Loading...


Polymorfism, restriktionsfragmentlängdPolymorfism, genetiskPolymeraskedjereaktionPolymorfism, enkelnukleotidDNA-restriktionsenzymer: Enzymer som ingår i restriktions-/modifieringssystemen. De katalyserar endonukleolytisk klyvning av DNA-sekvenser som saknar det artspecifika metyleringsmönstret i värdcellens DNA. Spjälkningen ger slumpartade eller specifika dubbelsträngade fragment med 5'-fosfatavslutningar. Restriktionsenzymernas uppgift är att förstöra allt främmande DNA som tränger in i värdcellen. De flesta har iakttagits i bakteriella system, men några få har påvisats i eukaryota organismer. De används även som verktyg för systematisk kartläggning av kromosomer, för bestämning av bassekvenser i DNA, och de har möjliggjort spjälkning och utbyte av gener från en organism till genomet i en annan. EC 3.1.21.-.Bakterie-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos bakterier.Bassekvens: Purin- och pyrimidinföljden i nukleinsyror och polynukleotider. Kallas även nukleotid- eller nukleosidsekvens.Genotyp: Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.DNA-fingeravtryck: Förfarande för framställning av flerbandade mönster av ett DNA-prov genom spjälkning av DNA med restriktionsenzymer och med efterföljande elektrofores och visualisering genom hybridisering med sökfragment, specifika för repetitiva sekvenser. Inom rättsmedicin är de sökfragment som används grundsträngar som är specifika för enkla tandemupprepningar (minisatellitupprepningar; VNTR). De flerbandade mönstren, vilka kallas DNA-fingeravtryck, jämförs med en persons DNA.Molekylsekvensdata: Beskrivningar av specifika sekvenser av aminosyror, kolhydrater eller nukleotider som publicerats och/eller deponerats och hålls tillgängliga i databaser som t ex Genbank, EMBL, NBRF eller andra sekvensdataarkiv.Alleler: Enskilda former av gener i ett genpar, lokaliserade till samma plats på homologa kromosomer, och som styr samma biokemiska processer.AFLP-analysDeoxiribonukleaser, typ II-lägesspecifika: Enzymsystem med en enda underenhet och som endast kräver magnesium för endonukleolytisk verkan. Motsvarande modifieringsmetylaser är separate enzymer. Systemen känner igen specifika, korta DNA-sekvenser och klyver inom, eller på ett kort, specifikt avstånd från, den igenkända sekvensen, vilket ger specifika, dubbelsträngade fragment med 5'-fosfatändar. Enzymer från olika mikroorganismer med samma specificitet kallas isoschizomerer. EC 3.1.21.4.Genfrekvens: Andelen av en viss allel i förhållande till samtliga alleler för ett genlokus i en population under förökning.Bakterietypningstekniker: Metoder för bestämning av olika typer och stammar av bakterier. De mest använda typningssytemen är bakteriofagtypning och serotypning jämte bakteriocintypning och biotypning.DNA-sekvensanalys: En flerstegsprocess som omfattar DNA-kloning, mappning, subkloning, sekvensering och analys av data.Ribosom-DNA: DNA-sekvenser som innehåller kod för ribosom-RNA och de DNA-segment som separerar enskilda ribosom-RNA-gener, och som benämns ribosomseparations-DNA (ribosomalt spacer-DNA). Syn. rDNA.Genkartläggning: Metoder för bestämning av läge för och avstånd mellan gener på en kromosom.Variation (Genetics)Fylogenes: Släktskapsförhållanden mellan grupper av organismer, baserade på deras genuppsättningar.Blotting, Southern: Metod för påvisande av DNA som separerats med elektrofores och immobiliserats på nitrocellulosa eller annan film av papper eller nylon. Metoden utvecklades av E.M. Southern.NukleinsyrahybridiseringRNA, ribosomalt, 16SGenetiska sjukdomsanlag: En genetiskt bunden, latent sjukdomsbenägenhet, som kan aktiveras under vissa förhållanden.Genetiska markörer: Ett fenotypiskt genetiskt kännetecken eller särdrag som kan användas för att identifiera ett genlokus, en kopplingsgrupp eller en rekombinatorisk händelse.DNA: En deoxiribonukleotidpolymer som utgör den grundläggande genetiska substansen i alla celler. Eukaryota och prokaryota organismer har normalt sitt DNA ordnat i dubbelsträngade strukturer, men i många viktiga biologiska processer ingår under vissa skeden enkla strängar. DNA, som består av en flersockerarts-fosfatstam med utskott av puriner (adenin och guanin) och pyrimidiner (tymin och cytosin), bildar en dubbelspiral som hålls ihop med vätebindningar mellan purinerna och pyrimidinerna (adenin mot tymin (AT) och guanin mot cytosin (GC)).DNA-sonder: Art- eller underartspecifikt DNA (inkl. komplementärt DNA, bevarade gener, hela kromosomer eller hela genom), vilket används i hybridiseringsstudier för att identifiera mikroorganismer, mäta DNA-DNA-homologier, gruppera underarter osv. DNA-sonden hybridiseras med specifikt mRNA, om sådant finns. Konventionella metoder för påvisande av hybridiseringsprodukten omfattar dot blot-test, Southern blot-test och DNA:RNA-hybridspecifika antikroppstest. Konventionell märkning av DNA-sonden sker med radioisotoperna 32P och 125I, eller med den kemiska markören biotin. DNA-sondtekniken utgör ett specifikt, känsligt, snabbt och billigt alternativ till cellodlingsmetoder för diagnostisering av infektionssjukdomar.Genetic LinkageOmflyttningsbara DNA-segment: Enskilda segment av DNA som kan falla ut och återinlämmas på annan plats i genomet. De flesta är inaktiva, dvs att de inte påträffats i annat än sitt integrerade tillstånd. Till de omflyttningsbara DNA-segmenten hör IS("insertion sequence")- och Tn-enheterna hos bakterier, Ac- och Ds-sekvenserna hos majs, P-, gypsy- och pogosekvenserna hos Drosophila, Tiggersekvenserna hos människa samt Tc- och marinersekvenserna, vilka förekommer i hela djurriket.Kloning, molekylär: Tillförsel av molekyler av rekombinant DNA från prokaryota eller eukaryota källor till replikationsvektorer, så som plasmider eller virus, och