PrognosSurvival AnalysisTumörmarkörer, biologiskaSurvival RateTumörstadieindelningRetrospektiva studierUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Kaplan-Meier EstimateBehandlingsresultatImmunhistokemi: Histokemiskt påvisande av immunreaktiva ämnen med hjälp av märkta antikroppar.Brösttumörer: Cancer i bröstet.Sjukdomsfri överlevnad: Perioden efter en framgångsrik behandling, under vilken inga symtom eller sjukdomstecken syns.Multivariantanalys: En metod för variabelanalys när flera variabler ska tas i beräkning samtidigt. Inom statistik betraktas multivariantanalys som en metod som tillåter samtidig analys av två eller fler beroende variabler.Lymfmetastas: Spridning av tumör från dess primära läge till lymfknutor eller avlägsna kroppsdelar via lymfsystemet.Proportional hazard-modellerPrediktivt värde av testerReglering av genuttryck, tumörer: De processer genom vilka cellkärnors, cytoplasmatiska eller intercellulära faktorer inverkar på differentieringsstyrningen av genaktiviteten i tumörvävnad.TidsfaktorerAdenokarcinom: Ett karcinom härrörande från körtelvävnad eller vars celler bildar tydliga körtelliknande strukturer. Adenokarcinom kan klassificeras i enlighet med de mönster cellerna bildar.Sjukdomsförlopp: Förvärring av en sjukdom med tiden. Begreppet används mest i samband med kroniska och obotliga sjukdomar, där sjukdomsstadiet är avgörande för behandling och prognos.TumörinvasivitetRiskfaktorerProspektiva studierTumörrecidiv, lokaltLungtumörer: Cancersjukdom i lungorna.Skivepitelkarcinom: Ett karcinom som uppkommer i skivigt, fjällbildande epitel. Det kan också uppträda på platser där det finns körtel- eller pelarepitel.TumörcellinjeLevertumörer: Tumörsjukdom eller cancer i levern.Metastaser: Spridning av en tumör från ett organ eller en kroppsdel till en annan på avstånd från den primära platsen.Magsäckstumörer: Tumörsjukdomar i magen.Kohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Kombinationsterapi: Behandling av ett sjukdomstillstånd med flera olika åtgärder, samtidigt eller i följd. Kemoimmunterapi, radioimmunterapi, kemoradioterapi, kryokemoterapi och alternativa terapiåtgärder är de vanligaste, men inbördes kombinationer mellan dessa modeller och kombinationer med kirurgiska metoder används också.Vävnads-array-analysKarcinom: Elakartad tumör, bestående av epitelceller som infiltrerar omkringliggande vävnader och som ger upphov till metastaser. Det är en neoplasm av specifik vävnadstyp (histologisk typ), men betraktas ofta felaktigt som en synonym till begreppet "cancer".Genuttrycksmönster: Bestämning av det mönster av gener som uttrycks vid den genetiska transkriptionen, såväl under specifika förhållanden som i en specifik cell.RecurrenceKarcinom, hepatocellulärt: Primär cancer i levercellerna. Den varierar från väl differentierad tumör, svår att skilja från normala leverceller, till svagt differentierad neoplasm. Cellerna kan vara likartade eller olikformade, eller bilda jätteceller. Ett flertal förslag till klassifikationssystem föreligger.Neoplasm GradingHjärntumörer: Neoplasmer i de intrakraniella delarna av det centrala nervsystemet, omfattande hjärnhalvorna, de basala ganglierna, hypotalamus, talamus, hjärnstammen och lillhjärnan. Hjärntumörer delas in i primära , som uppstår ur hjärnvävnad, och sekundära, som är metastaser. De primära kan i sin tur delas in i godartade och elakartade former. Hjärntumörer kan också klassificeras utifrån den drabbades ålder, v ävnadstyp eller läge i hjärnan.Age FactorsTjock- och ändtarmstumörer: Tumörer eller cancer i antingen tjocktarmen eller ändtarmen eller i båda. Den vanligaste elakartade cancerform i USA. Faktorer som ökar risken för tjock- och ändtarmscancer är kronisk, ulcerös kolit, familjär kolonpolypos, asbestexponering och bestrålning av cervix.Kombinationsterapi med cellgifter: Användning av två eller fler preparat samtidigt eller i följd vid cancerterapi. Medlen behöver inte administreras i samma form.Biologiska markörer: Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en population eller närvaron av biologiska ämnen ) som tjänar som indikatorer för hälsorelaterade bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling osv.TumörproteinerMatstrupstumörer: Cancer i matstrupen.erbB-2-receptor: En cellytererceptor för protein-tyrosinkinas som är överrepresenterad i ett avsevärt antal adenokarcinom. Den har omfattande homologi med och kan bilda heterodimerer med EGF-receptorn (epidermal tillväxtfaktorreceptor), erbB-3-receptorn och erbB-4-receptorn. erbB-2-receptorn aktiveras vid heterodimerbildning med någon ligandbunden erbB-receptor.Enzymimmunologiska metoder: Immunologiska analysmetoder baserade på bruk av: 1) enzym-antikroppkonjugat; 2) enzym-antigenkonjugat; 3) antienzymantikroppar med efterföljande homologt enzym; 4) enzym-antienzymkomplex. Dessa används i histologiskt arbete för att synliggöra eller märka