprov: Avlägsnande och undersökning av små prov från levande vävnad.FärgultraljudSverigeIndien: Republik i södra Asien, mellan Burma och Pakistan. Landets yta är 3 287 590 km2, och folkmängden är knappt 1,1 miljard invånare (juli 2005). Huvudstad är New Delhi.PostmenopausParisSjukhusvistelse: Inläggning av patient på sjukhus.Cerebrovaskulära sjukdomar: Ett brett spektrum av störningar förknippade med försämrat blodflöde i hjärnans artärer och vener. Hit hör hjärninfarkt, hjärnischemi, anoxi (syrebrist) i hjärnan, hjärnembolism och trombos, arteriove nösa missbildningar och vaskulit i centrala nervsystemet. Termen är inte begränsad till att definiera sjukdomstillstånd i cerebrum, utan omfattar kärltillstånd i hela hjärnan, inklusive diencefalon, h järnstammen och lillhjärnan.Lineära modeller: Statistiska modeller, i vilka värdet av en parameter till ett givet värde för en faktor antas vara lika med a+bx, där a och b är konstanter. Modellerna förutsäger en linjär regression.TumörerVårdtid: Den tid en patient är inlagd på sjukhus eller annan vårdinrättning.Kaffe: Ett släkte buskar eller träd, Coffea, av familjen mårväxter (Rubiaceae), som innehåller kaffein och teofyllin. Välkända arter är C. arabica och C. robusta, vars frön (bönor) efter rostning och malning används för att bereda drycken kaffe.Graviditetsutfall: Resultatet av befruktning och därpå följande graviditet, omfattande levandefödsel, dödfödsel, spontan abort och framkallad abort. Utfallet kan vara ett resultat av naturlig eller konstgjord befruktning, eller annan teknik för fortplantningshjälp, embryoöverföring eller provrörsbefruktning.TumörstadieindelningStress, psykologiskUltraljudsundersökning av fosterDanmark: Monarki i Nordeuropa, med landgräns mot Tyskland i söder och med havsgräns mot den skandinaviska halvön i öster och norr. Landet utgörs av en stor halvö, Jylland, och ett stort antal öar, varav två större är Fyn och Själland. Geografiskt skild från Danmark är Bornholm, som ligger längre österut i SmärtaFetmaEndoskopi: Procedurer för användande av endoskop i samband med diagnos och behandling av sjukdomar. Vid endoskopi förs ett optiskt instrument antingen in via naturliga kanaler, som t ex matsmältningssystemet, eller genom små, kirurgiskt anlagda snitt (titthål) för undersökning av inre kroppsdelar. Tack vare framsteg i bildbehandling, endoskopteknik och utrustning av allt mindre format kan kirurgiska ingrepp göras under endoskopering.Genomförbarhetsstudier: Undersökning av fördelar och nackdelar med, lämpligheten av eller möjligheten att genomföra en projekterad studie eller ett projekt.Funktionell återhämtning: Partiell eller fullständig återhämtning till normal eller egentlig fysiologisk aktivitet i ett organ eller en kroppsdel efter sjukdom eller skada.NormalvärdenFeber: Onormal höjning av kroppstemperaturen, oftast till följd av något sjukdomsförlopp.Nedstämdhet: Måttliga depressionstillstånd, i motsats till svår depression vid neurotiska eller psykotiska tillstånd.Könsfördelning: Antalet individer av hankön och honkön i en given population. Fördelningen kan avse antalet män eller kvinnor eller andelen av de båda i gruppen. Populationen utgörs vanligtvis av patienter med en specifik sjukdom, men begreppet är inte begränsat till människor och inte till det medicinska området.Zollinger-Ellisons syndromKina: Republik i östra och centrala Asien. Oftast avses Folkrepubliken Kina. Med en folkmängd på 1,3 miljarder invånare är Kina världens folkrikaste land. Till ytan (9,6 miljoner km2) är Kina det tredje stö rsta landet i världen. Landets historia sträcker sig bakåt i tiden till ca 3000 f Kr. Fram till år 1912 kallades landet det Kinesiska riket. Sedan 1950 har Kina