införande av de härvid erhållna hybridmolekylerna i mottagarceller, utan att livsdugligheten hos dessa celler ändras.RestriktionskartläggningDNA-primrar: Korta DNA-sekvenser (vanligtvis ca 10 baspar) som är komplementära till sekvenser av budbärar-RNA och som tillåter omvänt transkriptas att påbörja kopiering av angränsande mRNA-sekvenser. Primrar har utbredd användning som verktyg vid genetiskt och molekylärbiologiskt arbete.Haplotyper: En individs genbestånd vad gäller den ena delen av ett allelpar, eller uppsättningar av gener som är nära förbundna på en kromosom och ofta överförs i grupp, som t ex generna i histokompatibilitetskomplexet.Deoxiribonukleas HindIII: Ett typ II-lägesspecifikt deoxiribonukleas. Det känner igen och klyver sekvensen AAGCTT mellan A och A. HindIII finns hos Haemophilus influenzae R(d). Flera isoschizomerer har identifierats. Syn. typ II-restriktionsenzym. EC 3.1.21.4.Molecular EpidemiologyBakteriegener: Den genetiska massan hos bakterier.ArtsspecificitetDeoxiribonukleas EcoRI: Ett typ II-lägesspecifikt deoxiribonukleas. Det känner igen och klyver sekvensen GAATTC mellan G och A. EcoRI finns hos E coli RY13. Flera isoschizomerer har identifierats. Syn. typ II-restriktionsenzym. EC 3.1.21.4.Ribosomseparations-DNA: De DNA-segment som ligger mellan ribosom-RNA-generna (inre, transkriberade separationsenheter) och mellan de parvis upprepade rDNA-enheterna (yttre, transkriberade separationsenheter och icke-transkriberade separationsenheter).Fall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Deoxiribonukleas HpaII: Ett typ II-lägesspecifikt deoxiribonukleas. Det känner igen och klyver sekvenserna CCGG och GGCC mellan C och C. HpaII finns hos Haemophilus parainfluenzae. Flera isoschizomerer har identifierats. Syn. typ II-restriktionsenzym. EC 3.1.21.4.PeptidfragmentAminosyrasekvens: Aminosyrors ordningsföljd i en polypeptidkedja. Den utgör proteiners primärstruktur och är av avgörande betydelses för proteinkonfigurationen.Mutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Minisatellitupprepningar: Tandemmatriser av måttligt repetitiva (5-50 repetitioner), korta (10-60 baser) DNA-sekvenser spridda genom genomet och ansamlade nära telomererna. Graden av repetition uppgår till två till flera hundra vid varje locus (genplats). Genplatser finns i tusental, men varje plats uppvisar en distinkt repetitionsenhet. Minisatellitupprepningar kallas ofta tandemrepetitionsvariabler.Mycobacterium tuberculosisGener: Specifika sekvenser av nukleotider längs en DNA-molekyl (RNA-molekyl hos vissa virus), vilka utgör funktionella enheter för ärftlighet. De flesta eukaryota gener innehåller kodande områden (kodoner) som är åtskilda av icke-kodande områden (introner) och kallas därför uppdelade gener.Pulsfältgelelektrofores: En elektroforesteknik där riktningen på det elektriska fältet ändras periodiskt. Tekniken liknar andra elektroforesmetoder för separering av dubbelsträngat DNA med molekylstorlekar upp till tiotusentals baspar. Men genom att alternera riktningen på det elektriska fältet kan DNA-molekyler med flera miljoner baspar separeras.Bakterier: Encelliga, prokaryota mikroorganismer som i allmänhet har fast cellvägg, som förökar sig genom celldelning och som uppvisar i huvudsak tre former: rund, avlång eller stavliknande, och spiralform. Någr a arter har särskilda rörelseorgan, flageller.Urbefolkningen i AsienAgargelelektrofores: En typ av elektrofores där agar eller agarosgel används som diffusionsmedium.Kaloribegränsning: Minskat kaloriintag utan minskning av det nödvändiga näringsintaget. I djurexperiment har kaloribegränsning visat sig medföra ökad livslängd och förbättring av andra fysiologiska variabler.Upprepade sekvenser, nukleinsyraPlasmiderFenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.Sekvenshomologi, nukleinsyraStamtavlaSvamp-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos svampar.Jordmikrobiologi: Närvaron av bakterier, virus och svampar i jord. Termen är inte begränsad till att gälla sjukdomsalstrande organismer.Heterozygot: En individ med olika alleler (genvarianter) på en eller flera platser i homologa kromosomsegment.SerotypningHeterozygotidentifiering: Identifiering av bärare av en viss genetiskt bunden egenskap.Klusteranalys: En uppsättning statistiska metoder för gruppering av variabler eller observationer i undergrupper med starkt inbördes förhållande. Inom epidemiologin kan metodiken användas till at analysera en serie av nära sammanhörande händelser eller sjukdomsfall eller andra hälsorelaterade fenomen i förhållande till tid eller plats eller båda.Polymorfism, enkelsträngad konformationellGenetic Association StudiesKina: Republik i östra och centrala Asien. Oftast avses Folkrepubliken Kina. Med en folkmängd på 1,3 miljarder invånare är Kina världens folkrikaste land. Till ytan (9,6 miljoner km2) är Kina det tredje stö rsta landet i världen. Landets historia sträcker sig bakåt i tiden till ca 3000 f Kr. Fram till år 1912 kallades landet det Kinesiska riket. Sedan 1950 har Kina ett kommunistiskt statsskick. Huvudstad är Beijing (tidigare Peking).Virus-DNA: Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos virus.RNA, bakterielltHomozygot: En individ vars båda alleler på en given genplats är identiska.RNA, ribosomaltDeoxiribonukleas BamHl: Ett typ II-lägesspecifikt deoxiribonukleas. Det känner igen och klyver sekvensen GGATCC mellan G och G. BamHI finns hos Bacillus amyloliquefaciens N. Ett antal isoschizomerer har identifierats. Syn. typ II-restriktionsenzym. EC 3.1.21.4.rRNA-gener: Gener i såväl prokaryoter som eukaryoter som transkriberas till det RNA som inlemmas i ribosomer. Prokaryota rRNA-gener finns i operoner spridda över genomet, medan eukaryota rRNA-gener är transkriptionsenheter av