PolytetrafluoretylenBlodkärlsprotes: Protes, framställd av syntetiskt eller biologiskt material, för reparation av skadat eller sjukt blodkärl.PolyetylentereftalaterKärlöppenhet: Graden av öppenhet i blodkärl.Blodkärlsprotesimplantation: Kirurgisk infällning av syntetiskt eller biologiskt material som ersättning för eller reparation av skadade eller sjuka blodkärl.Arteriovenös shunt, kirurgisk: Kirurgiskt anlagd direktförbindelse mellan en artär och en ven.Knävecksartär: Fortsättningen på lårbensartären som genomkorsar knävecksgropen. Den delar sig i den främre och den bakre skenbensartären.Transplantatocklusion, kärl: Blockering av flödet i biologiska eller konstgjorda kärltransplantat.Lårbensartär: Huvudpulsådern i låret, vilken utgör fortsättningen på den yttre höftartären.Anastomos, kirurgisk: Kirurgiskt anlagd förbindelse eller shunt mellan kanaler, rör eller kärl. Den kan göras ända mot ända, ända mot sida, sida mot ända, eller sida mot sida.Proteser och implantatBiokompatibla belagda material: Biokompatibla material som vanligtvis används som tand- eller benimplantat och som främjar den biologiska fixeringen, varvid förbindelsen mellan materialet och benvävnaden stärks, och minimerar risken för biologiska effekter av implantatet i sig.ProteskonstruktionFluorkarbonpolymererVidhäftningar: Processer varvid sårytor växer ihop.Vävnadsvänliga material: Alla syntetiska eller naturliga ämnen, utom läkemedel, som kan förbättra, förstärka, ersätta eller användas för behandling av kroppens organ, vävnader eller funktioner.SuturteknikerVena saphenaPolyuretanerHalsvener: Vener i hals och nacke som tömmer blod från hjärnan, ansiktet och nacken i brakiocefal- eller nyckelbensvenerna.SkenbensartärerKirurgiskt nät: Något vävt material med öppen textur som används inom kirurgi för reparation, rekonstruktion eller som ersättning för vävnad. Nätet består oftast av syntetiskt material av olika polymerer. Metallnät förekommer också.SeromBlodådrorReoperationStygnHyperplasiVascular GraftingFibrinplåster: Ett autologt eller kommersiellt vävnadsklister som inehåller fibrinogen och trombin. Den kommersiella produkten är ett tvåkomponentsystem som erhållits ur mänsklig blodplasma och som innehåller mer än fibrinogen och trombin. Den ena komponenten innehåller koncentrerat fibrinogen, faktor VIII, fibronektin och spår av andra plasmaproteiner. Den andra komponenten innehåller trombin, kalciumklorid och antifibrinolytiska ämnen, som aprotinin. Blandning av komponenterna leder till levring och fibrinbildning. Vävnadshäftan används till att försegla vävnad, stilla blödning och till sårläkning.Lårbensven: Venen som åtföljer lårpulsådern i samma skida. Den utgör fortsättningen på knävecksvenen och övergår i den yttre höftvenen.Hård hjärnhinna: Den hårda, fibrösa hinnan runt hjärnan och ryggmärgen.Höftartär: Någon av de båda, stora artärer som utgår från bukaortan. De försörjer höftpartiet, bukväggen och benen med blod.Pulsåderförträngning: Sjukdomstillstånd med helt eller delvis tilltäppta artärer, så att blodflödet genom dem hindras.Armhåleartär: Fortsättningen på den subklavikulära (under nyckelbenet belägna) artären; den är fördelad över armen, armhålan, bröstet och skuldran.Kvarkatetrar: Katetrar avsedda att lämnas kvar i ett organ eller kärl för en längre tidsperiod.Materialprovning: Provning av material och hjälpmedel, särskilt sådana som används till proteser och implantat, suturer, adhesiva preparat osv, för deras hårdhet, styrka, hållfasthet, säkerhet, effektivitet och biokompatibilitet.SilikonelastomererPostoperativa