vävnadsprov.Datortomografi: Tomografimetod som utnyttjar datorberäkning för framställning och återgivande av röntgenbilder.RiskbedömningSjukdomsgradsmåttBukspottkörteltumörerCellgifter: Medel som hämmar eller hindrar tumörtillväxt, genom att stoppa mogningsprocessen och proliferationen hos elakartade celler.Omvänt transkriptaspolymeraskedjereaktionMelanom: Elakartad tumörform med ursprung i celler som kan bilda melanin, vilken kan uppträda i huden varsomhelst på kroppen, i ögat eller, sällan, i slemhinnorna i könsorganen, ändtarmen, munhålan eller andra platser. Tumören förekommer mest hos vuxna och kan uppstå de novo eller ur ett födelsemärke eller elakartad pigmentfläck. Melanom metastaserar i stor omfattning, och lokala lymfkörtlar, lever, lungor och hjärna löper stor risk att drabbas. Incidensen av maligna hudmelanom ökar snabbt i hela världen.Akut sjukdom: Hastigt påkommen och relativt kortvarig sjukdom.Ki-67-antigen: En cellcykel- och tumörtillväxtmarkör som enkelt kan upptäckas med hjälp av immuncytokemiska metoder. Ki-67 är ett kärnantigen som endast finns i kärnan hos celler som är under delning.Hjärtsvikt: En komplikation till hjärtsjukdom. Nedsatt fyllnadskapacitet eller defekt sammandragning och tömning, vilket medför oförmåga hos hjärtat att pumpa ut en tillräcklig mängd blod för att tillgodose kroppsvävnadernas behov, eller att göra så endast under förhöjt fyllnadstryck.Ovarian NeoplasmsReceptors, EstrogenAdenokarcinom, mucinös: Ett adenokarcinom som producerar avsevärda mängder mucin.TumörerLungkarcinom, icke-småcelligt: En heterogen ansamling av åtminstone tre histologiskt distinkta typer av lungcancer, omfattande skivepitelkarcinom, adenokarcinom och storcelligt karcinom. De behandlas som en grupp pga sina gemensamm a egenskaper, nämligen dåligt gensvar på konventionell kemoterapi och möjligheter till framgångsrik kirurgisk behandling hos endast en bråkdel av patienterna.Tumörsuppressorprotein p53Hjärtinfarkt: Svår nekros i hjärtmuskulaturen till följd av hämmat blodflöde till vävnaden.Tumör-DNA: DNA som finns i tumörvävnad.Hudtumörer: Cancer i huden.Dödlig utgång: Döden som resultat av en sjukdom hos en individ, redovisad i en enskild fallbeskrivning eller i ett begränsat antal patienter. Begreppet får ej förväxlas med döden som livets fysiologiska upphörande eller med mortalitet (dödlighet), som är ett epidemiologiskt eller statistiskt begrepp.Njurtumörer: Cancer i njuren.Chi-tvåfördelning: Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.DNA-mikromatrisanalys: Hybridisering av ett nukleinsyraprov med en stor uppsättning oligonukleotidsekvenser, som är fästa vid ett fast (och rutmönstrat) underlag, i syfte att bestämma en sekvens, ta reda på variationer i en gensekvens eller genetiskt uttryck, eller för genmappning.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Vävnadsprov: Avlägsnande och undersökning av små prov från levande vävnad.Läkemedelsterapi, understödjande: Bruk av läkemedel i syfte att förstärka eller stimulera annan form av behandling, som t ex operativ eller strålbehandling. Adjuvant kemoterapi är vanlig i samband med cancerbehandling och kan ges före eller efter den primära behandlingen.RNA, budbärarJapan: Monarki i Ostasien, bestående av en öräcka mellan norra Stilla havet och Japanska sjön. Landets yta är 377 835 km2, och folkmängden är 127 417 244 invånare (juli 2005). Huvudstaden är Tokyo.Sensitivitet och specificitetProgesteronreceptorerIncidens: Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.Cellproliferation: Alla de händelser som tillsammans leder till ökat antal celler. Häri ingår fler processer än celldelning, som utgör en del av cellcykeln.Fall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Lymfkörtlar: Ovala eller bönformade knutor (1 - 30 mm i diameter) belägna längs lymfsystemets kärl.Kolangiokarcinom: En elakartad tumör som utgår från levergallgångens epitelvävnad. Den består av kanaler, klädda med kub- eller pelarceller utan innehåll av galla, och rikligt med bindväv.Gallgångstumörer: Cancersjukdom i gallgångarna.Duktal karcinom, bröst: En invasiv (infiltrerande) form av bröstcancer. Detta karcinom, som inte uppvisar något speciellt histologiskt särdrag, betecknas som NOS ("Not Otherwise Specified" - ospecificerat) och är den vanliga ste formen av duktal tumör. Typen utgör 70 % av all bröstcancer. Vid palpation känns tumören hård. Den bildar vanligen metastaser i armhålornas lymfknutor och har den sämsta prognosen bland de olika d uktala cancertyperna.Kromosomavvikelser: Avvikelser från det normala antalet kromosomer eller från den normala strukturen, vilka inte alla nödvändigtvis är förknippade med sjukdom (kromosomrubbningar).ROC-kurvanalysIn situ-hybridisering, fluorescerande: En typ av in situ-hybridisering, där målsekvenserna färgats med fluorescerande ämnen, så att läge och storlek kan bestämmas medelst fluorescensmikroskopering. Färgningen är