Hörselnedsättning: En allmän term för fullständig eller partiell förlust av hörseln på det ena eller båda öronen.Hörselnedsättning, sensorisk: Hörselförlust pga skada på öronsnäckans sensoriska delar, vilka är belägna på insidan av det runda och det ovala fönstret, och till vilka hör hörselnerven och dess förbindelsepunkter i hjärnstammen.Bullerskador: Hörselförlust till följd av exponering för kraftiga ljudbangar eller ständig exponering för ljud vid nivåer över 85 dB. Hörselnedsättningen är oftast inom frekvensintervallet 4000-6000 Hz.Hörseltester: Olika metoder för att mäta eller kontrollera hörseln, t ex audiometri eller tympanometri.Hörhjälpmedel: Bärbara, ljudförstärkande apparater avsedda att förbättra ljudöverföringen vid nedsatt hörsel. De kan vara konstruerade för ljudöverföring genom luft eller genom bensubstans.Hörsel: Ljudförnimmelse.Hörselnedsättning, dubbelsidig: Partiell förlust av hörseln på båda öronen.Ledningshörselnedsättning: Hörselförlust till följd av störningar i den mekaniska överföringen eller förstärkningen av ljud in till öronsnäckan. Störningen är i ytter- eller mellanörat, dvs hörselgången, trumhinnan eller hörselbenen.Hörselskador: Tillstånd som försämrar överföringen eller uppfattandet av ljudimpulser och -information från örat till tinningslobbarken, inklusive de sensorineurala banorna.Hörselnedsättning, högfrekvens: Oförmåga att uppfatta ljud med frekvenser högre än 1000 Hz.Hörselmätning: Audiometri. Mätning av hörselförmågan för att fastställa tröskelvärden för de lägsta ljudnivåer vid vilka en person kan uppfatta olika toner. För ljudöverföring i luft används frekvenser mellan 125 oc h 8000 Hz, och för att mäta tröskelvärden för överföring i benmassa används frekvenserna 250 till 4000 Hz.Plötslig dövhet: Sensorineural hörselnedsättning som utvecklas under loppet av timmar eller dagar och som varierar i svårighetsgrad från lindrig till total. Hörselbortfallet kan bero på skallskada, kärlsjukdom, infektion eller annan, icke uppenbar orsakPlötslig död: Plötsligt upphörande av alla livsnödvändiga kroppsfunktioner, manifesterat av bestående förlust av samtliga hjärnans, andningssystemets och hjärt-kärlsystemets funktioner.Tonaudiometri: Hörselmätning med hjälp av rena toner av varierande frekvens och styrka.Plötslig hjärtdöd: Plötslig död orsakad av hjärtstillestånd.Hörselnedsättning, ensidig: Partiell eller fullständig hörselförlust på ett öra.Buller i arbetetPresbycusisElektriska retningspotentialer, auditiva, hjärnstam: Elektriska vågor i hjärnbarken som alstras av hjärnstamsstrukturer som svar på klickljudsstimulering. Många patienter med cerebellopontinvinkelskador, multipel skleros eller andra demyelinerande sjukdomar har ett onormalt vågmönster.Dövhet: Ett allmänt begrepp för fullständig förlust eller grav nedsättning av hörseln på ett eller båda öron.Cochlea: Innerörats hörselorgan. Den utgör främre delen av labyrinten, har konisk form och sitter nästan horisontellt framför vestibulen. Syn. koklea.Persons With Hearing ImpairmentsEar Protective Devices: Personliga skyddsanordningar för att skydda öronen mot buller, vatten eller kyla. Hit hör även öronmuffar, öronproppar och hörselskydd.Plötslig spädbarnsdödCorrection of Hearing ImpairmentBullerHörselnedsättning, funktionell: Hörselförlust utan fysisk orsak. Denna typ av hörselnedsättning förekommer ofta hos patienter med psykiska besvär eller beteendestörningar.Otoakustiska emissioner, spontanaInneröraHörselnedsättning, central: Förlust av hörseln till följd av sjukdom i hörselbanorna (i det centrala nervsystemet), vilka börjar i hjärnbryggans koklearkärnor och på båda sidor leder upp till mitthjärnan, talamus och därefter till hörselbarken i tinningsloberna. Vanligtvis fordras dubbelsidig skada på hörselbanorna för att en central hörselnedsätting skall ske. Hörselbarksdövhet (kortikal dövhet) beror på dubbelsidig skada på hörselbarken. Enkelsidiga hjärnstamsskador omfattande koklearkärnorna kan leda till enkelsidig hörselförlust.TinnitusAudiometri, elektrisk retningspotential: En typ av elektrofysiologisk hörselmätning innehållande en analog analysator som maskerar bort ihållande eller spontan hjärnvågsaktivitet, så att ett typiskt ljuduppfattningsmönster uppträder vid ljud stimulering.Tympanometri: Objektiva