komplikationerTunica intimaNjurdialysVentralbråckPolypropylenerBukaorta: Den del av kroppspulsådern som går mellan diafragman och delningen i de två ljumskartärerna.Dödlighetstabeller: Sammanfattande statistik som beskriver dödlighets- och överlevnadsmönstren i populationer. Dessa metoder kan användas för att studera inte bara dödsfall, men även annan given ändpunkt, som t ex sjukdomsdebut eller förekomst av sjukdomskomplikationer.Ischemi: Hämmat blodflöde genom ett organ eller en vävnad till följd av sjuklig sammandragning eller blockering av blodkärlen, eller avsaknad av blodcirkulation.Bukvägg: De yttersta lagren av buken, som sträcker sig från bröstkorgen ner till bäckenet. Bukväggen består till största delen av muskler, men utgör totalt sju lager: hud, subkutant fett, bindvävshinna, bukmuskler, tvärsgående bindvävshinna, fettvävnad utanför bukhinnan och parietala bukhinnan.Membran, konstgjorda: Konstgjorda membran, som t ex halvgenomsläppliga membran för artificiell njurdialys, enkelmolekylskiktade och dubbelmolekylskiktade membran som används som modeller för simulering av biologiska cellmembran. Sådana membran används även i samband med styrd vävnadsläkning.BehandlingsresultatHemostas, kirurgisk: Reglering av blödning under och efter operation.BlodproppTransduktorer, tryckTidsfaktorerLegeringar: Blandningar av olika metaller i varierande proportioner.Ben: Den nedre extremiteten, ned till fotleden.StentarKärlkirurgiska tekniker: Kirurgiska förfaringssätt för behandling av kärlsjukdomar.Chordae tendineae: Sensträngarna som förbinder de atrioventrikulära klaffarnas flikar med tillhörande papillarmuskler i hjärtats kammare, och som hindrar klaffarna från att vända sig när kamrarna drar sig samman.Ljumskkanal: Kanal i den nedre, främre delen av bukväggen, genom vilken sädesledaren (hos män), ligamentum teres uteri (hos kvinnor), nerver och kärl passerar. Kanalens inre ände utgörs av den djupa inguinalringen och dess yttre ände av den ytliga inguinalringen.Extremitetsbevarande: Ett alternativ till amputation hos patienter med tumörer, ischemi, brott och andra extremitetshotande tillstånd. I allmänhet används sofistikerade operationsmetoder, som t ex kärlkirurgi och kärlrekonstruktion, för att rädda skadade lemmar.Hundar: Här avses tamhund, Canis familiaris, med omkring 400 raser och tillhörande rovdjursfamiljen Canidae. De finns överallt i världen och lever tillsammans med människor.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Vena cava superior-syndromAmputation: Avlägsnande av en lem, bihang eller annan utväxt på kroppen.Artärbråck: Blåsa eller säckliknande utbuktning på en artär(artärbråck), ven(åderbråck, venbråck, varicer) eller hjärtat pga utvidgning av kärlväggen.Implantat, experimentella: Konstgjorda ersättningar för kroppsdelar och material som sätts in i organismer vid experimentella studier.PapioArmhåleven: Armens huvudven. Den utgör fortsättningen på basilär- och armvenerna som löper från teres majormuskelns underkant till det första revbenet, där den övergår i subklavikulära venen.Sammandragning, patologisk: Onormal hopsnörning av en anatomisk struktur.Endarterektomi, karotis: Kirurgiskt avlägsnande av den förtjockade, åderförkalkade inre hinnan i en karotisartär.Knä: Den böjliga delen av benet mellan lårbenet och skenbenet.Hjärt-lungmaskin: En apparat som ger mekaniskt cirkulationsstöd under öppen hjärtkirurgi, genom att leda förbi hjärtat för att underlätta det kirurgiska ingreppet på detta. Maskinens grundläggande funktion är att syresätta