anhopningar av flera cistroner.Protozo-DNA: Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos protozoer.RAPD-PCRExoner: De delar av en genetisk kopia som återstår sedan intronerna avlägsnats och som sammanflätas till budbärare eller strukturellt RNA.Japan: Monarki i Ostasien, bestående av en öräcka mellan norra Stilla havet och Japanska sjön. Landets yta är 377 835 km2, och folkmängden är 127 417 244 invånare (juli 2005). Huvudstaden är Tokyo.Mykologiska typningsteknikerEkosystem: Ett funktionellt system omfattande organismerna i ett naturligt samfund och deras miljö.Kolibakterie: En art gramnegativa, fakultativt anaeroba och stavformade bakterier som normalt förekommer i den nedre delen av tarmkanalen hos varmblodiga djur. Vanligtvis är den inte patogen, men vissa stammar kan ge upphov till diarré och variga infektioner. Syn. E. coli.Bakterieproteiner: Proteiner förekommande hos någon bakterieart.Kopplingsojämnvikt: Icke slumpmässig association mellan kopplade gener. Denna tendens ses när alleler av två separata, men redan kopplade genplatser, förekommer tillsammans oftare än vad som kan förväntas vid slumpmässig fördelning.Kromosomdeletion: Förlust av en del av en kromosom.RNA, ribosomalt, 23SDNA-mutationsanalys: Biokemisk identifiering av mutationsförändringar i en nukleotidsekvens.TuberkulosRekombination, genetiskSjukdomsutbrott: Plötslig ökning i en sjukdoms incidens. Hit räknas även epidemier.Mitokondrie-DNA: Dubbelsträngat DNA i mitokondrier. Hos eukaryoter är mitokondriegenomet cirkelformat och kodar för ribosom-RNA, transfer-RNA och ca 10 proteiner.Kodon: En uppsättning av tre nukleotider i en proteinkodningssekvens som anger de enskilda aminosyrorna eller en termineringssignal (terminatorkodon). De flesta kodon är universella, men vissa organismer producerar inte transfer-RNA, som utgör komplement till alla kodon. Sådana kodon kallas obestämda (nonsenskodon).Nötkreatur: Tamboskap som vanligtvis hålls på någon form av lantgård för produktion av kött eller mjölkprodukter eller som arbetsdjur.RiskfaktorerX-kromosomGener, hoppande: Kopior av omflyttningsbara (transponerbara) element, spridda i genomet, av vilka några fortfarande är aktiva och ofta kallas hoppande gener. Det finns två klasser av sådana komponenter. Klass 1-element (retroelement, som t ex retrotransposoner, retrovirus, långa och korta spridda nukleotidsegment) ändrar läge genom omvänd transkription av en RNA-intermediär. Klass II-element (omflyttningsbara DNA-segment, som t ex transposoner, Tn-element, infogningssekvenssegment och rörliga genpaket av bakterieintegroner) byter plats direkt från ett läge i DNA till ett annat.Promotorregioner, genetikGenetisk korsningDNA, rekombinant: Biologiskt aktivt DNA som sammansatts in vitro av DNA-segment från olika källor. Det innehåller sammanfogningspunkten för en heteroduplexregion, där två olika DNA-molekyler är förenade.Molecular TypingPunktmutationMultigenfamilj: En uppsättning gener som genom mångfaldigande och variation härstammar från någon ursprunglig gen. Sådana gener kan sitta tillsammans på samma kromosom eller vara utspridda på olika kromosomer. Exempel på multigenfamiljer är de som kodar för hemoglobiner, immunglobuliner, histokompatibilitetsantigener, aktiner, tubuliner, keratiner, kollagener, stressproteiner, salivproteiner, korioproteiner, membranproteiner, ägguleproteiner och faseoliner, och även histoner, ribosom-RNA och tRNA-gener. De tre senare utgör exempel på upprepningsgener, av vilka det finns hundratals identiska i tandemformationer.Metylentetrahydrofolatreduktas (NADPH2): Ett flavoproteinaminoxidoreduktas som katalyserar den reversibla omvandlingen av 5-metyltetrahydrofolat till 5,10-metylentetrahydrofolat. EC 1.5.1.20.SekvensinpassningOligonukleotidsonderKorea: Fram till slutet av andra världskriget ett oberoende kungadöme. Landet utgörs av den koreanska halvön i Ostasien, söder om Kina. Efter andra världskriget delades landet i två delar: Nordkorea och Sydkorea.Introner: Gensekvenser i DNA-strängen som är belägna mellan exoner. De transkriberas tillsammans med exonerna och avlägsnas från det primära gentranskriptet genom RNA-splitsning så att moget RNA blir kvar. Några introner kodar för separata gener.RNA, ribosomalt, 18SKosmider: Plasmider innehållande åtminstone en lambdafag-COS (cohesive-end site). De används som kloningsverktyg vid undersökning av avvikande eukaryota, strukturella gener och som genetiska vektorer för att föra in nukleinsyra från transformerande virus i odlade celler.Miljömikrobiologi: Vetenskapen om de mikroorganismer som lever i olika miljöer omkring oss (i luft, jord, vatten osv) och deras eventuella patogena egenskaper i förhållande till andra organismer, inklusive människor.Växt-DNA: Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos växter.Biologisk mångfaldMikrosatellitupprepningar: En typ enkla di-, tri-, tetra- och pentanukleotid-tandemupprepningar, vanligtvis kortare än 100 baser. De är spridda i de eukromatiska armarna av de flesta kromosomer. De kallas även STR (short tandem repeats; korta tandemupprepningar).Urbefolkningen i EuropaHybridcellerOligonukleotiderLungtuberkulos: Tuberkulos i lungorna.Tumör-DNA: DNA som finns i tumörvävnad.Sensitivitet och specificitetModeller, genetiska: Teoretiska framställningar som simulerar skeenden i genetiska processer eller fenomen. I modellerna ingår även matematiska beräkningar, datorer och annan elektronisk utrustning.Campylobacter jejuni: En art av bakterier som till utseendet påminner om tätt tvinnade spiraler. Organismerna orsakar abort hos får och feber och tarminfektion hos människa. De kan också förknippas med tarmsjukdomar hos ka lvar, lamm och andra djur.MycobacteriumCampylobacterinfektioner: Infektioner orsakade av bakterier tillhörande