undersökningar av mellanörats funktioner baserade på motstånd eller genomsläpplighet för ljudflöde.Hörselceller: Mekaniska receptorer i Cortis organ som är känsliga för ljudpåverkan, och i vestibularapparaten, känsliga för huvudrörelser. De sensoriska strukturerna är så arrangerade att impulserna i fråga får de hårliknande utskotten (stereocilier och kinocilier) att sättas i rörelse och förmedla intrycken centralt i nervsystemet.Education of Hearing DisabledHörseltröskel: Gränsen för förmågan att uppfatta ljudstyrka och tonhöjd.TaluppfattningBenledningAudiologi: Läran om hörsel och hörselskador.Akustisk stimuleringKokleaimplantation: Kirurgisk isättning av en elektronisk apparat under huden, med elektroder kopplade till hörselnerven, för att skapa ljudåtergivning hos personer med sensorineural hörselnedsättning.Hälsoundersökning av nyföddaHörselnedsättning, blandad konduktiv-sensorisk: Hörselbortfall till följd av skada på såväl örats konduktiva som sensoriska delar.TinningbenMellanöra: Den del av örat som utgörs av trumhinnan, hörselbenen, örontrumpeten och trumhålan.HörselnervsganglionVestibularakveduktTalaudiometri: Mätning av förmågan att höra tal med varierande styrka och under förhållanden med ljudstörningar med hjälp av ljudfält, lurar och benoskillatorer.Labyrintsjukdomar: Sjukdomar i innerörat.TrumhinnaCortis organ: Organ i örats snäckgång (ductus cochlearis) med speciella ljudreceptorer (hörselceller). Det består av en rad epitelstrukturer på basilarmembranets insida.TaltydlighetStamtavlaHörselceller, yttre: Mekaniska receptorer i Cortis organ. Hos däggdjur är de yttre hörselcellerna placerade i tre rader, som är längre ifrån modiolus (koklearaxeln) än den enda raden av inre hörselceller. De yttre hörselcellernas rörelseegenskaper kan medverka till finjustering av ljudkänslighet och frekvenskänslighet i öronsnäckan (koklea).Hörselnerv: Kokleardelen av den åttonde kranialnerven (vestibulokoklearnerven). Hörselnervstrådarna utgår från hörselnervgangliets nervceller och sträcker sig perifert till snäckans hårceller och centralt till hj ärnstammens nucleus cochlearis. De förmedlar ljudförnimmelse.Kokleasjukdomar: Sjukdomstillstånd i öronsnäckan, innerörats hörselorgan.SRT-testLjudöverkänslighet: En onormalt stegrad känslighet för ljudstyrka vid normala ljudnivåer. Sjukdomar i öronsnäckan, vestibulokoklearnerven eller ansiktsnerverna, samt stigbygelkirurgi eller andra störningar kan förknippas med detta tillstånd.Konnexiner: En grupp homologa proteiner, som bildar kanaler mellan membraners föreningspunkter. De utgör produkter av en identifierad genfamilj med såväl väl bevarade som mycket divergenta regioner. Variabiliteten bidrar till att ge de intracellulära förbindelserna ett stort antal funktionella egenskaper.Hörselceller, inre: Klotformade celler, medialt placerade i en rad i Cortis organ. Till skillnad från de yttre hörselcellerna (hörselhåren) är de inre hörselcellerna färre, har färre antal hörselhår och lägre grad av differentiering.OtoscopyMenieres sjukdom: Ett sjukdomstillstånd i innerörat (labyrinten) som kännetecknas av varierande sensoriskt hörselbortfall, tinnitus, yrselanfall och örontäppa.MusikAkustikusneurinomTaldiskriminationstesterStria vascularisEar: Hörsel- och balansorgan. Elektriska retningspotentialer, auditiva: Elektriska vågor i hjärnstammen som alstras av hjärnstamsstrukturer som svar på klickljudstimuli. Hos många patienter med skadad cerebellopontinvinkel, multipel skleros eller andra demyelinerande sjukdomar är vågmönstret onormalt.Hörseluppfattning: Processen genom vilken organismen sorterar och tolkar ljudintryck; inkluderar urskiljning och tolkning av tal.SyndromEar Diseases: Alla typer av ospecificerade öronsjukdomar.Runda fönstret, öraMP3-spelare: Bärbar elektronisk apparat för inspelning och uppspelning av audio- eller mediafiler. MP3 (MPEG-1 ljudlager 3) är ett digitalt kodningsformat.Inneröreinflammation: Inflammation i innerörat (labyrinten).Perceptuell maskeringHörselbanorMutation: Varje påvisbar och ärftlig förändring i det genetiska materialet som medför ändrad genotyp och som överförs till dotterceller och efterföljande generationer.Recessiva gener: Gener som inverkar på fenotypen enbart hos homozygoter.Hörsel- och balansnervssjukdomar: Sjukdomar i