kroppens venösa blod och pumpa det åter in i artärsystemet. Dessutom suger den ur hjärtat, filtrerar och reglerar blodtemperaturen. Till maskinens viktigaste delar hör pump, oxygenator, temperaturregulator och filter.Främmandekroppsreaktion: Kronisk inflammation och granulombildning kring irriterande främmande föremål.ProteslossningDuplexultraljud: Ultraljudsteknik som utnyttjar Dopplereffekten i kombination med realtidsbildanalys. Realtidsbilden fås fram genom snabb förflyttning av ultraljudsstrålen. Fördelen med denna teknik är att Dopplerförändringen (frekvensskillnaden mellan utsänd och reflekterad ljudstråle) möjliggör mätning av flödeshastighet.Sklerala sjukdomarKraniotomi: Kirurgiskt ingrepp eller insnitt i skallen.Diafragmatisk eventration: Upphöjning av diafragmavalvet (mellangärdet) så att inälvorna tränger upp i pleuralhålan, oftast till följd av förlamning av någon nerv i mellangärdet.TransplantatBorttagning av protes: Borttagning av implantat eller protes.Hålven, nedreProspektiva studierSvepelektronmikroskopi: Mikroskopi där preparatet undersöks genom att en elektronstråle läser av det punkt för punkt. Bilden skapas genom registrering av spridningen av bakåtstrålningen från preparatytan. Vid svepelektronmikroskopi spelar preparatets tjocklek ingen roll. Tekniken, och även instrumentet, förkortas ofta SEM.VävnadslimNedre extremitet: Bakbensområdet hos djur, vilket sträcker sig från sätesregionen till foten och omfattar skinkor, höft och ben.Angioplastik: Endovaskulär rekonstruktion av en artär, vilket kan innebära avlägsnande av ateromatösa plack och/eller endotelhinnor, samt enkel vidgning. Detta förfarande med kateterteknik skall skiljas från endart erektomi, som är kirurgisk rekonstruktion.Draghållfasthet: Den maximala dragkraften ett material tål att utsättas för innan det brister.SilikonerRekonstruktivkirurgiska teknikerKärltumörer: Tumörer belägna i kärlvävnad eller i specifika vener. De måste särskiljas från kärlvävnadstumörer, som är tumörer bestående av kärlvävnad, som t ex angiofibrom eller hemangiom.ProtesimplantationTrombektomiYtegenskaperBallongvidgning av kärl: Bruk av ballongkateter för vidgning av tilltäppt artär. Metoden används vid behandling av sjukdomstillstånd med arteriella ocklusioner, som t ex njurartärstenos eller blodpropp i benen. Speciell tekni k finns för ballongangioplastik i kranskärlen, perkutan transluminal koronarangioplastik (PTCA).PolyglykolsyraHalsartärförträngning: Avsmalning eller tillsnörning av den gemensamma, interna eller externa halsartären, oftast till följd av aterosklerotisk plackbildning. Förkalkningarna kan bli såriga och leda till blodproppsbildning. De trombocyt- eller kolesterolproppar som bildas kan ge upphov till övergående ischemisk attack eller stroke. Proppar som vandrar till ögat kan orsaka amaurosis fugax (flyktig amauros; tillfällig syn nedsättning).Hjärtsäck: Den fibrösa och serösa säckliknande bildning som omger hjärtat de stora blodkärlens rötter.Aortabråck, buk: Utbuktning på någon del av bukaortan, dvs den del av kroppspulsådern som går nedåt från mellangärdet.Polyestrar

*  Trivialnamn - Wikipedia
Polytetrafluoretylen; (varumärke tillhörande DuPont). Tetra. Koltetraklorid, CCl4. Tetryl. Metyltrinitrofenylnitroamin. Tri. ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Trivialnamn
*  DUSCHSKRAPA DRAAD FÖRKROMAD 250X180 MM - Duschskrapor - Tillbehör Dusch - Dusch - Badrum
På polyetylen (PE) polypropylen (PP) och polytetrafluoretylen (PTFE, teflon) kan man inte fästa föremålen. På andra underlag är ...
