*  Geranylgeranylpyrofosfat - Wikipedia
Geranylgeranylpyrofosfat (GGPP) är ett mellansteg i mevalonatvägen i biosyntesen av terpener och terpenoider. Det syntetiseras av levande organismer från en molekyl av vardera farnesylpyrofosfat och isopentenylpyrofosfat under katalys av enzymet geranylgeranyl-difosfat-synteas. Hos växter är det också prekursor till karotenoider (via fytoen), gibberelliner, tokoferoler och klorofyller. Det är också prekursor till geranylgeranylerade proteiner, vilket är dess huvudanvändning i djurceller. Geranylgeraniol Geranylpyrofosfat Farnesylpyrofosfat ^ Cholesterol Synthesis, Rensselaer Polytechnic Institute] ^ Wiemer, AJ; Wiemer, DF; Hohl, RJ (December 2011). "Geranylgeranyl diphosphate synthase: an emerging therapeutic target.". Clinical pharmacology and therapeutics 90 (6): sid. 804-12. PMID 22048229. Denna biokemi-relaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Geranylgeranylpyrofosfat
*  PETTER ASP. Uppsåtstäckning vid aberratio ictus replik på en replik NR 3 - PDF
PETTER ASP Uppsåtstäckning vid aberratio ictus replik på en replik NR DEBATT Uppsåtstäckning vid aberratio ictus replik på en replik Peter Borgström och Samuel Cavallin har i en lång debattartikel
  http://docplayer.se/30613495-Petter-asp-uppsatstackning-vid-aberratio-ictus-replik-pa-en-replik-nr-3.html
*  Arbetsdomstolens domar AD 2012 nr 5
Sedan en arbetstagare i december 2009 sagts upp p grund av arbetsbrist, v ckte hans fackliga organisation talan i Arbetsdomstolen med yrkande om att upps gningen skulle f rklaras ogiltig. I juli 2010, medan handl ggningen av m let alltj mt p gick, sade arbetsgivaren p nytt upp arbetstagaren p grund av arbetsbrist. Bl.a. genom anteckning p upps gningsbeskedet klargjordes d rvid att upps gningen gjordes "reservationsvis" i h ndelse av att bolaget skulle f rlora det d p g ende m let i Arbetsdomstolen. I dom som meddelades i oktober 2010 avslog Arbetsdomstolen f rbundets talan om ogiltigf rklaring av den upps gning som verkst llts i december 2009, varvid anst llningen upph rde. Nu fr ga huruvida upps gningen i juli 2010 har vidtagits i strid mot anst llningsskyddslagen.. Parter:. Sveriges Ingenj rer; Teknikarbetsgivarna; KMT Precision Grinding AB. Nr 5. Sveriges Ingenj rer. mot. Teknikarbetsgivarna och KMT Precision Grinding AB i Lidk ping.. Mellan Teknikarbetsgivarna och Sveriges Ingenj rer g ller ...
  http://www.notisum.se/rnp/domar/ad/AD012005.htm
*  L negarantilag (1992:497)
Fordran p upps gningsl n omfattas av garantin l ngst f r upps gningstid som ber knats enligt 11 lagen (1982:80) om anst llningsskydd. Upps gningsl n f r tid under vilken arbetstagaren inte utf r arbete f r annan och inte heller driver egen r relse omfattas av garantin endast om arbetstagaren kan visa att han eller hon har anm lt sig som arbetss kande hos den offentliga arbetsf rmedlingen. F r upps gningstid omfattar garantin endast l n eller ers ttning som verstiger inkomst vilken arbetstagaren under den tid l nen eller ers ttningen avser har haft av egen r relse eller har f rv rvat eller borde ha kunnat f rv rva i en annan anst llning. Vid best mmande av i vilken utstr ckning fordran p l n eller ers ttning under upps gningstid omfattas av garantin skall med samtidig inkomst i annan anst llning j mst llas aktivitetsst d som l mnas till den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, i den m n st det avser samma tid som l nen eller ers ttningen och arbetstagaren har blivit ber ttigad till ...