den 8:e hjärnnerven. Vestibularnervinflammation, hörselnervsinflammation och akustikusneurinom ingår. Beroende på vilken nerv som drabbas, kan de kliniska manifestationerna yttra sig som d övhet, yrsel eller tinnitus.YrselLjudspektrografi: Grafisk registrering av ljudfrekvenser och -intensitet, som t ex hos tal, barnaskrik och djurläten.TeckenspråkOtosklerosOtitis Media with EffusionFonetik: Läran om språkljud, hur de framställs, överförs och uppfattas, samt analys, klassificering och transkription av dem.Vestibulära sjukdomarProtesprovningNyfödda: Spädbarn som är högst 1 månad gammalt.PsykoakustikDNA-mutationsanalys: Biokemisk identifiering av mutationsförändringar i en nukleotidsekvens.Kokleaimplantat: Elektroniska apparater som satts in under huden, med elektroder till hörselnerven, för att skapa ljudkänsla hos personer med sensorineural hörselnedsättning.Yrkesmässig exponeringYrkessjukdomarOtologic Surgical ProceduresSläktskapDominanta gener: Gener som återspeglas hos fenotypen såväl i det homozygota som heterozygota tillståndet.Ljudlokalisering: Förmåga att avgöra en ljudkällas position.Ljudstyrkeuppfattning: Den ljudnivåförnimmelse som motsvarar den fysikaliska ljudintensiteten. Upplevda skillnader i ljudnivå motsvaras dock inte direkt av skillnader i det fysikaliska ljudtrycket. Medan en fördubbling av det fysikaliska ljudtrycket motsvarar en ljudnivåökning på 6 dB, så motsvaras en upplevd fördubbling av ljudstyrkan av en ljudnivåökning på 9 dB.Ushers syndromTonlägsuppfattningTalakustikHörselben: De tre små ben (ossicula tympani) i mellanörat som benämns hammaren, städet och stigbygeln.Hårcellernas receptorpotentialerRiskfaktorerStereociliaTrumhinneperforationStygbygelLjud: I strikt mening, hörbara frekvenser. Dock kan även infraljud och ultraljud räknas hit.Chinchilla: Ett släkte av Chinchillidae, en familj gnagare bestående av tre släkten: Lagidium, Lagostomus och Chinchilla. De används i stor omfattning i biomedicinsk forskning, såväl som för pälsens skull.Hörselbark: Ett område i tinningsloben, knutet till hörselfunktionerna.National Institute for Occupational Safety and Health (U.S.)Missensmutation: En mutation där ett kodon muterats så att det kodar för upptagande av en främmande aminosyra. Utbytet kan resultera i en inaktiv eller instabil produkt.Aging: De gradvisa förändringar i människors och djurs struktur och funktion som sker med tiden, som inte beror på sjukdom eller olyckshändelser, och som så småningom leder till ökad sannolikhet att döden sk all inträffa. Gäller inte mikroorganismer.Vestibulära funktionstesterHinnsnäcka: Spiralformad tub i öronsnäckbenets kanal, liggande på yttre väggen, mellan förrumstrappan och trumhåletrappan. Syn. ductus cochlearis.Språkutveckling: Den gradvisa utvidgningen av och förståelsen av symbolers och språkljuds komplexitet och innebörd hos en människa genom perception och tolkning under en mognads- och inlärningsprocess.United States Occupational Safety and Health AdministrationVestibularapparatTidsfaktorerTympanoplastikMellanöreinflammation: Inflammation i mellanörat, inklusive hörselbenen och örontrumpeten.Age FactorsStapeskirurgiGränsvärdenSjukdomsgradsmåttInnerörats stödceller: Celler som bildar en stödstruktur åt Cortis organ. Specifika celler är Claudius-, Deiters- och Hensenceller.Hjärtrytmrubbningar: Arytmier. Varje avvikelse från hjärtats normala slagrytm.Hörsel- och balansnerv: Den 8. hjärnnerven. Den akustiska (eller vestibulokoklear-)nerven har en kokleär del som har med hörseln att göra och en vestibulär del som dirigerar balanssinnet och huvudets läge. Hörselnervens tråd ar utgår från nervceller i ganglion spirale och når koklearcellkropparna. Vestibularnervens fibrer utgår från nervceller i Scarpas ganglion och når vestibularcellkropparna.Ear Neoplasms: Tumörsjukdomar i ytter-, mellan- eller innerörat.Aminoglykosider: En grupp bredspektrumantibiotika som framställs ur strålsvampar.PrevalensLabyrintvätska: Lymfvätskan i innerörats hinnlabyrint. Syn. endolymfa.KCNQ-kaliumkanaler: En familj långsamtverkande, envägs-spänningsreglerade kaliumkanaler, vilka delar homologi med sin grundmedlem, KCNQ1-proteinet. KCNQ-kaliumkanaler är inblandade i en rad sjukdomstillstånd, inkl. långt QT-syndrom, dövhet och epilepsi.Genetic LinkageSacculus