tillräckligt distinkt för att hybridiseringssignalen skall kunna ses såväl i metafasutstryk som i interfaskärnor.Glioblastom: En elakartad form av astrocytom som kännetecknas av pleomorfa celler, atypiska cellkärnor, mikroblödning och nekros. De kan uppkomma var som helst i det centrala nervsystemet, men med förkärlek för hjärnhalvorna, de basala ganglierna och kommisurstråken. Den kliniska bilden visar sig oftast i 50- till 60-årsåldern som fokala yttringar eller krampanfall.NeuroblastomSkelettumörer: Tumörer eller cancer i benvävnad eller i specifika ben.Lymfom, diffust storcelligt: Malignt lymfom bestående av av stora celler som är antingen delade eller odelade. Mönstret är övervägande diffust. De flesta av dessa lymfom utgörs av maligna B-lymfocyter ungefär halvvägs i differentieringsförloppet.Magnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.Njurcellskarcinom: Cancer i njurarnas parenkym, vilken vanligen uppträder i medelåldern eller senare och består av rörliknande celler, ordnade på olika sätt.Gallblåsetumörer: Tumörer eller cancer i gallblåsan.RegisterDNA-metylering: Fogning av metylgrupper till DNA. DNA-metyltransferaser (DNA-metylaser) katalyserar denna reaktion med S-adenosylmetionin som givare av metylgrupper.RemissionsinduktionSarkomNyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.PolymeraskedjereaktionGliom: Godartade eller elakartade tumörer i det centrala nervsystemet med sitt ursprung i gliaceller (dvs astrocyter, oligodendrocyter och ependymocyter). Astrocyter kan ge upphov till astrocytom eller glioblastom. Oligodendrocyter ger upphov till oligodendrogliom, och ependymocyter kan förvandlas till ependymom, plexus choroideustumörer eller kolloida tumörer i den tredje ventrikeln.PloidierResultats reproducerbarhetVinkristinLeukemia, myeloisk, akut: Akut leukemi som skiljer sig från akut lymfocytisk leukemi (ALL) genom de leukemiska märg- och blodcellernas morfologi. Ofta finns där cytoplasmakorn, och kärnan är vanligtvis stor och oregelbunden. Sjukdomen är vanligare än ALL hos vuxna och kan förekomma vid alla åldrar.Genamplifiering: En selektiv ökning av antalet kopior av en gen som kodar för ett visst protein, utan motsvarande mångfaldigande av andra gener. Detta sker naturligt genom uttag av repetitionssekvensen ur kromosomen och dess extrakromosomala replikation i en plasmid, eller genom produktion av ett RNA-transkript av hela repetitionssekvensen av ribosom-RNA och omvänd transkription av molekylen, så att ytterligare en kopia av den ursprungliga DNA-sekvensen bildas. Det har utvecklats laboratoriemetoder för oproportionell replikation genom ojämn överkorsning, upptag av DNA från upplösta celler, eller framställning av extrakromosomala sekvenser genom cyklisk replikation.Tumörantigener: Proteiner, glykoproteiner eller lipoproteinfraktioner på tumörcellers ytor, som vanligen kan identifieras med monoklonala antikroppar.Många av dessa har antingen embryonalt eller viralt ursprung.Munhåletumörer: Tumörer eller cancer i munnen.Huvud- och halstumörer: Mjukvävnadstumörer eller cancer som uppkommer i slemhinnorna på läpparna, i munhålan, svalget, struphuvudet och matstrupens cervikala del. Andra områden som omfattas är näshålorna, spottkörtlarna, sköldkörteln, bisköldkörteln. Hit hör även såväl melanom som icke-melanomcancer i huden på huvud, hals och nacke.Pankreaskarcinom, duktaltCyklofosfamid: En prekursor till ett alkylerande kvävesenapsbaserat antitumör- och immunsuppressivt medel som måste aktiveras i levern för att bilda den aktiva aldofosfamiden. Det används för behandling av lymfom, leukemier osv. Bieffekten, alopeci (håravfall), har man dragit nytta av för att avlägsna fårpäls. Cyklofosfamid kan dessutom orsaka sterilitet, fostermissbildningar, mutationer och cancer.Gallgångar i levern: Ductus hepaticus dexter och ductus hepaticus sinister (den högra resp. vänstra levergången).Könsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.Kärlnybildning, patologisk: En patologisk process som utgörs av tillväxt av blodkärl i onormal vävnad eller på onormala platser.Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-LymphomaAlfafetoproteinerApoptos: En av de två formerna av celldöd. Till skillnad från den patologiska processen nekros är apoptos en biologiskt programmerad process, ansvarig för en fysiologisk likvidering av celler. Denna typ av cel ldöd tjänar som en motvikt mot mitos och utgör ett led i regleringen av vävnaders tillväxt och storlek.Mitosindex: Ett uttryck för antalet mitoser i ett givet antal celler.Kronisk sjukdom: Sjukdomstillstånd med ett eller flera av följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående handikapp, orsakas av irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling ell er kan förväntas fordra lång tids observation och vård.Läkemedelsresistens, tumör: Motstånd mot eller minskad känslighet för ett antitumörmedel hos en tumör hos