PropanButaner: Kolväten med gemensam kemisk formel C4H10.Etan: En färglös och luktfri gas med kemisk formel C2H6.Gordonia bacterium: Ett släkte grampositiva bakterier i familjen Gordoniaceae som isolerats ur jord och sputum från patienter med bröstsjukdomar. Bakterien används för bioomvandling av naturliga ämnen.RazoxanAlkaner: En allmän benämning på en grupp alifatiska kolväten (Cn-H2n+2). De betecknas med ändelsen -an.NorleucinPepstatinerUnitiolTertiär-butylalkoholFettsyror, enkelomättade: Fettsyror som är omättade i en position.Ammoniakföreningar: Oorganiska och organiska föreningar som innehåller den hypotetiska radikalen NH4.Epoxiföreningar: En grupp polymerer framställda genom polymerisation av någon monomer med oxirangrupp(er).NitrofenolerKolväten: Kemiska föreningar i vilka endast kol och väte ingår (Nationalencyklopedin).Aceton: En brandfarlig, färglös, flyktig vätska med behaglig eterisk doft. Den är ett allmänt använt lösningsmedel och används som sådant inom farmacin; vid koncentrationer över 80% används den som antiseptis kt medel. Aceton är ett av de ketonämnen som bildas vid ketoacidos, som i diabetes eller vid svält.Metylenklorid: Ett klorerat kolväte som använts för inhalationsnarkos och som har narkotisk verkan vid höga koncentrationer. Det använts främst som lösningsmedel i tillverkningsindustri och livsmedelsteknologi.PropiolaktonBiologisk nedbrytning: En kedja av processer genom vilka levande organismer bryter ned miljöföroreningar, organiskt avfall, bekämpningsmedel samt implanterade material.Benshydrylföreningar: Föreningar som innehåller metylradikalen med två bensenringar i substitution. Alla utbyten är tillåtna, men fusion med bensenringarna får inte förekomma.

*  Propan - Wikipedia

Propan finns i naturgas och bildas vid krackning av petroleum. Propan ingår i de båda handelsvarorna gasol och motorgasoch ... "propan". NE.se. Läst 28 januari 2015. ^ Bra Böckers lexikon, 1979. ^ "E 944 - Propan (övriga tillsatser)". Aktavara.org. Läst ... Det finns endast en isomer av propan. Propan brinner med syre under bildande koldioxid och vatten. Är syretillförseln låg ... Propan används bland annat som drivgas i livsmedel och har E-nummer E 944. Den används även som energibärare i värmepumpar, ...

*  Propan 95, Gasol Utfärdat: Ersätter SDB: - PDF

Koncentration vol-% Klassificering R-fras H-fras Propan min 95 F+ Flam. Gas 1, Press. Gas H220, H280 Butan max 5 F+ Flam. Gas 1 ... Handelsnamn Propan 95 Kemisk formel C3H8 Synonymer Gasol, LPG, kondenserad petroleumgas Ämnesnummer Indexnummer Relevanta ... Farlighetskriterier Kategori Tröskelvärde för anmälan och MAPP Tröskelvärde för säkerhetsrapport Gasol, Propan ton 200 ton 7.2 ... RID/RID-S, järnvägstransport av farligt gods: Officiell transportbenämning ADR: Propan RID: Kolvätegasblandning, kondenserad n. ...

*  Stockholms universitet Stockholm

Kolvätena etan och propan produceras biologiskt i marina sediment Pressmeddelanden • Sep 25, 2006 11:10 CEST I en nyligen ... beskrivs hur kolväten i form av etan och propan kan bildas biologiskt i kalla djuphavssediment. ...

*  Kolväte - Wikipedia

Propan. Propen (propylen). Propyn (metylacetylen). Cyklopropan. Propadien. 4. Butan. Buten (butylen). Butyn. Cyklobutan. ... Propan och butan (tre respektive fyra kolatomer) används som bränsle i brännare, såsom bunsenbrännare, och i cigarettändare. ...

*  Värmevärde - Wikipedia

Propan. 50.35. 46.35. Butan. 49.5. 45.75. Pentan. 45.35. Bensin. 47.3. 44.4. Paraffin. 46. ...

