Loading...


PrednisonVinkristinCyklofosfamid: En prekursor till ett alkylerande kvävesenapsbaserat antitumör- och immunsuppressivt medel som måste aktiveras i levern för att bilda den aktiva aldofosfamiden. Det används för behandling av lymfom, leukemier osv. Bieffekten, alopeci (håravfall), har man dragit nytta av för att avlägsna fårpäls. Cyklofosfamid kan dessutom orsaka sterilitet, fostermissbildningar, mutationer och cancer.Glukokortikoider: En grupp kortikosteroider som påverkar kolhydratomsättningen (glukoneogenes, glykogendeponering i levern, höjning av blodsockerhalten), hämmar kortikotropinutsöndring och har uttalad antiinflammatorisk verkan. De spelar även en roll i fett- och proteinomsättningen, i reglering av artärblodtrycket och förändringar i bindvävsreaktioner på skada, i minskning av antalet cirkulerande lymfocyter, och för funktionerna i det centrala nervsystemet.Doxorubicin: Ett antitumörmedel som fås från Streptomyces peuceticus. Det är ett hydroxiderivat av daunorubicin och används både mot leukemier och fasta tumörer.ProkarbazinKombinationsterapi med cellgifter: Användning av två eller fler preparat samtidigt eller i följd vid cancerterapi. Medlen behöver inte administreras i samma form.Mekloretamin: Ett blåsbildande och nekrotiserande ämne som förstör slemhinnor. Det användes förr som stridsgas (HN2). Vätekloridderivatet används som antitumörmedel vid Hodgkins sjukdom och lymfom. Det ger svåra skador på inälvor och benmärg.PrednisolonAzatioprin: 6-((1-metyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)tio)-1H-purin. Ett immunsuppressivt medel som används i kombination med cyklofosfamid och hydroxiklorokin vis behandling av reumatoid artrit. Preparatet är karcino gent.Immunhämmande medel: Preparat som genom en av flera olika verkningsmekanismer undertrycker immunsystemets funktioner. Klassiska cellgifter verkar genom att hämma DNA-syntes. Andra medel kan ha sin verkan genom att aktivera suppressor-T-cellspopulationer eller genom att blockera aktivering av hjälparceller. Immunsuppression utvecklades först och främst för att förhindra avstötning av transplanterade organ, men har även kommit att tillämpas för t ex mediering av verkan av interleukiner och andra cytokiner.Melfalan: En alkylerande kvävesenap som används mot tumörer i form av levoisomeren melfalan, den rasemiska blandningen merfalan eller dextroisomeren medfalan. Medlet är toxiskt för benvävnad, men har liten blåsbildande verkan. Det kan vara karcinogent.BehandlingsresultatMitoxantron: Ett antitumörmedel som är derivat av antracendion.Antibodies, Monoclonal, Murine-DerivedLäkemedelsterapi, kombinerad: Behandling med två eller flera läkemedel var för sig för deras sammanlagda effekt.Antiinflammatoriska medel: Preparat som motverkar eller hämmar den inflammatoriska processen.Läkemedelstillförselschema: Tidsschema för administrering av läkemedel i syfte att uppnå optimal effekt och bekvämlighet.Bleomycin: Ett komplex av glykopeptidantibiotika från Streptomyces verticillus bestående av bleomycin A2 och B2. Det hämmar DNA-metabolism och används som antitumörmedel, särskilt vid fasta tumörer.Metotrexat: En antimetabolit mot tumörer med immunsuppressiva egenskaper. Preparatet hämmar tetrahydrofolatdehydrogenas och förhindrar bildandet av tetrahydrofolat, som behövs för att syntetisera tymidylat, en viktig DNA-komponent.Färgterapi: En typ av ljusterapi, där färger används för att påverka hälsan och för att behandla olika fysiska eller psykiska sjukdomar. Ljusstrålarna kan ligga inom eller utanför det synliga spektret och kan administreras med hjälp av färglampor eller genom suggestion.RemissionsinduktionKlorambucil: En alkylerande kvävesenap som används som antitumörmedel (cytostatikum) vid kronisk lymfatisk leukemi, Hodgkins sjukdom m fl. Non-Hodgkins lymfom: Alla elakartade lymfvävnadstumörer som skiljer sig från Hodgkins sjukdom, då de är mer heterogena i fråga om cellinjemalignitet, kliniskt förlopp, prognos och behandling. Det enda gemensamma kännetecknet bland dessa tumörer är frånvaron av Reed-Sternbergceller, vilka är typiska för Hodgkins sjukdom.Ciklosporin: En cyklisk undecapeptid (peptid med 11 aminosyrakomponenter) från extrakt av jordsvampar. Den är ett kraftigt immunsuppressivt medel med specifik verkan på