människor, djur eller i cell- eller vävnadsodlingar.Gastrektomi: Kirurgiskt avlägsnande av hela (total gastrektomi) eller del av (partiell gastrektomi) magsäcken.ElektrokardiografiRegressionsanalysReal-Time Polymerase Chain ReactionDoxorubicin: Ett antitumörmedel som fås från Streptomyces peuceticus. Det är ett hydroxiderivat av daunorubicin och används både mot leukemier och fasta tumörer.Blotting, Western: Blot-metod för identifiering av proteiner eller peptider som separerats med elektrofores och överförts till nitrocellulosastrimlor och sedan påvisas med hjälp av radioistopmärkta antikroppar.Astrocytom: En väl differentierad gliomform bestående av tumörceller av astrocyttyp, med varierande mängd fibrillärt stroma. Ett vanligt klassificeringssystem för dessa tumörer bygger på graden av malignitet (gra d I-IV). Hos personer yngre än 20 år uppkommer astrocytom vanligen i lillhjärnan; hos vuxna uppstår tumörerna oftast i cerebrum, ibland med snabb och utbredd tillväxt.Karcinom, papillärt: En elakartad cancerform kännetecknad av bildande av talrika, oregelbundna, fingerliknande utskott av fibröst stroma, täckta av ett lager neoplastiska epitelceller.TumörbördaFenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.Karyotypbestämning: Kartläggning av en cellkärnas hela kromosomuppsättning. Kromosomkännetecknen hos en individ eller en cellinje presenteras vanligtvis som en systematisk uppställning av metafaskromosomer från ett mikrofoto av en enda cellkärna ordnade parvis i minskande storleksordning och efter centromerens läge.p53-gener: Tumörsuppressorgener som är belägna på den korta armen på människans kromosom 17 och som kodar för fosfoprotein p53.Palliativ vårdSyndromLymfkörtelexcision: Kirurgiskt avlägsnande av en eller fler lymfknutor. Metoden används mest i cancerkirurgi.MikroRNA: Små, dubbelsträngade, icke proteinkodande RNA, med en längd av 21-25 nukleotider, vilka genereras från enkelsträngade mikroRNA-gentranskript av samma ribonukleas III Dicer som producerar små stör-RNA (små interferens-RNA). De utgör en del av RISC och undertrycker translationen av mål-RNA genom att binda till en homolog 3'UTR-region med ofullständig passning. stRNA let-7 och lin-4 från C. elegans är de två första miRNA som påvisats och tillhör en klass miRNA som medverkar i utvecklingstajming.RNA, tumörStrålbehandling, understödjandeOsteosarkomTjocktarmstumörer: Cancer i grov- eller tjocktarmen.TumörsuppressorproteinerSköldkörteltumörerVariansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Aktuarieanalys: Tillämpningen av sannolikhets- och statistiska metoder för att beräkna risken för att någon händelse skall inträffa, såsom sjukdom, återfall, inläggning på sjukhus, invaliditet eller dödsfall. Kan omf atta beräkning av de väntade kostnaderna för sådana händelser och av nödvändiga försäkringspremier.SignalomvandlingSanningens avslöjandePrednisonProstatatumörerCisplatin: En oorganisk och vattenlöslig platinaförening. Efter hydrolys reagerar ämnet med DNA så att det bildas korslänkar både inom och mellan strängarna. Dessa länkar tycks hämma replikation och transkriptio n av DNA. Cytotoxiciteten hos cisplatin visar sig i att cellcykelprocessen stannar i G2-fasen.UppregleringNon-Hodgkins lymfom: Alla elakartade lymfvävnadstumörer som skiljer sig från Hodgkins sjukdom, då de är mer heterogena i fråga om cellinjemalignitet, kliniskt förlopp, prognos och behandling. Det enda gemensamma kännetecknet bland dessa tumörer är frånvaron av Reed-Sternbergceller, vilka är typiska för Hodgkins sjukdom.ProtonkogenproteinerStatistik, icke-parametriskRiskRemission, spontanRectal NeoplasmsReceptor, epidermal tillväxtfaktorGenotyp: Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.Karcinom, adenoskvamöst: En blandning av adenokarcinom och skvamöscells- eller epidermoidkarcinom.SurvivalCirkulerande tumörcellerTumörer, körtel och epitelKliniska prövningar, principer: Förplanerade studier av säkerhet, effektivitet eller optimal dosering (om tillämpligt) för ett eller fler diagnostiska, terapeutiska eller profylaktiska läkemedel, en eller fler apparater eller tekniker, utvalda enligt förutbestämda kriterier och studerade med avseende på fördefinierade indikationer på gynnsamma och ogynnsamma effekter.Kina: Republik i östra och centrala Asien. Oftast avses Folkrepubliken Kina. Med en folkmängd på 1,3 miljarder invånare är Kina världens folkrikaste land. Till ytan (9,6 miljoner km2) är Kina det tredje stö rsta landet i världen. Landets historia sträcker sig bakåt i tiden till ca 3000 f Kr. Fram till år 1912 kallades landet det Kinesiska riket. Sedan 1950 har Kina ett kommunistiskt statsskick. Huvudstad är Beijing (tidigare Peking).Tumörceller, odladeNeoadjuvant behandlingTumörer, germinalcells- och embryonalaEndometrietumörer: Tumörer och cancerformer i livmoderslemhinnan. Tumörerna kan vara godartade eller elakartade. Klassificering och gradering