släktet Campylobacter.Jord: Det lösa ytmaterialet på jorden som utgör grogrunden för växter.RNA, budbärarVårdtid: Den tid en patient är inlagd på sjukhus eller annan vårdinrättning.Transkription, genetiskVattenmikrobiologiRibotypningIndien: Republik i södra Asien, mellan Burma och Pakistan. Landets yta är 3 287 590 km2, och folkmängden är knappt 1,1 miljard invånare (juli 2005). Huvudstad är New Delhi.Polyakrylamidgelelektrofores: En typ av elektrofores där polyakrylamidgel används som diffusionsmedium.Brasilien: Republik i Sydamerika och till ytan det femte största landet i världen. Ytan är 8 512 000 km2 och folkmängden uppgår till 165 miljoner invånare. De två största städerna är Rio de Janeiro och Sao Paulo , men Brasilia är huvudstad. Officiellt språk är portugisiska.Genamplifiering: En selektiv ökning av antalet kopior av en gen som kodar för ett visst protein, utan motsvarande mångfaldigande av andra gener. Detta sker naturligt genom uttag av repetitionssekvensen ur kromosomen och dess extrakromosomala replikation i en plasmid, eller genom produktion av ett RNA-transkript av hela repetitionssekvensen av ribosom-RNA och omvänd transkription av molekylen, så att ytterligare en kopia av den ursprungliga DNA-sekvensen bildas. Det har utvecklats laboratoriemetoder för oproportionell replikation genom ojämn överkorsning, upptag av DNA från upplösta celler, eller framställning av extrakromosomala sekvenser genom cyklisk replikation.VäxtsjukdomarImmunglobulinfragment, Fab: Antigenbindande enheter bestående av en komplett lätt kedja och ungefär en halv tung kedja, hoplänkade med disulfidbindningar. Fab innehåller den antigenbindande plats som är en del av det variabla området på immunglobulinmolekylen.TurkietBefolkningsgenetik: En vetenskapsdisciplin inom vilken man studerar populationers genetiska sammansättning och effekter av sådana faktorer som genetisk selektion, populationsstorlek, mutationer, migration och genetisk drift på frekvensen av olika genotyper och fenotyper, med hjälp av ett antal genetiska undersökningsmetoder.Geologiska sediment: Avlagringar på land eller i vatten av fragmenterat, fast, oorganiskt material, som lösgörs genom vittring eller nötning av berggrunden eller genom vulkanisk verksamhet, och som transporteras av luft, vatten eller is.Virusgener: Arvsmassan hos virus, som hos alla DNA- och vissa RNA-virus består av en enda nukleinsyramolekyl, och hos några RNA-virus av flera separata RNA-bitar.Svin: Alla djur som ingår i familjen Suidae, knubbiga, kortbenta och allätande däggdjur med tjock hud och borstliknande pälshår, förhållandevis lång nos och liten svans. Hit hör släktena Babyrousa, Phacochoerus (vårtsvin) och Sus, till vilket hör det vanliga tamsvinet (Sus scrofa).CellinjeGenbibliotek: En omfattande samling DNA-fragment som klonats från en viss organism, vävnad, visst organ eller viss celltyp. Biblioteket kan innehålla fullständiga genomsekvenser eller sekvenser av komplementärt DNA; de senare är bildade av mRNA och saknar intronsekvenser.PolenVäxtgener: Arvsmassan hos växter.Flagellin: Ett protein med molekylvikten 40 000 som isolerats ur bakterieflageller. Vid lämpligt pH och rätt salthalt kan tre flagellinmonomerer spontant återförenas och bilda strukturer som överensstämmer med hela flageller.Utvärderingsstudier, principer: Studier för mätning av effektiviteten hos en process, personal och utrustning, eller material om genomförandet av sådana studier. När det gäller läkemedel och medicinska hjälpmedel finns termerna kliniska prövningar och läkemedelsprövning.Livsmedelsmikrobiologi: Förekomst av bakterier, virus och svamp i födoämnen. Området är inte begränsat till patogena orgranismer, utan omfattar även närvaro av icke-patogena bakterier och svampar i t ex ost och vin.Läkemedelsresistens, mikrobiell: Mikroorganismers förmåga att motstå eller utveckla tolerans för kemoterapeutiska medel eller antibiotika. Denna resistens kan förvärvas genom genmutationer eller främmande DNA vid plasmidöverföring (R-faktorer).Sekvenshomologi, aminosyraRickettsiaMolekylvikt: Summan av atomvikterna för de atomer som ingår i en molekyl. En modernare benämning är relativ molekylmassa.BiotaArkeer: Tidigare kallade arkebakterier. De utgör en av de tre huvudgrupper (domäner) av alla levande organismer som anses representera olika utvecklingsriktningar. De två övriga är bakterier och eukaryoter. A rkebakterierna har speciellt RNA, saknar peptidoglykan, men har eterbundet fett i cellmembranen, och de lever i speciella miljöer.Sjukdomsalstrande förmågaSötvatten: Vatten med obetydliga salthalter, t ex åar och insjöar.DNA, intergent: Allt DNA som befinner sig mellan genkodande DNA, inklusive otolkade regioner, 5'- och 3'-omgivande regioner, introner, icke-funktionella pseudogener och icke-funktionella, repetitiva sekvenser. Detta DNA antingen kan eller kan inte koda för reglerfunktioner.TunisienOryza sativaTelomerEvolution, molekylär: Utveckling på molekylär nivå i DNA-sekvenser och proteiner.Glutationtransferas: Ett enzym som katalyserar tillägg av alifatiska, aromatiska eller heterocykliska radikaler, liksom även epoxider och arenoxider, till glutation. Bindningen sker vid svavelatomen. Det katalyserar även reduktion av polyolnitrat genom glutation till polyol och nitrit. EC 2.5.1.18.Människokromosomer 13-15: Den fjärde av kromosomernas sju grupper, med tre par som vanligtvis benämns par 13, 14 och 15. Kromosomerna i denna grupp (grupp D) är medelstora, med akrocentriskt placerade centromerer.Tandem-upprepade sekvenserKromosombandning: Färgning av band, eller kromosomsegment, vilket medger exakt identifiering av enskilda kromosomer eller delar av kromosomer. Tillämpningar omfattar påvisande av kromosomala omkastningar vid missbildni ngssyndrom