T-lymfocyter, och används mot avstötningsreaktioner vid organ- eller vävnadstransplantationer. Syn. cyklosporin.Hodgkins sjukdom: En elakartad sjukdom, kännetecknad av tilltagande förstoring av lymfknutorna, mjälten och vanlig lymfvävnad, och förekomst av stora och vanligtvis flerkärniga celler (Reed-Sternberg-celler) av okänt ursprung.Lymfom, diffust storcelligt: Malignt lymfom bestående av av stora celler som är antingen delade eller odelade. Mönstret är övervägande diffust. De flesta av dessa lymfom utgörs av maligna B-lymfocyter ungefär halvvägs i differentieringsförloppet.MykofenolsyraVinblastinAsparaginas: Ett enzym i hydrolasklassen som katalyserar omvandlingen av L-asparagin och vatten till L-aspartat och NH3. Detta är en normal reaktion i djur- och bakterieceller. Bakteriellt framställt asparaginas h ar klinisk användning i behandling av barnleukemi. EC 3.5.1.1.BinjurebarkshormonerUppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Läkemedelstillförsel genom munnen: Tillförsel av läkemedel eller andra substanser genom munnen.TalidomidMultipelt myelomNjurtransplantationEtoposid: Ett halvsyntetiskt derivat av podofyllotoxin med antitumörverkan. Det hämmar DNA-syntes genom att bilda komplex med topoisomeras II och DNA. Komplexet utlöser brott på dubbelsträngat DNA och hindrar reparation genom topoisomeras II-bindning. Upprepade DNA-brott hindrar övergång till celldelningens mitosfas och leder till celldöd. Etoposid är verksam främst i cellcykelns G2- och S-faser.Survival AnalysisTransplantatavstötning: En immunreaktion med både cellulära och humorala inslag, riktad mot ett allogent transplantat, vars vävnadsantigen inte är kompatibla med mottagarens.RecurrenceSjukdomsfri överlevnad: Perioden efter en framgångsrik behandling, under vilken inga symtom eller sjukdomstecken syns.TakrolimusMetylprednisolon: Ett derivat av prednisolon med liknande antiinflammatorisk verkan.Survival RateTidsfaktorerKombinationsterapi: Behandling av ett sjukdomstillstånd med flera olika åtgärder, samtidigt eller i följd. Kemoimmunterapi, radioimmunterapi, kemoradioterapi, kryokemoterapi och alternativa terapiåtgärder är de vanligaste, men inbördes kombinationer mellan dessa modeller och kombinationer med kirurgiska metoder används också.Nefrotiskt syndromPolymyalgia rheumatica6-merkaptopurin: Antimetaboliskt antitumörmedel med immunsuppressiva egenskaper. De t interfererar med nukleinsyrasyntesen genom att hämma purinmetabolismen och används, vanligen i kombination med andra preparat, vid behandling av eller i remissionsunderhållsprogram för leukemi.Cyklosporiner: En grupp nära besläktade, cykliska undecapeptider (peptider med 11 aminosyror) från svamparna Trichoderma polysporum och Cylindrocarpon lucidum. De har viss verkan mot tumörer och svamp och betydande immunsuppressiv effekt. Cyklosporiner har föreslagits för adjuvant bruk för att motverka avstötningreaktioner vid vävnads- och organtransplantationer.Etiokolanolon: 3-alfa-hydroxi-5-beta-androstan-17 on. En ketosteroid av huvudsakligen mänskligt ursprung, som ger feber, immunstimulering och leukocytos. Lymfom, follikulärt: Elakartade lymfom där lymfcellerna är hopklumpade till avgränsade noduler inuti lymfknutorna. Nodulerna påminner i viss utsträckning om germinalcentra i lymfknutsfolliklar och utgör sannolikt en neoplastisk utveckling av follikulära B-lymfocyter från lymfknutor. Denna lymfomklass förekommer vanligen hos äldre personer, är spridd till flera lymfknutor, och möjligen även extranodal. Patienter med lymfom med follikulärt eller nodulärt mönster har oftast ett lindrigare sjukdomsförlopp än de med diffust lymfom.VindesinKliniska prövningar, principer: Förplanerade studier av säkerhet, effektivitet eller optimal dosering (om tillämpligt) för ett eller fler diagnostiska, terapeutiska eller profylaktiska läkemedel, en eller fler apparater eller tekniker, utvalda enligt förutbestämda kriterier och studerade med avseende på fördefinierade indikationer på gynnsamma och ogynnsamma effekter.Karmustin: Ett ospecifikt, alkylerande cellcykelfasantitumörmedel. Det används vid behandling av hjärntumörer och en del andra elakartade cancerformer. Enligt "Fourth Annual Report on Carcinogens" (1985) kan med let antas vara karcinogent.Androstenoler: Omättade androstaner