*  Propantriol - Wikipedia

Propan-1,2,3-triol. Övriga namn. Propantriol, glycerol, glycerin. Kemisk formel. C3H5(OH)3. ...

*  GASOL (EXKL FLASKA) TILL PRIMAGAZ PA6 ALUMINIUM - Gasol - Grillar - Utemiljö

Gasoltyp: Propan. Volym (kg): 6. Se tomflaska för mer info. Namn. GASOL (EXKL FLASKA) TILL PRIMAGAZ PA6 ALUMINIUM. ...

*  Alkylatbensin - Wikipedia

Den framställs genom alkylering av lätta olefiner med lätta paraffiner; till exempel iso-buten med isobutan, butan och propan. ...

*  GN95 luftvärmare - Produkter - Munters

Bränslealternativ: naturgas (metan) eller propan (LPG). *Elektrisk box med uttag för fjärrstyrning via en extern kontroller ( ...

*  Motorgas - Wikipedia

Gasen består till stor del av propan (C3H8) och butan (C4H10). I Nederländerna är fördelningen mellan propan och butan på ... En hög andel propan är bra i kallare trakter, medan det i varmare områden är en hög halt av butan som rekommenderas. I Grekland ... I både ottomotorer och dieselmotorer kan biopropan användas som är propan framställt ur biologiska råvaror. Vid framställandet ... vid en sammansättning av lika delar propan och butan (50/50). Ett annat kännetecken är motorgasens förlust av effekt på några ...

*  Cyklopropan - Wikipedia

Propan Cyklopropen. ...

*  1,3-Propandiol - Wikipedia

1,3-Propandiol eller trimetylenglykol är en glykol av propan med formeln C3H6(OH)2. 1,3-Propandiol kan framställas genom oxo- ...

*  Praktiska råd kring bergvärme - Startsida

R 134a eller R 407c), ammoniak, butan eller propan. *Skylt som anger typ och mängd av köldmedium ska finnas på värmepumpen. ...

*  Petroleumprodukter - Wikipedia

Gasbränslen som propan lagras och transporteras till distributörer i flytande form under tryck i särskilda tågvagnar. Flytande ...

*  1,2-Propandiol - Wikipedia

1,2-Propandiol eller propylenglykol är en glykol av propan och har formeln C3H6(OH)2. Namnet propylenglykol kan också användas ...

*  Taktisk enda punkt Nylon Gun Sling Gratis Frakt-DealExtreme

utomhus camping vattenkokare adapter propan refill adapter lp gasugn anslutning cylindertank kopplingsvärmare camping jaga blå ...

*  Gasol - Wikipedia

Gasol är ett svenskt handelsnamn för ett gasformigt bränsle som består av lätta kolväten som propan och butan. Gasen kallas i ...

*  Gasbil - Wikipedia

Gasol består till större delen av propan och lagras i flytande form under relativt lågt tryck (ungefär 20 bar). Motorgas och ...

*  Petroleumindustri - Wikipedia

... propan och butan) och svavel. Nedströmsindustri inkluderar oljeraffinaderier, petrokemiska fabriker, producenter av ...

*  Propylgrupp - Wikipedia

Namnet propyl är härlett från propan, CH3CH2CH3. I aktuell IUPAC-nomenklatur betyder propyl enbart en funktionell grupp med tre ...

*  Fixativ - Wikipedia

Fixativsprayen för kol och pastell kan vara etanolbaserad och ha en svag lukt, eller innehålla propan-butan, en miljövänlig ...

*  Fischer-Tropsch-processen - Wikipedia

... propan och butan kan också ingå. I princip kan även flytande energiråvara användas. Alla råvaror som är energirika och ...

*  Propanal - Wikipedia

Propanal eller Propanaldehyd är en aldehyd av propan. Den är en av två möjliga isomerer. Den andra är aceton. Propanal ...

*  Oljeraffinaderi - Wikipedia

Gasol: Propan, butan Bensin Fotogen för jetmotorer Dieselolja för mindre dieselmotorer Gasolja, en obehandlad dieselolja av ...