beror på celltyper och andelen odifferentierade celler.DNA-mutationsanalys: Biokemisk identifiering av mutationsförändringar i en nukleotidsekvens.Urinblåsetumörer: Cancer i urinblåsan.Translokation, genetiskMöss, nakna: Muterade möss som är homozygota för den recessiva "nakengenen" och inte utvecklar någon tymus (bräss). De är värdefulla för tumörstudier och undersökning av immunsvar.T-cellslymfom: En grupp heterogena, lymfoida tumörer som utgörs av malignt omvandlade T-lymfocyter.B-cellsleukemi, kroniskNäs-svalgtumörerKoma: Ett tillstånd av djup medvetslöshet med nedsatt hjärnaktivitet, ur vilken personen inte kan väckas. Koma inträffar vanligen när båda hjärnhalvorna eller hjärnstammens retikulära system drabbas av skada eller funktionsstörningar. Orsaker till koma kan vara syrebrist i hjärnan, skallskada, slaganfall, metabolisk sjukdom, infektioner i centrala nervsystemet, förgiftning, hypotermi, förhöjt intrakraniellt tryck eller andra förhållanden.Genuttryck: Den fenotyp som en gen eller gener uttrycker genom de processer som kallas gentranskription och gentranslation.Dödlighetstabeller: Sammanfattande statistik som beskriver dödlighets- och överlevnadsmönstren i populationer. Dessa metoder kan användas för att studera inte bara dödsfall, men även annan given ändpunkt, som t ex sjukdomsdebut eller förekomst av sjukdomskomplikationer.Lungsäckstumörer: Tumörer i den tunna, serösa hinna som omger lungorna och bekläder brösthålans insida. Lungsäckstumörer är ytterst sällsynta och diagnosticeras oftast inte förrän i framskridet stadium, eftersom de i tidigt stadium inte ger några symtom.Dödsorsaker: Faktorer som leder till att kroppens alla livsfunktioner upphör. De kan vara underlag för epidemiologisk analys.CellkärneproteinerLymfom: En allmän beteckning för olika tumörsjukdomar i lymfvävnad.Hepatektomi: Kirurgiskt avlägsnande av hela eller delar av levern.Karcinoembryonalt antigen: Ett serumglykoprotein som utsöndras i tarmepitelets glykokalyx. Antigenet troddes ursprungligen vara specifikt för fostrets matsmältningskanal och adenokarcinom i tarmen, men påträffas normalt i faece s och bukspottskörtel-gallsekret, samt i samband med en rad neoplastiska och ickeneoplastiska tillstånd. Det främsta användningsområdet är för monitorering av svaret på behandling vid tarmcancer. Syn. CEA.Mag-tarmtumörer: Cancersjukdomar i mag-tarmsystemet, från munnen till ändtarmsmynningen.B-cellslymfom: En grupp heterogena lymftumörer som vanligtvis uttrycker ett eller fler B-cellsantigen eller representerar elakartade omvandlingar av B-lymfocyter.Tidig diagnosLogistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.Graviditetskomplikationer, tumörer: Tumörer som uppträder under graviditet, eller graviditet under pågående cancersjukdom.Celltransformation, neoplastisk: Cellförändringar som visar tecken på att kontrollmekanismer satts ur spel, ökad tillväxt, ändringar på cellytan, karyotypa abnormaliteter, morfologiska och biokemiska avvikelser och andra egenskaper s om medför förmåga att invadera, metastasera och döda.Sjukhusdödlighet: Statistiskt mått på frekvens av och orsak till dödsfall bland sjukhuspatienter.erbB-2-gener: erbB-2-genen är en protoonkogen som kodar för erbB-2-receptorn, ett protein med strukturella drag liknande den epidermala tillväxtfaktorreceptorns. Namnet har den fått efter den virala onkogenhomologen (v-erbB) som är en stympad form av kyckling-erbB-genen hos fågelerytroblastosviruset. Ekokardiografi: Ultraljudsundersökning av hjärtats och omgivande vävnaders storlek, rörelser och sammansättning. Det vanliga tillvägagångssättet är mätning genom bröstkorgen.Sjukhusvistelse: Inläggning av patient på sjukhus.Livmoderhalstumörer: Cancer i livmoderhalsen.Lymfocyter, tumörinfiltrerande: Lymfocyter som visar specificitet för autologa tumörceller. Ex vivo-isolering och odling av TIL med interleukin-2 och efterföljande återförsel till patienten utgör en form av adoptiv immunterapi mot cancer.Age of Onset: Den ålder eller period i livet då en sjukdom eller en sjukdoms första symtom eller manifestationer först ger sig till känna.VänsterkammardysfunktionSignetringcellscancer: Ett svagt differentierat adenokarcinom, i vilket cellkärnan tryckts åt ena sidan av en slemdroppe i cytoplasman. Det uppstår vanligtvis i mag-tarmkanalen.SlagvolymRNA, Small Interfering

*  Prognos och träning för framfall - BakingBabies
Prognos och träning för framfall En läsare ställer frågor om framfall och om prognosen för de olika framfallstyperna är olika. ... Prognos och träning för framfall. Jag tror att alla slags framfall kan bli något bättre vad gäller symtombild, men jag tror ... Prognos och träning för framfall. juni 2, 2017 / miadfernando / 15 comments #donation_buttons td{ border:medium none; ... Prognos och träning för framfall. En läsare ställer frågor om framfall och om prognosen för de olika framfallstyperna är olika ...