eller cancer, fastställande av segmentens kemiska struktur, kromosomernas evolutionära förändringar och, i samband med hybridiseringsstudier, kartläggning av kromosomerna.Graviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Karyotypbestämning: Kartläggning av en cellkärnas hela kromosomuppsättning. Kromosomkännetecknen hos en individ eller en cellinje presenteras vanligtvis som en systematisk uppställning av metafaskromosomer från ett mikrofoto av en enda cellkärna ordnade parvis i minskande storleksordning och efter centromerens läge.Människokromosomer, par 17: Ett av de tre paren i den femte gruppen (grupp E) av mänskliga kromosomer, enligt gällande klassificering.Kycklingar: Vanlig benämning för arten Gallus gallus, tamfjäderfä inom familjen Phasianidae och ordningen Galliformes.OddskvotAvföringMycobacterium avium subsp. paratuberculosisMycobacterium aviumBassammansättning: Den relativa mängden purin och pyrimidin i en nukleinsyra.Sjukdomsmottaglighet: Förhållanden i kroppen som får kroppsvävnaderna att reagera på speciella sätt på vissa yttre stimuli, och sålunda gör individen ovanligt benägen för vissa sjukdomar.Resultats reproducerbarhetGenom, bakteriellt: Den fullständiga arvsmassan i bakteriekromosomen.Nukleinsyrakonfigurationras-gener: En familj retrovirusassocierade DNA-sekvenser (ras) som ursprungligen isolerades från Harveys (H-ras, Ha-ras, rasH) och Kirstens (K-ras, Ki-ras, rasK) mussarkomvirus. Rasgenerna är välbevarade bland djurarterna, och sekvenser motsvarande såväl H-ras som K-ras har påvisats i genom från människa, fåglar, möss och ryggradslösa djur. Den närbesläktade N-rasgenen har påvisats i humana neuroblastom- och sarkomcellinjer. Samtliga gener i familjen har likartad exon-intronstruktur, och var och en kodar för ett p21-protein.Genombibliotek: Ett genbibliotek som innehåller den fullständiga uppsättningen DNA-sekvenser i genomet hos en given organism. Det skiljer sig från ett cDNA-bibliotek, som enbart innehåller sekvenser för kodning av proteiner (och där introner saknas).Aminosyrasubstitution: Naturligt förekommande eller experimentellt utbyte av en eller flera aminosyror i ett protein mot en eller flera andra, varvid proteinets funktioner kan bibehållas, förändras eller utebli. Experimente ll substitution används för att studera enzymaktiviteter och bindningsegenskaper.Mycobacterium avium-komplexTidsfaktorerSaltvattenImmunglobulinfragmentBakteriella yttermembranproteiner: Proteiner förekommande i det yttre membranet hos bakterier.NaegleriaArke-DNA: Deoxiribonukleinsyra (arvsmassa) hos arkéer.Borrelia burgdorferi-gruppen: Gramnegativa, spiralformade bakterier tillhörande Borreliasläktet som ger upphov till infektionssjukdomen borrelios (Lyme disease). Gruppen innehåller ett flertal specifika arter, så som B. afzelii, B. garinii och den egentliga B. burgdorferi. Dessa spiroketer överförs vanligen via fästingar av släktet Ixodes.Muridae: En familj av ordningen Rodentia med 250 släkten, inklusive Mus (möss) och Rattus (råttor), av vilka erhålls de laboratorieinavlade stammarna. De 15 underfamiljerna är Sigmodontinae, Cricetinae, Spalacinae, Myospalacinae, Lophiomyinae, Arvicolinae, Platacanthomyinae, Nesomyinae, Otomyinae, Rhizomyinae, Gerbillinae, Dendromurinae, Cricetomyinae, Murinae och Hydromyinae.Omvänt transkriptaspolymeraskedjereaktionCampylobacter coli: En art gramnegativa, stavformade bakterier som isolerats från tarmkanalen hos svin, fjäderfä och människa. Den kan vara patogen.CallunaBindhinneinflammation, viral: Oftast lindrig inflammation av ögats bindhinna orsakad av olika virusarter. Konjunktiviten kan utgöra en del av en systemisk infektion.HLA-DQ-antigener: En grupp bland de D-tillhöriga HLA-antigenerna som skiljer sig från DR-antigenerna i fråga om genplats och därmed ärftlighet. De är polymorfa glykoproteiner i form av alfa och betakedjor och förekommer på lymfceller och andra celler, som ofta är förknippade med vissa sjukdomar.Metan: Det enklaste, mättade kolvätet (CH4).DNA, komplementärt: Enkelsträngat, komplementärt DNA som syntetiseras utifrån en RNA-mall genom verkan av RNA-beroende DNA-polymeras. cDNA (dvs komplementärt, "complementary", DNA, inte cirkulärt DNA och inte heller C-DNA) används i en rad olika molekylära kloningsstudier och som specifik hydridiseringssond.NevadaMikrobiologisk resistensbestämning: Tester som visar den relativa effekten av olika kemoterapeutiska medel mot specifika mikroorganismer (t ex bakterier, svampar, virus).OligodeoxiribonukleotiderElektrofores: En elektrokemisk process, där makromolekyler eller kolloidala partiklar med en elektrisk nettoladdning vandrar i en lösning, som leder en elektrisk ström.Glutation-S-transferas piRNA-sonderKalcitriolreceptorer: Proteiner, främst i cytoplasma, som specifikt binder kalcitriol, förflyttar sig till kärnan och reglerar transkription av specifika segment av DNA med hjälp av D-receptorsamverkande proteiner (s k DRIP). Vitamin D omvandlas till kalcitriol i levern och njurarna och verkar sålunda slutligen genom dessa receptorer.Taiwan

*  Speciation by distance in a ring species. | Lunds universitet
Ring species, which consist of two reproductively isolated forms connected by a chain of intergrading populations, have often been described as examples of speciation despite gene flow between populations, but this has never been demonstrated. We used amplified fragment length polymorphism (AFLP) markers to study gene flow in greenish warblers (Phylloscopus trochiloides). These genetic markers show distinct differences between two reproductively isolated forms but gradual change through the ring connecting these forms. These findings provide the strongest evidence yet for "speciation by force of distance" in the face of ongoing gene flow ...
