ProdrugsEstrar: Kemiska föreningar som fås vid reaktion mellan en syra och en alkohol under avgång av vatten. Estrar har oftast behaglig lukt och används som smak- eller luktämnen, eller som lösningsmedel.LäkemedelshållbarhetBiotransformering: Kemisk förändring av en exogen substans i ett biologiskt system. Förändringen kan innebära en inaktivering av ämnet eller produktion av en aktiv metabolit från en inaktiv ursprungsförening. Omvandling en kan vara icke-syntetisk (oxidation-reduktion, hydrolys) eller syntetisk (glukuronidbildning, sulfatkonjugation, acetylering, metylering). Metabolisk detoxikation och eliminering räknas också hit.Anilinsenap: N,N-bis(2-kloretyl)anilin. Ett alkylerande antitumörmedel med effekt på vissa mustumörer.Ampyron: 4-amino-1,5-dimetyl-2-fenyl-3H-pyrazolon. En metabolit av aminopyrin med smärtstillande och antiinflammatoriska egenskaper. Den används som reagens i kemiska reaktioner som ger peroxider eller fenoler . Ampyron stimulerar levermikrosomer och används dessutom för att mäta extracellulärt vatten.Floxuridin: En cancerantimetabolit som omvandlas till fluorouracil efter snabb injektion. Vid långsam, kontinuerlig, intraarteriell infusion omvandlas ämnet till floxuridinmonofosfat. Det har använts för behandling av levermetastaser till gastrointestinala adenokarcinom och för lindrande behandling vid maligna tumörer i lever och mag-tarmkanal.Läkemedelsadministrationssystem: System för distribution av läkemedel i kroppen till målområden för den farmakologiska verkan. Systemen baseras på teknik för läkemedelsberedning, administrationsvägar, val av målområden och hänsynstagande till metabolism och toxicitet.Aciklovir: Funktionell nukleosidguanosinanalog. Den har antimetabolisk verkan, isynnerhet hos virus. Används som antiviralt medel, särskilt vid herpesinfektioner.Läkemedelsdesign: Den molekylära utformningen av läkemedel för specifika ändamål (såsom DNA-bindning, enzymhämning, verkan mot tumörer osv), baserad på kännedom om molekylära egenskaper, som t ex funktionella gruppers aktivitet, molekylgeometri, elektronstruktur och information om analoga molekyler. Läkemedelsdesign bygger på datorstödd molekylär modelleringsteknik och omfattar inte farmakokinetik, dosanalys eller analys av läkemedelsadministrering.Molekylstruktur: Den inbördes placeringen av atomer, atomgrupper eller joner i en molekyl, samt antal, typ av och plats för kovalenta bindningar.Caco-2-celler: Humana tarmadenokarcinomceller med förmåga att uttrycka differentieringsegenskaper typiska för mogna tarmceller, så som enterocyter och slemhinneceller. Dessa celler är värdefulla redskap för in vitro-studier rörande funktion och differentiering hos tarmceller.NukleosiderHydrolys: Spjälkning av ett kemiskt ämne genom tillägg av en vattenmolekyl.OrganophosphonatesGammaglutamylhydrolas: Ett enzym som katalyserar hydrolys av pteroylpolyglutaminsyror med gammabindning till pterolylmonoglutaminsyra och fri glutaminsyra. EC 3.4.19.9.SulfadimetoxinDipeptider: Peptider uppbyggda av två aminosyraenheter.Chemistry Techniques, SyntheticBiofarmaci: Undersökningar av fysiska och kemiska egenskaper hos läkemedel och deras doseringsformer vad avser anslag, varaktighet och intensitet av deras verkan.SulfamerazinBiologisk tillgänglighet: Omfattningen av den biologiska effekten av den verksamma andelen av en substans, t ex läkemedel, vid avsedd plats eller i ett biologiskt medium som motsvarar det avsedda verkningsstället. Syn. biotill gänglighet.LöslighetNitroreduktaserFosforamidsenapKarboxylesterasAntivirala medel: Medel för förebyggande eller behandling av virussjukdomar. De kan ha olika verkningsmekanismer. Vissa hindrar virusreplikation genom att hämma DNA-polymeras; andra binder till specifika cellyterecepto rer och hindrar penetration eller höljeförlust; ytterligare andra hindrar viral proteinsyntes eller blockerar virussammansättningen.Karboxylesterhydrolaser: Enzymer som katalyserar hydrolys av estrar av karboxylsyra under bildande av alkohol och en karboxylsyraanjon.Fosforsyror: Oorganiska derivat av fosforsyra (H3PO4). De oorganiska salterna kallas fosfater, och de organiska estrarna utgörs av fosforsyraestrar.Adenin: En viktig purinbas. I djur- och växtceller förekommer det vanligen kondenserat med ribos eller deoxyribos i nukleosiderna adenosin och deoxyadenosin. Det är således en komponent i nukleinsyror, vissa nukleotider och många koenzymer. Det finns i bukspottkörteln och mjälten.Farmaceutiska hjälpämnenScreening av antitumörmedel: Metoder för undersökning av effektiviteten hos cellgifter och biologiska hämmare. Hit hör modeller för celldödande in vitro och cytostatiska färguteslutningstester, samt mätning av tumörtillväxtparametrar hos försöksdjur in vivo.