och utriculusKoklearkärna: Den hjärnstamskärna som tar emot de centrala impulserna från hörselnerven. Koklearkärnan är placerad åt sidan och snett bakom nedre lillhjärnsskänkeln och är funktionellt indelad i en bakre (dorsal) och en främre (ventral) del. Den är tonotopiskt organiserad, utför det första steget i den centrala hörselprocessen, och sträcker sig (direkt eller indirekt) till de högre hörselområdena, omfattande den övre olivkärnan, de mediala geniculi, de nedre kullarna (colliculi) och hörselbarken.Fenotyp: Den yttre framtoningen hos individen. Den är resultat av samspelet mellan generna och mellan genotypen och miljön.OtorinolaryngologiSjukdomsmodeller, djur: Djursjukdommar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika dem hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.Cerumen: Ett gult till brunt vaxartat sekret som utsöndras av de apokrina körtlarna i yttre örongången.TektorialmembranTranskriptionsfaktor Brn-3COtitis media, varbildandeFall-kontrollstudier: Studier som utgår från en grupp individer med en viss, fastställd sjukdom och en kontrollgrupp (jämförelsegrupp, referensgrupp) utan denna sjukdom. Sambandet mellan ett kännetecken och sjukdomen under söks genom jämförelse mellan personer med sjukdomen och personer utan med hänsyn till förekomstfrekvens eller nivåer av kännetecknet i de båda grupperna.Uppföljningsstudier: Studier inriktade på att följa utvecklingen eller utfallet av t ex exponering, metoder, effekter av åtgärder, eller förekomst av någon sjukdom hos enskilda individer eller grupper.Retrospektiva studierHörselgång: Förbindelsegång mellan ytterörat och innerörat. Den yttre hörselgången utgörs av en rörformad kanal mellan ytterörat och trumhinnan, den inre är en benkanal mellan tinningbenspyramidens spets och innerörat.Labyrintvätskesäck: Blåsan vid slutet av endolymfakanalen.TonhöjdsdifferentieringSpiral Ligament of CochleaProspektiva studierTalGenetic TestingLabyrintvätskegång: En kanal som förbinder endolymfasäcken med hinnlabyrinten.Läppavläsning: Ett sätt att uppfatta vad en talande person säger genom att iaktta dennes läpprörelser utan att höra den talandes röst.Gerbillinae: En underfamilj under Muridae (råttdjur), bestående av flera släkten, inkl. Gerbillus, Rhombomys, Tatera, Meriones och Psammomys.Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Heterozygot: En individ med olika alleler (genvarianter) på en eller flera platser i homologa kromosomsegment.Homozygot: En individ vars båda alleler på en given genplats är identiska.Klippben: En del av tinningbenet.Susac SyndromeHjärnhinneinflammation, bakteriell: Bakterieinfektioner i leptomeningerna och subaraknoidalrummet, omfattande hjärnbarken, hjärnnerverna, hjärnans blodkärl, ryggmärgen och nervrötterna. Typen av patogen kan variera med ålder och klinisk status (t ex postoperativt tillstånd, immundefekt eller fysisk skada). Kliniska tecken är akut feber, nackstelhet, påverkat allmäntillstånd, krampanfall och lokal nervsvikt. Tillståndet kan få ett dödligt utfall inom 24 timmar. Patologiska kännetecken är varbildning i subaraknoidalrummet och diffus inflammation i nerv- och kärlvävnader.Industri: De samlade produktiva företagen inom ett visst område, som t ex bilindustrin, stålindustrin, livsmedelsindustrin. Hit räknas även ägarförhållanden och drift och skötsel av företag, fabriker osv.TalproduktionsmätningTvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.Mitokondrie-DNA: Dubbelsträngat DNA i mitokondrier. Hos eukaryoter är mitokondriegenomet cirkelformat och kodar för ribosom-RNA, transfer-RNA och ca 10 proteiner.Alstrom SyndromeSpråkutvecklingsstörningar: Tillstånd där språkförmågan (språklig förståelse och språkligt uttryck) är sämre än vad som förväntas vid en given ålder, oftast utan försämrad intellektuell förmåga. Dessa tillstånd kan ha samband med dövhet, hjärnsjukdomar, mentala störningar eller miljöfaktorer.Hörselceller, vestibulära: Mekaniska receptorer i innerörats maculae och bågkanaler som förmedlar balanskänsla, rörelse och information om huvudläge. Vestibularhårcellerna är förbundna med tillhörande strukturer på ett sätt som får huvudrörelser att ändra stereociliernas läge. Detta utlöser en potentialförändring i cellmembranen som signalerar om rörelse genom den vestibulära