  https://www.bauhaus.se/duschskrapa-draad-krom-250x180-mm.html
*  DUSCHHYLLA DRAAD FÖRKROMAD MÄSSING 275X60 MM - Duschhyllor - Tillbehör Dusch - Dusch - Badrum
På polyetylen (PE) polypropylen (PP) och polytetrafluoretylen (PTFE, teflon) kan man inte fästa föremålen. På andra underlag är ...
  https://www.bauhaus.se/duschhylla-draad-sexkantig-275x60-mm.html
*  TVÅLKOPP EKKRO FÖRKROMAD MÄSSING/FROSTGLAS 115X115 MM - Tvålhållare - Badrumstillbehör - Badrum
På polyetylen (PE) polypropylen (PP) och polytetrafluoretylen (PTFE, teflon) kan man inte fästa föremålen. På andra underlag är ...
  https://www.bauhaus.se/ekkro-tvalkopp-krom-frosglas-115x115-mm.html
*  DUSCHHYLLA BAATH PLUS FÖRKROMAD METALL 275X260 MM - Duschhyllor - Tillbehör Dusch - Dusch - Badrum
På polyetylen (PE) polypropylen (PP) och polytetrafluoretylen (PTFE, teflon) kan man inte fästa föremålen. På andra underlag är ...
  https://www.bauhaus.se/duschhylla-baath-plus-forkromad-metall-275x260-mm.html
*  TVÅLPUPMP MOON BORSTAT ROSTFRITT STÅL/FROSTGLAS - Tvålhållare - Badrumstillbehör - Badrum
På polyetylen (PE) polypropylen (PP) och polytetrafluoretylen (PTFE, teflon) kan man inte fästa föremålen. På andra underlag är ...
  https://www.bauhaus.se/tvaldispenser-moon-borstat-rostfritt-stal-frostglas-70x155mm.html
*  Vetenskapsåret 1938 - Wikipedia
6 april - Roy J. Plunkett hos DuPont upptäcker polytetrafluoretylen (Teflon). Copleymedaljen: Niels Bohr Darwinmedaljen: ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Vetenskaps%C3%A5ret_1938
*  Gummi | Nordic Pipe
Polytetraflourethylene, Polytetrafluoretylen. Mycket lämplig mot de flesta medior.. Inte lämplig för alkalisk metall i flytande ...
  http://nordicpipe.se/gummi
*  Tester för stekpannor
Teflonpannorna är gjorda av PTFE(polytetrafluoretylen) som är baserat på fluormolekyler och kol. De klarar värme upp till 250 ...
  https://www.test.se/stekpannor/
*  Termoplaster | Nordic Pipe
PTFE - Polytetrafluoretylen, Teflon ®. PTFE eller TFE säljs under en mängd olika varunamn som anger. råvarufabrikantens ...
  http://nordicpipe.se/termoplaster
*  Hitta stekpannan som passar dig - Recept.com
Stekpannor med keramisk yta innehåller inte ämnet PTFE (polytetrafluor-etylen). Den keramiska ytan är också mer värmebeständig ...
  https://www.recept.com/visa/a13/
*  Utm rkt i Boden AB
63% polyamid / 34% polytetrafluoretylen / 3% elastan. Brodyr - till gg. F r gr vre plagg/vinterjackor tillkommer en kostnad. ...
  http://katalog.utmarkt.net/produkter/arbetsklaeder/tillbehoer/68241/kompressions-strumpor.htm
*  Kemikaliekollen: januari 2013
PFOA används mycket riktigt som hjälpkemikalie vid tillverkningen av polymeren polytetrafluoretylen (PTFE). Teflon är ett ...
  http://kemikaliekollen.blogspot.com/2013_01_01_archive.html
*  Babolat Addiction 200m köp och erbjuder, Smashinn
Hållbarheten har förbättrats genom den polytetrafluoretylen, ett material med en friktionskoefficient, som reducerar slitage på ...