  http://bakingbabies.se/2017/06/02/prognos-och-traning-for-framfall/
*  Match CS GO idag MANS NOT HOT vs PRIDE OZ Cup 1 2017-12-21 - stream, prognos och analys
Direktsändning av matchen, analys, hastighet, rösta, resultaten av den sista matchen av CS. Diskussion om kommande matchstatistik från tidigare spel för varje lag.
  http://csgo-forecast.com/sv/match/mans-not-hot-vs-pride-oz-cup-1-2017-12-21
*  Match CS GO idag Red Reserve vs aAa DaddySkins Western League 2017-12-13 - stream, prognos och analys
Direktsändning av matchen, analys, hastighet, rösta, resultaten av den sista matchen av CS. Diskussion om kommande matchstatistik från tidigare spel för varje lag.
  http://csgo-forecast.com/sv/match/red-reserve-vs-aaa-daddyskins-western-league-2017-12-13
*  Match CS GO idag Team123 vs. ALTERNATE aTTaX 2016-03-10 - stream, prognos och analys
Direktsändning av matchen, analys, hastighet, rösta, resultaten av den sista matchen av CS. Diskussion om kommande matchstatistik från tidigare spel för varje lag.
  http://csgo-forecast.com/sv/match/team123-vs-alternate-attax--2016-03-10
*  MP % Förändring i BNP och antalet sysselsatta (15-74 åringar ) , % Källa: Åren 1985-2015 Statistikcentralen, prognos 2016-2020...
MP % Förändring i BNP och det allmänna förtjänstnivåindexet , % Källa: Åren 1985-2015 Statistikcentralen, prognos 2016-2020 FM ... 9 20.4.2016/MP Md € % av BNP Statsskulden 1985-2020 Källa: Statskontoret, prognos för åren 2016-2019 FM ... 11 20.4.2016/MP Md € % av BNP Källa: Åren 1985-2015 Statistikcentralen, prognos för åren 2016-2020 FM Offentliga sektorns ... 2 20.4.2016/MP % Källa: Åren 1985-2015 Statistikcentralen, prognos 2016-2020 FM Förändring i BNP och arbetslöshetsgraden 1985- ...
  http://slideplayer.se/slide/11456033/
*  Prognos vid bröstcancerdiagnos - 9månader
Prognos vid bröstcancerdiagnos Det är vanligt att kvinnor under 50 år som bor i I-länder får diagnosen bröstcancer. De senaste ...
  http://www.9manader.nu/arkiv/cancer-755/brostcancer-753/brostcancer-975/prognos-vid-brostcancerdiagnos-968/
*  Övningsprojekt Fastighetsförvaltning VBEF01: Diagnos, prognos och beslut - PDF
... prognos och beslut Denna uppgift gäller en investeringsbedömning inför ett köp av en fastighet i Lund. Arbetet skall ... och Agenda netto kostnader skostnader Diagnos- prognos modellen - och splanering netto DN= H- Ad -D -U H= Hyresinbetalningar Ad ... Övningsprojekt Fastighetsförvaltning VBE031: Diagnos, prognos och beslut Övningsprojekt Fastighetsförvaltning VBE031: Diagnos, ... 1 Övningsprojekt Fastighetsförvaltning VBEF01: Diagnos, prognos och beslut Denna uppgift gäller en investeringsbedömning inför ...
  http://docplayer.se/499365-Ovningsprojekt-fastighetsforvaltning-vbef01-diagnos-prognos-och-beslut.html
*  Match CS GO idag Windigo vs Red Reserve CSGOFAST.COM CUP 2 2017-12-22 - stream, prognos och analys
Direktsändning av matchen, analys, hastighet, rösta, resultaten av den sista matchen av CS. Diskussion om kommande matchstatistik från tidigare spel för varje lag.
  http://csgo-forecast.com/sv/match/windigo-vs-red-reserve-csgofast-com-cup-2-2017-12-22
*  prognos | Gynnerstedt Consulting
Etikettarkiv: prognos. Driver du handelsbolag, aktiebolag eller enskild firma?. Skulle du behöva få bättre kontroll på hot, ... prognos, likviditet, factoring. Till min hjälp med löpande redovisning hade jag två ekonomiassistenter.. ... prognos, rapportering, interndebitering, kassationer, svinn, capex, valutahantering, periodiseringar, reserveringar, ... koncernredovisning Årsredovisning cashflow anläggningsregister Ekonomichef budget Deklaration uppbördsdeklaration prognos ...
  http://gynnerstedt.com/tag/prognos/
*  2014 Sid 4 SIDOR VÄRMLAND VÄXER. FEM SIDOR OM HUSETS VIKTIGASTE RUM Sid PROGNOS OM BOSTADS- MARKNADEN. NY ARTIKELSERIE:...