som substituerats med en eller flera hydroxylgrupper i någon position i ringsystemet.TaxoiderPrognosProspektiva studierKapillärskörhet: Benägenhet hos kapillärkärl att spricka eller brista vid förhöjt tryck.Dubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.Immunsuppression: Avsiktligt undertryckande eller dämpning av immunsvaret hos en individ. Effekten kan vara ospecifik, som vid tillförsel av immunsuppressiva läkemedel eller strålbehandling eller utslagning/förlust av lymfocyter, eller specifik, som vid desensibilisering eller samtidig tillförsel av antigen och immunsuppressiva medel.Retrospektiva studierLomustin: Ett alkylerande ämne som är ett värdefullt medel mot såväl blodcancer som fasta tumörer.Estramustin: En kvävesenap bunden till östradiol, oftast i form av fosfat. Bordihydroxider: Oorganiska eller organiska föreningar som innehåller basstrukturen RB(OH)2.Dexametason: En antiinflammatorisk 9-fluoroglukokortikoid (se antiinflammatoriska medel, steroida).Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-LymphomaCellgifter, hormonella: Cancermedel som används för att behandla hormonkänsliga tumörer. Hormonkänsliga tumörer kan vara hormonberoende eller hormonintoleranta, eller både och. En hormonberoende tumör går tillbaka när den ho rmonella stimulansen upphör, genom kirurgiska ingrepp eller farmakologisk blockering. Hormonintoleranta tumörer kan gå tillbaka vid behandling med farmakologiska mängder hormon, oberoende av om tumöre n tidigare visat tecken på hormonkänslighet. De viktigaste hormonintoleranta tumörerna är bröstcancer, prostatacancer och endometriecancer, lymfom och vissa leukemier.PyrazinerRemission, spontanLedgångsreumatism: En kronisk, systemisk ledgångssjukdom som kännetecknas av inflammatoriska förändringar i ledhinnor och ledstrukturer, omfattande nedbrytning av kollagen bindväv och försvagning av benvävnad. Sjukdomen har okänd etiologi, men det finns antydan om autoimmuna mekanismer.TrombocytopeniTransplantatöverlevnad: Ett transplantats överlevnad i värden, faktorer som är ansvariga för överlevnaden och förändringar i transplantatet i samband med dess tillväxt i värden.Dos-responskurva, läkemedel: Förhållandet mellan läkemedelsdos och kroppens/organismens gensvar på medlet.ProstatatumörerFluoximesteron: En anabol steroid som använts för behandling av manlig hypogonadism, försenad pubertet hos män och för behandling av bröstcancer hos kvinnor.

*  cancer: Prednison för att öka blodplättar före lymfomkemo
Prednison för att öka blodplättar före lymfomkemo. Vi respekterar din integritet. Min pappa har diagnostiserats med ... Läkaren börjar honom på prednison. Hur kan detta öka blodplättarna? För det första är det viktigt att veta varför hans ... Kortikosteroider som prednison kan hjälpa till att höja blodplättsräkningen i blodet genom att undertrycka immunsystemet, ... Om benmärgsmedverkan är orsakar låga blodplättar, kan prednison hjälpa något (eftersom det är en av komponenterna i ...
  https://sv.healthyinhighschool.com/cancer/prednisone-to-boost-platelets-before-lymphoma-chemo-3400
*  Farmaci - Nyheter från företag i Sverige - Mynewsdesk
PRAC: Xofigo skall inte kombineras med Zytiga och prednison/prednisolon. 2018-03-12 14:42 CET ...
  http://www.mynewsdesk.com/se/tag/subject/farmaci/news
*  Diflucan (Pfizer) | Beställ Diflucan med flukonazol online | euroClinix
prednison. *zidovudin. *ivakaftor. *amiodaron. *hydroklortiazid. Kan man använda Diflucan samtidigt som antibiotika?. Det är ...
  https://www.euroclinix.net/se/svampinfektion/diflucan
*  Diflucan kapsel, hård 200 mg - Handla på Apoteket.se
prednison (steroid). *. zidovudin (även kallat AZT) eller sakvinavir (används vid behandling av HIV) ...
  https://www.apoteket.se/produkt/diflucan-kapsel-hard-200-mg-28-x-1-styck-blister-51399/
*  Revlimid kapsel, hård 25 mg - Köp direkt på Apoteket
ett immundämpande läkemedel som heter prednison.. Du tar dessa andra läkemedel i början av behandlingen och fortsätter sedan ...
  https://www.apoteket.se/produkt/revlimid-kapsel-hard-25-mg-21-kapsel-kapslar-blister-256308/
*  REZOLSTA filmdragerad tablett 800 mg/150 mg - Köp på Apoteket.se
kortikosteroider inklusive betametason, budesonid, flutikason, mometason, prednison, triamkinolon. Dessa läkemedel används för ...