  https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19920497.htm
*  Arbetsdomstolens domar AD 2014 nr 1
Ett bolag utf rde enligt ett entreprenadavtal vissa servicetj nster vid ett k rnkraftverk. Med anledning av att avtalet skulle l pa ut sade bolaget upp de anst llda som arbetade med avtalet. Vid upps gningstillf llet p gick ett anbudsf rfarande avseende de aktuella servicetj nsterna. Efter att arbetstagarna hade sagts upp men innan upps gningstiden hade l pt ut, fick bolaget besked om att det hade vunnit upphandlingen. I m let r tvistigt om upps gningarna r giltiga. Arbetstagarsidan har gjort g llande att upps gningarna inte r sakligt grundade eftersom dessa dels genomf rts f r "s kerhets skull", dels strider mot det s.k. upps gningsf rbudet i 7 tredje stycket anst llningsskyddslagen. Arbetsdomstolen har med st d av 34 tredje stycket anst llningsskyddslagen beslutat att anst llningarna ska upph ra f r tiden intill det slutliga avg randet.. Parter:. Svenska Elektrikerf rbundet; Elektriska Installat rsorganisationen; ISS Facility Services AB. Nr 1. Svenska Elektrikerf rbundet. mot. Elektriska ...
  http://www.notisum.se/rnp/domar/ad/AD014001.htm
*  Studiematerial för handikapprörelsens uppsökande arbete - PDF
Studiematerial för handikapprörelsens uppsökande arbete VUXENUTBILDNING FÖR ALLA HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN Vuxenutbildning för alla, Handikappförbundens samarbetsorgan Sundbyberg 2003 Form:
  http://docplayer.se/998475-Studiematerial-for-handikapprorelsens-uppsokande-arbete.html
*  Arbetsdomstolens domar AD 2014 nr 41
Fr ga om det fanns saklig grund f r upps gning av en textilsl jdsl rare p grund av neds ttningar i arbetsf rm gan som beror sjukdom.. Parter:. L rarnas Riksf rbund; Degerfors kommun. Nr 41. L rarnas Riksf rbund. mot. Degerfors kommun.. Bakgrund och yrkanden. Mellan Degerfors kommun (kommunen) och L rarnas Riksf rbund (f rbundet) g ller kollektivavtal. A.E. r medlem i f rbundet.. A.E. anst lldes i kommunen som textilsl jdsl rare 1979. Hon insjuknade 1988 och har sedan 1992 haft diagnosen fibromyalgi med bl.a. ledv rk, migr n, tinnitus, tr tthet och yrsel. A.E. har sedan 1992 varit helt eller delvis sjukskriven. Hon sades upp den 23 februari 2012, med sista anst llningsdag den 23 augusti samma r. Som grund f r upps gningen angav kommunen att A.E. p grund av sin sjukdom varaktigt saknade f rm ga att utf ra arbete av betydelse f r kommunen. Tvisten g ller om upps gningen var sakligt grundad.. F rbundet har yrkat att Arbetsdomstolen dels ska ogiltigf rklara upps gningen av A.E., dels ska f rplikta ...
  http://www.notisum.se/rnp/domar/ad/AD014041.htm
*  Farnesol - Färg & Förändring
Farnesol är ett bakteriedödande ämne som återfinns i många eteriska oljor. Vi använder farnesol i våra deodoranter för att motverka bakterietillväxt på huden - vilket gör att de motverkar dålig lukt. Farnesol är en s.k. isolat, d.v.s. den är en del av den eteriska oljan som utvunnits ...
  https://fargochforandring.se/vara-ingredienser/farnesol/
*  Arbetsdomstolens domar AD 2003 nr 70
Parter:. V rdf rbundet; Landstinget V stmanland. Nr 70. V rdf rbundet. mot. Landstinget V stmanland i V ster s.. Mellan V rdf rbundet och Landstinget V stmanland (landstinget) g ller varandra i allm nhet avl sande kollektivavtal, Allm nna best mmelser.. M.E. r medlem i V rdf rbundet. Hon anst lldes av landstinget i januari 2001 som sjuksk terska inom psykiatrif rvaltningen. Hon avst ngdes den 13 januari 2002 fr n vidare tj nstg ring och sades den 15 april 2002 upp av personliga sk l.. Tvist har uppst tt mellan parterna huruvida upps gningen av M.E. varit sakligt grundad samt om avst ngningen av henne st tt i strid med 34 anst llningsskyddslagen.. Lokala och centrala f rhandlingar har f revarit mellan parterna utan att enighet kunnat n s.. V rdf rbundet har i Arbetsdomstolen v ckt talan mot landstinget och yrkat att Arbetsdomstolen skall. 1. f rklara upps gningen av M.E. ogiltig, samt. 2. f rplikta landstinget att utge allm nt skadest nd till henne med 100 000 kr f r den felaktiga upps gningen ...