*  Ubiquitin Chains - Arnab De - pocket(9783319385341) | Adlibris Bokhandel

He is also well known for having developed peptide-based prodrugs as therapeutics for diabetes. His work has been reported by ... He is the author of the book entitled Application of Peptide-Based Prodrug Chemistry in Drug Development, with a foreword ...

*  1,4-Butandiol - Wikipedia

En fara utgörs av att 1,4-butandiol är en "pro-drug" som bryts ner till sin aktiva form i patientens kropp. Skillnader mellan ...

*  Urinvägsinfektioner | Läkemedelsboken

Pivmecillinam är en "prodrug" som hydrolyseras i tarmväggen till mecillinam, som är den antibakteriellt aktiva komponenten. ...

*  Bilden på omslaget är hämtad från en handskrift, X118, som finns på Kungliga Biblioteket (KB) i Stockholm sedan 1700-talet. Den...

Till skillnad från klopidogrel och prasugrel (Efient) som är prodrugs och irreversibla hämmare som binds till trombocyter är ...

*  Beställ Famvir från vårt apotek | EU-godkänt apotek

Famciklovir hör även till en grupp läkemedel som kallas "prodrug" och skiljer sig från andra sorters läkemedel genom att ...

*  Allergiska och immunologiska tillstånd | Läkemedelsboken

Azatioprin, en prodrug till merkaptopurin, har pga sin gynnsammare biverkningsprofil fått en utbredd användning vid behandling ...

Prodrog: En prodrog (eng. ”prodrug”) är ett inaktivt läkemedel i den form som den tas.Nukleosid: En nukleosid är en organisk molekyl bestående av en kvävebas (en purin eller en pyrimidin) och en sockermolekyl (deoxiribos eller ribos). Om man dessutom lägger till en eller flera fosfatgrupper får man en nukleotid som är en byggsten i DNA och RNA.ATC-kod J01: Antibakteriella medel för systemiskt bruk: ==J01A Tetracykliner==SulfinamidFörstapassagemetabolism: Förstapassagemetabolism är ett fenomen inom farmakologin som innebär att läkemedel som intas peroralt genomgår mer eller mindre omfattande nedbrytning i mag-tarmkanalen samt i levern.Löslighet: Ett ämnes löslighet i ett lösningsmedel är ett mått på hur stor mängd av ämnet som kan lösa sig i en viss mängd av lösningsmedlet. En lösning med maximal mängd löst ämne kallas en mättad lösning.Cyklofosfamid: Cyklofosfamid är en kemisk förening med formeln C7H15Cl2N2O2P. Ämnet är ett alkylerande cytostatika, det vill säga ämnet skapar dubbelbindningar och brott i DNA-strängar i celler som genomgår celldelning.Antiviralt medel: Antivirala medel är mediciner som vid en virusinfektion bromsar virusets replikation, de kallas ofta bromsmediciner. De botar alltså inte virussjukdomar, utan bromsar deras utveckling.AdeninMascara: Mascara (även maskara) är en typ av smink som används för att måla ögonfransar, få dem att verka längre och tjockare för att ge ögat ett "öppnare" utseende och en piggare look. Mascara kallades förr i tiden för ögonfranstusch innan den nya beteckningen dök upp i svenskan första gången 1949.