ett kommunistiskt statsskick. Huvudstad är Beijing (tidigare Peking).Antropometri: Mätning av kroppens storlek, vikt mm hos människan och andra primater.Idrottsskador: Skador som uppkommer under utövande av idrott.Buk: Kroppsdel mellan bröstkorg och bäcken.England: En del av kungadömet Storbritannien. England gränsar i väster mot Wales och i norr mot Skottland, iövrigt mot vatten. Landets yta är 130 441 km2, och folkmängden uppgår till ca 50 miljoner invånare. Huvudstad är London.SannolikhetFrukt: Den mogna, köttiga eller torra frökapseln hos växter.Typ 2-diabetes: En form av diabetes som kännetecknas av förmåga att fortleva utan ketoacidos med utebliven insulinbehandling. Debuten kommer långsamt, och patienterna visar ofta en tendens till fetma. Syn. typ 2 diabetes.Blodtryck: Det tryck som det cirkulerande blodet utövar på kärlväggarna.Tjock- och ändtarmstumörer: Tumörer eller cancer i antingen tjocktarmen eller ändtarmen eller i båda. Den vanligaste elakartade cancerform i USA. Faktorer som ökar risken för tjock- och ändtarmscancer är kronisk, ulcerös kolit, familjär kolonpolypos, asbestexponering och bestrålning av cervix.RadiofarmakaPostoperativ vårdFörväxlingsfaktorer (Epidemiologi): Faktorer som kan leda till eller förhindra ett utfall av intresse, som inte är intermediära variabler och som inte är associerade med den faktor eller de faktorer som är föremål för undersökning.. De kan ge upphov till situationer där effekterna av två processer inte kan hållas isär eller bidragande orsaksfaktorer inte kan hållas isär, eller mätvärdena för en exponeringseffekt förvrängs därför att de hänger ihop med andra faktorer som påverkar resultatet av studien.Sänka: Mätning av de röda blodkropparnas sedimentation i icke-koagulerande blod, med måttet millimeter per timme. Syn. blodsänka el. sänkningsreaktion (SR).PatienttillfredsställelseLändkotorHögt blodtryck: Ihållande, högt blodtryck i artärsystemet. Utifrån flera mätningar (blodtrycksbestämning) definieras högt blodtryck som ett tillstånd då det systoliska trycket konstant är högre än 140 mm Hg eller då det diastoliska trycket konstant är högre än 90 mm Hg.Finland: Stat i Nordeuropa, gränsande till Sverige, Norge, Ryssland, Finska viken och Antibakteriella medel: Kemiska substanser som produceras av mikroorganismer och som, i utspädda lösningar, har förmåga att hämma tillväxten hos eller döda andra organismer. Antibiotika vars toxicitet tolereras av värden anv änds som kemoterapeutiska preparat för behandling av infektionssjukdomar hos människor, djur och växter.SjuksköterskorUltraljudsdopplerHöftfrakturer: Frakturer i lårbenshuvudet, lårbenshalsen, benutskotten (trokanterna) eller i de intertrokantära eller subtrokantära områdena. Hit hör inte frakturer i höftledsskålen eller lårbensfrakturer nedanför benutskotten.Socioekonomiska faktorerLivsstil: Levnadssätt eller livsbeteende typiska för en individ eller grupp.ParitetGenotyp: Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.YrkessjukdomarNederländernaBenbrottLungtumörer: Cancersjukdom i lungorna.Kaplan-Meier EstimateGraviditetskomplikationer: Samtidig graviditet och sjukdom. Sjukdomen kan föregå eller ha tillstött efter befruktningen, och den kan ha eller inte ha skadlig verkan på den gravida kvinnan eller fostret.Hjärtinfarkt: Svår nekros i hjärtmuskulaturen till följd av hämmat blodflöde till vävnaden.Läkemedelsterapi, kombinerad: Behandling med två eller flera läkemedel var för sig för deras sammanlagda effekt.PatienturvalKombinationsterapi: Behandling av ett sjukdomstillstånd med flera olika åtgärder, samtidigt eller i följd. Kemoimmunterapi, radioimmunterapi, kemoradioterapi, kryokemoterapi och alternativa terapiåtgärder är de