  https://www.lu.se/lup/publication/08daa73a-f2eb-4919-94f2-6124322feabd
*  februari 2014 | RFHL
I en nyligen publicerad rapport "Häktningstider och restriktioner" föreslår åklagarmyndigheten en rad åtgärder för att minska häktningstider och restriktioner. Bakgrunden är kritiken som Sverige har fått av FN och Europarådet under många år p.g.a. omfattande restriktioner för häktade.. Restriktioner: Trots att, såsom poängteras, restriktioner ska utfärdas med "största möjliga restriktivitet" hänvisas det till en internationell undersökning som visade att 45 % av de häktade år 2010 hade restriktioner.. I Sverige bestämmer domstolen om åklagaren får införa restriktioner men det är upp till åklagaren att bestämma de restriktioner som behövs - som dock kan överklagas. Ett konkret förslag är att åklagaren bör dokumentera skäl för restriktioner och den misstänkte och försvararen ska normalt få information om skälen inför häktningsförhandlingen. Ett system med ett antal "standardiserade beslutsmotiveringar" föreslås och i varje fall att ett bättre ...
  http://rfhl.se/2014/02/
*  häkte-arkiv | RFHL
I en nyligen publicerad rapport "Häktningstider och restriktioner" föreslår åklagarmyndigheten en rad åtgärder för att minska häktningstider och restriktioner. Bakgrunden är kritiken som Sverige har fått av FN och Europarådet under många år p.g.a. omfattande restriktioner för häktade.. Restriktioner: Trots att, såsom poängteras, restriktioner ska utfärdas med "största möjliga restriktivitet" hänvisas det till en internationell undersökning som visade att 45 % av de häktade år 2010 hade restriktioner.. I Sverige bestämmer domstolen om åklagaren får införa restriktioner men det är upp till åklagaren att bestämma de restriktioner som behövs - som dock kan överklagas. Ett konkret förslag är att åklagaren bör dokumentera skäl för restriktioner och den misstänkte och försvararen ska normalt få information om skälen inför häktningsförhandlingen. Ett system med ett antal "standardiserade beslutsmotiveringar" föreslås och i varje fall att ett bättre ...
  http://rfhl.se/etikett/hakte/
*  Från restriktioner till konkurrensutsättning
misc{df1b45f1-9279-401f-ab27-6aea553b7c02, abstract = {Handlingsutrymmet för kyrkans sociala engagemang har sett olika ut i olika tider, för att de senare decennierna öka i takt med att legala restriktioner minskat eller försvunnit. Relationen till staten har varit en styrande faktor för detta. I en omvärld alltmer präglad av marknadsvillkor och välfärdspluralism ställs nya krav. Ett sådant är att församlingar tydligare behöver artikulera vad de vill och varför.}, author = {Linde, Stig}, issn = {0346-2153}, keyword = {välfärdsaktör,marknadsorientering,Svenska kyrkan,fattigvård,diakonalt arbete,Diakoni}, language = {swe}, number = {8}, pages = {253--257}, publisher = {Svensk kyrkotidning AB}, series = {Svensk kyrkotidning}, title = {Från restriktioner till konkurrensutsättning}, volume = {111}, year = {2015 ...
  https://lup.lub.lu.se/search/publication/7762291
*  INGA MÖRKA LINJER: INGA BEGRÄNSNINGAR - PDF
INGA MÖRKA LINJER: INGA BEGRÄNSNINGAR CC0949 i TM INGA MÖRKA LINJER: INGA BEGRÄNSNINGAR ColorCore by Formica Group erbjuder en helt ny dimension för dekorytor. Dekorytans homogena färg sträcker sig ända
  http://docplayer.se/17345696-Inga-morka-linjer-inga-begransningar.html
*  Ditt JobMatch Center - Jobmatch Talent
I JobMatchCenter har du tillgång till matchningsverktyget med fler än 120 olika arbetsprofiler. Du väljer den som bäst passar ditt syfte. Varje kravprofil representerar ett bestämt arbetssätt. Det finns t ex 5 olika profiler för säljare och 30 olika profiler för ledare/chefer.. Med kravprofilerna får du en nyanserad matchning mot specifika jobbkrav. Du kan matcha om ett testresultat hur många gånger som helst och varje gång få ett nytt unikt resultat kring hur testtagarens eget arbetssätt matchar den valda profilen. ...
  https://www.jobmatchtalent.com/sv/jobmatch-center/
*  Begränsningar enligt Reach-förordningen
En del användningar av kemikalier innebär oacceptabla risker för människa eller miljö. För sådana användningar kan EU besluta om förbud eller andra restriktioner, så kallade begränsningar. Begränsningarna finns i bilaga XVII till Reach-förordningen och reglerna gäller i hela EU.
  https://www.kemi.se/hitta-direkt/lagar-och-regler/reach-forordningen/begransning
*  Tillåt att fönster som öppnas av skript visas utan restriktioner i storlek och plats
Du kan använda den här principinställningen för att bestämma begränsningar för popup-fönster som skapas av skript och fönster som inkluderar namnlist och statusfält.
  http://getadmx.com/?Category=InternetExplorer&Policy=Microsoft.Policies.InternetExplorer::IZ_PolicyWindowsRestrictionsURLaction_6&Language=sv-se
*  Aerinaze (desloratadine / pseudophedrine sulphate) - Villkor eller begränsningar för tillhandahållande och användning - R01BA52...