  https://www.apoteket.se/produkt/rezolsta-filmdragerad-tablett-800-mg-per-150-mg-30-tabletter-burk-633952/
*  Nytt från Läkemedelsverket - Läkemedelsverket / Swedish Medical Products Agency
Xofigo skall inte kombineras med Zytiga och prednison/prednisolon; Läkemedelsverket avråder från att självmedicinera med ...
  https://lakemedelsverket.se/overgripande/Publikationer/Nyhetsbrev/Nytt-fran-Lakemedelsverket/
*  NEWBURY INN (Brookfield, CT) - omdömen och prisjämförelse - TripAdvisor
Såret upp med en systemisk reaktion och var tvungen att ta prednison. De skulle få ny king sängar, så det kanske det...blir ...
  https://www.tripadvisor.se/Hotel_Review-g33730-d555981-Reviews-Newbury_Inn-Brookfield_Connecticut.html
*  Upjohn - Wikipedia
Senare omvandlade Upjohn tillsammans med Ernst Schering kortison till den mer potenta steroiden prednison genom en ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Upjohn
*  Ignorin filmdragerad tablett 50 mg - Beställ på Apoteket.se
Kortisonpreparat i tablett- eller injektionsform, t ex prednison (medicin mot immunreaktioner och inflammation). ...
  https://www.apoteket.se/produkt/ignorin-filmdragerad-tablett-50-mg-50-styck-blister-242611/
*  Arthrotec forte tablett med modifierad frisättning - Köp på Apoteket.se
prednison), blodförtunnande läkemedel som tas via munnen eller en selektiv serotoninåterupptagshämmare (t.ex. sertralin), eller ...
  https://www.apoteket.se/produkt/arthrotec-forte-tablett-med-modifierad-frisattning-20-styck-blister-112996/
*  Doping inom idrotten och i samhället | Läkemedelsboken
De vanligaste anabola ämnena är de s k anabola androgena steroiderna (AAS). De är syntetiska preparat där testosteronmolekylen har modifierats i endera 17- eller 19-ställning. Man konstaterade tidigt att testosteron hade en anabol effekt och försökte utnyttja det medicinskt. Användandet av testosteron var dock förenat med biverkningar, de androgena (förmanligande) effekterna. Genom att modifiera testosteronmolekylen fick man fram nya substanser med mindre androgen effekt än testosteron. Dock hade dessa AAS även mindre anabol effekt. Testosteron är således det bästa AAS ur dopingsynpunkt!. AAS-preparaten togs ursprungligen fram för att bota eller lindra svåra sjukdomstillstånd, såsom svår avmagring vid cancersjukdom (kakexi), att få förtidigt födda barn att växa snabbare, eller för att åstadkomma snabbare återhämtning vid svåra olycksfall respektive brännskador. Idag finns nästan inga vedertagna medicinska indikationer kvar. I Sverige finns registrerade ...
  https://lakemedelsboken.se/kapitel/lakemedelsanvandning/doping_inom_idrotten_och_i_samhallet.html
*  c/o Lena
Även antibiotika, muskelgivande steroider, p-piller, prednison, landdjursförstoppning med mera bidrar sjukdomsgivande ...
  http://careoflena.se/shop/information-vateperoxid-p-369.html
*  Kvällsseminarium: Våra vanligaste ögonsjukdomar - Janusinfo
EMA har inlett en granskning av användningen av radium-223 (Xofigo) i kombination med abirateron (Zytiga) och prednison/ ...
  http://www.janusinfo.se/Fortbildning/Sok-fortbildning-och-boka/?EventId=7518f59d-88c3-4a06-95fc-e8f35d14482f
*  Kloka Listan Forum 2018 - Janusinfo
EMA har inlett en granskning av användningen av radium-223 (Xofigo) i kombination med abirateron (Zytiga) och prednison/ ...
  http://www.janusinfo.se/Fortbildning/Sok-fortbildning-och-boka/?EventId=67fb2a36-485e-4278-9221-182fe132ead9
*  Kjøp Colofac uten resept på nett i Norge | Colofac Apotek Online
order prednison online Sverige: Stockholm, Göteborg, Karlskrona, Falun, Visby, Gävle, Halmstad, Östersund, Jönköping, Kalmar, ...
  http://nolifewasted.org/wp-content/apotek/colofac.html

  • kortison
  • Senare omvandlade Upjohn tillsammans med Ernst Schering kortison till den mer potenta steroiden prednison genom en bakteriejäsning. (wikipedia.org)
  • Metoxyfluran Metronidazol Narkotika analgetika, som morfin och oxykodon Steroider, som prednison och kortison Teofyllin Warfarin Amobarbital (5-etyl-5-isoamylbarbitursyra) syntetisiseras liksom andra barbiturater genom att låta malonsyraderivat reagera med ureaderivat. (wikipedia.org)