vanligaste, men inbördes kombinationer mellan dessa modeller och kombinationer med kirurgiska metoder används också.Fluoro-18-2-deoxi-D-glukos: En kemisk förening som ges intravenöst för mätning av glukosomsättningen i hjärna och hjärtmuskulatur vid olika fysiologiska och patologiska tillstånd, inklusive slaganfall och myokardischemi. Njursvikt, kronisk: Slutstadiet av kronisk njurfunktionsförsämring. Tillståndet kännetecknas av svår, irreversibel njurskada (mätt med proteinurihalter) och nedsatt glomerulusfiltration, till mindre än 15 ml/min. Dessa patienter är i allmänhet i behov av dialys eller njurtransplantation.Graviditet, första trimestern: Den tid av graviditeten som sträcker sig från första dagen av den senaste normala menstruationsperioden t o m vecka 14 av havandeskapet (98 dagar).PolymeraskedjereaktionBakteriella infektioner: Infektioner orsakade av olika bakterier.Kirurgisk sårinfektion: Infektion i ett operationssår.ProstatatumörerObservatörsvariationTumörmarkörer, biologiskaIntensivvårdsavdelningar: Sjukhusavdelningar för kontinuerlig övervakning och vård av akut sjuka patienter.Läkemedelstillförselschema: Tidsschema för administrering av läkemedel i syfte att uppnå optimal effekt och bekvämlighet.NjurdialysNjurtransplantationAnxiety: Ständig känsla av oro, ängslan och överhängande faror.Utvärderingsstudier, principer: Studier för mätning av effektiviteten hos en process, personal och utrustning, eller material om genomförandet av sådana studier. När det gäller läkemedel och medicinska hjälpmedel finns termerna kliniska prövningar och läkemedelsprövning.Diabetes: En heterogen grupp av sjukdomstillstånd med glukosintolerans som gemensam nämnare.Resultatvärdering (Hälso- och sjukvård)HIV-infektioner: Det spektrum av HIV-infektioner som sträcker sig från asymtomatiska seropositiva tillstånd över AIDS-relaterade komplex (ARC) till AIDS.Duplexultraljud: Ultraljudsteknik som utnyttjar Dopplereffekten i kombination med realtidsbildanalys. Realtidsbilden fås fram genom snabb förflyttning av ultraljudsstrålen. Fördelen med denna teknik är att Dopplerförändringen (frekvensskillnaden mellan utsänd och reflekterad ljudstråle) möjliggör mätning av flödeshastighet.Hälsotillstånd: Gradering av hälsostatus hos en individ, en grupp eller en population, utifrån den enskilda individens subjektiva bedömning eller andra, mer objektiva mätmetoder.SepsisTyskland: Republik i Mellaneuropa. Ytan är 356 733 km2 (efter 1990), och folkmängden uppgår till 82,6 miljoner invånare (2003). Huvudstad är sedan 1991 Berlin.Matvanor: Det förhållande att det föreligger förkärlek för viss föda.NäringsstatusNeurologiska undersökningarReoperationDekompression, kirurgisk: Kirurgiskt ingrepp för att minska på trycket i en kroppshålighet eller kroppsdel.Blodsocker: Glukos - den sockerart genom vilken kolhydrater transporteras med blodet, uppgår normalt till en halt av 3,5-5,6 mmol/l. Vid onormalt låg koncentration föreligger hypoglycemi, vid onormalt höga halter hyperglycemi. Syn. dextros; druvsocker.Mejeriprodukter: Rå eller behandlad mjölk och mjölkprodukter. Vanligtvis avses komjölk, men även mjölk och mjölkprodukter från get, får, ren och vattenbuffel hör hit.Hongkong: Tidigare brittisk koloni i sydostasien som sedan 1997 utgör en administrativt självständig region i Folkrepubliken Kina, mellan det kinesiska fastlandet och Sydkinesiska sjön. Landytan är 1,042 km2, och folkmängden drygt 6,8 miljoner invånare (juli 2004).SpanienKreatinin: En omsättningsprodukt av kreatin; kreatinin bildas när kreatin förlorar sitt vatten och är alltså en anhydrid av kreatin. Det utsöndras med urinen.Sjuklighet: Andelen patienter som lider av en viss sjukdom under ett visst år i en given