grenen av vestibulokoklearnerven till hjärnstammen.Hörseluppfattningsstörningar: Förvärvade störningar i hörseluppfattningen, kännetecknade av minskad förmåga att förstå eller uppfatta ljudförmedlad information trots intakta hörselorgan. Drabbade personer har svårt att uppfatta ta l, att lokalisera ljud och förstå innebörden av tonfall.HörselbensprotesNeurofibromatos 2VokabulärBåggångarGenkartläggning: Metoder för bestämning av läge för och avstånd mellan gener på en kromosom.ExomeMöss, inavlade CBAProcessus mastoideus: Den bakre delen av tinningbenet. Den utgör ett utskott på klippbenet.Ponsvinkel: Förbindelse mellan lillhjärnan och bryggan. Barnspråk: Språk och språkljud hos barn vid olika stadier av utveckling.Lod-poäng: Den totala relativa sannolikheten, uttryckt på en logaritmisk skala, att det föreligger ett länkförhållande mellan valda loci. Lod är en akronym för "logarithmic odds."Artikulationsrubbningar: Talstörningar kännetecknade av substitution, utelämnande och förvrängning av språkljud.Integrering (Utbildning): Oftast avses integrering av ett fysiskt eller mentalt handikappat barn i en normal skolklass, med erforderligt utbildningsprogram.Variansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Missbildningar, multipla: Medfödda multipla missbildningar av organ och kroppsdelar.Brankio-oto-renalsyndrom: En autosomal, dominant störning kännetecknad av olika kombinationer av gropar framför öronen, fistlar eller cystor på halsen, förträngning av tårkanalen, hörselbortfall, defekter i ytter-, mellan- ell er innerörat och missbildningar i njurarna. Astenisk kroppsform, långsmalt ansikte, överbett och närsynthet är andra defekter. Syn. BOR-syndrom, brankio-oto-renal dysplasi, brankiootiskt syndrom, Meln ick-Frasersyndrom.Cryopyrin-Associated Periodic SyndromesHörselsrubbningar, centrala: Störningar i hörseln eller ljuduppfattningsförmågan beroende på sjukdomar i de centrala hörselbanorna eller i hörselbarken. Till dessa hör central hörselnedsättning, hjärnbarksdövhet och hörseluppfatt ningsstörningar. Ovanför pons krävs vanligtvis dubbelsidiga skador för att hörselstörningar skall uppstå.Genotyp: Den genetiska sammansättningen och beskrivningen av denna hos en enskild individ.Hjärnhinneinflammation, pneumokock: En akut, varbildande infektion i hjärnhinnorna och subaraknoidalrummet, orsakad av Streptococcus pneumoniae och vanligast hos barn och vuxna över 60 år. Infektionen kan vara förknippad med öroninflammation, mastoidit, bihåleinflammation, luftvägsinfektioner, sicklecellanemi, skallfrakturer eller andra tillstånd. De kliniska symtomen omfattar feber, huvudvärk, nackstelhet, sömnlöshet, och krampanfall, lokal nervsvikt (t ex hörselförlust) och koma.Kammartakykardi: En onormalt snabb kammarrytm med breda QRS-komplex, oftast över 150 per minut. Störningen uppstår inuti kammaren, under His bunt, och är vanligen förknippad med atrioventrikulär dissociation.Ovala fönstret, öraHjärnstam: Den del av hjärnan som förbinder hjärnhalvorna med ryggmärgen. Den består av mesencefalon (mitthjärnan), pons (bryggan) och medulla oblongata (förlängda märgen).Kolesteatom, mellanöra: Kolesteatom som vanligtvis åtföljs av kronisk infektion och som ofta drabbar tympanum (trumhålan), epitympanum (övre delen av trumhålan) och antrum (klippbenets hålrum).Kohortstudier: Studier som identifierar grupper i en avgränsad population. Dessa grupper antingen kan eller kan inte vara utsatta för faktorer som antas inverka på sannolikheten för förekomsten av någon bestämd sjukdom eller annat fenomen. Kohorter är definierade populationer, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.Vestibular Evoked Myogenic PotentialsAnjontransportproteinerFörsvarspersonal: Personer, inklusive soldater, som ingår i försvarsmakten.Magnetisk resonanstomografi: Icke-invasiv metod för undersökning av inre anatomistrukturer som bygger på principen att atomkärnor i ett starkt magnetfält absorberar strålningsenergipulser och avger dem som radiovågor, vilka med datateknik kan bearbetas till bilder. Till tekniken räknas även protonspinntomografi.Inferior colliculi: "Den nedre kullen", en upphöjning på baksidan mitthjärnan som har en viktig funktion i hörselbanan.Kammarflimmer: Oregelbundna och ineffektiva hjärtmuskelsammandragningar.