MOLKOM 20 SIDOR VÄRMLAND VÄXER PROGNOS OM BOSTADS- MARKNADEN 2014 Sid 4 NY ARTIKELSERIE: SKOGSRIKET ... FEM SIDOR OM HUSETS VIKTIGASTE RUM Sid 11-15 PROGNOS OM BOSTADS- MARKNADEN. NY ARTIKELSERIE: SKOGSRIKET Sid 16" ... FEM SIDOR OM HUSETS VIKTIGASTE RUM Sid PROGNOS OM BOSTADS- MARKNADEN. NY ARTIKELSERIE: SKOGSRIKET Sid 16. ... MOLKOM 20 SIDOR VÄRMLAND VÄXER PROGNOS OM BOSTADS- MARKNADEN 2014 Sid 4 NY ARTIKELSERIE: SKOGSRIKET Sid 16 Scanna QRkoden och ...
  http://docplayer.se/1359922-2014-sid-4-sidor-varmland-vaxer-fem-sidor-om-husets-viktigaste-rum-sid-11-15-prognos-om-bostads-marknaden-ny-artikelserie-skogsriket-sid-16.html
*  Osäker prognos
... Sommaren och framförallt de senaste veckorna, har inneburit mycket låg aktivitet från min sida, både på Twitter ...
  http://wisemanswisdoms.blogspot.com/2015/08/osaker-prognos.html
*  Henric Borgström: Lönlöst köpa aktier efter prognos långt i framtiden - Ölandsbladet
Sparkade VD:n Hans Vestbergs prognos var att det i världen skulle finnas 50 miljarder uppkopplade apparater 2022. ... Henric Borgström: Lönlöst köpa aktier efter prognos långt i framtiden Åsikter uppdaterad 4 december 2017. ...
  http://www.olandsbladet.se/asikter/henric-borgstrom-lonlost-kopa-aktier-efter-prognos-langt-i-framtiden/
*  Match CS GO idag MVP PK vs MIBR ZOTAC Cup Masters 2018 Grand Finals 2018-08-25 - stream, prognos och analys
Direktsändning av matchen, analys, hastighet, rösta, resultaten av den sista matchen av CS. Diskussion om kommande matchstatistik från tidigare spel för varje lag.
  http://csgo-forecast.com/sv/match/mvp-pk-vs-mibr-zotac-cup-masters-2018-grand-finals-2018-08-25
*  Soulsisters Diary: Slut på undanflykterna!
Behandling och prognos är desamma som vid bröstcancer hos kvinnor.. Chansen att bli botad från bröstcancer har ökat de senaste ...
  http://soulsistersdiary.blogspot.com/2009/09/slut-pa-undanflykterna.html
*  Lägesbild, prognos och åtgärder för hantering av flyktingsituationen 30 nov PDF
... prognos och åtgärder för hantering av flyktingsituationen 30 nov 2015 Nuläge Nationellt Fler evakueringsplatser behövs! ... Prognos över antalet asylsökande Prognos över antalet asylsökande 2014 81000 personer till Sverige och sökte asyl 2015 80 000 ... Prognos 1 klar, Prognos 2 pågår) Myndighetssamverkan regionalt och lokalt Samverkan med ideella aktörer Säkerställa att frågor ... Prognos 1) Åtgärder bereds och hanteras i berörda nämnder (Prognos 1 + 2) ...
  http://docplayer.se/11146223-Lagesbild-prognos-och-atgarder-for-hantering-av-flyktingsituationen-30-nov-2015.html
*  Prognos - Netdoktor
Prognos. Jag har efter 16 år med MS främst besvär med uttröttbsrhet, både fysiskt och psykiskt. Jag kan göra det mesta en ...
  https://www.netdoktor.se/neurologi/ms-multipel-skleros/fraga-doktorn/prognos/
*  Match CS GO idag KOPUNIO vs Red Reserve LOOT.BET Cup 2 2017-12-17 - stream, prognos och analys
Direktsändning av matchen, analys, hastighet, rösta, resultaten av den sista matchen av CS. Diskussion om kommande matchstatistik från tidigare spel för varje lag.
  http://csgo-forecast.com/sv/match/kopunio-vs-red-reserve-loot-bet-cup-2-2017-12-17
*  Följder efter hjärnskakning - PDF
Följder efter hjärnskakning Följdtillstånd och prognos vid lätt- medelsvår- svår skallskada Edith Popek Neurolog Neurokliniken ... prognos efter encefalit i barndomen Virala CNS infektioner hos barn - prognos efter encefalit i barndomen Åsa Fowler, ... 1 Följder efter hjärnskakning Följdtillstånd och prognos vid lätt- medelsvår- svår skallskada Edith Popek Neurolog ... TIA transitorisk ischemisk attack Aspekter påp klinik, prognos och akut handläggning TIA Fokala neurologiska bortfallssymtom ...