population.Funktionshinderbedömning: Fastställande av omfattningen av ett fysiskt, psykist eller emotionellt handikapp, som underlag för beslut om ersättningsnivåer i samband med sjukpension eller arbetsskadeersättning.Provrörsbefruktning: En teknik för konstgjord fortplantning som innebär en direkt manipulering av äggceller och sädesceller för att åstadkomma befruktning in vitro.SynskärpaStrålbensfrakturerPolymyalgia rheumaticaViktökningRemiss och konsultationIntraoperativ period: Tidsintervallet för en kirurgisk operation.Italien: Republik i södra Europa, geografiskt i form av en halvö i Medelhavet. Ytan är 301 230 km2, och folkmängden uppgår till drygt 58 miljoner invånare (2005). Huvudstad är Rom.BehandlingssviktPatientföljsamhetSkottlandBrasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.Psykiatriskt status, skattningsskalorDödlighet: Alla dödsfall i en given population.Massundersökning: Kampanjer organiserade i tidsinternvall för undersökning av stora folkgrupper i syfte att upptäcka sjukdom.LuftvägsinfektionerSkadegradsmåttGraviditetstal: Förhållandet mellan antalet graviditeter (inkl. levandefödslar, dödfödslar och missfall) och medeltalet av kvinnor i fertil ålder i en population under en given tidsperiod.SjukfrånvaroLevertumörer: Tumörsjukdom eller cancer i levern.Smärta, postoperativISS-skala: En anatomisk skadegraderingsskala som bygger på den förkortade skadeskalan AIS (Abbreviated Injury Scale) och som utvecklats speciellt för gradering av multipla skador. Den har även använts som mortalitetsprediktor.SjukvårdsbiträdenKostundersökningar: Systematiska sammanställningar av uppgifter om kost och kostvanor i en population inom ett givet geografiskt område.Universitetssjukhus: Sjukhus, knutna till ett universitet, för utbildning av läkare och forskare och för klinisk forskning.Iowa: En av Americas förenta stater, belägen nordost om centrala USA, gränsande till Minnesota i norr, Illinois i öster, Missouri i söder och Nebraska i väster. Ytan är 144 949 km2, och folkmängden uppgår till drygt 2,8 miljoner invånare. Huvudstad är Des Moines.Kroppsvikt: En individs kroppsmassa eller tyngd, uttryckt i enheterna pund eller kilogram.Kroppslängd: Avståndet mellan fotsulan och hjässan i rakt stående kroppsställning.Fallolyckor: Fall på grund av halka eller snubblande som leder till skada.Rörelseomfång i ledADL: Grundläggande aktiviteter för egenvård, såsom påklädning, förflyttning, ätande osv, under rehabilitering.Sjukdomsfri överlevnad: Perioden efter en framgångsrik behandling, under vilken inga symtom eller sjukdomstecken syns.Falskt positiva reaktioner: Postiva provresultat för undersökta personer som inte uppfyller kriterierna för undersökningen. Angivande av friska individer som sjuka vid kartläggning ("screening") av sjukdom.Intraoperativ övervakning: Kontinuerlig övervakning av en patients tillstånd (livsfunktioner) under en pågående operation.

*  Marie Iwarzon | Profilsida | Karolinska Institutet
Retrospektiva och prospektiva studier med jämförelse mellan män och kvinnor". Doktorand: Carina Carnlöf, leg. sjuksköterska ...
  http://ki.se/people/maiwar
*  Analys av kortisol i hår - en ny metod för att ... | FoU i Sverige
MeSH-termer för att beskriva typ av studier. Prospektiva studier (Prospective Studies) Multicenterstudie (Only selected options ... 4). Efterföljande studier har visat att utsöndringen i hår väl korrelerar till uppmätta nivåer i blod och saliv (3,5,6,10). ... Vid studier ang kronisk stress har man visat förhöjda kortisolnivåer vid bl a skiftesarbete, arbetslöshet, kronisk smärta, ... Vid studier angående kronisk stress har man visat förhöjda kortisolnivåer vid bl a skiftesarbete, arbetslöshet, kronisk smärta ...