*  Lär dig lyfta tungt - 'Bra för både mobilitet och styrka' - Nyhetsmorgon - tv4.se
Drabbades av plötslig dövhet - "Jag blev osäker som människa - kunde inte lita på min hörsel" klipp ... Hon hade drabbats av det som läkarna sagt inte skulle ske - plötslig dövhet. Det här ledde till en omskakande tid med känslor ...
  http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/l%C3%A4r-dig-lyfta-tungt-bra-f%C3%B6r-b%C3%A5de-mobilitet-och-styrka-3947283
*  Här är hetaste köpen till höstgarderoben - Nyhetsmorgon - tv4.se
Drabbades av plötslig dövhet - "Jag blev osäker som människa - kunde inte lita på min hörsel" klipp ... Hon hade drabbats av det som läkarna sagt inte skulle ske - plötslig dövhet. Det här ledde till en omskakande tid med känslor ...
  http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/h%C3%A4r-%C3%A4r-hetaste-k%C3%B6pen-till-h%C3%B6stgarderoben-3941100
*  Så fixar du nyårsdrinken - barmästarens bästa tips - Nyhetsmorgon - tv4.se
Drabbades av plötslig dövhet - "Jag blev osäker som människa - kunde inte lita på min hörsel" klipp ... Hon hade drabbats av det som läkarna sagt inte skulle ske - plötslig dövhet. Det här ledde till en omskakande tid med känslor ...
  http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/s%C3%A5-fixar-du-ny%C3%A5rsdrinken-barm%C3%A4starens-b%C3%A4sta-tips-3950102
*  Gynekologen: 'Inga ökade risker för missfall vid tidigt ultraljud' - Nyhetsmorgon - tv4.se
Drabbades av plötslig dövhet - "Jag blev osäker som människa - kunde inte lita på min hörsel" klipp ... Hon hade drabbats av det som läkarna sagt inte skulle ske - plötslig dövhet. Det här ledde till en omskakande tid med känslor ...
  http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/gynekologen-inga-%C3%B6kade-risker-f%C3%B6r-missfall-vid-tidigt-ultraljud-3195741
*  Så stor är risken att du får MS om du har det i släkten - Nyhetsmorgon - tv4.se
Drabbades av plötslig dövhet - "Jag blev osäker som människa - kunde inte lita på min hörsel" klipp ... Hon hade drabbats av det som läkarna sagt inte skulle ske - plötslig dövhet. Det här ledde till en omskakande tid med känslor ...
  http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/s%C3%A5-stor-%C3%A4r-risken-att-du-f%C3%A5r-ms-om-du-har-det-i-sl%C3%A4kten-3943114
*  Så motverkar du ryggvärk: "Det finns två typer av människor: De som har ont i ryggen och de som kommer få ont i ryggen" -...
Drabbades av plötslig dövhet - "Jag blev osäker som människa - kunde inte lita på min hörsel" klipp ... Hon hade drabbats av det som läkarna sagt inte skulle ske - plötslig dövhet. Det här ledde till en omskakande tid med känslor ...
  http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/s%C3%A5-motverkar-du-ryggv%C3%A4rk-det-finns-tv%C3%A5-typer-av-m%C3%A4nniskor-de-som-har-ont-i-ryggen-och-de-som-kommer-f%C3%A5-ont-i-ryggen-3943099
*  'Vi tillbringar mer tid tittandes i mobilen än med vår partner eller våra barn' - så ökar du din sociala kompetens -...
Drabbades av plötslig dövhet - "Jag blev osäker som människa - kunde inte lita på min hörsel" klipp ... Hon hade drabbats av det som läkarna sagt inte skulle ske - plötslig dövhet. Det här ledde till en omskakande tid med känslor ...
  http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/vi-tillbringar-mer-tid-tittandes-i-mobilen-%C3%A4n-med-v%C3%A5r-partner-eller-v%C3%A5ra-barn-s%C3%A5-%C3%B6kar-du-din-sociala-kompetens-3941850
*  Vilka biverkningar och interaktioner har Viagra som potensmedel? | 121doc
Plötslig dövhet. Dimsyn. Trötthet eller dåsighet. Detta gäller även hörförmågan, som kan vara så allvarligt nedsatt att man ... inte kan utesluta dövhet. Vissa dödsfall har rapporterats, där en stor andel av de drabbade, men inte alla, lidit av befintliga ...
  https://www.121doc.com/se/impotens/viagra/biverkningar-interaktioner
*  SNAQUESALIGT: GNÄLLIGT
Kollade runt om Plötslig Dövhet.. Idag har jag en tung dag,precis som du verkar haft då du skrev detta.. Då känns det bra att ... Efter att örat i juni 2010 slogs ut av plötslig dövhet, (se fler inlägg under etiketterna Örat och Sjukt och friskt ), och ...