Aerinaze - Villkor eller begränsningar för tillhandahållande och användning - desloratadine / pseudophedrine sulphate - R01BA52 - Merck Sharp
  https://rxed.eu/sv/a/Aerinaze/3/
*  Okategoriserade
De senaste dagarna har jag vridit och vänt på novellen som ska in till Fantastikportalens novelltävling. Förhoppningsvis i alla fall. Jag har haft lite problem med längden. Som alltid vill mina texter svälla och bli större, vilket de brukar få göra … utom när det gäller tävlingar. Då finns det alltid begränsningar att förhålla sig till. Begränsningar som ibland kan kännas som att de vingklipper texten, i alla fall så som jag vill berätta den.. Efte att ha redigerat texten med syftet att korta ner den, så fann jag att den blivit dygt 1500 tecken LÄNGRE! Jag tog bort flera bitar, men var även tvungen att lägga till så att historien ändå skulle flyta på. Alla berättelser kräver uppbyggnad, men skräck ännu mer så. Annars uteblir ju effekten.. I alla fall har jag svettats en del över det här, och funderat på om jag helt ska strunta i att skicka in till tävlingen. Mitt i dessa tankar fick jag ett råd. Ett råd som satte ord på de tankar som malt inne i mitt ...
  http://www.narnordarblirforaldrar.se/category/okategoriserade/
*  Recension av Fragment II, Lars Norén: Blytunga rader av risktagande - LitteraturMagazinet
Recension av Fragment II, Lars Norén. Lars Norén är mest känd som dramatiker, men han har utöver ett hundratal pjäser skrivit både dikter, dagbok och prosa. Den första samlingen textfragment kom 2015. LitteraturMagazinets Ulf Malmqvist har läst hans senaste.&n ...
  http://www.litteraturmagazinet.se/lars-noren/fragment-ii/recension/ulf-malmqvist
*  Spela kostnadsfria skraplotter omedelbart utan insättning
CasinoGames77 erbjuder inget behov av insättning online kostnadsfria skraplott-spel i flash utan att registrera utan begränsningar och restriktioner
  http://se.casinogames77.com/13/skraplotter
*  Motioner. till distriktskongressen i Skellefteå 28 mars Socialdemokraterna i Västerbotten - PDF
Motioner till distriktskongressen i Skellefteå 28 mars 2015 Socialdemokraterna i Västerbotten Innehållsförteckning 1. Begränsning av bemanningsföretag Begränsning av bemanningsföretag En
  http://docplayer.se/1875153-Motioner-till-distriktskongressen-i-skelleftea-28-mars-2015-socialdemokraterna-i-vasterbotten.html
*  Nicke Nyfiken och empiricismens begränsningar
Blogginläggens författare är alla medlemmar i Humanisterna, men åsikterna är deras egna och behöver inte stämma överens med Förbundet Humanisternas ...
  http://humanistbloggen.blogspot.com/2016/05/nicke-nyfiken-och-empiricismens.html
*  Humanistbloggen: Nicke Nyfiken och empiricismens begränsningar
Blogginläggens författare är alla medlemmar i Humanisterna, men åsikterna är deras egna och behöver inte stämma överens med Förbundet Humanisternas ...
  http://humanistbloggen.blogspot.com/2016/05/nicke-nyfiken-och-empiricismens_16.html
*  'men det går ju inte i längden att bara studera .....
Fråga: Hej! Jag har gått en utbildning. IT support vuxenutb, på ett år. Och söker jobb dagligen, men får inget alls. Har en son på 10 månader, och just nu studerar på folkhögskola, allmänkurs för att få inkomst. men det går ju inte i längden att bara studera.
  http://www.spray.se/jobb/fraga-jobbcoachen/men-det-gar-ju-inte-i-langden-att-bara-studera
*  Kort veckorapport: Fragment av planering
Sen ska det bli eget på heltid. Alltså all fritid. I verkstan ser det likadant ut som innan. Inget avancemang att tala om. Bara röra. Det är liksom dags att ta itu med det här också ...
  http://www.inkspots.se/2017/12/kort-veckorapport-fragment-av-planering/
*  fragment ur min världsbild
Sv: Numera när jag inte har hund försöker jag ändå hålla igång mina morgonpromenader, men jag börjar bli duktig på att hitta på ursäkter. Men inte i dag. :D. ...
  http://nyandning.blogg.se/2010/december/true-colors.html
*  Silversmide helgkurs 5-6 maj / Vårkurs - SV Göteborg
Silversmide under två hela dagar. Inspirerande kurs för såväl nybörjare som vana utövare. I vår välutrustade smedja finns inga begränsningar.