  http://www.researchweb.org/is/sverige/project/147441
*  Gikt och annan kronisk artrit i Västra Götaland ... | FoU i Västra Götalandsregionen
Prospektiva studier (Prospective Studies) Kohortstudier (Cohort Studies) (Only selected options are displayed. Click here to ... Dock har internationella studier, liksom våra preliminära resultat, visat att behandlingen av gikt uppvisar stora brister i ... Dock har internationella studier, liksom våra preliminära resultat, visat att behandlingen av gikt uppvisar stora brister i ... Gikt är den vanligaste inflammatoriska ledsjukdomen med en prevalens på 1-2 % i Europa och flera studier påvisar ökande ...
  http://www.researchweb.org/is/en/vgr/project/223581
*  En randomiserad kontrollerad mindfulnessbaserad ... | FoU i Sverige
MeSH-termer för att beskriva typ av studier. Longitudinella studier (Longitudinal Studies) Prospektiva studier (Prospective ... Majoriteten av dessa studier omfattar kvinnor med bröstcancer. De flesta av dessa studier har dock, i varierande grad, flera ... Få studier är inriktade på att främja hälsa för att förebygga onödigt lidande. Vår förhoppning är att patienten genom ... Studier visar även på vikten av fortsatt forskning kring denna typ av målinriktade preventiva interventioner. Dessutom behövs ...
  http://www.researchweb.org/is/en/sverige/project/44141
*  Läkartidningen - Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
Prospektiva studier som belyser effekten av tidig miljöintervention saknas fortfarande.. Antagande 3. Mera frukt och grönt har ... Det finns dock inga övertygande studier som visar att detta är sant och att det t ex skulle vara ogynnsamt att hoppa över ... Studier av djurmodeller ger inget stöd för den epidemiologiska observationen.. Antagande 5. Det saknas faktiskt välgjorda ... Antagande 6. Trots antagandet av miljöns betydelse för rörelsemöjligheter och därmed viktkontroll, saknas kontrollerade studier ...
  http://ww2.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=19505
*  Ingen koppling mellan förmaksflimmer och kaffedrickande | Nyhet | KI Nyheter | Karolinska Institutet
... även inkluderade fyra andra prospektiva studier. Totalt ingick 248 910 personer, varav 10 406 fall av förmaksflimmer, i ...
  http://ki.se/nyheter/ingen-koppling-mellan-formaksflimmer-och-kaffedrickande
*  Aktiv hälsostyrning - Wikipedia
... hälsostyrning utvärderas för tillfället inom Stockholms läns landsting genom två pågående randomiserade prospektiva studier. ... Internationella studier har i varierande grad kunnat visa fördelar med AHS, och det har debatterats i vilken grad konceptet är ... Två ansenliga studier har dock under 2010 publicerats inom fältet och visat goda resultat.[3][4]. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Aktiv_h%C3%A4lsostyrning
*  NYTT. Laparoskopi- Innehåll. Blandade aktiviteter - PDF
Önskvärdheten av prospektiva studier framhölls. 2. 3 Djurexperimentella studier angående insufflationens betydelse I en ... Laparoskopi eller öppen operation? Claes Rudberg redogjorde för de studier som jämför laparoskopisk med öppen appendektomi, ... Vissa studier visade ökad risk för intraabdominella abscesser. Antibiotikabehandling i stället för operation kan användas för ...
  http://docplayer.se/2965080-Nytt-laparoskopi-innehall-blandade-aktiviteter.html
*  Retrospektiv studie - Wikipedia
Detta beror dels på att ingen randomisering kan ske, vilket dock inte heller säkert kan ske vid prospektiva studier, och dels ... Retrospektiva studier genomförs vanligen antingen som kohortstudier eller fall-kontroll-studier. För att undersöka om ... Retrospektiva studier är vanligen lättare att genomföra, då de är billigare och mindre resurskrävande då alla data redan finns ... Retrospektiva studier går också snabbare att genomföra, eftersom alla data redan finns när studien startar. En viktig faktor ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Retrospektiv_studie
*  BISFENOL-A I BARNTÄNDER!! | Kemikaliedetektiven
... är många som stämmer in i denna konklusion och denna rapport visar också betydelsen av kliniska prospektiva studier. ... Hur många är okänt, men man skulle ju kunna göra en studie på oss, samt fler studier i likhet med den i Umeå.. Det måste vara ...