  https://antasnaque.blogspot.com/2011/10/gnalligt.html
*  Hörselskada - Wikipedia
... eller plötslig dövhet, är en mycket ovanlig hörselskada som kan drabba alla personer i alla olika åldrar. Vid plötslig dövhet ... En person med hörselskada har nedsatt hörsel på ett eller båda öronen, till skillnad från en peson med dövhet, som har liten ... Hörselskador av ärftlighetstypen kan variera i svårighetsgrad från måttlig till dövhet. Hos barn är den vanligaste orsaken till ... http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Gul/Horapparat-for-vuxna---nytta-och-kostnader/ Dövhet Funktionshinder Boeltest Signalhund ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6rselskada
*  Köpa Benzith utan recept på nätet i Sverige | Benzith Online Apotek
Bells pares och plötslig dövhet kan vara Rickettsiainfektion. Spårelement: -As, Pb, Cd, Cr, Cu, Co, Ni, Zn, V, priser benzith. ... Plötslig spädbarnsdöd - en litteraturstudie om sjuksköterskans stödjande, Benzith (amoxicillin, Clavulanate) 635mg, 375mg. ...
  http://web-apotek-sverige.life/benzith.html
*  Öron-, näs- och halssjukdomar - PDF
Plötslig dövhet Plötslig dövhet kan ha flera orsaker. Hörselnedsättningen är av sensorineural typ och kan vara förenad med ... Om lockkänslan då finns kvar kan den bero på en plötslig hörselnedsättning eller något annat och patienten ska då ses av ÖNH- ... Dövhet Såväl vuxendöva som barndomsdöva patienter kan idag rehabiliteras med kokleaimplantat (CI). Hos barndomsdöva bör ...
  http://docplayer.se/1948652-Oron-nas-och-halssjukdomar.html
*  Ung mogen kvinna som söker yngre man 30 för sex Östersund - Denise Williams
I 2011, hon drabbades av plötslig dövhet i hennes vänstra öra.. för det. trots allt, om du lyckades att imponera på en tjej och ...
  http://travellawforum.eu/ung-mogen-kvinna-som-soker-yngre-man-30-for-sex_xv/
*  home of voxgirl
angus drabbades av plötslig dövhet igår när vi var ute och lekte på ängen. mitt i farten sprang han plötsligt in i skogen och ...
  http://voxgirl.blogspot.se
*  SNAQUESALIGT: SUDDEN DEAFNESS
Så trist att du skulle drabbas av plötslig dövhet och med allt som följer på grund av kaoset i hjärnan.. Jag vet att du inte ... I de flesta fall av plötslig dövhet (sudden deafness) kommer man aldrig fram till orsaken. Tyvärr. ... Ändå är det det, som nu drabbats av total dövhet - som en blixt från klar himmel. Alldeles oförklarligt. Och nu - när jag inte ...
  https://antasnaque.blogspot.com/2010/07/sudden-deafness.html
*  Hon vill förbättra ljudmiljön på Göteborgs Universitet. magazine. Häng med till Svartklubben! - PDF
Tog farväl av rösten Från år 2006, när Linnea blev döv på höger öra, och framåt drabbades hon av plötslig dövhet hela 29 gånger ... 3 INNEHÅLL sidan 6 Mezzosopranen Bergling - Lannmark drabbades av plötslig dövhet och alla tonerna försvann 12 Foto: Fredrik ... på en av världens största revisionsbyråer Linnea drabbades av plötslig dövhet 29 gånger! EMMA FRÖJD, Arbetsmiljöombud Hon vill ... Förtroendemannagruppen december 2003 1 Hörselnedsättning/dövhet Att leva med hörselnedsättning som vuxen och yrkesverksam ...
  http://docplayer.se/1568309-Hon-vill-forbattra-ljudmiljon-pa-goteborgs-universitet-magazine-hang-med-till-svartklubben.html
*  Igår var en crapdag… | Veramedflera
Kika in på En blogg om plötslig dövhet om du är nyfiken att läsa om hur han haft det. En av dom saker jag fastnade för var en ... I mitt förvånade och förvirrade tillstånd så googlade jag på Plötslig Dövhet och hittade en blogg skriven av en man som varit ... "Plötslig Dövhet"! Va, vad sa hon? Hörde jag rätt? Jag satt som ett frågetecken, detta var något som jag aldrig har hört talas ...
  http://veramedflera.nu/2013/04/23/igar-var-en-crapdag/
*  En tur till Mt Shasta
När jag drabbades av plötslig dövhet på mitt högra öra för snart sju år sedan och blev 'enhörad' så var det en riktig chock. ... Din plötsliga dövhet måste ha varit väldigt chockartad. Att helt plötsligt inte höra på ena örat skulle ha gjort mig nästan ...
  http://bo-i-usa.blogspot.com/2017/03/en-tur-till-mt-shasta.html
*  NIKOBA - Mitt i livets berg&dalbana
... med tanke på att jag får noll respons på mina 1789st utrop som jag gjort hittills så bres mina misstankar om plötslig dövhet på ...