  http://www.notisum.se/rnp/domar/ad/AD003070.htm
*  Uppsökande fortbildning - Janusinfo
Ett flertal föreläsningar inom de prioriterade fokusområdena som fastslagits i Läkemedelsstrategin och i Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsplan anordnas regelbundet varje termin.
  http://janusinfo.se/Fortbildning/Uppsokande-fortbildning/
*  Anmälan och uppsökande verksamhet - Borlänge kommun
Om information eller en anmälan inkommer till Omsorgsnämnden om att en kommuninvånare har behov av stöd och hjälp är handläggaren skyldig att följa upp den. Kontakt tas med den det berör för att ta...
  https://borlange.se/omsorg-och-hjalp/aldre/anmalan-och-uppsokande-verksamhet/
*  Anmälan och uppsökande verksamhet - Borlänge kommun
Om information eller en anmälan inkommer till Omsorgsnämnden om att en kommuninvånare har behov av stöd och hjälp är handläggaren skyldig att följa upp den. Kontakt tas med den det berör för att ta...
  https://borlange.se/omsorg-och-hjalp/funktionsnedsattning-handikapp/anmalan-och-uppsokande-verksamhet/
*  Kulturrådet i media - Kulturradet
Med målet att bli staden där vi läser för våra barn satsar Göteborg på att främja läsning för och med barn tidigt i livet. Uppsökande ...
  http://www.kulturradet.se/en/Kulturradet-i-media/
*  R ttsfall fr n hovr tterna RH 2003:17
klagaren talade T.B. f r hastighets vertr delse enligt f ljande.. B. har 5 juni 2001 upps tligen eller av oaktsamhet f rt personbil med en hastighet av 108 km/tim p riksv g 23 vid skya inom lmhults kommun trots att h gsta till tna hastigheten d r varit 90 km/tim.. Lagrum: 14 kap. 3 trafikf rordningen (1998:1276) samt V gverkets f reskrift Ljungby tingsr tt (2001-11-19, lagmannen Johan Mannergren) ogillade talet och anf rde.. T.B., som inte inst llde sig till huvudf rhandlingen, hade vid rapporttillf llet f rnekat g rningen.. M let togs till avg rande med st d av 46 kap. 15 a 1 st. 1 p. r tteg ngsbalken trots att T.B. uteblivit fr n huvudf rhandlingen.. klagaren har som bevisning beropat en av Polismyndigheten i Kronobergs l n den 5 juni 2001 uppr ttad Rapport, hastighets vertr delse m.m. med bifogat platsprotokoll.. Av den beropade bevisningen framg r att T.B. stoppades vid en hastighets vervakning med laserhastighetsm tare p riksv g 23 vid infarten till skya kl. 16.08 den 5 juni 2001. T.B., som ...
  http://www.notisum.se/rnp/domar/rh/RH003017.htm
*  Lillstugan Antik: februari 2011
Dagen börjar med en markanad - mestadels "skit" men det blir lite i alla fall... det är kallt 0-gradigt och blåst men vi kämpar på - måste ju hitta några grejor!!! Efter några timmar blir jag yr - Jan tittar bestämt på mig och talar om för mig att vi faktiskt inte har ätit frukost - upps just det...har så lätt för att glömma den detaljen när vi är iväg och handlar...det blir till en kopp Café-latte och vi får upp värmen inne i caféet!!! Sen vidare, vidare...vad det är som driver oss antikhandlare??? - ingen aning, tokiga är vi i alla fall och något maniska i vårt beteende, men vi har kul på vårt eget lilla sätt!!! :- ...
  http://lillstugan-antik.blogspot.com/2011/02/
*  Lillstugan Antik: Belgien/Frankrike februari 2011
Dagen börjar med en markanad - mestadels "skit" men det blir lite i alla fall... det är kallt 0-gradigt och blåst men vi kämpar på - måste ju hitta några grejor!!! Efter några timmar blir jag yr - Jan tittar bestämt på mig och talar om för mig att vi faktiskt inte har ätit frukost - upps just det...har så lätt för att glömma den detaljen när vi är iväg och handlar...det blir till en kopp Café-latte och vi får upp värmen inne i caféet!!! Sen vidare, vidare...vad det är som driver oss antikhandlare??? - ingen aning, tokiga är vi i alla fall och något maniska i vårt beteende, men vi har kul på vårt eget lilla sätt!!! :- ...