  https://www.smashinn.com/tennis-swe/babolat-addiction-200m/8624/p
*  Perfluorcarboxylacid - Wikipedia
... papper Komponent i impregneringsmedel Ytbehandling av kakel och golv Mellanled vid framställning av polytetrafluoretylen (PTFE ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Perfluorcarboxylacid
*  Dating
dejta one direction youtube sms date code Kabelskydd för skarpa kanter sms date converter Polytetrafluoretylen (PTFE) ...
  http://ripitdigital.com/4389-dating.php
*  Teknikåttan presenterar. Vilket flyt! Ett ämnesövergripande tema om vatten - PDF
eptfe, expanderad polytetrafluoretylen, är den kemiska benämningen för det material som tillverkas under varumärkesnamnet GORE ...
  http://docplayer.se/3083762-Teknikattan-presenterar-vilket-flyt-ett-amnesovergripande-tema-om-vatten.html
*  träningsgarderob Archives - Minimalisterna
... polytetrafluoretylen), men jackan får förmodligen hänga med tills den slitits ut. ...
  http://minimalisterna.se/tag/traningsgarderob/

Polytetrafluoreten: Polytetrafluoreten eller PTFE en fluorplast med fysiska egenskaper som gör den mycket hal (låg friktion). Den är nog mest känt från varumärkena Teflon och Gore-Tex men framställs och marknadsförs också av andra firmor under namn som DyneonTMPTFE (tidigare Hostaflon), Heydeflon, Ekafluvin, Fluon, Algoflon och Polyflon.Polybutylentereftalat: Polybutentereftalat (PBT), är en polymer uppbyggd av buten och tereftalsyra. Polybutentereftalat är en ogenomskinlig, kristallin plast som är styvare än PET.Polyuretan: Polyuretan, är en grupp av polymerer som kan ges mycket olika materialegenskaper: massiv eller skum och kan vara mjuk elastomer, eller hård.Hyperplasi: Hyperplasi (av grekiskans plassein, forma) är vävnadsökning av ett organ (organomegali). Innebär en ökning av cellantalet i en vävnad på grund av cellnybildning, exempelvis prostatahyperplasi.HjärnskäranCentral dialyskateter: Central dialyskateter (CDK) är en kateter som används vid dialysbehandling. Till det yttre liknar den en CVK, men oftast med två skänklar.Sprödhet: Sprödhet är motsatsen till seghet. Ett sprött material kan inte motstå deformation utan att plastiskt deformeras, till skillnad från sega material som i större utsträckning deformeras elastiskt.Tunica intima: Tunica intima är det innersta lagret i blodkärlens och lymfkärlens vägg. Under dessa kärls tidiga utvecklingsskeden utgörs väggen endast av ett enkelt lager hinnformiga epitelceller och denna enkla byggnad bibehålls under hela livet hos kärlens finaste perifera förgreningar, hos blod- och lymfkapillärerna.Polyside-stol: Polyside-stol (ibland polypropstol) är en stapelbar plaststol, formgiven av den brittiske designern Robin Day 1962–1963. Den är mycket vanlig i offentliga miljöer, och är en av världens mest sålda stolar, med över 14 miljoner exemplar sålda.Ischemi: Ischemi är en medicinsk term som innebär att en vävnads blodförsörjning inte räcker för dess behov. Otillräcklig blodförsörjning kan orsakas av minskad blodtillförsel, ökat vävnadsbehov eller en kombination därav.BlodproppElektron (legering): Legeringen elektron har sammansättningen 92 % magnesium, 5 % aluminium och 3 % zink.KennelklubbAmputation: Amputation är när en extremitet (arm, ben, fot, hand, etc) avlägsnas från kroppen. Avlägsnandet kan ske kirurgiskt som en del av en medicinsk behandling.Perfusionist: Perfusionisten, medicinskt utbildad person som sköter hjärt-lungmaskinen under operation. Yrkesbenämningen kommer av perfusion, genomströmning (av vätska).DuktilitetAngioplastik: Angioplastik är en teknik att töja ut åderkalkade blodkärl i hjärtat så att blodtillförseln inte stoppas, oftast görs det på artärer. Den kan användas om det är något eller några lättåtkomliga kärl som behöver öppnas.