  http://nikoba.blogg.se/2012/november/
*  Förköpsinformation FRIA FÖRETAGARES GRUPPFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari PDF
Plötslig, oförklarlig dövhet Sudden deafness. Plötslig näthinneavlossning. För att händelsen ska betraktas som olycksfallsskada ... Plötslig händelse. Skadan måste ha inträffat plötsligt. En skada som har uppkommit efter överansträngning eller ensidiga ... sjukdom neuroborrelios bakteriell hjärnhinneinflammation TBE upphörande av njurfunktion HIV/AIDS från blodtransfusion dövhet ...
  http://docplayer.se/12899051-Forkopsinformation-fria-foretagares-gruppforsakring-galler-fran-1-januari-2016.html
*  Förköpsinformation FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari PDF
Plötslig, oförklarlig dövhet Sudden deafness. Plötslig näthinneavlossning. För att händelsen ska betraktas som olycksfallsskada ... Plötslig händelse. Skadan måste ha inträffat plötsligt. En skada som har uppkommit efter överansträngning eller ensidiga ... dövhet, blindhet, förlust av arm eller ben, förlorad talförmåga och viss bestående förlamning. Därutöver gäller rätt till ... dövhet, blindhet, förlust av arm eller ben, förlorad talförmåga och viss bestående förlamning. Därutöver kan ersättning betalas ...
  http://docplayer.se/42022246-Forkopsinformation-fortsattningsforsakring-avtal-8000-galler-fran-1-januari-2017.html
*  Rickard Axelsson, specialisttandläkare i oral protetik | Distriktstandvården
... överrepresentation av bettfysiologiska symptom hos patienter som drabbats av plötslig dövhet.. Rickard har också ett intresse ...
  https://distriktstandvarden.se/specialistklinik-rickard-axelsson-specialisttandlakare-oral-protetik/
*  Hysteri - Wikipedia
... afasi eller plötslig blindhet/dövhet (se bildlänkarna nedan). Symptomen har inte organiska orsaker, men ter sig som ...
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hysteri

Audiogram: Ett audiogram är ett diagram som används för att redovisa resultaten av mätningar av en människas hörsel. På x-skalan ligger frekvenser från 125 Hz till 8 000 Hz och y-skalan känsligheten i decibel från -10 dB till cirka 120 dB.BullerskadorLock (hörsel)Sildenafil: Sildenafil eller Viagrahttp://www.lakemedelsverket.Rökning i samband med graviditet: Rökning i samband med graviditet kan ge allvarliga skador på fostret.Tinnitus: Tinnitus (ordet kommer av latinets tinire, att ringaNationalencyklopedins ordbok). Ibland används ordet öronsus, men få personer med tinnitus vill beskriva ljuden/oljuden de hör som "öronsus".Proband: Proband, är en terminologi som används inom släktforskning, och är beteckningen på den person som en antavla utgår från. Utifrån probanden redovisas sedan personens anor.Hårceller: Hårceller, sinneshår eller hörselhår är sinnesceller. De är receptorceller som omvandlar mekaniska rörelser till nervsignaler.HyperakusiRon Goodwin: Ronald "Ron" Goodwin, född 17 februari 1925 i Plymouth, Devon, död 8 januari 2003 i Newbury, Berkshire, var en brittisk kompositör, arrangör och dirigent, som tidigare har spelat trumpet hos Harry Gold. Han komponerade filmmusik och fick 1962 en storsäljare med Murder She Says, som var ledmotiv i filmen 4.AkustikusneurinomTyst mutation: Tyst mutation är en mutation som inte påverkar sekvensen av aminosyror eller att sekvensen av aminosyror förändras men att den förändringen inte ger upphov till förändrad funktion hos proteinet.Vertigo (serieförlag): Vertigo är en amerikansk förlagsetikett, under DC Comics. Vertigo grundades 1993 med inriktning på tecknade serier riktade till en vuxen publik, utanför superhjältegenren.Talspråk: Det talade språket, talspråket, är den variant av ett språk som förmedlas genom tal.OtosklerosSluten bakre rundad vokal: Sluten bakre rundad vokal är ett språkljud. I internationella fonetiska alfabetet skrivs det med tecknet [u].Psykoakustik: Psykoakustik är den del av akustiken där man försöker beskriva människans subjektiva uppfattning av ljud; auditiv perception är en psykologisk närbesläktad term. Många faktorer i människans hörselorgan och hjärna gör att vi uppfattar ljud på ett annat sätt än ett linjärt mätinstrument beskriver det.Fon (enhet): Fon är en måttenhet inom fonetiken som mäter subjektiv ljudstyrka.Tonsystem: Tonsystem är en systematiserat samband mellan tonhöjder som brukas inom en musikkultur.