PravastatinHydroximetylglutaryl-CoA-reduktashämmare: Föreningar som blockerar HMG-CoA-reduktaser. De har visat sig direkt minska kolesterolsyntesen.Kolesterolsänkande medel: Preparat som bidrar till en minskning av kolesterolhalten i blodet.Heptansyror: Mättade monokarboxylsyror med sju kolatomer.SimvastatinHyperkolesterolemi: Onormalt höga halter av kolesterol o blodet.PyrrolerFosinopril: En fosfinsyrehaltig ACE-hämmare som är effektiv vid behandling av högt blodtryck. Lovastatin: En metabolit som isolerats ur odlingar av svampen Aspergillus terreus. LDL-kolesterol: Kolesterol som är bundet till lågdensitetslipoproteiner (LDL), inklusive kolesterolestrar och fritt kolesterol.Kolesterol: Den huvudsakliga sterolen hos alla högre djur, med utbredning i kroppsvävnaderna, särskilt i hjärnan och ryggmärgen, samt i animaliska fettarter och oljor.FluorbensenerFettsyror, enkelomättade: Fettsyror som är omättade i en position.Fysiologiska processerMevalonsyra: 3,5-dihydroxi-3-metylpentansyra, ett ämne som bildas som mellansteg i biosyntesen av kolesterol.Fetter: Ett samlingsnamn på fetter och fettämnen, beståndsdelar av protoplasman som är lösliga i alkohol/eter, men inte i vatten. De omfattar fetter, feta oljor, essentiella oljor, vaxer, fosfolipider, glykolipider, sulfolipider, aminolipider, kromolipider (lipokromer) och fettsyror.Organiska anjontransportörerDubbelblindmetod: Undersökningsmetod för t ex klinisk prövning av ett läkemedel eller behandling som innebär att varken deltagare/patienter eller försöksledare känner till vem som faktiskt får den specifika behandlingen.

*  Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider - PDF

C10A A03 Pravastatin (Pravachol) C10A A04 Fluvastatin (Canef, Lescol) C10A A05 Atorvastatin (Lipitor) C10A A51 Simvastatin, ...
docplayer.se/1833477-Svenska-lakemedelssubstanser-i-atc-ordning-med-karenstider.html

*  Sveriges Konsumenter i Samverkan

Vi har beretts tillf lle att avge yttrande i rubricerade rende, n got som vi uppskattar och ser som angel get och l mnar h r v ra synpunkter. Inledning I olika sammanhang har det framf rts fr n utredarnas sida att man har haft konsumenternas b sta f r gonen. Det r positivt och t o m en n dv ndighet i ett samh lle som bek nner sig till en ppen demokrati. Medborgarnas v l ska g f re n ringslivets, eftersom n ringslivets uppgift r att tillfredsst lla konsumenternas (=marknadens) behov. Den framlagda rapporten bekymrar d rf r oss konsumenter i flera avseenden. Dels uppges p sidan 16 l ngst ner: "Referensgruppen har kommit fram till att gr nsdragningen mellan L kemedelsverkets och Livsmedelsverkets ansvar n r det g ller kosttillskott och liknande preparat avsev rt skulle underl ttas om omr det vore fullst ndigt reglerat." Vi f r uppfattningen att motivet bakom rapporten r mera att f renkla byr kratin och myndighetsarbetet n att underl tta f r oss konsumenter att v rna om v r h lsa. Rapporten och f ...
konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/vard/remis/slv11.html

*  Rymdskeppet Alfa, August 6, 2010

Vi ber er att beh lla lugnet i era heml nder, s att ni inte f rlorar tillit eller k nner er oskyddade, n r ni ser vad som h nder i v rlden. Vi har vid flera tillf llen redan varnat er, att p grund av f r ndringarna i v rlden kommer m nga modifieringar att kr vas av Moder Natur, och m nga sj lar kommer att l mna sina kroppar under processen. Men ingenting kommer att ske oavsiktligt eller av en tillf llighet, eftersom absolut ingenting i Universum sker av en slump. Det existerar h gre intelligenser, som r verkliga f rl ngningar av Skaparen, vilka tar alla faktorer med i ber kningen. De verv ger st ndigt vilka som r de b sta l sningarna inom ett o ndligt antal m jligheter f r Sf rernas de (inte bara Jordens). Emellertid har den h r lilla bl planetens de en dominerande betydelse och ett enormt inflytande p det hos m nga andra sf rer i det lokala Universat och ven bortom det. Inte undra p d , att ni i dessa dagar bes ks av m ngder av livsformer fr n det skapade Universats alla h rn. Det r en mycket ...
galacticchannelings.com/svenska/navealfa06-08-10.html

*  Litteratur

Du finner denna dialog i Antologi 2 (Widing, Ryd n m.fl., Antologi 2 i Dialogserien, Natur och Kultur) sid. 310. Genom att l sa utdraget i antologin kan du s tta in fr gan och svaret i ett sammanhang, en kontext. Det finns m nga svar p den fr ga som Strindberg l ter Diktaren st lla. I denna kurs kommer du att f m ta olika teorier om vad litteratur r och om hur den ska bed mas, men ocks s dana tankar som genom tiden har inspirerat f rfattare, d de har 'diktat'.. Dottern talar om verklighet och dr m i sitt svar p Diktarens fr ga och flera av de teorier som denna kurs rymmer sysslar ocks med att f rs ka reda ut skillnaden mellan dr m och verklighet, vilket betyder att vi kommer att tr da in p bl a filosofins och psykoanalysens dom ner som nyfikna g ster.. L nkarna till v nster f r dig vidare, men din huvudled blir som i de vriga kurserna i Svenska den sida som kallas Studieplan.. Du kommer allts att f bekanta dig med olika teorier men ocks att f skriva egna analyser och f ra egna resonemang.. En ...
vux-gotland.se/svenska/litteratur.htm

*  november | 2013 | Gröna Seniorer

I Stockholm fortsätter alliansen att realt minska anslagen till äldreomsorgen. Miljöpartiet har i kommunstyrelsen lagt följande text apropå utvecklingen när det gäller möjligheterna att få plats på äldreboenden. Situationen är förmodligen likartad i många andra kommuner.. "Biståndsbedömningen är idag för hård när det gäller att få plats i servicehus och vård- och omsorgsboenden.. Enligt socialtjänstlagens principer ska äldre kunna ha en vardag som så länge som möjligt är begriplig, hanterbar och meningsfull. Ofta behöver de då vård och stöd. Idag bor de äldre hemma allt längre med allt mer omfattande behov av hemtjänsttimmar och återkommande sjukhusbesök.. Att en äldre person bor kvar hemma kan bero på egna önskemål eller en restriktiv biståndsbedömning. Boendetiderna har kontinuerligt minskat på vård- och omsorgsboenden med somatisk inriktning och uppgick till i genomsnitt tio månader år 2010.. För att kunna erbjuda en verklig valfrihet måste ...
gronaseniorer.nu/2013/11/