  http://kemikaliedetektiven.se/wordpress/2010/09/17/bisfenol-a-i-barntander-2/
*  Förmaksflimmer, förhöjd risk att drabbas av stroke, utan kontraindikation för antikoagulantia
Dessa device är inte medtagna i den här analysen eftersom det saknas prospektiva randomiserade studier. ... Vilka studier ingår i granskningen?. I granskningen ingår en prospektiv, oblindad randomiserad studie, PROTECT AF, som ... Det saknas randomiserade kontrollerade studier på effekten av Amplatzer samt PLAATO.. Samtliga personer i PROTECT AF-studien ...
  http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerhjartsjukvard/sokiriktlinjerna/formaksflimmer-forhojdriskattd6
*  Fysisk aktivitet och påverkan på prestation på olika sätt genetiska förutsättningar och vad händer med hjärnan? - PDF
Argument I Objektivt bestämd aerob fitness utgör i alla prospektiva studier ... Bästa konditionsträningen på 30 min - Örjan Ekblom -Forskare vid Åstrandlaboratoriet, GIH -Arbetar främst med studier kring ...
  http://docplayer.se/6525323-Fysisk-aktivitet-och-paverkan-pa-prestation-pa-olika-satt-genetiska-forutsattningar-och-vad-hander-med-hjarnan.html
*  faktorerna i samband med att en klinisk studie görs av en viss metod. - PDF
I huvudsak inkluderades prospektiva studier med kontrollgrupp och patienten som enhet. När det gäller preventiva metoder har ... Vidare inkluderades studier om risken för kvinnor med kronisk parodontit att föda barn för tidigt och att få barn med för låg ... Ett fynd i studier som undersökt utfallet av behandlingen av rökare och ickerökare med gtr eller emd var att behandling av ... Endast ett fåtal studier undersökte dock om denna typ av preventiva åtgärder Tabell 1. Olika metoders effekt för att kunna ...
  http://docplayer.se/17048434-Faktorerna-i-samband-med-att-en-klinisk-studie-gors-av-en-viss-metod.html
*  Gluteeni ongelmana-: Ruotsalainen käypähoito ja diagnosointi keliakiassa
För att svara på den frågan krävs större prospektiva studier [39].. *KROONINEN MAKSASAIRAUS ... Fyra studier har visat en minskad risk för mammarcancer hos patienter med celiaki. Någon förklaring till detta samband har man ... Ytterligare studier krävs dock för att bestämma dess plats inom diagnostiken [25].. En engelsk studie har visat att ett ... I flera europeiska studier har man funnit en prevalens på 1:100.. Den tidigare beskrivna ökade malignitetsrisken bland ...
  http://gluteeni.blogspot.com/2009/10/shuttle-view-how-beautiful-is-world.html
*  Fibromyalgi
Långvarig lokaliserad smärta och störd sömn har i prospektiva studier identifierats som riskfaktorer för FM, troligen beroende ... är tveksamt om behandlingsrekommendationer baserade på studier där ACR 1990 kriterierna tillämpats kan generaliseras till ... Aktuella behandlingsrekommendationer baseras på studier där ACR 1990 kriterierna tillämpats. Nyare kriterier har föreslagits ( ...
  http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=492
*  Bengt Björkstén - Wikipedia
Detta möjliggjorde prospektiva jämförande studier med Sverige om hur immunsystemet utvecklas efter födelsen i ett land med låg ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Bengt_Bj%C3%B6rkst%C3%A9n
*  Riskfyllt att vara skiftarbetare - Sjukhusläkaren
Professor Åkerstedt som anser sjukvården vara klart "underbeforskad" efterlyser vidare forskning såsom prospektiva studier ...
  http://www.sjukhuslakaren.se/riskfyllt-att-vara-skiftarbetare/
*  Postdoktor i biomedicinsk teknik med inriktning mot biomekanik - Lunds Tekniska H gskola, Institutionen f r biomedicinsk teknik...
F r detta finns data fr n prospektiva populationsbaserade studier av b de m n och kvinnor tillg ngliga. I arbetsuppgifterna som ... D refter kommer metodens f rm ga att prediktera frakturrisk i populationsbaserade studier att utv rderas. ...
  http://vakanser.se/jobb/postdoktor+i+biomedicinsk+teknik+med+inriktning+mot+biomekanik/
*  BLODTRYCKET. Diabetes mellitus en hjärtsjukdom? Trombocyter och trombocythämmande läkemedel STENO 2 en landmarkstudie i tiden -...