  http://docplayer.se/1587303-Foljder-efter-hjarnskakning.html
*  Övningsprojekt Fastighetsförvaltning VBE031: Diagnos, prognos och beslut - PDF
... prognos och beslut Denna uppgift gäller en investeringsbedömning inför ett fastighetsköp av en centralt belägen fastighet i ... Övningsprojekt Fastighetsförvaltning VBEF01: Diagnos, prognos och beslut Övningsprojekt Fastighetsförvaltning VBEF01: Diagnos, ... 1 Övningsprojekt Fastighetsförvaltning VBE031: Diagnos, prognos och beslut Denna uppgift gäller en investeringsbedömning inför ... prognos och beslut Denna uppgift gäller en investeringsbedömning inför ett köp av en fastighet i Lund. Arbetet skall ...
  http://docplayer.se/15598171-Ovningsprojekt-fastighetsforvaltning-vbe031-diagnos-prognos-och-beslut.html
*  Match CS GO idag EPG vs Espada Stream.me Gauntlet: CIS vs EU #19 2018-02-10 - stream, prognos och analys
Direktsändning av matchen, analys, hastighet, rösta, resultaten av den sista matchen av CS. Diskussion om kommande matchstatistik från tidigare spel för varje lag.
  http://csgo-forecast.com/sv/match/epg-vs-espada-stream-me-gauntlet-cis-vs-eu-19-2018-02-10
*  Medicinsk prognos - Wikipedia
En medicinsk prognos för en sjukdom avser dess sannolika fortsatta förlopp. Prognosen grundas på speciella egenskaper ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Medicinsk_prognos
*  Prognos Kust | SMHI
Vid kusten och ute på havet spelar vindar en mycket viktig roll, både för planering av aktiviteter och för upplevelsen av vädret. SMHI testar nu ett nytt sätt att presentera vindprognoser i en beta-tjänst kallad Hav och kust. ...
  http://www.smhi.se/vadret/hav-och-kust/kust?geoAreaId=22
*  Semafo upprepar prognos | Aktiespararna
Det kanadensiska gruvbolaget Semafo redovisar ett resultat efter skatt på 9,3 miljoner dollar för det andra kvartalet 2017 (7,1). Resultatet per aktie uppgick till 0:03 dollar (0:02). Nettoresultatet lyftes av valutavinster om 6,1 miljoner dollar
  https://www.aktiespararna.se/nyheter/semafo-upprepar-prognos

AdenocarcinomSkivepitelcancerMalignt melanomNYHA: New York Heart Association Functional Classification, förkortat NYHA, är ett system för klassificering av allvarlighetsgraden av hjärtsvikt.Östrogenreceptorer: Östrogenreceptorer (ER) är en grupp steroidreceptorer som binder östrogen till målceller i olika kroppsdelar. Receptorerna består av proteiner i cytoplasman.Tyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.Okayama International Circuit: Okayama International Circuit, tidigare TI Circuit Aida, är en privatägd racerbana belägen i Mimasaka, Japan. Banan byggdes 1992, är 3,703 km lång och har 13 kurvor.Patognomon: Patognomont betecknar symptom eller fynd som är associerat enbart med ett sjukdomstillstånd i motsats till flera.Incidens (epidemiologi): Incidens, av latinets incidens, perfekt particip av incidere - infalla, är ett epidemiologiskt begrepp som anger antalet händelser i en viss population under en avgränsad tid. Händelserna är vanligen nya fall av en sjukdom men kan också vara symptom eller händelser vid en klinisk prövning.Fall-referentstudie: En fall–referentstudie eller fall–kontrollstudie (engelska case-control study eller "case-referent study") är en vetenskaplig studie som utgår från patientfall med sjukdomen som ska studeras, samt friska referenser. Detta kan ses som en naturlig utvidgning av en tvärsnittstudie.GallgångscancerNeuroblastomHyperintensitetNjurcellscarcinomTermocykler: [eller PCR-maskin en apparat som används vid en PCR]-körning. Namnet termocykler kommer från att apparatens funktion är att med jämna intervall förändra temperaturen i ett antal provrörsplatser för att framställa stora mängder av en viss [[DNA|DNA-sekvens.


  • 2018
  • Opec höjer sin prognos för tillväxten i den globala efterfrågan på olja för 2017-2018, samtidigt som prognosen för utbudet dras ned något. (aktiespararna.se)
  • Denna beräkning baseras på utfallet till och med den 1 mars 2018, samt prognos för perioden 1 mars till 1 september 2018. (skl.se)
  • Den del som fördelas utifrån invånarantal bygger på samma prognos av befolkningen den 1 november 2018 som används i SKL:s kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag. (skl.se)
  • perioden
  • Den starka försäljningsutvecklingen som nyligen rapporterades från bygghandeln, +9,5 procents ökning under perioden januari-juni, bekräftar vår positiva prognos säger Johansson, som bedömer att GDS-volymen kan växa med 3-5 procent i år. (mynewsdesk.com)
  • Prognosen
  • I WTO:s senast föregående prognos från september i fjol låg prognosen för tillväxt i världshandeln på 1,4-4,4 procent, med störst sannolikhet för ett utfall på 3,2 procent. (bt.se)