*  Flogas Sverige AB - Hässleholms kommun

Gasol är ett svenskt handelsnamn och består i Flogas fall till största delen av propan (kemisk formel C3H8). ...


butan

 • Propan och butan (tre respektive fyra kolatomer) används som bränsle i brännare, såsom bunsenbrännare , och i cigarettändare. (wikipedia.org)
 • till exempel iso-buten med isobutan, butan och propan. (wikipedia.org)
 • Gasen består till stor del av propan (C3H8) och butan (C4H10). (wikipedia.org)
 • I Nederländerna är fördelningen mellan propan och butan på vintern 50/50-70/30 och på sommaren 40/60-70/30. (wikipedia.org)
 • En hög andel propan är bra i kallare trakter, medan det i varmare områden är en hög halt av butan som rekommenderas. (wikipedia.org)
 • Ett typiskt kännetecken från den garanterat bly- och svavelfria motorgasen är det höga oktantalet hos detta bränsle: 103-104,5 RON (Research Octane Number) vid en sammansättning av lika delar propan och butan (50/50). (wikipedia.org)
 • R 134a eller R 407c), ammoniak, butan eller propan. (mullsjo.se)
 • Gasol är ett svenskt handelsnamn för ett gasformigt bränsle som består av lätta kolväten som propan och butan. (wikipedia.org)
 • Fixativsprayen för kol och pastell kan vara etanolbaserad och ha en svag lukt, eller innehålla propan-butan, en miljövänlig drivgas. (wikipedia.org)
 • Gaserna etan, propan och butan kan också ingå. (wikipedia.org)
 • Bränslet kan vara butan, propan eller en blandning av olika kolväteföreningar. (wikipedia.org)
 • Det förekommer även modellånglok som eldas med dieselolja, propan eller butan. (wikipedia.org)
 • Flertalet varianter använder bensin eller lägre kolväten (propan och butan) som bränsle. (wikipedia.org)
 • Naturgaskondensat (etan, propan, butan och lättbensin nafta) används som råvara till s.k. ångkrackrar, som producerar främst eten och propen, som i sin tur används för tillverkning av polyeten-, PVC-, polypropen-plast och etenoxid. (wikipedia.org)

Metan

 • I det svenska nätet innehåller naturgasen 90 procent metan, 6 procent etan och 2 procent propan. (wikipedia.org)
 • metan, etan, propan, o.s.v. Omättade kolväten kallas alkener (med dubbelbindningar) och alkyner (med trippelbindningar). (wikipedia.org)

etan och propan

 • I en nyligen publicerad artikel i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciernces of the United States (PNAS) beskrivs hur kolväten i form av etan och propan kan bildas biologiskt i kalla djuphavssediment. (mynewsdesk.com)
 • En viss mängd av bland annat etan och propan finns vanligen kvar även efter avskiljningen. (wikipedia.org)

glykol av propan

 • 1,3-Propandiol eller trimetylenglykol är en glykol av propan med formeln C3H6(OH)2. (wikipedia.org)
 • 1,2-Propandiol eller propylenglykol är en glykol av propan och har formeln C3H6(OH)2. (wikipedia.org)

bland annat

 • Propan används bland annat som drivgas i livsmedel och har E-nummer E 944. (wikipedia.org)

finns

 • Det finns endast en isomer av propan. (wikipedia.org)
 • Propan finns i naturgas och bildas vid krackning av petroleum. (wikipedia.org)

flytande

 • Gasbränslen som propan lagras och transporteras till distributörer i flytande form under tryck i särskilda tågvagnar. (wikipedia.org)
 • Gasol består till större delen av propan och lagras i flytande form under relativt lågt tryck (ungefär 20 bar). (wikipedia.org)

kallas

propen

 • Propan ingår i de båda handelsvarorna gasol och motorgasoch används som utgångsmaterial för framställning av eten och propen. (wikipedia.org)

exempel

 • Exempelolika köldmedier är propan, ammoniak och olika hydrofluorkarboner. (wikipedia.org)

kemisk

 • Propan är en kemisk förening med tre kolatomer och åtta väteatomer. (wikipedia.org)

Namnet

 • Namnet propyl är härlett från propan, CH3CH2CH3. (wikipedia.org)

genom

 • En blandning av DME och propan används också för att behandla vårtor, genom att frysa dem. (wikipedia.org)