Det finns faktiskt en del prospektiva studier som belyser effekten av fysisk kondition på mortalitet 1,2. Svårigheten med ... Alkohol höjer HDL-kolesterol i prospektiva studier, samt verkar t.o.m. förebygga diabetes i observationella undersökningar [2 ... Vetenskapliga artiklar och studier Vid en sökning på medline på termen French paradox får man drygt 260 träffar. Den stora ... Framtida studier kan komma att bygga på screening och behandling av individer med förhöjd pulsvågshastighet samt AIx, trots ...
  http://docplayer.se/2477935-Blodtrycket-diabetes-mellitus-en-hjartsjukdom-trombocyter-och-trombocythammande-lakemedel-steno-2-en-landmarkstudie-i-tiden.html
*  Bukspottkörtelcancer | Läkare för framtiden
Forskarna lade samman data från 15 fall-kontrollstudier, 8 prospektiva studier och en analys av flera studier. Man fann att de ...
  http://www.lakareforframtiden.se/tag/bukspottkortelcancer/
*  Gällande vårdprogram
Randomiserade kontrollerade studier eller prospektiva kohortstudier.. *Nivå III. Alltifrån pseudorandomiserade studier till ... Vissa rekommendationer måste dock göras utan tydligt vetenskapligt underlag då det saknas studier som direkt tar upp ... Vi har då utgått från indirekta resultat i publicerade studier och från vår samlade erfarenhet. ... Nivå I. En systematisk genomgång av nivå II-studier.. *Nivå II. ...
  https://www.cancercentrum.se/uppsala-orebro/cancerdiagnoser/hud-och-ogon/vardprogram/gallande-vardprogram/
*  ORGAN FÖR SVERIGES KLINISKA DIETISTER VOLYM XX NUMMER 3 MAJ Tema: Vitamin D - PDF
Man efterlyser därför prospektiva studier som undersöker om normalisering av vitamin D-nivåerna minskar hälsoriskerna kopplade ... Många studier har visat att brist på vitamin D kan påverka den mentala hälsan på flera sätt (13). Det finns nu ökat stöd för ... ella svenska studier av vitamin flesta amerikaner. US Institute of Medicine (IOM) (25-OH-D) på 50 nmol per liter eller över är ... De studier som finns talar för publicerade i slutet av 2010 en konstaterar att de flesta ameri- För vitamin D är den blodnivå ...
  http://docplayer.se/3868110-Organ-for-sveriges-kliniska-dietister-volym-xx-nummer-3-maj-2011-tema-vitamin-d.html
*  Statiner och muskelsvaghet - Läkemedelsverket
Eftersom muskelstyrka vanligtvis inte testas i prospektiva kliniska studier är incidensen av statinrelaterad muskelsvaghet ( ...
  https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2006/Statiner-och-muskelsvaghet/
*  ADHD i Kriminalvården Sammanfattningsrapport - PDF
En metaanalys av prospektiva studier (Wilens & Spencer, 2010), antyder att ADHD i barndomen kvarstår hos vuxna i två ... Studier har visat att ADHD har en hög ärftlighet, risken för att också ha ADHD är fyra till tio gånger högre för ... Metylfenidat har i mer än 200 kontrollerade studier på barn och ungdomar med ADHD visat god effekt på kort sikt i ca 70 % av ... Andra studier har visat att missbrukare med ADHD debuterat tidigare i missbruk, snabbare utvecklar beroende, behöver fler ...
  http://docplayer.se/753655-Adhd-i-kriminalvarden-sammanfattningsrapport.html
*  Nummer Årgång 17. PARKINSON Dystoni vid MSA Översiktsartiklar: Parkinsons sjukdom Prediktorer vid Parkinson Svårdiagnostiserad...