  http://lillstugan-antik.blogspot.com/2011/02/belgienfrankrike-februari-2011.html
*  Gunilla's travelogue: Being Cheap (and Getting Rich Slowly)
Jag hade ju just fått inte mindre än 150 dollar, så jag tänkte nästan att jag borde skaffa en "Intelligent Life"-portfölj och se hur mycket just de pengarna skulle kunna förmås växa. Men om det ska vara någon poäng med det måste jag nog tillföra den en massa kaffepengar kontinuerligt, och jag är inte helt säker på att jag vill avstå från mina dagliga laster... (Till Intresseklubben: Jag dricker för det mesta 2 -3 caffè latte om dagen, men eftersom jag oftast gör dem själv hemma - väldans goda, faktiskt - och bara understundom uppsöker Starbucks sparar jag i och för sig en del pengar ...
  http://gunillasdagbok.blogspot.com/2007/10/being-cheap-and-getting-rich-slowly.html
*  Rasism och liknande former av intolerans | MUCF
Resultat och effekter 2017 Sammanställningen visar att effekterna som organisationerna rapporterat in till myndigheten ligger i linje med bidragets syfte. Bland annat har ny kunskap tagits fram, metoder för lärandeverktyg har utvecklats, möten har skapats mellan olika grupper, skolinformation och annan uppsökande informationsverksamhet har genomförts.
  https://www.mucf.se/publikationer/rasism-och-liknande-former-av-intolerans
*  Känsliga frågor om sexköpslagen | Jakob Heidbrink - Meddelanden från juridikens maskinrum
I Svenska dagbladet finns idag två artiklar om sexköpslagen, nämligen dels en som handlar om att Stockholms stad vill erbjuda sexköparna samtalsterapi (och alltså vill bedriva uppsökande verksamhet) och dels en om utvecklingen efter det att sexköpslagen infördes. Jag börjar med den senare. Om den artikeln har jag inte så mycket att säga, eftersom den…
  https://jheidbrink.wordpress.com/2009/02/09/kansliga-fragor-om-sexkopslagen/
*  Sjuk ofta? Fem aspekter som du bör ta hänsyn till
Ett vanligt bekymmer många människor har när de uppsöker vården är att de känner sig sjuka ofta, att de går omkring och är krassliga stora delar a
  http://www.nyttigt.eu/sjuk-ofta-fem-aspekter-som-du-bor-ta-hansyn-till/
*  Landskrona Direkt | Man fick glas i ansiktet
En man har anmält att han blev misshandlad i samband med en fest i norra Landskrona på lördagskvällen. Mannen påstår att någon slog ett glas i ansiktet på honom då han gick ut ur den aktuella festlokalen. Mannen uppsökte sjukhus för att se över ansiktsskadorna. Av: Redaktionen ...
  http://www.landskronadirekt.com/2007/01/25/man-fick-glas-i-ansiktet/
*  Att tapetsera själv. 1 Där du känner dig hemma - PDF
Att tapetsera själv Här har vi samlat råd, tips och enkla uppsättningsanvisningar. Läs igenom och kom fram till det du behöver veta så är du snart igång med ditt nya rum! OBS! Kom ihåg att arbetet måste
  http://docplayer.se/6350613-Att-tapetsera-sjalv-1-dar-du-kanner-dig-hemma.html
*  EN KORTFATTAD INFORMATION OM - PDF
EN KORTFATTAD INFORMATION OM UPPSÄGNING PÅ GRUND AV ARBETSBRIST GS Avdelning 6 Väst Olof Palmes Plats 1, GÖTEBORG Telefon: Uppsägning och varsel En uppsägnings förhandling
  http://docplayer.se/4750807-En-kortfattad-information-om.html
*  Byggbranschen blöder återinför ROT-avdraget! - Byggnads
AMS statistik över uppsägningsvarsel och arbetslöshet i november visar som befarat på att massarbetslöshet kommer att råda i byggbranschen i vinter.
  http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/byggbranschen-bloeder-aaterinfoer-rot-avdraget-22119