  https://www.sv.se/avdelningar/sv-goteborg/kurser-hos-sv-goteborg/silversmide-helgkurs-5-6-maj-203977/
*  Han liksom draaaas ut på längden…/erviluca | erviluca
EN dag lyckades jag locka honom till poolen vi lånar...Så här står han och växer. Det känns numera nästan löjligt att kalla Minsting för Minsting här: Han blir längre och längre. Om man står och tittar på honom oavbrutet i ett dygn är jag säker på att man seeeer hur han växer! I början…
  https://erviluca.com/2013/07/19/han-liksom-draaaas-ut-pa-langden-erviluca/
*  LIBRIS - Vocabulaire et discours
LIBRIS titelinformation: Vocabulaire et discours : essai de lexicométrie organisationnelle : fragments de lexicologie quantitative / Daniel Dugast
  http://libris.kb.se/bib/333545
*  Sommarkurser | Region Värmland
I sommar erbjuder Molkoms folkhögskola två kurser. Längden på kurserna är mellan 5-7 dagar. Det finns även möjlighet till helinackordering. De aktuella
  http://regionvarmland.se/folkhogskolor/molkoms-folkhogskola/vara-utbildningar/sommarkurser/
*  Bättre vård till utåtriktade | Testfakta
Vårdapparaten skulle i längden tjäna på att fördjupa sig mer i patienterna för att kunna ställa diagnos snabbare istället för efter ett antal återbesök. Forskaren Ingela Steij Stålbrand säger till Sydsvenska Dagbladet att större resurser behövs till vården bland annat för att anlita beteendevetare för att just kunna ta hänsyn till människors olikheter. Avhandlingen innehåller förutom intervjuer som karlägger människors personlighetstyp och välbefinnande, även data om diagnoser och symptom hos tvåtusen skåningar över 60 år.
  http://www.testfakta.se/sv/article/battre-vard-till-utatriktade
*  Gårds-Shopen - Fårhalsrem i nylon
Av kraftigt nylonband 27 x 3 mm. Längd 53 cm (vi reservera oss för att ändra fraktvillkor om ni beställer många varor med frakt 89:- du de kan överskrida pro
  http://gardsshopen.se/product/f%C3%A5rhalsrem-i-nylon
*  Griplastare T1750 4WD
T1750 är en kraftig ATV-vagn med drivning. Vagnen är byggd med en centrumbalk-konstruktion 90*90*4 (100*100*3). Man kan ändra längden på vagnen med 60...
  http://www.kranman.com/produkter-atv-fyrhjuling/griplastarvagnar/item/1-griplastare-t1750-4wd

Genotyp: Genotypen är en individs exakta genetiska egenskaper (dess genom), vanligen i form av DNA. Allt friskt DNA innehåller ett "recept" för hur den så kallade fenotypen ska formas.Termocykler: [eller PCR-maskin en apparat som används vid en PCR]-körning. Namnet termocykler kommer från att apparatens funktion är att med jämna intervall förändra temperaturen i ett antal provrörsplatser för att framställa stora mängder av en viss [[DNA|DNA-sekvens.Pribnow-box: Pribnow-box är en promotorsekvens hos prokaryoter. Det är en TATA-box-analog och består av tymin och adenin omvartannat.Proteindomän: En proteindomän är en del av ett protein som utgör en självständig funktionell enhet. Varje domän bildar en kompakt tredimensionell struktur och kan för det mesta veckas ihop till en stabil enhet, oberoende av det övriga proteinet.Dominant anlag: miniatyr|Ytterligare illustration av ett dominant anlag, samma förutsättningar som ovan.BamHI: BamHI är ett restriktionsenzym som finns i Bacillus amyloliquefaciens. Dess funktion är att klyva DNA-strängar vid sekvensen GGATCC.Systematik (biologi): Systematik är gruppering av organismer inom biologin vilket myntades av Augustin Pyrame de Candolle för att beteckna läran om klassifikation. Taxonomi blandas ofta samman med systematik och används ibland synonymt med systematik.Fall-referentstudie: En fall–referentstudie eller fall–kontrollstudie (engelska case-control study eller "case-referent study") är en vetenskaplig studie som utgår från patientfall med sjukdomen som ska studeras, samt friska referenser. Detta kan ses som en naturlig utvidgning av en tvärsnittstudie.Proteinsekvensering: Proteinsekvensering innebär att man bestämmer en sekvens av en polypeptid, det vill säga aminosyrornas ordningsföljd. En vanlig metod är Edmannedbrytning, som uppfanns av Pehr Edman.Tyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.PlasmidProband: Proband, är en terminologi som används inom släktforskning, och är beteckningen på den person som en antavla utgår från. Utifrån probanden redovisas sedan personens anor.DongbeiAlternativ splitsningOkayama International Circuit: Okayama International Circuit, tidigare TI Circuit Aida, är en privatägd racerbana belägen i Mimasaka, Japan. Banan byggdes 1992, är 3,703 km lång och har 13 kurvor.Ekosystem: Ett ekosystem är ett avgränsat område av naturen som vi människor valt att betrakta som ett system, det vill säga en helhet, för att lättare kunna studera det. Ett ekosystem kan vara stort eller litet beroende på vad man väljer att studera, till exempel ekosystemet i havet eller i en liten damm.TuberkulosCentimorgan: Centimorgan, förkortat cM, är en enhet som används för genetiska kartor eller i samband med genetisk kopplingsanalys. 1 cM motsvarar en rekombinationsfrekvens på 1 %, vilket översatt till en fysisk karta är ungefär 1 miljon baspar.Epidemi: En epidemi eller farsot är ett utbrott av något, vanligen sjukdomar, som sprider sig mellan människor (motsvarande för djur heter epizooti). En epidemi som sprider sig över stora delar av världen kallas för pandemi.Stoppkodon: Ett stoppkodon är ett kodon, det vill säga tre på varandra följande nukleotider i en mRNA-molekyl, som talar om för ribosomen att translationen skall avbrytas. Proteiner är uppbyggda av polypeptider, vilka är unika sekvenser av olika aminosyror.Köttdjur: Köttdjur eller biffdjur är nötkreatur som föds upp för köttproduktion (till skillnad från mjölkkor, som används för mjölkproduktion). Nötkreaturens kött kallas nötkött.Punktmutation: Punktmutation eller genmutation är en mutation som inträffar när en kvävebas byts ut mot en annan eller när två intilliggande kvävebaser byter plats. Punktmutationer är i allmänhet tysta mutationer, exempelvis missense-mutationer och nonsensmutationer.