Vidare inkluderades endast studier som prospektivt dokumenterade sjukdomsutvecklingen, antingen som prospektiva kohortstudier ... Den presenterade litteraturgenomgången visar att det finns ett stort behov av välgjorda prospektiva studier som försöker belysa ... Kompletterande analyser av gamla prospektiva studier jämförande effekten av olika antiepileptika visar att äldre har bättre ... Våra studier Vi har i två studier kartlagt ögonmorfologi och synfunktioner inklusive visuell perception i två olika grupper av ...
  http://docplayer.se/2746334-Nummer-1-2004-argang-17-parkinson-dystoni-vid-msa-oversiktsartiklar-parkinsons-sjukdom-prediktorer-vid-parkinson-svardiagnostiserad-parkinsonism.html

Incidens (epidemiologi): Incidens, av latinets incidens, perfekt particip av incidere - infalla, är ett epidemiologiskt begrepp som anger antalet händelser i en viss population under en avgränsad tid. Händelserna är vanligen nya fall av en sjukdom men kan också vara symptom eller händelser vid en klinisk prövning.Patognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.Fall-referentstudie: En fall–referentstudie eller fall–kontrollstudie (engelska case-control study eller "case-referent study") är en vetenskaplig studie som utgår från patientfall med sjukdomen som ska studeras, samt friska referenser. Detta kan ses som en naturlig utvidgning av en tvärsnittstudie.Lorraine-Dietrich: miniatyr|200px|Lorraine-Dietrichs emblem: [[Lorrainekorset.]]Okayama International Circuit: Okayama International Circuit, tidigare TI Circuit Aida, är en privatägd racerbana belägen i Mimasaka, Japan. Banan byggdes 1992, är 3,703 km lång och har 13 kurvor.Cambridgekuren: Cambridgekuren numer Cambridge Viktprogram är en metod för viktminskning. Den utvecklades 1970 av Alan Howard vid Cambridge University i England och är originalet inom VLCD.Strokerehabilitering: #OMDIRIGERING Slaganfall#RehabiliteringHyperintensitetKomorbiditet: Komorbiditet eller samsjuklighet är i medicin och i psykiatri antingen:Smärttrappan: Smärttrappan används inom sjukvård för att bedöma vilken läkemedelsbehandling som är lämplig för en specifik smärta.Kohortstudier: Kohortstudier är inom statistik en studie på en grupp individer med någon bestämd gemensam erfarenhet inom en viss tidsperiod. En födelsekohort är det vanligaste exemplet, men en kohort kan också bestå av de som anställts vid en viss industri under en tidsperiod eller som vid en viss tidpunkt arbetat där.Johan Peter HoltsmarkPaul LindquistBrittiska Ostindiska Kompaniet: London, EnglandSup'Biotech: Institut Sup'Biotech de Paris (Sup'Biotech) är en fransk Grande École som utexaminerar bioteknikingenjörer. Den är belägen i Parisförorten Villejuif.Coffeeshop (Nederländerna)Spårväg i Danmark: Spårvägar har i Danmark funnits i Köpenhamn, Århus och Odense. Sedan 1972 finns inga spårvägar i Danmark, men alla de tre historiska spårvägsstäderna planerar nu snabbspårvägar, på danska letbane.Refererad smärta: Refererad smärta (ofta: referred pain) är ett välkänt fenomen vid smärta när smärtstället inte överensstämmer med var sjukdomen eller skadan sitter. "Refererad smärta" är typiskt förknippad med inre organ och det muskuloskeletala systemet, och samtidigt med hyperalgesi.International Obesity Task Force: International Obesity Task Force (IOTF) är en internationell organisation som bekämpar fetma. IOTF har sitt kontor i London och har bland annat tagit fram en tabell för barnfetma kallad isoBMI.Dongbei


  • sjukdom
  • Denna avsaknad av koppling mellan kaffedrickande och sjukdom bekräftades sedan i en uppföljande metaanalys som även inkluderade fyra andra prospektiva studier. (ki.se)
  • För att undersöka om exponeringen för en faktor A medför ökad risk för en sjukdom B så utförs dessa två typer av studier på följande sätt: Vid en kohortstudie indelas, grovt, undersökningsmaterialet i en grupp med dem som exponerats för faktor A, och i en grupp som inte exponerats för faktorn, och därefter undersöks om det föreligger någon skillnad i förekomsten av sjukdomen mellan populationerna. (wikipedia.org)
  • patienter
  • Definitionen på dessa studier är nog inte helt klar men i princip så följer vi patienter på ett strukturerat sätt men påverkar inte hanteringen av patienter, varken avseende ordinerad behandling eller gjorda analyser. (docplayer.se)